ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50330000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) 1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
   - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.78

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
16.73

100 / 100
2
5.03

100 / 100
3
16.86

100 / 100
4
12.78

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ได้แก่ การคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ การจัดเก็บมูลฝอยอันตราย การจัดเก็บไขมัน การจัดเก็บสิ่งปฏิกูล การจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ การส่งเสริมชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดการมูลฝอย และนำเข้าข้อมูลลงในระบบ google drive ของสำนักสิ่งแวดล้อม - ปริมาณขยะอินทรีย์ ที่คัดแยกนำไปใช้ประโยชน์ ทำได้ 1,299.20 ตัน คิดเป็นร้อยละ 16.73

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สำนักงานเขตคลองเตย ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้ปริมาณ 3,255.65 ตัน โดยแยกประเภท ดังนี้ -กิ่งไม้ /ใบไม้ ปริมาณ 854.83 ตัน -เศษผัก /ผลไม้ ปริมาณ 1,593.28 ตัน -วัชพืช / ผักตบชวา ปริมาณ 30.34 ตัน -เศษอาหาร ปริมาณ 777.20 ตัน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 5.03 (เป้าหมาย : ร้อยละ 12 คือ 7,763.81 ตัน/ปี จากปีฐาน 2561)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- 1. ปริมาณขยะอินทรีย์ ที่คัดแยกนำไปใช้ประโยชน์ ทำได้ 1,308.26 ตัน คิดเป็นร้อยละ 16.86 2. ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ได้ปริมาณ 5,261.05 ตัน โดยแยกประเภท ดังนี้ -กิ่งไม้ /ใบไม้ ปริมาณ 1,223.66 ตัน -เศษผัก /ผลไม้ ปริมาณ 2,371.15 ตัน -วัชพืช / ผักตบชวา ปริมาณ 31.34 ตัน -เศษอาหาร ปริมาณ 1,634.90 ตัน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 67.76 (เป้าหมาย : ร้อยละ 12 คือ 7,763.81 ตัน/ปี จากปีฐาน 2561)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 ได้ปริมาณ 8,258.32 ตัน โดยแยกประเภท ดังนี้ -กิ่งไม้ /ใบไม้ ปริมาณ 2,086.98 ตัน -เศษผัก /ผลไม้ ปริมาณ 3,827.83 ตัน -วัชพืช / ผักตบชวา ปริมาณ 39.15 ตัน -เศษอาหาร ปริมาณ 2,314.36 ตัน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 12.78 (เป้าหมาย : ร้อยละ 12 คือ 7,763.81 ตัน/ปี จากปีฐาน 2561)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
   - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.04


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.17

100 / 100
2
1.12

100 / 100
3
16.29

100 / 100
4
5.04

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ได้แก่ การคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ การจัดเก็บมูลฝอยอันตราย การจัดเก็บไขมัน การจัดเก็บสิ่งปฏิกูล การจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ การส่งเสริมชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดการมูลฝอย และนำเข้าข้อมูลลงในระบบ google drive ของสำนักสิ่งแวดล้อม - ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยก ทำได้ 2.36 ตัน คิดเป็นร้อยละ 8.17

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตคลองเตย ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายประเภทต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้ปริมาณ 6.46 ตัน โดยแยกประเภท ดังนี้ -หลอดไฟ ปริมาณ 4.708 ตัน -ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ ปริมาณ 0.097 ตัน -ภาชนะบรรจุสารเคมี ปริมาณ 0.205 ตัน -ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าปริมาณ 1.45 ตัน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 1.12 (เป้าหมายที่ สสล.กำหนด ร้อยละ 5 = 28.90 ตัน / ปี จากปีฐาน 2561)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1.ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยก ทำได้ 4.69 ตัน คิดเป็นร้อยละ 16.29 2.ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายประเภทต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ได้ปริมาณ 13.32 ตัน โดยแยกประเภท ดังนี้ -หลอดไฟ ปริมาณ 10.088 ตัน -ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ ปริมาณ 0.152 ตัน -ภาชนะบรรจุสารเคมี ปริมาณ 0.78 ตัน -ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าปริมาณ 2.30 ตัน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 2.30 (เป้าหมายที่ สสล.กำหนด ร้อยละ 5 = 28.90 ตัน / ปี จากปีฐาน 2561)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายประเภทต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 ได้ปริมาณ 29.16 ตัน/ปี โดยแยกประเภท ดังนี้ -หลอดไฟ ปริมาณ 20.098 ตัน -ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ ปริมาณ 0.272 ตัน -ภาชนะบรรจุสารเคมี ปริมาณ 0.035 ตัน -ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าปริมาณ 8.155 ตัน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 5.04 (เป้าหมายที่ สสล.กำหนด ร้อยละ 5 = 28.90 ตัน / ปี จากปีฐาน 2561)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(3) 2.ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่่ายเทศกิจดำเนินการตรวจตรา ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของพื้นที่เสี่ยงภัย ปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เปลี่ยวโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ cctv เป็นประจำทุกวันตามหลักเกณฑ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1. จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 4 จุด ได้แก่ 1) ถนนดวงพิทักษ์ 2) หน้าสวนชูวิทย์ 3) ข้างโรงแรม 37 (ซอยภูมิจิตร) 4) ก่อนถึงปากซอยแสนสบาย (ถนนพระรามที่ 4) มีการตรวจตรา......2.......ครั้ง/วัน/จุด 2. จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV)............2........... ครั้ง/วัน/จุด หากพบว่ามีการชำรุดได้มีการจัดทำหนังสือประสานฝ่ายปกครองแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข 3. จุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อม ได้แก่ จุดที่ 1. ถนนดวงพิทักษ์ - ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ขอบทาง จุดที่ 2 หน้าสวนชูวิทย์ - ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบ ประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จุดที่ 3 ข้างโรงแรม 37 (ซอยภูมิจิตร) - ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ขอบทาง 4. ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร......9......จุด จำนวน....2..... ครั้ง/วัน/จุด ได้แก่ 1) หน้าโรงเรียนวัดสะพาน 2) หน้าโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ 3) หน้าชุมชนล็อค ๔-๕-๖ 4) หน้าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 5) หน้าโรงเรียนสายน้ำผึ้ง 6) หน้าโรงเรียนสายน้ำทิพย์ 7) หน้าโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 8) หน้าชุมชนน้องใหม่ 9) หน้าโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ 5. ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าไม่มีคดีอุบัติเหตุบนทางเท้า 2 ครั้ง/วัน/จุด จุดที่ 1 ก่อนถึงสามแยกพระโขนง จุดที่ 2 สุขุมวิท 40-42 (หน้าเกตเวย์เอกมัย) จุดที่ 3 สุขุมวิท 10 – 28 (หน้าไดโนเสาร์) จุดที่ 4 หน้าการไฟฟ้า ถนนรัชดิเษก 6. ฝ่ายเทศกิจส่งรายงานผลการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงภัย รายงานให้ผู้บริหารและสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1. จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 4 จุด ได้แก่ 1) ถนนดวงพิทักษ์ 2) หน้าสวนชูวิทย์ 3) ข้างโรงแรม 37 (ซอยภูมิจิตร) 4) ก่อนถึงปากซอยแสนสบาย (ถนนพระรามที่ 4) มีการตรวจตรา......2.......ครั้ง/วัน/จุด 2. จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV)............2........... ครั้ง/วัน/จุด หากพบว่ามีการชำรุดได้มีการจัดทำหนังสือประสานฝ่ายปกครองแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข 3. จุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อม ได้แก่ จุดที่ 1. ถนนดวงพิทักษ์ - ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ขอบทาง จุดที่ 2 หน้าสวนชูวิทย์ - ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบ ประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จุดที่ 3 ข้างโรงแรม 37 (ซอยภูมิจิตร) - ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ขอบทาง จุดที่ 4 ก่อนถึงปากซอยแสนสบาย (ถนนพระรามที่ 4) - ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องจรปิด (CCTV) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนอาชญากรรม ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ขอบทาง 4. ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร......9......จุด จำนวน....2..... ครั้ง/วัน/จุด ได้แก่ 1) หน้าโรงเรียนวัดสะพาน 2) หน้าโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ 3) หน้าชุมชนล็อค 4-5-6 4) หน้าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 5) หน้าโรงเรียนสายน้ำผึ้ง 6) หน้าโรงเรียนสายน้ำทิพย์ 7) หน้าโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 8) หน้าชุมชนน้องใหม่ 9) หน้าโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ 5. ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าไม่มีคดีอุบัติเหตุบนทางเท้า 2 ครั้ง/วัน/จุด จุดที่ 1 ก่อนถึงสามแยกพระโขนง จุดที่ 2 สุขุมวิท 40-42 (หน้าเกตเวย์เอกมัย) จุดที่ 3 สุขุมวิท 10 – 28 (หน้าไดโนเสาร์) จุดที่ 4 หน้าการไฟฟ้า ถนนรัชดิเษก 6. ฝ่ายเทศกิจส่งรายงานผลการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงภัย รายงานให้ผู้บริหารและสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1. จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 4 จุด ได้แก่ 1) ถนนดวงพิทักษ์ 2) หน้าสวนชูวิทย์ 3) ข้างโรงแรม 37 (ซอยภูมิจิตร) 4) ก่อนถึงปากซอยแสนสบาย (ถนนพระรามที่ 4) มีการตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด 2. จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 2 ครั้ง/วัน/จุด หากพบว่ามีการชำรุดได้มีการจัดทำหนังสือประสานฝ่ายปกครองแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข 3. จุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อม ได้แก่ จุดที่ 1. ถนนดวงพิทักษ์ - ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ขอบทาง จุดที่ 2 หน้าสวนชูวิทย์ - ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบ ประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จุดที่ 3 ข้างโรงแรม 37 (ซอยภูมิจิตร) - ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ขอบทาง จุดที่ 4 ก่อนถึงปากซอยแสนสบาย (ถนนพระรามที่ 4) - ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องจรปิด (CCTV) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนอาชญากรรม ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ขอบทาง 4. ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร 9 จุด จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ได้แก่ 1) หน้าโรงเรียนวัดสะพาน 2) หน้าโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ 3) หน้าชุมชนล็อค 4-5-6 4) หน้าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 5) หน้าโรงเรียนสายน้ำผึ้ง 6) หน้าโรงเรียนสายน้ำทิพย์ 7) หน้าโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 8) หน้าชุมชนน้องใหม่ 9) หน้าโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ 5. ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าไม่มีคดีอุบัติเหตุบนทางเท้า 2 ครั้ง/วัน/จุด จุดที่ 1 ก่อนถึงสามแยกพระโขนง จุดที่ 2 สุขุมวิท 40-42 (หน้าเกตเวย์เอกมัย) จุดที่ 3 สุขุมวิท 10 – 28 (หน้าไดโนเสาร์) จุดที่ 4 หน้าการไฟฟ้า ถนนรัชดิเษก 6. ฝ่ายเทศกิจส่งรายงานผลการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงภัย รายงานให้ผู้บริหารและสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(4) 10.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฯ ของฝ่ายโยธา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
10.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฯ ของฝ่ายโยธา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :60.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
60.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายโยธา ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฯ ดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงซอยโรงพยาบาล 1 จากถนนพระรามที่ 4 ถึงซอยรูเบีย อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดวิธีการคัดเลือกผู้รับจ้าง 2. โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยสุขุมวิท 16 จากบ้านเลขที่ 188/1 ถึง ระยะที่กำหนดให้ อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดวิธีการคัดเลือกผู้รับจ้าง 3. ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 52 จากถนนสุขุมวิท ถึงระยะที่กำหนดให้ อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4. การซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อยู่ระหว่างดำเนินการ 5. โครงการปรับปรุงโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ผู้รับจ้างเซ็นสัญญาในวันที่ 29 มีนาคม 2562 6. โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย ผู้รับจ้างเซ็นสัญญาในวันที่ 29 มีนาคม 2562 7. โครงการปรับปรุงโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการปรับปรุงได้ 10% 8. โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดสะพาน อยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายโยธา ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฯ ดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงซอยโรงพยาบาล 1 จากถนนพระรามที่ 4 ถึงซอยรูเบีย อยู่ระหว่างดำเนินการวิธีเฉพาะเจาะจง 2. โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยสุขุมวิท 16 จากบ้านเลขที่ 188/1 ถึง ระยะที่กำหนดให้ อยู่ระหว่างดำเนินการวิธีเฉพาะเจาะจง 3. ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 52 จากถนนสุขุมวิท ถึงระยะที่กำหนดให้ อยู่ระหว่างดำเนินการวิธีเฉพาะเจาะจง 4. การซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อยู่ระหว่างดำเนินการ 5. โครงการปรับปรุงโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 70 6. โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 80 7. โครงการปรับปรุงโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100 8. โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดสะพาน อยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายโยธา ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฯ ดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงซอยโรงพยาบาล 1 จากถนนพระรามที่ 4 ถึงซอยรูเบีย อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็น 30% 2. โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยสุขุมวิท 16 จากบ้านเลขที่ 188/1 ถึง ระยะที่กำหนดให้ อยู่ระหว่างดำเนินการคิดเป็น 10% 3. ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 52 จากถนนสุขุมวิท ถึงระยะที่กำหนดให้ อยู่ระหว่างดำเนินการคิดเป็น 5% 4. การซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อยู่ระหว่างดำเนินการคิดเป็น 5% 5. โครงการปรับปรุงโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้วคิดเป็น 100% 6. โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้วคิดเป็น 100% 7. โครงการปรับปรุงโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการคิดเป็น 100% 8. โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดสะพาน อยู่ระหว่างดำเนินการคิดเป็น 70%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 11. จำนวนครั้งในการกวดขันดูแลมิให้มีการจอดรถและวิ่งบนทางเท้า (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
11. จำนวนครั้งในการกวดขันดูแลมิให้มีการจอดรถและวิ่งบนทางเท้า (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการกวดขันรถจอดและวิ่งบนทางเท้า บนถนนพระราม4และถนนสุขุมวิท วันละ2ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการกวดขันรถจอดและวิ่งบนทางเท้า บนถนนพระราม4 และถนนสุขุมวิท วันละ 4 ครั้ง เดือนตุลาคม 2561 จับกุม 28 ราย ปรับเป็นจำนวนเงิน 119,000 บาท เดือนพฤศจิกายน 2561 จับกุม 49 ราย ปรับเป็นจำนวนเงิน 221,000 บาท เดือนธันวาคม 2561 จับกุม 32 ราย ปรับเป็นจำนวนเงิน 139,000 บาท เดือนมกราคม 2562 จับกุม 96 ราย ปรับเป็นจำนวนเงิน 61,900 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จับกุม 153 ราย ปรับเป็นจำนวนเงิน 112,400 บาท เดือนมีนาคม 2562 จับกุม 50 ราย ปรับเป็นจำนวนเงิน 42,600 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการกวดขันรถจอดและวิ่งบนทางเท้า บนถนนพระราม4 และถนนสุขุมวิท วันละ 4 ครั้ง เดือนเมษายน 2562 จับกุม 115 ราย ปรับเป็นจำนวนเงิน 89,800 บาท เดือนพฤษภาคม 2562 จับกุม 90 ราย ปรับเป็นจำนวนเงิน 85,200 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการกวดขันรถจอดและวิ่งบนทางเท้า บนถนนพระราม4 และถนนสุขุมวิท วันละ 4 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2562 จับกุม 90 ราย ปรับเป็นจำนวนเงิน 82,200 บาท เดือนกรกฎาคม 2562 จับกุม 76 ราย ปรับเป็นจำนวนเงิน 70,200 บาท เดือนสิงหาคม 2562 จับกุม 81 ราย ปรับเป็นจำนวนเงิน 51,800 บาท เดือนกันยายน 2562 จับกุม 105 ราย ปรับเป็นจำนวนเงิน 113,800 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(6) 3. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
3. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
36.64

100 / 100
3
97.52

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ 2.ขุดลอก คู คลอง 7 คู คลอง ครั้งที่1 เสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 6 คู คลอง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 คู คลอง (จะดำเนินการ คู คลอง ละ 2 ครั้ง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- 1.การปฏิบัติงานขุดลอกท่อระบายน้ำโดยแรงงานของสำนักงานเขตคลองเตยและรถดูดล้างท่อระบายน้ำ จำนวน 20 ซอย ความยาวประมาณ 8,770 เมตร ดำเนินการแล้ว 19 ซอย ความยาว 7,570 เมตร คิดเป็นร้อยละ 86.32 % ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 ซอย - 2. การปฏิบัติงานขุดลอกท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมาจำนวน 45 ซอย ความยาวประมาณ 28,840 เมตร ดำเนินการแล้ว 9 ซอย ความยาว 3,649 เมตร คิดเป็นร้อยละ 12.65 % ยังไม่ได้ดำเนินการ 36 ซอย - 3. การปฏิบัติงานขุดลอกคู คลอง และเปิดทางน้ำไหลโดยแรงงานของสำนักงานเขตคลองเตย จำนวน 7 คู คลอง ความยาวประมาณ 3,336 เมตร ครั้งที่ 1 ดำเนินการแล้ว 7 คู คลอง คิดเป็นร้อยละ 100 % 1. คลองยายสร้อย ความยาวประมาณ 750 เมตร 2. คลองยายล้อม ความยาวประมาณ 200 เมตร 3. คลองอินทนินทร์ ความยาวประมาณ 360 เมตร 4. คลองคาง ความยาวประมาณ 360 เมตร 5. คูน้ำซอยสุขุมวิท 50 ความยาวประมาณ 1,100 เมตร 6. คูน้ำข้างโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ความยาวประมาณ 200 เมตร 7. คลองพลับ ความยาวประมาณ 366 เมตร ครั้งที่ 2 ดำเนินการแล้ว 4 คู คลอง คิดเป็นร้อยละ 50.06 % 1. คลองยายสร้อย ความยาวประมาณ 750 เมตร 2. คลองยายล้อม ความยาวประมาณ 200 เมตร 3. คลองอินทนินทร์ ความยาวประมาณ 360 เมตร 4. คลองคาง ความยาวประมาณ 360 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 คู คลอง 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่หรือร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1. การปฏิบัติงานขุดลอกท่อระบายน้ำโดยแรงงานของสำนักงาเขตคลองเตยและดูดล้างท้อระบายน้ำ จำนวน 20 ซอย ความยาวประมาณ 8,770 เมตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 2. การปฏิบัติงานขุดลอกท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมา จำนวน 45 ซอย ความยาวประมาณ 28,840 เมตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 3. การปฏิบัติงานขุดลอกคู คลอง และเปิดทางน้ำไหล โดยสำนักงานเขตคลองเตย ครั้งที่ 1 จำนวน 7 คู คลอง ความยาวประมาณ 3,336 เมตร มีรายละเอียดดังนี้ 1) คลองยายสร้อย ความยาวประมาณ 750 เมตร 2) คลองยายล้อม ความยาวประมาณ 200 เมตร 3) คลองอินทนินทร์ ความยาวประมาณ 360 เมตร 4) คลองคาง ความยาวประมาณ 360 เมตร 5) คูน้ำซอยสุขุมวิท 50 ความยาวประมาณ 1,100 เมตร 6) คูน้ำข้างโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ความยาวประมาณ 200 เมตร 7) คลองพลับ ความยาวประมาณ 366 เมตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 ครั้งที่ 2 จำนวน 7 คู คลอง ความยาวประมาณ 3,336 เมตร มีรายละเอียดดังนี้ 1) คลองยายสร้อย ความยาวประมาณ 750 เมตร 2) คลองยายล้อม ความยาวประมาณ 200 เมตร 3) คลองอินทนินทร์ ความยาวประมาณ 360 เมตร 4) คลองคาง ความยาวประมาณ 360 เมตร 5) คูน้ำซอยสุขุมวิท 50 ความยาวประมาณ 1,100 เมตร 6) คูน้ำข้างโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ความยาวประมาณ 200 เมตร 7) คลองพลับ ความยาวประมาณ 366 เมตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 6 คู คลอง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 คู คลอง (คูน้ำซอยสุขุมวิท 50 ความยาวประมาณ 1,100 เมตร จะดำเนินการในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ) คิดเป็นร้อยละ 67.03

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1. การปฏิบัติงานขุดลอกท่อระบายน้ำโดยแรงงานของสำนักงาเขตคลองเตยและดูดล้างท้อระบายน้ำ จำนวน 20 ซอย ความยาวประมาณ 8,770 เมตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 2. การปฏิบัติงานขุดลอกท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมา จำนวน 45 ซอย ความยาวประมาณ 28,840 เมตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 3. การปฏิบัติงานขุดลอกคู คลอง และเปิดทางน้ำไหล โดยสำนักงานเขตคลองเตย ครั้งที่ 1 จำนวน 7 คู คลอง ความยาวประมาณ 3,336 เมตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 12.การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและด้านความมั่นคง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
12.การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและด้านความมั่นคง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
55.56

100 / 100
2
66.67

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเข้าร่วมซ้อมแผนกับหน่วยงานภายนอกแล้ว จำนวน 5 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตคลองเตย ดำเนินการเข้าร่วมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยฯ กับหน่วยงานภายนอกในพื้นที่เขตคลองเตยแล้ว จำนวน 6 ครั้ง และกำหนดจะดำเนินการซ้อมแผนฯ ภายในอาคารสำนักงานเขต ในเดือนสิงหาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตคลองเตย ดำเนินการเข้าร่วมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยฯ กับหน่วยงานภายนอกในพื้นที่เขตคลองเตยแล้ว จำนวน 7 ครั้ง และกำหนดจะดำเนินการซ้อมแผนฯ ภายในอาคารสำนักงานเขต วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตคลองเตย ดำเนินการเข้าร่วมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยฯ กับหน่วยงานภายนอกในพื้นที่เขตคลองเตยแล้ว จำนวน 8 ครั้ง และดำเนินการซ้อมแผนฯ ภายในอาคารสำนักงานเขต วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(8) 13.ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
13.ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.83

100 / 100
2
85.37

100 / 100
3
92.68

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนชุมชนที่ขึ้นทะเบียนตามระเบียบของกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตคลองเตย ทั้งหมด 41 ชุมชน มีกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกเดือน 2. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน 3. มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค 4. ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ดำเนินการได้ 11 ชุมชน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 26.83

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จำนวนชุมชนที่ขึ้นทะเบียนตามระเบียบของกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตคลองเตย ทั้งหมด 41 ชุมชน มีกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกเดือน 2. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน 3. มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค 4. ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ดำเนินการได้ 35 ชุมชน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 85.37

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จำนวนชุมชนที่ขึ้นทะเบียนตามระเบียบของกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตคลองเตย ทั้งหมด 41 ชุมชน มีกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกเดือน 2. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน 3. มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค 4. ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ดำเนินการได้ 38 ชุมชน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 92.68

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จำนวนชุมชนที่ขึ้นทะเบียนตามระเบียบของกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตคลองเตย ทั้งหมด 41 ชุมชน มีกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกเดือน 2. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน 3. มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค 4. ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ดำเนินการได้ 41 ชุมชน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 4. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
4. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.03

100 / 100
2
56.74

100 / 100
3
87.91

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 15 ธ.ค. 61 มีสถานประกอบการที่ยื่นขอ/ต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 142 ราย จากจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 945 ราย (อ้างอิงตามหนังสือสำนักงานเขตคลองเตย ที่ กท 7204/8324 ลงวันที่ 7 ธ.ค. 2561 ถึงผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 - 15 มี.ค. 62 มีสถานประกอบการที่ยื่นขอ/ต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 547 ราย จากจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 964 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562 มีสถานประกอบการที่ยื่นขอ/ต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวน 304 ราย จากจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 968 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562 มีสถานประกอบการที่ยื่นขอ/ต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวน 127 ราย จากจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 978 ราย -ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 มีสถานประกอบการที่ยื่นขอ/ต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวน 978 ราย จากจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 978 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(10) 14.ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาล้างทำความสะอาดถนน ตรอก ซอยและสะพานลอยในพื้นที่ตามแผนฯ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
14.ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาล้างทำความสะอาดถนน ตรอก ซอยและสะพานลอยในพื้นที่ตามแผนฯ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาทำความสะอาดฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตคลองเตย จัดทำแผนพัฒนาล้างทำความสะอาด ถนน ตรอก ซอย และสะพานลอยในพื้นที่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการเป็นประจำ ทุกเดือน ดังนี้ 1. ล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า ผิวการจราจร ตรอก ซอย 2. ล้างทำความสะอาดบริเวณผู้ค้า ตั้งวาง (แผนงานเทศกิจ) 3. ล้างทำความสะอาดสะพานลอย 4. พัฒนาทำความสะอาดดูดฝุ่นพื้นผิวจราจร 5. พัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เศษวัสดุต่าง ๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตคลองเตย จัดทำแผนพัฒนาล้างทำความสะอาด ถนน ตรอก ซอย และสะพานลอยในพื้นที่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการเป็นประจำ ทุกเดือน ดังนี้ 1. ล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า ผิวการจราจร ตรอก ซอย 2. ล้างทำความสะอาดบริเวณผู้ค้า ตั้งวาง (แผนงานเทศกิจ) 3. ล้างทำความสะอาดสะพานลอย 4. พัฒนาทำความสะอาดดูดฝุ่นพื้นผิวจราจร 5. พัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เศษวัสดุต่าง ๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตคลองเตย จัดทำแผนพัฒนาล้างทำความสะอาด ถนน ตรอก ซอย และสะพานลอยในพื้นที่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการเป็นประจำ ทุกเดือน ดังนี้ 1. ล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า ผิวการจราจร ตรอก ซอย 2. ล้างทำความสะอาดบริเวณผู้ค้า ตั้งวาง (แผนงานเทศกิจ) 3. ล้างทำความสะอาดสะพานลอย 4. พัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เศษวัสดุต่าง ๆ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(11) 5.ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
5.ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่งแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ส่งแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบพร้อมประมาณราคา เพื่อส่งให้ สนย. ภายในวันที่ 15 ก.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1. ส่งรายการสิ่งอำนวยความสะดวก ตามแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ให้สำนักการโยธา เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจและออกแบบโดยมีกำหนดส่งใบ Checklist ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 ส.ค. 62 3. ส่งแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบพร้อมประมาณราคา ภายในวันที่ 15 ก.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ส่งแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบพร้อมประมาณราคาให้สำนักการโยธา หนังสือ ที่ กท 7203/4903 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(12) 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :91.20

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
91.20

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการสอนเสริม เพื่อยกระดับผลการเรียนให้กับนักเรียน ซึ่งจะมีการทดสอบในเดือน ก.พ. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินการสอนเสริม เพื่อยกระดับผลการเรียนให้กับนักเรียน - สำนักการศึกษาได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 62 ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา และโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 62 ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา - อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (สทศ.)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (สทศ.)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1.โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ภาษาไทย 44.94 คะแนน คณิตศาสตร์ 23.30 คะแนน วิทยาศาสตร์ 33.09 คะแนน อังกฤษ 31.12 คะแนน 2.โรงเรียนวัดคลองเตย ภาษาไทย 46.18 คะแนน คณิตศาสตร์ 30.39 คะแนน วิทยาศาสตร์ 32.14 คะแนน อังกฤษ 33.49 คะแนน 3.โรงเรียนวัดสะพาน ภาษาไทย 56.17 คะแนน คณิตศาสตร์ 24.33 คะแนน วิทยาศาสตร์ 35.37 คะแนน อังกฤษ 37.08 คะแนน 4.โรงเรียนศุนย์รวมน้ำใจ ภาษาไทย 56.78 คะแนน คณิตศาสตร์ 34.95 คะแนน วิทยาศาสตร์ 35.10 คะแนน อังกฤษ 35.88 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1.โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ภาษาไทย 44.68 คะแนน คณิตศาสตร์ 25.42 คะแนน วิทยาศาสตร์ 30.58 คะแนน อังกฤษ 26.77 คะแนน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) 15.ร้อยละของข้าราชการครูที่ได้รับการอบรมและพัฒนาอย่างน้อยคนละ 2 หลักสูตรต่อปี (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15.ร้อยละของข้าราชการครูที่ได้รับการอบรมและพัฒนาอย่างน้อยคนละ 2 หลักสูตรต่อปี (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :84.66


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
84.66

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ข้าราชการครูอยู่ระหว่างเข้ารับการอบรมพัฒนาของสำนักการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองเตย เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2562 2. อยู่ระหว่างจัดทำโครงการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562 โดยเชิญวิทยากรภายนอกเข้าอบรมให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดทำสั่งให้ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองเตย เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมครูและโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ในวันที่ 29 และ 30 มิถุนายน 2562 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมโครงการประชุมครูและโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรมทั้ง 2 โครงการ จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 84.66

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(14) 7.ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
7.ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการการลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ไตรมาสที่1 จำนวน 12 ราย 2.ออกเลขรหัสประจำบ้าน ไตรมาสที่ 1 จำนวน 16 คำขอ 16 เลขหมาย รายงานให้สำนักผังเมืองทราบ เป็นประจำทุกเดือน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ในไตรมาสที่ 1 และ 2 1. ฝ่ายทะเบียน ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ได้จำนวน 170 หลัง และมีการรายงานผลให้สำนักผังเมืองเป็นประจำทุกเดือน 2. ฝ่ายโยธา ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ได้จำนวน 29 ราย และมีการรายงานผลให้สำนักผังเมืองเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการเกี่ยวกับการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารทีมีการออกรหัสแสดงประจำบ้านได้จำนวน 117 หลัง และมีการรายงานผลให้สำนักผังเมืองเป็นประจำทุกเดือน ดังนี้ 1)รายงานประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือที่ กท 7202/3137 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 2)รายงานประจำเดือนมิถุนายน 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายทะเบียน ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 จำนวน 677 หลัง และมีการรายงานผลให้สำนักผังเมืองเป็นประจำทุกเดือน -ฝ่ายโยธา ดำเนินการตราจสอบการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้าง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 จำนวน 50 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(15) 8.ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
8.ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :51.22

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
19.51

100 / 100
2
24.39

100 / 100
3
51.21

100 / 100
4
51.22

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน จำนวน 8 ชุมชน ได้แก่ 1. ชุมชนโรงหมู 2. ชุมชนเกาะกลาง 3. ชุมชนทรัพย์มโนทัย 4. ชุมชนสวนอ้อย 5. ชุมชนแฟลต 1-10 6. ชุมชนพัฒนาอาเซีย 7. ชุมชนอาคารทรัพย์สิน26-7 8. ชุมชนร่มเกล้า คิดเป็นร้อยละ 19.51 จากชุมชนทั้งหมด 41 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รวมทั้งหมด 10 ชุมชน ได้แก่ 1. ชุมชนโรงหมู 2. ชุมชนเกาะกลาง 3. ชุมชนทรัพย์มโนทัย 4. ชุมชนสวนอ้อย 5. ชุมชนแฟลต 1-10 6. ชุมชนพัฒนาอาเซีย 7. ชุมชนอาคารทรัพย์สิน26-7 8. ชุมชนร่มเกล้า 9. ชุมชนบ้านกล้วย 10.ชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 คิดเป็นร้อยละ 24.39 จากชุมชนทั้งหมด 41 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รวมทั้งหมด 21 ชุมชน ได้แก่ 1. ชุมชนเกาะกลาง 2. ชุมชนซอยเจริญสุข 3. ชุมชนแฟลต 1-10 4. ชุมชนแฟลต 23-24 5. ชุมชนร่วมใจสามัคคี 6. ชุมชนริมคลองไผ่สิงโต 7. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ 8.ชุมชนข้างโรงเรียนวัดสะพาน 9. ชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3 10. ชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 11. ชุมชนทรัพย์มโนทัย 12. ชุมชนเทพประทาน 13. ชุมชนบ้านกล้วย 14. ชุมชนพัฒนาอาเซีย 15. ชุมชนร่มเกล้า 16. ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ 17. ชุมชนเริ่มเจริญ 18. ชุมชนโรงหมู 19. ชุมชนวัดคลองเตยใน 1 20. ชุมชนสวนอ้อย 21. ชุมชนเปรมฤทัย คิดเป็นร้อยละ 51.21 จากชุมชนทั้งหมด 41 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ชุมชนทั้ง 21 ชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตยมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง และมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนตามแผนฯ ที่ได้จัดทำไว้ โดยใช้งบประมาณจากเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) 16.ร้อยละของชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมของชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
16.ร้อยละของชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมของชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาภายในชุมชนโดยการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาภายในชุมชนโดยการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาภายในชุมชนโดยการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ชุมชน 21 ชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตย มีการจัดแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง และมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนตามแผนฯ ที่ได้จัดทำไว้ โดยใช้งบประมาณจากเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(17) 9.การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) -ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
9.การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
-ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :112.93

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.28

100 / 100
2
39.49

100 / 100
3
110.15

100 / 100
4
112.93

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประมาณการปีภาษี เป็นเงิน 803,200,000.00 บาท ประมาณการไตรมาสที่ 1 (5%) เป็นเงิน 40,160,000.00 บาท จัดเก็บตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 ถึง 21 ธ.ค. 61 รวม 3 ภาษี ได้ 42,390,916.80 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ประมาณการปีภาษี เป็นเงิน 808,110,000 บาท สำนักงานเขตคลองเตยจัดเก็บตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 ถึง 20 มี.ค. 62 รวม 3 ภาษี ได้ 317,136,499.66 บาท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 300,048,820.01 บาท ภาษีป้าย 15,354,444.00 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 1,733,235.65 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1. ดำเนินการสำรวจโรงเรือนฯ,ป้าย,ที่ดินรายเก่าและรายใหม่ 2. ส่งหนังสือเตือนให้มายื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย,ภาษีที่ดิน 3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานสภาพการใช้ประโยชน์โรงเรือน (รายเก่า)ส่งหัวหน้าฝ่าย ,(รายใหม่)ส่่งคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าภาษี - ค่ารายปี 4. ตรวจสอบหลักฐานลักษณะประเภทป้าย 5. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการใช้ประโยชน์ที่ดิน 6. เร่งรัดติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ สถิติการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 - วันที่ 25 มิถุนายน 2562 มีดังนี้ 1)ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวนเงิน 843,979,448.08 บาท 2)ภาษีป้าย จำนวนเงิน 36,884,444 บาท 3)ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวนเงิน 3,826,157.61 บาท รวม 3 ภาษี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 884,690,049.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 110.15 จากประมาณการปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 803,200,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1. ดำเนินการสำรวจโรงเรือนฯ,ป้าย,ที่ดินรายเก่าและรายใหม่ 2. ส่งหนังสือเตือนให้มายื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย,ภาษีที่ดิน 3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานสภาพการใช้ประโยชน์โรงเรือน (รายเก่า)ส่งหัวหน้าฝ่าย ,(รายใหม่)ส่่งคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าภาษี - ค่ารายปี 4. ตรวจสอบหลักฐานลักษณะประเภทป้าย 5. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการใช้ประโยชน์ที่ดิน 6. เร่งรัดติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ สถิติการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 กรฎาคม 2562 - วันที่ 25 กันยายน 2562 มีดังนี้ 1)ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวนเงิน 862,410,554.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 113.17 2)ภาษีป้าย จำนวนเงิน 40,286,387.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 108.88 3)ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวนเงิน 4,317,291.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 102.79 รวม 3 ภาษี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 903,014,233.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 112.93 จากประมาณการปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 803,200,000 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) 9. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) -ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
9. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
-ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :77.18


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.62

100 / 100
2
59.57

100 / 100
3
72.33

100 / 100
4
77.18

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยอดหนี้ค้างชำระ 11,765,244.98 บาท ชำระแล้ว 5,367,352.71 บาท ยอดหนี้คงเหลือ 6,397,892.21 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ยอดหนี้ค้างชำระ 11,765,244.98 บาท ยอดหนี้ชำระแล้ว 7,008,200.98 บาท ยอดหนี้คงเหลือ 4,757,044.00 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยอดหนี้ค้างชำระ 12,103,955.08 บาท ยอดหนี้ชำระแล้ว 8,754,792.58บาท ยอดหนี้คงเหลือ 3,349,162.50 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ยอดหนี้ค้างชำระ 12,103,955.08 บาท ยอดหนี้ชำระแล้ว 9,341,567.58 บาท ยอดหนี้คงเหลือ 2,762,387.50 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(19) 17.เพิ่มฐานภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม่
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
17.เพิ่มฐานภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม่

หน่วยนับ :ราย

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :71.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ราย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
22.00

100 / 100
2
27.00

100 / 100
3
32.00

100 / 100
4
71.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 ดำเนินการสำรวจโรงเรือนฯ รายใหม่ ได้จำนวน 22 ราย - ส่งหนังสือเตือนให้มายื่นแบบแสดงรายงานภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สภาพการใช้ประโยชน์โรงเรือนและที่ดิน - หากเป็นรายเก่าส่งหัวหน้าฝ่ายพิจารณา รายใหม่ส่งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติค่ารายปี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1 และ 2 ดำเนินการสำรวจโรงเรือนฯ รายใหม่ ได้จำนวน 27 ราย - ส่งหนังสือเตือนให้มายื่นแบบแสดงรายงานภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สภาพการใช้ประโยชน์โรงเรือนและที่ดิน - ส่งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติค่ารายปี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1. ดำเนินการสำรวจโรงเรือนฯ รายใหม่ จำนวน 32 ราย 2. ส่งหนังสือเตือนให้มายื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานสภาพการใช้ประโยชน์ของโรงเรือนและที่ดิน 4. รายเก่าส่งหัวหน้าฝ่ายพิจารณา,รายใหม่ส่งคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าภาษี - ค่ารายปี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1. ดำเนินการสำรวจโรงเรือนฯ รายใหม่ 2. ส่งหนังสือเตือนให้มายื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานสภาพการใช้ประโยชน์ของโรงเรือนและที่ดิน 4. รายเก่าส่งหัวหน้าฝ่ายพิจารณา,รายใหม่ส่งคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าภาษี - ค่ารายปี 5.ผลการดำเนินงาน 71 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) 18.ความสำเร็จของการจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ให้ได้ จำนวน 400 ราย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
18.ความสำเร็จของการจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ให้ได้ จำนวน 400 ราย

หน่วยนับ :ราย

เป้าหมาย :400.00

ผลงาน :403.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ราย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
63.00

100 / 100
2
112.00

100 / 100
3
180.00

100 / 100
4
403.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 ออกตรวจสอบป้ายรายใหม่ในพื้นที่ ได้จำนวน 63 ราย ออกหนังสือเตือนป้ายรายใหม่เพื่อให้มายื่นแบบพร้อมประเมินแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาสที่ 1 และ 2 ออกตรวจสอบป้ายรายใหม่ในพื้นที่ ได้จำนวน 112 ราย ออกหนังสือเตือนป้ายรายใหม่เพื่อให้มายื่นแบบพร้อมประเมินแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1. ออกตรวจสอบป้ายใหม่ในพื้นที่ ได้จำนวน 180 ราย 2. ตรวจสอบป้ายที่ได้มากับป้ายของเดิม 3. ออกหนังสือเตือนป้ายรายใหม่เพื่อให้มายื่นแบบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1. ออกตรวจสอบป้ายใหม่ในพื้นที่ ได้จำนวน 403 ราย 2. ตรวจสอบป้ายที่ได้มากับป้ายของเดิม 3. ออกหนังสือเตือนป้ายรายใหม่เพื่อให้มายื่นแบบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) 19.จำนวนครั้งในการประชุมเร่งรัดติดตามการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเขต
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
19.จำนวนครั้งในการประชุมเร่งรัดติดตามการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเขต

หน่วยนับ :ครั้งต่อเดือน

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้งต่อเดือน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.67

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
2.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 เร่งรัดติดตามการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตในการประชุมผู้บริหารเขต - เดือนต.ค. 61 จำนวน 2 ครั้ง - เดือนพ.ย. 61 จำนวน 4 ครั้ง - เดือนธ.ค. 61 จำนวน 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาสที่ 1 และ 2 เร่งรัดติดตามการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตในการประชุมผู้บริหารเขต จำนวน 14 ครั้ง เฉลี่ย 2 ครั้งต่อเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณ ในที่ประชุมผู้บริหารทุกสัปดาห์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(22) 20. - ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการรับแจ้งการตายภายในระยะเวลา 15 นาที (ผลผลิต) - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการรับแจ้งการตาย (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
20. - ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการรับแจ้งการตายภายในระยะเวลา 15 นาที (ผลผลิต)
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการรับแจ้งการตาย (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :98.30

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
98.00

100 / 100
2
97.00

100 / 100
3
93.80

100 / 100
4
98.30

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 ดำเนินโครงการรับแจ้งตาย ตามโครงการมรณบัตรฉับไว แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15 นาที ครบทุกราย คิดเป็น 100% และมีความถึงพอใจคิดเป็น ร้อยละ 98

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาสที่ 1 และ 2 ดำเนินโครงการรับแจ้งตาย ตามโครงการมรณบัตรฉับไว แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15 นาที ครบทุกราย คิดเป็น 100% และมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 97

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1. โครงการมรณบัตรฉับไว ประจำเดือน เมษายน 2562 แล้วเสร็จภายใน 15 นาที คิดเป็น 100% และมีความถึงพอใจคิดเป็น ร้อยละ 98.33 2.โครงการมรณบัตรฉับไว ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 แล้วเสร็จภายใน 15 นาที คิดเป็น 100% และมีความถึงพอใจคิดเป็น ร้อยละ 93.8

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1. โครงการมรณบัตรฉับไว แล้วเสร็จภายใน 15 นาที ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 จำนวน 368 รายเฉลี่ยระยะเวลาในการแจ้งตาย 10 นาที 2.ความพึงพอใจของผู้ให้บริการต่อการให้บริการรับแจ้งตาย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 จำนวน 368 ราย มีความพึงพอใจสูงสุดร้อยละ 98.30

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด