ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50170000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) 1.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :112.00

ผลงาน :113.02

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.48

100 / 100
2
48.12

100 / 100
3
80.14

100 / 100
4
113.02

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการลดและแยกขยะ การนำขยะไปใช้ประโยชน์ตามชนิดมูลฝอยและส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยการลงพื้นที่บริเวณชุมชน สถานประกอบการในพื้นที่ - จัดกิจกรรมเคาะประตูบ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง แจกแผ่นพับ หนังสือ - ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 ปริมาณขยะรีไซเคิล ขยะก่อสร้างที่คัดแยกได้ในพื้นที่เขตเฉลี่ย 808 ตัน/เดือน และปริมาณขยะอินทรีย์ที่คัดแยกได้ในพื้นที่เขตเฉลี่ย 291.21 ตัน/เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการลดและแยกขยะ การนำขยะไปใช้ประโยชน์ตามชนิดมูลฝอยและส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยการลงพื้นที่บริเวณชุมชน สถานประกอบการในพื้นที่ - จัดกิจกรรมเคาะประตูบ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง แจกแผ่นพับ หนังสือ - ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม2561-กุมภาพันธ์ 2562 ปริมาณขยะรีไซเคิล ขยะก่อสร้างที่คัดแยกได้ในพื้นที่เขตเฉลี่ย 844.07 ตัน/เดือน และปริมาณขยะอินทรีย์ที่คัดแยกได้ในพื้นที่เขตเฉลี่ย 301.03 ตัน/เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการลดและแยกขยะ การนำขยะไปใช้ประโยชน์ตามชนิดมูลฝอยและส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยการลงพื้นที่บริเวณชุมชน สถานประกอบการในพื้นที่ - จัดกิจกรรมเคาะประตูบ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง แจกแผ่นพับ หนังสือ - ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม2561-พฤษภาคม 2562 ปริมาณขยะรีไซเคิล ขยะก่อสร้างที่คัดแยกได้ในพื้นที่เขตเฉลี่ย 1008.76 ตัน/เดือน และปริมาณขยะอินทรีย์ที่คัดแยกได้ในพื้นที่เขตเฉลี่ย 353.37 ตัน/เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562 ปริมาณขยะ รีไซเคิลที่คัดแยกได้ในพื้นที่ 9,315.37ตัน/ปี และปริมาณขยะอินทรีย์ที่คัดแยกได้ในพื้นที่ 3,590.85 ตัน/ปี รวมทั้งสิ้น12,906.22 ตัน/ปี - เป้าหมายตามตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละ 12 - ผลสำเร็จ ได้แก่ ร้อยละ 13.02 (12,906.22 ตัน/ปี)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 1.2 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1.2 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :105.00

ผลงาน :106.66


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.88

100 / 100
2
92.35

100 / 100
3
104.24

100 / 100
4
106.66

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายโดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตามกลุ่มเป้าหมายโครงการ พร้อมทั้งแจกประกาศ และหนังสือ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายโดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตามกลุ่มเป้าหมายโครงการ พร้อมทั้งแจกประกาศ และหนังสือ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายโดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตามกลุ่มเป้าหมายโครงการ พร้อมทั้งแจกประกาศ และหนังสือ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายโดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตามกลุ่มเป้าหมายโครงการ พร้อมทั้งแจกประกาศ และหนังสือ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(3) 2 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม มีการตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด - จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด - ปฏิบัติหน้าที่อํานวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร จํานวน 2 ครั้ง/วัน/จุด - ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าไม่มีคดีอุบัติเหตุบนทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม มีการตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด - จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด - ปฏิบัติหน้าที่อํานวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร จํานวน 2 ครั้ง/วัน/จุด - ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าไม่มีคดีอุบัติเหตุบนทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม มีการตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด - จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด - ปฏิบัติหน้าที่อํานวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร จํานวน 2 ครั้ง/วัน/จุด - ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าไม่มีคดีอุบัติเหตุบนทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม มีการตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด - จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด - ปฏิบัติหน้าที่อํานวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร จํานวน 2 ครั้ง/วัน/จุด - ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าไม่มีคดีอุบัติเหตุบนทางเท้า

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 1 จำนวนครั้งในการรายงานด้านความปลอดภัย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1 จำนวนครั้งในการรายงานด้านความปลอดภัย

หน่วยนับ :ครั้ง/เดือน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/เดือน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีการบันทึกการรายงานผลการปฏิบัติงานและเหตุการณ์ประจำวันทุกวันในแต่ละเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีการบันทึกการรายงานผลการปฏิบัติงานและเหตุการณ์ประจำวันทุกวันในแต่ละเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีการบันทึกการรายงานผลการปฏิบัติงานและเหตุการณ์ประจำวันทุกวันในแต่ละเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีการบันทึกการรายงานผลการปฏิบัติงานและเหตุการณ์ประจำวันทุกวันในแต่ละเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) 2 จำนวนกิจกรรมที่อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ได้ดำเนินการ หรือมีส่วนร่วมดำเนินการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
2 จำนวนกิจกรรมที่อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ได้ดำเนินการ หรือมีส่วนร่วมดำเนินการ

หน่วยนับ :กิจกรรม/ปี

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
2.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จะเริ่มดำเนินการกิจกรรมในไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จะเริ่มดำเนินการกิจกรรมในไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด - จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 จำนวน ๑ ครั้ง โดยจัดพิธีปฏิญาณตนและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสุวรรณ เขตคลองสาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(6) 3 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
3 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- การขุดลอกตามข้อบัญญัติงบประมาณ 1.โครงการขุดลอกคูน้ำสารภี 1 อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง 2.โครงการขุดลอกคลองวัดทองเพลง อยู่ระหว่างดำเนินขุดลอก 3.โครงการขุดลอกลำกระโดงชุมชนสองร้อยห้อง อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง - จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2562 ส่งให้ สนน.เรียบร้อยแล้ว - รายงานตามแบบ สนน.01 ครบถ้วน สมบูรณ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- การขุดลอกตามข้อบัญญัติงบประมาณ 1.โครงการขุดลอกคูน้ำสารภี 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2.โครงการขุดลอกคลองวัดทองเพลง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3.โครงการขุดลอกลำกระโดงชุมชนสองร้อยห้อง อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก - จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2562 ส่งให้ สนน.เรียบร้อยแล้ว - รายงานตามแบบ สนน.01 ครบถ้วน สมบูรณ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การขุดลอกตามข้อบัญญัติงบประมาณ 1.โครงการขุดลอกคูน้ำสารภี 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2.โครงการขุดลอกคลองวัดทองเพลง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3.โครงการขุดลอกลำกระโดงชุมชนสองร้อยห้อง ดำเนินการแล้วเสร็จ - จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2562 ส่งให้ สนน.เรียบร้อยแล้ว - รายงานตามแบบ สนน.01 ครบถ้วนสมบูรณ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-การขุดลอกตามข้อบัญญัติงบประมาณ 1.โครงการขุดลอกคูน้ำสารภี 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2.โครงการขุดลอกคลองวัดทองเพลง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3.โครงการขุดลอกลำกระโดงชุมชนสองร้อยห้อง ดำเนินการแล้วเสร็จ - จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2562 ส่งให้ สนน.เรียบร้อยแล้ว - รายงานตามแบบ สนน.01 ครบถ้วนสมบูรณ์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 3 จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
3 จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
3.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ครั้งที่ 1 ดำเนินการฝึกซ้อมร่วมกับ ศูนย์การค้า แพลทฟอร์มวงเวียนใหญ่ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 2 ดำเนินการฝึกซ้อมร่วมกับอาคารสินสาธร ทาวเวอร์ วันที่ 21 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ครั้งที่ 3 ดำเนินการฝึกซ้อมร่วมกับ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตคลองสาน วันที่ 23 สิงหาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(8) 4 จำนวนครั้งในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตคลองสาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
4 จำนวนครั้งในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตคลองสาน

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :48.00

ผลงาน :48.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
38.00

100 / 100
4
48.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1) จัดทำแผนปฏิบัติงานออกตรวจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 2) ออกปฏิบัติงานตามแผนการตรวจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม รวม 10 ครั้ง ดังนี้ - กิจกรรมตรวจสอบแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ - กิจกรรมการตรวจสอบด้านสุขลักษณะอาชีวอนามัย ของสถานประกอบการ - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ - การปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วนตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1) จัดทำแผนปฏิบัติงานออกตรวจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 2) ออกปฏิบัติงานตามแผนการตรวจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม รวม 38 ครั้ง ดังนี้ - กิจกรรมตรวจสอบแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ - กิจกรรมการตรวจสอบด้านสุขลักษณะอาชีวอนามัย ของสถานประกอบการ - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ - การปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วนตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตคลองสาน จำนวนทั้งสิ้น 48 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 4 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
4 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
92.30

100 / 100
2
91.38

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร เก็บตัวอย่างอาหาร และสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 - ตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2561) ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61 จำนวน 23 แห่ง 1) รร.สังกัดกทม. 8 แห่ง 2) รร.นอกสังกัดกทม. 11 แห่ง 3) ศูนย์พัฒนาเด็กกอ่นวัยเรียน 4 แห่ง - ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบด้านอาหารรายใหม่/รายต่อ และได้รับป้ายรับรองมารตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 261 ราย จาก 239 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1) ประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตคลองสาน 2) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ระดับกลุ่มเขต ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตคลองสาน 3) ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารทางด้านกายภาพ เคมี ชีววิทยา 4) ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร รายใหม่/รายต่อ และได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 371 ราย จาก 406 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1) ตรวจประเมินตามแผนการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 2) ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารทางด้านกายภาพ เคมี ชีววิทยา 3) ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร รายใหม่/รายต่อ และได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน ๔๒๓ ราย จาก ๔๒๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการ ด้านอาหารรายใหม่/รายต่อ และได้รับป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จํานวน 423 ราย จาก 423 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) 5 จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
5 จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
5.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ประจำปี 2562 กลุ่มแอโรบิกที่ 1-12 จัดกิจกรรม จันทร์-ศุกร์ 1. ชมรมแอโรบิกฟ้าใส 2. ชมรมแอโรบิกสายชล 3. ชมรมแอโรบิกดีสมายล์ 4. ชมรมโยคะสวนใต้สะพานตากสิน 5. ชมรมการออกกำลังกายแบบมวยจีน 6. ชมรมแอโรบิกลานคนเมือง 7. ชมรมแอโรบิกชุมชนข้างร.ร.มิตรพล 8. ชมรมแอโรบิกอุทยานสมเด็จย่า 9. ชมรมแอโรบิกโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 10. ชมรมแอโรบิกสวนเฉลิมพระเกียรติเชิงสะพานพระปกเกล้า 11. ชมรมแอโรบิกชุมชนวัดเศวตฉัตร 12. กลุ่มบุคลากรสำนักงานเขตคลองสาน วันพุธ-วันอาทิตย์ 13. ชมรมแอโรบิกชุมชนหลังตลาดเจริญนคร วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันเสาร์(เช้า-เย็น) และวันอาทิตย์ 14. ชมรมเพื่อเจริญนคร 1997

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. กิจกรรมการฝึกสอนทักษะกีฬาพื้นฐานตามลานกีฬา จำนวน 10 แห่ง 2. กิจกรรมจัดแข่งขันกีฬาโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาประจำปี 2562 ได้แก่ กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 15 ปี กีฬาแชร์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ ลานกีฬาสวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 3. กิจกรรมแอโรบิก จำนวน 13 กลุ่ม (สัปดาห์ละ 5 วัน) ดังนี้ - สวนป่าฯ เชิงสะพานพระปกเกล้า 1 กลุ่ม - สวนป่าฯ ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน 6 กลุ่ม - อุทยานสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 1 กลุ่ม - โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 1 กลุ่ม - โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 1 กลุ่ม - ชุมชนข้าง ร.ร.มิตรพลพานิชยการ 1 กลุ่ม - ชุมชนหลังตลาดเจริญนคร 1 กลุ่ม - สำนักงานเขตคลองสาน 1 กลุ่ม 4. กิจกรรมสอนว่ายน้ำสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตคลองสาน ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 จำนวน 7 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. กิจกรรมการฝึกสอนทักษะกีฬาพื้นฐานตามลานกีฬา จำนวน 10 แห่ง 2. กิจกรรมจัดแข่งขันกีฬาโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาประจำปี 2562 ได้แก่ กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 15 ปี กีฬาแชร์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ ลานกีฬาสวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 3. กิจกรรมแอโรบิก จำนวน 13 กลุ่ม (สัปดาห์ละ 5 วัน) ดังนี้ - สวนป่าฯ เชิงสะพานพระปกเกล้า 1 กลุ่ม - สวนป่าฯ ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน 6 กลุ่ม - อุทยานสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 1 กลุ่ม - โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 1 กลุ่ม - โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 1 กลุ่ม - ชุมชนข้าง ร.ร.มิตรพลพานิชยการ 1 กลุ่ม - ชุมชนหลังตลาดเจริญนคร 1 กลุ่ม - สำนักงานเขตคลองสาน 1 กลุ่ม 4. กิจกรรมสอนว่ายน้ำสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตคลองสาน ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 จำนวน 7 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 5. กิจกรรมส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตคลองสาน โดยจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา จำนวน 8 โรงเรียน เมื่อวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. กิจกรรมการฝึกสอนทักษะกีฬาพื้นฐานตามลานกีฬา จำนวน 10 แห่ง 2. กิจกรรมจัดแข่งขันกีฬาโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาประจำปี 2562 ได้แก่ กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 15 ปี กีฬาแชร์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ ลานกีฬาสวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 3. กิจกรรมแอโรบิก จำนวน 13 กลุ่ม (สัปดาห์ละ 5 วัน) ดังนี้ - สวนป่าฯ เชิงสะพานพระปกเกล้า 1 กลุ่ม - สวนป่าฯ ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน 6 กลุ่ม - อุทยานสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 1 กลุ่ม - โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 1 กลุ่ม - โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 1 กลุ่ม - ชุมชนข้าง ร.ร.มิตรพลพานิชยการ 1 กลุ่ม - ชุมชนหลังตลาดเจริญนคร 1 กลุ่ม - สำนักงานเขตคลองสาน 1 กลุ่ม 4. กิจกรรมสอนว่ายน้ำสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตคลองสาน ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 จำนวน 7 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 5. กิจกรรมส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตคลองสาน โดยจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา จำนวน 8 โรงเรียน เมื่อวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(11) 6 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
6 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อยู่ระหว่างส่งผลการสำรวจเป้าหมายพื้นที่สีเขียวตามศักยภาพของเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งสำนักยุทธศาสตร์และรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 2 ครั้งคือ เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2561 - อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบรับจากสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อขอรับการยกเว้นและรายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่เดิมจำนวน 3 เดือน/ครั้ง (ทุกไตรมาส) ตามหนังสือที่ กท 5606/6800 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการตามโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียว 7 ประเภท ได้จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1. สวนหย่อมอาคารตรีทศซิตี้มารีน่า ถนนเจริญนครขนาดพื้นที่ 1 งาน 20 ตารางวา 2. สวนหย่อมบริเวณเรือสำเภาทองวัดทองนพคุณ ขนาดพื้นที่ 9 ตารางวา 3. สวนหย่อมคอนโดศุภาลัย ถนนประชาธิปก ขนาดพื้นที่ 30 ตารางวา 4. สวนหย่อมอาคารชุดอยู่อาศัย Banyan tree Residences ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน 5. สวนหย่อมห้างสรรพสินค้า ICON SIAM ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน ขนาดพื้นที่รวม 4 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตามโครงการ สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียว 7 ประเภท ได้จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1. สวนหย่อมอาคารตรีทศซิตี้มารีน่า ถนนเจริญนครขนาดพื้นที่ 1 งาน 20 ตารางวา 2. สวนหย่อมบริเวณเรือสำเภาทองวัดทองนพคุณ ขนาดพื้นที่ 9 ตารางวา 3. สวนหย่อมคอนโดศุภาลัย ถนนประชาธิปก ขนาดพื้นที่ 30 ตารางวา 4. สวนหย่อมอาคารชุดอยู่อาศัย Banyan tree Residences ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน 5. สวนหย่อมห้างสรรพสินค้า ICON SIAM ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน ขนาดพื้นที่รวม 4 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการตามโครงการ สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียว 7 ประเภท ได้จำนวน 6 แห่ง ได่แก่ 1. สวนหย่อมอาคารตรีทศซิตี้มารีน่า ถนนเจริญนคร ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ 2. สวนหย่อมเจริญนคร 14 แยก 13 ขนาดพื้นที่ 10 ตร.ว. 3. สวนหย่อมบริเวณเรือสำเภาทองวัดทองนพคุณ ขนาดพื้นที่ 9 ตร.ว. 4. สวนหย่อมอาคารชุดอยู่อาศัย Banyan Tree Residences ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน 27 ตร.ว. 5. สวนหย่อมห้างสรรพสินค้า ICON SIAM ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 6. สวนหย่อมปั้มน้ำมันเชลล์ซอยเจริญนคร 42 ขนาดพื้นที่ 20 ตร.ว.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

(12) 7 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
7 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
98.75

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.โครงการปรับปรุงราวเหล็กกันตกคลองบางไส้ไก่ อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา 2.โครงการปรับปรุงราวเหล็กกันตกตลองวัดสุวรรณใต้ อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา 3.โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยอิสรภาพ 12 จากถนนอิสรภาพถึงจุดที่กำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โครงการปรับปรุงราวเหล็กกันตกคลองบางไส้ไก่ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2.โครงการปรับปรุงราวเหล็กกันตกตลองวัดสุวรรณใต้ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง 3.โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยอิสรภาพ 12 จากถนนอิสรภาพถึงจุดที่กำหนด ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.โครงการปรับปรุงราวเหล็กกันตกคลองบางไส้ไก่ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2.โครงการปรับปรุงราวเหล็กกันตกคลองวัดสุวรรณใต้ ดำเนินการแล้วเสร็จ 3.โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยอิสรภาพ 12 จากถนนอิสรภาพถึงจุดที่กำหนด ดำเนินการแล้วเสร็จ 4.โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.โครงการปรับปรุงราวเหล็กกันตกคลองบางไส้ไก่ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2.โครงการปรับปรุงราวเหล็กกันตกคลองวัดสุวรรณใต้ ดำเนินการแล้วเสร็จ 3.โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยอิสรภาพ 12 จากถนนอิสรภาพถึงจุดที่กำหนด ดำเนินการแล้วเสร็จ 4.โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดำเนินการแล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(13) 5 ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบรายการประกอบแบบ และใบประมาณราคา สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
5 ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบรายการประกอบแบบ และใบประมาณราคา สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการจัดส่งแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผุ้สูงอายุ ครั้งที่ ๑ ให้สำนักการโยธา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีการออกแบบพร้อมรายการของการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น ห้องน้ำ ทางเข้าอาคาร ทางลาด พร้อมป้ายสัญลักษณ์ผู้พิการสากล ที่พัก ที่จอดรถสำหรับคนพิการ หรืออื่น ๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตามที่สำนักการโยธากำหนด ได้แก่ -ส่งแบบ Checklist รายงานผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 -ส่งแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบพร้อมใบประมาณราคา เพื่อขอเสนอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) 8 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนได้รับจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
8 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนได้รับจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :97.31


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
8.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
97.31

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1) ดำเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์เพื่อให้ได้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุระดับเขต จำนวน 1 คนหรือ 1 กลุ่มส่งรายชื่อไปสำนักพัฒนาสังคมเพื่อรับมอบเกียรติบัตร 2) จัดยิทรรศการเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำนวน 1 ครั้ง 3) มีผู้สูงอายุมาลงทะเบียนในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 931 คน 4) มีผู้พิการมาลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 82 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพได้ร้อยละ 80

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนได้รับจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 906 คน คิดเป็นร้อยละ 97.31 ของผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนและ มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 931 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(15) 9 ร้อยละของผู้ที่ได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงินมีการวางแผนทางการเงินเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
9 ร้อยละของผู้ที่ได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงินมีการวางแผนทางการเงินเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :3.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
3.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จะเริ่มดำเนินการกิจกรรมในไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1) เตรียมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขตคลองสาน จำนวน 8 ครั้ง ๆ ละ 100 คน 2) เตรียมจัดฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตคลองสานและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 3 วิชา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินประจำปี 2562 จำนวน 8 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ ชุมชนคลองต้นไทร ครั้งที่ 2 วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ ชุมชนช่างนาค-สะพานยาว ครั้งที่ 3 วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ณ ชุมชนหลังตลาดเจริญนคร ครั้งที่ 4 วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ชุมชนสองร้อยห้อง ครั้งที่ 5 วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนจันทรวิทยา ครั้งที่ 6 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบำรุงวิชา ครั้งที่ 7 วันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนวัดทองนพคุณ ครั้งที่ 8 วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 2.จัดฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตคลองสาน จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ ชุมชนซอยวัดสุวรรณ การเพ้นท์แก้วไวน์ จานและกระเป๋าการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า และน้ำยาปรับผ้านุ่ม การทำซาลาเปาไส้ถั่วดำและกระหรี่พัฟไส้ไก่ ครั้งที่ 2 วันที่ 19 พฤษภาคม 2562ณ ชุมชนวัดทองเพลง การเพ้นท์แก้วไวน์ จานและกระเป๋าการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม การทำซาลาเปาไส้ถั่วดำและกระหรี่พัฟไส้ไก่ ครั้งที่ 3 วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ณ ชุมชนหลังตลาดเจริญนคร การเพ้นท์แก้วไวน์ จานและกระเป๋า การทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม การทำซาลาเปาไส้ถั่วดำและกระหรี่พัฟไส้ไก่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ร้อยละ 3 ของผู้ที่ได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงินมีการวางแผนทางการเงินเพิ่มขึ้น

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(16) 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
72.50

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดเศวตรฉัตร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง 2.โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง 3.โครงการปรังปรุงโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง 4.โครงการปรังปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง 5.โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดทองนพคุณ อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง 6.โครงการปรังปรุงโรงเรียนวัดทองเพลง อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดเศวตรฉัตร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง 2.โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง 3.โครงการปรังปรุงโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ แล้วเสร็จ 4.โครงการปรังปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง 5.โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดทองนพคุณ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง 6.โครงการปรังปรุงโรงเรียนวัดทองเพลง อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดเศวตฉัตร ดำเนินการแล้วเสร็จ 2.โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ ดำเนินการแล้วเสร็จ 3.โครงการปรังปรุงโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ ดำเนินการแล้วเสร็จ 4.โครงการปรังปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ ดำเนินการแล้วเสร็จ 5.โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดทองนพคุณ ดำเนินการแล้วเสร็จ 6.โครงการปรังปรุงโรงเรียนวัดทองเพลง ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดเศวตฉัตร ดำเนินการแล้วเสร็จ 2.โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ ดำเนินการแล้วเสร็จ 3.โครงการปรังปรุงโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ ดำเนินการแล้วเสร็จ 4.โครงการปรังปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ ดำเนินการแล้วเสร็จ 5.โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดทองนพคุณ ดำเนินการแล้วเสร็จ 6.โครงการปรังปรุงโรงเรียนวัดทองเพลง ดำเนินการแล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) 6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :90.30


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
90.30

100 / 100
4
90.30

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ - จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนรวม 9.11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนรวม 9.81 ชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 คะแนนรวม 8.17

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนรวม 9.11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนรวม 9.81 ชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 คะแนนรวม 8.17 คะแนนเฉลี่ย 3 ระดับชั้น ได้แก่ 9.03

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) 11 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
11 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
4.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เตรียมจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ได้แก่ การตกแต่งวัสดุ การเพ้นท์ การวาดภาพ การประดิษฐ์ของจากเศษวัสดุและอุปกรณ์อื่น ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน นักเรียนจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน บ้านหนังสือ ชุมชน จำนวน 8 ครั้ง - เตรียมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองสาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 แนะนำหนังสือใหม่ชุดนักสำรวจน้อย “แมลงและสัตว์เล็ก” และการตกแต่งแว่นตาแฟนซี ณ ชุมชนซอยช่างนาค-สะพานยาว ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 แนะนำหนังสือใหม่ชุดนักสำรวจน้อย “สัตว์โลกน่ารัก” และการเพ้นท์ตกแต่งถุงผ้า ณ บ้านหนังสือชุมชนหลังตลาดเจริญนคร ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 แนะนำหนังสือใหม่ชุดนักสำรวจน้อย “โลกใต้ทะเล” และการเพ้นท์ตกแต่งถุงผ้า ณ โรงเรียนวัดทองนพคุณ ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 แนะนำหนังสือใหม่นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส “ความเพียร” และการเพ้นท์ตกแต่งถุงผ้า ณ โรงเรียนบำรุงวิชา 2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองสาน ในวันเสาร์ที่ 11 และ 25 พฤษภาคม 2562 ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน -ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 แนะนำหนังสือใหม่นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส “การให้" และการระบายสีออมสิน ปูนพลาสเตอร์ ณ โรงเรียนวัดเศวตฉัตร -ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 แนะนำหนังสือใหม่นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส “ความซื่อสัตย์” และการเพ้นท์ตกแต่ง ถุงผ้า ณ โรงเรียนวัดทองเพลง -ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 แนะนำหนังสือใหม่ชุดนิทานเด็กดีกับ ว.วชิรเมธี “เด็กดีรู้ถูกผิด” และการเพ้นท์ตกแต่งถุงผ้า” ณ โรงเรียนวัดสุวรรณ -ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 แนะนำหนังสือใหม่ชุดนิทานเด็กดีกับ ว.วชิรเมธี “เด็กดีมีสติ” และการเพ้นท์ตกแต่งถุงผ้า ณ บ้านหนังสือชุมชนหลังตลาดเจริญนคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(19) 12 จำนวนชุดข้อมูล/นิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
12 จำนวนชุดข้อมูล/นิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ชุด/ปี

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ชุด/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
5.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดนิทรรศการวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่ 1-9

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดนิทรรศการวัฒนธรรมอาหารการกินของคนไทย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดนิทรรศการวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่ 1-9 (ต้อนรับเทศกาล งานอุ่นไอรักคลายความหนาว ครั้งที่ 2) จัดเมื่อเดือนธันวาคม 2561 2. จัดนิทรรศการวัฒนธรรมอาหารการกินของคนไทยจัดเมื่อเดือนมีนาคม 2562 3. จัดนิทรรศการตำราดูลักษณะแมว ของวัดอนงคารามจัดเมื่อเดือนเมษายน 2562 4. จัดนิทรรศการการละเล่นพื้นบ้านไทย เราลืมกันไปหรือยังจัดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 5. จัดนิทรรศการบ้านไทย 4 ภาคจัดเมื่อเดือนมิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดนิทรรศการจำนวน 5 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) 13 จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
13 จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรม

หน่วยนับ :ช่องทาง

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
3.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดงานน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม ครั้งที่ 20 - จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 - จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2561 - ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดงาน “วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า-เจ้าอยู่หัว” - จัดงาน “วันแม่แห่งชาติ” - ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(21) 7 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
7 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลรวมของจุดที่ลงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคารกับจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่ 1 ต.ค. - 20 ธ.ค. 61 จำนวน 5 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลรวมของจุดที่ลงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคารกับจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 21 มี.ค. 62 จำนวน 4 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลรวมของจุดที่ลงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคารกับจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่ 1 เมษายน - 25 มิถุนายน 62 จำนวน 8 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลรวมของจุดที่ลงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคารกับจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 62 จำนวน 5 จุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(22) 8 ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
8 ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
50.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เขียนแผนการดำเนินโครงการ - แต่งตั้งคณะกรรมการชุดปฏิบัติการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เตรียมดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนโดยชุดปฏิบัติการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการเสนอแผนเพื่อขออนุมัติแผน - ดำเนินการรวบรวมเสนอแผนพัฒนาชุมชนต่อสำนักพัฒนาสังคม โดยได้จัดทำแผน 21 ชุมชน จากทั้งหมด 42 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการรวบรวมเสนอแผนพัฒนาชุมชนต่อสำนักพัฒนาสังคม โดยได้จัดทำแผน 21 ชุมชน จากทั้งหมด 42 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(23) 14 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต มีความรู้ เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
14 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต มีความรู้ เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการในช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการในช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต จำนวน 73 คน - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต มีความรู้เพิ่มขึ้น จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(24) 9.1 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
9.1 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :87.59

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.70

100 / 100
2
29.32

100 / 100
3
69.77

100 / 100
4
87.59

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ประมาณการจัดเก็บภาษีจากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ที่สำนักการคลังกำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 184,300,000.- บาท - ยอดรวมการจัดเก็บปัจจุบันได้ จำนวน 4,981,733.36 บาท แบ่งเป็น 1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 149 ราย เป็นเงิน 4,755,701.97 บาท 2) ภาษีป้าย จำนวน 74 ราย เป็นเงิน 219,575.50 บาท 3) ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 18 ราย เป็นเงิน 6,455.89 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ประมาณการจัดเก็บภาษีจากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ที่สำนักการคลังกำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 184,300,000.- บาท - ยอดรวมการจัดเก็บปัจจุบันได้ จำนวน 54,029,660.72 บาท แบ่งเป็น 1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 1,907 ราย เป็นเงิน 49,331,587.37 บาท 2) ภาษีป้าย จำนวน 1,179 ราย เป็นเงิน 4,174,490.05 บาท 3) ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 773 ราย เป็นเงิน 523,583.30 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ประมาณการจัดเก็บภาษีจากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ที่สำนักการคลังกำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 184,300,000.- บาท - ยอดรวมการจัดเก็บปัจจุบันได้ จำนวน 128,581,429.89 บาท แบ่งเป็น 1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 3,319 ราย เป็นเงิน 117,961,853.11 บาท 2) ภาษีป้าย จำนวน 1,984 ราย เป็นเงิน 9,519,687.17 บาท 3) ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 1,984 ราย เป็นเงิน 1,099,889.61 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ยอดจัดเก็บภาษีรวมเป็นเงิน 161,421,968.32 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(25) 9.2 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
9.2 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :70.47


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.26

100 / 100
2
36.01

100 / 100
3
49.20

100 / 100
4
70.47

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระจากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 2,230,954.73 บาท - ยอดจัดเก็บ ปัจจุบัน เป็นเงิน 451,931.07 บาท แบ่งเป็น 1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 451,931.07 บาท 2) ภาษีป้าย ไม่มีค้างชำระ 3) ภาษีบำรุงท้องที่ ไม่มีค้างชำระ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระจากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 2,230,954.73 บาท - ยอดจัดเก็บ ปัจจุบัน เป็นเงิน 2,230,954.73 บาท แบ่งเป็น 1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 20 ราย เป็นเงิน 2,230,954.73 บาท 2) ภาษีป้าย ไม่มีค้างชำระ 3) ภาษีบำรุงท้องที่ ไม่มีค้างชำระ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระจากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 2,230,954.73 บาท - ยอดจัดเก็บ ปัจจุบัน เป็นเงิน 1,097,593.33 บาท แบ่งเป็น 1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 1,097,593.33 บาท 2) ภาษีป้าย ไม่มีค้างชำระ 3) ภาษีบำรุงท้องที่ ไม่มีค้างชำระ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท รวมเป็นเงิน 1,572,074.92 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด