ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50190000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :14.14

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
5.06

100 / 100
3
9.13

100 / 100
4
14.14

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมปริมาณเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 ได้ปริมาณรวมทั้งสิ้น 755.41 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวบรวมปริมาณเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ เดือน ตุลาคม 2561- กุมภาพันธ์ 2562 ได้ปริมาณรวมทั้งสิ้น 1,906.05 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รวบรวมปริมาณเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ เดือน ตุลาคม 2561- พฤษภาคม 2562 ได้ปริมาณรวมทั้งสิ้น 3,442.10 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รวบรวมปริมาณเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ เดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562 ได้ปริมาณรวมทั้งสิ้น 5,253.95 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.03


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.69

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.47

100 / 100
4
5.03

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เก็บรวบรวมมูลฝอยอันตราย และจัดทำแบบรายงานปริมาณมูลฝอยอันตราย ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 2.272 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เก็บรวบรวมมูลฝอยอันตราย และจัดทำแบบรายงานปริมาณมูลฝอยอันตราย ประจำเดือนตุลาคม 2561- กุมภาพันธ์ 2562 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 6.596 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เก็บรวบรวมมูลฝอยอันตราย และจัดทำแบบรายงานปริมาณมูลฝอยอันตราย ประจำเดือนตุลาคม 2561- พฤษภาคม 2562 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 11.456 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เก็บรวบรวมมูลฝอยอันตราย และจัดทำแบบรายงานปริมาณมูลฝอยอันตราย ประจำเดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 16.60 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(3) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยตามเป้าหมายที่กำหนด 1. มีการตรวจตราจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 2 ครั้งต่อวันต่อจุด 2. มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 2 ครั้งต่อวันต่อจุด 3. จุดเสี่ยงได้รับการปรับสภาพแวดล้อม 4. ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 2 ครั้งต่อวันต่อจุด 5. ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ไม่มีผลคดีอุบัติเหตุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัย จำนวน 17 จุด ดังนี้ 1.ตรวจตราจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด 2.มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด 3.จุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อม 4.ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด 5.ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ไม่มีผลคดีอุบัติเหตุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัย จำนวน 17 จุด ดังนี้ 1.ตรวจตราจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด 2.มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด 3.จุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อม 4.ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด 5.ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ไม่มีผลคดีอุบัติเหตุ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :271.91


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
105.05

100 / 100
2
169.10

100 / 100
3
244.38

100 / 100
4
271.91

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แผนติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างฯ จำนวน 8 ดวง แผนซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างฯ จำนวน 170 ดวง - ติดตั้งแล้วจำนวน 11 ดวง ซ่อมแซมแล้ว 176 ดวง คิดเป็นร้อยละ 105.05

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

แผนติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างฯ จำนวน 8 ดวง แผนซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างฯ จำนวน 170 ดวง -ติดตั้งแล้วจำนวน 11 ดวง ซ่อมแซมแล้ว 290 ดวง คิดเป็นร้อยละ 169.10

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

แผนติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างฯ จำนวน 8 ดวง แผนซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างฯ จำนวน 170 ดวง -ติดตั้งแล้วจำนวน 11 ดวง ซ่อมแซมแล้ว 424 ดวง คิดเป็นร้อยละ 244.38

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

แผนติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างฯ จำนวน 8 ดวง แผนซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างฯ จำนวน 170 ดวง -ติดตั้งแล้วจำนวน 11 ดวง ซ่อมแซมแล้ว 484 ดวง คิดเป็นร้อยละ 271.91

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :80.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
80.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการประสานงานและกำหนดวันจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ขออนุมัติโครงการแล้ว และแผนการจัดกิจกรรมแล้ว ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถืง มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเบิกจ่าย รายงานผลเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(6) ร้อยละของจำนวนจุดของถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ที่สำรวจพบความชำรุดในปี 2562 ได้มีการแจ้งให้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ร้อยละของจำนวนจุดของถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ที่สำรวจพบความชำรุดในปี 2562 ได้มีการแจ้งให้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
70.62

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่าง สำรวจถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่าง สำรวจถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดดุสิตาราม ดำเนินการตามสัญญา คิดเป็นร้อยละ 100 2. งานซ่อมแซมซอยจรัญสนิทวงศ์ 31 (ชุมชนหลังตลาดนครหลวง) ดำเนินการตามสัญญา คิดเป็นร้อยละ 100 3. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 25 แก้ไขร่างสัญญาจ้าง คิดเป็นร้อยละ 25 4. งานซ่อมแซมราวกันตกคลองจักรทอง ซอยจรัญสนิทวงศ์ 33 ดำเนินการตามสัญญา คิดเป็นร้อยละ 100 5. งานซ่อมแซมบ้านหนังสือชุมชนวัดอัมพวา ดำเนินการตามสัญญา คิดเป็นร้อยละ 100 6. งานซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ซอยวัดยาง ดำเนินการตามสัญญา คิดเป็นร้อยละ 100 7. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดเจ้าอาม อยู่ประกาศผู้ชนะเสนอราคา คิดเป็นร้อยละ 20 8. งานซ่อมแซมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยบางขุนนนท์ 29 (ซอยวัฒนสุขนิเวศน์) อยู่ระหว่างขอเห็นชอบรูปแบบรายการ คิดเป็นร้อยละ 10 9. งานซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบรมราชชนนี 23 อยู่ระหว่างขอเห็นชอบรูปแบบรายการ คิดเป็นร้อยละ 10

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดดุสิตาราม ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2. งานซ่อมแซมซอยจรัญสนิทวงศ์ 31 (ชุมชนหลังตลาดนครหลวง) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 3. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 25 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 4. งานซ่อมแซมราวกันตกคลองจักรทอง ซอยจรัญสนิทวงศ์ 33 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 5. งานซ่อมแซมบ้านหนังสือชุมชนวัดอัมพวา ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 6. งานซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ซอยวัดยาง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 7. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดเจ้าอาม ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 8. งานซ่อมแซมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยบางขุนนนท์ 29 (ซอยวัฒนสุขนิเวศน์) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 9. งานซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบรมราชชนนี 23 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(7) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.35

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ - แผนงานสำนักงานเขตดำเนินการเอง 17 ซอย ความยาว 3,399 เมตร ดำเนินการได้ 17 ซอย ความยาว 3,399เมตร - จ้างเหมา 22 ซอย ความยาว 10,145 เมตร ดำเนินการได้ 22 ซอย ความยาว 10,145 เมตร คิดเป็นร้อยละ 100 ขุดลอกคู/คลอง เปิดทางน้ำไหล - โดยแรงงานเขต 32 คลอง ความยาว 26,342 เมตร ดำเนินการได้ 16,902 เมตร - จ้างเหมา 1 คลอง ความยาว 1,500 เมตร อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง คิดเป็นร้อยละ 60.70

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ - แผนงานสำนักงานเขตดำเนินการเอง 17 ซอย ความยาว 3,399 เมตร ดำเนินการได้ 17 ซอย ความยาว 3,399เมตร - จ้างเหมา 22 ซอย ความยาว 10,145 เมตร ดำเนินการได้ 22 ซอย ความยาว 10,145 เมตร คิดเป็นร้อยละ 100 ขุดลอกคู/คลอง เปิดทางน้ำไหล - โดยแรงงานเขต 32 คลอง ความยาว 26,342 เมตร ดำเนินการได้ 26,342 เมตร - จ้างเหมา 1 คลอง ความยาว 1,500 เมตร ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ - แผนงานสำนักงานเขตดำเนินการเอง 17 ซอย ความยาว 3,399 เมตร ดำเนินการได้ 17 ซอย ความยาว 3,399เมตร - จ้างเหมา 22 ซอย ความยาว 10,145 เมตร ดำเนินการได้ 22 ซอย ความยาว 10,145 เมตร คิดเป็นร้อยละ 100 ขุดลอกคู/คลอง เปิดทางน้ำไหล - โดยแรงงานเขต 32 คลอง ความยาว 26,342 เมตร ดำเนินการได้ 26,342 เมตร - จ้างเหมา 1 คลอง ความยาว 1,500 เมตร ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ - แผนงานสำนักงานเขตดำเนินการเอง 17 ซอย ความยาว 3,399 เมตร ดำเนินการได้ 17 ซอย ความยาว 3,399เมตร - จ้างเหมา 22 ซอย ความยาว 10,145 เมตร ดำเนินการได้ 22 ซอย ความยาว 10,145 เมตร คิดเป็นร้อยละ 100 ขุดลอกคู/คลอง เปิดทางน้ำไหล - โดยแรงงานเขต 32 คลอง ความยาว 26,342 เมตร ดำเนินการได้ 26,342 เมตร - จ้างเหมา 1 คลอง ความยาว 1,500 เมตร ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อกำหนดวันฝึกซ้อม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ในระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 และโครงการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย สาธารณภัย และการก่อการร้าย เขตบางกอกน้อย ประจำปี 2562 อยู่ระหว่างจัดทำแผนในการจัดโครงการซักซ้อม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมฝึกซ้อมของสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้วตามแผนที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละความสำเร็จในการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ 2562
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
48.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
56.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด I 0.35 x 0.35 ยาว 9 เมตร แล้ว จำนวน 468 ต้น - เสียบแผงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01 TYPE 1 แล้ว จำนวน 407 แผง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด I 0.35 x 0.35 ยาว 9 เมตร รวม 477 ต้น - เสียบแผงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01 TYPE 1 รวม 437 แผง - เทคานทับหลังเขื่อน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01 TYPE 1 ยาวรวม 315 เมตร - ขยายทางเดิน ค.ส.ล. จากเดิม (ด้านในคลอง) กว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 160 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด I 0.35 x 0.35 ยาว 9 เมตร รวม 693 ต้น - เสียบแผงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01 TYPE 1 รวม 687 แผง - เทคานทับหลังเขื่อน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01 TYPE 1 ยาวรวม 565 เมตร - ขยายทางเดิน ค.ส.ล. จากเดิม (ดานในคลอง) กว้าง 0.50 เมตร ยาว 160 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด I 0.35 x 0.35 ม. ยาว 9 ม. จำนวน 693 ต้น - ติดตั้งแผงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ Kl-3-43-01 TYPE 1 (คิด 1 ช่อง 2 แผง) จำนวน 687 ช่อง - เทคานทับหลังเขื่อน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01TYPE 1 ยาว 905 เมตร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(10) ร้อยละสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนในการเสริมความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนในการเสริมความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสถานบริการ/ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20-21 และ 24-26 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 20.00-24.00 น. เพื่อแนะนำ กำชับ กวดขันให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แล้วเสร็จ ที่ 46/2559 และเป็นการเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในการเกิดอุบัติภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย เป็นต้น รวมถึงกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการที่ประกอบการในช่วงนอกเวลาราชการ ได้แก่ การตรวจประเมินคุณภาพอากาศจาการเผาศพ จำนวน 4 ครั้ง การรณรงค์ป้องกันปัญหาฝุ่นละออง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดประชุมและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ให้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ขณะอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนดำเนินการตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการในยามวิกาล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการที่ประกอบการในช่วงนอกเวลาราชการ แล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ๔ กิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรมที่ ๑ สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - กิจกรรมที่ ๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน - กิจกรรมที่ ๓ ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค - กิจกรรมที่ ๔ ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดตัวเต็มวัยของยุงลายในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในชุมชนซอยบ้านช่างหล่อ ชุมชนวัดใหม่ยายแป้น ชุมชนตรอกข้าวเม่า ชุมชนบุปผาสวรรค์ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดเจ้าอาม วัดวิเศษการ ชุมชนวัดโพธิ์เรียง ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 41 ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 (ฝั่งขวา) ชุมชนซอยประชาร่วมใจ ชุมชนวัดอัมพวา ชุมชนเหนือวัดสีหไกรสร ชุมชนเคหะ สน.บางกอกน้อย วัดดุสิตาราม วัดปฐมบุตรอิสราราม วัดบางบำหรุ วัดนายโรง วัดเจ้าอาม วัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณาราม วัดฉิมทายิกาวาส วัดบางขุนนนท์ วัดภาวนาภิรตาราม วัดศรีสุดาราม วัดใหม่ยายแป้น วัดอัมพวา วัดโพธิ์เรียง วัดยางสุทธาราม วัดสีหไกรสร วัดบางเสาธง วัดดงมูลเหล็ก วัดเพลงวิปัสสนา วัดไชยทิศ วัดรวกสุทธาราม วัดมะลิ วัดป่าเชิงเลน วัดพระยาทำ วัดชิโนรสาราม วัดครุฑ วัดอัมพวา วัดลครทำ วัดสุทธาวาส วัดอมรทายิการาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ๔ กิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรมที่ ๑ สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - กิจกรรมที่ ๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน - กิจกรรมที่ ๓ ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค - กิจกรรมที่ ๔ ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดตัวเต็มวัยของยุงลายในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ได้แก่ ชุมชนมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ ชุมชนวัดบางขุนนนท์ ชุมชนหลังตลาดนครหลวง ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 (ฝั่งขวา) ในชุมชนวัดมะลิ 2 ชุมชนวัดสุวรรณาราม ชุมชนซอยสุดสาคร ชุมชนวัดระฆัง ร.ร.วัดบางเสาธง ร.ร.ดิลกศึกษา ชุมชนวัดอรทายิการาม ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ชุมชนวัดไชยทิศ ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ๔ กิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรมที่ ๑ สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - กิจกรรมที่ ๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน - กิจกรรมที่ ๓ ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค - กิจกรรมที่ ๔ ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดตัวเต็มวัยของยุงลายในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ได้แก่ ในชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 29 (ฝ่ั่งซ้าย) สถานประกอบการ 5 แห่ง ชุมชนหมู่บ้านปัทมอร ชุมชนวัดครุฑ ชุมชนวัดมะลิ 1 ชุมชนสันติสุข ชุมชนชวนชื่น ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายิกาวาส ชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง ชุมชนวัดรวกสุทธาราม ชุมชนวัดพระยาทำ โรงพยาบาลเจ้าพระยา โรงพยาบาลวิชัยเวช

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เรียบร้อยแล้วตามแผนที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
94.00

100 / 100
2
98.39

100 / 100
3
97.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตบางกอกน้อยมีทั้งหมด 622 แห่ง ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 584 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตบางกอกน้อยมีทั้งหมด 622 แห่ง ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 612 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.39

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตบางกอกน้อยมีทั้งหมด 635 แห่ง ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 616 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตบางกอกน้อยมีทั้งหมด 643 แห่ง ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 643 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครต่อปี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครต่อปี

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :24.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00

100 / 100
2
17.00

100 / 100
3
24.00

100 / 100
4
24.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานคร รวม 12 ครั้ง ได้แก่ - ครั้งที่ 1 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนตรอกไผ่ - วัดบางเสาธง - ครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนวัดวิเศษการ - วัดฉิมทายกาวาส - ครั้งที่ 3 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ - ครั้งที่ 4 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก - ครั้งที่ 5 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนวัดไชยทิศ - ครั้งที่ 6 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนวัดมะลิ 2 - ครั้งที่ 7 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนซอยประชาร่วมใจ - ครั้งที่ 8 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนวัดรวกสุทธาราม - ครั้งที่ 9 วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ชุมชนบุปผาสวรรค์ - ครั้งที่ 10 วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ลานกีฬาศาลาประชาคมศาลาแดง - ครั้งที่ 11 วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ชุมชนวัดพระยาทำ - ครั้งที่ 12 วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ - ครั้งที่ 13 วันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ชุมชนวัดไชยทิศ - ครั้งที่ 14 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก - ครั้งที่ 15 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชุมชนวัดระฆัง - ครั้งที่ 16 วันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ชุมชนวัดมะลิ 2 - ครั้งที่ 17 วันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ชุมชนบ้านช่างหล่อ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 ครั้ง ได้แก่ - ครั้งที่ 18 วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ ชุมชนเคหะ สน.บางกอกน้อย - ครั้งที่ 19 วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ชุมชนสันติสุข - ครั้งที่ 20 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ชุมชนซอยบุบผาสวรรค์ - ครั้งที่ 21 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ชุมชนปลายซอยจรัญ 29 (ฝั่งขวา) - ครั้งที่ 22 วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม - ครั้งที่ 23 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ชุมชนตรอกข้าวเม่า - ครั้งที่ 24 วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเขตบางกอกน้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ลงพื้นที่เชิงรุก เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครตามพื้นที่ชุมชน ลานกีฬา และหน่วยงานในพื้นที่เขตบางกอกน้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(14) ขนาดพื้นที่ซึ่งถูกพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณ/สวนหย่อม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ขนาดพื้นที่ซึ่งถูกพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณ/สวนหย่อม

หน่วยนับ :ตร.ม.

เป้าหมาย :700.00

ผลงาน :1,172.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตร.ม.)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
600.00

100 / 100
3
1,172.00

100 / 100
4
1,172.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เขียนโครงการตามคำนิยามผลสัมฤทธิ์ของตัวขี้วัดหลักเพื่อขออนุมัติโครงการ สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดทำรายงานขอซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 13 รายการเพื่อดำเนินการปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว อยู่ระหว่างส่งตรวจสอบรายละเอียดเพื่อเห็นชอบและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน ธันวาคม 2561 มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวดังนี้ 1.ประเภทสวนชุมชน สวนสุขภาพชุมชนซอยสุดสาคร ขนาด 75 ตารางวา 2.ประเภทสวนชุมชน สวนสุขภาพชุมชนตรอกข้าวเม่า ขนาด 26 ตารางวา 3.ประเภทสวนชุมชน สวนสุขภาพชุมชนวัดครุฑ ขนาด 49 ตารางวา รวมพื้นที่ 150 ตารางวา = 600 ตารางเมตร เป้าหมายปี 2562= 700 ตารางเมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน เมษายน 2562 มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของ สำนักงานเขตบางกอกน้อย ตามโครงการ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวนพื้นที่ 572 ตารางเมตร รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,172 ตารางเมตร มีพื้นที่ครบตามจำนวนที่ตกลงกับสำนักงานสวนสาธารณะในปีงบประมาณ 2562 แล้ว(เป้าหมายปี 2562= 700 ตารางเมตร) ทั้งนี้ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม “ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร”เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน เมษายน 2562 มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของ สำนักงานเขตบางกอกน้อย ตามโครงการ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวนพื้นที่ 572 ตารางเมตร รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,172 ตารางเมตร มีพื้นที่ครบตามจำนวนที่ตกลงกับสำนักงานสวนสาธารณะในปีงบประมาณ 2562 แล้ว(เป้าหมายปี 2562= 700 ตารางเมตร) ทั้งนี้ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม “ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร”เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ขนาดพื้นที่สีเขียวยั่งยืน ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ขนาดพื้นที่สีเขียวยั่งยืน ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :16.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
16.00

100 / 100
2
16.00

100 / 100
3
16.00

100 / 100
4
16.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เขียนโครงการตามคำนิยามผลสัมฤทธิ์ของตัวขี้วัดหลักเพื่อขออนุมัติโครงการ ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี 9 ประเภท รายงานครั้งที่ 1 จำนวน 16 แห่ง ลงโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีฯแล้ว ดังนี้ 1.สวนไม้ผลสำนักงานเกษตรพื้นที่3 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 7.87 ตารางวา 2.ที่ว่างซอยบางขุนนนท์ 14 ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา 3.ที่ว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 43 ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 22.76 ตารางวา 4.ที่ว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 43 ขนาดพื้นที่ 2 งาน 21.69 ตารางวา 5.ที่ว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 43 ขนาดพื้นที่ 1 งาน 66.87 ตารางวา 6.ที่ลุ่มขนส่งสายใต้เดิม ขนาดพื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน 29.34 ตารางวา 7.ที่ว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 41 ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา 8.ที่ว่างริมคลองบางกอกน้อย ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 97.55 ตารางวา 9.ที่ว่างริมถนนจรัญสนิทวงศ์ ขนาดพื้นที่ 3 งาน 86.70 ตารางวา 10.ที่ว่างซอยบางขุนนนท์ 25 ขนาดพื้นที่ 6 ไร่ 2 งาน 98.98 ตารางวา 11.สวนผลไม้ซอยบางขุนนนท์ 25 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 96.19 ตารางวา 12.ที่ว่างซอยบางขุนนนท์ 31 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 18.59 ตารางวา 13.ที่ว่างซอยบางขุนนนท์ 31 ขนาดพื้นที่ 5 ไร่ 30.56 ตารางวา 14.ที่ว่างซอยบางขุนนนท์ 31 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน 44.39 ตารางวา 15.ที่ว่างซอยบางขุนนนท์ 31 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน 72.63 ตารางวา 16.ที่ว่างซอยบางขุนนนท์ 14 ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา สรุปข้อมูลปี 2562 มีพื้นที่รวม 40 ไร่ 3 งาน 61.12 ตารางวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เขียนโครงการตามคำนิยามผลสัมฤทธิ์ของตัวขี้วัดหลักเพื่อขออนุมัติโครงการ ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี 9 ประเภท รายงานครั้งที่ 1 จำนวน 16 แห่ง ลงโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีฯแล้ว ดังนี้ 1.สวนไม้ผลสำนักงานเกษตรพื้นที่3 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 7.87 ตารางวา 2.ที่ว่างซอยบางขุนนนท์ 14 ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา 3.ที่ว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 43 ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 22.76 ตารางวา 4.ที่ว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 43 ขนาดพื้นที่ 2 งาน 21.69 ตารางวา 5.ที่ว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 43 ขนาดพื้นที่ 1 งาน 66.87 ตารางวา 6.ที่ลุ่มขนส่งสายใต้เดิม ขนาดพื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน 29.34 ตารางวา 7.ที่ว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 41 ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา 8.ที่ว่างริมคลองบางกอกน้อย ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 97.55 ตารางวา 9.ที่ว่างริมถนนจรัญสนิทวงศ์ ขนาดพื้นที่ 3 งาน 86.70 ตารางวา 10.ที่ว่างซอยบางขุนนนท์ 25 ขนาดพื้นที่ 6 ไร่ 2 งาน 98.98 ตารางวา 11.สวนผลไม้ซอยบางขุนนนท์ 25 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 96.19 ตารางวา 12.ที่ว่างซอยบางขุนนนท์ 31 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 18.59 ตารางวา 13.ที่ว่างซอยบางขุนนนท์ 31 ขนาดพื้นที่ 5 ไร่ 30.56 ตารางวา 14.ที่ว่างซอยบางขุนนนท์ 31 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน 44.39 ตารางวา 15.ที่ว่างซอยบางขุนนนท์ 31 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน 72.63 ตารางวา 16.ที่ว่างซอยบางขุนนนท์ 14 ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา สรุปข้อมูลปี 2562 มีพื้นที่รวม 40 ไร่ 3 งาน 61.12 ตารางวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เขียนโครงการตามคำนิยามผลสัมฤทธิ์ของตัวขี้วัดหลักเพื่อขออนุมัติโครงการ ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี 9 ประเภท รายงานครั้งที่ 1 จำนวน 16 แห่ง ลงโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีฯแล้ว ดังนี้ 1.สวนไม้ผลสำนักงานเกษตรพื้นที่3 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 7.87 ตารางวา 2.ที่ว่างซอยบางขุนนนท์ 14 ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา 3.ที่ว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 43 ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 22.76 ตารางวา 4.ที่ว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 43 ขนาดพื้นที่ 2 งาน 21.69 ตารางวา 5.ที่ว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 43 ขนาดพื้นที่ 1 งาน 66.87 ตารางวา 6.ที่ลุ่มขนส่งสายใต้เดิม ขนาดพื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน 29.34 ตารางวา 7.ที่ว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 41 ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา 8.ที่ว่างริมคลองบางกอกน้อย ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 97.55 ตารางวา 9.ที่ว่างริมถนนจรัญสนิทวงศ์ ขนาดพื้นที่ 3 งาน 86.70 ตารางวา 10.ที่ว่างซอยบางขุนนนท์ 25 ขนาดพื้นที่ 6 ไร่ 2 งาน 98.98 ตารางวา 11.สวนผลไม้ซอยบางขุนนนท์ 25 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 96.19 ตารางวา 12.ที่ว่างซอยบางขุนนนท์ 31 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 18.59 ตารางวา 13.ที่ว่างซอยบางขุนนนท์ 31 ขนาดพื้นที่ 5 ไร่ 30.56 ตารางวา 14.ที่ว่างซอยบางขุนนนท์ 31 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน 44.39 ตารางวา 15.ที่ว่างซอยบางขุนนนท์ 31 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน 72.63 ตารางวา 16.ที่ว่างซอยบางขุนนนท์ 14 ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา สรุปข้อมูลปี 2562 มีพื้นที่รวม 40 ไร่ 3 งาน 61.12 ตารางวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เขียนโครงการตามคำนิยามผลสัมฤทธิ์ของตัวขี้วัดหลักเพื่อขออนุมัติโครงการ ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี 9 ประเภท รายงานครั้งที่ 1 จำนวน 16 แห่ง ลงโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีฯแล้ว ดังนี้ 1.สวนไม้ผลสำนักงานเกษตรพื้นที่3 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 7.87 ตารางวา 2.ที่ว่างซอยบางขุนนนท์ 14 ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา 3.ที่ว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 43 ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 22.76 ตารางวา 4.ที่ว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 43 ขนาดพื้นที่ 2 งาน 21.69 ตารางวา 5.ที่ว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 43 ขนาดพื้นที่ 1 งาน 66.87 ตารางวา 6.ที่ลุ่มขนส่งสายใต้เดิม ขนาดพื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน 29.34 ตารางวา 7.ที่ว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 41 ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา 8.ที่ว่างริมคลองบางกอกน้อย ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 97.55 ตารางวา 9.ที่ว่างริมถนนจรัญสนิทวงศ์ ขนาดพื้นที่ 3 งาน 86.70 ตารางวา 10.ที่ว่างซอยบางขุนนนท์ 25 ขนาดพื้นที่ 6 ไร่ 2 งาน 98.98 ตารางวา 11.สวนผลไม้ซอยบางขุนนนท์ 25 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 96.19 ตารางวา 12.ที่ว่างซอยบางขุนนนท์ 31 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 18.59 ตารางวา 13.ที่ว่างซอยบางขุนนนท์ 31 ขนาดพื้นที่ 5 ไร่ 30.56 ตารางวา 14.ที่ว่างซอยบางขุนนนท์ 31 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน 44.39 ตารางวา 15.ที่ว่างซอยบางขุนนนท์ 31 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน 72.63 ตารางวา 16.ที่ว่างซอยบางขุนนนท์ 14 ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา สรุปข้อมูลปี 2562 มีพื้นที่รวม 40 ไร่ 3 งาน 61.12 ตารางวา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(16) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการศึกษาการดำเนินการตามตัวชี้วัดกับสำนักการโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการจัดงานแบบเช็คลิด ครังที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการจัดส่งรายงานครั้งที่ 2 ทั้งนี้ได้สำรวจสถานที่จอดรถสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยได้ดำเนินการปรับเพิ่มให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารรายงาน แบบรายการและใบประเมินราตา ครั้งที่ 3 ให้สำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(17) จำนวนภูมิปัญญาที่สนับสนุนผู้สูงอายุมีการสะสมภูมิปัญญาเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
จำนวนภูมิปัญญาที่สนับสนุนผู้สูงอายุมีการสะสมภูมิปัญญาเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :จำนวนภูมิปัญญา

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตบางกอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 17-21 ธ.ค. 61 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร A สำนักงานเขตบางกอกน้อย โดยภูมิปัญญาผู้สูงอายุของเขตบางกอกน้อย ที่ได้รับคัดเลือกในปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ นายดำรงค์ แย้มบาง อายุ 65 ปี สาขาประติมากรรม การทำฆ้องวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตบางกอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 17-21 ธ.ค. 61 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร A สำนักงานเขตบางกอกน้อย โดยภูมิปัญญาผู้สูงอายุของเขตบางกอกน้อย ที่ได้รับคัดเลือกในปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ นายดำรงค์ แย้มบาง อายุ 65 ปี สาขาประติมากรรม การทำฆ้องวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตบางกอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 17-21 ธ.ค. 61 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร A สำนักงานเขตบางกอกน้อย โดยภูมิปัญญาผู้สูงอายุของเขตบางกอกน้อย ที่ได้รับคัดเลือกในปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ นายดำรงค์ แย้มบาง อายุ 65 ปี สาขาประติมากรรม การทำฆ้องวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตบางกอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 17-21 ธ.ค. 61 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร A สำนักงานเขตบางกอกน้อย โดยภูมิปัญญาผู้สูงอายุของเขตบางกอกน้อย ที่ได้รับคัดเลือกในปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ นายดำรงค์ แย้มบาง อายุ 65 ปี สาขาประติมากรรม การทำฆ้องวง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(18) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วยนับ :ระดับความพึงพอใจ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.69


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับความพึงพอใจ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.68

100 / 100
3
4.73

100 / 100
4
4.69

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมและประเมินผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย ประจำเดือน เดือนตุลาคม 2561 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 19 คน ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.7 เดือนพฤศจิกายน 2561 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 27 คน ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.7 เดือนธันวาคม 2561 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 28 คน ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.7 เดือนมกราคม 2562 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 28 คน ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.7 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 22 คน ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.6

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย ประจำเดือน เดือนมีนาคม 2562 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 20 คน ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.87 เดือนเมษายน 2562 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 20 คน ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.76 เดือนพฤษภาคม 2562 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 17 คน ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.7 เดือนมิถุนายน 2562 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 16 คน ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.8

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย ประจำเดือน เดือนกรกฎาคม 2562 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 25 คน ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.6 เดือนสิงหาคม 2562 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 23 คน ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.5

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(19) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริหารเงินออม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริหารเงินออม

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง

เป้าหมาย :8.00

ผลงาน :8.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

100 / 100
2
8.00

100 / 100
3
8.00

100 / 100
4
8.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวม 8 ครั้ง ได้แก่ - ครั้งที่ 1 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนตรอกไผ่ - วัดบางเสาธง - ครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนวัดวิเศษการ - วัดฉิมทายกาวาส - ครั้งที่ 3 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ - ครั้งที่ 4 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก - ครั้งที่ 5 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนวัดไชยทิศ - ครั้งที่ 6 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนวัดมะลิ 2 - ครั้งที่ 7 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนซอยประชาร่วมใจ - ครั้งที่ 8 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนวัดรวกสุทธาราม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวม 8 ครั้ง ได้แก่ - ครั้งที่ 1 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนตรอกไผ่ - วัดบางเสาธง - ครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนวัดวิเศษการ - วัดฉิมทายกาวาส - ครั้งที่ 3 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ - ครั้งที่ 4 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก - ครั้งที่ 5 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนวัดไชยทิศ - ครั้งที่ 6 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนวัดมะลิ 2 - ครั้งที่ 7 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนซอยประชาร่วมใจ - ครั้งที่ 8 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนวัดรวกสุทธาราม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวม 8 ครั้ง ได้แก่ - ครั้งที่ 1 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนตรอกไผ่ - วัดบางเสาธง - ครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนวัดวิเศษการ - วัดฉิมทายกาวาส - ครั้งที่ 3 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ - ครั้งที่ 4 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก - ครั้งที่ 5 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนวัดไชยทิศ - ครั้งที่ 6 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนวัดมะลิ 2 - ครั้งที่ 7 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนซอยประชาร่วมใจ - ครั้งที่ 8 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนวัดรวกสุทธาราม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวม 8 ครั้ง ได้แก่ - ครั้งที่ 1 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนตรอกไผ่ - วัดบางเสาธง - ครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนวัดวิเศษการ - วัดฉิมทายกาวาส - ครั้งที่ 3 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ - ครั้งที่ 4 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก - ครั้งที่ 5 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนวัดไชยทิศ - ครั้งที่ 6 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนวัดมะลิ 2 - ครั้งที่ 7 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนซอยประชาร่วมใจ - ครั้งที่ 8 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนวัดรวกสุทธาราม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(20) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :83.90

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
83.90

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดสอบ o-net ขอฃนีกเรียนชั้น ป.6 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

นักเรียนชั้น ป6 สอบเรียบร้อยแล้ว รอผลจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รอผลสรุปจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูได้รับการพัฒนาศักยภาพ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูได้รับการพัฒนาศักยภาพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :97.59


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
97.59

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดรายละเอียดโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการเตรียมงานโดยกำหนดจัดกิจกรรมทั้ง 2 โครงการในเดือน พฤษภาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมประชุมครูดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมพัฒนาศูนย์วิชาการเขต กำหนดจัดในเดือนกรกฎาคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพ

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
4.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว รวมจำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ - ครั้งที่ 1 วันที่ 11 พ.ย. 61 ณ บ้านหนังสือวัดอัมพวา่ - ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พ.ย. 61 ณ บ้านหนังสือนางสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยา - ครั้งที่ 3 วันที่ 2 ธ.ค. 61 ณ บ้านหนังสือนางสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยา - ครั้งที่ 4 วันที่ 23 ธ.ค. 61 ณ บ้านหนังสือวัดอัมพวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว รวมจำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ - ครั้งที่ 1 วันที่ 11 พ.ย. 61 ณ บ้านหนังสือวัดอัมพวา่ - ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พ.ย. 61 ณ บ้านหนังสือนางสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยา - ครั้งที่ 3 วันที่ 2 ธ.ค. 61 ณ บ้านหนังสือนางสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยา - ครั้งที่ 4 วันที่ 23 ธ.ค. 61 ณ บ้านหนังสือวัดอัมพวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว รวมจำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ - ครั้งที่ 1 วันที่ 11 พ.ย. 61 ณ บ้านหนังสือวัดอัมพวา่ - ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พ.ย. 61 ณ บ้านหนังสือนางสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยา - ครั้งที่ 3 วันที่ 2 ธ.ค. 61 ณ บ้านหนังสือนางสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยา - ครั้งที่ 4 วันที่ 23 ธ.ค. 61 ณ บ้านหนังสือวัดอัมพวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว รวมจำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ - ครั้งที่ 1 วันที่ 11 พ.ย. 61 ณ บ้านหนังสือวัดอัมพวา่ - ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พ.ย. 61 ณ บ้านหนังสือนางสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยา - ครั้งที่ 3 วันที่ 2 ธ.ค. 61 ณ บ้านหนังสือนางสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยา - ครั้งที่ 4 วันที่ 23 ธ.ค. 61 ณ บ้านหนังสือวัดอัมพวา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(23) จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตบางกอกน้อยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตบางกอกน้อยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม

หน่วยนับ :จำนวนกิจกรรม

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :6.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนกิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
6.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมแล้ว จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ตามโครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสำนักงานเขตบางกอกน้อย 2. กิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำ สายน้ำแห่งวัฒนธรรมคลองบางกอกน้อย ตามโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ สถานที่สำคัญริมคลองบางกอกน้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมแล้ว จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่ 3. กิจกรรมอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนประจำปี 2562 (ด้านศาสนาและอัลกุรอาน) ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 25 เมษายน 2562 แบบไป-กลับ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. รวมระยะเวลา 28 วัน ณ โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย และมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ เขตบางกอกน้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมแล้ว จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่ 4.กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามโครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ บริเวณสำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ความสำคัญ คุณค่าของประเพณีสงกรานต์ และเชิดชูคุณค่าของผู้สูงอายุในสังคมไทยที่แท้จริง โดยมีกิจกรรม ได้แก่ พิธีการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การแสดงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมแล้ว จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 5. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามโครงการ จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 67 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณสำนักงานเขตบางกอกน้อย 6. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ตามโครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างเขตบางกอกน้อย ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณสำนักงานเขตบางกอกน้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(24) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ, รวบรวมเอกสาร และเก็บข้อมูลการขอเลขหมายประจำบ้าน, การกำหนดเลขรหัสประจำบ้านตามคำร้องที่มีผู้ยื่นคำร้องขอลงในระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน (ทะเบียน) อยู่ระหว่างการลงจุดแสดงตำแหน่งให้อนุญาตก่อสร้างอาคารเดือน ธันวาคม 2561 (ก.ย. - พ.ย. 61 รวม 9 จุด) (โยธา)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการขอเลขหมายประจำบ้าน และเก็บข้อมูลการขอเลขหมายประจำบ้าน การกำหนดเลขรหัสประจำบ้านตามคำร้องที่มีผู้ยื่นคำร้องขอลงในระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน(ทะเบียน) อยู่ระหว่างการลงจุดแสดงตำแหน่งให้อนุญาตก่อสร้างอาคารเดือน มีนาคม 2562 (ก.ย. 61- ก.พ. 62 รวม 23 จุด) (โยธา)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการขอเลขหมายประจำบ้าน และเก็บข้อมูลการขอเลขหมายประจำบ้าน การกำหนดเลขรหัสประจำบ้านตามคำร้องที่มีผู้ยื่นคำร้องขอลงในระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน (การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ ตั้งแต่เดือนต.ค.61-พ.ค.62 รวม 46 จุด)(ทะเบียน) อยู่ระหว่างการลงจุดแสดงตำแหน่งให้อนุญาตก่อสร้างอาคารเดือน มิถุนายน 2562 (ก.ย. 61- พ.ค. 62 รวม 56 จุด) (โยธา)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (ได้มีการลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบรายงานผลทุกเดือน และจัดทำรายงานอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้านทั้งหมด(ตามแบบ กสผ.2) และสรุปผลส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 ทั้งสิ้น 74 จุด (โยธา)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(25) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :76.19

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
69.05

100 / 100
2
73.81

100 / 100
3
76.19

100 / 100
4
76.19

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่เขต ให้มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน โดยปัจจุบันมีชุมชนที่ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแล่ว จำนวน 29 ชุมชน จากชุมชนในพืนที่่เขตบางกอกน้อยทั้งหมด 42 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 69.05

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่เขต ให้มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน โดยปัจจุบันมีชุมชนที่ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแล่ว จำนวน 31 ชุมชน จากชุมชนในพืนที่่เขตบางกอกน้อยทั้งหมด 42 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 73.81

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่เขต ให้มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน โดยชี้แจงทำความเข้าใจในการจัดทำแผนฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการชุมชน รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผนฯ เมื่อได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน ตามแผนตรวจเยี่ยมชุมชน โดยปัจจุบันมีชุมชนที่ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแล้ว จำนวน 32 ชุมชน จากชุมชนในพืนที่่เขตบางกอกน้อยทั้งหมด 42 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 76.19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่เขต ให้มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน โดยชี้แจงทำความเข้าใจในการจัดทำแผนฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการชุมชน รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผนฯ เมื่อได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน ตามแผนตรวจเยี่ยมชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(26) ร้อยละของจำนวนสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกน้อยที่เข้าร่วมกิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของจำนวนสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกน้อยที่เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 60 คน รวม 120 คน ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตบางกอกน้อย และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 61 ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน จำนวน 60 คน โดยจำนวนสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกน้อยทั้งหมดที่ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดเวลา คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกน้อยที่เข้าร่วมกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 60 คน รวม 120 คน ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตบางกอกน้อย และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 61 ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน จำนวน 60 คน โดยจำนวนสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกน้อยทั้งหมดที่ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดเวลา คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกน้อยที่เข้าร่วมกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 60 คน รวม 120 คน ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตบางกอกน้อย และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 61 ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน จำนวน 60 คน โดยจำนวนสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกน้อยทั้งหมดที่ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดเวลา คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกน้อยที่เข้าร่วมกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 60 คน รวม 120 คน ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตบางกอกน้อย และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 61 ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน จำนวน 60 คน โดยจำนวนสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกน้อยทั้งหมดที่ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดเวลา คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกน้อยที่เข้าร่วมกิจกรรม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(27) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :100.84

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.29

100 / 100
2
43.53

100 / 100
3
82.76

100 / 100
4
100.84

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท เป็นเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น 11,313,547.84 บาท 2.ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระได้เป็นเงินจำนวน 415,424.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.60 ของภาษีค้างทั้งหมด (6,292,863.96 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท เป็นเงินรวจำนวนทั้งสิ้น 93,140,670.55 บาท 2.ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระได้เป็นเงินจำนวน 470,3790.- บาท คิดเป็นร้อยละ 7.76 ของภาษีค้างทั้งหมด (6,064,356.92 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เป็นเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น 174,187,724.60 บาท 2.ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระได้เป็นเงินจำนวน 616,558.- บาท คิดเป็นร้อยละ 10.17 ของภาษีค้างทั้งหมด (6,064,356.92 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เป็นเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น 211,586,611.21 บาท 2.ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายค้างชำระได้เป็นเงินจำนวน 5,770,116.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.07 ของภาษีค้างทั้งหมด (6,069,308.82 บาท)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(28) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :95.07


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.60

100 / 100
2
7.76

100 / 100
3
10.17

100 / 100
4
95.07

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระได้เป็นเงินจำนวน 415,424.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.60 ของภาษีค้างทั้งหมด (6,292,863.96 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระได้เป็นเงินจำนวน 470,379.- บาท คิดเป็นร้อยละ 7.76 ของภาษีค้างทั้งหมด (6,064,356.92 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระได้เป็นเงินจำนวน 616,558.- บาท คิดเป็นร้อยละ 10.17 ของภาษีค้างทั้งหมด (6,064,356.92 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเร่งรัดและจัดเก็บภาษีค้างชำระ ของภาษีทั้ง 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ได้เป็นเงินจำนวน 5,770,116.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.07 ของภาษีค้างทั้งหมด (6,069,308.82 บาท)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(29) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน 1) จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด 2) จัดทำงบการเงินครบถ้วนถูกต้อง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน
1) จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด
2) จัดทำงบการเงินครบถ้วนถูกต้อง

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยกเลิกตัวชี้วัด เนื่องจากซ้ำซ้อนกับตัวชี้วัดมิติที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด