ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50350000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ปี 2562 ๑. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - (๑.๑) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ปี 2562 ๑. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
- (๑.๑) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.15

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.88

100 / 100
2
12.01

100 / 100
3
12.00

100 / 100
4
12.15

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2561 - การคัดแยกกิ่งไม้ไปใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะกิ่งไม้ที่ได้ 22,497 กก. โดยแบ่งเป็นทำปุ๋ยในพื้นที่เขต 9,167กก.และส่งโรงงานทำปุ๋ย 13,330 กก. - การแปรรุปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ำหมักชีวภาพที่เกิดจากการหมักเศษผักผลไม้ 400 กก. - โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน แต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 9 คน 8 ชุมชนตามคำสั่งสำนักงานเขตบางพลัดที่ 363/2521 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ประกอบด้วย 1. ชุมชนวัดดาวดึงษาราม จำนวน 2 ราย จำนวนหลังคา 428 หลัง ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ต่อวันประมาณ 1,150 กก. 2. ชุมชนวัดเทพนารี จำนวน 1 ราย จำนวนหลังคา 187 หลัง ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ต่อวันประมาณ 650 กก. 3. ชุมชนเติมสุข จำนวน 1 ราย จำนวนหลังคา 97 หลัง ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ต่อวันประมาณ 380 กก. 4. ชุมชนสะพานยาว จำนวน 1 ราย จำนวนหลังคา 110 หลัง ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ต่อวันประมาณ 400 กก. 5. ชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี จำนวน 1 ราย จำนวนหลังคา 265 หลัง ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ต่อวันประมาณ 600 กก. 6. ชุมชนแสงทอง จำนวน 1 ราย จำนวนหลังคา 258 หลัง ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ต่อวันประมาณ 1,200 กก. 7. ชุมนสวนปรก จำนวน 1 ราย จำนวนหลังคา 78 หลัง ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ต่อวันประมาณ 600 กก. 8. ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวน 1 ราย จำนวนหลังคา 137 หลัง ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ต่อวันประมาณ 740 กก. เดือนพฤศจิกายน 2561 - การคัดแยกกิ่งไม้ไปใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะกิ่งไม้ที่ได้ 29,310 กก. โดยแบ่งเป็นทำปุ๋ยในพื้นที่เขต 11,930 กก.และส่งโรงงานทำปุ๋ย 17,380 กก. - การแปรรุปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ำหมักชีวภาพที่เกิดจากการหมักเศษผักผลไม้ 400 กก. - โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และส่ง เสริมให้ประชาชนในชุมชนคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง เดือนธันวาคม 2561 - การคัดแยกิ่งไม้ไปใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะกิ่งไม้ที่ได้ 18,299 กก.โดยแบ่งเป็นทำปุ๋ยในพื้นที่เขต 7,829 กก. และส่งโรงงานทำปุ๋ย10,470 กก. - การแปรรุปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ำหมักชีวภาพที่เกิดจากการหมักเศษผักผลไม้ 400 กก. - โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และส่งเสริมให้ ประชาชนในชุมชนคัดแยก ขยะก่อนนำมาทิ้ง และสำนักงานเขตได้ตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนตุลาคม และ พฤศจิกายน 2561 จำนวน 40,500 บาทและประกัน สังคม 1,130 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม 2562 - การคัดแยกิ่งไม้ไปใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะกิ่งไม้ที่ได้ 20,440 กก.โดยแบ่งเป็นทำปุ๋ยในพื้นที่เขต 6,800 กก. และส่งโรงงานทำปุ๋ย 13,640 กก. - การแปรรุปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ำหมักชีวภาพที่เกิดจากการหมักเศษผักผลไม้ 400 กก. - โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และส่งเสริมให้ ประชาชนในชุมชนคัดแยก ขยะก่อนนำมาทิ้ง และสำนักงานเขตได้ตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนธันวาคม 2561 จำนวน 20,250 บาทและประกัน สังคม 565 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 2562 - การคัดแยกิ่งไม้ไปใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะกิ่งไม้ที่ได้ 7,360 กก.โดยแบ่งเป็นทำปุ๋ยในพื้นที่เขต 7,360 กก.และส่งโรงงานทำปุ๋ย 0 กก. - การแปรรุปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ำหมักชีวภาพที่เกิดจากการหมักเศษผักผลไม้ 400 กก. - โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และส่ง เสริมให้ ประชาชนในชุมชนคัดแยก ขยะก่อนนำมาทิ้ง และสำนักงานเขตได้ตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนมกราคม 2562 จำนวน 20,250 บาทและประกัน สังคม 565 บาท เดือน มีนาคม 2562 - การคัดแยกิ่งไม้ไปใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะกิ่งไม้ที่ได้ 7,360 กก.โดยแบ่งเป็นทำปุ๋ยในพื้นที่เขต 7,360 กก. และส่งโรงงานทำปุ๋ย 0 กก. - การแปรรุปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ำหมักชีวภาพที่เกิดจากการหมักเศษผักผลไม้ 400 กก. - โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และส่ง เสริมให้ประชาชนในชุมชนคัดแยก ขยะก่อนนำมาทิ้ง และสำนักงานเขตได้ตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 20,250 บาทและประกัน สังคม 565 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือน เมษายน 2562 - การคัดแยกิ่งไม้ไปใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะกิ่งไม้ที่ได้ 7,360 กก.โดยแบ่งเป็นทำปุ๋ยในพื้นที่เขต 7,360 กก. และส่งโรงงานทำปุ๋ย 0 กก. - การแปรรุปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ำหมักชีวภาพที่เกิดจากการหมักเศษผักผลไม้ 400 กก. - โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และส่ง เสริมให้ประชาชนในชุมชนคัดแยก ขยะก่อนนำมาทิ้ง และสำนักงานเขตได้ตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 20,250 บาทและประกัน สังคม 565 บาท เดือน พฤษภาคม 2562 - การคัดแยกิ่งไม้ไปใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะกิ่งไม้ที่ได้ 9,485 กก.โดยแบ่งเป็นทำปุ๋ยในพื้นที่เขต 8,786 กก. และส่งโรงงานทำปุ๋ย 699 กก. - การแปรรุปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ำหมักชีวภาพที่เกิดจากการหมักเศษผักผลไม้ 600 กก. - โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และส่ง เสริมให้ประชาชนในชุมชนคัดแยก ขยะก่อนนำมาทิ้ง และสำนักงานเขตได้ตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนเมษายน 2562 จำนวน 20,250 บาทและประกัน สังคม 565 บาท เดือน มิถุนายน 2562 - การคัดแยกิ่งไม้ไปใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะกิ่งไม้ที่ได้ 13,605 กก.โดยแบ่งเป็นทำปุ๋ยในพื้นที่เขต 12,377 กก.และส่งโรงงานทำปุ๋ย 1,228 กก. - การแปรรุปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ำหมักชีวภาพที่เกิดจากการหมักเศษผักผลไม้ 600 กก. - โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และส่ง เสริมให้ประชาชนในชุมชนคัดแยก ขยะก่อนนำมาทิ้ง และสำนักงานเขตได้ตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 20,250 บาทและประกัน สังคม 565 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เดือน กรกฎาคม 2562 - การคัดแยกิ่งไม้ไปใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะกิ่งไม้ที่ได้ 11,038 กก.โดยแบ่งเป็นทำปุ๋ยในพื้นที่เขต 10,132 กก. และส่งโรงงาน ทำปุ๋ย 906 กก. - การแปรรุปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ำหมักชีวภาพที่เกิดจากการหมักเศษผักผลไม้ 400 กก. - โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนคัดแยก ขยะก่อนนำมาทิ้ง และสำนักงานเขตได้ตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลาก มูลฝอยในชุมชน เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 20,250 บาทและประกัน สังคม 565 บาท เดือน สิงหาคม 2562 - การคัดแยกกิ่งไม้ไปใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะกิ่งไม้ที่ได้ 12,951 กก.โดยแบ่งเป็นทำปุ๋ยในพื้นที่เขต 12,172 กก. และส่ง โรงงานทำปุ๋ย 779 กก. - การแปรรุปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ำหมักชีวภาพที่เกิดจากการหมักเศษผักผลไม้ 400 กก. - โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนคัดแยก ขยะก่อนนำมาทิ้ง และสำนักงานเขตได้ตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลาก มูลฝอยในชุมชน เดือนกรกฎาค 2562 จำนวน 20,250 บาทและประกัน สังคม 565 บาท เดือน กันยายน 2562 - การคัดแยกกิ่งไม้ไปใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะกิ่งไม้ที่ได้ 24,100 กก.โดยแบ่งเป็นทำปุ๋ยในพื้นที่เขต 13,750 กก. และส่ง โรงงานทำปุ๋ย 10,350 กก. - การแปรรุปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ำหมักชีวภาพที่เกิดจากการหมักเศษผักผลไม้ 2,800 กก. - โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนคัดแยก ขยะก่อนนำมาทิ้ง และสำนักงานเขตได้ตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลาก มูลฝอยในชุมชน เดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 จำนวน 40,500 บาทและประกัน สังคม 1,130 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ปี 2562 (๑.๒) - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ปี 2562 (๑.๒) - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.08


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.07

100 / 100
2
2.43

100 / 100
3
4.08

100 / 100
4
5.08

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณการจัดเก็บขยะอันตราย ที่จัดเก็บได้ เดือนตุลาคม 2561 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 300 กก. ถ่านไฟฉาย - กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ 800 กก รวม 1,200 กก. เดือนพฤศจิกายน 2561 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 250 กก. ถ่านไฟฉาย 100 กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 150 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ 480 กก รวม 980 กก. เดือนธันวาคม 2561 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 350 กก. ถ่านไฟฉาย 150 กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ 400 กก อื่น ๆ 50 กก. รวม 1,050 กก. รวมทั้งหมดไตรมาสแรกจัดเก็บขยะอันตรายได้ 3.23 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณการจัดเก็บขยะอันตราย ที่จัดเก็บได้ เดือนมกราคม 2562 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 200 กก. ถ่านไฟฉาย 40 กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ 600 กก รวม 940 กก. เดือนกุมภาพันธ์ 2562 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 600 กก. ถ่านไฟฉาย 200 กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 200 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ 560 กก รวม 1,560 กก. เดือนมีนาคม 2562 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 310 กก. ถ่านไฟฉาย 200 กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 500 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ 600 กก รวม 1,610 กก. รวมทั้งหมดไตรมาสที่หนึ่งและที่สองจัดเก็บขยะอันตรายได้ 7.34 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปริมาณการจัดเก็บขยะอันตราย ที่จัดเก็บได้ เดือนเมษายน 2562 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 300 กก. ถ่านไฟฉาย 170 กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 600 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ 200 กก รวม 1,270 กก. เดือนพฤษภาคม 2562 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 550 กก. ถ่านไฟฉาย 500 กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 300 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ 1,000 กก รวม 2,350 กก. เดือนมิถุนายน 2562 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 360 กก. ถ่านไฟฉาย 100 กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ 500 กก อื่น ๆ 300 รวม 1,360 กก. รวมทั้งหมดไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามจัดเก็บขยะอันตรายได้ 12.32 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ปริมาณการจัดเก็บขยะอันตราย ที่จัดเก็บได้ เดือนกรกฎาคม 2562 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 500 กก. ถ่านไฟฉาย 300 กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 160 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ 400 กก รวม 1,360 กก. เดือนสิงหาคม 2562 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 200 กก. ถ่านไฟฉาย - กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 150 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ 500 กก รวม 850 กก. เดือนกันยายน 2562 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 300 กก. ถ่านไฟฉาย - กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 250 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ 250 กก รวม 800 กก. รวมทั้งหมดไตรมาสที่หนึ่งถึงสี่จัดเก็บขยะอันตรายได้ 15.33 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(3) ปี 2562 ๒. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ปี 2562 ๒. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

๑. จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจชุดกิจการพิเศษออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยและจุดติดตั้งตู้เขียว วันละ ๓ ครั้ง เช้า เย็น และกลางคืน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๖ จุด ประกอบด้วย ๑) ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๘๙ แยก ๑๒ ๒) ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ ๙๕/๑ ๓) ซอยอรุณอมรินทร์ ๔๙ ๔) สะพานลอยหน้าโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ๕) วัดคฤหบดี ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๔ ๖) ซอยสุวิชาญดำริห์ 2. จัดเทศกิจอาสาจราจรอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียน ๗ จุด จุดละ ๒ ครั้ง/วัน ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดบางพลัด 2) โรงเรียนบูรณวิทย์ 3) โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ 4) โรงเรียนพิมลวิทย์ 5) โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 6) โรงเรียนวัดรวกบางบำหรุ 7) โรงเรียนวัดวิมุตยาราม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

๑. จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจชุดกิจการพิเศษออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยและจุดติดตั้งตู้เขียว วันละ ๓ ครั้ง เช้า เย็น และกลางคืน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖ จุด ประกอบด้วย ๑) ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๘๙ แยก ๑๒ ๒) ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ ๙๕/๑ ๓) ซอยอรุณอมรินทร์ ๔๙ ๔) สะพานลอยหน้าโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ๕) วัดคฤหบดี ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๔ ๖) ซอยสุวิชาญดำริห์ 2. จัดเทศกิจอาสาจราจรอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียน ๗ จุด จุดละ ๒ ครั้ง/วัน ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดบางพลัด 2) โรงเรียนบูรณวิทย์ 3) โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ 4) โรงเรียนพิมลวิทย์ 5) โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 6) โรงเรียนวัดรวกบางบำหรุ 7) โรงเรียนวัดวิมุตยาราม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

๑. จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจชุดกิจการพิเศษออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยและจุดติดตั้งตู้เขียว วันละ ๓ ครั้ง เช้า เย็น และกลางคืน ตั้งแต่เดือนเมษายน - มืถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๖ จุด ประกอบด้วย ๑) ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๘๙ แยก ๑๒ ๒) ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ ๙๕/๑ ๓) ซอยอรุณอมรินทร์ ๔๙ ๔) สะพานลอยหน้าโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ๕) วัดคฤหบดี ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๔ ๖) ซอยสุวิชาญดำริห์ 2. จัดเทศกิจอาสาจราจรอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียน ๗ จุด จุดละ ๒ ครั้ง/วัน ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดบางพลัด 2) โรงเรียนบูรณวิทย์ 3) โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ 4) โรงเรียนพิมลวิทย์ 5) โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 6) โรงเรียนวัดรวกบางบำหรุ 7) โรงเรียนวัดวิมุตยาราม จากการตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางพลัด ไม่พบปัญหาการเกิดอาชญากรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

๑. จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจชุดกิจการพิเศษออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยและจุดติดตั้งตู้เขียว วันละ ๓ ครั้ง เช้า เย็น และกลางคืน ตั้งแต่เดือนเมษายน - มืถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๖ จุด ประกอบด้วย ๑) ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๘๙ แยก ๑๒ ๒) ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ ๙๕/๑ ๓) ซอยอรุณอมรินทร์ ๔๙ ๔) สะพานลอยหน้าโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ๕) วัดคฤหบดี ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๔ ๖) ซอยสุวิชาญดำริห์ 2. จัดเทศกิจอาสาจราจรอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียน ๗ จุด จุดละ ๒ ครั้ง/วัน ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดบางพลัด 2) โรงเรียนบูรณวิทย์ 3) โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ 4) โรงเรียนพิมลวิทย์ 5) โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 6) โรงเรียนวัดรวกบางบำหรุ 7) โรงเรียนวัดวิมุตยาราม จากการตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางพลัด ไม่พบปัญหาการเกิดอาชญากรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ปี 2562 ๑๑. ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่เขตบางพลัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ปี 2562 ๑๑. ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่เขตบางพลัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :76.45


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
76.45

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กำหนดรูปแบบและรายละเอียดเพื่อจัดทำโครงการ - เขียนโครงการ -ประชุมเตรียมความพร้อม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เตรียมสำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 240 คน จากจำนวนอาสาสมัครทั้งหมด 295 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 198 คน จากจำนวนอาสาสมัครทั้งหมด 259 คน คิดเป็นร้อยละ 76.45

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(5) ปี 2562 ๓. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ปี 2562 ๓. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.85

100 / 100
2
58.50

100 / 100
3
68.50

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน (จากซอยจรัญสนิทวงศ์ 42ถึงจุดที่กำหนดให้)ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 6 ธ.ค. 61 พิพม์ใบเสนอราคา 7 ธ.ค. 61 / 20/12/2561 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน (จากซอยจรัญสนิทวงศ์ 42ถึงจุดที่กำหนดให้)อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง/ประกาศผู้ชนะตรวจร่างสัญญาแจ้ง วางหลักประกันสัญญา วงเงินตามสัญญาจ้าง 3,120,860.- บาท ผู้รับจ้าง หจก.ส.ทวีชัยก่อสร้าง 2.แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พื้นที่เขตบางพลัดอยู่ระหว่างขั้นตอนแจ้งวางหลักประกันสัญญา วงเงินตามสัญญา 705,694.20 บาท ผู้รับจ้าง หจก.มงคลเทพ 3. แผนการเก็บวัชพืชเปิดทางน้ำไหลในพื้นที่เขตบางพลัด ตั้งแต่เดือนต.ค.-ธ.ค.61 ระยะทาง20205 เมตร 4.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คูน้ำซอยจรัญสนิทวงศ์ 63 (จากส่วนที่ก่อสร้างแล้วถึงซอยจรัญสนิทวงศ์ 63)อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามสัญญา วงเงินตามสัญญาจ้าง 828,000.- บาท ผู้รับจ้าง หจก ส.ทวีชัยก่อสร้าง 5.ขุดลอกคลองสวนพริก (จากคลองบางพลัดถึงจุดที่กำหนดให้)อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 6.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจาก(จากซอยจรัญสนิทวงศ์52ถึงจุดที่กำหนดให้)อยู่ระหว่างขั้นตอน.ประกาสยกเลิกประกาศเชิญชวน เนื่องจากหนังสือสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ กท1305/9047 ลว. 3 ธ.ค.61 เรื่องแนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา เสนอ ผว กทม.เห็นชอบ งดการจำหน่ายเอกสารประกวดราคาทุกกรณี มอบหมายให้สำนักการโยธาพิจารณาทบทวนค่าจำหน่ายเอกสารฯให้เหมาะสม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พื้นที่เขตบางพลัดงานแล้วเสร็จ 2.แผนการเก็บวัชพืชเปิดทางน้ำไหลในพื้นที่เขตบางพลัดงานแล้วเสร็จ 3. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน (จากซอยจรัญสนิทวงศ์ 42ถึงจุดที่กำหนดให้) อยู่ระหว่างดำเนินการสัญญา 4.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คูน้ำซอยจรัญสนิทวงศ์ 63 (จากส่วนที่ก่อสร้างแล้วถึงซอยจรัญสนิทวงศ์ 63) งานแล้วเสร็จ 5.ขุดลอกคลองสวนพริก (จากคลองบางพลัดถึงจุดที่กำหนดให้) อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 6.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจาก(จากซอยจรัญสนิทวงศ์52ถึงจุดที่กำหนดให้) คณะกรรมการทบทวนราคาราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ขุดลอกคลองสวนพริก อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างประกาสเลขที่ ยธ.30/2562 ลว.20 มิ.ย. 62 ขายแบบ ยื่นเสนอราคา 28 มิ.ย. 62 2. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจาก(จากซอยจรัญสนิทวงศ์52ถึงจุดที่กำหนดให้) ดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พื้นที่เขตบางพลัด ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % 2.แผนการเก็บวัชพืชเปิดทางน้ำไหลในพื้นที่เขตบางพลัด ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% รายงานสนน.01-02 แล้วเสร็จ100% รานงานการรักษาคูคลอง4/ครั้ง ต่อปี ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน 3.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน (จากซอยจรัญสนิทวงศ์ 42ถึงจุดที่กำหนดให้) ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% 4.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คูน้ำซอยจรัญสนิทวงศ์ 63 (จากส่วนที่ก่อสร้างแล้วถึงซอยจรัญสนิทวงศ์ 63) ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% 5.ขุดลอกคลองสวนพริก (จากคลองบางพลัดถึงจุดที่กำหนดให้) ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% 6.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจาก(จากซอยจรัญสนิทวงศ์52ถึงจุดที่กำหนดให้) อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา ตามสัญญาเลขที่ ยธ.27/2562 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562ผู้รับจ้างคือบริษัท กูว่าการก่อสร้าง จำกัด โดย นางชัชชญา สิริทองสาคร เริ่มทำงาน วันที่ 5 มิถุนายน 2562 แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 (189 วัน) จำนวนเงิน 10,210,600.-บาท ความก้าวหน้าของงานได้ 46%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ปี 2562 ๑๒. ร้อยละของการร่วมตรวจสอบสถานที่เกิดภัยในพื้นที่เขต
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ปี 2562 ๑๒. ร้อยละของการร่วมตรวจสอบสถานที่เกิดภัยในพื้นที่เขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :66.67


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
66.67

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2. จัดทำคำสั่งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เรื่อง ให้สมาชิก อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ อปพร. เขตบางพลัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดภัยในพื้นที่เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดภัยในพื้นที่เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดภัยในพื้นที่เขต จำนวน 4 ครั้ง จากเหตุทั้งหมด 6 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(7) ปี 2562 ๑๓. ร้อยละของการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตบางพลัด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ปี 2562 ๑๓. ร้อยละของการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตบางพลัด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการฯ ระหว่างเดือน พ.ย. - ธ.ค. 61 ดังนี้ ๑) การตรวจสอบเหตุรำคาญ ปัญหาทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมหรืออนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะความเดือดร้อนในช่วงเวลาเย็น กลางคืนและยามวิกาล จำนวน 6 ครั้ง (๕) การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 14 ครั้ง (๖) การปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วนตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค.62 ดังนี้ (๑) การตรวจสอบเหตุรำคาญ ปัญหาทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมหรืออนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะความเดือดร้อนในช่วงเวลาเย็น กลางคืนและยามวิกาล จำนวน 4 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ระหว่างเดือน เม.ย. - มิ.ย. 62 ดังนี้ (๑) การตรวจสอบเหตุรำคาญ ปัญหาทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมหรืออนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะความเดือดร้อนในช่วงเวลาเย็น กลางคืนและยามวิกาล จำนวน 4 ครั้ง (๒) การตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการทำงานของสถานประกอบการที่ประกอบกิจการในเวลาเย็น กลางคืน หรือยามวิกาล จำนวน 5 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย. 62 ดังนี้ (๑) การตรวจสอบเหตุรำคาญ ปัญหาทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมหรืออนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะความเดือดร้อนในช่วงเวลาเย็น กลางคืนและยามวิกาล จำนวน 4 ครั้ง (๕) การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 5 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ปี 2562 ๑๔. ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ ๔ กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ปี 2562 ๑๔. ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ ๔ กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชน 48 ชุมชน -สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย -มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่เอกสาร การประชุมในชุมชน และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน -มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค -ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว โดยประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบว่ามีโรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ยุงลายกัด ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1.ชุมชนในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 48 แห่ง 2.โรงเรียนในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 31 แห่ง 3.วัดและมัสยิดในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 25 แห่ง 4.ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 5 แห่ง 5.บ้านพักคนงานก่อสร้าง 6.พื้นที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขตบางพลัด โดยดำเนินการดังนี้ -สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย -มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่เอกสาร การประชุมในชุมชน และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน -มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค -ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว โดยประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบว่ามีโรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ยุงลายกัด ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1.ชุมชนในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 48 แห่ง 2.โรงเรียนในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 31 แห่ง 3.วัดและมัสยิดในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 25 แห่ง 4.ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 5 แห่ง 5.บ้านพักคนงานก่อสร้าง 6.พื้นที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขตบางพลัด โดยดำเนินการดังนี้ -สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย -มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่เอกสาร การประชุมในชุมชน และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน -มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค -ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว โดยประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบว่ามีโรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ยุงลายกัด ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1.ชุมชนในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 48 แห่ง 2.โรงเรียนในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 31 แห่ง 3.วัดและมัสยิดในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 25 แห่ง 4.ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 5 แห่ง 5.บ้านพักคนงานก่อสร้าง 6.พื้นที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขตบางพลัด โดยดำเนินการดังนี้ -สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย -มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่เอกสาร การประชุมในชุมชน และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน -มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค -ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว โดยประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบว่ามีโรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ยุงลายกัด ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ปี 2562 ๑๕. จำนวนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ
ปี 2562 ๑๕. จำนวนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
4.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ดำเนินการ แข่งขันกีฬาเปตอง,เทเบิลเทนนิส,จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์นักกีฬา 2. แข่งขันกีฬาเปตอง,เทเบิลเทนนิส,จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์นักกีฬา ดำเนินการ รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเดือน พ.ย.,ธ.ค.61

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ดำเนินการ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน ม.ค. 62 2. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม การออกกำลังกาย ดำเนินการ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเดือน ม.ค.ก.พ.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ดำเนินการ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน พ.ค. 62 2. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม การออกกำลังกาย ดำเนินการ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเดือน มี.ค.เม.ย.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการ จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ เปตอง,เทเบิลเทนนิสและฟุตซอล 2. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม การออกกำลังกาย จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้อง กับความต้องการ จำนวน 1 กิจกรรม กิจกรรมแอโรบิค

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ปี 2562 ๔. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ปี 2562 ๔. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที่ได้รับป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ด้านกายภาพ ด้านสารเคมีปนเปื้อน และด้านจุลชีววิทยา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที่ได้รับป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ด้านกายภาพ ด้านสารเคมีปนเปื้อน และด้านจุลชีววิทยา จำนวน 257 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที่ได้รับป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ด้านกายภาพ ด้านสารเคมีปนเปื้อน และด้านจุลชีววิทยา จำนวน 230 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที่ได้รับป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ด้านกายภาพ ด้านสารเคมีปนเปื้อน และด้านจุลชีววิทยา จำนวน 232 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(11) ปี 2562 ๑๖. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับของสำนักงานเขต
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ปี 2562 ๑๖. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับของสำนักงานเขต

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.90

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.63

100 / 100
2
4.66

100 / 100
3
4.89

100 / 100
4
4.90

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ๒ นาย ประจำจุดจับปรับหน้าห้างพาต้าปิ่นเกล้าเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาไม่ให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่สาธารณะ และอยู่ระหว่างการดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้่งจับ-ปรับของสำนักงานเขตบางพลัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ๒ นาย ประจำจุดจับปรับหน้าห้างพาต้าปิ่นเกล้าเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาไม่ให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่สาธารณะ และได้ดำเนินการทอดแบบสอบถาม ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้่งจับ-ปรับของสำนักงานเขตบางพลัด ไตรมาสที่ ๑ ระดับความ พึงพอใจ = 4.63 ไตรมาสที่ ๒ ระดับความพึงพอใจ = 4.66

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ๒ นาย ประจำจุดจับปรับหน้าห้างพาต้าปิ่นเกล้าเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาไม่ให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่สาธารณะ และได้ดำเนินการทอดแบบสอบถาม ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้่งจับ-ปรับของสำนักงานเขตบางพลัด ไตรมาสที่ ๑ ระดับความ พึงพอใจ = 4.63 ไตรมาสที่ ๒ ระดับความพึงพอใจ = 4.66 ไตรมาสที่ ๓ = 4.89

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ๒ นาย ประจำจุดจับปรับหน้าห้างพาต้าปิ่นเกล้าเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาไม่ให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่สาธารณะ และได้ดำเนินการทอดแบบสอบถาม ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้่งจับ-ปรับของสำนักงานเขตบางพลัด ไตรมาสที่ ๑ ระดับความ พึงพอใจ = 4.63 ไตรมาสที่ ๒ ระดับความพึงพอใจ = 4.66 ไตรมาสที่ ๓ = 4.89 ไตรมาสที่ ๔ = 4.90จ้ดเ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(12) ปี 2562 ๑๗. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ปี 2562 ๑๗. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.25

100 / 100
2
0.50

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมพื้นที่ดำเนินการสำหรับการปลูกและได้สำรวจพื้นที่เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 จุด 1. ที่ว่างหลังคฤบดี : ขนาดพื้นที่ ไร่:1 งาน:0 วา:67.00 2. ที่ว่างร้านอาหารก.ไก่(เดิม) ขนาดพื้นที่ ไร่:1 งาน:0 วา:0.00 3. ที่ว่างซอยจรัญฯ84 ขนาดพื้นที่ ไร่:2 งาน:2 วา:0.00

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เตรียมพื้นที่ดำเนินการสำหรับการปลูก และได้สำรวจพื้นที่เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 จุด 1. ที่ว่างหลังคฤบดี : ขนาดพื้นที่ ไร่:1 งาน:0 วา:67.00 2. ที่ว่างร้านอาหารก.ไก่(เดิม) ขนาดพื้นที่ ไร่:1 งาน:0 วา:0.00 3. ที่ว่างซอยจรัญฯ84 ขนาดพื้นที่ ไร่:2 งาน:2 วา:0.00 4. ที่ว่างหลังชุมชนสะพานไม้ ขนาดพื้นที่ ไร่:5 งาน:3 วา:0.00 5. ที่ว่างซอยจรัญฯ44(ทางเข้าวัดคฤหบดี) ขนาดพื้นที่ ไร่:1 งาน:0 วา:0.00 6. ที่ว่างซอยจรัญฯ66/1 ขนาดพื้นที่ ไร่:1 งาน:1 วา:40.00 7. ที่ว่างหลังชุมชนคลองสวนพริก ขนาดพื้นที่ ไร่:1 งาน:1 วา:80.00

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้ดำเนินการจัดซื้อและได้ตรวจรับต้นไม้เรียบร้อยแล้วเและอยู่ในระหว่างการดำเนินการปลูก งบประมาณที่ใช้ไป 699,980 บาทซึ่้งพื้นที่เทียบกับค่าเป้าหมายรายเขตที่กำหนด เปอร์เซ็นต์ที่ทำได้เทียบกับเป้าหมาย ได้ร้อยละ 348.08 -สำรวจพื้นที่เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 จุด 1. ที่ว่างหลังคฤบดี : ขนาดพื้นที่ ไร่:1 งาน:0 วา:67.00 2. ที่ว่างร้านอาหารก.ไก่(เดิม) ขนาดพื้นที่ ไร่:1 งาน:0 วา:0.00 3. ที่ว่างซอยจรัญฯ84 ขนาดพื้นที่ ไร่:2 งาน:2 วา:0.00 4. ที่ว่างหลังชุมชนสะพานไม้ ขนาดพื้นที่ ไร่:5 งาน:3 วา:0.00 5. ที่ว่างซอยจรัญฯ44(ทางเข้าวัดคฤหบดี) ขนาดพื้นที่ ไร่:1 งาน:0 วา:0.00 6. ที่ว่างซอยจรัญฯ66/1 ขนาดพื้นที่ ไร่:1 งาน:1 วา:40.00 7. ที่ว่างหลังชุมชนคลองสวนพริก ขนาดพื้นที่ ไร่:1 งาน:1 วา:80.00 8.ที่ว่างซอยจรัญฯ 84 ขนาดพื้นที่ ไร่:1 งาน:2 วา:80.00 9.ที่ว่างซอยจรัญฯ 94/1 ขนาดพื้นที่ ไร่:3งาน:2 วา:80.00 10.ที่ว่างซอยจรัญ 96/2(หลังวัดวิมุติฯ)ขนาดพื้นที่ ไร่:4งาน:0 วา:88.26 11.ที่ว่างซอย96/1ใกล้พระราม 6แมนชั่้น ขนาดพื้นที่ ไร่:10งาน:3 วา:81.13 12.ที่ว่างใกล้ร้านทรงสมัย ขนาดพื้นที่ ไร่:1งาน:0 วา:0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-พื้นที่เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 จุด ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้ดำเนินการปลูกเสร็จเรียบร้อยจำนวน 6 จุด ดังนี้ 1. ปลูกต้นไทรอังกฤษ บริเวณใต้สะพานถนนอรุณอมรินทร์ 2. ปลูกต้นไทรอังกฤษ บริเวณแยกถนนอรุณอมรินทร์ 3. ปลูกต้นเฟื่องฟ้า บริเวณเกาะกลาง ใต้สะพานถนนอรุณอมรินทร์ 4. ปลุกต้นลิ้นมังกร บริเวณเกาะกลาง ใต้สะพานถนนอรุณอมรินทร์ 5. ปลูกต้นเฟื้องฟ้าแขวน ณ บริเวณริมคลองบางพระครู 6. ปลูกต้นเฟื่องฟ้า ณ บริเวณสะพานลอยคนข้าม ในพื้นที่เขตบางพลัด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(13) ปี 2562 ๕. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบ รายการประกอบแบบ และใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ปี 2562 ๕. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบ รายการประกอบแบบ และใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. เจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองและฝ่ายโยธาเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัด เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2. เจ้าหน้าที่ของฝ่ายโยธาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียดการดำเนินการ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ส่งหนังสือที่ กท 7403/8052 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง รายงานแบบ checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 2. ฝ่ายโยธาออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายโยธาออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ฝ่ายปกครองประสานฝ่ายโยธาเพื่อสำรวจ ออกแบบ รายการประกอบแบบ และใบประมาณราคา สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ และส่งรายงานผลให้สำนักการโยธา ทันตามกำหนดเวลา ครบ 3 ครั้ง ดังนี้ 1. ส่งหนังสือที่ กท 7403/8052 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง รายงานแบบ checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 2. ส่งหนังสือที่ กท 7403/5058 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เรื่อง รายงานแบบ checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 3. ส่งหนังสือที่ กท 7403/5762 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 เรื่อง รายงานแบบ checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 โดยส่งแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบ และใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ปี 2562 ๑๘. ร้อยละของคนพิการที่ลงทะเบียนได้รับการจัดสรรเบี้ยความพิการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ปี 2562 ๑๘. ร้อยละของคนพิการที่ลงทะเบียนได้รับการจัดสรรเบี้ยความพิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็กสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส ดำเินการ 2. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ดำเินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือน พ.ย.61

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็กสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส ดำเินการ 2. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ดำเินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือน ก.พ.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็กสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส ดำเนินการ 2. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือน พ.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็กสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส และ 2. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ดำเนินการลงทะเบียนและจ่ายเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไปได้ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ปี 2562 ๑๙. จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ปี 2562 ๑๙. จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ภูมิปัญญา

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ดำเนินการประสานวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ/สถานที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(16) ปี 2562 ๒๐. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ด้านการบริหารเงินออมระดับดีขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ปี 2562 ๒๐. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ด้านการบริหารเงินออมระดับดีขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :88.42

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
88.42

100 / 100
4
88.42

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ได้จัดกิจกรรม จำนวน 8 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งละ 100 คน ครั้งที่ 1 จัดที่สำนักงานเขตบางพลัด ครั้งที่ 2-8 จัดที่โรงเรียนในพื้นที่เขตบางพลัด อยู่ระหว่างการประมวลผลการทดสอบความรู้ของผู้เขาร่วมกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ได้จัดกิจกรรม จำนวน 8 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งละ 100 คน ครบ8 ครั้งแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ส่งเสริมความรู้ในเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน การวางแผนการออมเงิน จำนวน 8 ครั้ง ณ ชุมชน, ชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนในพื้นที่เขตโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ด้านการบริหารเงินออมระดับดีขึ้นไปร้อยละ 88.42

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(17) ปี 2562 ๖. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปี 2562 ๖. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :87.75

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
87.75

100 / 100
4
87.75

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ดำเนินการส่งประกาศ กทม. เรื่องนโยบายการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และกำหนดการทดสอบฯ ให้กับโรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการสอบ , ร.ร.ดำเนินการจัดเตรียมข้อสอบ Pre O-NET ของสำนักงานเขตบางพลัด(จัดทำเอง) เพื่อเตรียมความพร้อมและใช้ทดสอบวิเคราะห์หาจุดอ่อนจุดแข็งของนักเรียน โดยทำการทดสอบในวันที่ 23 พ.ย. 61 และใช้ข้อสอบ Pre O-NET ของสำนักการศึกษา สอบอีกครั้งในวันที่ 13 - 14 ธ.ค. 61 อยู่ระหว่างส่งคะแนนให้กับสำนักการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล , ดำเนินการตามโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 29 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ร.ร.ดำเนินการจัดสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 ในวันธรรมดาช่วงเช้าและวันเสาร์ ดำเนินการส่งนักเรียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2 - 3 ก.พ. 62 ณ สนามสอบร.ร.วัดบางพลัด , ร.ร.วัดรวก และร.ร.บางยี่ขันวิทยาคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ได้ประกาศผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อให้โรงเรียนนำไปคำนวณคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามโครงการที่เกี่ยวข้อง 29 โครงการ สำเร็จทุกโครงการ โดยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ของสำนักงานเขตบางพลัด ตามตัวชี้วัดเจรจาตกลง ได้คะแนนร้อยละ 87.75

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) ปี 2562 ๒๑. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
ปี 2562 ๒๑. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.58


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.39

100 / 100
3
4.58

100 / 100
4
4.58

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน งบประมาณ ดำเนินการ วางแผนการจัดกิจกรรม 2. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการเด็กและสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือน พ.ย.61

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน งบประมาณ ดำเนินการ จัดกิจกรรมครอบครัว ณ บ้าหนังสือพระราม 8 2. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการเด็กและสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน ก.พ.62 และเบิกจ่ายค่าวัสดุ(กิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชนเขต 50,000 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน จัดกิจกรรมครบและสรุปผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 2. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการเด็กและสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน พ.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน จัดกิจกรรมณ บ้านหนังสือและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 8 ครั้ง ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.76 2. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการเด็กและสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม 2 ครั้งระดับความพึงพอใจ(4.447,4.351)/2=ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.3988

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(19) ปี 2562 ๒๒. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
ปี 2562 ๒๒. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :เครือข่าย

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
2.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ดำเนินการ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและรายงานผล 2. โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือน พ.ย.61

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ดำเนินการ จัวางแผน/ประสานงานการจัดกิจกรรม 2. โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ วางแผน/ประสานงานการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ดำเนินการ จัวางแผน/ประสานงานการจัดกิจกรรม 2. โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ วางแผน/ประสานงานการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย จำนวน 5 กิจกรรม และโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหาจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร1.วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธ.ค.61 ณ สำนักงานเขตบางพลัด 2. วันผู้สูงอายุ วันที่ 11 เม.ย.62 ณ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 3. กิจกรรมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร วันที่ 9 มิ.ย.62 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯเชิงสะพานพระราม 84. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 26 ก.ค.62 ณ สำนักงานเขตบางพลัดและวัดในพื้นที่เขต5. วันมหาราชินี วันที่ 9 ส.ค.๖2 ณ สำนักงานเขตบางพลัด 2.โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหา จัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกิจกรรมสองน่อง จำนวน 2 ครั้ง โดยความร่วมมือของกลุ่มเครือข่ายจำนวน 2 เครือข่าย ได้แก่เครือข่ายเครือข่ายวัฒนธรรม, เครือข่ายชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(20) ปี 2562 ๗. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ปี 2562 ๗. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ฝ่ายทะเบียนได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 รวม 1,801 หลังคาเรือน 2. ฝ่ายโยธาได้ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 รวม 28 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ฝ่ายทะเบียนได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2562 รวม 1,197 หลังคาเรือน 2. ฝ่ายโยธาได้ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2562 รวม 19 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ฝ่ายทะเบียนได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2562 รวม 99 หลังคาเรือน 2. ฝ่ายโยธาได้ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2562 รวม 24 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1. ฝ่ายทะเบียนได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่เดือนกรกฏาคมถึงเดือนกันยายน2562 รวม 106 หลังคาเรือน 2. ฝ่ายโยธาได้ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่เดือนกรกฏาคมถึงเดือนกันยายน 2562 รวม 22 จุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(21) ปี 2562 ๘. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ปี 2562 ๘. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :56.25

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
56.25

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.แผนสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน 2. ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จัดประชุมกรรมการชุมชนไปแล้ว 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.แผนสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน 2. ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จัดประชุมกรรมการชุมชนไปแล้ว 5 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.แผนสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน 2. ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จัดประชุมกรรมการชุมชนไปแล้ว 9 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.แผนสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน จัดทำแผนชุมชน 27ชุมชน จาก 48 ชุมชน 2. ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จัดประชุมกรรมการชุมชน 12 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(22) ปี 2562 ๒๓. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเงิน การคลัง และพัสดุเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ปี 2562 ๒๓. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเงิน การคลัง และพัสดุเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดอบรมให้ความรู้ตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเงินและการพัสดุ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดอบรมให้ความรู้ตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเงินและการพัสดุ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดอบรมให้ความรู้ตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเงินและการพัสดุ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดอบรมให้ความรู้ตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเงินและการพัสดุ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(23) ปี 2562 ๒๔. ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ปี 2562 ๒๔. ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ในวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมร.ร.วัดรวก และห้องประชุมร.ร.วัดวิมุตยาราม จัดอบรมในหัวข้อ "สอนให้ดู สร้างครูสอนดีศรีโรงเรียน ผ่านแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)" มีครูเข้ารับการอบรม จำนวน 164 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) โดยมีวิทยากรจากสำนักการศึกษามาให้ความรู้ และทดสอบฝึกปฏิบัติจริง เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้นักเรียน ครู ชุมชนรอบข้าง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเตรียมดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู โดยจะดำเนินการในันที่ 26 มี.ค. 62 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตบางพลัด จัดประชุมในหัวข้อ "การปฏิรูปการเรียนรู้ ทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)"

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดประชุมครู ในหัวข้อ "การปฏิรูปการเรียนรู้ ทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ในวันที่ 26 มี.ค. 62 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตบางพลัด มีครูเข้าร่วมอบรม จำนวน 162 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) โดยมีวิทยากรจากสำนักการศึกษามาให้ความรู้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตบางพลัดทั้ง 11 ร.ร. ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามโครงการที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครบตรงตามเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(24) ปี 2562 ๙. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) - (๙.๑) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ปี 2562 ๙. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)

- (๙.๑)	ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :77.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.50

100 / 100
2
20.83

100 / 100
3
69.11

100 / 100
4
77.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ณ ปัจจุบัน เก็บภาษีได้ เป็นเงิน 4,410,749.88 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ณ ปัจจุบัน เก็บภาษีได้ เป็นเงิน 38,123,313.83 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็นเงิน 126,462.865.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.11

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดเก็บภาษี 3 ประเภท เป็นเงิน 140,894,492.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 77 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(25) ปี 2562 (๙.๒) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ปี 2562 (๙.๒) -	ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :91.47


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.50

100 / 100
2
70.11

100 / 100
3
90.70

100 / 100
4
91.47

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ณ ปัจจุบัน เก็บลูกหนี้ได้เป็นเงิน 816,256.30 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เก็บลูกหนี้ได้เป็นเงิน 2,663,579.93 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ณ เดือนมิถุนายน 2562 จัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป็นเงิน 3,444,408.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.70

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ณ เดือนกันยายน 2562 จัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป็นเงิน 3,475,191.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.47

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(26) ปี 2562 ๑๐. ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน - จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด - จัดทำงบการเงินครบถ้วนถูกต้อง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ปี 2562 ๑๐. ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน
- จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด
- จัดทำงบการเงินครบถ้วนถูกต้อง

หน่วยนับ :เดือน

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เดือน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

บัญทึกรายการบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ถูกต้องและสามารถส่งงบการเงินได้ทันภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

บัญทึกรายการบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ถูกต้องและสามารถส่งงบการเงินได้ทันภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

บัญทึกรายการบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ถูกต้องและสามารถส่งงบการเงินได้ทันภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

บัญทึกรายการบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ถูกต้องและสามารถส่งงบการเงินได้ทันภายในกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด