ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50470000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่ง กำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (ผลลัพธ์) - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
   - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่ง กำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (ผลลัพธ์)
   - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.50

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.27

100 / 100
2
7.45

100 / 100
3
10.86

100 / 100
4
12.50

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (เป้าหมายจาก สสล. = 15.97 ตัน/วัน) เดือน ตุลาคม 2561 ทำได้ 497.73 ตัน เดือน พฤศจิกายน 2561 ทำได้ 488.79 ตัน รวม 986.52 ตัน ทำได้เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 1.27 - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (เป้าหมายจาก สสล. = 21.71 ตัน/ปี) เดือน ตุลาคม 2561 ทำได้ 1.32 ตัน เดือน พฤศจิกายน 2561 ทำได้ 1.49 ตัน รวม 2.81 ตัน ทำได้ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 22.5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขอแก้ไขข้อมูลรายละเอียดผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ในส่วนของปริมาณมูลฝอยอันตรายฯ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 คัดแยกได้รวม 2.81 ตัน คิดเป็นร้อยละ 12.94 ไตรมาสที่ 2 - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (เป้าหมายจาก สสล. = 15.97 ตัน/วัน) เดือน ธันวาคม 2561 คัดแยกได้ 523.43 ตัน เดือน มกราคม 2562 คัดแยกได้ 496.47 ตัน เดือน กุมภาพันธ์ 2562 คัดแยกได้ 506.22 ตัน รวม 1,526.12 ตัน คิดเป็นร้อยละ 6.18 - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (เป้าหมายจาก สสล. = 21.71 ตัน/ปี) เดือน ธันวาคม 2561 คัดแยกได้ 1.65 ตัน เดือน มกราคม 2562 คัดแยกได้ 1.30 ตัน เดือน กุมภาพันธ์ 2562 คัดแยกได้ 1.10 ตัน เดือนมีนาคม 2562 คัดแยกได้ 3.36 ตัน รวมคัดแยกได้ 7.41 ตัน คิดเป็นร้อยละ 34.13 สรุปไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 คัดแยกได้รวม 10.22 ตัน คิดเป็นร้อยละ 47.07

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 (เป้าหมายจาก สสล. = 15.97 ตัน/วัน) - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 เดือน มีนาคม 2562 คัดแยกได้ 495.07 ตัน เดือน เมษายน 2562 คัดแยกได้ 482.24 ตัน เดือน พฤษภาคม 2562 คัดแยกได้ 505.90 ตัน สรุปตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ทำได้ 3,965.19 ตัน คิดเป็นร้อยละ 68 - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 เดือน เมษายน 2562 คัดแยกได้ 6.06 ตัน เดือน พฤษภาคม 2562 คัดแยกได้ 3.62 ตัน สรุปตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ทำได้ 19.9 ตัน คิดเป็นร้อยละ 91.66

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 4 (เป้าหมายจาก สสล. = 15.97 ตัน/วัน) - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 เดือน มิถุนายน 2562 คัดแยกได้ 490.85 ตัน เดือน กรกฎาคม 2562 คัดแยกได้ 502.24 ตัน เดือน สิงหาคม 2562 คัดแยกได้ 504.59 ตัน เดือน กันยายน 2562 คัดแยกได้ 577.90 ตัน สรุปตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ทำได้ 6,071.43 ตัน คิดเป็นร้อยละ 104.13 - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 เดือน มิถุนายน 2562 คัดแยกได้ 3.79 ตัน เดือน กรกฎาคม 2562 คัดแยกได้ 2.89 ตัน เดือน สิงหาคม 2562 คัดแยกได้ 2.21 ตัน เดือน กันยายน 2562 คัดแยกได้ 2.07 ตัน สรุปตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ทำได้ 30.86 ตัน คิดเป็นร้อยละ 142.15

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :15.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00

100 / 100
2
9.00

100 / 100
3
12.00

100 / 100
4
15.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้ 1.วันที่ 20 ตุลาคม 2561 บริเวณถนนสรรพาวุธ ตั้งแต่ท่าน้ำบางนา ถึงสี่แยกบางนา 2.วันที่ 25 ตุลาคม 2561 บริเวณถนนด้านข้างห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนา และล้างสะพานลอย จำนวน 6 แห่ง 3.วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ล้างสะพานลอย จำนวน 7 แห่ง 4.วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ล้างสะพานลอย จำนวน 7 แห่ง 5.วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 บริเวณถนนสรรพาวุธ ฝั่งขาออก ตั้งแต่สี่แยกบางนา ถึงท่าน้ำบางนา 6.วันที่ 9 ธันวาคม 2561 บริเวณถนนสุขุมวิท ฝั่งขาออก ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 101/1 ถึงสี่แยกบางนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 1.วันที่ 6 มกราคม 2562 บริเวณถนนสุขุมวิท ฝั่งขาออก ตั้งแต่สี่แยกบางนา ถึงปากซอยสุขุมวิท 107 2.วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณถนนสุขุมวิท ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 107 ถึงสี่แยกบางนา 3.วันที่ 13 มีนาคม 2562 บริเวณถนนสรรพาวุธ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่สี่แยกบางนา ถึงท่าน้ำวัดบางนานอก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 1.วันที่ 7 เมษายน 2562 - บริเวณถนนเทพรัตน ขาออก ตั้งแต่ซอยบางนา - ตราด 1 ถึงซอยบางนา - ตราด 11 - บริเวณถนนเทพรัตน ขาเข้า ตั้งแต่ซอยบางนา - ตราด 12 ถึงสี่แยกบางนา 2.วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 บริเวณถนนเทพรัตน ขาออก ตั้งแต่ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลซิตี้บางนา ถึงอาคาร เอส บี ดีไซน์ กม.4 3.วันที่ 22 มิถุนายน 2562 บริเวณถนนสุขุมวิท 105 ตั้งแต่ซอยลาซาล 23 ถึงหน้าโรงเรียนบางกอกพัฒนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 4 ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 1.วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 บริเวณถนนเทพรัตน ขาเข้า ตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลบางนา 1 ถึงซอยบางนา - ตราด 20 2.วันที่ 31 สิงหาคม 2562 บริเวณถนนเทพรัตน ขาออก ตั้งแต่หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา ถึงหน้าโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 3.วันที่ 13 กันยายน 2562 บริเวณถนนลาซาล ทั้งสองฝั่ง เชื่อมต่อถนนศรีนครินทร์ ตั้งแต่สี่แยกทางเข้าโรงพยาบาลศิครินทร์ ถึงปากซอยพลอยงาม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละของปริมาณไขมันที่จัดเก็บได้นำไปกำจัดและแปรรูปอย่างถูกสุขลักษณะเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณไขมันที่จัดเก็บได้นำไปกำจัดและแปรรูปอย่างถูกสุขลักษณะเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :46.93


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.69

100 / 100
2
10.84

100 / 100
3
23.04

100 / 100
4
46.93

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 ดำเนินการประชาสัมพันธ์และให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมันในพื้นที่เขตบางนา เดือน ตุลาคม 2561 จัดเก็บได้ 98 ลูกบาศก์เมตร เดือน พฤศจิกายน 2561 จัดเก็บได้ 21 ลูกบาศก์เมตร เดือน ธันวาคม 2561 จัดเก็บได้ 27 ลูกบาศก์เมตร รวมทั้งสิ้น 146 ลูกบาศก์เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการประชาสัมพันธ์และให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมันในพื้นที่เขตบางนา เดือน ตุลาคม 2561 จัดเก็บได้ 98 ลูกบาศก์เมตร เดือน พฤศจิกายน 2561 จัดเก็บได้ 21 ลูกบาศก์เมตร เดือน ธันวาคม 2561 จัดเก็บได้ 27 ลูกบาศก์เมตร เดือน มกราคม 2562 จัดเก็บได้ 23 ลูกบาศก์เมตร เดือน กุมภาพันธ์ 2562 จัดเก็บได้ 28 ลูกบาศก์เมตร เดือน มีนาคม 2562 จัดเก็บได้ 81 ลูกบาศก์เมตร รวมเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 จัดเก็บได้รวมทั้งสิ้น 278 ลูกบาศก์เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ุไตรมาสที่ 3 ดำเนินการประชาสัมพันธ์และให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมันในพื้นที่เขตบางนา เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 จัดเก็บได้รวมทั้งสิ้น 278 ลูกบาศก์เมตร เดือน เมษายน 2562 จัดเก็บได้ 50 ลูกบาศก์เมตร เดือน พฤษภาคม 2562 จัดเก็บได้ 60 ลูกบาศก์เมตร เดือน มิถุนายน 2562 จัดเก็บได้ 203 ลูกบาศก์เมตร รวมจัดเก็บได้ทั้งสิ้น 591 ลูกบาศก์เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 4 ดำเนินการประชาสัมพันธ์และให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมันในพื้นที่เขตบางนา เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 จัดเก็บได้รวมทั้งสิ้น 591 ลูกบาศก์เมตร เดือน กรกฎาคม 2562 จัดเก็บได้ 123 ลูกบาศก์เมตร เดือน สิงหาคม 2562 จัดเก็บได้ 88 ลูกบาศก์เมตร เดือน กันยายน 2562 จัดเก็บได้ 402 ลูกบาศก์เมตร รวมจัดเก็บได้ทั้งสิ้น 1,201 ลูกบาศก์เมตร สรุปตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 จัดเก็บได้รวม 1,204 ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46.93

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(4) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.โครงการสายตรวจเพื่อนชุมชนออกพบปะประชาชน 52 ชุมชน 2.โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจออกบริการประชาชน 92 ครั้ง 3.โครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร ออกอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 162 ครั้ง 4.โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้าออกกวดขันดูแล 368 ครั้ง 5.โครงการสายตรวจตู้เขียวออกตรวจตราดูแล 368 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โครงการสายตรวจเพื่อนชุมชนออกพบปะประชาชน 52 ครั้ง 2.โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจออกบริการประชาชน 90 ครั้ง 3.โครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร ออกอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 104 ครั้ง 4.โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้าออกกวดขันดูแล 360 ครั้ง 5.โครงการสายตรวจตู้เขียวออกตรวจตราดูแล 360 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.โครงการสายตรวจเพื่อนชุมชนออกพบปะประชาชน 52 ชุมชน 2.โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจออกบริการประชาชน 91 ครั้ง 3.โครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร ออกอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 114 ครั้ง 4.โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้าออกกวดขันดูแล 364 ครั้ง 5.โครงการสายตรวจตู้เขียวออกตรวจตราดูแล 364 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.โครงการสายตรวจเพื่อนชุมชนออกพบปะประชาชน 52 ชุมชน 2.โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจออกบริการประชาชน 92 ครั้ง 3.โครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร ออกอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 124 ครั้ง 4.โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้าออกกวดขันดูแล 368 ครั้ง 5.โครงการสายตรวจตู้เขียวออกตรวจตราดูแล 368 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :106.66


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.66

100 / 100
2
106.66

100 / 100
3
106.66

100 / 100
4
106.66

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561 1. ดำเนินการจัดทำแผนซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 2. ประสานการไฟฟ้าเขตประเวศเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าดับชำรุด ดังนี้ - บริเวณซอยอุดมสุข 28 ถนนสุขุมวิท 103 - บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 78 หมู่บ้านจัดสรรยาสูบ ซอยอุดมสุข 30 - บริเวณซอยลาซาล 34 ถนนสุขุมวิท 105 - บริเวณซอยวัดบางนานอก - บริเวณหมู่บ้านศรีพงษ์โครงการ 2 (ซอย 1) ซอยลาซาล 46 - บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 16 ซอยล้วนเจืออนุสรณ์ 3 ถนนสุขุมวิท 70/3 - บริเวณซอยสุขุมวิท 101/1 แยกวชิรธรรมสาธิต 22 - ชุมชนพูนสวัสดิ์ - ชุมชนบัวเกิด - หน้าบ้านเลขที่ 106/1 ซอยสุขุมวิท 103/2 - ซอยสุขุมวิท 70/2 - หน้าบ้านเลขที่ 14 ซอยอุดมสุข 29 - ซอยลาซาล 35 ถนนสุขุมวิท 105 - ซอยลาซาล 34 ถนนสุขุมวิท 105 - ซอยอุดมสุข 56 - หน้าบ้านเลขที่ 48 ซอยอุดมสุข 28 - หน้าบ้านเลขที่ 234 ซอยอุดมสุข 30 แยก 5 - หน้าบ้านเลขที่ 10 ซอยลาซาล 32 แยก 1-17 - ซอยอุดมสุข 26 แยก 23 (เสาเลขที่ ศ.69, ศ.68) - บริเวณหมู่บ้านศรีพงษ์ (ซอย 4-1) ซอยลาซาล 55 - ซอยลาซาล 34 แยก 5 - ซอยสุขุมวิท 70 แยก 3 - บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 871/22 ซอยบางนา-ตราด 19 แยก 15 - หน้าบ้านเลขที่ 21/80 หมู่บ้านถาวรนิเวศน์ 1 ซอยบางนา-ตราด 14 - ซอยลาซาล 51 ถนนสุขุมวิท 105 - บริเวณตรงข้ามแยก 1 กับแยก 3 ซอยอุดมสุข 26 - ซอยลาซาล 32 แยก 1 ถนนลาซาล - บริเวณข้าบ้านเลขที่ 51/55 ซอยลาซาล 19 - ซอยลาซาล 34 แยก 1 - ชุมชนพึ่งทรัพย์ ซอยอุดมสุข 26 (เสาเลขที่ ศ.4/4,ศ.8/15,ศ.69) - ซอยสุขุมวิท 70/2 ถนนสุขุมวิท 3 จุด - เข้าซอยไปประมาณ 300 เมตร หน้าสถานรับเลี้ยงเด็กคอนคอร์เดีย - เข้าซอยสุขุมวิท 70/2 แยก 3 ไปประมาณ 100 เมตร ตรงข้ามสถานรับเลี้ยงเด็กคอนคอร์เดีย หน้าบ้านเลขที่ 44 - ห่างจากจุดที่ 2 ไปประมาณ 100 ม. (อยู่ใกล้กับอพาร์ทเม้นต์มาทราบชื่อ) - ซอยอุดมสุข 42 แยก 9-1 - ทางเข้าสำนักงานเขตบางนา - ซอยสุขุมวิท 70/2 - ชุมชนเรวัตนิเวศน์ 2 ซอย 5 แยก 1 - 1 ซอยลาซาล 32 ถนนสุขุมวิท 105 - ซอยแบริ่ง 7 ถนนสุขุมวิท 107 - บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 102 ซอยลาซาล 34 ถนนลาซาล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม 2562 - เดือนมีนาคม 2562 ประสานไฟฟ้าเขตประเวศซ่อมไฟฟ้าดับชำรุด จำนวน 64 ซอย - หน้าบ้านเลขที่ 16 ซอยล้วนเจืออนุสรณ์ 3 ถนนสุขุมวิท 70/3 - บริเวณปากซอย 20 (เสาต้นที่ 2) - ซอยอุดมสุข 26 (เสาเลขที่ ศ4/4 และ ศ8/15 และ ศ 101) - ระหว่างซอยอุดมสุข 19 กับ 21 - ซอยบางนา-ตราด 19 แยก 12 - หน้าบ้านเลขที่ 44 ซอยสุขุมวิท 70/2 - หมู่บ้านศรีพงษ์โครงการ 2 (ซอย 4) ซอยลาซาล 46 (เสาต้นที่ 56) - หมู่บ้านถาวรนิเวศน์ 1 ซอยบางนา-ตราด 14 - ซอยอุดมสุข 26 แยกแสนสุข 7 ถนนอุดมสุข (เสาเลขที่ ศ.132) - ชุมชนเรวัตนิเวศน์ 2 (เสาเลขที่ ศ.30,ศ.35) - ชุมชนวงศ์สวัสดิ์ (เสาเลขที่ ศ.5, ศ.7, ศ.8, ศ.16, ศ.30) - ซอยลาซาล 27 ถนนสุขุมวิท 105 (เสาต้นที่ 1 , ศ.6) - ซอยอุดมสุข 26 บริเวณตรงข้ามแยก 1 กับแยก 3 - หน้าบ้านเลขที่ 143 ซอยลาซาล 23 แยก 6 ถนนบางนา-ตราด (เสาเลขที่ ศ.14) - หน้าบ้านเลข 38 ซอยลาซาล 69 เข้าซอย 100 ม. - ชุมชนกุศลศิลป์ เสาเลขที่ 7 ,ศ.6/6 ,ศ.13 - ชุมชนร่มประดู่ เสาเลขที่ ศ.22,ศ.3,เสาเลขที่ ศ,1/1 - ชุมชนวรรณทอง เสาเลขที่ 3,5,8 - ชุมชนทิมเรืองเวช หน้าบ้านเลขที่ 11,25,39 - ซอยโสภณ (ฝั่งทางพิเศษเฉลิมพระเกียรติ) ถนนสรรพาวุธ - ซอยบางนา-ตราด 26 - หน้าบ้านเลขที่ 70 ซอยลาซาล 69 ถนนสุขุมวิท 105 - หน้าบ้านเลขที่ 11 (เสาต้นที่ 8) ซอยอุดมสุข 50 แยก 5 ถนนสุขุมวิท 103 - บริเวณชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ - ซอยอุดมสุข 28 เสาเลขที่ ศ.1, ศ.2, ศ.6, ศ.9 - ซอยอุดมสุข 30 แยก 2 เสาเลขที่ ศ.133, ศ.147 - ซอยอุดมสุข 30 เสาเลขที่ ศ.9 , ศ.16 - ซอยอุดมสุข แยก 5 เสาเลขที่ ศ.26 - ซอยอุดมสุข 30 แยก 7-7 เสาเลขที่ ศ.63 - ซอยอุดมสุข 30 แยก 7-2-5 เสาเลขที่ ศ.78 - หน้าบ้านเลขที่ 50/79 ซอยลาซาล 32 ปากซอย 14 ถนนสุขุมวิท - หมู่บ้านศานติ ซอยบางนา-ตราด 38 (เสาเลขที่ 2-2) ฝาครอบแตก - หน้าบ้านเลขที่ 1467/1 ซอยสุขุมวิท 66/1 แยก 15 - หน้าบ้านเลขที่ 78 ซอยสุขุมวิท 68 เข้าซอยไปประมาณ 600 เมตร - ซอยลาซาล 54 ถนนสุขุมวิท เข้าซอยไปประมาณ 100 เมตร - ซอยสุขุมวิท 66 (พูลสิน 3) ถนนสุขุมวิท - ซอยอุดมสุข 34 ถนนอุดมสุข (เสาเลขที่ ศ.7) - ซอยบางนา-ตราด 3 เข้าซอยไปประมาณ 20 เมตร - หน้าบ้านเลขที่ 12 ซอยบางนา-ตราด 19 แยก 12 (สาต้นที่ 5 กับเสาต้นที่ 6) - ซอยลาซาล 32 แยก 1-17 ถนนสุขุมวิท 105 (เสาเลขที่ ศ 39-26) - หน้าบ้านเลขที่ 109 กับบ้านเลขที่ 111 ซอยแบริ่ง 19 ถนนสุขุมวิท 107 - หน้าบ้านเลขที่ 28 ซอยอุดมสุข 30 แยก 1 ถนนสุขุมวิท 103 (เสาเลขที่ ศ 41)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนมกราคม 2562 - เดือนมีนาคม 2562 ประสานไฟฟ้าเขตประเวศซ่อมไฟฟ้าดับชำรุด จำนวน 64 ซอย - หน้าบ้านเลขที่ 16 ซอยล้วนเจืออนุสรณ์ 3 ถนนสุขุมวิท 70/3 - บริเวณปากซอย 20 (เสาต้นที่ 2) - ซอยอุดมสุข 26 (เสาเลขที่ ศ4/4 และ ศ8/15 และ ศ 101) - ระหว่างซอยอุดมสุข 19 กับ 21 - ซอยบางนา-ตราด 19 แยก 12 - หน้าบ้านเลขที่ 44 ซอยสุขุมวิท 70/2 - หมู่บ้านศรีพงษ์โครงการ 2 (ซอย 4) ซอยลาซาล 46 (เสาต้นที่ 56) - หมู่บ้านถาวรนิเวศน์ 1 ซอยบางนา-ตราด 14 - ซอยอุดมสุข 26 แยกแสนสุข 7 ถนนอุดมสุข (เสาเลขที่ ศ.132) - ชุมชนเรวัตนิเวศน์ 2 (เสาเลขที่ ศ.30,ศ.35) - ชุมชนวงศ์สวัสดิ์ (เสาเลขที่ ศ.5, ศ.7, ศ.8, ศ.16, ศ.30) - ซอยลาซาล 27 ถนนสุขุมวิท 105 (เสาต้นที่ 1 , ศ.6) - ซอยอุดมสุข 26 บริเวณตรงข้ามแยก 1 กับแยก 3 - หน้าบ้านเลขที่ 143 ซอยลาซาล 23 แยก 6 ถนนบางนา-ตราด (เสาเลขที่ ศ.14) - หน้าบ้านเลข 38 ซอยลาซาล 69 เข้าซอย 100 ม. - ชุมชนกุศลศิลป์ เสาเลขที่ 7 ,ศ.6/6 ,ศ.13 - ชุมชนร่มประดู่ เสาเลขที่ ศ.22,ศ.3,เสาเลขที่ ศ,1/1 - ชุมชนวรรณทอง เสาเลขที่ 3,5,8 - ชุมชนทิมเรืองเวช หน้าบ้านเลขที่ 11,25,39 - ซอยโสภณ (ฝั่งทางพิเศษเฉลิมพระเกียรติ) ถนนสรรพาวุธ - ซอยบางนา-ตราด 26 - หน้าบ้านเลขที่ 70 ซอยลาซาล 69 ถนนสุขุมวิท 105 - หน้าบ้านเลขที่ 11 (เสาต้นที่ 8) ซอยอุดมสุข 50 แยก 5 ถนนสุขุมวิท 103 - บริเวณชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ - ซอยอุดมสุข 28 เสาเลขที่ ศ.1, ศ.2, ศ.6, ศ.9 - ซอยอุดมสุข 30 แยก 2 เสาเลขที่ ศ.133, ศ.147 - ซอยอุดมสุข 30 เสาเลขที่ ศ.9 , ศ.16 - ซอยอุดมสุข แยก 5 เสาเลขที่ ศ.26 - ซอยอุดมสุข 30 แยก 7-7 เสาเลขที่ ศ.63 - ซอยอุดมสุข 30 แยก 7-2-5 เสาเลขที่ ศ.78 - หน้าบ้านเลขที่ 50/79 ซอยลาซาล 32 ปากซอย 14 ถนนสุขุมวิท - หมู่บ้านศานติ ซอยบางนา-ตราด 38 (เสาเลขที่ 2-2) ฝาครอบแตก - หน้าบ้านเลขที่ 1467/1 ซอยสุขุมวิท 66/1 แยก 15 - หน้าบ้านเลขที่ 78 ซอยสุขุมวิท 68 เข้าซอยไปประมาณ 600 เมตร - ซอยลาซาล 54 ถนนสุขุมวิท เข้าซอยไปประมาณ 100 เมตร - ซอยสุขุมวิท 66 (พูลสิน 3) ถนนสุขุมวิท - ซอยอุดมสุข 34 ถนนอุดมสุข (เสาเลขที่ ศ.7) - ซอยบางนา-ตราด 3 เข้าซอยไปประมาณ 20 เมตร - หน้าบ้านเลขที่ 12 ซอยบางนา-ตราด 19 แยก 12 (สาต้นที่ 5 กับเสาต้นที่ 6) - ซอยลาซาล 32 แยก 1-17 ถนนสุขุมวิท 105 (เสาเลขที่ ศ 39-26) - หน้าบ้านเลขที่ 109 กับบ้านเลขที่ 111 ซอยแบริ่ง 19 ถนนสุขุมวิท 107 - หน้าบ้านเลขที่ 28 ซอยอุดมสุข 30 แยก 1 ถนนสุขุมวิท 103 (เสาเลขที่ ศ 41)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนมกราคม 2562 - เดือนมีนาคม 2562 ประสานไฟฟ้าเขตประเวศซ่อมไฟฟ้าดับชำรุด จำนวน 64 ซอย - หน้าบ้านเลขที่ 16 ซอยล้วนเจืออนุสรณ์ 3 ถนนสุขุมวิท 70/3 - บริเวณปากซอย 20 (เสาต้นที่ 2) - ซอยอุดมสุข 26 (เสาเลขที่ ศ4/4 และ ศ8/15 และ ศ 101) - ระหว่างซอยอุดมสุข 19 กับ 21 - ซอยบางนา-ตราด 19 แยก 12 - หน้าบ้านเลขที่ 44 ซอยสุขุมวิท 70/2 - หมู่บ้านศรีพงษ์โครงการ 2 (ซอย 4) ซอยลาซาล 46 (เสาต้นที่ 56) - หมู่บ้านถาวรนิเวศน์ 1 ซอยบางนา-ตราด 14 - ซอยอุดมสุข 26 แยกแสนสุข 7 ถนนอุดมสุข (เสาเลขที่ ศ.132) - ชุมชนเรวัตนิเวศน์ 2 (เสาเลขที่ ศ.30,ศ.35) - ชุมชนวงศ์สวัสดิ์ (เสาเลขที่ ศ.5, ศ.7, ศ.8, ศ.16, ศ.30) - ซอยลาซาล 27 ถนนสุขุมวิท 105 (เสาต้นที่ 1 , ศ.6) - ซอยอุดมสุข 26 บริเวณตรงข้ามแยก 1 กับแยก 3 - หน้าบ้านเลขที่ 143 ซอยลาซาล 23 แยก 6 ถนนบางนา-ตราด (เสาเลขที่ ศ.14) - หน้าบ้านเลข 38 ซอยลาซาล 69 เข้าซอย 100 ม. - ชุมชนกุศลศิลป์ เสาเลขที่ 7 ,ศ.6/6 ,ศ.13 - ชุมชนร่มประดู่ เสาเลขที่ ศ.22,ศ.3,เสาเลขที่ ศ,1/1 - ชุมชนวรรณทอง เสาเลขที่ 3,5,8 - ชุมชนทิมเรืองเวช หน้าบ้านเลขที่ 11,25,39 - ซอยโสภณ (ฝั่งทางพิเศษเฉลิมพระเกียรติ) ถนนสรรพาวุธ - ซอยบางนา-ตราด 26 - หน้าบ้านเลขที่ 70 ซอยลาซาล 69 ถนนสุขุมวิท 105 - หน้าบ้านเลขที่ 11 (เสาต้นที่ 8) ซอยอุดมสุข 50 แยก 5 ถนนสุขุมวิท 103 - บริเวณชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ - ซอยอุดมสุข 28 เสาเลขที่ ศ.1, ศ.2, ศ.6, ศ.9 - ซอยอุดมสุข 30 แยก 2 เสาเลขที่ ศ.133, ศ.147 - ซอยอุดมสุข 30 เสาเลขที่ ศ.9 , ศ.16 - ซอยอุดมสุข แยก 5 เสาเลขที่ ศ.26 - ซอยอุดมสุข 30 แยก 7-7 เสาเลขที่ ศ.63 - ซอยอุดมสุข 30 แยก 7-2-5 เสาเลขที่ ศ.78 - หน้าบ้านเลขที่ 50/79 ซอยลาซาล 32 ปากซอย 14 ถนนสุขุมวิท - หมู่บ้านศานติ ซอยบางนา-ตราด 38 (เสาเลขที่ 2-2) ฝาครอบแตก - หน้าบ้านเลขที่ 1467/1 ซอยสุขุมวิท 66/1 แยก 15 - หน้าบ้านเลขที่ 78 ซอยสุขุมวิท 68 เข้าซอยไปประมาณ 600 เมตร - ซอยลาซาล 54 ถนนสุขุมวิท เข้าซอยไปประมาณ 100 เมตร - ซอยสุขุมวิท 66 (พูลสิน 3) ถนนสุขุมวิท - ซอยอุดมสุข 34 ถนนอุดมสุข (เสาเลขที่ ศ.7) - ซอยบางนา-ตราด 3 เข้าซอยไปประมาณ 20 เมตร - หน้าบ้านเลขที่ 12 ซอยบางนา-ตราด 19 แยก 12 (สาต้นที่ 5 กับเสาต้นที่ 6) - ซอยลาซาล 32 แยก 1-17 ถนนสุขุมวิท 105 (เสาเลขที่ ศ 39-26) - หน้าบ้านเลขที่ 109 กับบ้านเลขที่ 111 ซอยแบริ่ง 19 ถนนสุขุมวิท 107 - หน้าบ้านเลขที่ 28 ซอยอุดมสุข 30 แยก 1 ถนนสุขุมวิท 103 (เสาเลขที่ ศ 41)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้รับการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดมีการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดมีการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

หน่วยนับ :50

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(50)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 2. จัดทำเอกสารจัดซื้อวัสดุโครงการอาสาสมัครกรุงเทพฯ เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 3. จัดทำเงินยืมใช้ในราชการเพื่อใช้ในโครงการอาสาสมัคร 4. จัดโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพฯ เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมบางนาภิรมย์ สำนักงานเขตบางนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ 1. ดำเนินการชดใช้เงินยืมใช้ในราชการตามโครงการอาสามัครกรุงเทพมหานครฯ กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ 1 จัดทำเอกสารสำหรับใช้ในโครงการ ทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่่วมกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมของอาสาสมัครฯ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตบางนา และดำเนินกิจกรรมในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ 1 ได้ดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ และจัดทำเอกสารชดใช้เงินยืมใช้ในราชการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(7) ร้อยละจุดเสี่ยงภัยที่ได้รับการปรับปรุงตามแผน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ร้อยละจุดเสี่ยงภัยที่ได้รับการปรับปรุงตามแผน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :66.67

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
66.67

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561 1. ปรับปรุงซอยแบริ่ง 39 จากบ้านเลขที่ 25/1 ถึงสุดเขต ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายงานขอจ้าง 2. ปรับปรุงซอยเพี้ยนพินอนุสรณ์ จากบ้านเลขที่ 27/1152 ถึงบ้านเลขที่ 57/31 ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายงานขอจ้าง และอยู่ระหว่างวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ 3. ปรับปรุงซอยลาซาล 33 จากถนนลาซาลถึงจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายงานขอจ้าง และอยู่ระหว่างวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ปรับปรุงซอยแบริ่ง 39 จากบ้านเลขที่ 25/1 ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร - วิจารณ์ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - แก้ไขราคากลางในระบบ (e-GP) - อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา 2. ปรับปรุงซอยเพี้ยนพินอนุสรณ์ จากบ้านเลขที่ 27/1152 ถึงบ้านเลขที่ 57/31 - ขออนุมัติจ้าง - ขออนุมัติเงินงวด,และอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา - ผู้รับจ้างส่งวัสดุก่อสร้างเทสและหนังสือแจ้งสถานีตำรวจนครบาลบางนา เพื่อจัดการจราจร ตามหนังสือที่ กท8403/154 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 พร้อมทำหนังสือเร่งรัดงานผู้รับจ้าง ตามหนังสือที่ กท กท8403/1428 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 3. ปรับปรุงซอยลาซาล 33 จากถนนลาซาลถึงจุดที่กำหนดให้ - วิจารณ์ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - รายงานผลการพิจารณาเอกสารผู้ยื่นเสนอราคา - ลงนามสัญญา วันที่ 29 มีนาคม 2562 เลขที่สัญญา 22-4-62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562 1. ปรับปรุงซอยแบริ่ง 39 จากบ้านเลขที่ 25/1 ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร - ทำหนังสือเร่งรัดงาน ตามหนังสือเลขที่ กท 8403/1787 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 และแจ้งประสานสาธารณูปโภค ดำเนินการฝังท่อระบายน้ำความยาว 100 เมตร และขุดวางดินท่อระบายน้ำความยาว 200 เมตร สร้างฝาบ่อพัก ค.ส.ล. 10 บ่อ 2. ปรับปรุงซอยเพี้ยนพินอนุสรณ์ จากบ้านเลขที่ 27/1152 ถึงบ้านเลขที่ 57/31 - แจ้งประสาสาธารณูปโภคการ ไฟฟ้า, การประปา, บริษัท ทีโอที, บริษัท ทรูคอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ดำเนินการขุดวางท่อพร้อมบ่อพักฝั่งขวา ความยาว 490 เมตร และเข้าแบบบ่อพักท่อระบายน้ำ 3. ปรับปรุงซอยลาซาล 33 จากถนนลาซาลถึงจุดที่กำหนดให้ - ทำหนังสือประสานเพื่อ เร่งรัดงาน เลขที่ กท 8403/1786 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 บริษัทไม่เข้าดำเนินการเนื่องจากติดปัญหาอุปสรรค ไฟฟ้า, ประปาและโทรศัพท์ ทำหนังสือเร่งรัดงาน ตามหนังสือที่ กท 8403/3099 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- เดือนกรกฎาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 1. ปรับปรุงซอยแบริ่ง 39 จากบ้านเลขที่ 25/1 ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร - ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้แล้ว โดยผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงาน วันที่ 10 กันยายน 2562 2. ปรับปรุงซอยเพี้ยนพินอนุสรณ์ จากบ้านเลขที่ 27/1152 ถึงบ้านเลขที่ 57/31 - -หล่อก้นบ่อพักท่อระบายน้ำ - ทุบรื้อพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - ขุดวางท่อระบายน้ำ ความยาว 5 เมตร - ขุดดินวางท่อระบายน้ำและหล่อบ่อพัก - เตรียมงานสร้างรางวี และหล่อบ่อพักพร้อมฝา ผู้รับจ้างดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญาและขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นกรณีพิเศษ ตามบันทึกที่ กท 8403/1141 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 3. ปรับปรุงซอยลาซาล 33 จากถนนลาซาลถึงจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงาน วันที่ 26 กันยายน 2562 ผลงานที่ทำได้ 100 % ของเนื้องาน ผู้รับจ้างดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญาและขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นกรณีพิเศษ ตามบันทึกที่ กท 8403/1141 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมผิวการจราจร ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมผิวการจราจร ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์

หน่วยนับ :จำนวนรายการที่ซ่อมแซม

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนรายการที่ซ่อมแซม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
25.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561 - สำรวจและประมาณราคาซอยที่จะทำการซ่อมแซม และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และประกาศราคากลางซอยลาซาล 55

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม 2562 - เดือนมีนาคม 2562 - ประกาศราคากลางซอยลาซาล 55 - ขอความเห็นชอบจ้าง ตามหนังสือที่ กท8403/1049 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 - ขออนุมัติจ้าง (บริษัท ออนเวลล์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ตามหนังสือที่ กท8403/1050 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 - ทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ตามหนังสือที่ กท8403/548 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 - แจ้งงานไม่แล้วเสร็จตามหนังสือ กท8403/1565 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 - แจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ ตามหนังสือที่ กท8403/1567 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562 - ซอยลาซาล 55 ส่งมอบงานวันที่ 11 เมษายน 2562 และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - ซ่อมแซมราวเหล็กกันตกทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางนา อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง - ซ่อมแซมผิวจราจรซอยลาซาล 8 และ 12 ส่งมอบงาน 10 มิถุนายน 2562 และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน - ซ่อมแซมผิวจราจรและเปลี่ยนฝาบ่อพักซอยบางนา-ตราด 9 อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง - ซ่อมแซมผิวจราจรและเปลี่ยนฝาบ่อพัก ซอยอุดมสุข 30 แยก 6-3 ถึงแยก 21-6 ดำเนินการทบทวนราคา - ซ่อมแซมผิวจราจรซอยบางนา-ตราด 30 ดำเนินการเสนอให้ผู้รู้กฎหมายตรวจร่างสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--เดือนกรกฎาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 - ซอยลาซาล 55 ส่งมอบงานวันที่ 11 เมษายน 2562 และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - ซ่อมแซมราวเหล็กกันตกทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางนา ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย - ซ่อมแซมผิวจราจรซอยลาซาล 8 และ 12 ส่งมอบงาน 10 มิถุนายน 2562 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - ซ่อมแซมผิวจราจรและเปลี่ยนฝาบ่อพักซอยบางนา-ตราด 9 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - ซ่อมแซมผิวจราจรและเปลี่ยนฝาบ่อพัก ซอยอุดมสุข 30 แยก 6-3 ถึงแยก 21-6 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - ซ่อมแซมผิวจราจรซอยบางนา-ตราด 30 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - ซ่อมแซมผิวจราจรซอยจ่าโสด เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(9) ร้อยละความสําเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสําเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561 1. ดำเนินการจัดทำแผน 2. ดำเนินการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลเทพ และลงนามสัญญาวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เลขที่สัญญา 22-1-62 ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 5 ซอย (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) - ชุมชนวงศ์สวัสดิ์ - ซอยสันติภูมิ 4 - ซอยสันติภูมิ 5 - ซอยสุขุมวิท 103/1 (ซอยรุ่งเรือง 1) - ซอยสุขุมวิท 103/1 (ซอยรุ่งเรือง 2) กิจกรรมจัดเก็บผักตบชวาในแม่น้ำลำคลองในพื้นที่เขตบางนา 1. ดำเนินการจัดทำแผน 2. ดำเนินการจัดเก็ยผักตบชวาและวัชพืช - คูน้ำหน้าวัดศรีเอี่ยม จำนวน 2 ตัน - บริเวณคลองหลอด กม. 3 จำนวน 4.5 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม 2562-เดือนมีนาคม 2562 1ผู้รับจ้างดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 48 ซอย และดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา และดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อย กิจกรรมจัดเก็บผักตบชวาในแม่น้ำลำคลองในพื้นที่เขตบางนา ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช - คลองหลอด กม. 2 (ช่วงอุดมสุข 24 แยก 2-8) ขยะมูลฝอยจำนวน 3 ตัน - คลองหลอด กม. 2 ช่วงถนนเทพรัตน-โรงเรียนสิริรัตนาธร (ซอยอุดมสุข 30) จำนวน 15 ตัน - ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวาบริเวณคูน้ำท้ายซอยสุขุมวิท 68 จำนวน 4 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562 ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช - คูระบายน้ำข้างโรงงานแพรนด้าจิวเวลรี่ จำนวน 10 ตัน - คลองหลอด กม. 2 (ช่วงซอยบางนา-ตราด 13 ถึงซอยอุดมสุข 42 แยก 2-7 จำนวน 12.5 ตัน - คลองหลอด กม. 2 (ช่วงซอยบางนา-ตราด 13 ถึงซอยอุดมสุข 42 แยก 4 จำนวน 25 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เดือนกรกฎาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช - คูระบายน้ำซอยสุขุมวิท จำนวน 7.5 ตัน - คลองหลอด กม. 2 (ช่วงซอยอุดมสุข 42 แยก 2) จำนวน 9.5 ตัน - คลองหลอด กม. 2 (ช่วงจากสะพานโรงแรมเอวาน่าถึงคลองบางนา) จำนวน 200 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ความสำเร็จในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานประจำศูนย์
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ความสำเร็จในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานประจำศูนย์

หน่วยนับ :12

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(12)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
8.00

100 / 100
4
12.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2561) มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ 1.จัดทำโครงการและอนุมัติโครงการ 2.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานประจำศูนย์ ประจำเดือนตุลาคม -พฤศจิกายน 2561 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-การดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ 1.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2561-กุมภาพันธ์ 2562 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ 1.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ ประจำเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-การดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ 1.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2562 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(11) ดัชนีลูกน้ำยุงลายของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ดัชนีลูกน้ำยุงลายของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :89.29

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
54.00

100 / 100
3
80.35

100 / 100
4
89.29

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จากกลุ่มเป้าหมายจำนวน 56 แห่ง ประเมินดัชนียุงลายอยู่ในเกณฑ์ 14 แห่ง (สำรวจ 14 แห่ง )

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จากกลุ่มเป้าหมายจำนวน 56 แห่ง ประเมินดัชนียุงลายอยู่ในเกณฑ์ 30 แห่ง (สำรวจ 30 แห่ง )

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จากกลุ่มเป้าหมายจำนวน 56 แห่ง ประเมินดัชนียุงลายอยู่ในเกณฑ์ 45 แห่ง (สำรวจ 45 แห่ง )

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จากกลุ่มเป้าหมายจำนวน 56 แห่ง ประเมินดัชนียุงลายอยู่ในเกณฑ์ 50 แห่ง (สำรวจ 50 แห่ง )

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริม ให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริม
ให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
88.88

100 / 100
2
88.88

100 / 100
3
90.48

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ในพื้นที่เขตบางนา มีสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 441 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 392 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.88 ทั้งนี้อาจมีการการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ทุกเดือน เนื่องจากใบรับรองหมดอายุและอยู่ในระหว่างการประเมินใหม่ 2. ตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืน เช่น สถานบันเทิง จำนวน 14 แห่ง (14 ครั้ง ตรวจร้องเรียนนอกเวลาราชการ จำนวน 10 แห่ง) 3. ตรวจสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุน ในการเสริมความรู้ความเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม จำนวน 125 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ในพื้นที่เขตบางนา มีสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 441 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 392 ราย คิดเป็นร้อยละ 89 ทั้งนี้อาจมีการการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ทุกเดือน เนื่องจากใบรับรองหมดอายุและอยู่ในระหว่างการประเมินใหม่ 2. ตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืน เช่น สถานบันเทิง จำนวน 9 แห่ง ( 21 ครั้ง ตรวจร้องเรียนนอกเวลาราชการ จำนวน 12 แห่ง) 3. ตรวจสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุน ในการเสริมความรู้ความเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม จำนวน 90 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ในพื้นที่เขตบางนา มีสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 441 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 399 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.48 ทั้งนี้อาจมีการการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ทุกเดือน เนื่องจากใบรับรองหมดอายุและอยู่ในระหว่างการประเมินใหม่ 2. - ตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืน เช่น สถานบันเทิง จำนวน 9 แห่ง (21 ครั้ง ตรวจร้องเรียนนอกเวลาราชการ จำนวน 9 แห่ง) - ตรวจอาชีวอนามัยอู่ซ่อมรถยนต์และร้านรถจักรยานยนต์ จำนวน 12 แห่ง - วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 จัดอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 และความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายเทศกิจ และผู้ประกอบการ จำนวน 250 คน - วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตบางนา 3. ตรวจสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุน ในการเสริมความรู้ความเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม จำนวน 103 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ในพื้นที่เขตบางนา มีสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 408 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 408 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 2. - ตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืน เช่น สถานบันเทิง จำนวน 8 แห่ง (6 ครั้ง ตรวจร้องเรียนนอกเวลาราชการ จำนวน 2 แห่ง) - ตรวจอาชีวอนามัยอู่ซ่อมรถยนต์และร้านรถจักรยานยนต์ จำนวน 18 แห่ง 3. ตรวจสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุน ในการเสริมความรู้ความเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม จำนวน 68 แห่ง (รวม 4 ไตรมาส จำนวน 386 แห่ง หรือ ร้อยละ 47.65)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. สำนักงานเขตบางนาร่วมกับสมาชิกลานกีฬาเคหะบางนาจัดกิจกรรมเต้นบาสโลปเพิ่มอีก 1 รายการ 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 เรียบร้อยแล้ว 3. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนธันวาคม 2561 4. ได้ดำเนินการรับสมัครอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 2 อัตรา เสร็จเรียบร้อยแล้ว 5. ดำเนินกิจกรรมเต้นแอโรบิค จำนวน 4 ลาน ดังนี้ -ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านไพโรจน์ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-19.00น. -ลานกีฬาชุมชนนิติบุคคลอาคารชุดเคหะบางนา 2 ในวันศุกร์-อังคาร เวลา 18.00-19.00 น. -ลานชุมชนมหาสิน ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น. -ลานชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น. มีผู้เข้าร่วมลานละ 20-25 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ได้ดำเนินการรับสมัครอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 2 อัตรา เสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 เรียบร้อยแล้ว 3. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนธันวาคม 2561 4. ดำเนินกิจกรรมเต้นแอโรบิค จำนวน 4 ลาน ดังนี้ -ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านไพโรจน์ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-19.00น. -ลานกีฬาชุมชนนิติบุคคลอาคารชุดเคหะบางนา 2 ในวันศุกร์-อังคาร เวลา 18.00-19.00 น. -ลานชุมชนมหาสิน ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น. -ลานชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น. มีผู้เข้าร่วมลานละ 20-25 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ได้ดำเนินการรับสมัครอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 2 อัตรา เสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 เรียบร้อยแล้ว 3. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนธันวาคม 2561 4. ดำเนินกิจกรรมเต้นแอโรบิค จำนวน 4 ลาน ดังนี้ -ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านไพโรจน์ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-19.00น. -ลานกีฬาชุมชนนิติบุคคลอาคารชุดเคหะบางนา 2 ในวันศุกร์-อังคาร เวลา 18.00-19.00 น. -ลานชุมชนมหาสิน ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น. -ลานชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น. มีผู้เข้าร่วมลานละ 20-25 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ได้ดำเนินการรับสมัครอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 2 อัตรา เสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 เรียบร้อยแล้ว 3. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนธันวาคม 2561 4. ดำเนินกิจกรรมเต้นแอโรบิค จำนวน 4 ลาน ดังนี้ -ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านไพโรจน์ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-19.00น. -ลานกีฬาชุมชนนิติบุคคลอาคารชุดเคหะบางนา 2 ในวันศุกร์-อังคาร เวลา 18.00-19.00 น. -ลานชุมชนมหาสิน ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น. -ลานชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น. มีผู้เข้าร่วมลานละ 20-25 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(14) ขนาดพื้นที่ซึ่งถูกพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหย่อม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ขนาดพื้นที่ซึ่งถูกพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหย่อม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จำนวน 22 รายการ (ขั้นตอนขอเห็นชอบราคากลาง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จำนวน 22 รายการ (ขั้นตอนส่งมอบและตรวจรับ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 - ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 728,530.-บาท (เบิกจ่าย 100%) - ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ แล้วเสร็จ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1.สวนหย่อมบริเวณสี่แยกบางนา (หลังป้อมตำรวจ) ขนาดพื้นที่ 1,200 ตารางเมตร 2.สวนหย่อมน้ำพุ ถนนสรรพาวุธ ขนาดพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร 3.ด้านข้างโครงการเดอะวันอุดมสุข ถนนสุขุมวิท ขนาดพื้นที่ 126 ตารางเมตร 4.บริเวณริมรั้วทางเข้าสำนักงานเขตบางนา ระยะทาง 250 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 แห่ง บริเวณเกาะกลางถนนเทพรัตน ช่วงหน้าอาคารเนชั่น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 4 - ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ ครบถ้วน แล้วเสร็จ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1.สวนหย่อมบริเวณสี่แยกบางนา (หลังป้อมตำรวจ) ขนาดพื้นที่ 1,200 ตารางเมตร 2.สวนหย่อมน้ำพุ ถนนสรรพาวุธ ขนาดพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร 3.ด้านข้างโครงการเดอะวันอุดมสุข ถนนสุขุมวิท ขนาดพื้นที่ 126 ตารางเมตร 4.บริเวณริมรั้วทางเข้าสำนักงานเขตบางนา ระยะทาง 250 เมตร 5.บริเวณเกาะกลางถนนเทพรัตน ช่วงหน้าอาคารเนชั่น ขนาดพื้นที่ 2,400 ตารางเมตร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(15) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบ รายการประกอบแบบ และใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบ รายการประกอบแบบ และใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่งแบบ checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ให้สำนักการโยธา (ครั้งที่ 1)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ส่งแบบ checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ให้สำนักการโยธา (ครั้งที่ 1)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ส่งแบบ checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ให้สำนักการโยธา (ครั้งที่ 2)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ส่งแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ ให้สำนักการโยธา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(16) ร้อยละของคนพิการที่ลงทะเบียนได้รับการจัดสรรเบี้ยความพิการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของคนพิการที่ลงทะเบียนได้รับการจัดสรรเบี้ยความพิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. เบิกจ่ายค่าเบี้ยความพิการประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 1,081 ราย เป็นเงิน 864,800 บาท 2. รับลงทะเบียบผู้พิการจำนวน 18 ราย (วันที่ 1-30 ตุลาคม 2561) 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำเดือนตุลาคม 2561 / 27/11/2561 : 4. เบิกจ่ายค่าเบี้ยความพิการประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 1,037 ราย เป็นเงิน 829,600.-บาท 5. รับลงทะเบียนผู้พิการ จำนวน 11 ราย (วันที่ 1-27 พฤศจิกายน 2561) 6. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการ ประจำเดือนตุลาคม 2561 เป็นเงิน 32,525.-บาท 7. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 / 26/12/2561 : 8. เบิกจ่ายค่าเบี้ยความพิการประจำเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 1,046 ราย เป็นเงิน 836,800.-บาท 9. รับลงทะเบียนผู้พิการ จำนวน 13 ราย (วันที่ 1-26 ธันวาคม 2561) 10. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 32,850.-บาท 11. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการ ประจำเดือนธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.เบี้ยความพิการเดือนมกราคม 2562 จำนวน 1,047 ราย เป็นเงิน 837,600 บาท เสียชีวิต 4 ราย ลงเทียน 9 ราย 2. เบี้ยความพิการเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1,051 ราย เป็นเงิน 840,800 บาท เปลี่ยนบัญชี 1 ราย เสียชีวิต 4 ราย ลงเทียน 13 ราย ย้ายภูมิลำเนา 3 ราย 3. เบี้ยความพิการเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1,054 ราย เป็นเงิน 843,200 บาท เปลี่ยนบัญชี 1 ราย เสียชีวิต 3 ราย ลงเทียน 11 ราย ย้ายภูมิลำเนา 6 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. เบิกจ่ายค่าเบี้ยความพิการประจำเดือนเมษายน 2562 จำนวน 1,070 ราย เป็นเงิน 859,200.-บาท 2. รับลงทะเบียนผู้พิการ จำนวน 10 ราย (วันที่ 1-29 เมษายน 2562) 3. เบิกจ่ายค่าเบี้ยความพิการประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 1,063 ราย เป็นเงิน 850,400.-บาท 4. รับลงทะเบียนผู้พิการ จำนวน 17 ราย (วันที่ 1-28 พฤษภาคม 2562) 5. เบิกจ่ายค่าเบี้ยความพิการประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 1,073 ราย เป็นเงิน 858,400.-บาท 6. รับลงทะเบียนผู้พิการ จำนวน 13 ราย (วันที่ 1-27 มิถุนายน 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. เบิกจ่ายค่าเบี้ยความพิการประจำเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 1,080 ราย เป็นเงิน 864,800.-บาท 2. รับลงทะเบียนผู้พิการ จำนวน 11 ราย (วันที่ 30 กรกฎาคม 2562) 3. เบิกจ่ายค่าเบี้ยความพิการประจำเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 1,092 ราย เป็นเงิน 873,600.-บาท 4. รับลงทะเบียนผู้พิการ จำนวน 18 ราย (วันที่ 1-28 สิงหาคม 2562) 5. เบิกจ่ายค่าเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน 1,106 ราย เป็นเงิน 884,800.-บาท 6. รับลงทะเบียนผู้พิการ จำนวน 6 ราย (วันที่ 1-18 กันยายน 2562)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(17) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 13,045 ราย เป็นเงิน 8,544,900 บาท (เปลี่ยนแปลงบัญชี 8 ราย,เปลี่ยนชื่อ 1 ราย,ยกเลิกผู้สูงอายุเสียชีวิต 3 ราย) 2. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน 199 ราย (วันที่ 1-30 ตุลาคม 2561) 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการประจำเดือนตุลาคม 2561 / 27/11/2561 : 4. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 12,989 ราย เป็นเงิน 8,530,100.-บาท 5. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน 231 ราย (วันที่ 1-27 พฤศจิกายน 2561) 6. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการประจำเดือนตุลาคม 2561 เป็นเงิน 30,000.-บาท 7. เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 / 26/12/2561 : 8. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประจำเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 12,920 ราย เป็นเงิน 8,481,900.-บาท 9. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 30,000.-บาท 10.เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการประจำเดือนธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนมกราคม 2562 จำนวน 12,880 ราย เป็นเงิน 8,446,000 บาท เปลี่ยนแปลงบัญชี 9 ราย ผู้สูงอายุเสียชีวิต 32 ราย ลงทะเบียน 145 ราย 2.การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 12,897 ราย เป็นเงิน 8,452,700 บาท เปลี่ยนแปลงบัญชี 15 ราย ผู้สูงอายุเสียชีวิต 26 ราย ลงทะเบียน75 ราย 3.การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 12,903 ราย เป็นเงิน 8,453,600 บาท เปลี่ยนแปลงบัญชี 13 ราย ผู้สูงอายุเสียชีวิต 24 ราย ลงทะเบียน 92 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประจำเดือนเมษายน 2562 จำนวน 12,948 ราย เป็นเงิน 8,485,900.-บาท 2. ลงทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน 91 ราย (วันที่ 1-29 เมษายน 2562) 3. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 12,946 ราย เป็นเงิน 8,473,000.-บาท 4. ลงทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน 95 ราย (วันที่ 1-28 พฤษภาคม 2562) 5. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 12,944 ราย เป็นเงิน 8,466,900.-บาท 6. ลงทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน 104 ราย (วันที่ 1-27 มิถุนายน 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประจำเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 12,963 ราย เป็นเงิน 8,470,800.-บาท 2. ลงทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน 98 ราย (วันที่ 1-30 กรกฎาคม 2562) 3. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประจำเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 12,963 ราย เป็นเงิน 8,472,200.-บาท 4. ลงทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน 110 ราย (วันที่ 1-28 สิงหาคม 2562) 5. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน 13,004 ราย เป็นเงิน 8,494,600.-บาท 6. ลงทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน 66 ราย (วันที่ 1-18 กันยายน 2562)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(18) จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ภูมิปัญญา

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปร่วมหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อมานำเสนอให้เขตพิจารณา 2. คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 1 ภูมิปัญญา ได้แก่ นางอรชดา ทองกระจ่าง ด้านคหกรรม (ผัดหมี่โบราณ) 2. กำหนดจัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตบางนา วันที่ 11 เมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 1 ภูมิปัญญา ได้แก่ นางอรชดา ทองกระจ่าง ด้านคหกรรม (ผัดหมี่โบราณ) 2. กำหนดจัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตบางนา วันที่ 11 เมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 1 ภูมิปัญญา ได้แก่ นางอรชดา ทองกระจ่าง ด้านคหกรรม (ผัดหมี่โบราณ) 2. กำหนดจัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตบางนา วันที่ 11 เมษายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(19) ร้อยละของผู้ที่ได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงินมีการวางแผนทางการเงินเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ร้อยละของผู้ที่ได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงินมีการวางแผนทางการเงินเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :19.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
19.00

100 / 100
4
19.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. อยู่ระหว่างการวางแผนกิจกรรมเพื่อดำเนินงานตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1-4 เรียบร้อยแล้ว - ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา - ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ - ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนอำนวยกนกนศิริอนุสรณ์ - ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 2. อยู่ระหว่างจัดโครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5-8 - ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ชุมชนซอยโปษยานนท์ - ครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ ชุมชนร่วมพัฒนา - ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ณ ชุมชนร่วมใจประเสริฐ - ครั้งที่ 8 วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 ณ ชุมชนหมู่บ้านแสนสุข

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1-8 เรียบร้อยแล้ว 2. ติดตามประเมินผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงินมีการวางแผนทางการเงินเพิ่มขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1-8 เรียบร้อยแล้ว 2. ติดตามประเมินผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงินมีการวางแผนทางการเงินเพิ่มขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(20) จำนวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
จำนวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอน

หน่วยนับ :หลักสูตร

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(หลักสูตร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
3.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการขออนุมัติเงินงวดประจำปี 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ จำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.1 กระเป๋าเป้(หูรูด) 1.2 กระเป๋าดินสอ 1.3 กระเป๋าช๊อปปิ้ง 1.4 ตะกร้ามัดเชือกฟาง 1.5 กระเป๋าใส่เครื่องตัดเย็บ กำหนดดำเนินการระหว่าง วันที่ 29 มีนาคม 2562 ถึง 10 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์เยาวชนบางนา,ชุมชนเคหะบางนา,สำนักงานเขตบางนา,ชุมชนทิมเรือเวช

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดกิจกรรมโครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ จำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย 1 กระเป๋าเป้(หูรูด) 2 กระเป๋าดินสอ 3 กระเป๋าช๊อปปิ้ง 4 ตะกร้ามัดเชือกฟาง 5 กระเป๋าใส่เครื่องตัดเย็บ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดกิจกรรมโครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ จำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย 1 กระเป๋าเป้(หูรูด) 2 กระเป๋าดินสอ 3 กระเป๋าช๊อปปิ้ง 4 ตะกร้ามัดเชือกฟาง 5 กระเป๋าใส่เครื่องตัดเย็บ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(21) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :88.75

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
88.75

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการตามกำหนด และเบิกจ่ายงบประมาณรายการโครงการสอนภาษาจีน/โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 - กันยายน 2562 โครงการเพิ่มศักยภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เริ่มสอนเสริมแบบเข้มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 27 มกราคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการตามกำหนด ยกเว้นโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษาได้เวียนแจ้งแนวทางการดำเนินการกำหนดดำเนินการเดือนมีนาคม 2562-กรกฎาคม 2562 ฝ่ายการศึกษาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการตามแนวทางสำนักการศึกษากำหนด และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนา 7 แห่ง กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างเดือนมีนาคม 2562-กรกฎาคม 2562 และเบิกจ่ายงบประมาณรายการโครงการ สอนภาษาจีน/โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 - กันยายน 2562 โครงการเพิ่มศักยภาพ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เริ่มสอนเสริมแบบเข้มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 27 มกราคม 2562 และเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของศูนย์วิชาการเขตตามโครงการ ในวันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน จะมีดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ และโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ กิจกรรมประกอบด้วยจัดนิทรรศการ การคัดเลือกครูดีเด่น หรือแข่งขันความสามารถของครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ และนักเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการตามกำหนด และเบิกจ่ายงบประมาณรายการโครงการสอนภาษาจีน/โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 - กันยายน 2562 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียนเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายการศึกษาประสานโรงเรียนในสังกัด ส่งสื่อสร้างสรรค์สำนักการศึกษา โครงการเกษตรปลอดสารพิษ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์รับผิดชอบดำเนินการ ได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายฏีกาค่าวัสดุโครงการแล้ว และได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ส่งรายงานให้สำนักการศึกษาทราบเรียบร้อยแล้ว โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนาดำเนินการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเดือนมิถุนายน 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562 (เดือนพฤษภาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562) รวมเป็นระยะเวลา 20 สัปดาห์ โดยโรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาต่างประเทศเดือน พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โรงเรียนเครือข่ายได้จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ กิจกรรมประกอบด้วยจัดนิทรรศการ การคัดเลือกครูดีเด่น หรือแข่งขันความสามารถของครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ และนักเรียน โดยดำเนินการตั้งฏีกาเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่ากรรมการ และค่าวัสดุ เรียบร้อยแล้ว และรายงานโครงการเรียบร้อยแล้ว โครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์รับผิดชอบจัดซื้อวัสดุกีฬา ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างจัดการแข่งขันกีฬาระดับเขต ในเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อส่งไปแข่งขันระดับกลุ่มเขตในเดือนกรกฎาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการตามกำหนด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ และโรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา และนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ดังนี้ 1. เด็กหญิงกีรติกา ผ่องจิต 2. เด็กชายสิทธิศักดิ์ วิพลชัย 3. เด็กชายธนธรณ์ ประวาลปัทม์ 4.เด็กชายณัฏฐากรณ์ หอมจิตต์ และนักเรียนจากโรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ ดังนี้ 1. เด็กชายพัชรพงศ์ สุจิรวรกุล 2. เด็กชายธนสิษฐ์ งามณรงค์กิจ ส่วนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามตัวชีวัดบูรณาการ ดังนี้ คะแนนของสำนักงานเขต : คะแนนรวมแต่ละระดับชั้น จำนวนระดับชั้นที่เปิดสอน คะแนนของสำนักงานเขต : 9.24 + 8.51 2 = 8.875 คิดเป็นร้อยละความสำเร็จของสำนักงานเขต : 88.75

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตบางนาผ่านการพัฒนาสมรรถนะ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตบางนาผ่านการพัฒนาสมรรถนะ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีการดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการตามกำหนด เว้นแต่โครงการประชุมครู มีการอนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินการ ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการจากเดิมเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นจัดประชุมครู ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ วัดศรีเอี่ยม เขตบางนา (บันทึกที่ กท 8407/914 ลว. 18 ธันวาคม 2561)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีการดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการตามกำหนด โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ได้ดำเนินการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด ซ้อมใหญ่ ในวันที่ 26 มกราคม 2562 และสวนสนาม ในวันที่ 27 มกราคม 2562 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เรียบร้อยแล้ว โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามโครงการ ดำเนินการระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร โดยพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 2 วัน สำนักการศึกษาแจ้งกำหนดการดำเนินการซ้อมใหญ่ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 และสวนสนามจริง ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (ตามหนังสือที่ กท 0807/1205 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเพื่อชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ 112,500.-บาท เรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุโครงการ 27,000.-บาท เรียบร้อยแล้ว โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ได้นำยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดดังนี้ 1. ซ้อมใหญ่ ในวันที่ 26 มกราคม 2562 , 2. สวนสนามจริง ในวันที่ 27 มกราคม 2562 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เสร็จสิ้นแล้ว โดยดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารและค่าพาหนะ เรียบร้อยแล้ว โครงการประชุมครู ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยจัดประชุมครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ วัดศรีเอี่ยม เขตบางนา (บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ที่ กท 8407/914 ลว. 18 ธันวาคม 2561) เรียบร้อยแล้ว ได้รับอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนา 7 แห่ง ขณะนี้โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างจัดประชุมสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (เดือนมิถุนายน 62) และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา 7 แห่ง อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการของโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือโรงเรียน พัฒนาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ในสถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีการดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการตามกำหนด เว้นแต่โครงการประชุมครู มีการอนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินการ ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการจากเดิมเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นจัดประชุมครู ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ วัดศรีเอี่ยม เขตบางนา (บันทึกที่ กท 8407/914 ลว. 18 ธันวาคม 2561) มีการดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการตามกำหนด โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ได้ดำเนินการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด ซ้อมใหญ่ ในวันที่ 26 มกราคม 2562 และสวนสนาม ในวันที่ 27 มกราคม 2562 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เรียบร้อยแล้ว โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามโครงการ ดำเนินการระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร โดยพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 2 วัน สำนักการศึกษาแจ้งกำหนดการดำเนินการซ้อมใหญ่ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 และสวนสนามจริง ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (ตามหนังสือที่ กท 0807/1205 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562) โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา 7 แห่ง จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ครบ 4 ครั้งเรียบร้อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการของโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือโรงเรียน พัฒนาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ในสถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2562) สรุปข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตบางนาผ่านการพัฒนาสมรรถนะ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(23) ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงอาคารหรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนตามที่ได้รับงบประมาณ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงอาคารหรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนตามที่ได้รับงบประมาณ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
57.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561 1.โรงเรียนวัดบางนานอก - จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และอยู่ระหว่างจัดทำราคากลางในระบบ e-gp 2. โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ - ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจัดจ้างด้วยวิธีการคัดเลือก 3. โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ - ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และอยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา 4. โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ - ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และอยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา 5. โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ - ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์เพื่อขอเงินงวด 6. โรงเรียนวัดบางนาใน - ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และอยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา 7. โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ - ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเพื่อประกาศราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เดือนมกราคม 2562- เดือนมีนาคม 2562 1.โรงเรียนวัดบางนานอก - ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - ขออนุมัติเงินประจำงวด - ผู้รับจ้างขอใช้วัสดุและเทสวัสดุ 2. โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ - ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - กุมภาพันธ์ รายงานขอจ้างด้วยวิธีการคัดเลือก ตามหนังสือที่ กท8403/283 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 - ลงนามสัญญา วันที่ 29 มีนาคม 2562 เลขที่สัญญา 22-9-62 3. โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ - ผู้รับจ้างดำเนินการขออนุมัติใช้วัสดุ - ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อกระเบื้องและเดินท่อประปาห้องน้ำนักเรียน อาคารเรียน 4 จำนวนห้อง 4. โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ - ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อถอนกระเบื้องเดิมอาคารอเนกประสงค์ - ผู้รับจ้างดำเนินการปรับพื้นที่เทปูนทรายปรับระดับกันสาด อาคารเรียน 5 และติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนอลูซิงค์ อาคารเรียน 5 - ผู้รับจ้างดำเนินการทาสีฝ้าเพดาน อาคารเรียน 5 5. โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ - ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อถอนกระเบื้องเดิมอาคารอเนกประสงค์ - แจ้งหนังสือผู้รับจ้างเพื่อเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา 6. โรงเรียนวัดบางนาใน - ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อถอนโรงครัว,รื้อกระเบื้องห้องเรียน - ปูกระเบื้องอาคารเรียน 3 จำนวน 6 ห้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการตอกเสาเข็มเทฐานราก บริเวณห้องครัวหลังอาคารอเนกประสงค์ - เทคอนกรีตรางระบายน้ำ 7. โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ - ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) - ลงนามสัญญา วันที่ 29 มีนาคม 2562 เลขที่สัญญา 22-8-62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--เดือนเมษายน 2562- เดือนมิถุนายน 2562 1.โรงเรียนวัดบางนานอก - ดำเนินการรื้อถอนกระเบื้องห้องน้ำอาคารเรียน 3 และมุงหลังคาโรงอาหารรื้อท่อน้ำฝนอาคารเรียน 3 เดินท่อประปาห้องน้ำ เดินท่อน้ำฝน อาคารเรียน 1-3 2. โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ - ทำหนังสือประสานเพื่อเร่งรัดงาน เลขที่ กท 8403/1789 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 ดำเนินการรื้อพื้นกระเบื้อง,รื้อพื้น ค.ส.ล. ตอกเสาเข็ม และวางท่อระบายน้ำ,สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ,ก่อสร้างรางระบายน้ำ,ก่อสร้างฝารางระบายน้ำ 3. โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ - ดำเนินปูกระเบื้องพื้น, มุงหลังคาห้องเก็บของ, ติดตั้งผนังเบา,ทาสีผนัง, เดินสายไฟฟ้า และส่งมอบงานวันที่ 15 พ.ค. 2562 โครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 4. โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ - บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาและได้ส่งมอบงาน วันที่ 5 เมษายน 2562 และตรวจรับงานวันที่ 9 เมษายน 2562 5. โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ - ปูกระเบื้องห้องน้ำ พร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์, ติดตั้งไฟฟ้าห้องน้ำ, มุงหลังคาหอประชุมและทาสี พร้อมส่งมอบงาน วันที่ 14 มิถุนายน 2562 และโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 6. โรงเรียนวัดบางนาใน - ดำเนินการปูพื้น,ทำฝาบ่อ โครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และส่งมอบงานวันที่ 17 พ.ค. 2562 7. โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ - ทำหนังสือประสานเพื่อเร่งรัดงาน เลขที่ กท 8403/1788 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 ดำเนินการรื้อหลังคากระเบื้อง, มุงหลังคากระเบื้อง และติดตั้งฝ้าเพดานอาคารเรียน 2 ชั้น 3 ติดตั้งฝ้าเพดานอาคารเรียน 2 ชั้น 3 เดินสายไฟ อาคารเรียน 2 ชั้น 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 1.โรงเรียนวัดบางนานอก - ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดาน,ปูกระเบื้องห้องน้ำและดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยบริษัทส่งมอบงานเมื่อวันที่ 30 ก.ค.62 2. โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ - ดำเนินการปูกระเบื้องพื้นโรงอาหาร,สร้างโรงเก็บก๊าซหุงต้ม,ทาสีผนัง และดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 3. โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ - ดำเนินการเทพื้นทางเดิน,ติดตั้งโคมไฟ และผู้รับจ้างดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยส่งมอบงานเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(24) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่เขตบางนา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่เขตบางนา

หน่วยนับ :โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ/กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
3.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. อยู่ระหว่างการวางแผนกิจกรรมโครงการครอบครัวรักการอ่าน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านเพื่อพัฒนาขบวนการเรียนรู้ตามอัศยาศัยเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ วาดภาพ การอ่าน การพูด การเล่านิทาน กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมตอบปัญหา กิจกรรมประกวดภาพระบายสี และการอ่านถูกต้องตามอักขระ ฯลฯ โดยดำเนินการ ณ บ้านหนังสือเขตบางนา จำนวน 2 แห่ง แห่งละ 4 กิจกรรม รวม 8 กิจกรรม ดังนี้ - บ้านหนังสือหมู่บ้านไพโรจน์ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มกราคม 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 - บ้านหนังสือเคหะบางนา ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 2. กิจกรรมจัดนิทรรศการเจ้าหนูนักการอ่านและเจ้าหนูจิตรกรน้อย ประกวดภาพระบายสีและการอ่านถูกตามอักขระ โดยดำเนินการ ณ บ้านหนังสือเขตบางนา จำนวน 2 แห่ง แห่งละ 4 กิจกรรม รวม 8 กิจกรรม ดังนี้ - บ้านหนังสือหมู่บ้านไพโรจน์ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มกราคม 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 - บ้านหนังสือเคหะบางนา ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 3. กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรอาสาสมัคร ช่วงวันหยุดและปิดเทอม ณ บ้านหนังสือหมู่บ้านไพโรจน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านเพื่อพัฒนาขบวนการเรียนรู้ตามอัศยาศัยเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ วาดภาพ การอ่าน การพูด การเล่านิทาน กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมตอบปัญหา กิจกรรมประกวดภาพระบายสี และการอ่านถูกต้องตามอักขระ ฯลฯ โดยดำเนินการ ณ บ้านหนังสือเขตบางนา จำนวน 2 แห่ง แห่งละ 4 กิจกรรม รวม 8 กิจกรรม ดังนี้ - บ้านหนังสือหมู่บ้านไพโรจน์ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มกราคม 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 - บ้านหนังสือเคหะบางนา ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 2. กิจกรรมจัดนิทรรศการเจ้าหนูนักการอ่านและเจ้าหนูจิตรกรน้อย ประกวดภาพระบายสีและการอ่านถูกตามอักขระ โดยดำเนินการ ณ บ้านหนังสือเขตบางนา จำนวน 2 แห่ง แห่งละ 4 กิจกรรม รวม 8 กิจกรรม ดังนี้ - บ้านหนังสือหมู่บ้านไพโรจน์ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มกราคม 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 - บ้านหนังสือเคหะบางนา ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 3. กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรอาสาสมัคร ช่วงวันหยุดและปิดเทอม ณ บ้านหนังสือหมู่บ้านไพโรจน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านเพื่อพัฒนาขบวนการเรียนรู้ตามอัศยาศัยเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ วาดภาพ การอ่าน การพูด การเล่านิทาน กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมตอบปัญหา กิจกรรมประกวดภาพระบายสี และการอ่านถูกต้องตามอักขระ ฯลฯ โดยดำเนินการ ณ บ้านหนังสือเขตบางนา จำนวน 2 แห่ง แห่งละ 4 กิจกรรม รวม 8 กิจกรรม ดังนี้ - บ้านหนังสือหมู่บ้านไพโรจน์ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มกราคม 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 - บ้านหนังสือเคหะบางนา ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 2. กิจกรรมจัดนิทรรศการเจ้าหนูนักการอ่านและเจ้าหนูจิตรกรน้อย ประกวดภาพระบายสีและการอ่านถูกตามอักขระ โดยดำเนินการ ณ บ้านหนังสือเขตบางนา จำนวน 2 แห่ง แห่งละ 4 กิจกรรม รวม 8 กิจกรรม ดังนี้ - บ้านหนังสือหมู่บ้านไพโรจน์ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มกราคม 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 - บ้านหนังสือเคหะบางนา ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 3. กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรอาสาสมัคร ช่วงวันหยุดและปิดเทอม ณ บ้านหนังสือหมู่บ้านไพโรจน์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(25) จำนวนชุดข้อมูล/นิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
จำนวนชุดข้อมูล/นิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ชุด

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ชุด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
5.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. อยู่ระหว่างพิจารณาชุดข้อมูลในการจัดแสดง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. อยู่ระหว่างการวางแผนการจัดกิจกรรมพิเศษและจัดซื้อวัสดุของโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. นิทรรศการประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญของเขตบางนา 2. นิทรรศการเล่าเรื่องความเป็นเขตอุตสาหกรรม 3. นิทรรศการเรื่องของชาวมอญ 4. นิทรรศการของดีและแหล่งท่องเที่ยวเขตบางนา 5. นิทรรศการเครื่องมือ-เครื่องใช้ในอดีตเขตบางนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. นิทรรศการประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญของเขตบางนา 2. นิทรรศการเล่าเรื่องความเป็นเขตอุตสาหกรรม 3. นิทรรศการเรื่องของชาวมอญ 4. นิทรรศการของดีและแหล่งท่องเที่ยวเขตบางนา 5. นิทรรศการเครื่องมือ-เครื่องใช้ในอดีตเขตบางนา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(26) จำนวนช่องทางเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
จำนวนช่องทางเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ช่องทาง

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
5.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ ปากซอยสุขุมวิท 103 โดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งาน 2. หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน 3. ทางเฟซบุ๊ค 4. ทางไลน์ 5. การประชุมคณะกรรมการชุมขน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2562 ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ หน้าสำนักงานเขตบางนา โดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งาน 2. หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน 3. ทางเฟซบุ๊ค 4. ทางไลน์ 5. การประชุมคณะกรรมการชุมขน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2562 ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ หน้าสำนักงานเขตบางนา โดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งาน 2. หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน 3. ทางเฟซบุ๊ค 4. ทางไลน์ 5. การประชุมคณะกรรมการชุมขน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2562 ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ หน้าสำนักงานเขตบางนา โดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งาน 2. หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน 3. ทางเฟซบุ๊ค 4. ทางไลน์ 5. การประชุมคณะกรรมการชุมขน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(27) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 ธันวาคม 2561 มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 29 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสบ้านในระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 29 จุด คิดเป็นดำเนินการได้ ร้อยละ 100 - กิจกรรมการการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 ธันวาคม 2561 มีผู้มาขออนุญาติก่อสร้างอาคาร จำนวน 29 ราย และมีการลงจุดแสดงตำแหน่งที่ที่มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 29 จุด คิดเป็นการดำเนินการได้ ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวามคม 2561 - 29 มีนาคม 2562 มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 51 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสบ้านในระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 51 จุด คิดเป็นดำเนินการได้ ร้อยละ 100 ตั้งแต่วันที่ เดือนมกราคม 2562 - เดือนมีนาคม 2562 มีผู้มาขออนุญาติก่อสร้างอาคาร จำนวน 36 ราย และมีการลงจุดแสดงตำแหน่งที่ที่มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 36 จุด คิดเป็นการดำเนินการได้ ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562 มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 35 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสบ้านในระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 35 จุด คิดเป็นดำเนินการได้ ร้อยละ 100 เดือน เมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562 มีผู้มาขออนุญาติก่อสร้างอาคาร จำนวน 32 ราย และมีการลงจุดแสดงตำแหน่งที่ที่มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 32 จุด คิดเป็นการดำเนินการได้ ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2562 - 20 กันยายน 2562 มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 40 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสบ้านในระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 40 จุด คิดเป็นดำเนินการได้ ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(28) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :51.35

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
27.00

100 / 100
4
51.35

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือและติดตามผลการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน เขตบางนา 2. มีการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือและติดตามผลการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน เขตบางนา 3. จัดทำเอกสารคู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 4. มีการจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. อยู่ระหว่างชุมชนดำเนินการจัดทำแผน 2. ดำเนินการส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน และผู้แทนชุมชน จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 -2 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน เพื่อดำเนินการจัดทำในพื้นที่เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ส่งเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน และผู้แทนชุมชน จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 -2 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน เพื่อดำเนินการจัดทำในพื้นที่เขตดำเนินการ 2.จัดทำแผนพัฒนาชุมชนแล้วเสร็จ จำนวน 10 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดทำแผนพัฒนาชุมชนแล้วเสร็จ จำนวน 19 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(29) จำนวนกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
จำนวนกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

หน่วยนับ :กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม/โครงการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. อยุ่ระหว่างพิจารณากิจกรรมและสถานที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการจัดกิจกรรม"ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา" เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน โดยมีเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เด็กและเยาวชนเขตบางนา จำนวน 66 คน คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางนา จำนวน 21 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ จำนวน 13 คน รวมเป็น 100 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการจัดกิจกรรม"ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา" เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน โดยมีเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เด็กและเยาวชนเขตบางนา จำนวน 66 คน คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางนา จำนวน 21 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ จำนวน 13 คน รวมเป็น 100 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการจัดกิจกรรม"ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา" เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน โดยมีเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เด็กและเยาวชนเขตบางนา จำนวน 66 คน คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางนา จำนวน 21 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ จำนวน 13 คน รวมเป็น 100 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(30) การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ผลลัพธ์) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
   - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ผลลัพธ์)
   - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :136.66

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.03

100 / 100
2
46.21

100 / 100
3
110.25

100 / 100
4
136.66

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท เป็นจำนวนเงิน 64,724,092.17 บาท จากยอดประมาณการ 380,040,000 บาท -ผลการจัดเก็บภาษีค้างชำระ ได้เป็นจำนวนร้อยละ 50,102,179.62 บาท จากยอดลูกหนึ้ทั้งหมด 51,895,097.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 96

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท เป็นจำนวนเงิน 175,603,089.98 บาท จากยอดประมาณการ 380,040,000 บาท -ผลการจัดเก็บภาษีค้างชำระ ได้เป็นจำนวนร้อยละ 50,984,501.22 บาท จากยอดลูกหนึ้ทั้งหมด 51,895,097.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท เป็นจำนวนเงิน 418,995,380.18บาท จากยอดประมาณการ 380,040,000 บาท -ผลการจัดเก็บภาษีค้างชำระ ได้เป็นจำนวน51,132,171.93 บาท จากยอดลูกหนึ้ทั้งหมด 51,895,097.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.53

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท เป็นจำนวนเงิน 519,352,632.10บาท จากยอดประมาณการ 380,040,000 บาท -ผลการจัดเก็บภาษีค้างชำระ ได้เป็นจำนวน51,140,517.63บาท จากยอดลูกหนึ้ทั้งหมด 51,895,097.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.55

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(31) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในศูนย์ BFC ของสำนักงานเขตในระดับมาก (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในศูนย์ BFC ของสำนักงานเขตในระดับมาก (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :98.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
98.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) มีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ -มีประชาชนมาขอรับบริการในศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด BFC ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม -25 ธันวาคม 2561 จำนวน 9,248 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) มีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ มีประชาชนมาขอรับบริการในศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด BFC ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-28 มีนาคม 2562 จำนวน 8,503 คน และมีการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้มาใช้บริการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) มีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ มีประชาชนมาขอรับบริการในศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด BFC ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค-25 มิ.ย.62 จำนวน 11,904 คน และมีการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้มาใช้บริการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) มีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ มีประชาชนมาขอรับบริการในศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด BFC ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.-18 ก.ย.2562 จำนวน 9,880 คน สรุปความพึงพอใจผู้มาใช้บริการ ระดับความพึงพอใจและระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 98

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด