ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50490000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด:ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้้นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด:ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้้นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.80

100 / 100
2
2.90

100 / 100
3
4.20

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 200 กก. ถ่านไฟฉาย 100 กก.จากชุมชน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และรถเก็บขนมูลฝอย และยาหมดอายุ 500 กก.จากร้านขายยา ซอยประชาอุทิศ 27 รวม 800 กก. / 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายจากรถเก็บขนมูลฝอย โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ชุมชน และศาสนสถานในพื้นที่ ได้หลอดฟูออเรสเซนท์ 600 กิโลกรัม ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (จอทีวี) 400 กิโลกรัม รวมนำ้หนักทั้งหมด 1,000 กิโลกรัม ตั้งแต่ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 จัดเก็บได้แล้ว 1,800 กิโลกรัม (เป้าหมาย 13.62 ตัน/ปี) คิดเป็นร้อยละ 13.22 / 28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายจากรถเก็บขนมูลฝอย โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ชุมชน และศาสนสถานในพื้นที่ ได้หลอดฟูออเรสเซนท์ 470 กิโลกรัม ถ่านไฟฉาย 100 กิโลกรัม ตลับหมึก 400 กิโลกรัม ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (จอทีวี) 220 กิโลกรัม รวมนำ้หนักทั้งหมด 1,190 กิโลกรัม ตั้งแต่ ตุลาคม - ธันวาคม 2561 จัดเก็บได้แล้ว 2,990 กิโลกรัม (เป้าหมาย 13.62 ตัน/ปี) รวมสามเดือน ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 21.95

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเก็บมูลฝอยอันตรายประจำเดือน มกราคม 2562 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้หลอดฟูออเรสเซนต์ จำนวน 600 กก. ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ จำนวน 260 กก. และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (จอทีวี) จากร้านรับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า จำนวน 970 กก. รวมน้ำหนัก จำนวน 1920 กก. โดยตั้งแต่ตุลาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 จัดเก็บขยะมูลฝอยอันตรายได้แล้วจำนวน 4920 กก. (เป้าหมาย 13.62 ตัน/ปี) คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 36.12 / 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บมูลฝอยอันตรายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้หลอดฟูออเรสเซนต์ จำนวน 730 กก. ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ จำนวน 300 กก. และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (จอทีวี) จากร้านรับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า จำนวน 500 กก. รวมน้ำหนัก จำนวน 1530 กก. โดยตั้งแต่ตุลาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จัดเก็บขยะมูลฝอยอันตรายนำส่งศูนย์หนองแขมแล้วจำนวน 6350 กก. (เป้าหมาย 13.62 ตัน/ปี) คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 46.62 / 30/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บมูลฝอยอันตรายประจำเดือน มีนาคม 2562 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้หลอดฟูออเรสเซนต์ จำนวน 400 กก. ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ จำนวน 400 กก.ผลิตภัณฑ์ปนเปื้อน (กระป๋องสีสเปรย์ และกระป๋องยาฆ่าแมลง) จำนวน 80 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ จากร้านรับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า จำนวน 600 กก. และยาหมดอายุจากร้านขายยาในพื้นที่ จำนวน 120 กก. รวมน้ำหนัก จำนวน 1,600 กก. โดยตั้งแต่ตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 จัดเก็บขยะมูลฝอยอันตรายนำส่งศูนย์หนองแขมแล้วจำนวน 7,950 กก. (เป้าหมาย 13.62 ตัน/ปี) คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 58.37

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

/ 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 200 กก. ถ่านไฟฉาย 100 กก.จากชุมชน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และรถเก็บขนมูลฝอย และยาหมดอายุ 500 กก.จากร้านขายยา ซอยประชาอุทิศ 27 รวม 800 กก. / 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายจากรถเก็บขนมูลฝอย โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ชุมชน และศาสนสถานในพื้นที่ ได้หลอดฟูออเรสเซนท์ 600 กิโลกรัม ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (จอทีวี) 400 กิโลกรัม รวมนำ้หนักทั้งหมด 1,000 กิโลกรัม ตั้งแต่ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 จัดเก็บได้แล้ว 1,800 กิโลกรัม (เป้าหมาย 13.62 ตัน/ปี) คิดเป็นร้อยละ 13.22 / 28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายจากรถเก็บขนมูลฝอย โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ชุมชน และศาสนสถานในพื้นที่ ได้หลอดฟูออเรสเซนท์ 470 กิโลกรัม ถ่านไฟฉาย 100 กิโลกรัม ตลับหมึก 400 กิโลกรัม ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (จอทีวี) 220 กิโลกรัม รวมนำ้หนักทั้งหมด 1,190 กิโลกรัม ตั้งแต่ ตุลาคม - ธันวาคม 2561 จัดเก็บได้แล้ว 2,990 กิโลกรัม (เป้าหมาย 13.62 ตัน/ปี) รวมสามเดือน ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 21.95 / 1/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บมูลฝอยอันตรายประจำเดือน มกราคม 2562 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้หลอดฟูออเรสเซนต์ จำนวน 600 กก. ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ จำนวน 260 กก. และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (จอทีวี) จากร้านรับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า จำนวน 970 กก. รวมน้ำหนัก จำนวน 1920 กก. โดยตั้งแต่ตุลาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 จัดเก็บขยะมูลฝอยอันตรายได้แล้วจำนวน 4920 กก. (เป้าหมาย 13.62 ตัน/ปี) คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 36.12 / 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บมูลฝอยอันตรายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้หลอดฟูออเรสเซนต์ จำนวน 730 กก. ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ จำนวน 300 กก. และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (จอทีวี) จากร้านรับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า จำนวน 500 กก. รวมน้ำหนัก จำนวน 1530 กก. โดยตั้งแต่ตุลาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จัดเก็บขยะมูลฝอยอันตรายนำส่งศูนย์หนองแขมแล้วจำนวน 6350 กก. (เป้าหมาย 13.62 ตัน/ปี) คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 46.62 / 30/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บมูลฝอยอันตรายประจำเดือน มีนาคม 2562 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้หลอดฟูออเรสเซนต์ จำนวน 400 กก. ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ จำนวน 400 กก.ผลิตภัณฑ์ปนเปื้อน (กระป๋องสีสเปรย์ และกระป๋องยาฆ่าแมลง) จำนวน 80 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ จากร้านรับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า จำนวน 600 กก. และยาหมดอายุจากร้านขายยาในพื้นที่ จำนวน 120 กก. รวมน้ำหนัก จำนวน 1,600 กก. โดยตั้งแต่ตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 จัดเก็บขยะมูลฝอยอันตรายนำส่งศูนย์หนองแขมแล้วจำนวน 7,950 กก. (เป้าหมาย 13.62 ตัน/ปี) คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 58.37 / 30/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บหลอดไฟจำนวน 700 กก. ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ จำนวน 170 กก. บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน 510 กก. และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 300 กก. จากชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และรถเก็บขนมูลฝอยจำนวน นำ้หนักรวม 1680 กก. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนเมษายน 2562 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายนำส่งศูนย์หนองแขมแล้ว จำนวน 9630 กก (เป้าหมาย 13.62 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 70.65 / 30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จัดเก็บหลอดไฟจำนวน 400 กก. ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ จำนวน 100 กก. และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 120 กก. จากชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และรถเก็บขนมูลฝอยจำนวน นำ้หนักรวม 620 กก. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายนำส่งศูนย์หนองแขมแล้ว จำนวน 10,250 กก (เป้าหมาย 13.62 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 75.26 / 30/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมิถุนายน 2562 จัดเก็บหลอดไฟจำนวน 570 กก. ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ จำนวน 120 กก. และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 200 กก.ผลิตภัณฑ์ปนเปื้อน (ถังดับเพลิง) จำนวน 120 กก. จากชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และรถเก็บขนมูลฝอยจำนวน นำ้หนักรวม 990 กก. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายนำส่งศูนย์หนองแขมแล้ว จำนวน 11,240 กก (เป้าหมาย 13.62 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 82.53

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะมูลฝอยจากชุมชนในพื้นที่ รถเก็บขยะมูลฝอย โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปั๊มน้ำมันเชลและร้านรับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ได้ จอทีวี 500 ก.ก. หลอดฟูออเรสเซนต์ 600 ก.ก. ถ่ายไฟฉาย แบตเตอรี่ 170 ก.ก. ถังดับเพลิง 300 ก.ก. รวมน้ำหนัก 1,570 ก.ก. สรุปผลขยะอันตราย ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 จัดเก็บได้แล้ว 12,810 ก.ก. (ป้าหมาย 13.62 ตัน/ปี) รวม 10 เดือน ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 94.05 / 30/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนสิงหาคม 2562 จากประชาชนโดยรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 450 กิโลกรัม ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ จำนวน 300 กิโลกรัม บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน จำนวน 150 กิโลกรัม และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 650 กิโลกรัม รวมน้ำหนักทั้งสิ้น 1,550 กิโลกรัม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมได้แล้ว จำนวน 14,360 กก. (เป้าหมาย 13.62 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 105.43 / 23/9/2562 :จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนกันยายน 2562 จากประชาชนโดยรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่และปั๊มนำ้มันเชลล์ หลอดฟูออเรสเซ็นต์ จำนวน 290 กิโลกรัม รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงกันยายน 2562 จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมแล้ว จำนวน 14,650 กก.(เป้าหมาย 13.62 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 107.56 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด:ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด:ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
8.30

100 / 100
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

/ 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการจัดซื้ออุปกรณ์ / 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้เข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย และการขัดแยกขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ (นำ้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์) ให้กับผู้ค้าในตลาดใหม่ประชาอุทิศ 61 ,ตลาดทุ่งครุพลาซ่า ,ตลาดแม่สมศรี ,ตลาดยิ่งรวย และตลาดวัดทุ่งครุ เมื่อวันที่ 19,20 และ 21 พฤศจิกายน 2561 / 28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้เข้าให้ความรู้ในการคัดแยกมูลฝอยและสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพในชุมชน ร่วมรัฐสามัคคี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2561 รวม 3 เดือน ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 20 / 1/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับนักเรียน โรงเรียนสามัคคีบำรุง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 และโรงเรียนราษฎร์บูรณะ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 40 / 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับชุมชนมัสยิดดารุลอิบาดะห์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 และอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับชุมชนมติมิตร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 45 / 30/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตการแปรรูปขยะเศษอาหาร เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 29,960 บาท และจ้างทำแผ่นพับวิธีการคัดแยกมูลฝอยแยกประเภทพิมพ์สี่สี จำนวน 4,000 แผ่น เป็นเงิน 20,000 บาท ตามค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณไปแล้ว จำนวน 49,960 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 คิดเป็นความก้าวหน้า ร้อยละ 60 / 30/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายงานความคืบหน้าการส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย และสาธิตการทำนำ้หมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง ให้กับประชาชนในชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 และอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและสาธิตการทำนำ้หมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง ให้กับประชาชนในชุมชนดารีซีน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 65 / 30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าอบรมให้ความรูืในการคัดแยกขยะมูลฝอยและสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ และอีเอ็มบอลให้กับประชาชนในชุมชน หมู่ 5 ทุ่งครุ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ชุมชนหลัง สน.ทุ่งครุ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ชุมชนหลังวัดกลางนา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 และชุมชนร่วมรัฐสามัคคี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 70 / 30/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าอบรมให้ความรูในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์กับนักเรียนโรงเรียนนาหลวง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 75

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-/ 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการจัดซื้ออุปกรณ์ / 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้เข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย และการขัดแยกขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ (นำ้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์) ให้กับผู้ค้าในตลาดใหม่ประชาอุทิศ 61 ,ตลาดทุ่งครุพลาซ่า ,ตลาดแม่สมศรี ,ตลาดยิ่งรวย และตลาดวัดทุ่งครุ เมื่อวันที่ 19,20 และ 21 พฤศจิกายน 2561 / 28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้เข้าให้ความรู้ในการคัดแยกมูลฝอยและสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพในชุมชน ร่วมรัฐสามัคคี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2561 รวม 3 เดือน ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 20 / 1/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับนักเรียน โรงเรียนสามัคคีบำรุง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 และโรงเรียนราษฎร์บูรณะ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 40 / 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับชุมชนมัสยิดดารุลอิบาดะห์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 และอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับชุมชนมติมิตร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 45 / 30/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตการแปรรูปขยะเศษอาหาร เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 29,960 บาท และจ้างทำแผ่นพับวิธีการคัดแยกมูลฝอยแยกประเภทพิมพ์สี่สี จำนวน 4,000 แผ่น เป็นเงิน 20,000 บาท ตามค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณไปแล้ว จำนวน 49,960 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 คิดเป็นความก้าวหน้า ร้อยละ 60 / 30/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายงานความคืบหน้าการส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย และสาธิตการทำนำ้หมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง ให้กับประชาชนในชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 และอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและสาธิตการทำนำ้หมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง ให้กับประชาชนในชุมชนดารีซีน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 65 / 30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าอบรมให้ความรูืในการคัดแยกขยะมูลฝอยและสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ และอีเอ็มบอลให้กับประชาชนในชุมชน หมู่ 5 ทุ่งครุ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ชุมชนหลัง สน.ทุ่งครุ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ชุมชนหลังวัดกลางนา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 และชุมชนร่วมรัฐสามัคคี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 70 / 30/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์กับนักเรียนโรงเรียนนาหลวง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 75 / 31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้เข้าให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการทำน้ำหมักชีวภาพ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีบำรุง เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2562 โรงเรียนรางราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2562 ชุมชนดารีซีน เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน กรกฎาคม 2562 รวม 10 เดือน ความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 85 / 30/8/2562 :เข้าอบรมให้ความรูในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ให้กับนักเรียนโรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบางมดตันเปาว์วิทยาคาร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนคลองรางจาก เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดพุทธบูชา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 และหมู่บ้านพฤกษ์ลดา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว -เดือน ก.ค.62 คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ได้ดังนี้ เศษอาหาร 36.95 ตัน เศษผัก/เปลือกผลไม้ 47.53 ตัน กิ่งไม้ใบไม้ 519.443 ตัน และวัชพืช 0.253 ตัน น้ำหนักรวม 604.176 ตัน -เดือน ส.ค.62 คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ได้ดังนี้ เศษอาหาร 36.95 ตัน เศษผัก/เปลือกผลไม้ 117.06 ตัน กิ่งไม้ใบไม้ 437.656 ตัน และวัชพืช 3.202 ตัน น้ำหนักรวม 594.868 ตัน -เดือน ก.ย.62 คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ได้ดังนี้ เศษอาหาร 30 ตัน เศษผัก/เปลือกผลไม้ 67.01 ตัน กิ่งไม้ใบไม้ 387.052 ตัน และวัชพืช 3.101 ตัน น้ำหนักรวม 487.163 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(3) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ธันวาคม 2561 ฝ่ายเทศกิจ...ได้ดำเนินการรายงานตัวชี้วัดทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 1. การตรวจตู้เขียว 2. อำนวยการจราจร 3. การตรวจกล้อง CCTV ที่จุดเสี่ยง 4. การตรวจ / แก้ไข ไฟฟ้า 5. การปรับสภาพแวดล้อม, ตัดต้นไม้ 6. การทำความสะอาดป้ายรถเมล์ ด้านที่ 1 แผนการตรวจจุดเสี่ยงภัย สถานที่เปลี่ยว และจุดตรวจหรือจุดรับความคิดเห็น (ตู้เขียว) ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปีงบประมาณ 2562 1. โรงเรียนบางมดตันเปาว์วิทยาคาร 2. โรงเรียนวัดพุทธบูชา 3. ตรงข้ามบ้านเลขที่ 49/11 ข้างเซเว่นอีเลพเว่น ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1 (จุดตรวจตู้เขียว) 4. โรงเรียนนาหลวง 5. ป้ายรถประจำทางตรงข้ามโรงเรียนนาหลวง (จุดตรวจตู้เขียว) 6. สะพานลอยหน้า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (จุดตรวจตู้เขียว) 7. ในซอยประชาอุทิศ 49 (หมู่บ้านวิเศษสุข) (จุดตรวจตู้เขียว) 8. โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 9. สะพานลอยหน้าตลาดใหม่ประชาอุทิศ 61 (จุดตรวจตู้เขียว) 10. ปากซอยประชาอุทิศ 54 แยก 1 (จุดตรวจตู้เขียว) 11. อาคารร้างเสรีคอนโดซอยประชาอุทิศ 60/1 (จุดตรวจตู้เขียว) 12. บ้านเลขที่ 61 ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 2-1 (จุดตรวจตู้เขียว) 13. สวนหย่อมข้างศาลพระพรหม (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร) ซอยประชาอุทิศ 79 (จุดตรวจตู้เขียว) 14. โรงเรียนสามัคคีบำรุง 15. โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ) 16. ป้ายรถโดยสารประจำทางตรงข้ามซอยประชาอุทิศ 79 17. หมู่บ้านกนกกุล ซอยประชาอุทิศ 72 (จุดตรวจตู้เขียว) 18. ซอยประชาอุทิศ 72 แยก 2 (จุดตรวจตู้เขียว) 19. ท้ายซอยประชาอุทิศ 72 ถนนเลียบทางด่วน 20. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 91/2 (จุดตรวจตู้เขียว) 21. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 74/2 (จุดตรวจตู้เขียว) 22. ถนนเลียบทางด่วนวงแหวนอุตสาหกรรมด้านใต้ ตัดซอยประชาอุทิศ 76 (จุดตรวจตู้เขียว) 23. ตลาดน้ำคลองบางมด ถนนเลียบทางด่วน (จุดตรวจตู้เขียว) 24. ท้ายซอยประชาอุทิศ 99 ติดคลองขุดเจ้าเมือง (จุดตรวจตู้เขียว) 25. สะพานลอยหน้าโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) (จุดตรวจตู้เขียว) 26. โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 27. ปากซอยทางเข้าสำนักงานเขตทุ่งครุ 28. ปากซอยประชาอุทิศ 131 (จุดตรวจตู้เขียว) ด้านที่ 2 อำนวยการจราจร ในเดือน ธันวาคม 2561....ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร ดูแลความปลอดภัย บริเวณโรงเรียน สถานศึกษา จุดตัด ทางแยกต่าง ๆ ช่วยแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนในระดับหนึ่ง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับโครงการ School Care หรือ School Zone Safety Zone ตามแผนการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการฯ ปี 2562 ดังนี้ 1.หน้าโรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) 2.หน้าโรงเรียนวัดพุทธบูชา 3.หน้าโรงเรียนนาหลวง 4.หน้าโรงเรียนสามัคคีบำรุง 5.หน้าโรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 6.หน้าโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ) 7.หน้าโรงเรียนวัดทุ่งครุ(พึ่งสายอนุสรณ์) 8.หน้าปากซอยทางเข้าสำนักงานเขตทุ่งครุ 9.จุดอื่นๆ ที่มีการร้องขอและกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ภายในพื้นที่เขตทุ่งครุ ด้านที่ 3 แผนการตรวจจุดเสี่ยงภัย ประเด็นการตรวจตราและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ กล้องวงจรปิด (CCTV) ในเดือนธันวาคม 2561....ฝ่ายโยธาได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและการตรวจตรา และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวน 18 จุด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด) หากพบว่ามีการชำรุดจะจัดทำหนังสือประสานหน่วยงาน 1. ตรงข้ามบ้านเลขที่ 49/11 ข้างเซเว่นอีเลพเว่น ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1 2. ป้ายรถประจำทางตรงข้ามโรงเรียนนาหลวง 3. สะพานลอยหน้า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4. ในซอยประชาอุทิศ 49 (หมู่บ้านวิเศษสุข) 5. สะพานลอยหน้าตลาดใหม่ประชาอุทิศ 61 6. ปากซอยประชาอุทิศ 54 แยก 1 7. อาคารร้างเสรีคอนโดซอยประชาอุทิศ 60/1 8. บ้านเลขที่ 61 ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 2-1 9. สวนหย่อมข้างศาลพระพรหม (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร) ซอยประชาอุทิศ 79 10. หมู่บ้านกนกกุล ซอยประชาอุทิศ 72 11. ซอยประชาอุทิศ 72 แยก 2 12. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 91/2 13. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 74/2 14. ถนนเลียบทางด่วนวงแหวนอุตสาหกรรมด้านใต้ ตัดซอยประชาอุทิศ 76 15. ตลาดน้ำคลองบางมด ถนนเลียบทางด่วน 16. ท้ายซอยประชาอุทิศ 99 ติดคลองขุดเจ้าเมือง 17. สะพานลอยหน้าโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 18. ปากซอยประชาอุทิศ 131 ด้านที่ 4 ด้านการตรวจ /แก้ไข ไฟฟ้า ที่จุดเสี่ยงภัย ในเดือน ธันวาคม 2561....ฝ่ายโยธาแจ้งว่าขณะนี้ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ไม่มีไฟฟ้าดับ บริเวณสถานที่ หรือที่เป็นจุดเสี่ยง/สถานที่เปลี่ยว ต่อการเกิดอาชญากรรม มีจำนวน 18 จุด ดังนี้ คือ 1. ตรงข้ามบ้านเลขที่ 49/11 ข้างเซเว่นอีเลพเว่น ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1 2. ป้ายรถประจำทางตรงข้ามโรงเรียนนาหลวง 3. สะพานลอยหน้า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4. ในซอยประชาอุทิศ 49 (หมู่บ้านวิเศษสุข) 5. สะพานลอยหน้าตลาดใหม่ประชาอุทิศ 61 6. ปากซอยประชาอุทิศ 54 แยก 1 7. อาคารร้างเสรีคอนโดซอยประชาอุทิศ 60/1 8. บ้านเลขที่ 61 ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 2-1 9. สวนหย่อมข้างศาลพระพรหม (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร) ซอยประชาอุทิศ 79 10. หมู่บ้านกนกกุล ซอยประชาอุทิศ 72 11. ซอยประชาอุทิศ 72 แยก 2 12. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 91/2 13. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 74/2 14. ถนนเลียบทางด่วนวงแหวนอุตสาหกรรมด้านใต้ ตัดซอยประชาอุทิศ 76 15. ตลาดน้ำคลองบางมด ถนนเลียบทางด่วน 16. ท้ายซอยประชาอุทิศ 99 ติดคลองขุดเจ้าเมือง 17. สะพานลอยหน้าโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 18. ปากซอยประชาอุทิศ 131 ด้านที่ 5 แผนการดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ที่รกทึบบริเวณพื้นที่ตรวจความปลอดภัย ในเดือน ธันวาคม 2561....ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ - ตัดแต่งต้นไม้ยืนต้น ตามแนวสายไฟฟ้า (ต้นประดู่) บริเวณถนนประชาอุทิศ บริเวณซอยประชาอุทิศ 28 ถึง ประชาอุทิศ 60 จำนวน 400 ต้น - ตัดแต่งต้นเฟื่องฟ้าตามสะพานลอยคนข้ามบริเวณถนนประชาอุทิศตลอดสาย จำนวน 10 สะพาน หมายเหตุ รายละเอียดการดำเนินการ 1.ตัดแต่งต้นไม่ยืนต้น 2.ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ 3.เก็บขนขยะกิ่งไม้ 4.ดำเนินการเก็บกวาดทำความสะอาด อุปกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่คนสวน จำนวน 10 คน –รถกระบะดั้มเทท้าย -รถกระเช้า -เครื่องตัดหญ้า –กรรไกรตัดแต่ง -เลื้อยคันธนู -เครื่องเลื่อนโซ่ -ไม้กวาด -กรวยยาง -ป้ายสัญญาณแจ้งขณะปฏิบัติหน้าที่ -อุปกรณ์เซฟตี้ ด้านที่ 6. แผนการทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย สะพานลอยคนเดินข้ามและป้ายรถ ประจำทาง ในเดือนธันวาคม 2561.....เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด พร้อมคนงานกวาด - ล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้าม - ศาลาที่พักผู้โดยสารหน้าโรงเรียนนาหลวง - พื้นที่จุดเสี่ยงเขตทุ่งครุ สัปดาห์ละ 2 วัน หมายเหตุ รายละเอียดการดำเนินการ –คนงานกวาด จำนวน 10 คน -รถน้ำ 1-2 คัน -ไม้กวาด - กรวยยาง - ป้ายสัญญาณแจ้งขณะปฏิบัติหน้าที่ - อุปกรณ์เซฟตี้ ในเดือนมกราคม 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอรายงานการปฏิบัติงานทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 การตรวจตู้เขียว ตรวจตามแผนการตรวจจุดเสี่ยงภัย สถานที่เปลี่ยว และจุดตรวจหรือ จุดตรวจหรือจุดรับความคิดเห็น(ตู้เขียว) ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ปีงบประมาณ 2562 1. โรงเรียนบางมดตันเปาว์วิทยาคาร 2. โรงเรียนวัดพุทธบูชา 3. ตรงข้ามบ้านเลขที่ 49/11 ข้างเซเว่นอีเลพเว่น ซอยพุทธบูชา39 แยก1 (จุดตรวจตู้เขียว) 4. โรงเรียนนาหลวง 5. ป้ายรถประจำทางตรงข้ามโรงเรียนนาหลวง (จุดตรวจตู้เขียว) 6. สะพานลอยหน้า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (จุดตรวจตู้เขียว) 7. ในซอยประชาอุทิศ 49 (หมู่บ้านวิเศษสุข) (จุดตรวจตู้เขียว) 8. โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 9. สะพานลอยหน้าตลาดใหม่ประชาอุทิศ 61 (จุดตรวจตู้เขียว) 10. ปากซอยประชาอุทิศ 54 แยก 1 (จุดตรวจตู้เขียว) 11. อาคารร้างเสรีคอนโดซอยประชาอุทิศ 60/1 (จุดตรวจตู้เขียว) 12. บ้านเลขที่ 61 ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 2-1 (จุดตรวจตู้เขียว) 13. สวนหย่อมข้างศาลพระพรหม (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร) ซอยประชาอุทิศ 79 (จุดตรวจตู้เขียว) 14. โรงเรียนสามัคคีบำรุง 15. โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ) 16. ป้ายรถโดยสารประจำทางตรงข้ามซอยประชาอุทิศ 79 17. หมู่บ้านกนกกุล ซอยประชาอุทิศ 72 (จุดตรวจตู้เขียว) 18. ซอยประชาอุทิศ 72 แยก 2 (จุดตรวจตู้เขียว) 19. ท้ายซอยประชาอุทิศ 72 ถนนเลียบทางด่วน 20. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 91/2 (จุดตรวจตู้เขียว) 21. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 74/2 (จุดตรวจตู้เขียว) 22. ถนนเลียบทางด่วนวงแหวนอุตสาหกรรมด้านใต้ ตัดซอยประชาอุทิศ 76 (จุดตรวจตู้เขียว) 23. ตลาดน้ำคลองบางมด ถนนเลียบทางด่วน (จุดตรวจตู้เขียว) 24. ท้ายซอยประชาอุทิศ 99 ติดคลองขุดเจ้าเมือง (จุดตรวจตู้เขียว) 25. สะพานลอยหน้าโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) (จุดตรวจตู้เขียว) 26. โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) (จุดตรวจตู้เขียว) 27. ปากซอยทางเข้าสำนักงานเขตทุ่งครุ 28. ปากซอยประชาอุทิศ 131 (จุดตรวจตู้เขียว) ด้านที่ 2 อำนวยการจราจร ในเดือน มกราคม 2562....ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร ดูแลความปลอดภัย บริเวณโรงเรียน สถานศึกษา จุดตัด ทางแยกต่าง ๆ ช่วยแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนในระดับหนึ่ง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับโครงการ School Care หรือ School Zone Safety Zone ตามแผนการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการฯ ปี 2562 ดังนี้ 1.หน้าโรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) 2.หน้าโรงเรียนวัดพุทธบูชา 3.หน้าโรงเรียนนาหลวง 4.หน้าโรงเรียนสามัคคีบำรุง 5.หน้าโรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 6.หน้าโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ) 7.หน้าโรงเรียนวัดทุ่งครุ(พึ่งสายอนุสรณ์) 8.หน้าปากซอยทางเข้าสำนักงานเขตทุ่งครุ 9.จุดอื่นๆ ที่มีการร้องขอและกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ภายในพื้นที่เขตทุ่งครุ ด้านที่ 3 แผนการตรวจจุดเสี่ยงภัย ประเด็นการตรวจตราและตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเดือน มกราคม 2562....ฝ่ายโยธาได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและการตรวจตรา และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวน 15 จุด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด) หากพบว่ามีการชำรุดจะจัดทำหนังสือประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ จำนวน 15 จุด ดังนี้ 1. ป้ายรถประจำทางตรงข้ามโรงเรียนนาหลวง 2. สะพานลอยหน้า ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3. สะพานลอยหน้าตลาดใหม่ประชาอุทิศ 61 4. อาคารร้างเสรีคอนโด ซอยประชาอุทิศ 60/1 5. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 91/2 6. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 74/2 7. สะพานลอยหน้าโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 8. ถนนเลียบทางด่วนวงแหวนอุตสาหกรรมด้านใต้ตัดซอยประชาอุทิศ 76 9. ตรงข้ามบ้านเลขที่ 49/11 ข้าง 7-11 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1 10. บ้านเลขที่ 61 ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 2-1 11. สวนหย่อมข้างศาลพระพรหม ซอยประชาอุทิศ 79 12. หมู่บ้านกนกกุล ซอยประชาอุทิศ 72 13. ปากซอยประชาอุทิศ 54 แยก 1 14. ในซอยประชาอุทิศ 49 (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร) 15. ปากซอยประชาอุทิศ 131 ด้านที่ 4 ด้านการตรวจ /แก้ไข ไฟฟ้า ที่จุดเสี่ยงภัย ในเดือนมกราคม 2562....ฝ่ายโยธาแจ้งว่าขณะนี้ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ไม่มีไฟฟ้าดับ บริเวณสถานที่ หรือที่เป็นจุดเสี่ยง/สถานที่เปลี่ยว ต่อการเกิดอาชญากรรม มีจำนวน 15 จุด ดังนี้ คือ 1. ป้ายรถประจำทางตรงข้ามโรงเรียนนาหลวง 2. สะพานลอยหน้า ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3. สะพานลอยหน้าตลาดใหม่ประชาอุทิศ 61 4. อาคารร้างเสรีคอนโด ซอยประชาอุทิศ 60/1 5. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 91/2 6. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 74/2 7. สะพานลอยหน้าโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 8. ถนนเลียบทางด่วนวงแหวนอุตสาหกรรมด้านใต้ตัดซอยประชาอุทิศ 76 9. ตรงข้ามบ้านเลขที่ 49/11 ข้าง 7-11 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1 10. บ้านเลขที่ 61 ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 2-1 11. สวนหย่อมข้างศาลพระพรหม ซอยประชาอุทิศ 79 12. หมู่บ้านกนกกุล ซอยประชาอุทิศ 72 13. ปากซอยประชาอุทิศ 54 แยก 1 14. ในซอยประชาอุทิศ 49 (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร) 15. ปากซอยประชาอุทิศ 131 ด้านที่ 5 แผนการดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ที่รกทึบบริเวณพื้นที่ตรวจความปลอดภัย ในเดือน มกราคม 2562....ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ - ตัดแต่งต้นไม้ยืนต้น ตามแนวสายไฟฟ้า (ต้นประดู่) บริเวณถนนพุทธบูชา (สามแยกนาหลวงถึงพุทธบูชา 24) จำนวน 367 ต้น -ตัดแต่งต้นเฟื่องฟ้าตามสะพานลอยคนข้ามบริเวณถนนพุทธบูชาตลอดสาย หมายเหตุ รายละเอียดการดำเนินการ 1.ตัดแต่งต้นไม่ยืนต้น 2.ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ 3.เก็บขนขยะกิ่งไม้ 4.ดำเนินการเก็บกวาดทำความสะอาด อุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่คนสวน จำนวน 10 คน -รถกระบะดั้มเทท้าย -รถกระเช้า -เครื่องตัดหญ้า -กรรไกรตัดแต่ง -เลื้อยคันธนู -เครื่องเลื่อนโซ่ -ไม้กวาด -กรวยยาง -ป้ายสัญญาณแจ้งขณะปฏิบัติหน้าที่ -อุปกรณ์เซฟตี้ ด้านที่ 6. แผนการทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย สะพานลอยคนเดินข้ามและป้ายรถประจำทาง ในเดือน มกราคม 2562.....เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด พร้อมคนงานกวาด - ล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้าม - ศาลาที่พักผู้โดยสารหน้าโรงเรียนนาหลวง - พื้นที่จุดเสี่ยงเขตทุ่งครุ สัปดาห์ละ 2 วัน หมายเหตุ รายละเอียดการดำเนินการ -คนงานกวาด จำนวน 10 คน -รถน้ำ 1-2 คัน -ไม้กวาด - กรวยยาง -ป้ายสัญญาณแจ้งขณะปฏิบัติหน้าที่ -อุปกรณ์เซฟตี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561.....ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตามกรอบ แนวทางการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ 6 ด้าน ในปีงบประมาณ 2562 คือ 1.การตรวจตู้เขียว ฝ่ายเทศกิจดำเนินการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 18 ตู้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อ การเกิดอาชญากรรม มีการตรวจตราสภาพแวดล้อมและเฝ้าระวังฯ ฝ่ายเทศกิจออกตรวจตรา และเฝ้าระวังความปลอดภัย วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด 2.การอำนวยความสะดวกด้านจราจร ฝ่ายเทศกิจได้อำนวยความสะดวกในพื้นที่เขตทุ่งครุ ทั้งหมด 9 จุด แบ่งเป็นหน้าโรงเรียน 7 แห่ง หน้าปากซอยทางเข้าสำนักงานเขตฯ 1 แห่ง และจุดอื่นๆ ที่มีการร้องขอและกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ภายในพื้นที่เขตทุ่งครุ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรมและความ ปลอดภัยทางถนน และบนทางเท้า เช่น กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ และอาสาจราจร พาน้องข้ามถนน กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อน บนทางเท้าฯลฯ ฝ่ายเทศกิจปฏิบัติหน้าที่วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด 3.การตรวจกล้อง CCTV ฝ่ายโยธา มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้อง จำนวน 15 จุด ที่ติดตั้ง (CCTV) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาออกตรวจ วันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด) 4.การตรวจ/แก้ไขไฟฟ้า ฝ่ายโยธาประสานให้ติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หากพบว่ามีการชำรุดจะจัดทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ แก้ไขและดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายโยธาออกตรวจ วันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด) 5.การปรับสภาพแวดล้อม ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ตัดแต่งต้นไม้ยืนต้นแนวสายไฟฟ้า (ต้นประดู่) บริเวณถนนพุทธบูชา (สามแยกนาหลวงถึงซอยพุทธบูชา 24) จำนวน 172 ต้น และทำความสะอาดพื้นที่และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ รายละเอียดการดำเนินการ 1.ตัดแต่งต้นไม่ยืนต้น 2.ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ 3.เก็บขนขยะกิ่งไม้ 4.ดำเนินการเก็บกวาดทำความสะอาดอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่คนสวน จำนวน10คน-รถกระบะดั้มเทท้าย-รถกระเช้า-เครื่องตัดหญ้า-กรรไกรตัดแต่ง -เลื้อยคันธนู -เครื่องเลื่อนโซ่ -ไม้กวาด -กรวยยาง -ป้ายสัญญาณแจ้งขณะปฏิบัติหน้าที่ -อุปกรณ์เซฟตี้ 6.การทำความสะอาดป้ายรถเมล์ และตรวจตราจุดเสียงภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด พร้อมคนงานกวาด/ล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้าม /ศาลาที่พักผู้โดยสารหน้า โรงเรียนนาหลวงเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงภัยเขตทุ่งครุ สัปดาห์ละ 2 วัน/จุด ปรับปรุงแก้ไข ป้องกันการเป็นแหล่งมั่วสุมตามแผนการทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย สะพานลอย คนเดินข้ามและป้ายรถประจำทาง ปี 2562 หมายเหตุ รายละเอียดการดำเนินการ -คนงานกวาด จำนวน 10 คน -รถน้ำ 1-2 คัน -ไม้กวาด -กรวยยาง -ป้ายสัญญาณแจ้งขณะปฏิบัติหน้าที่ -อุปกรณ์เซฟตี้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ในเดือน มีนาคม 2562.....ฝ่ายเทศกิจพร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ พื้นที่เขตทุ่งครุ ตามแผนป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ 6 ด้าน ในปีงบประมาณ 2562 คือ 1.การตรวจตู้เขียว ฝ่ายเทศกิจดำเนินการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 18 ตู้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อ การเกิดอาชญากรรม มีการตรวจตราสภาพแวดล้อม และเฝ้าระวังฯ ออกตรวจ วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด 2.การอำนวยความสะดวกด้านจราจร ฝ่ายเทศกิจได้อำนวยความสะดวกในพื้นที่ ฯ ทั้งหมด 9 จุด เช่น หน้าโรงเรียน 7 แห่ง หน้าปากซอยทางเข้าสำนักงานเขตฯ 1 แห่ง และจุดอื่นๆ ที่ประชาชน ร้องขอ และเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ฯลฯ เช่น กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ และอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน พร้อมกวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าฯลฯ ฝ่ายเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด 3.การตรวจกล้อง CCTV ฝ่ายโยธา มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้อง จำนวน 15 จุด ที่ติดตั้ง (CCTV) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาออกตรวจ วันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด) 4.การตรวจ/แก้ไขไฟฟ้า ฝ่ายโยธาได้ประสาน สจส.และ กฟฝ. ให้ติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หากตรวจพบว่า มีการชำรุด ฝ่ายโยธาจะจัดทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ แก้ไขและดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายโยธาออกตรวจ วันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด) 5.การปรับสภาพแวดล้อม ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ตัดแต่งต้นไม้ยืนต้นแนวสายไฟฟ้า ที่รกทึบ ซึ่งเป็นจุดเสี่ยง (ต้นประดู่) บริเวณถนนพุทธบูชา (สามแยกนาหลวงถึงซอยพุทธบูชา 24) จำนวน 180 ต้น และทำความสะอาดพื้นที่ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ รายละเอียดการดำเนินการ เจ้าหน้าที่งานรักษา จำนวน10คน -รถกระบะดั้มเทท้าย -รถกระเช้า –เครื่องตัดหญ้า -กรรไกรตัดแต่ง -เลื้อยคันธนู -เครื่องเลื่อนโซ่ -ไม้กวาด -กรวยยาง -ป้ายสัญญาณแจ้งขณะปฏิบัติหน้าที่ - อุปกรณ์เซฟตี้ 6.การทำความสะอาดป้ายรถเมล์ และตรวจตราจุดเสียงภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด พร้อมคนงานกวาด /ล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้าม /ศาลาที่พักผู้โดยสารหน้า โรงเรียนนาหลวงเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงภัยเขตทุ่งครุ สัปดาห์ละ 2 วัน/จุด ปรับปรุงแก้ไข ป้องกันการเป็นแหล่งมั่วสุม ตามแผนการทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย สะพานลอย คนในเดือน เมษายน 2562...สำนักงานเขตทุ่งครุ โดยฝ่ายเทศกิจได้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการแก้ไข เฝ้าระวัง และตรวจตราจุดเสี่ยงภัย ครบทั้ง 6 ด้าน ที่เป็นจุดเสี่ยงภัย จุดที่เปลี่ยว และจุดอันตราย ด้วยการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยด้วยการ 1.ติดตั้งตู้เขียว 2.อำนวยความสะดวกการจราจร 3.การตรวจกล้อง CCTV 4.การตรวจ/แก้ไข ไฟฟ้า 5.ปรับสภาพแวดล้อม ตัดต้นไม้ 6.การทำความสะอาดป้ายรถเมล์ ดังนี้ ด้านที่ 1 การตรวจตู้เขียว ตรวจตามแผนการตรวจจุดเสี่ยงภัย สถานที่เปลี่ยว จุดตรวจ/จุดรับ ความคิดเห็น (ตู้เขียว) ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ปีงบประมาณ 2562 1. โรงเรียนบางมดตันเปาว์วิทยาคาร 2. โรงเรียนวัดพุทธบูชา 3. ตรงข้ามบ้านเลขที่ 49/11 ข้างเซเว่นอีเลพเว่น ซอยพุทธบูชา39 แยก1 (จุดตรวจตู้เขียว) 4. โรงเรียนนาหลวง 5. ป้ายรถประจำทางตรงข้ามโรงเรียนนาหลวง (จุดตรวจตู้เขียว) 6. สะพานลอยหน้า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (จุดตรวจตู้เขียว) 7. ในซอยประชาอุทิศ 49 (หมู่บ้านวิเศษสุข) (จุดตรวจตู้เขียว) 8. โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 9. สะพานลอยหน้าตลาดใหม่ประชาอุทิศ 61 (จุดตรวจตู้เขียว) 10. ปากซอยประชาอุทิศ 54 แยก 1 (จุดตรวจตู้เขียว) 11. อาคารร้างเสรีคอนโดซอยประชาอุทิศ 60/1 (จุดตรวจตู้เขียว) 12. บ้านเลขที่ 61 ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 2-1 (จุดตรวจตู้เขียว) 13. สวนหย่อมข้างศาลพระพรหม (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร) ซอยประชาอุทิศ 79 (จุดตรวจตู้เขียว) 14. โรงเรียนสามัคคีบำรุง 15. โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ) 16. ป้ายรถโดยสารประจำทางตรงข้ามซอยประชาอุทิศ 79 17. หมู่บ้านกนกกุล ซอยประชาอุทิศ 72 (จุดตรวจตู้เขียว) 18. ซอยประชาอุทิศ 72 แยก 2 (จุดตรวจตู้เขียว) 19. ท้ายซอยประชาอุทิศ 72 ถนนเลียบทางด่วน 20. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 91/2 (จุดตรวจตู้เขียว) 21. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 74/2 (จุดตรวจตู้เขียว) 22. ถนนเลียบทางด่วนวงแหวนอุตสาหกรรมด้านใต้ ตัดซอยประชาอุทิศ 76 (จุดตรวจตู้เขียว) 23. ตลาดน้ำคลองบางมด ถนนเลียบทางด่วน (จุดตรวจตู้เขียว) 24. ท้ายซอยประชาอุทิศ 99 ติดคลองขุดเจ้าเมือง (จุดตรวจตู้เขียว) 25. สะพานลอยหน้าโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) (จุดตรวจตู้เขียว) 26. โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 27. ปากซอยทางเข้าสำนักงานเขตทุ่งครุ 28. ปากซอยประชาอุทิศ 131 (จุดตรวจตู้เขียว) ภารกิจ 1.ติดตั้งตู้จุดตรวจหรือรับความคิดเห็น (ตู้เขียว) บริเวณจุดเสี่ยงภัย สถานที่เปลี่ยว โรงเรียน สะพานลอย อาคารร้างฯในพื้นที่เขต เพื่อกำหนดเป็นจุดตรวจการให้เจ้าหน้าที่ลงเวลาและให้บุคคลทั่วไป ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ใส่ลงในตู้จุดตรวจหรือรับความคิดเห็น (ตู้เขียว) 2.ตรวจจุดเสี่ยงภัย สถานที่เปลี่ยว และลงเวลาการตรวจในสมุดตรวจที่จุดตรวจในสมุดตรวจ ที่จุดตรวจหรือจุดรับความคิดเห็น (ตู้เขียว) 3.ตรวจจุดรับความคิดเห็นและเก็บรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่ประชาชน ส่งมาในตู้เขียวนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 4.รายงานผลการปฏิบัติงานทุกครั้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ หมายเหตุ ตรวจไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน/จุด ด้านที่ 2 อำนวยการจราจร ในเดือน เมษายน 2562....ฝ่ายเทศกิจ ไม่ได้อำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน จึงให้บริการเฉพาะจุดอื่นๆ ที่มีการร้องขอและกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร ภายในพื้นที่เขตทุ่งครุ ด้านที่ 3 แผนการตรวจจุดเสี่ยงภัย ประเด็นการตรวจตราและตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเดือน เมษายน 2562....ฝ่ายโยธาได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและการตรวจตรา และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวน 15 จุด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด) หากพบว่ามีการชำรุดจะจัดทำหนังสือประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ จำนวน 15 จุด ดังนี้ 1. ป้ายรถประจำทางตรงข้ามโรงเรียนนาหลวง 2. สะพานลอยหน้า ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3. สะพานลอยหน้าตลาดใหม่ประชาอุทิศ 61 4. อาคารร้างเสรีคอนโด ซอยประชาอุทิศ 60/1 5. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 91/2 6. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 74/2 7. สะพานลอยหน้าโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 8. ถนนเลียบทางด่วนวงแหวนอุตสาหกรรมด้านใต้ตัดซอยประชาอุทิศ 76 9. ตรงข้ามบ้านเลขที่ 49/11 ข้าง 7-11 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1 10. บ้านเลขที่ 61 ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 2-1 11. สวนหย่อมข้างศาลพระพรหม ซอยประชาอุทิศ 79 12. หมู่บ้านกนกกุล ซอยประชาอุทิศ 72 13. ปากซอยประชาอุทิศ 54 แยก 1 14. ในซอยประชาอุทิศ 49 (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร) 15. ปากซอยประชาอุทิศ 131 ด้านที่ 4 ด้านการตรวจ /แก้ไข ไฟฟ้า ที่จุดเสี่ยงภัย ในเดือน เมษายน 2562....ฝ่ายโยธาแจ้งว่าขณะนี้ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ไม่มีไฟฟ้าดับ บริเวณสถานที่ หรือที่เป็นจุดเสี่ยง/สถานที่เปลี่ยว ต่อการเกิดอาชญากรรม มีจำนวน 15 จุด ดังนี้ คือ 1. ป้ายรถประจำทางตรงข้ามโรงเรียนนาหลวง 2. สะพานลอยหน้า ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3. สะพานลอยหน้าตลาดใหม่ประชาอุทิศ 61 4. อาคารร้างเสรีคอนโด ซอยประชาอุทิศ 60/1 5. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 91/2 6. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 74/2 7. สะพานลอยหน้าโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 8. ถนนเลียบทางด่วนวงแหวนอุตสาหกรรมด้านใต้ตัดซอยประชาอุทิศ 76 9. ตรงข้ามบ้านเลขที่ 49/11 ข้าง 7-11 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1 10. บ้านเลขที่ 61 ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 2-1 11. สวนหย่อมข้างศาลพระพรหม ซอยประชาอุทิศ 79 12. หมู่บ้านกนกกุล ซอยประชาอุทิศ 72 13. ปากซอยประชาอุทิศ 54 แยก 1 14. ในซอยประชาอุทิศ 49 (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร) 15. ปากซอยประชาอุทิศ 131 ด้านที่ 5 แผนการดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ที่รกทึบบริเวณพื้นที่ตรวจความปลอดภัย ในเดือน เมษายน 2562....ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ - ตัดแต่งต้นไม้ยืนต้น ตามแนวสายไฟฟ้า (ต้นประดู่) บริเวณถนนพุทธบูชา (สามแยกนาหลวงถึงพุทธบูชา 24) จำนวน 367 ต้น -ตัดแต่งต้นเฟื่องฟ้าตามสะพานลอยคนข้ามบริเวณถนนพุทธบูชาตลอดสาย หมายเหตุ รายละเอียดการดำเนินการ 1.ตัดแต่งต้นไม่ยืนต้น 2.ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ 3.เก็บขนขยะกิ่งไม้ 4.ดำเนินการเก็บกวาดทำความสะอาด อุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่คนสวน จำนวน 10 คน -รถกระบะดั้มเทท้าย -รถกระเช้า -เครื่องตัดหญ้า -กรรไกรตัดแต่ง -เลื้อยคันธนู -เครื่องเลื่อนโซ่ -ไม้กวาด -กรวยยาง -ป้ายสัญญาณแจ้งขณะปฏิบัติหน้าที่ -อุปกรณ์เซฟตี้ ด้านที่ 6. แผนการทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย สะพานลอยคนเดินข้ามและป้ายรถประจำทาง ในเดือน เมษายน 2562.....เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด พร้อมคนงานกวาด - ล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้าม - ศาลาที่พักผู้โดยสารหน้าโรงเรียนนาหลวง - พื้นที่จุดเสี่ยงเขตทุ่งครุ สัปดาห์ละ 2 วัน หมายเหตุ รายละเอียดการดำเนินการ - คนงานกวาด จำนวน 10 คน - รถน้ำ 1-2 คัน - ไม้กวาด - กรวยยาง - ป้ายสัญญาณแจ้งขณะปฏิบัติหน้าที่ - อุปกรณ์เซฟตี้ เดินข้าม และป้ายรถประจำทาง ปี 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ในเดือน พฤษภาคม 2562.....ฝ่ายเทศกิจพร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ พื้นที่เขตทุ่งครุ ตามแผนป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ 6 ด้าน ในปีงบประมาณ 2562 คือ 1.การตรวจตู้เขียว ฝ่ายเทศกิจดำเนินการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 18 ตู้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อ การเกิดอาชญากรรม มีการตรวจตราสภาพแวดล้อม และเฝ้าระวังฯ ฝ่ายเทศกิจออกตรวจ วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด 2.การอำนวยความสะดวกด้านจราจร ฝ่ายเทศกิจได้อำนวยความสะดวกในพื้นที่ ฯ ทั้งหมด 9 จุด เช่น หน้าโรงเรียน 7 แห่ง หน้าปากซอยทางเข้าสำนักงานเขตฯ 1 แห่ง และจุดอื่นๆ ที่ประชาชน ร้องขอ และเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ฯลฯ เช่น กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ และอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน พร้อมกวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าฯลฯ ฝ่ายเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด 3.การตรวจกล้อง CCTV ฝ่ายโยธา มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้อง จำนวน 15 จุด ที่ติดตั้ง (CCTV) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาออกตรวจ วันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด) 4.การตรวจ/แก้ไขไฟฟ้า ฝ่ายโยธาได้ประสาน สจส.และ กฟฝ. ให้ติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หากตรวจพบว่า มีการชำรุด ฝ่ายโยธาจะจัดทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ แก้ไขและดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายโยธาออกตรวจ วันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด) 5.การปรับสภาพแวดล้อม ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ตัดแต่งต้นไม้ยืนต้นแนวสายไฟฟ้า ที่รกทึบ ซึ่งเป็นจุดเสี่ยง (ต้นประดู่) บริเวณถนนพุทธบูชา (สามแยกนาหลวงถึงซอยพุทธบูชา 24) จำนวน 180 ต้น และทำความสะอาดพื้นที่ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ รายละเอียดการดำเนินการ เจ้าหน้าที่งานรักษา จำนวน10คน -รถกระบะดั้มเทท้าย -รถกระเช้า –เครื่องตัดหญ้า -กรรไกรตัดแต่ง -เลื้อยคันธนู -เครื่องเลื่อนโซ่ -ไม้กวาด -กรวยยาง -ป้ายสัญญาณแจ้งขณะปฏิบัติหน้าที่ - อุปกรณ์เซฟตี้ 6.การทำความสะอาดป้ายรถเมล์ และตรวจตราจุดเสียงภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด พร้อมคนงานกวาด /ล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้าม /ศาลาที่พักผู้โดยสารหน้า โรงเรียนนาหลวงเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงภัยเขตทุ่งครุ สัปดาห์ละ 2 วัน/จุด ปรับปรุงแก้ไข ป้องกันการเป็นแหล่งมั่วสุม ตามแผนการทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย สะพานลอย คนเดินข้าม และป้ายรถประจำทาง ปี 2562 ในเดือน มิถุนายน 2562.....ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตามกรอบแนวทาง การป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ 6 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1. ในเดือน มิถุนายน 2562....ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจและรายงานผลการตรวจจุดอันตราย จุดเสี่ยงภัยและสถานที่เปลี่ยว ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน (ตู้เขียว) ในพื้นที่เขตทุ่งครุ ดังนี้. 1. โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) 2. สะพานลอยปากซอยพุทธบูชา 42 3. สะพานลอยหน้าโรงเรียนนาหลวง 4. ป้ายรถประจำทางตรงข้ามโรงเรียนนาหลวง (จุดตรวจตู้เขียว) 5. สะพานลอยหน้า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (จุดตรวจตู้เขียว) 6. โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 7. สะพานลอยหน้าตลาดใหม่ประชาอุทิศ 61 (จุดตรวจตู้เขียว) 8. ปัายจอดรถประจำทางปากซอยประชาอุทิศ 54 9. อาคารคอนโดร้างตรงข้ามโรงเหล็กกลางซอยประชาอุทิศ 54 10.สะพานลอยหน้าอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 11. สะพานลอยหน้าโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ) 12. โรงเรียนสามัคคีบำรุง 13. โรงเรียนคลองรางจาก 14. อาคารร้างเสรีคอนโดซอยประชาอุทิศ 60/1 (จุดตรวจตู้เขียว) 15. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 91/2 (จุดตรวจตู้เขียว) 16. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 74/2 (จุดตรวจตู้เขียว) 17. สะพานลอยหน้าซอยประชาอุทิศ 70 18. โรงเรียนรางราชพฤษ์นุชมีอุทิศ 19. สะพานลอยหน้า สน.ทุ่งครุ 20. สะพานลอยหน้าโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) (จุดตรวจตู้เขียว) 21. ถนนเลียบทางด่วน วงแหวนอุตสาหกรรมด้านใต้ ตัดซอยประชาอุทิศ 76 (จุดตรวจตู้เขียว) 22. หมู่บ้านรัชดาวัลย์วิลเลจ ซอยประชาอุทิศ 84/3 23. บ้านเลขที่ 99 ซอยประชาอุทิศ 32 (จุดตรวจตู้เขียว) 24. บ้านเลขที่ 61 ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 2-1 (จุดตรวจตู้เขียว) 25. บ้านเลขที่ 406/208 ซอยประชาอุทิศ 85 (จุดตรวจตู้เขียว) 26. หมู่บ้านกนกกุล ซอยประชาอุทิศ 72 (จุดตรวจตู้เขียว) 27. ปากซอยประชาอุทิศ 54 แยก 1 (จุดตรวจตู้เขียว) 28. ซอยประชาอุทิศ 49 หมู่บ้านวิเศษสุขนคร (จุดตรวจตู้เขียว) 29. ปากซอยประชาอุทิศ 131 (จุดตรวจตู้เขียว) ด้านที่ 2 อำนวยการจราจร ในเดือน มิถุนายน 2562....ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร ดูแลความปลอดภัย บริเวณโรงเรียน สถานศึกษา จุดตัด ทางแยกต่าง ๆ ช่วยแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนในระดับหนึ่ง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับโครงการ School Care หรือ School Zone Safety Zone ตามแผนการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการฯ ปี 2562 ดังนี้ 1.หน้าโรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) 2.หน้าโรงเรียนวัดพุทธบูชา 3.หน้าโรงเรียนนาหลวง 4.หน้าโรงเรียนสามัคคีบำรุง 5.หน้าโรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 6.หน้าโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ) 7.หน้าโรงเรียนวัดทุ่งครุ(พึ่งสายอนุสรณ์) 8.หน้าปากซอยทางเข้าสำนักงานเขตทุ่งครุ 9.จุดอื่นๆ ที่มีการร้องขอและกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ภายในพื้นที่เขตทุ่งครุ ด้านที่ 3 แผนการตรวจจุดเสี่ยงภัย ประเด็นการตรวจตราและตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเดือน มิถุนายน 2562....ฝ่ายโยธาได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและการตรวจตรา และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวน 15 จุด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด) หากพบว่ามีการชำรุดจะจัดทำหนังสือประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ จำนวน 15 จุด ดังนี้ 1. ป้ายรถประจำทางตรงข้ามโรงเรียนนาหลวง 2. สะพานลอยหน้า ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3. สะพานลอยหน้าตลาดใหม่ประชาอุทิศ 61 4. อาคารร้างเสรีคอนโด ซอยประชาอุทิศ 60/1 5. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 91/2 6. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 74/2 7. สะพานลอยหน้าโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 8. ถนนเลียบทางด่วนวงแหวนอุตสาหกรรมด้านใต้ตัดซอยประชาอุทิศ 76 9. ตรงข้ามบ้านเลขที่ 49/11 ข้าง 7-11 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1 10. บ้านเลขที่ 61 ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 2-1 11. สวนหย่อมข้างศาลพระพรหม ซอยประชาอุทิศ 79 12. หมู่บ้านกนกกุล ซอยประชาอุทิศ 72 13. ปากซอยประชาอุทิศ 54 แยก 1 14. ในซอยประชาอุทิศ 49 (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร) 15. ปากซอยประชาอุทิศ 131 4.การตรวจ/แก้ไขไฟฟ้า ฝ่ายโยธาได้ประสาน สจส.และ กฟฝ. ให้ติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หากตรวจพบว่า มีการชำรุด ฝ่ายโยธาจะจัดทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ แก้ไขและดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายโยธาออกตรวจ วันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด) 5.การปรับสภาพแวดล้อม ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ตัดแต่งต้นไม้ยืนต้นแนวสายไฟฟ้า ที่รกทึบ ซึ่งเป็นจุดเสี่ยง (ต้นประดู่) บริเวณซอยประชาอุทิศ 76 (ถนนประชาอุทิศถึงคลองบางมดติดต่อเขตบางขุนเทียน) และทำความสะอาดพื้นที่ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ รายละเอียดการดำเนินการ เจ้าหน้าที่งานรักษา จำนวน10คน -รถกระบะดั้มเทท้าย -รถกระเช้า –เครื่องตัดหญ้า -กรรไกรตัดแต่ง -เลื้อยคันธนู -เครื่องเลื่อนโซ่ -ไม้กวาด -กรวยยาง -ป้ายสัญญาณแจ้งขณะปฏิบัติหน้าที่ - อุปกรณ์เซฟตี้ 6.การทำความสะอาดป้ายรถเมล์ และตรวจตราจุดเสียงภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด พร้อมคนงานกวาด /ล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้าม /ศาลาที่พักผู้โดยสารหน้า โรงเรียนนาหลวงเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงภัยเขตทุ่งครุ สัปดาห์ละ 2 วัน/จุด ปรับปรุงแก้ไข ป้องกันการเป็นแหล่งมั่วสุม ตามแผนการทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย สะพานลอย คนเดินข้าม และป้ายรถประจำทาง ปี 2562 ในเดือน กรกฎาคม 2562.....ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตามกรอบแนวทาง การป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ 6 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1. ในเดือน กรกฎาคม 2562....ฝ่ายเทศกิจได้ติดตั้งตู้จุดตรวจหรือรับความคิดเห็น (ตู้เขียว) บริเวณจุดเสี่ยงภัย สถานที่เปลี่ยว, โรงเรียน, สะพานลอย, อาคารร้างฯ ในพื้นที่เขต กำหนดเป็นจุดตรวจการ ให้เจ้าหน้าที่ลงเวลา และให้บุคคลทั่วไปร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาต่างๆ ใส่ลงในตู้จุดตรวจหรือรับความคิดเห็น (ตู้เขียว) และนำเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบ คือ 1. โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) 2. โรงเรียนวัดพุทธบูชา 3. ตรงข้ามบ้านเลขที่ 49/11 ข้างเซเว่นอีเลฟเว่น ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1 (จุดตวจตู้เขียว) 4. โรงเรียนนาหลวง 5. ป้ายรถประจำทางตรงข้ามโรงเรียนนาหลวง (จุดตรวจตู้เขียว) 6. สะพานลอยหน้า ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (จุดตรวจตู้เขียว) 7. ในซอยประชาอุทิศ 49 (หมู่บ้านวิเศษสุข) (จุดตรวจตู้เขียว) 8. โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 9. สะพานลอยหน้าตลาดใหม่ประชาอุทิศ 61 (จุดตรวจตู้เขียว) 10. ปากซอยประชาอุทิศ 54 แยก 1 (จุดตรวจตู้เขียว) 11. อาคารร้างเสรีคอนโดซอยประชาอุทิศ 60/1 (จุดตรวจตู้เขียว) 12. บ้านเลขที่ 61 ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 2-1 (จุดตรวจตู้เขียว) 13. สวนหย่อมข้างศาลพระพรหม (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร) ซอยประชาอุทิศ 79 (จุดตรวจตู้เขียว) 14. โรงเรียนสามัคคีบำรุง 15. โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ) 16. ป้ายรถโดยสารประจำทางตรงข้ามซอยประชาอุทิศ 79 17. หมู่บ้านกนกกุล ซอยประชาอุทิศ 72 (จุดตรวจตู้เขียว) 18. ซอยประชาอุทิศ 72 แยก 2 (จุดตรวจตู้เขียว) 19. ท้ายซอยประชาอุทิศ 72 ถนนเลียบทางด่วน 20. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 91/2 (จุดตรวจตู้เขียว) 21. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 74/2 (จุดตรวจตู้เขียว) 22. ถนนเลียบทางด่วน วงแหวนอุตสาหกรรมด้านใต้ ตัดซอยประชาอุทิศ 76 (จุดตรวจตู้เขียว) 23. ตลาดน้ำคลองบางมด ถนนเลียบทางด่วน (จุดตรวจตู้เขียว) 24. ท้ายซอยประชาอุทิศ 99 ติดคลองขุดเจ้าเมือง (จุดตรวจตู้เขียว) 25. สะพานลอยหน้าโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) (จุดตรวจตู้เขียว) 26. โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 27. ปากซอยทางเข้าสำนักงานเขตทุ่งครุ 28. ปากซอยประชาอุทิศ 131 (จุดตรวจตู้เขียว) ด้านที่ 2 อำนวยการจราจร ในเดือน กรกฎาคม 2562....ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร ดูแลความปลอดภัย บริเวณโรงเรียน สถานศึกษา จุดตัด ทางแยกต่าง ๆ ช่วยแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนในระดับหนึ่ง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับโครงการ School Care หรือ School Zone Safety Zone ตามแผนการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการฯ ปี 2562 ดังนี้ 1.หน้าโรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) 2.หน้าโรงเรียนวัดพุทธบูชา 3.หน้าโรงเรียนนาหลวง 4.หน้าโรงเรียนสามัคคีบำรุง 5.หน้าโรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 6.หน้าโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ) 7.หน้าโรงเรียนวัดทุ่งครุ(พึ่งสายอนุสรณ์) 8.หน้าปากซอยทางเข้าสำนักงานเขตทุ่งครุ 9.จุดอื่นๆ ที่มีการร้องขอและกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ภายในพื้นที่เขตทุ่งครุ ด้านที่ 3 แผนการตรวจจุดเสี่ยงภัย ประเด็นการตรวจตราและตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเดือน กรกฎาคม 2562....ฝ่ายโยธาได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและการตรวจตรา และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวน 15 จุด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด) หากพบว่ามีการชำรุดจะจัดทำหนังสือประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ จำนวน 15 จุด ดังนี้ 1. ป้ายรถประจำทางตรงข้ามโรงเรียนนาหลวง 2. สะพานลอยหน้า ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3. สะพานลอยหน้าตลาดใหม่ประชาอุทิศ 61 4. อาคารร้างเสรีคอนโด ซอยประชาอุทิศ 60/1 5. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 91/2 6. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 74/2 7. สะพานลอยหน้าโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 8. ถนนเลียบทางด่วนวงแหวนอุตสาหกรรมด้านใต้ตัดซอยประชาอุทิศ 76 9. ตรงข้ามบ้านเลขที่ 49/11 ข้าง 7-11 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1 10. บ้านเลขที่ 61 ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 2-1 11. สวนหย่อมข้างศาลพระพรหม ซอยประชาอุทิศ 79 12. หมู่บ้านกนกกุล ซอยประชาอุทิศ 72 13. ปากซอยประชาอุทิศ 54 แยก 1 14. ในซอยประชาอุทิศ 49 (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร) 15. ปากซอยประชาอุทิศ 131 4.การตรวจ/แก้ไขไฟฟ้า ฝ่ายโยธาได้ประสาน สจส.และ กฟฝ. ให้ติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หากตรวจพบว่า มีการชำรุด ฝ่ายโยธาจะจัดทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ แก้ไขและดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายโยธาออกตรวจ วันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด) 5.การปรับสภาพแวดล้อม ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ตัดแต่งต้นไม้ยืนต้นแนวสายไฟฟ้า ที่รกทึบ ซึ่งเป็นจุดเสี่ยง (ต้นประดู่) บริเวณซอยลัดหน้าวัดกลางนาถึงซอยสุขสวัสดิ์ 62 (ซอยประชาอุทิศ 33) และทำความสะอาดพื้นที่ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ รายละเอียดการดำเนินการ เจ้าหน้าที่งานรักษา จำนวน10คน -รถกระบะดั้มเทท้าย -รถกระเช้า –เครื่องตัดหญ้า -กรรไกรตัดแต่ง -เลื้อยคันธนู -เครื่องเลื่อนโซ่ -ไม้กวาด -กรวยยาง -ป้ายสัญญาณแจ้งขณะปฏิบัติหน้าที่ - อุปกรณ์เซฟตี้ 6.การทำความสะอาดป้ายรถเมล์ และตรวจตราจุดเสียงภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด พร้อมคนงานกวาด /ล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้าม /ศาลาที่พักผู้โดยสารหน้า โรงเรียนนาหลวงเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงภัยเขตทุ่งครุ สัปดาห์ละ 2 วัน/จุด ปรับปรุงแก้ไข ป้องกันการเป็นแหล่งมั่วสุม ตามแผนการทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย สะพานลอย คนเดินข้าม และป้ายรถประจำทาง ปี 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ในเดือน สิงหาคม 2562.....ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตามกรอบแนวทาง การป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ 6 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1. ในเดือน สิงหาคม 2562....ฝ่ายเทศกิจได้ติดตั้งตู้จุดตรวจหรือรับความคิดเห็น (ตู้เขียว) บริเวณจุดเสี่ยงภัย สถานที่เปลี่ยว, โรงเรียน, สะพานลอย, อาคารร้างฯ ในพื้นที่เขต กำหนดเป็น จุดตรวจการให้เจ้าหน้าที่ลงเวลา และให้บุคคลทั่วไปร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาต่างๆ ใส่ลงในตู้จุดตรวจหรือรับความคิดเห็น (ตู้เขียว) และนำเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบ คือ 1. โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) 2. โรงเรียนวัดพุทธบูชา 3. ตรงข้ามบ้านเลขที่ 49/11 ข้างเซเว่นอีเลฟเว่น ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1 (จุดตวจตู้เขียว) 4. โรงเรียนนาหลวง 5. ป้ายรถประจำทางตรงข้ามโรงเรียนนาหลวง (จุดตรวจตู้เขียว) 6. สะพานลอยหน้า ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (จุดตรวจตู้เขียว) 7. ในซอยประชาอุทิศ 49 (หมู่บ้านวิเศษสุข) (จุดตรวจตู้เขียว) 8. โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 9. สะพานลอยหน้าตลาดใหม่ประชาอุทิศ 61 (จุดตรวจตู้เขียว) 10. ปากซอยประชาอุทิศ 54 แยก 1 (จุดตรวจตู้เขียว) 11. อาคารร้างเสรีคอนโดซอยประชาอุทิศ 60/1 (จุดตรวจตู้เขียว) 12. บ้านเลขที่ 61 ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 2-1 (จุดตรวจตู้เขียว) 13. สวนหย่อมข้างศาลพระพรหม (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร) ซอยประชาอุทิศ 79 (จุดตรวจตู้เขียว) 14. โรงเรียนสามัคคีบำรุง 15. โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ) 16. ป้ายรถโดยสารประจำทางตรงข้ามซอยประชาอุทิศ 79 17. หมู่บ้านกนกกุล ซอยประชาอุทิศ 72 (จุดตรวจตู้เขียว) 18. ซอยประชาอุทิศ 72 แยก 2 (จุดตรวจตู้เขียว) 19. ท้ายซอยประชาอุทิศ 72 ถนนเลียบทางด่วน 20. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 91/2 (จุดตรวจตู้เขียว) 21. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 74/2 (จุดตรวจตู้เขียว) 22. ถนนเลียบทางด่วน วงแหวนอุตสาหกรรมด้านใต้ ตัดซอยประชาอุทิศ 76 (จุดตรวจตู้เขียว) 23. ตลาดน้ำคลองบางมด ถนนเลียบทางด่วน (จุดตรวจตู้เขียว) 24. ท้ายซอยประชาอุทิศ 99 ติดคลองขุดเจ้าเมือง (จุดตรวจตู้เขียว) 25. สะพานลอยหน้าโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) (จุดตรวจตู้เขียว) 26. โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 27. ปากซอยทางเข้าสำนักงานเขตทุ่งครุ 28. ปากซอยประชาอุทิศ 131 (จุดตรวจตู้เขียว) ด้านที่ 2 อำนวยการจราจร ในเดือน สิงหาคม 2562....ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร ดูแลความปลอดภัย บริเวณโรงเรียน สถานศึกษา จุดตัด ทางแยกต่าง ๆ ช่วยแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนในระดับหนึ่ง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับโครงการ School Care หรือ School Zone Safety Zone ตามแผนการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการฯ ปี 2562 ดังนี้ 1.หน้าโรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) 2.หน้าโรงเรียนวัดพุทธบูชา 3.หน้าโรงเรียนนาหลวง 4.หน้าโรงเรียนสามัคคีบำรุง 5.หน้าโรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 6.หน้าโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ) 7.หน้าโรงเรียนวัดทุ่งครุ(พึ่งสายอนุสรณ์) 8.หน้าปากซอยทางเข้าสำนักงานเขตทุ่งครุ 9.จุดอื่นๆ ที่มีการร้องขอและกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ภายในพื้นที่เขตทุ่งครุ ด้านที่ 3 แผนการตรวจจุดเสี่ยงภัย ประเด็นการตรวจตราและตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเดือน สิงหาคม 2562....ฝ่ายโยธาได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและการตรวจตรา และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวน 15 จุด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด) หากพบว่ามีการชำรุดจะจัดทำหนังสือประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ จำนวน 15 จุด ดังนี้ 1. ป้ายรถประจำทางตรงข้ามโรงเรียนนาหลวง 2. สะพานลอยหน้า ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3. สะพานลอยหน้าตลาดใหม่ประชาอุทิศ 61 4. อาคารร้างเสรีคอนโด ซอยประชาอุทิศ 60/1 5. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 91/2 6. หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 74/2 7. สะพานลอยหน้าโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 8. ถนนเลียบทางด่วนวงแหวนอุตสาหกรรมด้านใต้ตัดซอยประชาอุทิศ 76 9. ตรงข้ามบ้านเลขที่ 49/11 ข้าง 7-11 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1 10. บ้านเลขที่ 61 ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 2-1 11. สวนหย่อมข้างศาลพระพรหม ซอยประชาอุทิศ 79 12. หมู่บ้านกนกกุล ซอยประชาอุทิศ 72 13. ปากซอยประชาอุทิศ 54 แยก 1 14. ในซอยประชาอุทิศ 49 (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร) 15. ปากซอยประชาอุทิศ 131 4.การตรวจ/แก้ไขไฟฟ้า ฝ่ายโยธาได้ประสาน สจส.และ กฟฝ. ให้ติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หากตรวจพบว่า มีการชำรุด ฝ่ายโยธาจะจัดทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ แก้ไขและดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายโยธาออกตรวจ วันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด) 5.การปรับสภาพแวดล้อม ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ตัดแต่งต้นไม้ยืนต้นแนวสายไฟฟ้า ที่รกทึบ ซึ่งเป็นจุดเสี่ยง (ต้นประดู่) บริเวณถนนประชาอุทิศ บริเวณสะพานข้ามคลองข้างโรงเรียนขจรโรจน์ ถึงสะพานข้ามคลองรางจากเขตติดต่อกับอำเภอพระสมุทร์เจดีย์ จำนวน 370 ต้น หมายเหตุ รายละเอียดการดำเนินการ เจ้าหน้าที่งานรักษา จำนวน10คน -รถกระบะดั้มเทท้าย -รถกระเช้า –เครื่องตัดหญ้า -กรรไกรตัดแต่ง -เลื้อยคันธนู -เครื่องเลื่อนโซ่ -ไม้กวาด -กรวยยาง -ป้ายสัญญาณแจ้งขณะปฏิบัติหน้าที่ - อุปกรณ์เซฟตี้ 6.การทำความสะอาดป้ายรถเมล์ และตรวจตราจุดเสียงภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด พร้อมคนงานกวาด /ล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้าม /ศาลาที่พักผู้โดยสารหน้า โรงเรียนนาหลวงเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงภัยเขตทุ่งครุ สัปดาห์ละ 2 วัน/จุด ปรับปรุงแก้ไข ป้องกันการเป็นแหล่งมั่วสุม ตามแผนการทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย สะพานลอย คนเดินข้าม และป้ายรถประจำทาง ปี 2562 ในเดือน กันยายน 2562.....ฝ่ายเทศกิจพร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ พื้นที่เขตทุ่งครุ ตามแผนป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ 6 ด้าน ในปีงบประมาณ 2562 คือ 1.การตรวจตู้เขียว ฝ่ายเทศกิจดำเนินการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 18 ตู้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อ การเกิดอาชญากรรม มีการตรวจตราสภาพแวดล้อม และเฝ้าระวังฯ ฝ่ายเทศกิจออกตรวจ วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด 2.การอำนวยความสะดวกด้านจราจร ฝ่ายเทศกิจได้อำนวยความสะดวกในพื้นที่ ฯ ทั้งหมด 9 จุด เช่น หน้าโรงเรียน 7 แห่ง หน้าปากซอยทางเข้าสำนักงานเขตฯ 1 แห่ง และจุดอื่นๆ ที่ประชาชน ร้องขอ และเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ฯลฯ เช่น กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ และอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน พร้อมกวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าฯลฯ ฝ่ายเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด 3.การตรวจกล้อง CCTV ฝ่ายโยธา มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้อง จำนวน 15 จุด ที่ติดตั้ง (CCTV) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาออกตรวจ วันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด) 4.การตรวจ/แก้ไขไฟฟ้า ฝ่ายโยธาได้ประสาน สจส.และ กฟฝ. ให้ติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หากตรวจพบว่า มีการชำรุด ฝ่ายโยธาจะจัดทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ แก้ไขและดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายโยธาออกตรวจ วันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด) 5.การปรับสภาพแวดล้อม ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ตัดแต่งต้นไม้ยืนต้นแนวสายไฟฟ้า ที่รกทึบ ซึ่งเป็นจุดเสี่ยง (ต้นประดู่) บริเวณถนนพุทธบูชา (สามแยกนาหลวงถึงซอยพุทธบูชา 24) จำนวน 180 ต้น และทำความสะอาดพื้นที่ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ รายละเอียดการดำเนินการ เจ้าหน้าที่งานรักษา จำนวน10คน -รถกระบะดั้มเทท้าย -รถกระเช้า –เครื่องตัดหญ้า -กรรไกรตัดแต่ง -เลื้อยคันธนู -เครื่องเลื่อนโซ่ -ไม้กวาด -กรวยยาง -ป้ายสัญญาณแจ้งขณะปฏิบัติหน้าที่ - อุปกรณ์เซฟตี้ 6.การทำความสะอาดป้ายรถเมล์ และตรวจตราจุดเสียงภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด พร้อมคนงานกวาด /ล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้าม /ศาลาที่พักผู้โดยสารหน้า โรงเรียนนาหลวงเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงภัยเขตทุ่งครุ สัปดาห์ละ 2 วัน/จุด ปรับปรุงแก้ไข ป้องกันการเป็นแหล่งมั่วสุม ตามแผนการทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย สะพานลอย คนเดินข้าม และป้ายรถประจำทาง ปี 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) จำนวนอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่เข้ารับการอบรมการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
จำนวนอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่เข้ารับการอบรมการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

หน่วยนับ :ร้อยละ 80

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :81.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 80)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
81.00

100 / 100
4
81.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่เข้ารับการอบรมการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-3/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 / 21/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด / 1/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานเพื่อจัดหาสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด / 26/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดประชุมเพื่อชี้แจงโครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด ในวันที่ 29 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(5) ร้อยละความก้าวหน้าในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร หรือเส้นทางลัดในพื้นที่ (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ร้อยละความก้าวหน้าในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร หรือเส้นทางลัดในพื้นที่ (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ 50

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :90.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 50)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
58.00

100 / 100
3
82.00

100 / 100
4
90.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีโครงการจำนวน 1 โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้ว, 5 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาจ้าง และ อีก 2 โครงการอยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีโครงการจำนวน 1 โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้ว, 5 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาจ้าง และ อีก 2 โครงการอยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-มีโครงการจำนวน4 โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้ว, 3 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาจ้าง และ อีก 1 โครงการอยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-มีโครงการจำนวน5 โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้ว, 3 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาจ้าง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(6) ระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ผ่านการอบรมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ผ่านการอบรมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ 80

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 80)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการฝึกภาคสนาม วันที่ 10 -11 พฤศจิกายน 2561 ณ กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สมาชิก ปปพร. จำนวน 50 คน ระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ผ่านการอบรมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 3 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการได้สำเร็จทุกตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(8) ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ  4  กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ 80

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 80)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.58

100 / 100
2
68.97

100 / 100
3
86.21

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินกิจกรรมครบทั้ง 4 กิจกรรม ในพื้นที่ชุมชน 8 ชุมชน จากทั้งหมด 29 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการครบทั้ง 4 กิจกรรม ในพื้นที่ชุมชน 12 ชุมชน รวมเป็น 20 ชุมชน จากทั้งหมด 29 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการครบทั้ง 4 กิจกรรม ในพื้นที่ชุมชน 25 ชุมชน รวมเป็น 25 ชุมชน จากทั้งหมด 29 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการครบทั้ง 4 กิจกรรม ในพื้นที่ชุมชน 29 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
78.98

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ข้อมูลการรายงานไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 หายไปจากระบบ ประสาน สยป. แลัว แจ้งให้สำนักงานเขตบันทึกตัวชี้วัด และรายงานใหม่... ข้อมูลรายงานตัวชี้วัดหายจากระบบ จำนวน 2 ไตรมาส ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.2561)จำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 138 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.57 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.2562)จำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 138 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.55 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.2562)จำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 138 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 109 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.98

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 138 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 138 ราย คิดเป็นร้อยละ100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย

หน่วยนับ :ร้อยละ 80

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 80)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการฝึกโยคะและการเต้นแอโรบิค ประจำเดือนธันวาคม 2561 การฝึกโยคะ 4 ครั้ง และการเต้นแอโรบิค 3 ครั้ง และเบิกค่าตอบแทนวิทยากร เดือน พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 2,250 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการฝึกโยคะและการเต้นแอโรบิค ประจำเดือนมีนาคม 2562 การฝึกโยคะ 5 ครั้ง และการเต้นแอโรบิค 4 ครั้ง และเบิกค่าตอบแทนวิทยากร เดือน กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 2,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการฝึกโยคะและการเต้นแอโรบิค ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 การฝึกโยคะ 5 ครั้ง และการเต้นแอโรบิค 5 ครั้ง และเบิกค่าตอบแทนวิทยากร เดือน เมษายน 2562 เป็นเงิน 1,750 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการฝึกโยคะและการเต้นแอโรบิค ประจำเดือน สิงหาคม 2562 การฝึกโยคะ 4 ครั้ง และการเต้นแอโรบิค 4 ครั้ง และเบิกค่าตอบแทนวิทยากร เดือน กรกฎาคม 2562 เป็นเงิน 2,000.- บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(11) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนธันวาคม 2561 ดำเนินการสำรวจพื้นที่ดังนี้ 1. สวนหย่อมในหมู่บ้านพลีโนสุขสวัสดิ์พระราม 3 พื้นที่จำนวน 2 ไร่ 2 งาน 2. เก็บรวบร่วมข้อมูลรายละเอียดพื้นที่ และภาพถ่ายเพื่อลงในระบบการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวในไตรมาสที่เดือนมกราคม 2562 ดำเนินการสำรวจพื้นที่ดังนี้ 1.สวนหย่อมบริเวณหน้าหมู่บ้านโคซี่จำนวน 1 แห่งพื้นที่ 2 งาน 2. พื้นที่สวนหย่อมหมู่บ้านโกเด้นทาวน์ซอยพุทธบูชา 36 แยก 1 จำนวน 2 ไร่ 3. รวบรวมข้อมูลจำนวนพื้นที่พร้อมภาพถ่ายลงในระบบข้อมูลการจัดการพื้นที่สีเขียว1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดำเนินการสำรวจพื้นที่ ดังนี้ 1. สวนหย่อมหมู่บ้านพฤกษาวิลย์ซอยพุทธบูชา 32 จำนวน 2 ไร่ 2.ดำเนินการจัดสวนหย่อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณสวนหย่อมซอยพุทธบูชา 36 จำนวน 1 ไร่ 3. รวบรวมข้อมูลจำนวนพื้นที่พร้อมภาพถ่ายลงในระบบข้อมูลการจัดการพื้นที่สีเขียว เดือนมีนาคม 2562 ดำเนินการดังนี้ 1. สำรวจข้อมูลสวนหย่อมผสมผสานในโรงเรียนสาร์สาสน์จำนวน 1 ไร่ 2 งาน 2.สวนหย่อมหมู่บ้านพลี่โนครุในจำนวน 1 ไร่ 3 งาน 3. รวบรวมข้อมูลจำนวนพื้นที่พร้อมภาพถ่ายลงในระบบข้อมูลการจัดการพื้นที่สีเขียว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-25/4/2562 : เดือนเมษายน 2562ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการจัดสวนหย่อมปลูกต้นไม้บริเวณสวนถนนซอยพุทธบูชา 36 จำนวน 1ไร่2 งาน / 29/5/2562 : สำรวจพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เอกชนจำนวน 2 แห่ง 1. สวนหย่อมหมู่บ้านวรารมย์จำนวน 2 ไร่ 2.หมู่บ้านยูนิทาวซอยประชาอุทิศ 76 จำนวน 2 ไร่ 2 งาน 3.เก็บรวบรวมข้อมูลรูปภาพเพื่อลงระบบฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-25/4/2562 : เดือนเมษายน 2562ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการจัดสวนหย่อมปลูกต้นไม้บริเวณสวนถนนซอยพุทธบูชา 36 จำนวน 1ไร่2 งาน / 29/5/2562 : สำรวจพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เอกชนจำนวน 2 แห่ง 1. สวนหย่อมหมู่บ้านวรารมย์จำนวน 2 ไร่ 2.หมู่บ้านยูนิทาวซอยประชาอุทิศ 76 จำนวน 2 ไร่ 2 งาน 3.เก็บรวบรวมข้อมูลรูปภาพเพื่อลงระบบฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(12) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
47.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมข้อมูลที่เจ้าหน้าที่จากกองออกแบบ สำนักการโยธาแนะนำการออกแบบก่อสร้างปรับปรุง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวบรวมข้อมูลที่เจ้าหน้าที่จากกองออกแบบ สำนักการโยธาแนะนำการออกแบบก่อสร้างปรับปรุง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ส่งข้อมูลที่เจ้าหน้าที่จากกองออกแบบ สำนักการโยธาแนะนำการออกแบบก่อสร้างปรับปรุงและปรัะบปปรุงทางลาดสหรับคนพิการเข้าเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ส่งรายละเอียดการออกแบบเพื่อของบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ 80

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 80)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การประชาสัมพันธ์ให้ส่งรายชื่อภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เตรียมการจัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตทุ่งครุ ประจำปี 2562 ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดทุ่งครุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตทุ่งครุ ทั้งหมด 100 คน มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 85 และมีความพึงพอใจระดับมาก 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(14) ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

หน่วยนับ :ร้อยละ 80

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 80)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการจัดหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ชุมชนและสถานศึกษาในพื้นที่เขตทุ่งครุ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 - เดือนธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น.และเวลา 16.00 - 19.00 น. เดือนธันวาคม 2561 จัดหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ จำนวน 10 ชุมชน สถานศึกษาในพื้นที่เขตทุ่งครุ เดือน พฤศจิกายน 2561 จำนวน 2 โรงเรียน และเดือน ธันวาคม 2561 จำนวน 6 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารว่าง เป็นเงิน 20,000 บาท และค่าอาหารทำการนอกเวลา เป็นเงิน 26,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 300 คน มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 98.11 และมีความพึงพอใจระดับมาก 1.88

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้

หน่วยนับ :ร้อยละ 40

เป้าหมาย :40.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 40)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การกำหนดหลักสูตรในการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้จัดกิจกรรมการฝึกอาชีพ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ เทียนแฟนซี สบู่แฟนซี และศิลปะการถักเชือก (มาคาเม่) ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 - 10 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ สำนักงานเขตทุ่งครุ เสร็จสิ้นแล้ว และได้เบิกค่าอาหารทำการนอกเวลา และค่าตอบแทนวิทยาการเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สรุปแบบสำรวจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ มีความรู้เพิ่ม ทั้งหมด 450 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 94%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(16) ร้อยละจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้มีจิตสาธาณะ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ร้อยละจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้มีจิตสาธาณะ

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายการศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) และวัดทุ่งครุ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- กิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กิจกรรมสวดโอ้เอ้วิหารราย ถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายในเดือนสิงหาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม เติมน้ำใจ ปันรอยยิ้ม ณ บ้านพักคนชรา ภายในเดือนสิงหาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(17) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการตามแผนค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น 20 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการตามแผนค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น 20 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด และดำเนินการตามแผนค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น 20 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการตามแผนค่าใช้จ่ายโครงการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 20 โครงการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมกิจกรรมพื้นฐานที่จัดขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมกิจกรรมพื้นฐานที่จัดขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ 80

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 80)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการรักการอ่านเรียบร้อยแล้ว จำนวน 12 ครั้ง อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 24,000 บาท และรายงานผลโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 600 คน สุ่มตัวอย่างแบบสอบถามความพึงใจ 300 คน มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 96.47 และมีความพึงพอใจระดับมาก 3.53

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(19) ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนวันสำคัญของไทย/วันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญทางประเพณี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนวันสำคัญของไทย/วันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญทางประเพณี

หน่วยนับ :ร้อยละ 80

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 80)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2561 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 และอยู่ระหว่างเบิกค่าโล่และเกียรติบัตร เป็นเงิน 34,000 บาท และค่าอาหารผู้ร่วมงาน ค่าภัตตาหารเช้า และภัตตาหารเพล เป็นเงิน 28,220 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทำหนังสือเชิญหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงานวันสงกรานต์ ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดทุ่งครุ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ส่งใบสมัครการประกวดผู้สูงวัยขวัญใจเขตทุ่งครุ และให้หน่วยงานต่าง ๆ ส่งรายชื่อผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดกิจกรรมโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (วันสงกรานต์) ทั้งหมด 100 คน มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 91.5 และมีความพึงพอใจระดับมาก 8.5 และจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (วันเข้าพรรษา) ปี 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดกิจกรรมโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (วันเข้าพรรษา) ทั้งหมด 100 คน มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 97.87 และมีความพึงพอใจระดับมาก 8.5 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทั้งหมด 200 คน มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 98.60 และมีความพึงพอใจระดับมาก 8.7 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งหมด 200 คน มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 98.94 และมีความพึงพอใจระดับมาก 9.1

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(20) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (โดยฝ่ายทะเบียน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (โดยฝ่ายทะเบียน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- 25 ตุลาคม 2561 เขียนโครงการและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 9 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านไปแล้ว จำนวน 9 หลัง - 20 พฤศจิกายน 2561 ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 225 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 11 จุด (จำนวน 225 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 20 จุด (จำนวน 234 หลัง) - 24 ธันวาคม 2561 ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 62 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 24 จุด (จำนวน 62 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 44 จุด (จำนวน 296 หลัง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- 28 มกราคม 2562 ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 24 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 24 จุด (จำนวน 24 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 68 จุด (จำนวน 320 หลัง) - 25 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 281 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 15 จุด (จำนวน 281 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 83 จุด (จำนวน 601 หลัง) - 25 มีนาคม 2562 ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 71 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 11 จุด (จำนวน 71 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 94 จุด (จำนวน 672 หลัง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- 24 เมษายน 2562 ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 405 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 20 จุด (จำนวน 405 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 114 จุด (จำนวน 1,077 หลัง) - 24 พฤษภาคม 2562 ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 117 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 18 จุด (จำนวน 117 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 132 จุด (จำนวน 1,194 หลัง) - 25 มิถุนายน 2562 ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 22 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 20 จุด (จำนวน 22 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 152 จุด (จำนวน 1,216 หลัง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-25 กรกฎาคม 2562 ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 19 หลัง และำดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 19 จุด (จำนวน 19 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 171 จุด (จำนวน 1,235 หลัง) -22 สิงหาคม 2562 ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 20 หลัง และำดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 15 จุด (จำนวน 20 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 186 จุด (จำนวน 1,255 หลัง) - 23 กันยายน 2562 ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 82 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 24 จุด (จำนวน 82 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 210 จุด (จำนวน 1,337 หลัง) ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร (โดยฝ่ายโยธา)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร (โดยฝ่ายโยธา)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
47.00

100 / 100
3
73.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน หลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างประจำเดือน มีนาคม 2562 จำนวน หลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ได้ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 จำนวน หลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับใบอนุญาตครบถ้วน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(22) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ 50

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 50)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมจัดทำแผนในการลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย จำนวน 15 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนตามแผน และเปิดเวทีชุมชน เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ได้จัดทำแผนพัฒนาชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง 15 ชุมชน และอยู่ระหว่างเสนอแผนพัฒนาชุมชนให้ผู้บริหารอนุมัติแผนพัฒนาชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(23) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :87.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.91

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
76.00

100 / 100
4
87.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเก็บภาษี 3 ประเภทแล้วจำนวน 1,692,280.14 บาท จากประมาณการ 88,500,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดเก็บภาษี 3 ประเภทแล้วจำนวน 67,570,025.25 บาท จากประมาณการ 88,500,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดเก็บภาษี 3 ประเภทแล้วจำนวน 77,069,002.14 บาท จากประมาณการ 88,500,000 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(24) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :เก็บหนี้ค้างชำระได้ตั้งแต่ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เก็บหนี้ค้างชำระได้ตั้งแต่ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- วางแผนการดำเนินงานตามโครงการและขออนุมัติโครงการ - จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ - อยู่ระหว่างขั้นตอนในการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ลูกหนี้ชำระภาษีค้างเป็นจำนวนเงิน 114,491.44 บาท คงเหลือหนี้ค้างชำระ 34,038.14 บาท หนี้ค้างชำระยกมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 รวมเป็นเงิน 148,529.58 บาท ลูกหนี้ลดลง 114,491.44/148,529.58 x 100 = 77.08 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- หนี้ค้างชำระยกมา 148,184.58 ได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2561 -31 สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 129,707.03 บาท คงเหลือหนี้ค้างชำระ 18,477.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 88

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด