ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 01000000

Home Home SED


มิติที่ ๕.๑ - มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ

(1) 1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑลที่เป็นพื้นที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร
1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑลที่เป็นพื้นที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานคร
(ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :19.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00

100 / 100
2
16.00

100 / 100
3
19.00

100 / 100
4
19.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการวางแผนและกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ขอชะลอโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ขออนุมัติยกเลิกโครงการพร้อมโอนงบประมาณเข้างบกลาง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาต่อการจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนวิธีการและระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาต่อการจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนวิธีการและระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
14.00

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการวางแผนและกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินโครงการ โดยได้นำเข้าหารือในคณะอนุกรรมการเพื่อกิจการสภากรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการและช่วงเวลา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจความพึงพอใจ และรายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาว

(3) 3. ร้อยละการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากการกิจกรรมแลกเปลี่ยนความร่วมมือของโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
3. ร้อยละการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากการกิจกรรมแลกเปลี่ยนความร่วมมือของโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.คณะผู้แทนสภากรุงเทพมหานคร มีกำหนดการเดินทางเยือนเทศบาลเมืองฮิราคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3-8 ก.พ. 2562 ในการศึกษาสถานที่เรียนภาษาญี่ปุ่น 2.คณะผู้แทนสภากรุงเทพมหานคร มีกำหนดเดินทางเยือนสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 ตามโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

คณะผู้แทนจากสภามหานครอินซอน สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 10 คน มีกำหนดการเดินทางเยือนสภากรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานครและหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่างๆ ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานคร และรายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 4. จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ สภากรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
4. จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สภากรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ช่องทาง

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
3.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นชอบการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างร่างรายละเอียด TOR และเตรียมตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการผลิตโปสเตอร์รายชื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระว่างการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และวิทยุโทรทัศน์ตามแผนการประชาสัมพันธ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการดำเนินการต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร และหัวหน้าหน่วยงานทราบเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 5. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
5. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
32.00

100 / 100
3
38.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้แก่ประชาชนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้แก่ประชาชนเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการฯ - เนื่องจากสภาฯ และผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีแผนจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติฝบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เร็วขึ้นกว่าปกติ โดยจะเริ่มมีการประชุมในเดือนมิถุนายน 2562 และจะสิ้นสุดภายในเดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับการดำเนินโครงการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการดังกล่าวในขั้นตอนที่ 3 - 5 จึงจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปถึงเดือนกันยายน 2562 - ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ได้รายงานให้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร (นำโดย นางมาลี ภิรมย์จิตต์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร) ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ และสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสภากรุงเทพมหานคร รายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 6. ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเผยแพร่/แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองเนื่องในโอกาสวันสภากรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
6. ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเผยแพร่/แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองเนื่องในโอกาสวันสภากรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :28.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00

100 / 100
2
16.00

100 / 100
3
25.00

100 / 100
4
28.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการวางแผนและกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินโครงการ โดยนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการเพื่อกิจการสภากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานครได้พิจารณากำหนดวันที่ 19 เมษายน 2562 ให้เป็นวันที่ดำเนินโครงการ และจะได้นำเสนอขอความเห็นชอบจากประธานสภากรุงเทพมหานครต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้รับความเห็นชอบการดำเนินโครงการจากประธานสภากรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ และกำหนดวันที่จัดงาน โดยประธานสภากรุงเทพมหานครจะขอประทานฤกษ์จากสมเด็จพระสังฆราชฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการและโอนงบประมาณเข้างบกลาง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย

(7) 7. หนังสือด้านกฎหมายที่เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 - 2561
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
7. หนังสือด้านกฎหมายที่เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 - 2561

หน่วยนับ :เล่ม

เป้าหมาย :2,000.00

ผลงาน :2,000.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เล่ม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
36.00

100 / 100
2
54.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
2,000.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กำหนดราคากลาง และจัดทำประมาณการรายละเอียด ของงานจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือรวมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผู้จ้างได้ส่งมอบหนังสือรวมข้อบํญญัติ กทม. ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้จัดทำหนังสือรวมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 2,000 เล่มแล้ว และได้มีหนังสือส่งให้หน่วยงานต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องแล้ว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(8) 8. ร้อยละความสำเร็จในการประสานติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามมติ ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร กรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เสนอญัตติ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
8. ร้อยละความสำเร็จในการประสานติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามมติ
ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร
กรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เสนอญัตติ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
33.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... / 29/11/2561 : ได้ส่งญัตติให้ฝ่ายบริหาร กทม. พิจารณาญัตติ / 24/12/2561 : ส่งเรื่องยืนยันญัตติในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 จำนวน 2 เรื่อง / 30/1/2562 : ส่งญัตติที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเสนอต่อสภากรุงเทพมหานครในการประชุมสภากรุงเทพสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่งประจำปี 2562 ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

29/4/2562 : ติดตามญัตติที่สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร / 29/5/2562 : ติดตามญัตติที่สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร / 20/6/2562 : ติดตามญัตติที่สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร -ญัตติเสนอโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562 จำนวน 18 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(9) 10. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่การจัดประชุมตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
10. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่การจัดประชุมตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบแล้วเตามแผนงานที่วางไว้ ตามหนังสือฝ่ายบริหารงานทั่วไป ที่ 958/2562 ลว . 10 มิ.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบแล้วเตามแผนงานที่วางไว้ ตามหนังสือฝ่ายบริหารงานทั่วไป ที่ 958/2562 ลว . 10 มิ.ย. 62

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) 1. ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้การต้อนรับและให้ความรู้แก่หน่วยงานอื่น (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
1. ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้การต้อนรับและให้ความรู้แก่หน่วยงานอื่น  (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
13.00

100 / 100
3
19.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อเตรียมการดำเนินงาน และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อเตรียมการดำเนินงาน และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจความพึงพอใจ และรายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) 2. ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการมี ความพึงพอใจในการให้คำปรึกษา แนะนำ ตีความ ตอบข้อหารือ ปัญหาทางกฎหมายและให้บริการ ข้อมูลทาง กฎหมาย (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
2. ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในการให้คำปรึกษา 
แนะนำ ตีความ ตอบข้อหารือ
ปัญหาทางกฎหมายและให้บริการ
ข้อมูลทาง กฎหมาย  (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
36.00

100 / 100
2
54.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตรวจสอบและศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตรวจสอบและศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจความพึงพอใจ และรายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) 3. ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในการให้การสนับสนุน ด้านสถานที่เพื่อดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานอื่น (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
3. ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจในการให้การสนับสนุน
ด้านสถานที่เพื่อดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานอื่น (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 31/10/2561 : - วันที่ 16 ตุลาคม 2561 คณะผู้แทนจากสภาอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร - วันที่ 22 ตุลาคม 2561 คณะผู้แทนจากสภากรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร - วันที่ 24 ตุลาคม 2561 คณะผู้แทนจากสภาประชาชนเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร / 7/11/2561 : สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครขอใช้ห้องประชุม 5-6 สภากรุงเทพมหานคร 16/11/2561 : สำนักการศึกษา ขอให้ห้องประชุม 2 สภากรุงเทพมหานคร 23/11/2561 : สำนักพัฒนาสังคม ขอใช้ห้องประชุม 3-4 สภากรุงเทพมหานคร 30/11/2561 : คณะผู้แทนสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร / 26/12/2561 : วันที่18 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร / ๒๔ มกราคม 2562 คณะยุวทูตเมืองยาชิโยเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

30/4/2562 : วันที่ 2 เมษายน 2562 สำนักงานตรวจสอบภายใน นำนักศึกษาหลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร วันที่ 18 เมษายน 2562 คณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาชนจีน จากเมืองหางโจว เยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร / 28/5/2562 : อยู่ระหว่าง -ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน -จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร / 21/6/2562 : อยู่ระหว่าง -ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน -จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจความพึงพอใจ และรายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) 4. ร้อยละของผู้รับบริการมี ความพึงพอใจในการจัดประชุม สภากรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
4. ร้อยละของผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในการจัดประชุม
สภากรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช 2562 มีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มกราคม 2562 2.จัดทำระเบียบวาระการประชุมทุกสัปดาห์ที่มีการประชุม 3.จัดทำหนังสือเชิญประชุม และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 4.จัดทำรายงานการประชุมเพื่อนำเข้าคณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ พิจารณา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

23/4/2562 : 1.จัดทำรายงานการประชุมเพื่อนำเข้าคณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ พิจารณา 2. ดำเนินการเพื่อเวียนหนังสือปิดประกาศคำสั่งเปิดสมัยประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ป ระจำปีพุทธศักราช 2562 มีกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562 3. จัดทำระเบียบวาระการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 1) 4. จัดทำหนังสือเชิญประชุม และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 5. จัดเตรียมสถานที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานครแห่งใหม่ที่ กทม. 2 (ดินแดง) และจัดการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีพุทธสักราช 2562 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร กทม. 2 (ดินแดง) / 27/5/2562 : - จัดทำรายงานการประชุมเพื่อนำเข้าคณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ พิจารณา - จัดทำคำสั่งขยายสมัยประชุมสภากรุวเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีกำหนดครั้งละ 15 วัน รวม 30 วัน ขยายถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 - จัดทำระเบียบวาระการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 5) ถึง (ครั้งที่ 8) - จัดทำหนังสือเชิญประชุม และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม - จัดเตรียมสถานที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานครแห่งใหม่ที่ กทม.2 (ดินแดง) และจัดการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร กทม.2 (ดินแดง) / 20/6/2562 : จัดทำรายงานการประชุมเพื่อนำเข้าคณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ พิจารณา - ดำเนินการเพื่อเวียนหนังสือปิดประกาศคำสั่งเปิดสมัยประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแนก ประจำปีพุทธศักราช 2562 มีกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2562 และคำสั่งปิดสมัยประชุมวิสามัญ - ดำเนินการเพื่อเวียนหนังสือปิดประกาศคำสั่งเปิดสมัยประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2562 มีกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กรกฎาคม 2562 - จัดทำหนังสือเชิญประชุม และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม - จัดเตรียมสถานที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานครแห่งใหม่ที่ กทม.2 (ดินแดง) และจัดการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่แรก ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร กทม.2 (ดินแดง) และ ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจความพึงพอใจ และรายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(14) 5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการจัดประชุมคณะกรรมการสามัญ (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการจัดประชุมคณะกรรมการสามัญ (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.อยู่ระหว่างการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการจัดการประชุมคณะกรรมการสามัญ 2.จัดการประชุมคณะกรรมการสามัญ จำนวน 31 ครั้ง 3.อยู่ระหว่างการจัดการประชุมคณะกรรมการสามัญ จำนวน 11 คณะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

26/4/2562 : 1.จัดการประชุมคณะกรรมการสามัญ จำนวน 27 ครั้ง 2. อยู่ระหว่างการสรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการจัดการประชุมคณะกรรมการสามัญ ครั้งที่ 1 และจัดการประชุมคณะกรรมการสามัญ จำนวน 11คณะ / 28/5/2562 : - จัดการประชุมคณะกรรมการสามัญ จำนวน 34 ครั้ง - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการจัดการประชุมคณะกรรมการสามัญ ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) จัดการประชุมคณะกรรมการสามัญ รวมจำนวน 206 ครั้ง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจฯ ร้อยละ 95.90 - อยู่ระหว่างจัดการประชุมคณะกรรมการสามัญ จำนวน 11 คณะ / 20/6/2562 : - จัดประชุมคณะกรรมการสามัญ จำนวน 23 ครั้ง - อยู่ระหว่างจัดการประชุมคณะกรรมการสามัญ จำนวน 11 คณะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจความพึงพอใจ และรายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(15) 6. ผู้รับบริการ (ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 1, รองประธาน สภากรุงเทพมหานคร คนที่2) มีความพึงพอใจต่อเรื่องที่นำเสนอเพื่อ ทราบและพิจารณาสั่งการ (ผลลัพธ์
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
6. ผู้รับบริการ (ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 1, รองประธาน
สภากรุงเทพมหานคร คนที่2) 
มีความพึงพอใจต่อเรื่องที่นำเสนอเพื่อ
ทราบและพิจารณาสั่งการ  (ผลลัพธ์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
68.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้กลั่นกรองเรื่องเสนอประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ในเรื่องเพื่อพิจารณาและเรื่องเพื่อทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

25/4/2562 : เรื่องเพื่อทราบ ประธานสภาฯ จำนวน 6 เรื่อง รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง จำนวน 1 เรื่อง รองประธานสภาฯ คนที่สอง จำนวน 15 เรื่อง 2. เรื่องเพื่อพิจารณาสั่งการ ประธานสภาฯ จำนวน 28 เรื่อง รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง จำนวน 32 เรื่อง รองประธานสภาฯ คนที่สอง จำนวน 16 เรื่อง / 27/5/2562: เรื่องเพื่อทราบ ประธานสภาฯ จำนวน 27 เรื่อง รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง จำนวน 3 เรื่อง รองประธานสภาฯ คนที่สอง จำนวน 17 เรื่อง 2. เรื่องเพื่อพิจารณาสั่งการ ประธานสภาฯ จำนวน 28 เรื่อง รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง จำนวน 55 เรื่อง รองประธานสภาฯ คนที่สอง จำนวน 11 เรื่อง / 17/6/2562 : เรื่องเพื่อทราบ ประธานสภาฯ จำนวน 28 เรื่อง รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง จำนวน 3 เรื่อง รองประธานสภาฯ คนที่สอง จำนวน 21 เรื่อง 2. เรื่องเพื่อพิจารณาสั่งการ ประธานสภาฯ จำนวน 42 เรื่อง รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง จำนวน 41 เรื่อง รองประธานสภาฯ คนที่สอง จำนวน 9 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจความพึงพอใจ และรายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) 7. ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อการยกร่างญัตติที่เสนอ (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
7. ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อการยกร่างญัตติที่เสนอ  (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
33.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 31/10/2561 : ดำเนินการยกร่างญัตติ จำนวน 6 เรื่อง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. รับเรื่องญัตติที่สภากรุงเทพมหานครต้องการเสนอและประสานข้อมูล สอบถามรายละเอียดประเด็นสำคัญของเรื่องที่สมาชิกสภาฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร 2.สืบค้น รวบรวมข้อมูลใน้รื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สมาชิกฯ ต้องการนำเสนอเป็นญัตติ 3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลเพื่อเตรียมนำมาเขียนเป็นญัตติ 4. เรียบเรียงและเขียนญัตติ 5. นำเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ 6. นำเสนอสมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นญัตติลงนาม พร้อมสมาชิกสภาฯ ผู้รับรอง / 23/11/2561 : ดำเนินการยกร่างญัตติ จำนวน 3 เรื่อง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. รับเรื่องญัตติที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องการเสนอและประสานข้อมูล สอบถามรายละเอียดประเด็นสำคัญของเรื่องสมาชิกสภาฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร 2. สืบค้น รวบรวมข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สมาชิกสภาฯ ต้องการนำเสนอเป็นญัตติ 3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลเพื่อเตรียมนำมาเขียนเป็นญัตติ 4. เรียบเรียงและเขียนญัตติ 5. นำเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ 6. นำเสนอสมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นญัตติลงนาม พร้อมสมาชิกสภาน ผู้รับรอง / 24/12/2561 : ดำเนินการยกร่างญัตติ จำนวน 6 เรื่อง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. รับเรื่องญัตติที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องการเสนอและประสานข้อมูล สอบถามรายละเอียดประเด็นสำคัญของเรื่องที่สมาชิกสภาฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร 2. สืบค้น รวบรวมข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สมาชิกฯต้องการนำเสนอเป็นญัตติ 3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลเพื่อเตรียมนำมาเขียนเป็นญัตติ 4. เรียบเรียงและเขียนญัตติ 5. นำเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ 6. นำเสนอสมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นญัตติลงนาม พร้อมสมาชิกสภาฯ ผู้รับรอง / 22/1/2562 : ไม่มีการดำเนินการยกร่างญัตติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

23/4/2562 : ดำเนินการยกร่างญัตติ จำนวน 3 เรื่อง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. รับเรื่องญัตติที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องการเสนอและประสานข้อมูล สอบถามรายละเอียดประเด็นสำคัญของเรื่องที่สมาชิกสภาฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร 2. สืบค้น รวบรวมข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สมาชิกฯต้องการนำเสนอเป็นญัตติ 3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลเพื่อเตรียมนำมาเขียนเป็นญัตติ 4. เรียบเรียงและเขียนญัตติ 5. นำเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ 6. นำเสนอสมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นญัตติลงนาม พร้อมสมาชิกสภาฯ ผู้รับรอง / 27/5/2562 : ดำเนินการยกร่างญัตติ จำนวน 3 เรื่อง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. รับเรื่องญัตติที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องการเสนอและประสานข้อมูล สอบถามรายละเอียดประเด็นสำคัญของเรื่องที่สมาชิกสภาฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร 2. สืบค้น รวบรวมข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สมาชิกฯต้องการนำเสนอเป็นญัตติ 3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลเพื่อเตรียมนำมาเขียนเป็นญัตติ 4. เรียบเรียงและเขียนญัตติ 5. นำเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ 6. นำเสนอสมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นญัตติลงนาม พร้อมสมาชิกสภาฯ ผู้รับรอง / 20/6/2562 : ดำเนินการยกร่างญัตติ จำนวน 2 เรื่อง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. รับเรื่องญัตติที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องการเสนอและประสานข้อมูล สอบถามรายละเอียดประเด็นสำคัญของเรื่องที่สมาชิกสภาฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร 2. สืบค้น รวบรวมข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สมาชิกฯต้องการนำเสนอเป็นญัตติ 3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลเพื่อเตรียมนำมาเขียนเป็นญัตติ 4. เรียบเรียงและเขียนญัตติ 5. นำเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ 6. นำเสนอสมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นญัตติลงนาม พร้อมสมาชิกสภาฯ ผู้รับรอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจความพึงพอใจ และรายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(17) 8. ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการรับข้อมูลทางกฎหมายในด้านต่างๆ ของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
8. ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการรับข้อมูลทางกฎหมายในด้านต่างๆ ของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
36.00

100 / 100
2
54.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ลงข้อมูลเกี่ยวกับ 8 อาชีพที่สามารถทำงานได้อย่างเสรีใน 10 ประเทศอาเซียนใน Facebook ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

20/6/2562 : ลงข้อมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศอินโดนีเซีย ใน Face book ของสำนักงานเลขานุการกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจความพึงพอใจ และรายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) 9. ร้อยละของการตรวจร่างสัญญา ที่ต้องทำการตรวจสอบให้ถูกต้องและ ทันภายในกำหนดระยะเวลา (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
9. ร้อยละของการตรวจร่างสัญญา    ที่ต้องทำการตรวจสอบให้ถูกต้องและ
ทันภายในกำหนดระยะเวลา  
(ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
36.00

100 / 100
2
54.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตรวจสอบและศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบร่างสัญญาของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

26/4/2562 : ตรวจสอบและศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจร่างสัญญาของหน่วยงาน / 28/5/2562 : ตรวจสอบและศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจร่างสัญญาของหน่วยงาน / 20/6/2562 : ตรวจร่างสัญญาจ้างทำโครงการประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ตรวจสอบและศึกษาข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(19) 10. ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ต่อการจัดทำและให้บริการข้อมูลทางวิชาการ (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
10. ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดทำและให้บริการข้อมูลทางวิชาการ (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ศึกษาค้นคว้าและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และให้บริการข้อมูลเดือนมกราคม 2562 จำนวน 2 ครั้ง (ตค 2561 - มค 2562 รวม 8 ครั้ง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

23/4/2562 : ศึกษาค้นคว้าและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และให้บริการข้อมูลเดือนเมษายน 2562 จำนวน 2 ครั้ง (ต.ค. 2561 - เม.ย. 2562 รวม 14 ครั้ง) / 27/5/2562 : ศึกษาค้นคว้าและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และให้บริการข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 1 ครั้ง (ต.ค. 2561 - พ.ค. 2562 รวม 15 ครั้ง) / 17/6/2562 : การศึกษาค้นคว้า และปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และให้บริการข้อมูลเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 2 ครั้ง (ต.ค. 2561 - มิ.ย. 2562 รวม 17 ครั้ง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจความพึงพอใจ และรายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) 11. ระดับความสำเร็จในการยืนยันมติ ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ผลผลิต
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
11. ระดับความสำเร็จในการยืนยันมติ
ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร  (ผลผลิต

หน่วยนับ :วัน

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(วัน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
33.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำหนังสือยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร เสนอ ปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

23/4/2562 : จัดทำหนังสือยืนยันมติที่ประชุมสภา กทม. เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / 27/5/2562 : จัดทำหนังสือยืนยันมติที่ประชุมสภา กทม. เสนอปลัด กทม. เพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการ กทม. จำนวน 3 เรื่อง / 20/6/2562 : ไม่มีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนมิถุนายน เนื่องจากเป็นการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยืนยันมติภายใน 3 วันทำการ รวมทั้งหมดจำนวน 20 เรื่อง และรายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(21) 12. ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ต่อเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสามัญ (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
12. ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ต่อเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสามัญ  (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.อยู่ระหว่างจัดทำและออกแบบสำรวจความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการสามัญ 2.อยู่ระหว่างการจัดการประชุมของคณะกรรมการสามัญ 11 คณะ 3.จัดทำรายงานการประชุม จำนวน 31 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

26/4/2562 : 1.อยู่ระหว่างการสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการสามัญ 2.อยู่ระหว่างการจัดการประชุมของคณะกรรมการสามัญ 11คณะ 3.จัดทำรายงานการประชุม จำนวน 27 ครั้ง / 28/5/2562 : - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสามัญ ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) จัดทำเอกสารประกอบการประชุมรวม 206 ครั้ง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจฯ ร้อยละ 95.60 - อยู่ระหว่างการจัดการประชุมของคณะกรรมการสามัญ - จัดทำรายงานการประชุม จำนวน 34 ครั้ง / 20/6/2562 : - อยู่ระหว่างการจัดการประชุมคณะกรรมการสามัญ 11 คณะ - จัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 23 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจความพึงพอใจ และรายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(22) 13. จำนวนครั้งในการเผยแพร่ข่าวสารสภากรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
13. จำนวนครั้งในการเผยแพร่ข่าวสารสภากรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ครั้ง/เดือน

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/เดือน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.00

100 / 100
2
48.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำข่าวหรือภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง/เดือน 1. 15 มกราคม 2561 นายนิรันดร์ฯ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 2 ให้การต้อนรับนายกเทศบาลเมืองฮิกาคาวะ ประเทศญี่ปุ่น 2. 16 มกราคม 2561 นายกิตติฯ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 1 เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยแรก (ครั้งที่ 2) 3. 23 มกราคม 2561 นายกิตติฯ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 1 เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 3)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

25/4/2562 : จัดทำข่าวหรือภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง/เดือน 1. เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 62 เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 2. เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 62 เวลา 13.30 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากหอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวังไปเก็บรักษา ณ ห้องดอกแก้ว กระทรวงมหาดไทย 3. 22 เม.ย. 62 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่อง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย สถานีสูบน้ำคลองโอ่งอ่าง ประตูระบายน้ำวัดราชบพิธ (คลองโอ่งอ่าง) และสถานีสูบน้ำเทเวศน์ เพื่อศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำและการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียเกาะรัตนโกสินทร์อันเป็นการส่งเสริมให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญ / 29/5/2562 : (1 พ.ค. 62) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 5) ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (8 พ.ค. 62) เวลา 10.00 ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 6) ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (21 พ.ค. 62) เวลา 09.30 น. พล.ต.ท. ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะรองประธานคณะกรรมการการจราจรขนส่งและการระบายน้ำ ประจำสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe Jacking) บริเวณถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตสัมพันธ์วงศ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ / 21/6/2562 : 1. (12 มิ.ย. 62) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่2) ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกทม.1 (เสาชิงช้า) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยกรุงเทพมหานครได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 83,398,920,000 บาท จำแนกได้ดังนี้ 1.งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร จำนวน 83,000,000,000 บาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 83,000,000,000 บาท โดยจ่ายจากรายได้ประจำของกรุงเทพมหานคร จำนวน 83,000,000,000 บาท 2.งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 398,920,000 บาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ จำนวน 283,285,000 บาท โดยจ่ายจากรายได้ประจำของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 558,472,740 บาท รายจ่ายพิเศษ จำนวน 115,635,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 115,635,000 บาท ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล โดยพิจารณาการของบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานตามความจำเป็นเร่งด่วน ภาระผูกพันของงานและโครงการต่างๆ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 โดยประมาณการรายรับของกรุงเทพมหานคร จำนวน 83,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 3,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.75 ในส่วนของประมาณการรายรับของงบการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 674.11 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 76.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.19 นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเป็นเงินอุดหนุนอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐบาล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวเพิ่มเติมว่า ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่จะต้องเกิดความคุ้มค่า ประหยัด คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์กรุงเทพฯไปสู่ “มหานครแห่งเอเชีย” ในปี พ.ศ.2575 และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2563 อย่างไรก็ดี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สามารถจำแนกตามด้านของงบประมาณ 7 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านการบริหารทั่วไป จำนวน 25,474.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.69 2.ด้านการโยธาและระบบจราจร จำนวน 16,362.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.71 3.ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย จำนวน 13,586.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.38 4.ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย จำนวน 9,863.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.88 5.ด้านการสาธารณสุข จำนวน 6,733.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.11 6.ด้านการพัฒนาและบริการสังคม จำนวน 6,345.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.65 และ 7.ด้านการศึกษา จำนวน 4,634.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.58 ภายหลังจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยื่นเสนอร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ร่วมกันอภิปราย และตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครอย่างกว้างขวางในประเด็นต่างๆ อาทิ ประเด็นรายจ่ายงบกลาง นายธวัชชัย ฟักอังกูร ได้ตั้งข้อสังเกตว่า การใช้งบกลางของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมายังไม่สอดคล้องกับกฎหมายและพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขจะทำให้เกิดความเสียหายในอนาคต ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงควรออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เพื่อให้การบริหารกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัว ประเด็นความคุ้มค่า และประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ นายภาส ภาสสัทธา ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ตามข้อเท็จจริงในปัจจุบันพบว่าจำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 แห่ง มีจำนวนน้อยลง สำนักการศึกษาจะมีการพิจารณาให้เด็กมาร่วมทำกิจกรรมบูรณาการระหว่างโรงเรียนได้หรือไม่ รวมทั้งการก่อสร้างอาคารของหลายโรงเรียนในขณะที่จำนวนนักเรียนลดลงยังจำเป็นหรือไม่ รวมทั้งการก่อสร้างอาคารเรียนในปีที่ผ่านมามีการก่อสร้างผิดแบบ และแก้ไขแบบเอง จึงขอให้ระมัดระวังเนื่องจากเป็นไปด้วยความไม่ถูกต้อง และอาจส่งผลในเรื่องของการตรวจสอบในอนาคต 2. (13 มิ.ย. 62) เวลา 15.30 น. สภากรุงเทพหานครได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีมติเลือก นายคำรณ โกมลศุภกิจ เป็นประธานกรรมการ นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง นายสมพงษ์ เวียงแก้ว เป็นรองประธานกรรมการคนที่สาม และนางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีมติตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ทั้งหมด 15 คณะ และคณะอนุกรรมการจะเข้ามารายงานต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป 3. (18 มิ.ย. 62) เวลา 09.30 น. พลต.ท.ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง สมาชิกสภากรุงเทพมหานครในฐานะคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณของสำนักการระบายน้ำ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ โดยมีนายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ กทม. ลงพื้นที่ตรวจจุดก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ และคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 เพื่อขยายความยาวอุโมงค์ระบายน้ำ เพื่อเพิ่มอาคารรับน้ำออกไปตามแนวคลองแสนแสบถึงคลองลาดพร้าว 130 และเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่บางส่วนของเขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม และเขตคันนายาว โดยจะเพิ่มพื้นที่ในการระบายน้ำลงอุโมงค์อีกประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานการเผยแพร่ข่าวสารของสภากรุงเทพมหานครประจำเดือนกันยายน 2542 และรายงานผลการดำเนินงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(23) 14. ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
14. ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทำสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ทุกสัปดาห์ที่มีการประชุม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

23/4/2562 : จัดทำสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ครั้ง / 27/5/2562 : จัดทำสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่มีการพิจารณาในการประชุมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ครั้ง / 20/6/2562 : จัดทำสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ประจำพุทธสักราช 2562 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจความพึงพอใจ และรายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(24) 15. ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ในการจัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
15. ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ในการจัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี  (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
23.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.อยู่ระหว่างรอ ผว.กทม. เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณต่อสภากรุงเทพมหานคร 2.มีการหารือในกลุ่มงานประชุมสภาฯ เพื่อเตรียมวางแผนการจัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

23/4/2562 : 1. อยู่ระหว่างรอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณต่อสภากรุงเทพมหานคร 2. มีการประชุมหารือระหว่างวภาฯ ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมวางแผนการจัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ 3. จัดทำร่างกำหนดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิสามัญ ฯ เนอสมาชิกสภาฯ พิจารณาในเบื้องต้นแล้ว / 27/5/2562 : - อยู่ระหว่างรอ ผว.กทม. เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภากรุงเทพมหานคร + มีการประชุมหารือระหว่างสภาฯ ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมวางแผนการจัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ - จัดทำร่างกำหนดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ เสนอสมาชิกฯ พิจารณาในเบื้องต้นแล้ว - ประสานงานกลุ่มงานกฎหมายจัดเตรียมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ้ายประจำปี และเตรียมทำสำเนาแจกสมาชิกสภาฯ / 20/6/2562 : - จัดการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ ครั้งแรก - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการวิสามัญฯ - จัดทำกำหนดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ - จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ - จัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ - จัดทำคำสั่งสำนักงานเลขานุการสภาฯ เพื่อมอบหมายงานให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจความพึงพอใจ และรายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(25) 16. ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ในการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญ (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
16. ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ในการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญ  (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.อยู่ระหว่างจัดทำและออกแบบสำรวจความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการสามัญ 2.จัดทำรายงานการประชุม จำนวน 31 ครั้งๆ ละ 33 ชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

26/4/2562 : 1.อยู่ระหว่างการสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการสามัญ 2.จัดทำรายงานการประชุม จำนวน 27 ครั้งๆ ละ 11 ชุด / 28/5/2562 : - อยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการสามัญ - จัดทำรายงานการประชุม จำนวน 34 ครั้งๆ ละ 11 ชุด / 20/6/2562 : อยู่ระหว่างจัดการประชุมของคณะกรรมการสามัญ 11 คณะ - จัดทำรายงานการประชุม จำนวน 23 ครั้งๆ ละ 11 ชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจความพึงพอใจ และรายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(26) 17. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในการแปลเอกสารและตรวจร่างแก้ไขเอกสารภาษาอังกฤษของสภากรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
17. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในการแปลเอกสารและตรวจร่างแก้ไขเอกสารภาษาอังกฤษของสภากรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

นักวิเทศสัมพันธ์ได้ร่างแปลหนังสือตอบรับคำเชิญการเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนเมษายน 2562 ของคณะผู้แทนสภาประชาชนเทศบาลเมืองยางโจว สาธารณะประชาชนจีน ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

29/4/2562 : นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานต่างประเทศ สลส.กทม ได้ดำเนินการแปลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประสานงานจากเมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเยือนของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเมืองคุนหมิง / 28/5/2562 : นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานต่างประเทศ สลส.กทม. ได้ดำเนินการแปลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองชานตง ในกากรเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหฟานคร ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) / 21/6/2562 : นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานต่างประเทศ สลส.กทม. ได้ดำเนินการแปลหนังสือคอบรับคำเชิญของคณะสภามหานครอินชอน ในการเดินทางเยือนสภากรุงเทพมหานครช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจความพึงพอใจ และรายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(27) 18. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในการจัดคำกล่าวและการโต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษ (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
18. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในการจัดคำกล่าวและการโต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษ   (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.นักวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่างคำกล่าวต้อนรับฯคณะทูตเยาวชนประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 24 มกราคม 2562 2.นักวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่างหนังสือโต้ต้อนภาษาอังกฤษแจ้งการเดืนทางเยือนสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

29/4/2562 : ไม่มีการจัดทำคำกล่าวและการโต้ตอบหนังสือ / 28/5/2562 : นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานต่างประเทศ สลส.กทม. ได้ดำเนินการจัดทำร่างคำกล่าว (ต้อนรับ) ของประธานสภากรุงเทพมหานคร เพื่อต้อนรับคณะผู้แทนจากเทศบาลเมืองชานตง ในการเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) / 21/6/2562 : นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานต่างประเทศ สลส.กทม. ได้จัดทำร่างจดหมายโต้ตอบอิเล็กทรอนิกส์ ภาษาอังกฤษประสานกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศของสภามหานครอินซอน ในเรื่องการเลื่อนช่วงการเดินทางเยือนสภากรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจความพึงพอใจ และรายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(28) 19. ร้อยละความพึงพอใจของคณะกรรมการวิสามัญต่อการจัดการประชุม (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
19. ร้อยละความพึงพอใจของคณะกรรมการวิสามัญต่อการจัดการประชุม (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
33.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมให้แก่คณะกรรมการวิสามัญ จำนวน 18 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

23/4/2562 : จัดประชุมให้แก่คณะกรรมการวิสามัญ 11 คณะ จำนวน 17 ครั้ง / 27/5/2562 : จัดประชุมให้แก่คณะกรรมการวิสามัญ 7 คณะ จำนวน 16 ครั้ง / 20/6/2562 : จัดประชุมให้แก่คณะกรรมการวิสามัญ 9 คณะ จำนวน 15 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจความพึงพอใจ และรายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(29) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

23/4/2562 : ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากการสำรวจครั้งที่ 1 ในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.012 และอยู่ระหว่างเตรียมการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2 / 27/5/2562 : ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากการสำรวจครั้งที่ 1 ในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.012 และอยู่ระหว่างเตรียมการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2 / 17/6/2562 : ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากการสำรวจครั้งที่ 1 ในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.012 และอยู่ระหว่างการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจความพึงพอใจตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(30) 9. ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ต่อเอกสารประกอบการประชุม สภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
9. ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ต่อเอกสารประกอบการประชุม
สภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำข้อมูลเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ (ภาคผนวก) ประจำเดือนมกราคม 2562 จำนวน 2 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

23/4/2562 : 1. ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อการจัดการประชุม (ครั้งที่ 1) ด้านเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก) คิดเป็นร้อยละ 92.60 2. จัดทำข้อมูลเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ (ภาคผนวก) ประจำเดือนเมษายน 2562 / 27/5/2562 : จัดทำข้อมูลเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ (ภาคผนวก) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 5 เรื่อง / 17/6/2562 : จัดทำข้อมูลเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ (ภาคผนวก) ประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 3 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจความพึงพอใจ และรายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(31) 2.1.1 ร้อยละความสำเร็จองการก่อหนี้ผูกพัน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1.1 ร้อยละความสำเร็จองการก่อหนี้ผูกพัน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 31/10/2561 : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เห็นชอบรายละเอียดและราคากลาง / 27/11/2561 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการขอความเห็นชอบรายละเอียดลักษณะเฉพาะและราคากลาง / 28/12/2561 : ครุภัณฑ์ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) จำนวน 10 รายการ ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ บริษัทส่งมอบของแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ 2. จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง บริษัทส่งมอบของแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ 3. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ อยู่ระหว่างบริษัทส่งมอบของ 4. จัดซื้อม่านปรับแสง จำนวน 5 ชุด อยู่ระหว่างบริษัทส่งมอบของ / 24/1/2562 : ครุภันฑ์ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) จำนวน 10 รายการ ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

/ 31/10/2561 : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เห็นชอบรายละเอียดและราคากลาง / 27/11/2561 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการขอความเห็นชอบรายละเอียดลักษณะเฉพาะและราคากลาง / 28/12/2561 : ครุภัณฑ์ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) จำนวน 10 รายการ ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ บริษัทส่งมอบของแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ 2. จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง บริษัทส่งมอบของแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ 3. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ อยู่ระหว่างบริษัทส่งมอบของ 4. จัดซื้อม่านปรับแสง จำนวน 5 ชุด อยู่ระหว่างบริษัทส่งมอบของ / 24/1/2562 : ครุภันฑ์ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) จำนวน 10 รายการ ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

/ 31/10/2561 : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เห็นชอบรายละเอียดและราคากลาง / 27/11/2561 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการขอความเห็นชอบรายละเอียดลักษณะเฉพาะและราคากลาง / 28/12/2561 : ครุภัณฑ์ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) จำนวน 10 รายการ ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ บริษัทส่งมอบของแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ 2. จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง บริษัทส่งมอบของแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ 3. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ อยู่ระหว่างบริษัทส่งมอบของ 4. จัดซื้อม่านปรับแสง จำนวน 5 ชุด อยู่ระหว่างบริษัทส่งมอบของ / 24/1/2562 : ครุภันฑ์ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) จำนวน 10 รายการ ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(32) 11. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำระบบจัดเก็บและสืบค้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
11. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำระบบจัดเก็บและสืบค้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผู้ช่วยเลขานุการประจำคณะกรรมการสามัญรวบรวมและจัดหมวดหมู่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะกรรมการสามัญแต่ละคณะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผู้ช่วยเลขานุการประจำคณะกรรมการสามัญใช้งานระบบการจัดเก็บและสืบค้นกฎหมายฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ - เตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำแบบสอบถามข้อมูลการใช้งานระบบฯ และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจความพึงพอใจและรายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(33) 12 . (1) ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บเอกสารข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
12 . (1) ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บเอกสารข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

   (2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
36.00

100 / 100
2
54.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครทั้งหมด พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รวบรวมข้อบัญญัติ กทม. ทั้งหมดตั้งแต่ พ.ศ. 2516 ถึงปัจจุบัจนเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจความพึงพอใจ และรายงานผลหัวหน้าหน่วยงานทราบเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(34) 13. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
13. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ระบบ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระบบ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดเตรียมคู่มือและกำหนดวันเวลาอบรมเจ้าหน้าที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างทดลองใช้งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด