ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 19000000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(1) 1.จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
1.จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กิจกรรมฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอ ผว.กทม. และมีหนังสือถึงสำนักงานเขตต่างๆ ให้ดำเนินการฝึกซ้อมครบทุกเขต โดยต้องวัดความรู้ ก่อน-หลัง การฝึกอบรมด้วย ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ขณะนี้อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง สส.เขต ทางสำนักงานเขตจึงยังไม่จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมในขณะนี้ ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ได้ดำเนินการจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันให้กับสำนักงานเขตต่างๆ ไปแล้วรวม 25 เขต ซึ่งสำนักงานเขตได้จัดส่งรายงานผลการฝึกซ้อมมาแล้ว ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 75%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- กิจกรรมฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลสำเร็จ สำนักงานเขตทุกเขตดำเนินการฝึกซ้อม รวม 50 ครั้ง ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 2.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
2.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขณะนี้ได้ดำเนินโครงการฯ โดยมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้ารับกาารฝึกอบรม และประกาศแผนการจัดซื้แจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 10 / 13/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อจัดทำคำสั่งอบรมในโครงการฯ / 7/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ขณะนี้กำลังปรับปรุงข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรมฯ และจัดเตรียมโครงการเพื่อดำเนินการอบรมในปีงบประมาณ 2562 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้ดำเนินการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 16 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 132 คน ได้ฝึกอบรมที่ค่ายนเรศวร จ.เพชรบุรี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 ม.ค. - 8 ก.พ. 2562 - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน ฝึกอบรมฯ จำนวน 20 รุ่น ดำเนินการระหว่างวันที่ 29 ม.ค. - 15 ก.ย. 2562 ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 55

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ได้ดำเนินการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 16 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 132 คน ได้ฝึกอบรมที่ค่ายนเรศวร จ.เพชรบุรี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 ม.ค. - 8 ก.พ. 2562 และได้ไปฝึกอบรมภาคสนามต่ออีกที่ ศูนย์ฝึกอบรมราชประชา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2562 - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน ฝึกอบรมฯ จำนวน 20 รุ่น ดำเนินการระหว่างวันที่ 29 ม.ค. - 15 ก.ย. 2562 ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 80

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ได้ดำเนินการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 16 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 132 คน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ภาคทฤษฎีเพิ่มขึ้น จำนวน 132 คน คิดเป็น 100% , โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน ฝึกอบรมฯ จำนวน 20 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร จำนวน 1,542 คน มีความรู้ภาคทฤษฎีเพิ่มขึ้น จำนวน 1,496 คน คิดเป็นร้อยละ 97.02 % ร้อยละความสำเร็จในภาพรวม 97.26 %

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 3.ร้อยละของความสำเร็จในการสร้างเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการฝึกทักษะการดับเพลิงและกู้ภัยในเชิงกีฬา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
3.ร้อยละของความสำเร็จในการสร้างเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการฝึกทักษะการดับเพลิงและกู้ภัยในเชิงกีฬา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัย จะดำเนินการแข่งขันกีฬาดับเพลิงในไตรมาสที่ 3 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร เตรียมกฎ กติกา ในการแข่งขัน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัย ขณะนี้กำลัง กำหนด กฎ กติกา เอกสารต่างๆ เพื่อจัดทำข้อมูลการแข่งขัน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัย ขณะนี้กำลัง กำหนด กฎ กติกา เอกสารต่างๆ และดำเนินการตามโครงการ เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 07.00 - 16,30 น. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 100%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัย ขณะนี้กำลัง กำหนด กฎ กติกา เอกสารต่างๆ และดำเนินการตามโครงการ เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 07.00 - 16,30 น. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 4.ร้อยละความสำเร็จของการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
4.ร้อยละความสำเร็จของการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กิจกรรมการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยชุมชนแออัดเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิง ขณะนี้ สดพ. กำลังตรวจสอบรายชื่อชุมชนแออัดตามที่ กว.แนบไปให้ และจัดทำแผนเพื่อการสำรวจชุมชนเป้าหมาย ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้มีบันทึกสั่งการให้ กปด.1-4 ดำเนินการตรวจสอบชุมชนแออัด จำนวน 581 ชุมชน เพื่อจัดทำแผนการสำรวจชุมชนแออัดในพื้นที่ สดพ.ดับเพลิง โดยมีเป้าหมาย 50 ชุมชน/กปด. รวม 200 ชุมชน ให้ส่งข้อมูลการสำรวจให้ กว, ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิง ได้เก็บข้อมูลของชุมชนเป้าหมายตามแบบประเมิน พร้อมจัดทำแผนฯ ผลการดำเนินการ ตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 75%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิง เก็บข้อมูลของชุมชนเป้าหมายตามแบบประเมิน ผลการดำเนินการสำรวจชุมชนในเบื้องต้น จำนวน ๒๐๐ ชุมชน กปก.๑-๖ ดำเนินการสำรวจได้ ๒๑๘ ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) 5.ร้อยละความสำเร็จของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงจากอัคคีภัยมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
5.ร้อยละความสำเร็จของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงจากอัคคีภัยมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ขณะนี้ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงโดย สถานีดับเพลิงในพื้นที่ ตรวจสอบรายชื่อชุมชนแออัด ตามเอกสารที่ กว.เวียนแจ้ง - ให้ชุมชนเป้าหมายมีแผนฯ ตามเค้าโครงพร้อมแผนภาพที่ตั้ง แหล่งน้ำจุดรวมพล ดำเนินการสำรวจชุมชนในพื้นที่ (กปด.1-4 ) ให้ละเอียดเพื่อประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงต้องรีบดำเนินการเร่งด่วน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 25%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้ส่งหนังสือสั่งการให้ กปด.1-4 ร่วมกับชุมชนแออัด จำนวน 22 ชุมชน ที่ผ่านการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงเมื่อปี 2561 จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมกำหนดแผน ภาพที่ตั้งแหล่งน้ำ จุดรวมพล ส่งให้ กว. ภายในวันที่ 16 พ.ค. 2562 ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ติดเป็นร้อยละ 50%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ขณะนี้ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงโดย สถานีดับเพลิงในพื้นที่ ของกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1-6 จำนวน 22 ชุมชน เสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการป้องกันของชุมชน ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ติดเป็นร้อยละ 75%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยให้กับชุมชน จำนวน ๒๒ ชุมชนที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง ผลการดำเนินการ จำนวน ๒๒ ชุมชน กปก.๑-๖ ดำเนินการได้ ๒๒ ชุมชน ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 6.จำนวนชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านสาธารณภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
6.จำนวนชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านสาธารณภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิง

หน่วยนับ :ชุมชน

เป้าหมาย :120.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ชุมชน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรม โดยได้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำแผนการฝึกอบรมมีแผนดำเนินการ กปด.ละ 30 ชุมชน รวม 120 ชุมชน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ขณะนี้ดำเนินการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชนได้ดังนี้ กปด.1 ดำเนินการได้ 23 ชุมชน, กปด.2 ดำเนินการได้ 4 ชุมชน, กปด.3 ดำเนินการได้ 10 ชุมชน, กปด. 4 ดำเนินการได้ 2 ชุมชน, ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรม ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และคนในชุมชน อพยพหนีไฟ เมื่อเวลาเกิดเหตุจะได้ไม่ตื่นตระหนก สามารถป้องกันตนเอง และช่วยเหลือครอบครัวได้อย่างปลอดภัยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินลง มีผลการดำเนินการในปี 2562 ได้ 126 ชุมชน เกินเป้าหมายที่กำหนด ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 7.จำนวนครั้งของการร่วมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
7.จำนวนครั้งของการร่วมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กิจกรรมการร่วมตรวจสอบด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารของหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ได้ดำเนินการประสานสำนักงานเขตทุกเขต ให้จัดทำแผนการตรวจสอบอาคารมอบเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ และตรวจสอบอาคารให้ครบทุกเขต ผลการดำเนินการคิดเป็น ร้อยละ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้ดำเนินการร่วมตรวจสอบอาคารไปแล้วดังนี้ หนองจอก ๔ อาคาร/บางบอน ๓ อาคาร/บางพลัด ๗ อาคาร/หนองแขม ๒ อาคาร/สะพานสูง ๔ อาคาร/บางซื่อ ๔ อาคาร/ทุ่งครุ ๑ อาคาร/จอมทอง ๒ อาคาร/คลองสาน ๒ อาคาร/ราชเทวี ๒ อาคาร/คันนายาว ๓ อาคาร/ลาดพร้าว ๒ อาคาร/รวม ๑๒ เขต จำนวน ๓๖ อาคาร ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 45 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กิจกรรมการร่วมตรวจสอบด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารของหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ได้ดำเนินการร่วมตรวจสอบอาคารไปแล้ว จำนวน 36 เขต ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 70%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ได้ดำเนินการตรวจสอบอาคาร ร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ครบแล้วตามเป้าหมายปี 2562 ตามแผนการตรวจสอบอาคารของ 50 สำนักงานเขต จำนวน ทั้งสิ้น 1,310 อาคาร ผลการดำเนินการตามตัวชี้วดัว คิดเป็นร้อยละ 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) 8.ร้อยละความสำเร็จของการสร้างพลังเครือข่ายด้วยการจัดหาอาสาสมัครชุมชน เพื่อร่วมกันป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
8.ร้อยละความสำเร็จของการสร้างพลังเครือข่ายด้วยการจัดหาอาสาสมัครชุมชน เพื่อร่วมกันป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กิจกรรมจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยในชุมชน ขณะนี้ได้เตรียมแผนการจัดหาอาสาสมัคร มอบหมายเจ้าหน้าที่ของ สดพ. ไปจัดหาอาสาสมัคร กปด.ละ 30 ชุมชน รวม 120 ชุมชน มีรายชื่ออาสาสมัครพร้อมการฝึกอบรมฯ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ขณะนี้ดำเนินการจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยให้กับชุมชนได้ดังนี้ กปด.1 ดำเนินการได้ 1 ชุมชน, กปด.2 ดำเนินการได้ 1 ชุมชน, กปด.3 ดำเนินการได้ 2 ชุมชน, กปด. 4 ดำเนินการได้ 2 ชุมชน, ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กิจกรรมจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยในชุมชน ขณะนี้ได้จัดหาอาสาสมัครและอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารข้อมูล โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ของ สดพ. ไปจัดหาอาสาสมัคร ให้ได้ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562 ที่กำหนดไว้ 120 ชุมชน ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- กิจกรรมจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยในชุมชน ดำเนินการจัดหาอาสาสมัครได้ 128 ชุมชน โดยกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1-6 ได้จัดหาอาสาสมัครรวมทั้งสิ้น 1,596 คน ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 9.ร้อยละความสำเร็จของการหาแนวทางเพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานด้านการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
9.ร้อยละความสำเร็จของการหาแนวทางเพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานด้านการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ได้ดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทีมงาน เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเอเซีย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังคิดคะแนนแบบทดสอบ Pretest - Posttest และรวบรวมผลการดำเนินการเพื่อรายงานผลต่อปลัดกรุงเทพมหานคร ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินโครงการได้ครบหลักสูตรแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผลการทดสอบ Pretest คิดเป็นร้อยละ 63.87% Posttest คิดเป็นร้อยละ 90.82%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินโครงการได้ครบหลักสูตรแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผลการทดสอบ Pretest คิดเป็นร้อยละ 63.87% Posttest คิดเป็นร้อยละ 90.82%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินโครงการได้ครบหลักสูตรแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผลการทดสอบ Pretest คิดเป็นร้อยละ 63.87% Posttest คิดเป็นร้อยละ 90.82%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) 10.ร้อยละของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถภาพทางจิตใจ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
10.ร้อยละของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถภาพทางจิตใจ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ดำเนินการฝึกอบรมเป็น 2 กิจกรรม, กิจกรรมที่ 1 อบรมแบบไป-กลับ จำนวน 10 รุ่นๆละ 1 วัน โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 21 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กทม. ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินโครงการครบ 10 รุ่น แล้ว มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 1.564 คน ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 90

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินโครงการครบแล้ว มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 1,564 คน ใช้งบประมาณในการดำเนินการไปทั้งสิ้น 1,257,600.-บาท ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) 11.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมมีความรู้ ความเข้าใจในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่มเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
11.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมมีความรู้ ความเข้าใจในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่มเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ขณะนี้กำลังเตรียมการฝึกอบรมจัดทำหลักสูตร ติดต่อวิทยากร สถานที่ เพื่อดำเนินโครงการในเดือนมีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้ดำเนินการเตรียมการ จัดหาสถานที่ฝึกอบรม และฝึกซ้อมแผนแผ่นดินไหว อาคารถล่ม โดยติดต่อวิทยากร ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อดำเนินการในการฝึกอบรม ฝึกซ้อม ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ได้กำหนดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม เพื่อทดสอบและประเมินความพร้อมของแผนการปฏิบัติและกระบวนการดำเนินงานในการตอบโต้สถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้กับสำนักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพใต้และสำนักที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ในระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเขตบางนา (สถานที่ของราชการ) ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็น 75%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ได้กำหนดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม เพื่อทดสอบและประเมินความพร้อมของแผนการปฏิบัติและกระบวนการดำเนินงานในการตอบโต้สถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้กับสำนักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพใต้และสำนักที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ในระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเขตบางนา (สถานที่ของราชการ) ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็น 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) 12.เวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุอัคคีภัย (นาที)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
12.เวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุอัคคีภัย (นาที)

หน่วยนับ :นาที

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน 20 ตุลาคม 2561 เหตุเกิด จำนวน 12 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 9.30 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.60 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.30 นาที / 6/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เหตุเกิด จำนวน 17 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.06 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.61 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.04 นาที / 4/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 เหตุเกิด จำนวน 19 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.22 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.61 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.13 นาที

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุอัคคีภัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน มีนาคม 2562 เกิดเหตุ 104 ครั้ง เวลาเฉลี่ย 9.10 นาที ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุอัคคีภัย..ประจำเดือน .สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2562 เหตุเกิด จำนวน 18 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.47 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.61 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.15 นาที / สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เหตุเกิด จำนวน 24 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 7.43 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.61 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.00 นาที ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็น 70%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- กิจกรรมการจัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 เกิดเหตุ 244 ครั้ง สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุภายในระยะเวลาเฉลี่ยได้ 9.05 นาที (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562) ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็น 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) 13.ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของ เจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ตลอด 24 ชั่วโมง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
13.ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของ เจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ตลอด 24 ชั่วโมง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ตลอด 24 ชั่วโมง ได้มีแผนการดำเนินการครบทุกสถานี มีการจัดการเวรยามของเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกระงับเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้ดำเนินการกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ตลอด 24 ชั่วโมง สถานีดับเพลิงมีการให้โอวาทตอนเช้า ฝึกแถวตรวจความพร้อมของเจ้าหน้าที่ เครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงาน ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็น ร้อยละ 45%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้ดำเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ตลอด 24 ชั่วโมง สถานีดับเพลิงมีการให้โอวาทตอนเช้า ฝึกแถวตรวจความพร้อมของเจ้าหน้าที่ และทดสอบระบบเครื่องยนต์ ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพพร้อมปฏิบัติงาน พร้อมมีคำสั่งเวรปฏิบัติในสถานีทุกสถานีดับเพลิง ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็น 75%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ได้ดำเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ตลอด 24 ชั่วโมง สถานีดับเพลิงมีการให้โอวาทตอนเช้า ฝึกแถวตรวจความพร้อมของเจ้าหน้าที่ และทดสอบระบบเครื่องยนต์ ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพพร้อมปฏิบัติงาน พร้อมมีคำสั่งเวรปฏิบัติในสถานีทุกสถานีดับเพลิง ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็น 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(14) 14.ร้อยละความสำเร็จของการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ เพื่อประกอบแนวทางในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
14.ร้อยละความสำเร็จของการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ เพื่อประกอบแนวทางในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กิจกรรมการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงใหม้เพื่อประกอบแนวทางในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอัคคีภัย ในชุมชนและสถานที่จุดเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดเพื่อหาทางป้องกัน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- กิจกรรมการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ฯ กำลังวิเคราะห์ข้อมูลหาสาเหตุการเกิด ในชุมชนที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ของสถานีดับเพลิงฯ ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 45 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-กิจกรรมการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้เพื่อประกอบแนวทางในการลดความเสี่ยง -ได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบสถานที่ เพื่อให้ กปด. ทราบ และใช้เป็นแนวทางในการศึกษา พฤติกรรมของไฟ การสังเกตจุดต้นเพลิง การเก็บและไม่ทำลายวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ เช่น กรณี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 และมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 2 ราย ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็น 70%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบสถานที่ เพื่อให้ กปด. ทราบ และใช้เป็นแนวทางในการศึกษา พฤติกรรมของไฟ การสังเกตจุดต้นเพลิง การเก็บและไม่ทำลายวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ สำหรับในปีงบประมาณ 2562 ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ 3 กรณ๊ พร้อมจัดทำรายงานผลที่เกิดเหตุ ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(15) 15.จำนวนสถานีดับเพลิงเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
15.จำนวนสถานีดับเพลิงเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :สถานีดับเพลิง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(สถานีดับเพลิง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงราษฎร์บูรณะ ได้รับงบประมาณแล้ว สปภ.จัดโอนงบประมาณให้สำนักงานโยธาดำเนินการก่อสร้าง ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการโยธา ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดคิดเป็น 50 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ขณะนี้กำลังประสานสำนักงานงบประมาณ กทม. เพื่อขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมปี 2562 และมีการปรึกษาหารือเพิ่มเติมกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อก่อสร้าง และกำหนดโควต้าอาคารที่พักอาศัย / 17/5/2562 เสนอจัดสรรงบประมาณกับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อก่อสร้างในงบประมาณ ปี 2563 / 21/6/2562 ขอจัดสรรเงินงบประมาณจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็น 60%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ได้ดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คือ ก่อสร้างสถานีดับเพลิงเพิ่มขึ้น ในปี 2562 เพิ่มอีก 1 สถานี คือสถานีดับเพลิงราษฎร์บูรณะ ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็น 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) 16.ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
16.ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ได้ดำเนินการโครงการฯ ตามแผนที่กำหนดครบทุกขั้นตอน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- โครงการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดำเนินการเบิกจ่ายได้ครบทุกเดือน - โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กำหนดจัดงานวันสถาปนา อปพร. ในวันที่ 9 มิ.ย. 2562 ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 65 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ขณะนี้กำลังดำเนินการในการจัดกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการรวบรวมข้อมูลรายชื่ออาสาสมัครฯ จัดประชุมชี่แจงการทำงานให้ตรงตามความรับผิดชอบของส่วนราชการ (เนื่องจากสำนักป้องกีนและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการปรังปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในใหม่) / 4/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการประชุมผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดงานวัน อปพร. ให้จัดมอบรางวัล อปพร. ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็น 75%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้ดำเนินการครบตามแผน โดยงบปรมาณประมาณประจำปี 2562 เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น 287,600 บาท ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็น 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) 17.ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยหรือปฏิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
17.ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยหรือปฏิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน อยูระหว่างการเตรียมโครงการฯ ติดต่อสถานที่เพื่อฝึกอบรม จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน อยู่ระหว่างการเตรียมจัดทำโครงการและติดต่อวิทยากรเพื่อขออนุมัติโครงการ ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 40 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน อยู่ระหว่างการเตรียมจัดทำโครงการฯ การของอนุมัติเงินงวด ซึ่งกำหนดให้มีการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 11 - 26 กรกฏาคม 2562 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 70%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ที่อาจเกิดขึ้นภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน โดยดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 11- 26 กรกฎาคม 2562 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 500 คน แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 10 รุ่นๆ ละ 50 คน มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 5 คน ต่อรุ่น และวิทยากร 6 คน ต่อรุ่น ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นได้ คิดเป็นร้อยละ 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(18) 18.ร้อยละความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กนักเรียน และประชาชน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
18.ร้อยละความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กนักเรียน และประชาชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่เด็กนักเรียน และประชาชน ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนการเรียน การสอน จัดทำแบบทดสอบความรู้ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ขณะนี้ได้ดำเนินการโครงการให้ความรูั้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่เด็กนักเรียน และประชาชน ได้ดังนี้ กปด.1 ดำเนินการได้ 6 โรงเรียน, กปด.2 ดำเนินการได้ 4 โรงเรียน, กปด. 3 ดำเนินการได้ 10 โรงเรียน, กปด. 4 ดำเนินการได้ 4 โรงเรียน, ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 45%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ขณะนี้ได้ดำเนินการโครงการให้ความรูั้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่เด็กนักเรียน และประชาชน ได้ดังนี้ กปด.1 ดำเนินการได้ 16 โรงเรียน, กปด.2 ดำเนินการได้ 10 โรงเรียน, กปด. 3 ดำเนินการได้ 14 โรงเรียน, กปด. 4 ดำเนินการได้ 8 โรงเรียน, ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 70%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ขณะนี้ได้ดำเนินการโครงการให้ความรูั้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่เด็กนักเรียน และประชาชน ได้ตรบตามแผน ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) 19.ร้อยละความสำเร็จของการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
19.ร้อยละความสำเร็จของการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กิจกรรมการฝึกอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรมโดยสถานีดับเพลิงในพื้นที่ และจัดการฝึกอบรมให้ทั่วถึง ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- กิจกรรมการฝึกอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน ขณะนี้ได้รวบรวมจัดเก็บเอกสารจาก กปด. ตามที่ส่งรายงานผลมาเพื่อจัดทำสถิติประมวลผลคิดคะแนนการฝึกอบรม ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 40 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังได้รับการประสานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขอให้ดำเนินการในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับหน่วยงานตามที่ร้องขอ และสำนักป้องกันฯ กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานต่อไป ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 70%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัยและสาธารณภัยต่างๆ โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตามมาตรการในการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน เช่น รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกในการรักษาความปลอดภัยในอาคารของตนเอง ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(20) 20.ร้อยละความสำเร็จของการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
20.ร้อยละความสำเร็จของการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- โครงการสงเคราะห์ ผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาเฉพาะหน้า ขณะนี้ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยทุกรายที่ร้องขอ - โครงการจัดหาช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบสาธารณภัย ดำเนินการภายใน 1 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- โครงการสงเคราะห์ ผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาเฉพาะหน้า ขณะนี้ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยทุกรายที่ร้องขอ - โครงการจัดหาช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบสาธารณภัย ดำเนินการภายใน 1 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 50 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ได้ดำเนินการโครงการสงเคราะห์ ผู้ประสบภัยและปัญหาเฉพาะหน้า ของปีงาบประมาณ 2563 ไปแล้ว เป็นเงิน 3,615,445.80.-บาท - ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 433,823.-บาท - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 65%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ปี 2562 ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประสบภัย โดยแยกการช่วยเหลือเป็นค่าที่พักอาศัยชั่วคราว จำนวน ๘๙๐ ครอบครัว เงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน ๓๑๑ ครอบครัว เงินสมทบจัดซื้อสัตว์เลี้ยงหรือพันธุ์พืชอื่นๆ จำนวน ๒ ครอบครัว ค่าจัดการศพจำนวน ๑๑ ราย ค่าปลอบขวัญ จำนวน ๔๓ ราย และ ค่ารักษาพยาบาลจำนวน ๑๒ ราย เงินค่าวัสดุสมทบสร้างฯ 9๕ ครอบครัว รวมเป็นเงิน ๖,๘๖๘,๖๒๗.๓๐ บาท และได้มีการเบิกเงินยืมทดรองราชการมาเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย ทำให้สามารถจ่ายเงินได้รวดเร็วทันกำหนด ผลการดำเนนิการตามตัวชี้วัดผิดเป็น 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) 1.จำนวนครั้งของการให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ประชาชน/ชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และคนพิการ ในพื้นที่กองปฏิบัติการดับเพลิง ๑-๔
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
1.จำนวนครั้งของการให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แก่ประชาชน/ชุมชน  ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และคนพิการ ในพื้นที่กองปฏิบัติการดับเพลิง ๑-๔

หน่วยนับ :ครั้ง/กปด.

เป้าหมาย :120.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/กปด.)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กิจกรรมการให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ประชาชน/ชุมชน ในพื้นที่กองปฏิบัติการดับเพลิง 1-4 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนที่ชุมชน แผนการป้องกันในชุมชน รายชื่อชุมชน เพื่อออกให้ความรู้ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- กิจกรรมการให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ประชาชน/ชุมชนฯ ขณะนี้ดำเนินการได้ดังนี้ กปด. 1 ดำเนินการได้ 23 ชุมชน, กปด. 2 ดำเนินการได้ 4 ชุมชน, กปด. 3 ดำเนินการได้ 10 ชุมชน, กปด. 4 ดำเนินการได้ 2 ชุมชน, ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กิจกรรมการให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ประชาชน/ชุมชนฯ ดำเนินการได้ตามเป้าประสงค์ ขณะนี้กำลังจัดทำรายงานผลให้เสร็จสมบูรณ์ ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 70%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- กิจกรรมการให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ประชาชน/ชุมชนฯ ดำเนินการได้ตามเป้าประสงค์ ขณะนี้กำลังจัดทำรายงานผลให้เสร็จสมบูรณ์ ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) 2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจจากการตอบแบบสอบถามผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ มีประเด็นวัดความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ ดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.87 2.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.87 3.เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่น ยินดี เต็มใจให้บริการ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.89 4.เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ประสบภัยเหมือนกันทุกรายตามสิทธิที่ได้รับโดยไม่เลือกปฏิบัติ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.89 5.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.87 6.ระยะเวลาและขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ค่าคะแนนฉลี่ย 4.8 7.การให้บริการผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนได้ก่อน ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.83 8.มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนหลักเกณฑ์และรูปแบบในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.83 9.เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานหลักเกณฑ์และรูปแบบงานให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.84 10.รูปแบบการให้บริการครอบคลุมและสามารถบรรเทาให้กับผู้ประสบภัยได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ฯลฯ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.84 สรุปมีผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น 14,951 คะแนนจากคะแนนเต็ม 13,400 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.70 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.85 จากค่าคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจจากการตอบแบบสอบถามผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ สรุปมีผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น 942 คะแนนจากคะแนนเต็ม 950 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.15 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.95 จากค่าคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 50 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สรุปมีผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น 8015 คะแนนจากคะแนนเต็ม 8500 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.29 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.71 จากค่าคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 75%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สรุปมีผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น ร้อยละ 96.43 คะแนน จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งสิ้น 843 ราย มีความพึงพอใจในการให้บริการในระดับดีมาก ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(23) 5.ร้อยละความสำเร็จของกาารปรับปรุงพื้นที่สถานีดับเพลิงสามเสน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
5.ร้อยละความสำเร็จของกาารปรับปรุงพื้นที่สถานีดับเพลิงสามเสน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- โครงการปรับปรุงพื้นที่สถานีดับเพลิงสามเสน ที่สถานีดับขณะนี้กำลังขออนุมัติงบประมาณกลางปี เพื่อดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- โครงการปรับปรุงพื้นที่สถานีดับเพลิงสามเสน อยู่ระหว่างสำนักการโยธา อนุมัติแบบและประมาณการราคาเพื่อ สปภ. จะได้ยื่นขอจัดสรรงบประมาณเพื่มเติมในปี 2562 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 25 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ขณะนี้สำนักการโยธากำลังตรวจแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อของบประมาณ / 15/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอจัดสรรงบประมาณ / 14/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอจัดสรรงบประมาณปี 2563 ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 40%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- โครงการปรับปรุงพื้นที่สถานีดับเพลิงสามเสน อยู่ระหว่างขั้นตอนขอจัดสรรงบประมาณปี 2563 / 5/9/2562 : ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563-2567) งบประมาณปี 2562 จำนวนเงิน 16,000,000 บาท ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(24) 3.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สปภ. และนำไปสู่การปฏิบัติ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
3.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สปภ. และนำไปสู่การปฏิบัติ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ได้ดำเนินการส่งแผนปฏิบัติราชการไปยังส่วนราชการต่างๆ พร้อมเวียนแจ้งคำสั่งคณะทำงานแผนฯ เพื่อจะจัดการประชุมดำเนินการตามตัวชี้วัดปี 2562 ซึ่งขณะนี้กำลังจัดแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบตามตัวชี้วัด / ..-ขณะนี้ได้จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด และได้เวียนแจ้งรายงานการประชุมฯ ไปให้ทุกส่วนราชการทราบแล้ว ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด 30 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 และรายงานผลการดำเนินให้ทุกส่วนราชการได้ทราบแล้ว ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 60 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการกิจกรรม/โครงการฯ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 80%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- กิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ทุกส่วนราชการในสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ฯ และนำแผน ฯไปสู่การปฏิบัติ ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(25) 4.ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนจากเหตุเดือดร้อนรำคาญ ผ่านศูนย์ร้องทุกข์ ๑๕๕๕ ที่ได้รับการแก้ไข ภายใน ๓ วันทำการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
4.ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนจากเหตุเดือดร้อนรำคาญ ผ่านศูนย์ร้องทุกข์ ๑๕๕๕ ที่ได้รับการแก้ไข ภายใน ๓ วันทำการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ได้ดำเนินการแก้ไขทันตามกำหนดเวลาเสร็จสิ้นครบ 41 เรื่องตามที่มีผู้เรื่องขอมา ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ได้ดำเนินการแก้ไขทันตามกำหนด ตามเกณฑ์ครบทุกเรีอง ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 60 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กิจกรรมระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ระหว่างวันที่ 1 - 20 มิถุนายน 2662 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง คือเรื่องร้องเรียนให้ช่วยจับสุนัขออกจากสถานีดับเพลิงบางซ่อน และดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1 เรื่อง คือตรวจสอบประปาหัวแดงที่วางเกะกะกีดขวางการจราจร ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 75%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครร้องเรียน ผ่านศูนย์ร้องทุกข์ 1555 ได้แก่ งูู ต่อ แตน เข้าบ้าน สุนัข แมว ตกน้ำ ไฟไหม้หญ้า ฯลฯ โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ภายใน 3 วัน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(26) 21.จัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ภายในกำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
21.จัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ภายในกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- โครงการเร่งรัดการตรวจสอบฎีกา และจัดทำงบการเงินสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ระหว่างการจัดทำฎีกาเพื่อเบิกเงินต่าจ้างประจำเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลืองานของฝ่าบการคลัง ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- โครงการเร่่งรัดการตรวจสอบฎีกาฯ ได้ดำเนินการครบแล้ว สิ้นสุดโครงการจ้างบุคคลภายนอกตรวจสอบฎีกา ให้งบประมาณไปทั้งสิ้น 100,480.-บาท ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- โครงการเร่่งรัดการตรวจสอบฎีกาฯ ได้ดำเนินการครบแล้ว สิ้นสุดโครงการจ้างบุคคลภายนอกตรวจสอบฎีกา ให้งบประมาณไปทั้งสิ้น 100,480.-บาท ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- โครงการเร่่งรัดการตรวจสอบฎีกาฯ ได้ดำเนินการครบแล้ว สิ้นสุดโครงการจ้างบุคคลภายนอกตรวจสอบฎีกา ให้งบประมาณไปทั้งสิ้น 100,480.-บาท ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด