ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50210000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
-ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
-ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :22.00

ผลงาน :102.19

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
9.00

100 / 100
3
12.00

100 / 100
4
102.19

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทร์และนำกลับมาใช้ประโยชน์โดยการแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทร์ภายในหน่วยงาน ชุมชน โรงเรียน สภานพยาบาล วัด ภาคเอกชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทร์ภายในหน่วยงาน ชุมชน โรงเรียน สภานศึกษา สถานพยาบาล วัด ภาคเอกชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทร์ภายในหน่วยงาน ชุมชน โรงเรียน สภานศึกษา สถานพยาบาล วัด ภาคเอกชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยของสำนักงานเขตภาษีเจริญ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยของสำนักงานเขตภาษีเจริญ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน และการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยของสำนักงานเขตภาษีเจริญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน และเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยของสำนักงานเขตภาษีเจริญ ในเดือนเมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน และสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยของสำนักงานเขตภาษีเจริญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยของสำนักงานเขตภาษีเจริญ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(3) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยการเกิดอาชญากรรม ทุกวัน 2-3 ครั้ง/วัน -เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการและแก้ไขปัญหาจราจรหน้าสถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง -ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค.61 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยการเกิดอาชญากรรม ทุกวัน 2-3 ครั้ง/วัน -เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการและแก้ไขปัญหาจราจรหน้าสถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง -ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค 62 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยการเกิดอาชญากรรม ทุกวัน 2-3 ครั้ง/วัน -เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการและแก้ไขปัญหาจราจรหน้าสถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง -ตั้งแต่เดือน เม.ย.-มิ.ย 62 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยการเกิดอาชญากรรม ทุกวัน 2-3 ครั้ง/วัน -เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการและแก้ไขปัญหาจราจรหน้าสถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง -ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย.62 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) จำนวนครั้งของการรายงานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
จำนวนครั้งของการรายงานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้า ระวังภัยและยาเสพติด และสรุปผลโครงการ - รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนให้ผู้บริหารทราบแล้ว 3 ครั้ง (ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2561)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนให้ผู้บริหารทราบแล้ว 6 ครั้ง (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนให้ผู้บริหารทราบแล้ว 9 ครั้ง (ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนให้ผู้บริหารทราบแล้ว 12 ครั้ง (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(5) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำเอกสารประกอบแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันน้ำท่วมประจำปี 2562 - ดำเนินการขุดคู คลอง และลำกระโดงสาธารณะในพื้นที่เขตภาษีเจริญ โดยใช้แรงงานเขตฯ แล้วจำนวน 49 แห่ง ความยาว 39,303 เมตร - ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตภาษีเจริญ โดยใช้แรงงานเขตฯ แล้ว จำนวน 19 ซอย ความ่ยาว 11,247 เมตร - ดำเนินการซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบาย่น้ำ แล้วจำนวน 24 แห่ง - ดำเนินการซ่อมแซมตะแกรงรับน้ำ แล้วจำนวน 3 แห่ง -ดำเนินการซ่อมแซมคันหิน แล้วจำนวน 5 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างจัดทำประกาศเชิญชวน -จัดทำโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำไหลในคู คลอง และลำกระโดงสาธารณะในพื้นที่เขตภาษีเจริญ -จัดทำโครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตภาษีเจริญ -กำหนดแผนผังจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เขตภาษีเจริญ -จัดทำคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่เขตภาษีเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -จัดทำคำสั่งจัดตั้งหน่วยบริการเร่งด่วน กทม.(BEST) สำนักงานเขตภาษีเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันน้ำท่วมประจำปี 2562 -ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตภาษีเจริญ 3 จำนวน ความยาว 16,010 เมตร -ดำเนินการขุดลอกคู คลองและลำกระโดงสาธารณะในพื้นที่เขตภาษีเจริญ 84 จำนวน ความยาว 62,646 เมตร -ดำเนินการซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ตะแกรง 15 จำนวน คันหิน 13 จำนวน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตภาษีเจริญโดยวิธีการจ้างเหมาดำเนินการเสร็จสิ่้นตามแผนจำนวน 25 ซอย ความยาว 27,572 เมตร -ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตภาษีเจริญโดยใช้แรงงานเขตฯ ดำเนินการเสร็จสิ่้นตามแผนจำนวน 40 ซอย ความยาว 16,783 เมตร -ขุดลอกคู คลองและลำกระโดงสาธารณะในพื้นที่เขตภาษีเจริญโดยวิธีการจ้างเหมา ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผน จำนวน 8 แห่ง ความยาว 5,192 เมตร -ขุดลอกคู คลองและลำกระโดงสาธารณะในพื้นที่เขตภาษีเจริญโดยใช้แรงงานเขตฯ ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนจำนวน 125 แห่ง ความยาว 70,060 เมตร -ดำเนินการซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำจำนวน 100 ฝา -ดำเนินการซ่อมแซมตะแกรงรับน้ำจำนวน 15 แห่ง -ดำเนินการซ่อมแซมคันหินทางเท้าจำนวน 30 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตภาษีเจริญโดยวิธีการจ้างเหมาดำเนินการเสร็จสิ่้นตามแผนจำนวน 25 ซอย ความยาว 27,572 เมตร -ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตภาษีเจริญโดยใช้แรงงานเขตฯ ดำเนินการเสร็จสิ่้นตามแผนจำนวน 40 ซอย ความยาว 16,783 เมตร -ขุดลอกคู คลองและลำกระโดงสาธารณะในพื้นที่เขตภาษีเจริญโดยวิธีการจ้างเหมา ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผน จำนวน 8 แห่ง ความยาว 5,192 เมตร -ขุดลอกคู คลองและลำกระโดงสาธารณะในพื้นที่เขตภาษีเจริญโดยใช้แรงงานเขตฯ ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนจำนวน 125 แห่ง ความยาว 70,060 เมตร -ดำเนินการซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำจำนวน 100 ฝา -ดำเนินการซ่อมแซมตะแกรงรับน้ำจำนวน 15 แห่ง -ดำเนินการซ่อมแซมคันหินทางเท้าจำนวน 30 เมตร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.00

100 / 100
2
52.00

100 / 100
3
76.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2561 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(7) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.50

100 / 100
2
37.50

100 / 100
3
62.50

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย 1)ขออนุมัติโครงการ 2)โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ - รวบรวมข้อมูลสถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตภาษีเจริญ - จัดทำแผนการตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน - จัดทำแผนการตรวจสุขาภิบาลอาหารในตลาด - ตรวจตัวอย่างผักเพื่อหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3)ดำเนินการเบิกค่าตัวอย่างอาหาร 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) และดำเนินการจัดเตรียมการประชุมสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1 พร้อมทั้งตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผัก จำนวน 30 ตัวอย่าง 2.ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯเมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย 1) จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานเพื่อขออนุมัติ 2) ตรวจสถานประกอบการนอกเวลาปฏิบัติราชการ จำนวน 4 ราย 3) ตรวจสถานประกอบการนอกเวลาราชการ จำนวน 12 ครั้ง (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) และตรวจเฝ้าระวังนอกเวลาราชการตาม พรบ.ผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 12 ครั้ง (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 1)ฎีกาเบิกค่าตรวจตัวอย่างอาหาร 100 ตัวอย่าง 2)ฎีกาเบิกค่าอาหารว่างการประชุมสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 3)ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมิถุนายน 2562 4)ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจำนวน 2 วัน 5)กำลังดำเนินการเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าอาหารนอกเวลาราชการ 2.ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ สะอาด ปลอดภัย 1)เตรียมจัดทำอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนกิจกรรมที่ 1 การตรวจแนะนำสถานประกอบการนอกเวลาราชการ เดือนมกราคม 2562 จำนวน 4 ครั้ง 2)เบิกจ่ายค่าตอบแทนกิจกรรมที่ 1 จำนวน 2 ครั้ง 3) กำลังดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของสถานประกอบการ 4) กำลังดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ค่าใช้จ่ายกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย 1) เบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจำนวน 5 ครั้ง 2) เบิกจ่ายค่าอาหารนอกเวลาจำนวน 22 ครั้ง 3) เบิกจ่ายค่าตรวจสารเคมีตกค้างในพืชผัก (ต.ค. 61-พ..ค. 62) 2.ค่าใช้จ่ายกรุงเทพฯเมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย 1) ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และตรวจเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติยาสูบฯ จำนวน 12 ครั้ง 2) ตรวจสถานประกอบการและเบิกค่าตอบแทน (ต.ค. 61 – มี.ค. 62) โดยเดือนม.ค.-มี.ค. 62 จำนวน 12 ครั้ง และเดือนเม.ย.-มิ.ย.62 จำนวน 10 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เบิกจ่ายค่าอาหารนอกเวลา 22 ครั้ง ค่าตรวจสารเคมีตกค้าง (ต.ค. 61-ก.พ. 62) ค่าอาหารว่างประชุมสุขาภิบาลอาหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ค่าอาหารว่างประชุมการพัฒนาตลาด ครั้งที่ 1 และ 2 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งตรวจสถานประกอบการนอกเวลาฯ และทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของลานกีฬากรุงเทพมหานครได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานกองการกีฬา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
ร้อยละของลานกีฬากรุงเทพมหานครได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานกองการกีฬา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 อัตรา เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 อัตรา เดือนมกราคม - มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก เดือน เมษายน-มิถุนายน 2562 และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 อัตรา เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 และจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล จำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 1-2 และวันที่ 8-9 มิ.ย. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2562 และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 อัตรา เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(9) สวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
สวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสำรวจจำนวนพื้นที่สีเขียวบริเวณแขวงบางแวก แขวงปากคลองภาษีเจริญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างสำรวจจำนวนพื้นที่สีเขียวบริเวณแขวงบางหว้า แขวงบางจาก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างสำรวจจำนวนพื้นที่สีเขียวบริเวณแขวงบางด้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

(10) จำนวนครั้งของการรายงาน ผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่รับผิดชอบ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
จำนวนครั้งของการรายงาน
ผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย 
ในพื้นที่รับผิดชอบ

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-รายงานแผนการดำเนินงานก่อสร้าง / ปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่รับผิดชอบให้ผู้อำนวยการเขตฯ ทราบแล้ว -รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง / ปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่รับผิดชอบให้ผู้อำนวนการเขตฯ ทราบแล้ว 3 ครั้ง (ประจำเดือน ต.ค., พ.ย., ธ.ค. 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รายงานแผนการดำเนินงานก่อสร้าง / ปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่รับผิดชอบให้ผู้อำนวยการเขตฯ ทราบแล้ว -รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง / ปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่รับผิดชอบให้ผู้อำนวนการเขตฯ ทราบแล้ว 3 ครั้ง (ประจำเดือน ม.ค., ก.พ., มี.ค. 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง / ปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่รับผิดชอบให้ผู้อำนวนการเขตฯ ทราบแล้วจำนวน 9 ครั้ง ตั้งแต่ ต.ค.2561 - มิ.ย. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง / ปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่รับผิดชอบให้ผู้อำนวนการเขตฯ ทราบแล้วจำนวน 12ครั้ง ตั้งแต่เดือนต.ค.2561 -เดือนก.ย.2562 (เดือนละ 1 ครั้ง)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(11) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกับสำนักการโยธา เพื่อทราบรายละเอียดตัวชี้วัดที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์บางส่วน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ตึกธานีนพรัตน์ ปัจจุบันเริ่มดำเนินการสำรวจ เพื่อออกแบบและจัดทำรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ส่งแบบ Check list อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุภายในบริเวณสำนักงานเขตภาษีเจริญแล้ว เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 (ภายในกำหนดเวลาที่สำนักการโยธากำหนดไว้) ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนประสานสถาปนิกเพื่อดำเนินการจัดทำรูปแบบตามที่สำรวจไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประสานสถาปนิกเพื่อดำเนินการจัดทำรูปแบบตามที่สำรวจไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ส่งแบบ Check list อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุภายในบริเวณสำนักงานเขตภาษีเจริญ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 - จัดส่งแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ พร้อมใบประมาณราคาเพื่อขอจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.เยาวชนได้มีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมที่กลุ่มสนใจและเกิดประโยชน์กับสังคม ทำให้เกิดการเรียนรู้และแบ่งปันแนวความคิดร่วมกัน 2. การนำภูมิปัญหาท้องถิ่นที่อาจสูญหายมาฟื้นฟูและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้ที่สนใจเพื่อให้ภูมิปัญญายังคงอยู่ต่อไป 3. จัดให้มีการฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ 10 วัน มีวิชาที่ฝึกอบรมจำนวน 5 วิชา โดยกลุ่มเป้าหมายมีทั้งเยาวชน ผู้สูงอายุที่มีเวลาว่างสามารถนำความรูู้ไปถ่ายทอดหรือประกอบอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมได้ ก่อให้เกิดกระบวนการต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิมให้เพ่ิมพูนมากยิ่งขึ้นและสร้างสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มผู้เรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

2.กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครในเดือนมิถุนายน 2562 และได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภูมิปัญหาท้องถิ่นที่ และกิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ทั้ง 2 กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน ละได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภูมิปัญหาท้องถิ่นที่ และกิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ทั้ง 2 กิจกรรมและดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจผลของการรับบริการด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจผลของการรับบริการด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดให้มีจุดบริการให้คำแนะนำด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ณ บริเวณห้องฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตภาษีเจริญ จำนวน 1 แห่ง เพื่อให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการขอรับการบริการด้านสวัสดิการสังคม 2. รายงานสถิติผู้มารับบริการให้ผู้อำนวยการเขตทราบเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

2.จัดให้มีจุดบริการให้คำแนะนำด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ณ บริเวณห้องฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตภาษีเจริญ จำนวน 1 แห่ง เพื่อให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการขอรับการบริการด้านสวัสดิการสังคม 2. รายงานสถิติผู้มารับบริการให้ผู้อำนวยการเขตทราบเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงมีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดให้มีจุดบริการให้คำแนะนำด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ณ บริเวณห้องฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตภาษีเจริญ จำนวน 1 แห่ง เพื่อให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการขอรับการบริการด้านสวัสดิการสังคม 2. รายงานสถิติผู้มารับบริการให้ผู้อำนวยการเขตทราบเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงมิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดให้มีจุดบริการให้คำแนะนำด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ณ บริเวณห้องฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตภาษีเจริญ จำนวน 1 แห่ง เพื่อให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการขอรับการบริการด้านสวัสดิการสังคม 2. รายงานสถิติผู้มารับบริการให้ผู้อำนวยการเขตทราบเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงกันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(14) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน เพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน เพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดอบรมให้ความรู้ด้านการออมเงินและจัดทำบัญชีเงินออมตามแบบบัญชีเงินออมครอบครัวให้กับประชาชนในชุมชนและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1000 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการออมเงินและจัดทำบัญชีเงินออมตามแบบบัญชีเงินออมครอบครัวให้กับประชาชนในชุมชนและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ไปแล้วจำนวน 9 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการและดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการและดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(15) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการทั้งหมดได้รับการอนุมัติและได้รับเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว โดยส่วนใหญ๋อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนโครงการ เพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการสอนเสริมฯให้กับนักเรียนชั้นป.6 และ ม.3 ในวันเสาร์และตอนเย็นหลังเลิกเรียน ระหว่างเดือนพ.ย.-ธ.ค.61

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการทั้งหมดได้รับการอนุมัติและได้รับเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 1 โครงการ ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการสอนเสริมฯ ให้กับนักเรียนชั้นป.6 และ ม.3 ในวันเสาร์และตอนเย็นหลังเลิกเรียน ระหว่างเดือนพ.ย.-ธ.ค.61 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 4 โครงการ ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการสอนเสริมฯ ให้กับนักเรียนชั้นป.6 และ ม.3 ในวันเสาร์และตอนเย็นหลังเลิกเรียน ระหว่างเดือนพ.ย.-ธ.ค.61 และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดได้ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับแจ้งผลการทดสอบฯ จากสำนักการศึกษาแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการทั้งหมดดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด มีผลสำเร็จร้อยละ 94.20

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(16) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมวันสำคัญอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมวันสำคัญอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมประเพณีชักพระวัดนางชี และดำเนินการเบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1 ประเพณีชักพระวัดนางชีแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จะดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันสงกรานต์ในวันที่ 10 เมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันสงกรานต์ และดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุม้ติเงินประจำงวด กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา , กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม และกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(17) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
69.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายโยธา ดำเนินการ ดังนี้ - จัดทำโครงการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2562 - มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายในเดือน ต.ค. 61 จำนวน 11 ราย, เดือน พ.ย. 61 จำนวน 17 ราย, เดือน ธ.ค. 61 จำนวน 5 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธ.ค. 2561) ฝ่ายทะเบียน ดำเนินการดังนี้ - กำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการกิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง เดือน ต.ค.61 จำนวน 13 จุด และจัดส่งแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (กสผ.2) ประจำเดือน ต.ค. 61 ให้สำนักผังเมือง - ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง เดือน พ.ย.61 จำนวน 13 จุด และจัดส่งแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (กสผ.2) ประจำเดือน พ.ย. 61 ให้สำนักผังเมือง - ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง เดือน ธ.ค.61 จำนวน 11 จุด และจัดส่งแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (กสผ.2) ประจำเดือน ธ.ค. 61 ให้สำนักผังเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายทะเบียนดำเนินการดังนี้ - ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง เดือน ม.ค.62 จำนวน 10 จุด และจัดส่งแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (กสผ.2) ประจำเดือน ม.ค. 62 ให้สำนักผังเมือง - ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง เดือน ก.พ.62 จำนวน 17 จุด และจัดส่งแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (กสผ.2) ประจำเดือน ก.พ. 62 ให้สำนักผังเมือง - ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง เดือน มี.ค.62 จำนวน 8 จุด และจัดส่งแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (กสผ.2) ประจำเดือน มี.ค. 62 ให้สำนักผังเมือง ฝ่ายโยธา - จัดทำโครงการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจปีงบประมาณ 2562 - มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายในเดือน ม.ค. 62 จำนวน 8 ราย, เดือน ก.พ. 62 จำนวน 8 ราย, เดือน มี.ค. 62 จำนวน 14 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มี.ค. 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายโยธาดำเนินการลงจุดแสดงดำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือน เมษายน 2562 จำนวน 38 ราย เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 24 ราย และเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 13 ราย (1-24 มิ.ย.62) และได้จัดทำรายงานการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาารประจำเดือนเม.ย.-พ.ค. 2562 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาารประจำเดือนมิ.ย. 2562 ฝ่ายทะเบียนดำเนินการดังนี้ - ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง เดือน เม.ย.62 จำนวน 13 จุด และจัดส่งแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (กสผ.2) ประจำเดือน เม.ย. 62 ให้สำนักผังเมือง - ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง เดือน พ.ค.62 จำนวน 9 จุด และจัดส่งแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (กสผ.2) ประจำเดือน พ.ค. 62 ให้สำนักผังเมือง - ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง เดือน มิ.ย.62 จำนวน 8 จุด และจัดส่งแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (กสผ.2) ประจำเดือน มิ.ย. 62 ให้สำนักผังเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายโยธาดำเนินการลงจุดแสดงดำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 12 ราย และจัดส่งแบบรายงานการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร กสผ.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ให้สำนักผังเมือง -ดำเนินการลงจุดแสดงดำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 19 ราย และจัดส่งแบบรายงานการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร กสผ.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ให้สำนักผังเมือง -ดำเนินการลงจุดแสดงดำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารเดือนกันยายน 2562 จำนวน 11 ราย และได้จัดทำรายงานการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาาร กสผ.1 ประจำเดือน กันยายน 2562 ส่งให้สำนักผังเมือง ฝ่ายทะเบียนดำเนินการดังนี้ - ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง เดือน ก.ค.62 จำนวน 7 จุด และจัดส่งแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (กสผ.2) ประจำเดือน ก.ค. 62 ให้สำนักผังเมือง - ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง เดือน ส.ค.62 จำนวน 8 จุด และจัดส่งแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (กสผ.2) ประจำเดือน ส.ค. 62 ให้สำนักผังเมือง - ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง เดือน ก.ย.62 จำนวน 9 จุด และจัดส่งแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (กสผ.2) ประจำเดือน ก.ย. 62 ให้สำนักผังเมือง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(18) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มอบให้ทุกชุมชนที่เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนจัดทำแผนการดำเนินงานของตนเองตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562 จากนั้นรวบรวมข้อมูลจัดทำสรุปผลการดำเนินงานโดยแบ่งการเบิกจ่ายในด้านต่าง ๆเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำแผนการดำเนินงานในภาพรวมของทั้ง 54 ชุมชน และติดตามการปฎิบัติงานของแต่ละชุมชนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ติดตามการปฎิบัติงานของแต่ละชุมชนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ติดตามการปฎิบัติงานของแต่ละชุมชนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(19) ร้อยละของจำนวนชุมชนที่มีการเบิกค่าสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน ได้รับการพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของจำนวนชุมชนที่มีการเบิกค่าสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน ได้รับการพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เบิกจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนทั้ง 53 ชุมชน ทั้งในด้านกายภาพและด้านอื่น ๆ ตามที่ชุมชนได้จ่ายไปทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับระเบียบที่กำหนดให้เบิกจ่ายได้ทั้ง 12 เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เบิกจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนทั้ง 53 ชุมชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เบิกจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนทั้ง 53 ชุมชน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 - มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เบิกจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนทั้ง 53 ชุมชน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(20) จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชุมแผนการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเดือนและจัดกิจกรรมตลาดนัดผักผลไม้ดีๆ เขตภาษีเจริญทุกเดือนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้นำผลผลิตมาจำหน่ายรวมถึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ให้กับกลุ่มอาชีพ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ประชุมแผนการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเดือนและจัดกิจกรรมตลาดนัดผักผลไม้ดีๆ เขตภาษีเจริญทุกเดือนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้นำผลผลิตมาจำหน่ายรวมถึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ให้กับกลุ่มอาชีพ เดือน มกราคม - มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประชุมแผนการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเดือนและจัดกิจกรรมตลาดนัดผักผลไม้ดีๆ เขตภาษีเจริญทุกเดือนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้นำผลผลิตมาจำหน่ายรวมถึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ให้กับกลุ่มอาชีพ เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ประชุมแผนการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเดือนและจัดกิจกรรมตลาดนัดผักผลไม้ดีๆ เขตภาษีเจริญทุกเดือนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้นำผลผลิตมาจำหน่ายรวมถึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ให้กับกลุ่มอาชีพ เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(21) ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการบริการของฝ่ายทะเบียน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการบริการของฝ่ายทะเบียน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :93.73

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
93.40

100 / 100
2
93.10

100 / 100
3
93.93

100 / 100
4
93.73

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน ต.ค.2561 จำนวน 150 ชุด ผลความพึงพอใจ ร้อยละ 91.20 - ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน พ.ย.2561 จำนวน 150 ชุด ผลความพึงพอใจ ร้อยละ 94.00 - ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน ธ.ค.2561 จำนวน 150 ชุด ผลความพึงพอใจ ร้อยละ 95.00

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน ม.ค.2562 จำนวน 150 ชุด ผลความพึงพอใจ ร้อยละ 94.20 - ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน ก.พ.2562 จำนวน 150 ชุด ผลความพึงพอใจ ร้อยละ 93.00 - ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน มี.ค.2562 จำนวน 150 ชุด ผลความพึงพอใจ ร้อยละ 92.20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน เม.ย.2562 จำนวน 150 ชุด ผลความพึงพอใจ ร้อยละ 94.80 - ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน พ.ค.2562 จำนวน 150 ชุด ผลความพึงพอใจ ร้อยละ 92.80 - ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน มิ.ย.2562 จำนวน 150 ชุด ผลความพึงพอใจ ร้อยละ 94.20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน ก.ค.2562 จำนวน 150 ชุด ผลความพึงพอใจ ร้อยละ 92.40 - ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน ส.ค.2562 จำนวน 150 ชุด ผลความพึงพอใจ ร้อยละ 95.40 - ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน ก.ย. 2562 จำนวน 150 ชุด ผลความพึงพอใจ ร้อยละ 93.40

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(22) การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :82.78

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
82.78

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. สำรวจและจัดเตรียมเอกสารและแบบพิมพ์ต่างๆภาษีทั้ง 3 ประเภท ให้ครบถ้วน เพื่อจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสำรวจพร้อมจัดพิมพ์ รายชื่อผู้ค้างชำระภาษี ทั้ง 3 ประเภท ณ วันที่ 1 ต.ค. 61รายงานการกองรายได้ สำนักการคลัง 2. ตรวจสอบและคัดกรองรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากฐานข้อมูลผู้เสียภาษีเดิม 3. ตรวจสอบความถูกต้อง ชี่อ ที่อยู่ และกรรมสิทธิลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย 4. จัดส่งประกาศประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษีให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า - ยอดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท จำนวน 5,709,076.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.63 ของเป้าหมายที่สำนักการคลังกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระภาษี ครั้งที่ 1/รับชำระเงิน 2.รับยื่นแบบและประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน/แจ้งการประเมิน/ชำระเงิน 3.รับยื่นแบบและประเมินภาษีป้าย/แจ้งการประเมิน/ชำระเงิน 4.รับยื่นแบบและประเมินภาษีบำรุงท้องที่/แจ้งการประเมิน/ชำระเงิน 5.ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระภาษี ครั้งที่ 2/รับชำระเงิน 6.เร่งรัด ติดตามลูกหนี้ทางโทรศัพท์หรือออกตรวจสอบและพบลูกหนี้ค้างชำระภาษี เพื่อทราบปัญหาและให้ให้คำแนะนำการชำระภาษี 7.สำสรวจและจัดเก็บภาษีรายใหม่ (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) - ยอดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท จำนวน 53,889,190.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.26 ของเป้าหมายที่สำนักการคลังกำหนด - ยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท จำนวน 224,828.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.42 ของยอดค้างชำระ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. รับยื่นแบบและประเมินภาษีบำรุงท้องที่/แจ้งการประเมิน/ชำระเงิน 2.ออกหนังสือเตือนค้างยื่นแบบภาษี 3 ประเภท 3.ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระภาษี ครั้งที่ 2/รับชำระเงิน 4.เร่งรัด ติดตามลูกหนี้ทางโทรศัพท์หรือออกตรวจสอบและพบลูกหนี้ค้างชำระภาษี เพื่อทราบปัญหาและให้ให้คำแนะนำการชำระภาษี 5.สำสรวจและจัดเก็บภาษีรายใหม่(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) - ยอดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท จำนวน 121,608,205.85บาท คิดเป็นร้อยละ 77.31 ของเป้าหมายที่สำนักการคลังกำหนด - ยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท จำนวน 268,458.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.05 ของยอดค้างชำระ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.เร่งรัด ติดตามลูกหนี้ทางโทรศัพท์หรือออกตรวจสอบและพบลูกหนี้ค้างชำระภาษี เพื่อทราบปัญหาและให้ให้คำแนะนำการชำระภาษี 2.สำสรวจและจัดเก็บภาษีรายใหม่ (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(23) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :20.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

100 / 100
4
20.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมข้อมูลจัดทำงบการเงินเดือน พ.ย. 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 0502/2419 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ยกเลิกตัวชี้วัด "ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน" ในมิติที่ 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจเป็นตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบิติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 0502/2419 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ยกเลิกตัวชี้วัด "ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน" ในมิติที่ 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจเป็นตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบิติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 0502/2419 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ยกเลิกตัวชี้วัด "ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน" ในมิติที่ 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจเป็นตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบิติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขต

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด