ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 21000000

Home Home SED


มิติที่ ๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน

(1) รายงานผลการศึกษาวิจัยแนวทางการเสริมศักยภาพการรองรับภารกิจที่ กทม. ได้รับการถ่ายโอนจากรัฐบาล
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ
รายงานผลการศึกษาวิจัยแนวทางการเสริมศักยภาพการรองรับภารกิจที่ กทม. ได้รับการถ่ายโอนจากรัฐบาล

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยูระหว่างดำเนินงานตามโครงการ โดยกำหนดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 18,22-24 มกราคม 2562 และ 25 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อศึกษาวิจัยแนวทางการเสริมศักยภาพ นที่ 18,22-24 มกราคม 2562 และ 27 มีนาคม 2562 - อยู่ระหว่างวิเคราห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากผู้เข้าสัมมนา เพื่อจัดทำร่างรายงานผลการศึกษาฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดทำรายงานผลการศึกษาวิจัยทางการเสริมศักยภาพรองรับภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนเรียบเร้อยแล้ว โดยเนื้อหาสำคัญประกอบด้วย ปัญหาอุปสรรคในการรับโอนภารกิจและการดำเนินงานตามภารกิจ และข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมศักยภาพการรองรับภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดทำรายงานผลการศึกษาวิจัยทางการเสริมศักยภาพรองรับภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(2) จำนวนรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
จำนวนรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564) เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องนพรัตน์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมกำหนดแนวทางจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อเป็นเครื่องมือและปฏิทินในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานรายปี พ.ศ. 2562 ในภาพรวมและแผนปฏิบัติการในยุทธศาสตร์ที่ 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4 รายงานผลการดำเนินงานของดัชนีในยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะครึ่งปี รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ ที่ กท 0504/0686 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 และหนังสือ ที่ กท 0504/0687 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 (ตามลำดับ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามดัชนีในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 -2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะครึ่งแผน และจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามดัชนีในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 -2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะสิ้นปี และจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และดำเนินการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี ด้วยกระบวนการบูรณาการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี ด้วยกระบวนการบูรณาการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงานจัดทำแผนฯ และจัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

หน่วยงานทบทวนเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสรุปและรายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดทำเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างให้คณะทำงานฯ ยกร่างแผนฯ เพื่อเตรียมนำเสนอคณะกรรรมการอำนวยการจัดทำแผนฯ พิจารณา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2564 โดยบูรณาการการจัดทำแผนทั้งในรูปของคณะทำงานซึ่งเป็นผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์ และสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมในการรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละความสำเร็จของการสร้างฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละความสำเร็จของการสร้างฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างศึกษาผลการศึกษาของโครงการศึกษา ทบทวน และปรับตัวชี้วัดระดับเมืองฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูลต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนออกแบบโครงสร้างของข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดทำแบบฟอร์มเพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด สยป. ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดที่ได้จากผลการทบทวนตัวชี้วัดพัฒนาเมือง เพื่อนำมากำหนดโครงสร้างการจัดทำฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ประกอบด้วย 1 โครงการ และ 1 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้ -โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดพัฒนาเมือง :ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ความสอดคล้องของข้อมูลแต่ละด้าน แต่ละมิติ บนโครงสร้างระบบฐานข้อมูล -กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร : นำข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง ทั้งหมด 4 ด้าน คือ 1.ข้อมูลทั่วไป 2.ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 3. ข้อมูลด้าน Bangkok Brand และ OTOP 4. ข้อมูลด้านเกษตร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) หน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ที่เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
หน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ที่เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :หน่วยงาน

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :16.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(หน่วยงาน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
16.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผอ.สยป.ให้ความเห็นชอบเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน โดยมอบกองที่รับผิดชอบดำเนินการประเมินคุณภาพแผน และให้ กยบ.รวบรวมรายงาน ป.กทม.ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ประเมินคุณภาพแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานระดับสำนักเรียบร้อยแล้ว ได้นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลปรับปรุงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานให้มีความเหมาะสมและใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำแผนและประเมินคุณภาพแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของหน่วยงาน และแจ้งหน่วยงานทราบผลการประเมินฯ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) จำนวนหน่วยงานที่จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนระดับกรุงเทพมหานครตามแนวทางที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
จำนวนหน่วยงานที่จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนระดับกรุงเทพมหานครตามแนวทางที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

หน่วยนับ :หน่วยงาน

เป้าหมาย :77.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(หน่วยงาน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมแผนหน่วยงานปี 2563 ที่ได้รับการวิเคราะห์จากเจ้าหน้าที่สยป.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1)ได้ทำการส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน ให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 77 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 62 และ 7 ก.พ.62 2)จัดประชุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผน (การประชุมแนวดิ่ง) ครั้งที่ 4/2561 (การประชุมครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 3)จัดประชุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผน (การประชุมแนวดิ่ง) ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานไปปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผน (การประชุมแนวดิ่ง) ครั้งที่ 2/2562 (การประชุมครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- เวียนแจ้งให้หน่วยงานปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับการจัดสรร สนับสนุนตัวชี้วัดจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการในปี พ.ศ.2563 - จัดประชุมแนวดิ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) จำนวนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
จำนวนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561 ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561 ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานฯ - การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ นำเสนอปลัดกรุงเทพมหานครทราบและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล - การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 ดำเนินการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินการประเมินผลแผนฯ รอบครึ่งปีรงบประมาณ (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ซึ่งอยู่ระหว่างนำเสนอผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารมอบหมายความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 อยู่ระหว่างรวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ แต่ละด้านส่งให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบภารกิจตามยุทธศาสตร์ระดับด้านเพิ่มเติม/แก้ไข และกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการเพิ่มเติม/แก้ไขตามที่ส่วนราชการส่งกลับมา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :65.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวบรวมข้อมูลรายงานจากหน่วยงานต่าง ๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตรวจสอบข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(9) มีแบบพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
มีแบบพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์

หน่วยนับ :แบบ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แบบ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการวางแผน จัดเตรียม และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำแบบพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดทำแบบพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดทำแบบพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) ร้อยละของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการประเมินสมรรถนะของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สยป.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินสมรรถนะของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการพัฒนาสมรรถนะของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(11) จำนวนชุดข้อมูลเพื่อการบริการและการบริหารจัดการที่จัดทำเป็นชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ(Open Government Data) ของกรุงเทพมหานคร ที่มีการเผยแพร่และแบ่งปัน (Open Public and Sharing)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
จำนวนชุดข้อมูลเพื่อการบริการและการบริหารจัดการที่จัดทำเป็นชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ(Open Government Data)  ของกรุงเทพมหานคร ที่มีการเผยแพร่และแบ่งปัน (Open Public and Sharing)

หน่วยนับ :ชุดข้อมูล

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ชุดข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
4.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเปิดภาครัฐ และข้อมูลของกรุงเทพมหานครที่สามารถดำเนินการเป็นข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลและจัดทำคำอธิบายข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของสจส. และด้านพัฒนาสังคม ของสนศ.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดเตรียมข้อมูลหรือแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่มาตรฐานกำหนด และจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมของสนศ. รวมทั้งดำเนินการออกแบบ User Interface เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ของกรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณสุข (ข้อมูลด้านการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสังกัด กทม.ปี 2557-2561 และศูนย์บริการสาธารณสุข ปี 2557-2561), ด้านสิ่งแวดล้อม (ข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ปี 2559-2561), ด้านการพัฒนาสังคม (ข้อมูลโรงเรียนสังกัด กทม. ปี 2556-2562 และข้อมูลชุมชน ปี 2556-2560) และด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ข้อมูลจำนวนผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร ปี 2558-2560)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพื่อสนับสนุนงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพื่อสนับสนุนงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :80.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
47.00

100 / 100
3
66.00

100 / 100
4
80.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ (e-GP) ร้อยละ 10 2.โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ร้อยละ 20 3.โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลฝึกอบรม และระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้วยการ เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 15 4.โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ร้อยละ 15 5.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ (e-GP) ร้อยละ 50 2.โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ร้อยละ 55 3.โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลฝึกอบรม และระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้วยการ เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 50 4.โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ร้อยละ 40 5.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ (e-GP) ร้อยละ 80 2.โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ร้อยละ 70 3.โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลฝึกอบรม และระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้วยการ เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 65 4.โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ร้อยละ 55 5.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ร้อยละ 60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ (e-GP) ร้อยละ 90 2.โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ร้อยละ 95 3.โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลฝึกอบรม และระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้วยการ เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 85 4.โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ร้อยละ 65 5.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ร้อยละ 65

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) บุคลากรและผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Skill)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
บุคลากรและผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Skill)

หน่วยนับ :คน

เป้าหมาย :1,000.00

ผลงาน :1,359.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1,359.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินการ แนวทางดำเนินการ และรูปแบบ การดำเนินการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลให้ สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างขั้นตอน ผอ.สยป.ได้โปรดลงนามอนุมัติการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Skill) แล้ว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 และขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงาน/ส่วนราชการ พิจารณาข้าราชการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม โดยการเวียนหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0507/1116 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Skill) ผ่านเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการกิจกรรมโดยให้กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม 1. ทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ก่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Pre-test) ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2562 2. พัฒนาทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - วันที่ 2 สิงหาคม 2562 3. ทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้หลังการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Post-test) ระหว่างวันที่ 3 - 10 สิงหาคม 2562 (ขยายเวลาถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562) -อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำสรุปผลการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Skill) เสนอ ผอ.สยป. เพื่อโปรดทราบ - สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมนำเรียนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎตามหนังสือที่ กท 0507/929 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 และหนังสือที่ กท 0507/1649 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ความสำเร็จในการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ความสำเร็จในการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :97.50


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
61.25

100 / 100
2
72.50

100 / 100
3
82.50

100 / 100
4
97.50

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง สำหรับการบริหารจัดการและการบริการ ณ ศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร(40) จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร(40) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขอบเขตการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตของกรุงเทพมหานคร(50) ปรับปรุงและทดแทนระบบการแจกและควบคุมหมายเลข IP Address(60) ระบบควบคุมงานจากส่วนกลาง(55)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง สำหรับการบริหารจัดการและการบริการ ณ ศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร(60) จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร(40) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขอบเขตการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตของกรุงเทพมหานคร(50) ปรับปรุงและทดแทนระบบการแจกและควบคุมหมายเลข IP Address(70) ระบบควบคุมงานจากส่วนกลาง(70)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง สำหรับการบริหารจัดการและการบริการ ณ ศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร(50) จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร(60) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขอบเขตการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตของกรุงเทพมหานคร(60) ปรับปรุงและทดแทนระบบการแจกและควบคุมหมายเลข IP Address(90) ระบบควบคุมงานจากส่วนกลาง(90)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง สำหรับการบริหารจัดการและการบริการ ณ ศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร(50) จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร(80) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขอบเขตการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตของกรุงเทพมหานคร(95) ปรับปรุงและทดแทนระบบการแจกและควบคุมหมายเลข IP Address(100) ระบบควบคุมงานจากส่วนกลาง(100)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 ขณะนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือรายงานผู้สั่งจ้างทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอน...บริษัทฯได้มีหนังสือแจ้งการส่งมอบอุปกรณ์ฯ ของงานงวดที่ 2 ซึ่งอุปกรณ์ฯที่ส่งมอบจะติดตั้งที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 และจะส่งมอบงานงวด 3 ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- งวดที่4 ได้ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 / 27/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บริษัทฯส่งมอบงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ขณะนี้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :90.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
53.00

100 / 100
4
90.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดประชุมและแก้ไขรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงานตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขอความเห็นชอบขยายโครงการเป็น 3 ปี งบประมาณ และดำเนินการขอเห็นชอบจ้างที่ปรึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการคัดเลือกและเห็นชอบดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-อนุมัติให้จ้างที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ -ส่งร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษาให้นิติกรตรวจ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ทันวันที่ 26 กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถนำมาใช้ในการสนับสนุนการกำหนดนโยบาย การวางแผน และการตัดสินใจ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO)  ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถนำมาใช้ในการสนับสนุนการกำหนดนโยบาย     
 การวางแผน และการตัดสินใจ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว และกำหนดฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง ระหว่างวันที่ 23-26 เม.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-แต่งตั้งคณะอำนวยการ คณะกรรมการรับ-ส่งเงิน และหนังสือประสานแจ้งกำหนดการของโครงการ พร้อมยืนยันเข้าร่วมโครงการ ประสานสถานที่จัดการสัมมนาและติดต่อวิทยากร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดสัมมนาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 และวันที่5-7 สิงหาคม2562 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ ข้าวสาร เวียงใต้ ขณะนี้อยู่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(18) ร้อยละความสำเร็จในการกำกับ ดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จในการกำกับ ดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้แจ้งเวียนปฏิทินการเสนอโครงการฯ ให้หน่วยงานทราบเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานอยู่ระหว่างจัดส่งโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ารับการพิจารณา และฝ่ายเลขานุการฯ อยู่ระหว่างวิเคราะห์โครงการของทุกหน่วยงานในเบื้องต้นเพื่อนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน โดยฝ่ายเลขานุการฯ รับเรื่องทั้งหมด จำนวน 99 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 1. เรื่องที่เข้ามาทั้งหมด จำนวน 99 โครงการ 2. ส่งคืนโครงการ (หน่วยงานรับเรื่องคืน / ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์) จำนวน 23 โครงการ 3. เข้าคณะกรรมการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 76 โครงการ - ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลฯ แล้ว จำนวน 24 โครงการ - รอเข้าเสนอคณะกรรมการดิจิทัลฯ ในวันที่ 18 เม.ย. 2562 จำนวน 30 โครงการ - รอเข้าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการฯ จำนวน 1 โครงการ - คณะอนุกรรมการฯ ไม่เห็นควรดำเนินโครงการ (CCTV) จำนวน 21 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครได้พิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานที่ขอจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามปฏิทินการเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบ รวมทั้งโครงการที่ขอจัดสรรงบกลาง ปี พ.ศ. 2562 และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้มีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน ที่จะเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 กรณีหน่วยงานไม่ดำเนินการตามระยะเวลาของปฏิทินการเสนอโครงการฯ ที่กำหนด (ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2561) ให้หน่วยงานนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครทราบเหตุผล ความจำเป็น ก่อนเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นการกำกับ ดูแล และบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรการ ที่กำหนด และหน่วยงานได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน ที่เข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 - 2563 ดังนี้ 1. เรื่องที่เข้ามาทั้งหมด จำนวน 129 โครงการ 2. ส่งคืนโครงการ (หน่วยงานรับเรื่องคืน / ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์) จำนวน 53 โครงการ 3. เข้าคณะกรรมการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 76 โครงการ - ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลฯ แล้ว จำนวน 76 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเสร็จสิ้นตามมาตรการที่กำหนด เนื่องด้วยข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นการพิจารณาจากสภากรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานจึงไม่สามารถเพิ่มรายการ/โครงการ เพื่อเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครได้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :88.69


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
28.34

100 / 100
3
50.66

100 / 100
4
88.69

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advance) - มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 90 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 0 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 0.00 (0/90*100) 2.โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (COM – 03) - มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 300 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 0 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 0.00 (0/300*100) 3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการนำเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (Info Motion) อย่างมืออาชีพ - มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 80 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 0 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 0.00 (0/80*100) 4. โครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น - มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 100 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 0 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 0.00 (0/100*100) 2) หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร - มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 50 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 0 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 0.00 (0/50*100)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advance) - มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 90 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 0 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 0.00 (0/90*100) 2.โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (COM – 03) - มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 300 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 0 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 0.00 (0/300*100) 3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการนำเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (Info Motion) อย่างมืออาชีพ - มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 80 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 80 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 100.00 (80/80*100) 4. โครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น - มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 94 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 94 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 100.00 (94/94*100) 2) หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร - มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 50 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 0 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 0.00 (0/50*100)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advance) - มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 87 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 87 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 100.00 (87/87*100) 2.โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (COM – 03) - มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 300 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 0 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 0.00 (0/300*100) 3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการนำเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (Info Motion) อย่างมืออาชีพ - มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 80 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 80 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 100.00 (80/80*100) 4. โครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น - มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 94 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 94 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 100.00 (94/94*100) 2) หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร - มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 47 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 47 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 100.00 (47/47*100)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advance) - มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 87 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 87 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 100.00 (87/87*100) 2.โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (COM – 03) - มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 300 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 0 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 0.00 (0/300*100) 3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการนำเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (Info Motion) อย่างมืออาชีพ - มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 80 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 80 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 100.00 (80/80*100) 4. โครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น - มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 94 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 94 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 100.00 (94/94*100) 2) หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร - มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 47 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 47 คน - มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 100.00 (47/47*100)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) จำวนข้อมูลสารสนเทศบนแผนภาพ (infographic) ที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยจัดทำและเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
จำวนข้อมูลสารสนเทศบนแผนภาพ (infographic) ที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยจัดทำและเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :แผ่นภาพต่อปี

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :7.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แผ่นภาพต่อปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
7.00

100 / 100
4
7.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำ infographic ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำ infographic การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อนพร้อมเผยแพร่ใน website ของ ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยจัดทำ infographic เรื่อง เปลี่ยนขยะให้เปิ็นเงิน เป็นให้ความรู้และรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะที่สามารถนำมาขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นการเพ่ิมมูลค่าของขยะที่ไม่ต้องการแล้ว จำนวน 1 แผนภาพ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร สรุปจำนวนผลงาน infographic ทั้งหมด จำนวน 7 แผนภาพ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยจัดทำ infographic เรื่อง เปลี่ยนขยะให้เปิ็นเงิน เป็นให้ความรู้และรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะที่สามารถนำมาขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นการเพ่ิมมูลค่าของขยะที่ไม่ต้องการแล้ว จำนวน 1 แผนภาพ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร สรุปจำนวนผลงาน infographic ทั้งหมด จำนวน 7 แผนภาพ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด