ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50140000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) งานยุทธศาสตร์ 1. (1)ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (2) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
งานยุทธศาสตร์ 1. (1)ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 
(2) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 ต.ค.61 นิติบุคคลอาคารชุดเคหะร่มเกล้า (นิติ6และ7) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 4 ต.ค.61 นิติบุคคลบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 2 (ซอย 10) แจกเอกสารเมืองสะอาดฉลาดทิ้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิด และนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอย ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ต.ค.61 ชุมชนวัดสังฆราชา ถนนลาดกระบัง ครั้งที่ 2 วันที่ 21 ต.ค. 61 เคหะร่มเกล้าโซน 1 / 28/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด ครั้งที่ 3 ในวันที่ 3 พ.ย. 61 ชุมชนเคหะร่มเกล้าโซน 2 ครั้งที่ 4 ในวันที่ 11 พ.ย. 61 ชุมชนเคหะร่มเกล้าโซน 6 แจกเอกสารเมืองสะอาดฉลาดทิ้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิด และนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอย ครั้งที่ 3 วันที่ 19 พ.ย.61 โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส ครั้งที่ 4 วันที่ 22 พ.ย. 61 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา ครั้งที่ 5 วันที่ 25 พ.ย. 61 ชุมชนศิลาภิรัตน์อุปถัมภ์ / 28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด ครั้งที่ 5 ในวันที่ 6 ธ.ค 61 ชุมชนมาเรียลัย ครั้งที่ 6 ในวันที่ 19 ธ.ค. 61 ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม แจกเอกสารเมืองสะอาดฉลาดทิ้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิด และนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอย ครั้งที่ 6 วันที่ 17 ธ.ค.61 โรงเรียนวัดปากบึง ครั้งที่ 7 วันที่ 22 พ.ย. 61 หมู่บ้านพูนสินธานี 1 ครั้งที่ 8 วันที่ 25 พ.ย. 61 บริษัทไทยเมจิ ฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำปุ๋ยหมัก เดือนธันวาคม 2561 การผลิต วัตถุดิบจากเปลือกผลไม้ จำนวน 1,320 กิโลกรัม ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ จำนวน 3,960 ลิตร การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ - รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลาง 2,500 ลิตร - รดน้ำต้นไม้ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 600 ลิตร - แจกประชาชนที่ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 95 ลิตร - ใช้ในสำนักงานเขต 200 ลิตร เดือนมกราคม 2562 การผลิต วัตถุดิบจากเปลือกผลไม้ จำนวน 1,290 กิโลกรัม ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ จำนวน 3,870 ลิตร การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ - รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลาง 2,500 ลิตร - รดน้ำต้นไม้ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 600 ลิตร - แจกประชาชนที่ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 50 ลิตร - ใช้ในสำนักงานเขต 200 ลิตร เดือนกุมภาพันธ์ 2562 การผลิต วัตถุดิบจากเปลือกผลไม้ จำนวน 1,320 กิโลกรัม ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ จำนวน 3,960 ลิตร การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ - รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลาง 2,500 ลิตร - รดน้ำต้นไม้ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 600 ลิตร - แจกประชาชนที่ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 65 ลิตร - ใช้ในสำนักงานเขต 200 ลิตร เดือนมีนาคม 2562 การผลิต วัตถุดิบจากเปลือกผลไม้ จำนวน 1,300 กิโลกรัม ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ จำนวน 3,900 ลิตร การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ - รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลาง 2,500 ลิตร - รดน้ำต้นไม้ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 600 ลิตร - แจกประชาชนที่ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 30 ลิตร - ใช้ในสำนักงานเขต 200 ลิตร อาสาสมัครชักลาก 28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว / 29/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมกราคม 2562 เรียบร้อยแล้ว / 26/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว / 29/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมีนาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว การ 28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด ครั้งที่ 5 ในวันที่ 6 ธ.ค 61 ชุมชนมาเรียลัย ครั้งที่ 6 ในวันที่ 19 ธ.ค. 61 ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม แจกเอกสารเมืองสะอาดฉลาดทิ้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิด และนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอย ครั้งที่ 6 วันที่ 17 ธ.ค.61 โรงเรียนวัดปากบึง ครั้งที่ 7 วันที่ 22 พ.ย. 61 หมู่บ้านพูนสินธานี 1 ครั้งที่ 8 วันที่ 25 พ.ย. 61 บริษัทไทยเมจิ ฯ / 29/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด ครั้งที่ 7 ในวันที่ 10 ม.ค. 62 ชุมชนริมคลองลาดบัวขาว ครั้งที่ 8 ในวันที่ 15 ม.ค. 62 ชุมชนบึงบัว แจกเอกสารเมืองสะอาดฉลาดทิ้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิด และนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอย ครั้งที่ 9 วันที่ 10 ม.ค. 62 ชุมชนคลองเจ็ก ม.7 ครั้งที่ 10 วันที่ 27 ม.ค. 62 ชุนชนบึงบัว / 26/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด ครั้งที่ 9 ในวันที่ 16 ก.พ. 62 ม.รุ่งกิจวิลล่า 9 แจกเอกสารเมืองสะอาดฉลาดทิ้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิด และนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอย ครั้งที่ 11 วันที่ 15 ก.พ. 62 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ / 29/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด ครั้งที่ 10 ในวันที่ 1 มี.ค. 62 ซอยลาดกระบัง 52 แจกเอกสารเมืองสะอาดฉลาดทิ้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิด และนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอย ครั้งที่ 12 วันที่ 3 มี.ค.62 หมู่บ้านเคหะนาคร 2จัดการมูลฝอย มูลฝอยอันตราย 28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานี เดือนธันวาคม 2561 จัดเก็บได้รวม 3,210 กิโลกรัม หลอดไฟ - 480 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 1,550 กิโลกรัม กระป๋องสเปรย์ - 1,180 กิโลกรัม / 29/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานี เดือนมกราคม 2562 จัดเก็บได้รวม 3,060 กิโลกรัม หลอดไฟ - 660 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 1,400 กิโลกรัม กระป๋องสเปรย์ - 1,000 กิโลกรัม / 26/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานี เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จัดเก็บได้รวม 1,730 กิโลกรัม หลอดไฟ - 290 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 860 กิโลกรัม กระป๋องสเปรย์ - 580 กิโลกรัม / 29/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานี เดือนมีนาคม 2562 จัดเก็บได้รวม 1,370 กิโลกรัม หลอดไฟ - 350 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 570 กิโลกรัม กระป๋องสเปรย์ - 450 กิโลกรัม แปรรูปขยะเศษอาหาร 28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหาร , ผัก , ผลไม้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เดือนธันวาคม 2561 วัตถุดิบจำนวน 38,720 กก. แปรรูปขยะได้จำนวน - กก. / 29/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหาร , ผัก , ผลไม้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เดือนมกราคม 2562 วัตถุดิบจำนวน 27,900 กก. แปรรูปขยะได้จำนวน - กก. / 26/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหาร , ผัก , ผลไม้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 วัตถุดิบจำนวน 13,480 กก. แปรรูปขยะได้จำนวน - กก. / 29/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหาร , ผัก , ผลไม้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เดือนมีนาคม 2562 วัตถุดิบจำนวน 14,810 กก. แปรรูปขยะได้จำนวน - กก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหาร , ผัก , ผลไม้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เดือนเมษายน 2562 วัตถุดิบจำนวน 18,280 กก. แปรรูปขยะได้จำนวน - กก. / 30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหาร , ผัก , ผลไม้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เดือนพฤษภาคม 2562 วัตถุดิบจำนวน 15,750 กก. แปรรูปขยะได้จำนวน - กก. / 28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหาร , ผัก , ผลไม้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เดือนมิถุนายน 2562 วัตถุดิบจำนวน 17,330 กก. แปรรูปขยะได้จำนวน - กก. 29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนเมษายน 2562 การผลิต วัตถุดิบจากเปลือกผลไม้ จำนวน 1,210 กิโลกรัม ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ จำนวน 3,630 ลิตร การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ - รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลาง 2,500 ลิตร - รดน้ำต้นไม้ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 600 ลิตร - แจกประชาชนที่ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 50 ลิตร - ใช้ในสำนักงานเขต 200 ลิตร / 30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤษภาคม 2562 การผลิต วัตถุดิบจากเปลือกผลไม้ จำนวน 1,890 กิโลกรัม ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ จำนวน 5,670 ลิตร การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ - รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลาง 2,500 ลิตร - รดน้ำต้นไม้ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 600 ลิตร - แจกประชาชนที่ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 8 ลิตร - ใช้ในสำนักงานเขต 500 ลิตร / 28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมิถุนายน 2562 การผลิต วัตถุดิบจากเปลือกผลไม้ จำนวน 1,790 กิโลกรัม ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ จำนวน 6,490 ลิตร การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ - รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลาง 2,500 ลิตร - รดน้ำต้นไม้ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 600 ลิตร - แจกประชาชนที่ใต้สะพานทางด่วนทับยาว 55 ลิตร - ใช้ในสำนักงานเขต 500 ลิตร 29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนเมษายน 2562 เรียบร้อยแล้ว / 30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว / 28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว เดือนเมษายน 2562 จัดเก็บได้รวม 4,880 กิโลกรัม หลอดไฟ - 980 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 2,350 กิโลกรัม กระป๋องสเปรย์ - 1550 กิโลกรัม / 30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานี เดือนพฤษภาคม 2562 จัดเก็บได้รวม 1,770 กิโลกรัม หลอดไฟ - 370 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 900 กิโลกรัม กระป๋องสเปรย์ - 500 กิโลกรัม / 28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานี เดือนมิถุนายน 2562 จัดเก็บได้รวม 3,830 กิโลกรัม หลอดไฟ - 570 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 2,150 กิโลกรัม กระป๋องสเปรย์ - 1,110 กิโลกรัม ครั้งที่ 12 ในวันที่ 10 พ.ค. 62 หมู่บ้านยูโรนาวา แจกเอกสารเมืองสะอาดฉลาดทิ้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิด และนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอย ครั้งที่ 14 วันที่ 22 พ.ค. 62 โรงเรียนวัดพลมานีย์ ดำเนินการอบรมการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 R / 28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด ครั้งที่ 14 ในวันที่ 2 มิ.ย. 62 หมู่บ้านวนารมย์ ครั้งที่ 15 ในวันที่ 13 มิ.ย. 62 หมู่บ้านสมนึก แจกเอกสารเมืองสะอาดฉลาดทิ้ง การจัดการขยะอย่างมีคุณค่าคัดแยกที่แหล่งกำเนิด และนำกลับไปใช้ใหม่เป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะเรียกว่าขยะ ดำเนินการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกมูลฝอย ครั้งที่ 15 วันที่ 6 มิ.ย. 62 โรงเรียนวัดสังฆราชา ดำเนินการอบรมการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 R

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ภารกิจงานประจำ 1. จำนวนครั้งของการจัดเก็บของเหลือใช้ (ขยะชิ้นใหญ่)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ภารกิจงานประจำ 1. จำนวนครั้งของการจัดเก็บของเหลือใช้ (ขยะชิ้นใหญ่)

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :36.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนตุลาคม 2561 ดังนี้ (ครั้งที่ 1) วันที่ 2 ต.ค.61 นิติบุคคลอาคารชุดเคหะร่มเกล้า (นิติ6และ7) จำนวน 1500 กก. (ครั้งที่ 2) วันที่ 4 ต.ค.61 นิติบุคคลบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 2 (ซอย 10) จำนวน 2130 กก.. (ครั้งที่ 3) วันที่ 14 ต.ค.61 ชุมชนวัดสังฆราชา จำนวน 710 กก. (ครั้งที่ 4) วันที่ 21 ต.ค. 61 เคหะร่มเกล้าโซน 1 จำนวน 1260 กก.. / 28/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนพฤศจิกายน 2561 ดังนี้ (ครั้งที่ 5) วันที่ 4 พ.ย. 61 ชุมชนหลังวัดลานบุญ จำนวน 1,220 กก. (ครั้งที่ 6) วันที่ 7 พ.ย. 61 โครงการบ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง ถนนหลวงแพ่ง จำนวน 650 กก.. (ครั้งที่ 7) วันที่ 25 พ.ย. 61 ชุมชนศิลาภิรัตน์อุปถัมภ์ จำนวน 590 กก. / 28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนธันวาคม 2561 ดังนี้ (ครั้งที่ 8) วันที่ 1 ธ.ค. 61 ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวน 1,520 กก. (ครั้งที่ 9) วันที่ 21 ธ.ค. 61 นิติร่มเกล้า ตึก 27 จำนวน 1,560 กก..

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-/ 28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนธันวาคม 2561 ดังนี้ (ครั้งที่ 8) วันที่ 1 ธ.ค. 61 ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวน 1,520 กก. (ครั้งที่ 9) วันที่ 21 ธ.ค. 61 นิติร่มเกล้า ตึก 27 จำนวน 1,560 กก.. / 29/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนมกราคม 2562 ดังนี้ (ครั้งที่ 10) วันที่ 6 ม.ค.62 หมู่บ้านเลคการ์เด้น (ครั้งที่ 11) วันที่ 13 ม.ค. 62 ชุมชนริมคลองลาดบัวขาว (ครั้งที่ 12) วันที่ 20 ม.ค.62 ชุมชนบึงบัว ถนนคุ้มเกล้า (ครั้งที่ 13) วันที่ 27 ม.ค. 62 ชุมชนลาดบัวขาวพัฒนา / 26/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ (ครั้งที่ 14) วันที่ 3 ก.พ.62 ชุมชนเคหะร่มเกล้า โซนหลังคาแดง จำนวน 970 กก. (ครั้งที่ 15) วันที่ 10 ก.พ. 62 ชุมชนจิตรา จำนวน 670 กก. (ครั้งที่ 16) วันที่ 17 ก.พ. 62 หมู่บ้านรุ่งกิจวิลล่า 9 จำนวน 400 กก. / 29/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนมีนาคม 2562 ดังนี้ (ครั้งที่ 17) วันที่ 1 มี.ค. 62 เคหะร่มเกล้าโซน 4 ซอย 56 จำนวน 1,130 กก. (ครั้งที่ 18) วันที่ 3 มี.ค. 62 หมู่บ้านเคหะนคร 2 จำนวน 1,450 กก. (ครั้งที่ 19) วันที่ 5 มี.ค. 62 โรงพยาบาลลาดกระบัง จำนวน 1,730 กก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนเมษายน 2562 ดังนี้ (ครั้งที่ 20) วันที่ 7 เม.ยค. 62 หมู่บ้านแฮปปี้เพลส จำนวน - กก. (ครั้งที่ 21) วันที่ 21 เม.ย. 62 หมู่บ้านรุ่งกิจวิลล่า 14 จำนวน - กก. (ครั้งที่ 22) วันที่ 27 เม.ย. 62 อาคารนิติบุคคลเคหะร่มเกล้า จำนวน - กก. / 30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนพฤษภาคม 2562 ดังนี้ (ครั้งที่ 23) วันที่ 5 พ.ค. 62 หมู่บ้านฉลองชัย จำนวน - กก. (ครั้งที่ 24) วันที่ 12 พ.ค. 62 หมู่บ้านยูโรโนวา(ทาวน์โฮม) จำนวน - กก. (ครั้งที่ 25) วันที่ 19 พ.ค.. 62 ชุมชนทิวสนร่วมจิตรมณียา จำนวน - กก. (ครั้งที่ 26) วันที่ 26 พ.ค.. 62 หมู่บ้านแฮปปี้เพลส 2 จำนวน - กก. / 28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนมิถุนายน 2562 ดังนี้ (ครั้งที่ 27) วันที่ 2 มิ.ย.62 หมู่บ้านวนารมย์ จำนวน 970 กก. (ครั้งที่ 28) วันที่ 9 มิ.ย. 62 หมู่บ้านราชพฤกษ์-สุวรรณภูมิ จำนวน 1,090 กก. (ครั้งที่ 29) วันที่ 23 มิ.ย. 62 นิติบุคคลบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า จำนวน - กก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-30/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนกรกฎาคม 2562 ดังนี้ (ครั้งที่ 30) วันที่ 7 ก.ค. 62 เคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 2 จำนวน 2,730 กก. (ครั้งที่ 31) วันที่ 14 ก.ค. 62 หมู่บ้านพฤกษา 78 ถนนฉลองกรุง จำนวน 1,450 กก. (ครั้งที่ 32) วันที่ 21 ก.ค. 62 หมู่บ้านพูนสินธานี 1 จำนวน 2,010 กก. / 29/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนสิงหาคม 2562 ดังนี้ (ครั้งที่ 33) วันที่ 4 ส.ค. 62 ฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 2 จำนวน 3,420 กก. (ครั้งที่ 34) วันที่ 8 ส.ค. 62 ชุมชนเคหะร่มเกล้าโซน 1 จำนวน 840 กก. (ครั้งที่35 วันที่ 11 ส.ค. 62 นิติบุคคลอาคารชุดเคหะ ชุมชนร่มเกล้า 2 จำนวน 1,130 กก. (ครั้งที่36) วันที่ 18 ส.ค. 62 หมู่บ้านศุภาลัย ลาดกระบัง จำนวน 780 กก / 27/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนกันยายน 2562 ดังนี้ (ครั้งที่ 37) วันที่ 1 ก.ย. 62 ม.นครินทร์การ์เด้น ร่มเกล้า จำนวน 1,410 กก. (ครั้งที่ 38) วันที่ 8 ก.ย. 62 ม.บ้านรุ่งอรุณ 1 จำนวน 2,530 กก. (ครั้งที่ 39 วันที่ 15 ก.ย. 62 ม.พฤกษา 70 จำนวน 2,380 กก. (ครั้งที่ 40) วันที่ 22 ก.ย. 62 ม.พฤกษา 51 จำนวน 3,250 กก

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(3) งานยุทธศาสตร์ 2. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
งานยุทธศาสตร์ 2. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ตามเกณฑ์ที่กำหนด

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

......เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียว) ตามบริเวณที่กำหนด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด ดังนี้ 1.หน้าตลาดแย้มเจริญรัตน์ 2.หน้าตลาดนำโชค 3.สะพานลอยคนเดินข้ามชุมชนจิตรา ถนนร่มเกล้า 1 4.สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง และบริเวณที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล 3 หรือ สน.ในพื้นที่สำรวจ ดังนี้ 1.สะพานลอยหลังวัดคลอง 1 2.คลอง 2 3.ซอยร่มเกล้า 19 4.ซอยเคหะร่มเกล้า 64 5.จุดกลับรถใต้สะพานต่างระดับ ถ.ฉลองกรุง 6.ท้ายซอยฉลองกรุงรีสอร์ท 7.จุดกลับรถใต้สะพานฉลองกรุง 3 (ลำมะขาม) 8.ซอยลาดกระบัง 50/2 9.ซอยลาดกระบัง 52 10.ซอยหลวงแพ่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

.เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียว) ตามบริเวณที่กำหนด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด ดังนี้ 1.หน้าตลาดแย้มเจริญรัตน์ 2.หน้าตลาดนำโชค 3.สะพานลอยคนเดินข้ามชุมชนจิตรา ถนนร่มเกล้า 1 4.สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง และบริเวณที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล 3 หรือ สน.ในพื้นที่สำรวจ ดังนี้ 1.สะพานลอยหลังวัดคลอง 1 2.คลอง 2 3.ซอยร่มเกล้า 19 4.ซอยเคหะร่มเกล้า 64 5.จุดกลับรถใต้สะพานต่างระดับ ถ.ฉลองกรุง 6.ท้ายซอยฉลองกรุงรีสอร์ท 7.จุดกลับรถใต้สะพานฉลองกรุง 3 (ลำมะขาม) 8.ซอยลาดกระบัง 50/2 9.ซอยลาดกระบัง 52 10.ซอยหลวงแพ่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-.เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียว) ตามบริเวณที่กำหนด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด ดังนี้ 1.หน้าตลาดแย้มเจริญรัตน์ 2.หน้าตลาดนำโชค 3.สะพานลอยคนเดินข้ามชุมชนจิตรา ถนนร่มเกล้า 1 4.สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง และบริเวณที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล 3 หรือ สน.ในพื้นที่สำรวจ ดังนี้ 1.สะพานลอยหลังวัดคลอง 1 2.คลอง 2 3.ซอยร่มเกล้า 19 4.ซอยเคหะร่มเกล้า 64 5.จุดกลับรถใต้สะพานต่างระดับ ถ.ฉลองกรุง 6.ท้ายซอยฉลองกรุงรีสอร์ท 7.จุดกลับรถใต้สะพานฉลองกรุง 3 (ลำมะขาม) 8.ซอยลาดกระบัง 50/2 9.ซอยลาดกระบัง 52 10.ซอยหลวงแพ่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--.เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียว) ตามบริเวณที่กำหนด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด ดังนี้ 1.หน้าตลาดแย้มเจริญรัตน์ 2.หน้าตลาดนำโชค 3.สะพานลอยคนเดินข้ามชุมชนจิตรา ถนนร่มเกล้า 1 4.สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง และบริเวณที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล 3 หรือ สน.ในพื้นที่สำรวจ ดังนี้ 1.สะพานลอยหลังวัดคลอง 1 2.คลอง 2 3.ซอยร่มเกล้า 19 4.ซอยเคหะร่มเกล้า 64 5.จุดกลับรถใต้สะพานต่างระดับ ถ.ฉลองกรุง 6.ท้ายซอยฉลองกรุงรีสอร์ท 7.จุดกลับรถใต้สะพานฉลองกรุง 3 (ลำมะขาม) 8.ซอยลาดกระบัง 50/2 9.ซอยลาดกระบัง 52 10.ซอยหลวงแพ่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) งานยุทธศาสตร์ 2. (1) ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ (2) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (3) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมให้ความรู้การเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในสถานศึกษา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
งานยุทธศาสตร์ 2. (1) ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ  (2) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (3) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมให้ความรู้การเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในสถานศึกษา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :59.11


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
59.11

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด กำหนดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ ช่วงเดือนเมษายน อยู่ระหว่างหาสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ปรับปรุงข้อมูลจำนวนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตลาดกระบัง และกำหนดอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด -จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กลุ่มเป้าหมายนักเรียนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงดนตรี การฉายวีดิทัศน์ การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด การแสดงบนเวทีของนักเรียนและกลุ่มชมรมทูบีนัมเบอร์วัน -กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในเดือนกรกฎาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด - กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กลุ่มเป้าหมายนักเรียนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงดนตรี การฉายวีดิทัศน์ การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด การแสดงบนเวทีของนักเรียนและกลุ่มชมรมทูบีนัมเบอร์วัน - กิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาธรรมสุนทร วัดลานบุญ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 353 คน เป็นอาสาสมัครฯ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 59.11 ของอาสาสมัครฯ ทั้งหมด กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โดยวิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ และการเสวนาในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้ใจกล้า สู่การพัฒนาต่อต้านยาเสพติด" - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่เขตลาดกระบัง จำนวน 6 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(5) งานยุทธศาสตร์ 3. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่สำนักงานเขต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
งานยุทธศาสตร์ 3. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่สำนักงานเขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การล้างท่อระบายนำ้ตามแผนจ้างหมาเอกชน จำนวน 211 ซอย อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามแผนจ้างเอกชนจำนวน 211ซอย ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามแผนการจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามแผนการจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการแล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) ภารกิจงานประจำ 2. การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและด้านความมั่นคง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ภารกิจงานประจำ 2. การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและด้านความมั่นคง

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย อยุ่ระหว่างกำหนดวันดำเนินการฝึกซ้อม ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2562 2.โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.เขตลาดกระบังประจำทุกเดือน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 73,600 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย เลื่อนกำหนดวันดำเนินการฝึกซ้อม เนื่องจากติดภารกิจเลือกตั้ง เป็นช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 2.โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.เขตลาดกระบังประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 72,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย อยู่ระหว่างประสานทีมวิทยากรจากสถานีดับเพลิงลาดกระบัง ซึ่งมีกำหนดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเดือนกรกฎาคม 2562 2.โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.เขตลาดกระบังประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 72,800 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 1.1 จัดฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเขตลาดกระบัง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตลาดกระบัง และบริเวณที่รกร้างว่างเปล่าระหว่างซอยลาดกระบัง 38/3 และ 38/4 โดยจะมีการจำลองสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้หญ้าและได้ลุกลามไปยังบ้านเรือนประชาชน จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม / และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานให้มีการสื่อสารและประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยให้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน โดยการฝึกซ้อมการฯ ยประกอบด้วย สำนักงานเขตลาดกระบัง สถานีดับเพลิงลาดกระบัง สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ โรงพยาบาลลาดกระบัง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู รวมจำนวน 102 คน 1.2 เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีไฟไหม้และก๊าซธรรมชาติรั่วไหล ประจำปี 2562 ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และบริษัท โกลบอลยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับประชาชนที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 16.30 น. ณ บริเวณพื้นที่แนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ด้านหลังโรงงานบริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 1.3 เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินน้ำมันรั่วไหลแนวท่อส่งน้ำมัน ่ร่วมกับบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณบ่อขยะขุมทอง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กทม. 2.โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.เขตลาดกระบังประจำเดือนกรกฎษคม - กันยายน 2562 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 73,600 บาท รวมเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 292,000 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(7) ภารกิจงานประจำ 3. (1) จำนวนครั้งในการดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (2) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2560 (3) จำนวนครั้งในการตรวจบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ภารกิจงานประจำ 3. (1) จำนวนครั้งในการดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
(2) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2560
(3) จำนวนครั้งในการตรวจบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

หน่วยนับ :ตามเกณฑ์ที่กำหนด

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานกิจกรรมตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน และขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตรวจบังคับใช้กฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (กิจกรรมที่ 2 ของโครงการ)และเบิกจ่ายค่าอาหาร อาคารว่าง และเครื่องดื่มในการจัดประชุมประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.การสาธารณสุข ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตรวจบังคับใช้กฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 12 ครั้ง จัดประชุมประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.การสาธารณสุข ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 จำนวนผุ้เข้าร่วมประชุม 250 ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมจำนวน 48 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) งานยุทธศาสตร์ 4. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
งานยุทธศาสตร์ 4. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการประชาสัมพันธ์, ส่งเสริม และตรวจติดตามให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี จำนวน 126 แห่งจากสถานประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่เขตลาดกระบัง 421 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการประชาสัมพันธ์, ส่งเสริม และตรวจติดตามให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี จำนวน 169 แห่งจากสถานประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่เขตลาดกระบัง 421 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการประชาสัมพันธ์, ส่งเสริม และตรวจติดตามให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี จำนวน 295 แห่งจากสถานประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่เขตลาดกระบัง 421 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการประชาสัมพันธ์, ส่งเสริม และตรวจติดตามให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี จำนวน 421 แห่งจากสถานประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่เขตลาดกระบัง 421 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด ประชุมเพื่อเตรียมดำเนินกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 9 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดกิจกรรมการออกกำลังกายแอโรบิค จำนวน 3 แห่ง - ประชุมเพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาส่งเสริมศักยภาพศูนย์กีฬาชุมชนเอฟ.บี.ที. เขตลาดกระบัง - ประชุมเตรียมการเพื่อจัดการแข่งขันกีฬา จำนวน 7 ชนิด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดกิจกรรมการออกกำลังกายแอโรบิค จำนวน 9 แห่ง - กำหนดจัดกิจกรรมฬาชุมชนเอฟ.บี.ที. เขตลาดกระบัง - ประชุมเตรียมการเพื่อจัดการแข่งขันกีฬา ในวันที่ 4 สิงหาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาลาดกระบังเกมส์ ครั้งที่ 1 - จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (การเต้นแอโรบิค) จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ ลานกีฬาสวน 60 พรรษา อาคารชุดแฟลตเอื้ออาทร หมู่บ้านพูนสิน 3 ลานกีฬาชุมชนเคหะร่มเกล้า 201 หลังคาแดง หมู่บ้านพูนสินธานี 1 ลานกีฬาหมู่่บ้านเพิ่มสุข ชมรมแอโรบิคผู้สูงอายุหลังวัดลานบุญ สวนสาธารณะรวงผึ้ง ร่มเกล้า และลานกีฬาเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 1 - จัดกิจกรมการแข่งขันกีใาชุมชน ครั้งที่ 8 - จัดการแข่งขันกีฬาอนุบาล ร่มเกล้าสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(10) งานยุทธศาสตร์ 6. ขนาดพื้นที่ซึ่งถูกนำไปพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพื่อขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
งานยุทธศาสตร์ 6. ขนาดพื้นที่ซึ่งถูกนำไปพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพื่อขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว(ครั้งที่ 1) / 28/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว(ครั้งที่ 1) / 28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว(ครั้งที่ 1) 1. ที่ว่างรกร้างข้างคอนโดลุมพินีวิลล์ ถนนลาดกระบัง พื้นที่ 8 ไร่ - งาน 64 ตารางวา 2. ที่ว่างรกร้างข้างร้านโชคดีออโต้พาร์ท ถนนลาดกระบัง พื้นที่ 9 ไร่ - งาน 15 ตารางวา 3. ที่ว่างรกร้างข้างร้านอะไหล่เซ็นเตอร์ 2 ถนนลาดกระบัง พื้นที่ 34 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา 4. ที่ว่างรกร้างข้างสนามทฟุตบอล ถนนลาดกระบัง พื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน 690 ตารางวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว(ครั้งที่ 1) 1. ที่ว่างรกร้างข้างคอนโดลุมพินีวิลล์ ถนนลาดกระบัง พื้นที่ 8 ไร่ - งาน 64 ตารางวา 2. ที่ว่างรกร้างข้างร้านโชคดีออโต้พาร์ท ถนนลาดกระบัง พื้นที่ 9 ไร่ - งาน 15 ตารางวา 3. ที่ว่างรกร้างข้างร้านอะไหล่เซ็นเตอร์ 2 ถนนลาดกระบัง พื้นที่ 34 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา 4. ที่ว่างรกร้างข้างสนามทฟุตบอล ถนนลาดกระบัง พื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน 690 ตารางวา / 29/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว(ครั้งที่ 1) 1. ที่ว่างรกร้างข้างคอนโดลุมพินีวิลล์ ถนนลาดกระบัง พื้นที่ 8 ไร่ - งาน 64 ตารางวา 2. ที่ว่างรกร้างข้างร้านโชคดีออโต้พาร์ท ถนนลาดกระบัง พื้นที่ 9 ไร่ - งาน 15 ตารางวา 3. ที่ว่างรกร้างข้างร้านอะไหล่เซ็นเตอร์ 2 ถนนลาดกระบัง พื้นที่ 34 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา 4. ที่ว่างรกร้างข้างสนามทฟุตบอล ถนนลาดกระบัง พื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน 690 ตารางวา / 26/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว(ครั้งที่ 1) 1. ที่ว่างรกร้างข้างคอนโดลุมพินีวิลล์ ถนนลาดกระบัง พื้นที่ 8 ไร่ - งาน 64 ตารางวา 2. ที่ว่างรกร้างข้างร้านโชคดีออโต้พาร์ท ถนนลาดกระบัง พื้นที่ 9 ไร่ - งาน 15 ตารางวา 3. ที่ว่างรกร้างข้างร้านอะไหล่เซ็นเตอร์ 2 ถนนลาดกระบัง พื้นที่ 34 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา 4. ที่ว่างรกร้างข้างสนามทฟุตบอล ถนนลาดกระบัง พื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน 690 ตารางวา / 29/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว(ครั้งที่ 2) 1. ที่ว่างรกร้างข้างซอยร่มเกล้า 58 พื้นที่ 45 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา 2. ที่ว่างรกร้างข้างซอยร่มเกล้า 58 พื้นที่ 41 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา 3. ที่ว่างรกร้างข้างสถานีไฟฟ้าย่อยร่มเกล้า พื้นที่ 25 ไร่ - งาน 90 ตารางวา 4. ที่ว่างรกร้างข้างบริษัท CPAC พื้นที่ 14 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว(ครั้งที่ 2) 1. ที่ว่างรกร้างข้างซอยร่มเกล้า 58 พื้นที่ 45 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา 2. ที่ว่างรกร้างข้างซอยร่มเกล้า 58 พื้นที่ 41 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา 3. ที่ว่างรกร้างข้างสถานีไฟฟ้าย่อยร่มเกล้า พื้นที่ 25 ไร่ - งาน 90 ตารางวา 4. ที่ว่างรกร้างข้างบริษัท CPAC พื้นที่ 14 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา / 30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว(ครั้งที่ 2) 1. ที่ว่างรกร้างข้างซอยร่มเกล้า 58 พื้นที่ 45 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา 2. ที่ว่างรกร้างข้างซอยร่มเกล้า 58 พื้นที่ 41 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา 3. ที่ว่างรกร้างข้างสถานีไฟฟ้าย่อยร่มเกล้า พื้นที่ 25 ไร่ - งาน 90 ตารางวา 4. ที่ว่างรกร้างข้างบริษัท CPAC พื้นที่ 14 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา / 28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว(ครั้งที่ 3) 1. ที่ว่างรกร้างข้างร้านกระจก พื้นที่ 38 ไร่ 2 งาน 24.17 ตารางวา 2. ที่ว่างรกร้างข้างร้านล้อแม็ก พื้นที่ 71 ไร่ - งาน 59 ตารางวา 3. ที่ว่างรกร้างข้างซอย 25/7 พื้นที่ 60 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา 4. ที่ว่างรกร้างร้านท่าทราย เอส อาร์ บี พื้นที่ 90 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการครบทุกขั้นตอนแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) ภารกิจงานประจำ 4. (1)จำนวนครั้งของการรายงานพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกทม. (2) จำนวนพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกทม.แห่งใหม่ ซึ่งหน่วยงานสำรวจและนำเข้า “ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร”
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ภารกิจงานประจำ 4. (1)จำนวนครั้งของการรายงานพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกทม.  (2) จำนวนพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกทม.แห่งใหม่ ซึ่งหน่วยงานสำรวจและนำเข้า “ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร”

หน่วยนับ :ตามเกณฑ์ที่กำหนด

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติโครงการและการจัดสรรงบประมาณ / 28/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาฯ / 28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขออนุมัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขออนุมัติ / 29/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขออนุมัติ / 26/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

(12) งานยุทธศาสตร์ 7. จำนวนครั้งของการรายงานผลการดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนน ตรอก ซอยในพื้นที่รับผิดชอบ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
งานยุทธศาสตร์ 7. จำนวนครั้งของการรายงานผลการดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนน ตรอก ซอยในพื้นที่รับผิดชอบ

หน่วยนับ :อย่างน้อยเดือนละ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :3.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(อย่างน้อยเดือนละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างแล้ว จำนวน 18 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างแล้ว 23 รายการ ส่งมอบแล้ว 11 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างแล้ว 23 รายการ ส่งมอบแล้ว 18 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการครบถ้วน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(13) งานยุทธศาสตร์ 5. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
งานยุทธศาสตร์ 5. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ในอาคารสำนักงานเขตชั่วคราว -ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและสถาปนิกเข้าร่วมประชุมชี้แนะแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัด -สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการรอบอาคารสำนักงานเขตลาดกระบังชั่วคราวและส่งข้อมูลผลการสำรวจดังกล่าวให้สำนักการโยธาดำเนินการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ส่งข้อมูลผลการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ในอาคารสำนักงานเขตชั่วคราวให้สำนักการโยธาดำเนินการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ประสานขอคัดแบบแปลนอาคารสำนักเขตแห่งใหม่ และคำรับรองการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สนย.ทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการว่าแบบแปลนสำนักงานเขตแห่งใหม่ดำเนินการออกแบบเพื่อความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการครบถ้วนตามตัวชี้วัดไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(14) งานยุทธศาสตร์ 8.จำนวนภูมิปัญญาที่สนับสนุนผู้สูงอายุมีการสะสมภูมิปัญญาเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
งานยุทธศาสตร์ 8.จำนวนภูมิปัญญาที่สนับสนุนผู้สูงอายุมีการสะสมภูมิปัญญาเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ภูมิปัญญา

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ "ศิลปะการแสดงกลองยาว" โดยมี นายจำลอง สวนมาลา เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดบึงบัว เขตลาดกระบัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร "ศิลปะการแสดงกลองยาว" โดยมี นายจำลอง สวนมาลา เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร "ศิลปะการแสดงกลองยาว" โดยมี นายจำลอง สวนมาลา เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร "ศิลปะการแสดงกลองยาว" โดยมี นายจำลอง สวนมาลา เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ภารกิจงานประจำ 5. (1) ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ (2) ร้อยละของคนพิการที่ลงทะเบียนได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพความพิการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ภารกิจงานประจำ 5. (1) ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ  (2) ร้อยละของคนพิการที่ลงทะเบียนได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพความพิการ

หน่วยนับ :ตามเกณฑ์ที่กำหนด

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเดือนธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- เบิกจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 - เบิกจ่ายค่าเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปี 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(16) งานยุทธศาสตร์ 9. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
งานยุทธศาสตร์ 9. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :90.54

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
90.54

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน จำนวน 8 ครั้ง ดั้งนี้ - ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนศึกาาพัฒนา - ครั้งที่ 2 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนวัดบำรุงรื่น - ครั้งที่ 3 วันที่25 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนวัดสังฆราชา - ครั้งที่ 4 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง - ครั้งที่ 5 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดพลมานีย์ - ครั้งที่ 6 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนตำบลขุมทองประชาอุทิศ - ครั้งที่ 7 วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดบึงบัว - ครั้งที่ 8 วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดลา่ดกระบัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างกำหนดวัน และประสานสถานที่ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วางแผนทางการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กำหนดแผนรณรงค์เคลื่อนให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง ในเดือนกรกฎาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน จำนวน 8 ครั้ง ดั้งนี้ - ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนศึกาาพัฒนา - ครั้งที่ 2 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนวัดบำรุงรื่น - ครั้งที่ 3 วันที่25 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนวัดสังฆราชา - ครั้งที่ 4 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง - ครั้งที่ 5 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดพลมานีย์ - ครั้งที่ 6 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนตำบลขุมทองประชาอุทิศ - ครั้งที่ 7 วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดบึงบัว - ครั้งที่ 8 วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดลา่ดกระบัง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(17) งานยุทธศาสตร์ 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานยุทธศาสตร์ 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.00

100 / 100
2
62.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการในขั้นตอนกำหนดคุณลักษณะและราคากลางวัสดุโครงการ,ฝึกซ้อมตามโครงการและดำเนินการเบิกจ่ายในโครงการที่เป็นจ้างเหมารายงวดและค่าตอบแทนสอนภาษาต่างๆในเดือนพฤศจิกายน 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการในขั้นตอนประกาศจ้างเหมา/จัดซื้อวัสดุตามโครงการ,ฝึกซ้อมตามโครงการ และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆตามโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และเร่งรัดค่าตอบแทนภาษาต่างๆเดือนมีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการในขั้นตอนจัดทำสัญญา /และดำเนินการเร่งรัดฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆตามโครงการเดือนมิถุนายน2562/นำนักเรียนไปว่ายนำ้ตามโครงการ/ดำเนินการกิจกรรมทัศนศึกษา/ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต/จัดส่งรายชื่อนักเรียนทำสัญญาประกันอุบัติเหตุ/

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) ภารกิจงานประจำ 6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดับมาก
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
ภารกิจงานประจำ 6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดับมาก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :94.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
94.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อดำเนินการตามโครงการ กำหนดแนวทางในการการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ครั้งที่ 2 -3 - จัดอบรมวิชาชีพเพื่อเสริมรายได้ จำนวน 6 วิชาชีพ ได้แก่ วิชาชีพการผลิตสารเคมีใช้ในครัวเรือน วิชาชีพอาหารไทย วิชาชีพประดิษฐ์เครื่องประดับ วิชาชีพเบเกอรี่ วิชาชีพศิลประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และวิชาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี - จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4-5 - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ สวนพระนคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ครั้งที่ 4 - 6 - กำหนดจัดกิจำรรมพิเศษ โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ พิพิธภัณฑยุคใหม่ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต จังหวัดปทุมธานี - ฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 7 วิชาชีพ ได้แก่ วิชาชีพช่างตัดผมชาย วิชาชีพเสริมสวยหญิง วิชาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี วิชาชีพเพ้นท์ผ้าบาติก-มัดย้อม วิชาชีพขนมไทยแปรรูปถนอมอาหาร วิชาชีพอาหารว่าง-อาหารจานเดียว อบรมภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร - กำหนดจัดกิจกรรมพิเศษ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ พิพิธภัณฑยุคใหม่ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต จังหวัดปทุมธานี - จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ในเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 - จัดประชุมคณะกรมการสภาวัฒนธรรมเพื่อดำเนินการจัดงานวันสำคัญ ประเพณีแห่เทียนพรรษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(19) งานยุทธศาสตร์ 7. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
งานยุทธศาสตร์ 7. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีการจัดทำกิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ซึ่งเป็นการนำข้อมูลการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและมีการออกเลขรหัสประจำบ้านลงในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายสำนักผังเมือง โดยสรุปผลการดำเนินงานดังนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 27 ธันวาคม 2561 มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 138 ราย และดำเนินการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 106 ราย/ 452 เลขหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีการจัดทำกิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ซึ่งเป็นการนำข้อมูลการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและมีการออกเลขรหัสประจำบ้านลงในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายสำนักผังเมือง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรอบไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 มีการออกใบอนุญาตประมาณ จำนวน 44 ราย และออกเลขรหัสประจำบ้านประมาณ 975 เลขหมาย สรุปผลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงปัจจุบันออกใบอนุญาต 342 ราย และเลขหมายประจำบ้าน 262 ราย 2,083 เลขหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีการจัดทำกิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ซึ่งเป็นการนำข้อมูลการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและมีการออกเลขรหัสประจำบ้านลงในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายสำนักผังเมือง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรอบไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 มีการออกใบอนุญาตประมาณ จำนวน 167 ราย และออกเลขรหัสประจำบ้านประมาณ 758 เลขหมาย สรุปผลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงปัจจุบันออกใบอนุญาต 509 ราย และเลขหมายประจำบ้าน 364 ราย 2,672 เลขหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-มีการจัดทำกิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ซึ่งเป็นการนำข้อมูลการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและมีการออกเลขรหัสประจำบ้านลงในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายสำนักผังเมือง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรอบไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - 20 กันยายน 2562 มีการออกใบอนุญาตประมาณ จำนวน 195 ราย และออกเลขรหัสประจำบ้านประมาณ 139 ราย 492 เลขหมาย สรุปผลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงปัจจุบัน(20 ก.ย. 62) ออกใบอนุญาต 720 ราย และเลขหมายประจำบ้าน 530 ราย 3,374 เลขหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(20) งานยุทธศาสตร์ 8. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
งานยุทธศาสตร์ 8. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :50.77

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
50.77

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขออนุมัติโครงการ ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อทำความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ลงพื้นที่ให้ความรู้ชุมชนเป้าหมาย ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เปิดเวทีให้ประชาชนเสนอปัญหาของชุมชน นำปัญหาที่ได้มาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหา และจัดทำเอกสารรูปเล่มเพื่อเสนอสำนักพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ชุมชนในพื้นที่เขตลาดกระบังจัดทำแผนพัฒนาชุมชน จำนวน 33 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(21) งานยุทธศาสตร์ 9.(1)ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (2) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
งานยุทธศาสตร์ 9.(1)ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด 
(2) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :111.44

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.28

100 / 100
2
46.02

100 / 100
3
102.99

100 / 100
4
111.44

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลดำเนินการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ระหว่างเดือนต.ค. 61 - ธ.ค. 61 ภาษีโรงเรือนฯ จัดเก็บได้ 60,761,909.82 บาท , ภาษีป้าย 1,139,989.95 บาท , ภาษีบำรุงท้องที่ 160,966.65 บาท รวมจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภทได้ = 62,062,866.42 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลดำเนินการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ระหว่างเดือนต.ค. 61 - มี.ค. 62 ภาษีโรงเรือนฯ จัดเก็บได้ 173,855,454.97 บาท , ภาษีป้าย 10,883,916.21 บาท , ภาษีบำรุงท้องที่ 2,139,805.99 บาท รวมจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภทได้ = 186,879,177.17 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ผลดำเนินการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ระหว่างเดือนต.ค. 61 - มิ.ย. 62 ภาษีโรงเรือนฯ จัดเก็บได้ 390,788,453.11 บาท , ภาษีป้าย 23,534,025.16 บาท , ภาษีบำรุงท้องที่ 3,867,538.72 บาท รวมจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภทได้ = 418,190,016.99 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ผลดำเนินการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ระหว่างเดือนต.ค. 61 - ก.ย. 62 ภาษีโรงเรือนฯ จัดเก็บได้ 415,241,269.01 บาท , ภาษีป้าย 32,531,766.75 บาท , ภาษีบำรุงท้องที่ 4,730,448.55 บาท รวมจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภทได้ = 452,503,484.31 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) งานยุทธศาสตร์ 10. ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน (1) จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด (2) จัดทำงบการเงินครบถ้วนถูกต้อง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
งานยุทธศาสตร์ 10. ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน
(1) จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด
(2) จัดทำงบการเงินครบถ้วนถูกต้อง

หน่วยนับ :ตามเกณฑ์ที่กำหนด

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ สามารถส่งข้อมูล งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน งบกระแสเงินสด ประจำปี 2561 ได้ครบถ้วนถูกต้อง จัดส่งรายงาน ดังนี้ 1. ปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5308/10462 ลงวันที่ 21 พ.ย.2561 2. ผู้อำนวยการกองบัญชี ที่ กท 5308/10460 ลงวันที่ 21 พ.ย.2561 3. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ กท 5308/10461 ลงวันที่ 21 พ.ย.2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ สามารถส่งข้อมูล งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน งบกระแสเงินสด ประจำปี 2561 ได้ครบถ้วนถูกต้อง จัดส่งรายงาน ดังนี้ 1. ปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5308/10462 ลงวันที่ 21 พ.ย.2561 2. ผู้อำนวยการกองบัญชี ที่ กท 5308/10460 ลงวันที่ 21 พ.ย.2561 3. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ กท 5308/10461 ลงวันที่ 21 พ.ย.2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ สามารถส่งข้อมูล งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน งบกระแสเงินสด ประจำปี 2561 ได้ครบถ้วนถูกต้อง จัดส่งรายงาน ดังนี้ 1. ปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5308/10462 ลงวันที่ 21 พ.ย.2561 2. ผู้อำนวยการกองบัญชี ที่ กท 5308/10460 ลงวันที่ 21 พ.ย.2561 3. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ กท 5308/10461 ลงวันที่ 21 พ.ย.2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ สามารถส่งข้อมูล งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน งบกระแสเงินสด ประจำปี 2561 ได้ครบถ้วนถูกต้อง จัดส่งรายงาน ดังนี้ 1. ปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5308/10462 ลงวันที่ 21 พ.ย.2561 2. ผู้อำนวยการกองบัญชี ที่ กท 5308/10460 ลงวันที่ 21 พ.ย.2561 3. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ กท 5308/10461 ลงวันที่ 21 พ.ย.2561

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(23) ภารกิจงานประจำ 8. ร้อยละของผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ภารกิจงานประจำ 8. ร้อยละของผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :110.32


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
14.55

100 / 100
2
47.62

100 / 100
3
71.69

100 / 100
4
110.32

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ภาษีป้ายรายใหม่ เดือนต.ค. 61 จำนวน 8 ราย , เดือนพ.ย. 61 จำนวน 21 ราย , เดือน ธ.ค. 61 จำนวน 26 ราย รวมภาษีป้ายรายใหม่ ทั้งสิ้น 55 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ภาษีป้ายรายใหม่ เดือนต.ค. 61 จำนวน 8 ราย , เดือนพ.ย. 61 จำนวน 21 ราย , เดือน ธ.ค. 61 จำนวน 26 ราย , เดือน ม.ค. 62 จำนวน 34 ราย , เดือน ก.พ. จำนวน 21 ราย , เดือน มี.ค. 62 จำนวน 70 ราย รวมภาษีป้ายรายใหม่ ทั้งสิ้น 180 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ภาษีป้ายรายใหม่ เดือนต.ค. 62 จำนวน 8 ราย , เดือนพ.ย. 61 จำนวน 21 ราย , เดือน ธ.ค. 61 จำนวน 26 ราย , เดือน ม.ค. 62 จำนวน 34 ราย , เดือน ก.พ. จำนวน 21 ราย , เดือน มี.ค. 62 จำนวน 70 ราย , เดือน เม.ย. 62 จำนวน 50 ราย , เดือน พ.ค. 62 จำนวน 13 ราย , เดือน มิ.ย. 62 จำนวน 28 ราย รวมภาษีป้ายรายใหม่ ทั้งสิ้น 271 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ภาษีป้ายรายใหม่ เดือนต.ค. 62 จำนวน 8 ราย , เดือนพ.ย. 61 จำนวน 21 ราย , เดือน ธ.ค. 61 จำนวน 26 ราย , เดือน ม.ค. 62 จำนวน 34 ราย , เดือน ก.พ. จำนวน 21 ราย , เดือน มี.ค. 62 จำนวน 70 ราย , เดือน เม.ย. 62 จำนวน 50 ราย , เดือน พ.ค. 62 จำนวน 13 ราย , เดือน มิ.ย. 62 จำนวน 28 ราย , เดือน ก.ค. 62 จำนวน 39 ราย , เดือน ส.ค. 62 จำนวน 35 ราย , เดือน ก.ย. 62 จำนวน 72 ราย รวมภาษีป้ายรายใหม่ ทั้งสิ้น 417 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **