ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50440000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) 01.การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
01.การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
  - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
  - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
7.00

100 / 100
3
8.00

100 / 100
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 ได้ดำเนินการตามโครงการต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยดำเนินการดังนี้ - โครงการที่ 1 ได้ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนจำนวน 6 ชุมชน และได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครฯ ทุกเดือน - กิจกรรมที่ 2 ได้รายงานผลทาง google drive ทุกเดือน - กิจกรรมที่ 3 ได้จัดทำแผนการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยทุกวันอาทิตย์ - โครงการที่ 4 ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ (ทิ้งของเหลือใช้) และขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์ - โครงการที่ 5 ได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยอันตรายโดยการรณรงค์ให้ประชาชนแยกขยะพิษออกจากขยะทั่วไป และสำนักงานเขตจะดำเนินการจัดเก็บทุกวันอาทิตย์ - โครงการที่ 6 ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำขยะเศษอาหารและทำการแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาขอรับพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจัดทำน้ำขยะหอมด้วยตนเอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาสที่ 2 ได้ดำเนินการตามโครงการต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยดำเนินการดังนี้ - โครงการที่ 1 ได้ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนจำนวน 6 ชุมชน และได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครฯ ทุกเดือน - กิจกรรมที่ 2 ได้รายงานผลทาง google drive ทุกเดือน - กิจกรรมที่ 3 ได้จัดทำแผนการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยทุกวันอาทิตย์ - โครงการที่ 4 ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ (ทิ้งของเหลือใช้) และขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์ - โครงการที่ 5 ได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยอันตรายโดยการรณรงค์ให้ประชาชนแยกขยะพิษออกจากขยะทั่วไป และสำนักงานเขตจะดำเนินการจัดเก็บทุกวันอาทิตย์ - โครงการที่ 6 ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำขยะเศษอาหารเรียบร้อยแล้วพร้อมทำการแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาขอรับพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจัดทำน้ำขยะหอมด้วยตนเอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ไตรมาสที่ 3 ได้ดำเนินการตามโครงการต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยดำเนินการดังนี้ - โครงการที่ 1 ได้ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนจำนวน 6 ชุมชน และได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครฯ ทุกเดือน - กิจกรรมที่ 2 ได้รายงานผลทาง google drive ทุกเดือน - กิจกรรมที่ 3 ได้จัดทำแผนการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยทุกวันอาทิตย์ - โครงการที่ 4 ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ (ทิ้งของเหลือใช้) และขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์ - โครงการที่ 5 ได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยอันตรายโดยการรณรงค์ให้ประชาชนแยกขยะพิษออกจากขยะทั่วไป และสำนักงานเขตจะดำเนินการจัดเก็บทุกวันอาทิตย์ - โครงการที่ 6 ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำขยะเศษอาหารเรียบร้อยแล้วพร้อมทำการแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาขอรับพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจัดทำน้ำขยะหอมด้วยตนเอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 4 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนและวัตถุประสงค์ที่วางไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(2) 02. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
02. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561) (1) โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (สายตรวจตู้เขียว) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 2,015 ครั้ง (2) โครงการเทศกิจอาสาจราจร จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่โบกจราจร จำนวน 7 จุด ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ วันละ 2 เวลา คือ 07.00-08.30 น. และ 15-00-16.30 รวมทั้งสิ้น เป็นจำนวน 602 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2562 - มีนาคม 2562) (1)โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (สายตรวจตู้เขียว) (1.1) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 2,978 ครั้ง (1.2) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV)เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 2,160 ครั้ง (2) โครงการเทศกิจอาสาจราจร จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่โบกจราจร จำนวน 7 จุด ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ วันละ 2 เวลา คือ 07.00-08.30 น. และ 15-00-16.30 น. รวมทั้งสิ้น เป็นจำนวน 758 ครั้ง (3) ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยที่ - การดูแลตัดต้นไม้ จำนวน 2 จุด 6 ครั้ง - การทำความสะอาดพื้นที่จำนวน 11 จุด 245 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2562 – มิถุนายน 2562) (1)โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (สายตรวจตู้เขียว) (1.1)ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวน 3,003 ครั้ง (1.2)ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวน 2,184 ครั้ง (2) โครงการเทศกิจอาสาจราจร จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่โบกจราจร จำนวน 7 จุด ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ วันละ 2 เวลา คือ 07.00-08.30 น. และ 15-00-16.30 น. รวมทั้งสิ้น เป็นจำนวน 476 ครั้ง (3) ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยที่ - การดูแลตัดต้นไม้ จำนวน 2 จุด 6 ครั้ง - การทำความสะอาดพื้นที่จำนวน 11 จุด 212 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2562 – กันยายน 2562) (1)โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (สายตรวจตู้เขียว) (1.1)ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวน 3,036 ครั้ง (1.2)ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวน 2,208 ครั้ง (2) โครงการเทศกิจอาสาจราจร จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่โบกจราจร จำนวน 7 จุด ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ วันละ 2 เวลา คือ 07.00-08.30 น. และ 15-00-16.30 น. รวมทั้งสิ้น เป็นจำนวน 868 ครั้ง (3) ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยที่ - การดูแลตัดต้นไม้ จำนวน 2 จุด 6 ครั้ง - การทำความสะอาดพื้นที่จำนวน 11 จุด 215 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 01.ร้อยละ 50 ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
01.ร้อยละ 50 ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูล - จัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตสะพานสูง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-พรก.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ดังนั้นการทำกิจกรรมรวมมวลชนจึงยุติชี่วคราว ซี่งจะสามารถดำเนินการหลังเลือกตั้งแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพฯ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2562 อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 249 คน และเบิกจ่ายฎีกา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกในวันที่ 26 มิ.ย.2562 อาสาสมัครฯ เข้าร่วม จำนวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตสะพานสูงเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพจำนวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(4) 02. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพาน ให้อยู่ในสภาพดีตามแผนการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
02. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพาน ให้อยู่ในสภาพดีตามแผนการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- สำรวจความเดือดร้อนของประชาชน - ประชุมเตรียมผลการดำเนินการ ,ประชาสัมพันธ์แผน และผู้รับผิดชอบโครงการตามรหัสงบประมาณตัดแผนเสนอผู้บริหารตามลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โครงการซ่อมแซมมอเตอร์เวย์๗ จากทางคู่ขนานถนนมอเตอร์เวย์ถึงลำรางบ้านม้า เป็นเงิน ๓๕๑,๖๒๕.-บาท เบิกจ่ายเรียบร้อย -โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานไฟฟ้าข้ามคลองทับช้างล่าง บริเวณสุดซอยนักกีฬาแหลมทอง๕ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐.-บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลาง -โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองหลอแหล บริเวณบ้านม้า เลขที่ ๒๓๙ ซอยราษฎร์พัฒนา๓๐ เป็นเงิน ๒๑๗,๐๐๐.-บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-/ 20/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ ๑.โครงการซ่อมแซมมอเตอร์เวย์๗ จากทางคู่ขนานถนนมอเตอร์เวย์ถึงลำรางบ้านม้า เป็นเงิน ๓๕๑,๖๒๕.-บาท *****ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้แล้ว เลขที่ฎีกา ๑๗๐๕/๖๒ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๒.โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองทับช้างล่าง บริเวณสุดซอยนักกีฬาแหลมทอง๕ เป็นเงิน ๒๓๘,๗๑๐.-บาท อยู่ระหว่างตรวจสอบฎีกา เลขที่ใบขอเบิก ๓๗๐๕/๖๒ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๓.โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองหลอแหล บริเวณบ้าน เลขที่ ๒๓๙ ซอยราษฎร์พัฒนา๓๐ เป็นเงิน ๒๑๖,๕๑๐.-บาท อยู่ระหว่างตรวจสอบฎีกา เลขที่ใบขอเบิก ๓๗๐๔/๖๒ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๔.โครงการซ่อมแซมผิวทางซอยรามคำแหง๑๑๘ จากบริเวณซอยรามคำแหง๑๑๘แยก๔๙ ถึงจุดที่กำหนด เป็นเงิน ๔๙๓,๙๒๐.-บาท อยู่ระหว่างตรวจสอบฎีกา เลขที่ใบขอเบิก ๓๖๘๖/๖๒ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๕.ซ่อมแซมผิวทางซอยเคหะร่มเกล้า๗๒ ซอยเคหะร่มเกล้า๗๒แยก๕ และซอยแยกเคหะร่มเกล้า๗๒ แยก๖ เป็นเงิน ๔๖๕,๐๓๓.-บาท อยู่ระหว่างตรวจสอบฎีกา เลขที่ใบขอเบิก ๓๖๘๑/๖๒ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๖.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบคลองเจ๊กและสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบคลองมณี อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๗.ซ่อมแซมทางเท้าถนนราษฎร์พัฒนาจากซอยราษฎร์พัฒนา๗ ถึงซอยราษฎร์พัฒนา๙ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๘.ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบคลองลาดบัวขาวจากถนนเคหะร่มเกล้าถึงคลองลำนายโส อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๙.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบคลองบึงขวาง ถึงคลองลาดบัวขาว อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ดำเนินการไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(5) 03. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
03. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
98.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-โครงการขุดลอกลำรางตาโห้ จากคลองแม่จันถึงจุดที่กำหนด บริษัท บัวเหล็ก คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ส่งมอบงานขุดลอกลำรางตาโห้ จากคลองแม่จัน ถึงจุดที่กำหนด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๒-๑-๖๒ ลงวันที่ ๓๐ พศจิกายน ๒๕๖๑ ในวงเงินจ้าง ๑๗๐,๕๒๐.-บาท ในวันที่ ๑๘ พศจิกายน ๒๕๖๑ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย -โครงการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและกิจกรรมเปิดทางน้ำไหล อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์แผน และผู้รับผิดชอบโครงการตามรหัสงบประมาณตัดแผนเสนอผู้บริหารตามลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โครงการขุดลอกลำรางสาธารณะ จากคลองทับช้างล่าง ถึงถนนราษฎร์พัฒนา ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย -โครงการขุดลอกลำรางตาโห้ จากคลองแม่จันถึงจุดที่กำหนด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย -โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย -กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล อยู่ระหว่างดำเนินการ ความคืบหน้า 98%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการแล้วเสร้จตามแผนที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแล้วเสร้จตามแผนที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 04.การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและด้านความมั่นคง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
04.การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและด้านความมั่นคง

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- สำนักงานเขตสะพานสูงได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และซักซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด สาขารามคำแหง ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 120 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนธันวาคม 61, มกราคม 62 , กุมภาพันธ์ 62 -อยู๋ระหว่างเตรียมการซักซ้อมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย สาธาณภัย ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 62 -อยู๋ระหว่างเตรียมการซักซ้อมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย สาธาณภัย ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สำนักงานเขตสะพานสูงฝึกอบรมและซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามแผนการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันฯ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 15.00 น. โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 173 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(7) 03. ร้อยละของสถานประกอบกิจการประเภทยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ได้รับ การสนับสนุนในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และคำแนะนำ เพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
03. ร้อยละของสถานประกอบกิจการประเภทยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ได้รับ การสนับสนุนในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และคำแนะนำ เพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :20.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
17.00

100 / 100
4
20.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำโครงการ เลนอขออนุมัติโครงการฯ 2. จัดทำแบบประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดโรค ปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี เหมาะสมตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พร้อมตรวจประเมินสถานประกอบการ จำนวน 4 แห่งต่อเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ตรวจสอบสถานประกอบการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรกล หรือเครื่องกลในพื้นที่เขตสะพานสูง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562 จำนวน 12 แห่ง ดังนี้ 1. บจก สุขาภิบาล 3 ฮอนด้าออโตโมบิล 2. บจก.โตโยต้าธนบุรี จำกัด 3. นายวิรัตน์ นาคเป้า 4. บจก. แอล พี ยู การาจ 5. บจก. โปรเท็คทีฟ โค๊ทติ้ง 6. V&p ศูนย์ล้อ 7. แครีบอย 8. ร้านน้องหนุ่ยไดนาโม 9. หจก.ทวีบริการยาง 10. หจก. เกศรี 2 การกระจก 11. ที ที คาร์ เซอร์วิส และ 12. ปองไดนาโม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตรวจสอบสถานประกอบการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรกล หรือเกครื่องจักรกลในพื้นที่เขตสะพานสูง ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2562 จำนวน 24 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ตรวจสอบสถานประกอบการเกี่ยวกับสถานประกอบการเกี่ยวกับยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลในพื้นที่เขตสะพานสูง โดยเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ซึ่งมีสถานประกอบการที่ดำเนินการตรวจสอบทั้งสิ้น 69 แห่ง ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2561 ถึง เดือน สิงหาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 05. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
05. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำโครงการ และเตรียมการตรวจประเมิน แนะนำด้านสุขลักษณะสถานที่ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานประกอบการ จำนวน 10 แห่ง 2. จัดทำแบบทดสอบความรู้ผู้สัมผัสอาหารหลักสูตรของกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ตรวจประเมิน แนะนำด้านสุขลักษณะสถานที่ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานประกอบการ ทั้งสิ้นจำนวน 25 แห่ง 2. ประสานจัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารของกรุงเทพมหานคร เลื่อนการจัดอบรมจากวันที่ 3 เมษายน 2562 เป็น วันที่ 30 เมษายน 2562 3. แจ้งผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่เขตสะพานสูง เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ตรวจประเมิน แนะนะด้านสุขลักษณะสถานที่ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิศในอาหารและน้ำในสถานประกอบการทั้งสิน จำนวน 108 แห่ง และมีการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ทั้งสิ้น 129 คน และทำการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และตรวจวิเคราะห์สารเคมีและเชื้อโรคปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่ม ในโรงเรียนพื้นที่เขตสะพานสูง สังกัด กทม. สพฐ. และสช จำนวน 21 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นำเรียนผู้บริหารเขต 1. ตรวจประเมิน แนะนำด้านสุขลักษณะสถานที่ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานประกอบการเป้าหมาย สถานที่จำหน่ายอาหาร ซูเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท และตลาด รวมจำนวน 136 แห่ง 2. ตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ตรวจวิเคราะห์สารเคมีและเชื้อโรคปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่ม ในโรงเรรียนพื้นที่เขตสะพานสูง สังกัดกรุงเทพมหานคร สพฐ. และ สช. รวม จำนวน 21 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(9) 06. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (สวนสาธารณะ/สวนหย่อม)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
06. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (สวนสาธารณะ/สวนหย่อม)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
97.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไดรมาสที่ 1 ได้ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูกตามโครงการฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศให้ผู้เสนอราคาทำการเสนอราคา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาสที่ 2 ได้ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูกฯ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ไตรมาส 3 ได้ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูกเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการนำต้นไม้ไปปลูกตามแผนที่ได้วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ไตรมาส 4 ได้ดำเนินการปลูกและเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(10) 07. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
07. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ และประสานฝ่ายโยธาในการสำรวจสถานที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ครั้งที่ 1 ส่งแบบ Checklist ตามหนังสือที่ กท 8101/6861 ลว. 28 ธ.ค. 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ครั้งที่ 2 ส่งแบบ Check list ตามหนังสือที่ กท 8101/4077 ลว. 14 ส.ค. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ครั้งที่ 3 ส่งแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบพร้อมใบประมาณราคาเพื่อขอเสนอจัดสรรงบประมาณในปีพ.ศ. 2564 ตามหนังสือที่ กท 8101/4677 ลว. 13 ก.ย. 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(11) 08. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขต เพิ่มขึ้น (ตามเกณฑ์ที่กำหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
08. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัด 
  สำนักงานเขต เพิ่มขึ้น (ตามเกณฑ์ที่กำหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :91.25

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
91.25

100 / 100
4
91.25

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสอบ pre (o-net)เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ซึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบเมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 โดยดำเนินเป็นไปตามกำหนดการจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนในสังกัดสำนักงา่นเขตสะพานสูง ทั้ง 6 โรงเรียน ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เสร็จแล้วเมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการประกาศผลสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และสำนักการศึกาา กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการประมวลผลการทดสอบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่าผลคะแนนเฉลี่ยO-Net ของสำนักงานเขตสะพานสูงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สถิติระดับสำนักงานเขต วิชาภาษาไทย 56.19 คะแนน คณิตศาสตร์ 34.00 คะแนน วิทยาศาสตร์ 39.05 คะแนน และภาษาอังกฤษ 38.59 คะแนน ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนมากที่ กท0805/3281 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรื่องแจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และสำนักการศึกาา กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการประมวลผลการทดสอบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่าผลคะแนนเฉลี่ยO-Net ของสำนักงานเขตสะพานสูงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สถิติระดับสำนักงานเขต วิชาภาษาไทย 56.19 คะแนน คณิตศาสตร์ 34.00 คะแนน วิทยาศาสตร์ 39.05 คะแนน และภาษาอังกฤษ 38.59 คะแนน ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนมากที่ กท0805/3281 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรื่องแจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2561

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(12) 09. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
09. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สรุปผลประจำเดือนตุลาคม 2561 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 20 จุด และจำนวนอาคารทีมีการออกเลขรหัสประจำบ้านจำนวน 20 จุด สรุปผลประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 23 จุด และจำนวนอาคารทีมีการออกเลขรหัสประจำบ้านจำนวน 16 จุด สรุปผลประจำเดือนธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุปผลประจำเดือนธันวาคม 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 20 จุด และจำนวนอาคารทีมีการออกเลขรหัสประจำบ้านจำนวน 16 จุด สรุปผลประจำเดือนมกราคม 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 18 จุด และจำนวนอาคารทีมีการออกเลขรหัสประจำบ้านจำนวน 22 จุด สรุปผลประจำเดือนมีนาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สรุปผลประจำเดือนมีนาคม 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 22 จุด และจำนวนอาคารทีมีการออกเลขรหัสประจำบ้านจำนวน 18 จุด สรุปผลประจำเดือนเมษายน 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 31 จุด และจำนวนอาคารทีมีการออกเลขรหัสประจำบ้านจำนวน 16 จุด สรุปผลประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 27 จุด และจำนวนอาคารทีมีการออกเลขรหัสประจำบ้านจำนวน 23 จุด สรุปผลประจำเดือนมิถุนายน 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สรุปผลประจำเดือนมิถุนายน 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 28 จุด และจำนวนอาคารทีมีการออกเลขรหัสประจำบ้านจำนวน 18 จุด สรุปผลประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 12 จุด และจำนวนอาคารทีมีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 21 จุด สรุปผลประจำเดือนสิงหาคม 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 31 จุด และจำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 23 สรุปผลประจำเดือนกันยายน 2562 อยู่ระหว่างดำเนินงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(13) 10. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
10. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน แล้ว จำนวน 17 ชุมชน จากจำนวนชุมชนทั้งหมด 29 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนจำนวน 29 ชุมชน เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนจำนวน 29 ชุมชน เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 - เดือนมิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) 04. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
04. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :32.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
32.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเสร็จสิ้นแล้ว จำนวนวน 20 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการโครงการรักการอ่าน และโครงการส่งเสริมการแผนทางการเงินเพื่อจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย กิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาแล้วเสร็จถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 - กำลังดำเนินการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในวันที่ 9 เมษายน 2562 - ดำเนินการจัดทำเอกสารโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 3 ครั้ง 1.กิจกรรมวันมาฆบูชา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 2.กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ดำเนินการในวันที่ 10 เดือนเมษายน 2562 3.กิจกรรมวันรอมฎอนสัมพันธ์ ดำเนินการในวันที่ 21 เดือนพฤษภาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 2 ครั้ง 1.จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 2.จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย กิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาแล้วเสร็จถึงเดือนกันยายน 2562 -โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว -ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จถึงเดือนกันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) 05. - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมการให้บริการด้านสวัสดิการสังคม (ผลผลิต) - ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสวัสดิการสังคม (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
05. - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมการให้บริการด้านสวัสดิการสังคม (ผลผลิต)
  - ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสวัสดิการสังคม (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมบริการสวัสดิการสังคมไปแล้ว จำนวน 3 ครั้ง (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) และสำรวจความพึงพอใจ สรุปรายเดือน จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ - เดือนตุลาคม 2561 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 100 - เดือนพฤศจิกายน มีความพึงพอใจ ร้อยละ 95 - เดือนธันวาคม 2561 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานครในเดือนเมษายน 2562 - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม และด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสแล้วเสร็จถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมและด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสแล้วเสร็จถึงเดือนพฤษภาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมและด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสแล้วเสร็จถึงเดือนกันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(16) 11. -ร้อยละของกลุ่ม เป้าหมายที่ได้เข้า ร่วมกิจกรรม (ผลผลิต) -ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
11. -ร้อยละของกลุ่ม เป้าหมายที่ได้เข้า ร่วมกิจกรรม (ผลผลิต)
   -ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการขออนุมัติเงินงวด, แต่งตั้งวิทยากร และ ประสานที่จัดอบรม โดยกำหนดจัดกิจกรรมอบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดจัดกิจกรรมจากเดิมเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 2562 โดยจะจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 16 ครั้ง และได้ทำการประสานวิทยากรและสถานที่จัดงานเรียบร้อยแล้ว เริ่มจัดกิจกรรมครั้งแรกในวันที่ 26 เมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการอบรมไปแล้วจำนวน 12 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการอบรมไปแล้วจำนวน 16 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(17) 12. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
12. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
   - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด 
   - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :109.48

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.81

100 / 100
2
8.81

100 / 100
3
8.81

100 / 100
4
109.48

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ต.ค.61-31 ธ.ค.61 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 60 ราย เป็นเงิน 6,798,331.40 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 32 ราย เป็นเงิน 105,614.50 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 41 ราย เป็นเงิน 484,763.14 บาท รวมทั้งสิ้น 133 ราย เป็นเงิน 7,388,709.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.81 ของประมาณการ(83,900,000.-บาท) 2.เร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระ 3 ภาษีตั้งแต่ 1 ต.ค.61-31 ธ.ค.61 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 47,130.75 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 2,099.70 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 401 บาท รวมจัดเก็บได้ทั้งสิ้น 49,631.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.51 ของลูกหนี้ค้างชำระ (472,055.74 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ต.ค.61-31 ธ.ค.61 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 60 ราย เป็นเงิน 6,798,331.40 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 32 ราย เป็นเงิน 105,614.50 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 41 ราย เป็นเงิน 484,763.14 บาท รวมทั้งสิ้น 133 ราย เป็นเงิน 7,388,709.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.81 ของประมาณการ(83,900,000.-บาท) 2.เร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระ 3 ภาษีตั้งแต่ 1 ต.ค.61-31 ธ.ค.61 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 47,130.75 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 2,099.70 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 401 บาท รวมจัดเก็บได้ทั้งสิ้น 49,631.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.51 ของลูกหนี้ค้างชำระ (472,055.74 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ต.ค.61-31 ธ.ค.61 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 60 ราย เป็นเงิน 6,798,331.40 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 32 ราย เป็นเงิน 105,614.50 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 41 ราย เป็นเงิน 484,763.14 บาท รวมทั้งสิ้น 133 ราย เป็นเงิน 7,388,709.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.81 ของประมาณการ(83,900,000.-บาท) 2.เร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระ 3 ภาษีตั้งแต่ 1 ต.ค.61-31 ธ.ค.61 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 47,130.75 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 2,099.70 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 401 บาท รวมจัดเก็บได้ทั้งสิ้น 49,631.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.51 ของลูกหนี้ค้างชำระ (472,055.74 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 มิ.ย.-30 ก.ย.62 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 169 ราย เป็นเงิน 16,018,513.67 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 299 ราย เป็นเงิน 1,150,085.52 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 136 ราย เป็นเงิน 3,932,387.62 บาท รวมทั้งสิ้น 604 ราย เป็นเงิน 21,100,986.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.15 ของประมาณการ(83,900,000.-บาท) 2.เร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระ 3 ภาษีตั้งแต่ 1 มิ.ย.-30 ก.ย.62 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 36,119.25 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 3,297.40 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 0 บาท รวมจัดเก็บได้ทั้งสิ้น 39,416.65 คิดเป็นร้อยละ 8.35 ของลูกหนี้ค้างชำระ (472,055.74 บาท)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(18) 06. การปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
06. การปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์เขตสะพานสูง ประจำเดือน ต.ค.61 จำนวน 37 เรื่อง(รายงานครั้งที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม) -ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์เขตสะพานสูง ประจำเดือน พ.ย.61 จำนวน 81 เรื่อง(รายงานครั้งที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน) -ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์เขตสะพานสูง ประจำเดือน ธ.ค.61 จำนวน 38 เรื่อง(รายงานครั้งที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม) - สรุปได้มีการรายงานผู้บริหารทราบ จำนวน 3 ครั้ง (ตุลาคม , พฤศจิกายน ,ธันวาคม)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์เขตสะพานสูง ประจำเดือน ม.ค.-มี.ค.62 - สรุปได้มีการรายงานผู้บริหารทราบ จำนวน 3 ครั้ง (มกราคม , กุมภาพันธ์ ,มีนาคม)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์เขตสะพานสูง ประจำเดือน เม.ย.-มิ.ย.62 - สรุปได้มีการรายงานผู้บริหารทราบ จำนวน 3 ครั้ง (เมษายน , พฤษภาคม ,มิถุนายน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์เขตสะพานสูง ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย.62 - สรุปได้มีการรายงานผู้บริหารทราบ จำนวน 3 ครั้ง (กรกฎาคม , สิงหาคม ,กันยายน)

** สรุปผลการดำเนินงาน **