ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50100000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) 1.1 -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1.1 -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :20.13

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
19.80

100 / 100
2
19.80

100 / 100
3
19.80

100 / 100
4
20.13

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เป้าหมายตั้งไว้ร้อยละ 12 = 736.64 ตัน/เดือน สามารถคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดได้เท่ากับ 1,215 ตัน/เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เป้าหมายตั้งไว้ร้อยละ 12 = 736.64 ตัน/เดือน สามารถคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดได้เท่ากับ 1,215 ตัน/เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เป้าหมายตั้งไว้ร้อยละ 12 = 736.64 ตัน/เดือน สามารถคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดได้เท่ากับ 1,215 ตัน/เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เป้าหมายตั้งไว้ร้อยละ 12 = 736.64 ตัน/เดือน สามารถคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดได้เท่ากับ 1,215 ตัน/เดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 1.2 -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1.2 -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.94


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.33

100 / 100
2
6.33

100 / 100
3
6.33

100 / 100
4
5.94

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 5 เท่ากับ 1.17 ตัน/เดือน เขตสามารถจัดเก็บขยะอันตรายได้เท่ากับ 8.89 ตัน/เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 5 เท่ากับ 1.17 ตัน/เดือน เขตสามารถจัดเก็บขยะอันตรายได้เท่ากับ 8.89 ตัน/เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 5 เท่ากับ 1.17 ตัน/เดือน เขตสามารถจัดเก็บขยะอันตรายได้เท่ากับ 8.89 ตัน/เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 5 เท่ากับ 1.17 ตัน/เดือน เขตสามารถจัดเก็บขยะอันตรายได้เท่ากับ 8.89 ตัน/เดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 01. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการจัดการสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตพระโขนง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
01. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการจัดการสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตพระโขนง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :96.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
92.00

100 / 100
4
96.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 เป็นต้นไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการฯ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(4) 02. ร้อยละของความสำเร็จใน การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
02. ร้อยละของความสำเร็จใน การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :421.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
115.00

100 / 100
2
143.00

100 / 100
3
381.00

100 / 100
4
421.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. เดือนตุลาคม 2561 ติดตั้งไฟฟ้า 0 ดวง / ซ่อมแซมไฟฟ้า 12 ดวง 2. เดือนพฤศจิกายน 2561 ติดตั้งไฟฟ้า 4 ดวง / ซ่อมแซมไฟฟ้า 41 ดวง 3. เดือนธันวาคม 2561 ติดตั้งไฟฟ้า 0 ดวง / ซ่อมแซมไฟฟ้า 53 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. เดือนมกราคม 25562 ติดตั้งไฟฟ้า 8 ดวง / ซ่อมแซมไฟฟ้า 41 ดวง 2. เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ติดตั้งไฟฟ้า 0 ดวง / ซ่อมแซมไฟฟ้า 68 ดวง 3. เดือนมีนาคม 2562 ติดตั้งไฟฟ้า 0 ดวง / ซ่อมแซมไฟฟ้า 20 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. เดือนเมษายน 25562 ติดตั้งไฟฟ้า 0 ดวง / ซ่อมแซมไฟฟ้า 34 ดวง 2. เดือนพฤษภาคม 2562 ติดตั้งไฟฟ้า 0 ดวง /ซ่อมแซมไฟฟ้า 30 ดวง 3. เดือนมิถุนายน 2562 ติดตั้งไฟฟ้า 22 /ซ่อมแซมไฟฟ้า 27 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. เดือนกรกฎาคม 25562 ติดตั้งไฟฟ้า 0 ดวง / ซ่อมแซมไฟฟ้า 43 ดวง 2. เดือนสิงหาคม 2562 ติดตั้งไฟฟ้า 0 ดวง /ซ่อมแซมไฟฟ้า 35 ดวง 3. เดือนกันยายน 2562 ติดตั้งไฟฟ้า 0 /ซ่อมแซมไฟฟ้า 0 ดวง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) 03. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
03. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักเทศกิจกำหนดได้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักเทศกิจกำหนดได้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักเทศกิจกำหนดได้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักเทศกิจกำหนดได้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 04. ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
04. ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดอบรมในเดือนพฤษภาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดอบรมในเดือนพฤษภาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวน 210 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-อบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวน 210 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(7) 05. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก ต่อการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
05. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก ต่อการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :93.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
93.00

100 / 100
3
93.00

100 / 100
4
93.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เริ่มทอดแบบสอบถามประชาชนในเดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป จำนวน 100 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จากการทอดแบบสอบถามจำนวน 100 ราย มีประชาชนพึงพอใจในระดับมากที่สุด จำนวน 80 ราย ระดับมาก 5 ราย ระดับปานกลาง 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 93

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จากการทอดแบบสอบถามจำนวน 100 ราย มีประชาชนพึงพอใจในระดับมากที่สุด จำนวน 80 ราย ระดับมาก 5 ราย ระดับปานกลาง 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 93

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จากการทอดแบบสอบถามจำนวน 100 ราย มีประชาชนพึงพอใจในระดับมากที่สุด จำนวน 80 ราย ระดับมาก 5 ราย ระดับปานกลาง 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 93

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(8) 06. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
06. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
91.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพท้นที่เขตพระโขนง จำนวน 62 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดแผนงานทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขตและการจ้างเหมาฯ จำนวน 106 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 96 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำหนดแผนงานทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขตและการจ้างเหมาฯ จำนวน 106 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 106 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กำหนดแผนงานทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขตและการจ้างเหมาฯ จำนวน 106 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 106 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) 02. การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
02. การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
3.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยครั้งที่ 3

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

(10) 07. ร้อยละของอาคารเสี่ยงภัยมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
07. ร้อยละของอาคารเสี่ยงภัยมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :91.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
91.00

100 / 100
3
91.00

100 / 100
4
91.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำรวจข้อมูลจำนวนอาคารประเภทอาคารเสี่ยงภัยตามที่กฎหมายกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. สำรวจข้อมูลจำนวนอาคารประเภทอาคารเสี่ยงภัยตามที่กฎหมายกำหนดเดือน มกราคม 2562 - การตรวจสอบอาคารทั้งสิ้น 58 อาคาร ผ่านเกณฑ์ 53 อาคาร 2. สำรวจข้อมูลจำนวนอาคารประเภทอาคารเสี่ยงภัยตามที่กฎหมายกำหนดเดือน กุมภาพันธ์ 2562 - การตรวจสอบอาคารทั้งสิ้น 58 อาคาร ผ่านเกณฑ์ 53 อาคาร 3. สำรวจข้อมูลจำนวนอาคารประเภทอาคารเสี่ยงภัยตามที่กฎหมายกำหนดเดือน มีนาคม 2562 - การตรวจสอบอาคารทั้งสิ้น 58 อาคาร ผ่านเกณฑ์ 53 อาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

4. สำรวจข้อมูลจำนวนอาคารประเภทอาคารเสี่ยงภัยตามที่กฎหมายกำหนดเดือน เมษายน 2562 - การตรวจสอบอาคารทั้งสิ้น 58 อาคาร ผ่านเกณฑ์ 53 อาคาร 5. สำรวจข้อมูลจำนวนอาคารประเภทอาคารเสี่ยงภัยตามที่กฎหมายกำหนดเดือน พฤษภาคม 2562 - การตรวจสอบอาคารทั้งสิ้น 58 อาคาร ผ่านเกณฑ์ 53 อาคาร 6. สำรวจข้อมูลจำนวนอาคารประเภทอาคารเสี่ยงภัยตามที่กฎหมายกำหนดเดือน มิถุนายน 2562 - การตรวจสอบอาคารทั้งสิ้น 58 อาคาร ผ่านเกณฑ์ 53 อาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

7. สำรวจข้อมูลจำนวนอาคารประเภทอาคารเสี่ยงภัยตามที่กฎหมายกำหนดเดือน กรกฎาคม 2562 - การตรวจสอบอาคารทั้งสิ้น 58 อาคาร ผ่านเกณฑ์ 53 อาคาร 8. สำรวจข้อมูลจำนวนอาคารประเภทอาคารเสี่ยงภัยตามที่กฎหมายกำหนดเดือน สิงหาคม 2562 - การตรวจสอบอาคารทั้งสิ้น 58 อาคาร ผ่านเกณฑ์ 53 อาคาร 9. สำรวจข้อมูลจำนวนอาคารประเภทอาคารเสี่ยงภัยตามที่กฎหมายกำหนดเดือน กันยายน 2562 - การตรวจสอบอาคารทั้งสิ้น 58 อาคาร ผ่านเกณฑ์ 53 อาคาร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(11) 08. ร้อยละของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตพระโขนงดำเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วน และภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
08. ร้อยละของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตพระโขนงดำเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วน และภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการครบถ้วนตามมาตรการที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการครบถ้วนตามมาตรการที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการครบถ้วนตามมาตรการที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการครบถ้วนตามมาตรการที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) 03. ร้อยละของสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายมีสุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมกำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
03. ร้อยละของสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายมีสุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :65.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำโครงการ/แผนปฏิบัติงาน ระหว่างเดือน ธันวาคม 2561-กันยายน 2562 - ปฏิบัติงานตามแผนค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์ฯ ในเดือน ธันวาคม 2561 จำนวน 3 ครั้ง - ตรวจแนะนำป้องกันด้านอัคคีภัยในสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำแผนปฏิบัติงานค่าตอบแทนบุคคลากรทางด้านการแพทย์ฯ ในเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562 - ปฏิบัติงานตามแผนค่าตอบแทนบุคลกรทางด้านการแพทย์ในเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 - เบิกจ่ายงบประมาณ 11,200.-บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ปฏิบัติงานนอกเวลาราช (ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์ในการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ (กิจกรรมที่2) จำนวน 10 ครั้ง ระหว่างวันี่ 13-31 พ.ค. 2562 - เบิกจ่ายงบประมาณ 47,625.-บาท (รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 58,825.-บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์) ในการตรวจสุขาภิบาลสิงแวดล้อม (กิจกรรมที่ 2) จำนวน 14 ครั้ง ระหว่างวันที่ 2-25 กรกฎาคม 2562 - จัดกิจกรรมประชุมและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ให้ทราบเกี่ยวกับ พรบ. การสาธารณสุข(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ในวันที่ 1 และ 2 สิงหาคม 2562 และเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายงบประมาณ 102,000.-บาท (รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 160,825.-บาท)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) 09. ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
09. ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
41.00

100 / 100
3
91.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย, การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์, ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนง 44 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 11 ชุมชน และพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายบ้านผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง ครบตามจำนวนในใบ รง.506

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย, การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์, ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนง 44 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 18 ชุมชน และพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายบ้านผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง ครบตามตามจำนวนใบ รง.506

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย, การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์, ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนง 44 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 40 ชุมชน และพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายบ้านผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง ครบตามจำนวนในใบ รง.506

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย, การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์, ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนง 44 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 44 ชุมชน และพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายบ้านผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง ครบตามจำนวนในใบ รง.506

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) 10. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
10. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
67.00

100 / 100
3
84.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแผนการตรวจสถานประกอบการในพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีจำนวน 200 ราย ได้รับการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวน 134 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีจำนวน 223 ราย ได้รับการตรวจปรเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวน 187

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีจำนวน 226 ราย ได้รับการตรวจปรเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวน 226

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(15) 11. ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
11. ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :95.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
86.00

100 / 100
2
88.00

100 / 100
3
92.00

100 / 100
4
95.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจ เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจ เดือนมกราคม-มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจ เดือนกรกฎาคม -กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(16) 12. ร้อยละของประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการตรวจจุดกวดขันพิเศษ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
12. ร้อยละของประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการตรวจจุดกวดขันพิเศษ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :97.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
97.00

100 / 100
3
97.00

100 / 100
4
97.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เริ่มทอดแบบสอบถามประชาชนในเดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป จำนวน 100 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จากการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน จำนวน 100 ราย ประชาชนให้ความพึงพอใจในระดับมาก จำนวน 97 ราย ปานกลาง 3 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จากการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน จำนวน 100 ราย ประชาชนให้ความพึงพอใจในระดับมาก จำนวน 97 ราย ปานกลาง 3 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จากการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน จำนวน 100 ราย ประชาชนให้ความพึงพอใจในระดับมาก จำนวน 97 ราย ปานกลาง 3 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(17) 04. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจจุดกวดขัน ทิ้งจับ-ปรับของสำนักงาน เขตพระโขนง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
04. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจจุดกวดขัน ทิ้งจับ-ปรับของสำนักงาน      เขตพระโขนง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :95.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
95.00

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
95.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เริ่มทอดแบบสอบถามให้ประชาชนในเดือนมกราคม 2562 จำนวน 100 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จากการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน จำนวน 100 ราย ประชาชนให้ความพึงพอใจในระดับมาก จำนวน 97 ราย ปานกลาง 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 95

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จากการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน จำนวน 100 ราย ประชาชนให้ความพึงพอใจในระดับมาก จำนวน 97 ราย ปานกลาง 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 95

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จากการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน จำนวน 100 ราย ประชาชนให้ความพึงพอใจในระดับมาก จำนวน 97 ราย ปานกลาง 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 95

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(18) 13. พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
13. พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :110.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
110.00

100 / 100
4
110.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดหาพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 2 งาน 45.50 ตารางวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดหาพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 2 งาน 45.50 ตารางวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดหาพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 1 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดหาพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 1 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

(19) 05. ร้อยละของความสำเร็จใน การดำเนินการปรับปรุงซอยในพื้นที่เขตพระโขนง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
05. ร้อยละของความสำเร็จใน การดำเนินการปรับปรุงซอยในพื้นที่เขตพระโขนง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :90.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
90.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ประจำเดือน เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน 2562 1.ปรับปรุงซอยปรับปรุงซอยแยกซอยหมู่บ้านรุ่งเจริญและซอยหมู่บ้านรุ่งเจริญ 1 จากซอยอุมดมสุข 51 ถึงระยะที่กำหนด (อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามสัญญา) 2.ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 11 จากซอยสุขุมวิท101 ถึงสุดทางสาธารณประโยชน์ (อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามสัญญา) 3.ปรับปรุงซอยวชิรธรรมสาธิต 51 จากซอยสุขุมวิท 101/1 ถึงคลองบ้านหลาย (อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามสัญญา) 4.ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 54 แยก 2-1 จากซอยสุขุมวิท 54 แยก 2 ถึงระยะที่กำหนด (อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามสัญญา) 5.ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 85 แยก 1 ถึงระยะที่กำหนด (อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามสัญญา)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(20) 14. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบรายการประกอบแบบ และใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
14. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบรายการประกอบแบบ และใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่งแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ให้ สนย.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีแบบเช็ดลิสต์รายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการฯ ส่งให้สำนักการโยธา ครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีแบบเช็คลิสต์รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ส่งให้สำนักการโยธา ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบพร้อมใบประมาณราคาส่งสำนักการโยธา ครั้งที่ 3

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(21) 15. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
15. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :95.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
93.87

100 / 100
2
94.00

100 / 100
3
94.00

100 / 100
4
95.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการด้านสวัสดิการสงเคราะห์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการด้านสวัสดิการสงเคราะห์ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการด้านสวัสดิการสงเคราะห์ ตั้งแต่เดือนเมษายน -มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการด้านสวัสดิการสงเคราะห์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(22) 16. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
16. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :90.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
85.67

100 / 100
2
87.00

100 / 100
3
87.50

100 / 100
4
90.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์ส่งเสริมบริหารเงินออมครอบครัวฯ เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์ส่งเสริมบริหารเงินออมครอบครัวฯ เดือนมกราคม-มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์ส่งเสริมบริหารเงินออมครอบครัวฯ เดือนเมษายน - มิถุนายน 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์ส่งเสริมบริหารเงินออมครอบครัวฯ เดือนกรกฎาคม-กันยายน 62

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(23) 06. ร้อยละความสำเร็จของการติดตามผลการเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับของเด็กที่ได้รับแจ้งให้เข้าเรียน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
06. ร้อยละความสำเร็จของการติดตามผลการเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับของเด็กที่ได้รับแจ้งให้เข้าเรียน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :99.23

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
56.37

100 / 100
4
99.23

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-เริ่มติดตามผลเดือน พ.ค. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เริ่มติดตามผลเดือน พ.ค. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รวบรวมจำนวนเด็กที่ได้เข้ารับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ จำนวน 442 จาก จำนวนทั้งหมด 784 คน คิดเป็นร้อยละ 56.37%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รวบรวมจำนวนเด็กที่ได้เข้ารับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ จำนวน 778 จาก จำนวนทั้งหมด 784 คน คิดเป็นร้อยละ 99.23%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(24) 17. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
17. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
(ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :96.50


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
96.50

100 / 100
4
96.50

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการจัดเตรียมการเรียนการสอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รอผลการสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการสอบของนักเียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 4 โรงเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการสอบของนักเียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 4 โรงเรียน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(25) 18. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัว รักการอ่าน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
18. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัว รักการอ่าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :90.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
85.00

100 / 100
2
87.00

100 / 100
3
87.50

100 / 100
4
90.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 61

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 และครั้งที่ 5 วันที่ 29 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(26) 19. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
19. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :90.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
90.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-กำหนดจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในเดือนเมษายน 2562 -กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาฯ ในเดือนพฤษภาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในเดิอนเมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในเดือนเมษายน 2562 พร้อมทอดแบบสำรวจความพึงพอใจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาฯ ในเดือนพฤษภาคม 2562 พร้อมทอดแบบสำรวจความพึงพอใจ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(27) 07. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
07. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :86.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
83.00

100 / 100
2
85.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
86.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 61

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือน มกราคม-มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือน เมษายน-มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(28) 20.1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
20.1  ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่  ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เดือนตุลาคม 2561 มีผู้มาขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวนทั้งสิ้น 2 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 2 ราย เดือนพฤศจิกายน 2561 มีผู้มาขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวนทั้งสิ้น 3 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 3 ราย เดือนธันวาคม 2561 มีผู้มาขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 15 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม 2562 มีผู้มาขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 9 ราย เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีผู้มาขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวนทั้งสิ้น 14 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 14 ราย เดือนมีนาคม 2562 มีผู้มาขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวนทั้งสิ้น 22 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 22 ราย รวมทั้งสิ้น 45 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน 2562 มีผู้มาขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 4 ราย เดือนพฤษภาคม 2562 มีผู้มาขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวนทั้งสิ้น 18 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 18 ราย เดือนมิถุนายน 2562 มีผู้มาขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวนทั้งสิ้น 11 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 11 ราย รวมทั้งสิ้น 33 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม 2562 มีผู้มาขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 9 ราย เดือนสิงหาคม 2562 มีผู้มาขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวนทั้งสิ้น 14 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 14 ราย เดือนกันยายน 2562 มีผู้มาขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวนทั้งสิ้น 0 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 0 ราย รวมทั้งสิ้น 23 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(29) 20.2 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
20.2 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 - เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 25 คำร้อง ไปลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Bangkok GIS) สามารถลงจุดฯได้ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 - เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 25 คำร้อง ไปลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Bangkok GIS) จำนวน 25 คำร้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 - เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 32 คำร้อง ไปลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Bangkok GIS) จำนวน 35 คำร้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562 - เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 25 คำร้อง ไปลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Bangkok GIS) จำนวน 25 คำร้อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(30) 21. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
21. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :58.14

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
25.00

100 / 100
4
58.14

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ประสานชุมชนเป้าหมายในพื้นที่เขตฯ จัดทำแผนพัฒนาชุมชนฯ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ชุมชนยังไม่มีการจัดทำแผนฯ เนื่องจากสพส.กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและจนท. ผู้ปฏิบัติงานชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ซึ่งกำหนดให้ชุมชนเขตพระโขนงเข้าร่วมโครงการฯในรุ่นที่ 4 ระหว่าง วันที่ 11-12 พ.ค.2562 และให้สำนักงานเขตส่งแผนพัฒนาชุมชน ให้สพส.ในช่วงเดือน ก.ค.2652

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ชุมชนยังไม่มีการจัดทำแผนฯ เนื่องจากสพส.กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและจนท. ผู้ปฏิบัติงานชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ซึ่งกำหนดให้ชุมชนเขตพระโขนงเข้าร่วมโครงการฯในรุ่นที่ 4 ระหว่าง วันที่ 11-12 พ.ค.2562 และให้สำนักงานเขตส่งแผนพัฒนาชุมชน ให้สพส.ในช่วงเดือน ก.ค.2652

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนง มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 25 ชุมชน จากชุมชนที่มีทั้ง 43 ชุมชน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาชุมขนที่ได้ดำเนินการตส่งแผนพัฒนาชุมชน ให้สพส.ในช่วงเดือน ก.ค.2652

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(31) 08. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนช่องทางด่วนพิเศษ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
08. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนช่องทางด่วนพิเศษ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :98.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
98.00

100 / 100
2
99.00

100 / 100
3
98.00

100 / 100
4
98.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนช่องทางด่วนพิเศษ (พระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และสตรีมีครรภ์) ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 จำนวน 120 ราย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการร้อยละ 98 (ระดับความพึงพอใจ 5)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนช่องทางด่วนพิเศษ (พระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และสตรีมีครรภ์) ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 จำนวน 120 ราย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการร้อยละ 99 (ระดับความพึงพอใจ 5)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนช่องทางด่วนพิเศษ (พระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และสตรีมีครรภ์) ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 จำนวน 120 ราย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการร้อยละ 98 (ระดับความพึงพอใจ 5)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนช่องทางด่วนพิเศษ (พระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และสตรีมีครรภ์) ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 จำนวน 120 ราย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการร้อยละ 98 (ระดับความพึงพอใจ 5)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(32) 09. ระยะเวลาเฉลี่ยในการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
09. ระยะเวลาเฉลี่ยในการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร

หน่วยนับ :วัน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(วัน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
2.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การตรวจสอบฎีกาค่าเล่าเรียนบุตรแล้วเสร็จ จำนวน 10 ฎีกา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- การตรวจสอบฎีกาแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 30 ฎีกา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การตรวจสอบฎีกาแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 40 ฎีกา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- การตรวจสอบฎีกาแล้วเสร็จภายในกำหนด 52 ฎีา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(33) 22.1 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่ สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
22.1 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่ สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :105.46

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.45

100 / 100
2
38.59

100 / 100
3
96.21

100 / 100
4
105.46

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 28 ธ.ค. 2561) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประเมินได้เป็นจำนวนเงิน 5,025,174.27 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ ประเมินได้เป็นจำนวนเงิน 254,393.14 บาท ภาษีป้าย ประเมินได้เป็นจำนวนเงิน 843,335.00 บาท รวมประเมินได้เป็นจำนวนเงิน 6,122,902.41 บาท /

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 31 มี.ค.62) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้เป็นจำนวนเงิน 61,300,962.11 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้เป็นจำนวนเงิน 2,223,901.89 บาท ภาษีป้าย จัดเก็บได้เป็นจำนวนเงิน 4,900,816.32 บาท รวมประเมินได้เป็นจำนวนเงิน 68,425,680.32 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 – 28 มิถุนายน 2562) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้เป็นจำนวนเงิน 157,910,238.31 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้เป็นจำนวนเงิน 3,546,557.59 บาท ภาษีป้าย จัดเก็บได้เป็นจำนวนเงิน 9,125,620.52 บาท รวมประเมินได้เป็นจำนวนเงิน 170,582,416.42 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 – 19 กันยายน 2562) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้เป็นจำนวนเงิน 173,533,861.29 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้เป็นจำนวนเงิน 3,746,476.42 บาท ภาษีป้าย จัดเก็บได้เป็นจำนวนเงิน 9,706,034.22 บาท รวมประเมินได้เป็นจำนวนเงิน 186,986,371.93 บาท /

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(34) 22.2 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
22.2 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.08

100 / 100
2
95.21

100 / 100
3
95.21

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ 1 ต.ค. 2561 จำนวน 5 ราย เป็นจำนวนเงิน 375,384.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561 ลูกหนี้มาชำระแล้ว จำนวน 3 ราย เป็นจำนวนเงิน 150,453.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.08 คงเหลือจำนวน 2 ราย เป็นจำนวนเงิน 224,930.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.92 - ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระผิดนัดผ่อนชำระ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ 1 ต.ค. 2561 จำนวน 5 ราย เป็นจำนวนเงิน 375,384.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562 ลูกหนี้มาชำระแล้ว จำนวน 4 ราย เป็นจำนวนเงิน 357,411.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.21

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ 1 ต.ค. 2561 จำนวน 5 ราย เป็นจำนวนเงิน 375,384.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562 ลูกหนี้มาชำระแล้ว จำนวน 4 ราย เป็นจำนวนเงิน 357,411.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.21

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กำหนดแผนการดำเนินการ ยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ 1 ต.ค. 2561 จำนวน 5 ราย เป็นจำนวนเงิน 375,384.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 ลูกหนี้มาชำระแล้ว จำนวน 5 ราย เป็นจำนวนเงิน 375,384.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 - ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระผิดนัดผ่อนชำระ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(35) 10. จำนวนรายใหม่ของภาษีป้ายที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
10. จำนวนรายใหม่ของภาษีป้ายที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :118.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
40.76

100 / 100
3
63.59

100 / 100
4
118.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ออกหนังสือเตือนให้ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อแสดงรายการภาษีป้าย จำนวน 184 ราย มีผู้ชำระภาษีป้ายมายื่นแบบแล้ว จำนวน 62 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีผู้ชำระภาษีป้ายมายื่นแบบแล้ว จำนวน 164 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีผู้ชำระภาษีป้ายมายื่นแบบแล้ว จำนวน 191 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีผู้ชำระภาษีป้ายมายื่นแบบแล้ว จำนวน 218 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด