ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50290000

Home Home SED


๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :จำนวนฐาน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนฐาน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส1 - เสนอโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน - จัดเตรียมฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตสาทร - แต่งตั้งคณะทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 - จัดส่งรายละเอียดข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียแก่สำนักการระบายน้ำ - จัดทำหนังสือขอความร่วมมือสถานประกอบการในการตอบแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย - รวบรวมแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียจากสถานประกอบการ - จัดทำแผนปฏิบัติงาน การสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในสถานประกอบการเพิ่มเติม ตามโครงการสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการ ตัวชี้วัดความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสาทร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ไตรมาส 3 - ดำเนินการสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียจากสถานประกอบการ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครครบทุกสถานประกอบการตามรายละเอียดข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 106 แห่ง ผลการสำรวจพบว่า สถานประกอบการที่เลิกกิจการจำนวน 7 แห่ง เป็นสถานประกอบการเดียวกันจำนวน 2 แห่ง ทำให้คงเหลือสถานประกอบการที่ต้องสำรวจข้อมูลจำนวนทั้งสิ้น 97 แห่ง ซึ่งได้สำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียและประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครครบถ้วนแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 -จัดส่งข้อมูลแบบสำรวจน้ำเสียในสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายจำนวน 97 แห่ง และสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เลิกกิจการพร้อมหลักฐาน รวมถึงรายงานผลการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครแก่สำนักการระบายน้ำตามหนังสือสำนักงานเขตสาทร เลขที่ กท 6804/4153 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลแบบสำรวจน้ำเสียของสถานประกอบการทั้งหมดทาง https://form.gle/w๘๙BQWhPu๘๙๑K๔WN๗ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :17.82


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

0 / 0
2
10.00

0 / 0
3
15.00

0 / 0
4
17.82

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาศ 1 (60%) 1.ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ที่สำนักงานเขตสาทร ตามฝ่ายต่างๆ 2.ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ตามพื้นที่เขตสาทร 3.ภาคเอกชนขอรับบริจาคขยะอินทรีย์เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ 4.ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่จัดเก็บได้ตั้งแต่เดือ ต.ค. - พ.ย. 62 ได้น้ำหนัก 1,966.964 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาศ 2 (10%) 1.ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ที่สำนักงานเขตสาทร ตามฝ่ายต่างๆ 2.ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ตามพื้นที่เขตสาทร 3.ภาคเอกชนขอรับบริจาคขยะอินทรีย์เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ 4.ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่จัดเก็บได้ตั้งแต่เดือ ต.ค.62 - มี.ค.63 ได้น้ำหนัก 2,415.88 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ไตรมาสที่ 3 ( 19.16%) 1.ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ที่สำนักงานเขตสาทร ตามฝ่ายต่างๆ 2.ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ตามพื้นที่เขตสาทร 3.ภาคเอกชนขอรับบริจาคขยะอินทรีย์เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ 4.ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่จัดเก็บได้ตั้งแต่เดือ ต.ค.62 - พ.ค.63 ได้น้ำหนัก 4185.41 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ไตรมาสที่ 4 (17.82%) 1.ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ที่สำนักงานเขตสาทร ตามฝ่ายต่างๆ 2.ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ตามพื้นที่เขตสาทร 3.ภาคเอกชนขอรับบริจาคขยะอินทรีย์เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ 4.ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่จัดเก็บได้ตั้งแต่เดือ ต.ค.62 - ส.ค. 63 ได้น้ำหนัก 4,8120.1ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :10.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

0 / 0
2
5.00

0 / 0
3
10.00

0 / 0
4
10.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 1 (20%) -ดำเนินการจัดเกขยะอันตรายตามสถานที่ต่างๆ 1.อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 2.อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ 3.โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 4.อาคารแอ็ดคอตสาทร 5.อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 6.อาคารอมันตรา 7.ชุมชนต่างๆ 8.โรงแรมบันยันทรี 9.ปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้ตั้งแต่เดือน ต.ค. - พ.ย. 62 รวม 4.04 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาส 2 (8%) -ดำเนินการจัดเกขยะอันตรายตามสถานที่ต่างๆ 1.อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 2.อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ 3.โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 4.อาคารแอ็ดคอตสาทร 5.อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 6.อาคารอมันตรา 7.ชุมชนต่างๆ 8.โรงแรมบันยันทรี 9.ปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 - มี.ค.63 รวม 6.18 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--ไตรมาส 2 (8%) -ดำเนินการจัดเกขยะอันตรายตามสถานที่ต่างๆ 1.อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 2.อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ 3.โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 4.อาคารแอ็ดคอตสาทร 5.อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 6.อาคารอมันตรา 7.ชุมชนต่างๆ 8.โรงแรมบันยันทรี 9.ปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 - พ.ค.63 รวม 10.1 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

---ไตรมาส 4 (10%) -ดำเนินการจัดเกขยะอันตรายตามสถานที่ต่างๆ 1.อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 2.อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ 3.โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 4.อาคารแอ็ดคอตสาทร 5.อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 6.อาคารอมันตรา 7.ชุมชนต่างๆ 8.โรงแรมบันยันทรี 9.ปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 - ก.ย. 63 รวม 17.91ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(4) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เสนออนุมัติโครงการ จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามเงื่อนไขของตัวชี้วัดครบถ้วน ตามแบบรายงานที่หน่วยงานกำหนด รวมถึงมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามเงื่อนไขของตัวชี้วัดครบถ้วน ตามแบบรายงานที่หน่วยงานกำหนด รวมถึงมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- แผนปฏิบัติการลดเงื่อนความล่อแหลมในพื้นที่ จำนวน 7 จุด - แก้ไขในจุดเสี่ยง - ตัดต้นไม้ - ติดตั้ง/ปรับปรุงหลอดไฟ - ติดป้ายประชาสัมพันธ์ - ตรวจตรา กล้อง CCTV - เฝ้าระวังพื้นที่ล่อแหลมเป้าหมาย - รายงานผลตามแบบรายงานครบถ้วน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(5) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไม่พบว่ามีน้ำท่วมขัง สามารถบริหารจัดการตามเกณฑ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไม่พบว่ามีน้ำท่วมขัง สามารถบริหารจัดการตามเกณฑ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไม่พบว่ามีน้ำท่วมขัง สามารถบริหารจัดการตามเกณฑ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

? ฝนตกในพื้นที่ถนนสายหลัก 68 ครั้ง ? อยู่ในกลุ่มที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยไม่เกิน 60 มิลลิลิตร/วัน ทุกครั้ง ? มีรายงานน้ำท่วมขัง รวม 5 ครั้ง แต่สามารถระบายน้ำได้ตามกำหนด (ใช้ข้อมูลจากความแรงของฝน) สรุป การระบายน้ำจากน้ำท่วมเป็นไปตามเกณฑ์ ทั้งหมด 68 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(6) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.33

100 / 100
2
74.46

100 / 100
3
81.83

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 1 - เสนอโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน - จัดทำแผนอนุมัติฎีกาตามแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการและลูกจ้าง - สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 419 แห่ง แบ่งประเภทดังนี้ ร้านอาหาร จำนวน 366 แห่ง ตลาด จำนวน 5 แห่ง มินิมาร์ท จำนวน 44 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 4 แห่ง - เดือนธันวาคม ดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหารและส่งรายชื่อเพื่อขอต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ให้กองสุขาภิบาลอาหาร ดังนี้ ขอป้าย มอป. ดังนี้ ร้านอาหาร จำนวน 48 แห่ง ตลาด จำนวน 0 แห่ง มินิมาร์ท จำนวน 6 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 0 แห่ง รวมเดือนธันวาคม ขอป้าย มอป. จำนวน 54 แห่ง รวมเดือนตุลาคม - ธันวาคม ขอป้าย มอป.แล้ว จำนวน 169 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาส 2 เดือนมกราคม - มีนาคม ดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหารและส่งรายชื่อเพื่อขอต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ให้กองสุขาภิบาลอาหาร ดังนี้ ส่งรายชื่อขอป้าย มอป. ดังนี้ ร้านอาหาร จำนวน 138 แห่ง ตลาด จำนวน 0 แห่ง มินิมาร์ท จำนวน 4 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 1 แห่ง รวมไตรมาส 2 เดือนมกราคม - มีนาคม ส่งรายชื่อขอป้าย มอป. จำนวน 143 แห่ง รวมทั้งสิ้นเดือนตุลาคม – มีนาคม ส่งขอป้าย มอป.แล้ว จำนวน 312 แห่ง - ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสาทร ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเดือนมีนาคม - เมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ไตรมาส 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน จากการชะลอการดำเนินโครงการตามหนังสือสำนักอนามัยที่ กท014/3077 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการต่อ โดยส่งต่ออายุป้าย มอป.ให้กองสุขาภิบาลอาหารแล้ว จากเป้าหมายทั้งหมด 419 แห่ง ณ เดือนมิถุนายน ดังนี้ ร้านอาหาร จำนวน 289 แห่ง ตลาด จำนวน 5 แห่ง มินิมาร์ท จำนวน 43 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 4 แห่ง รวมส่งต่ออายุป้าย มอป.แล้วทั้งสิ้น 341 แห่ง (ร้อยละ 81.83) (ตอบเป้าหมายโครงการในข้อ 3.1, 3.2, และข้อ 3.3) **เนื่องจากข้อ 3.2 และ 3.3 เป็นผลลัพธ์ของ ข้อ 3.1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ไตรมาส 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน เดือนกันยายน ปรับยอดเป้าหมายใหม่เนื่องจากมีสถานประกอบการรายใหม่และมีสถานประกอบการเลิกกิจการซึ่งสถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 443 แห่ง แบ่งประเภทดังนี้ ร้านอาหาร จำนวน 390 แห่ง ตลาด จำนวน 5 แห่ง มินิมาร์ท จำนวน 45 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 แห่ง ส่งขอป้าย มอป. และต่ออายุป้าย มอป. ครบแล้วทั้ง 443 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(7) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำได้ จำนวน 10 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต และการจ้างเหมาแล้วเสร็จเรียบร้อยตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต และการจ้างเหมาแล้วเสร็จเรียบร้อยตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต และการจ้างเหมาแล้วเสร็จเรียบร้อยตามแผน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามแผนงาน 1 คลอง คือ คลองวัดยานนาวา 2 ถนน คือ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนสาทรใต้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการตามแผนงาน 1 คลอง คือ คลองวัดยานนาวา 2 ถนน คือ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนสาทรใต้ โดยได้จัดกิจกรรมรักษาสภาพตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการตามแผนงาน 1 คลอง คือ คลองวัดยานนาวา ผ่านการพิจารณาคลองเฉลิมพระเกียรติเรียบร้อยแล้ว 2 ถนน คือ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนสาทรใต้ ถนนเจริญราษฎร์ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคระกรรมการ โดยได้จัดกิจกรรมรักษาสภาพตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติของเขตสาทร ประกอบด้วย - ถนนสาทรใต้ - ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ - ถนนเจริญราษฎร์ โดยได้ดำเนินการครบถ้วนตามเกณฑ์ เฉพาะถนนสาทรใต้ ซึ่งได้ครอบคลุมภารกิจดังนี้ ๓.๑ ไม่มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า ๓.๒ ไม่มีหาบเร่แผงลอยที่ผิดกฎหมาย ๓.๓ ไม่มีป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ๓.๔ ไม่มีสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอ๊ย ๓.๕ ไม่มีการตั้งวางกระถางตันไม้หรือสิ่งใดๆ บนทางเท้า ๓.๖ ปรับปรุงเพิ่มเติม ป้ายเครื่องหมายสัญญาณไฟจราจร และทาสีขอบทางเท้า 3.๗ สำรวจและติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในจุดที่ยังไม่เพียงพอ และตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ๓.๘ ปรับปรุงซ่อม ผิวจราจรที่ขำรุด ๓.๙ ปรับปรุปช่อม ผิวทางเดินเท้าที่ชำรุด เป็นหลุมบ่อ ๓.๑๐ ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจร ๓.๑๑ ตรวจไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะ หากชำรุดเสียหายต้องแก้ไขให้ใช้การได้ และติดตั้งเพิ่มเติมในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ 3.๑2 ปลูกตันไม้เพิ่มเติมในบริเวณริมทางเท้าเพื่อความร่มรื่นให้แก่ประชาชนที่ใช้สัญจรทางเท้า ๓.๑๓ ดูแลตัดแต่งตันไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา ๓.๑๔ จัดระเบียบความเรียบร้อยของสายสื่อสารริมทาง ๓.๑๕ ทำความสะอาดป้ายรถโดยสาร ๓.๑๖ ทำความสะอาดสะพานลอย สำหรับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ กับ ถนนเจริญราษฎร์ ไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขได้ เนื่องจากสภาพถนนทั้ง 2 เส้นทาง อยู่ระหว่างการปรับปรุงก่อสร้างนำสายไฟและสายสื่อสารลงใต้ดิน ทั้งนี้ สำนักงานเขตสาทรได้ดำเนินการตามเงื่อนไขกิจกรรมทุกประการ ทำให้ผลการดำเนินการอยู่ที่ร้อยละ 100 จาก 100 คลองเฉลิมพระเกียรติ ฉลองเฉลิมพระเกียรติของเขตสาทร คือ คลองวัดยานนาวา ซึ่งสำนักงานเขตสาทรสามารถดำเนินการได้ครบถ้วน และได้รับป้ายคลองเฉลิมพระเกียรติเรียบร้อยแล้ว โดยมีเงื่อนไขที่ทางสำนักงานเขตดำเนินการเรียบร้อย คือ ๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เช่น ปลูกตันไม้ ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับและหน้าบ้านหลังบ้าน ริมคลองน่ามอง ๒. ปราศจากผักตบชวา ขยะ 3. ปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันตลอดคลอง 4. ทางเดินริมคลองสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่าง เพียงพอ 5. .มีการพัฒนาคุณภาพน้ำ มีการถ่ายเทน้ำ และมีการระบายน้ำได้ดี ๖. ถ้าเป็นเส้นทางสัญจร มีท่าเรือต้อง ปลอดภัยสะอาด และสวยงาม มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ๗. สะพานข้ามคลองมีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย 8. การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนา 9. การดักไขมันการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ 10. การสร้างเครือข่ายชุมชนริมคลอง และรณรงค์เชิญชวน เจ้าของบ้าน/เจ้าของที่ดินริมคลองปรับปรุงหน้าบ้านหรือหลังบ้านริมคลองให้น่ามอง ทำให้ผลการดำเนินการอยู่ที่ร้อยละ 100 จาก 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(9) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :146.44

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
98.00

100 / 100
3
146.44

0 / 0
4
146.44

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส ที่ 1 1.ดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างทำชาดัดรูปเรือสำเภาวัดยานนาวาและจ้างเหมาทำกระถางไฟเบอร์กลาสพร้อมเหล็กแขวน ตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 350,990 บาท 2.ดำเนินการจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว จำนวน 10 รายการ จำนวนเงิน 450,808 บาท 3.ดำเนินการจัดการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภาคเอกชน) จำนวน 2 ที่ ได้แก่ 1.สวนหย่อมโบสถ์เซนต์หลุยส์ 2.สวนหย่อมสมาคมธรรมศาสตร์ จำนวนพื้นที่สีเขียว 1 ไร่ 3 งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาศ ที่ 2 สวนหย่อมโบสถ์เซนต์หลุยส์ 1 ไร่ 92 วา สวนหย่อมสมาคมธรรมศาสตร์ 3 งาน 93 วา ที่ว่างซอยข้างห้างแม็คโคร สาทร ส่วนที่2 3 งาน 66 วา ที่ว่างซอยโปร่งใจ 2 ไร่ 93 วา ที่ว่างซอยข้างห้างแม็คโคร สาทร ส่วนที่1 2 งาน 16 วา พื้นที่ไม้ยืนต้นชุมชนบ้านแบบ 2 งาน 23 วา ที่ว่างซอยสาทร11แยก13 1 งาน 63 วา ที่ว่างซอยนางลิ้นจี่4 3งาน 60 วา ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้จำนวนทั้งหมด 306673.56 ตร.ม (98.33%)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประเภทสวนหย่อมทั้งหมด 3 แห่ง 1.สวนหย่อมโบสถ์เซนต์หลุยส์ 1 ไร่ 92 ตร.วา 2.สวนหย่อมสมาคมธรรมศาสตร์ 3 งาน 93 ตร.วา 3.สวนหย่อมและลานออกกำลังกายกองพันสื่อสารที่ 1 รอ. 1 ไร่ 33 ตร.วา รวมทั้งหมด 3 ไร่ 1 งาน 18 ตร.วา (146.44%)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประเภทสวนหย่อมทั้งหมด 3 แห่ง 1.สวนหย่อมโบสถ์เซนต์หลุยส์ 1 ไร่ 92 ตร.วา 2.สวนหย่อมสมาคมธรรมศาสตร์ 3 งาน 93 ตร.วา 3.สวนหย่อมและลานออกกำลังกายกองพันสื่อสารที่ 1 รอ. 1 ไร่ 33 ตร.วา รวมทั้งหมด 3 ไร่ 1 งาน 18 ตร.วา (146.44%)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(10) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :84.10

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
84.10

100 / 100
3
84.10

0 / 0
4
84.10

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการสอบ O net ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - โรงเรียนวัดดอนและโรงเรียนวัดยานนาวาอยู่ระหว่างสอนเสริมทั้ง 4 กลุ่มสาระวิชาที่จะใช้สอบ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสาทร ที่ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ยรายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 1 วัดดอน 51.67 34.60 40.83 45.90 2 วัดยานนาวา 50.29 33.96 40.58 35.57 สถิติระดับสำนักงานเขต 50.98 34.28 40.71 40.74 สถิติระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(11) ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
50.00

100 / 50
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามแผนงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามแผนงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามแผนงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามแผนงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(12) ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :95.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
95.00

0 / 0
2
95.00

100 / 50
3
95.00

0 / 0
4
95.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนผู้มารับบริการที่ประเมินความพึงพอใจ ไตรมาสที่ 1 จำนวน 6,974 ราย โดยมีผลการประเมินพอใจ ดังนี้ 1.พอใจมากที่สุด จำนวน 4,649 ราย (66.66%) 2.พอใจมาก 2,275 ราย (32.62%) 3.พอใจปานกลาง 50 ราย (0.73%) 4.พอใจน้อย - ราย 5.พอใจน้อยที่สุด - ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จำนวนผู้มารับบริการที่ประเมินความพึงพอใจ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 5,767 ราย โดยมีผลการประเมินพอใจ ดังนี้ 1.พอใจมากที่สุด จำนวน 3,772 ราย (65.41%) 2.พอใจมาก 1,967 ราย (34.11%) 3.พอใจปานกลาง 28 ราย (0.48%) 4.พอใจน้อย - ราย 5.พอใจน้อยที่สุด - ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จำนวนผู้มารับบริการที่ประเมินความพึงพอใจ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 3,451 ราย โดยมีผลการประเมินพอใจ ดังนี้ 1.พอใจมากที่สุด จำนวน 1,289 ราย (52.38%) 2.พอใจมาก 1,170 ราย (47.54%) 3.พอใจปานกลาง 2 ราย (0.08%) 4.พอใจน้อย - ราย 5.พอใจน้อยที่สุด - ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จำนวนผู้มารับบริการที่ประเมินความพึงพอใจ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 7,772 ราย โดยมีผลการประเมินพอใจ ดังนี้ 1.พอใจมากที่สุด จำนวน 6,608 ราย (82.45%) 2.พอใจมาก 1,354 ราย (17.42%) 3.พอใจปานกลาง 11 ราย (0.13%) 4.พอใจน้อย - ราย 5.พอใจน้อยที่สุด - ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(13) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :95.02

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
48.00

100 / 0
3
59.50

0 / 0
4
95.02

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแจ้งผู้เสียภาษีเพื่อตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีความเข้าใจในในการเสียภาษีรูปแบบใหม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการเสียภาษีให้แก่ประชาชนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนที่กำหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ร้อยละของการบังคับภาษีระดับของตัวชี้วัด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของการบังคับภาษีระดับของตัวชี้วัด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

100 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แจ้งเตือนลูกหนี้ค้างชำระให้ทราบและชำระภาษีค้างชำระต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ให้ความรู้กับประชาชน โดยแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระภาษี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ให้ความรู้กับประชาชน โดยแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระภาษีเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงการค้างชำระภาษี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-อยู่ระหว่างขออุทรธรณ์ผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 เนื่องจากกรุงเทพมหานคร ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ขยายการชำระภาษีจากเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามตัวชีวัดได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด