ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50290000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้เส้นทางที่ได้รับการปรับปรุง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้เส้นทางที่ได้รับการปรับปรุง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างลงนามสัญญา จำนวน 2 รายการ ไม่สามารถทอดแบบสอบถามได้ต้องรอดำเนินการให้แล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จเรียบร้อยจำนวน 2 รายการ -อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง จำนวน 4 รายการ -ทอดแบบสอบถามแล้ว จำนวน 2 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการปรับปรุงเสร็จสิ้นทุกรายการแล้ว -ได้ทอดแบบสอบถามประชาชนมีความพึงพอใจในการเข้าปรับปรุงร้อยละ 90

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ได้ทอดแบบสอบถามทุกรายการที่ปรับปรุงประชาชนมีความพึงพอใจในการเข้าปรับปรุงร้อยละ 90.60

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ค่าเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
12.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาศ 1 (20%) -รายงานการดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ตามพื้นที่เขตสาทร 1.ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ที่สำนักงานเขตสาทร ตามฝ่ายต่างๆ 2.ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ตามพื้นที่เขตสาทร 3.ภาคเอกชนขอรับบริจาคขยะอินทรีย์เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ 4.ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่จัดเก็บได้ตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 61 จำนวนทั้ง 2,074.12 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาศ 2 (50%) -รายงานการดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ตามพื้นที่เขตสาทร 1.ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ที่สำนักงานเขตสาทร ตามฝ่ายต่างๆ 2.ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ตามพื้นที่เขตสาทร 3.ภาคเอกชนขอรับบริจาคขยะอินทรีย์เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ 4.ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่จัดเก็บได้ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มี.ค. 62 จำนวนทั้ง 1,978.78 ตัน 5.รวมปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ตั้งแต่เดือน ต.ค. 61 - มี.ค. 62 จำนวน 4,052.9 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาศ 3 (70%) -รายงานการดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ตามพื้นที่เขตสาทร 1.ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ที่สำนักงานเขตสาทร ตามฝ่ายต่างๆ 2.ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ตามพื้นที่เขตสาทร 3.ภาคเอกชนขอรับบริจาคขยะอินทรีย์เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ 4.ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่จัดเก็บได้ตั้งแต่เดือน เม.ย. - มิ.ย. 62 จำนวนทั้ง 1,706.7 ตัน 5.รวมปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ตั้งแต่เดือน ต.ค. 61 - มิ.ย. 62 จำนวน 5,759.6 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (100%) ไตรมาศ 4 (100%) -รายงานการดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ตามพื้นที่เขตสาทร 1.ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ที่สำนักงานเขตสาทร ตามฝ่ายต่างๆ 2.ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ตามพื้นที่เขตสาทร 3.ภาคเอกชนขอรับบริจาคขยะอินทรีย์เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ 4.ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่จัดเก็บได้ตั้งแต่เดือน ก.ค. - ก.ย. 62 จำนวนทั้ง 1,375.83 ตัน 5.รวมปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ตั้งแต่เดือน ต.ค. 61 - ก.ย. 62 จำนวน 7,135.49 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
4.50

100 / 100
4
5.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 1 (30%) -ดำเนินการจัดเกขยะอันตรายตามสถานที่ต่างๆ 1.อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 2.อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ 3.โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 4.อาคารแอ็ดคอตสาทร 5.อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 6.อาคารอมันตรา 7.ชุมชนต่างๆ 8.โรงแรมบันยันทรี -ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 61 จำนวน 2.63 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 (65%) -ดำเนินการจัดเกขยะอันตรายตามสถานที่ต่างๆ 1.อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 2.อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ 3.โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 4.อาคารแอ็ดคอตสาทร 5.อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 6.อาคารอมันตรา 7.ชุมชนต่างๆ 8.โรงแรมบันยันทรี -ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มี.ค. 62 จำนวน 2.43 ตัน ดังนั้นรวมการดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายตั้งแต่เดือน ต.ค. 61 - มี.ค. 62 จำนวน 5.06 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 (85%) -ดำเนินการจัดเกขยะอันตรายตามสถานที่ต่างๆ 1.อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 2.อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ 3.โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 4.อาคารแอ็ดคอตสาทร 5.อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 6.อาคารอมันตรา 7.ชุมชนต่างๆ 8.โรงแรมบันยันทรี -ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ตั้งแต่เดือน เม.ย. - มิ.ย. 62 จำนวน 9.08 ตัน ดังนั้นรวมการดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายตั้งแต่เดือน ต.ค. 61 - มิ.ย. 62 จำนวน 14.14 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ไตรมาส 4 (100%) -ดำเนินการจัดเกขยะอันตรายตามสถานที่ต่างๆ 1.อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 2.อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ 3.โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 4.อาคารแอ็ดคอตสาทร 5.อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 6.อาคารอมันตรา 7.ชุมชนต่างๆ 8.โรงแรมบันยันทรี -ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ตั้งแต่เดือน ก.ค. - ส.ค. 62 จำนวน 3.72 ตัน ดังนั้นรวมการดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายตั้งแต่เดือน ต.ค. 61 - ส.ค. 62 จำนวน 17.86 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจตามแผนที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีระดับเสียง ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจตามแผนที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :90.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
90.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เจ้าหน้าที่เทศกิจ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางกลับบ้าน/ที่พักปลอดภัย บริการรับ-ส่งประชาชน ตั้งแต่เวลา 21.00-24.00 น.เป็นประจำทุกวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เจ้าหน้าที่เทศกิจ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางกลับบ้าน/ที่พักปลอดภัย บริการรับ-ส่งประชาชน ตั้งแต่เวลา 21.00-24.00 น.เป็นประจำทุกวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เจ้าหน้าที่เทศกิจ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางกลับบ้าน/ที่พักปลอดภัย บริการรับ-ส่งประชาชน ตั้งแต่เวลา 21.00-24.00 น.เป็นประจำทุกวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เจ้าหน้าที่เทศกิจ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางกลับบ้าน/ที่พักปลอดภัย บริการรับ-ส่งประชาชน ตั้งแต่เวลา 21.00-24.00 น.เป็นประจำทุกวัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(5) ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือน ต.ค 61 ซ่อมแซมได้ 10 ดวง ไม่มีติดตั้งเพิ่ม เดือน พ.ย 61 ซ่อมแซมได้ 10 ดวง ไม่มีติดตั้ง เดือน ธ.ค ซ่อมแซมได้ 12 ไม่มีติดตั้งเพิ่ม ตั้งแต่เดือน ต.ค - ธ.ค 61 ซ่อมแซมได้ จำนวน 32 ดวง ไม่มีติดตั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

--ไตรมาส 2 -เดือน ม.ค. 62 ซ่อมแซมได้ 28 ดวง ไม่มีติดตั้งเพิ่ม เดือน ก.พ. 62 ซ่อมแซมได้ 10 ดวง ไม่มีติดตั้ง เดือน มี.ค. ซ่อมแซมได้ 15 ดวง ติดตั้งเพิ่ม15 ดวง ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มี.ค. 62 ซ่อมแซมได้ จำนวน 53 ดวง ติดตั้งได้ 12 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ไตรมาส 3 -เดือน เม.ย. 62 ซ่อมแซมได้ 19 ดวง ไม่มีติดตั้งเพิ่ม เดือน พ.ค. 62 ซ่อมแซมได้ 14 ดวง ไม่มีติดตั้ง เดือน มิ.3. ซ่อมแซมได้ 8 ดวง ติดตั้งเพิ่ม ตั้งแต่เดือน เม.ย - มิ.ย. 62 ซ่อมแซมได้ จำนวน 31 ดวง ติดตั้งได้ - ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ไตรมาส 4 -เดือน ก.ค. 62 ซ่อมแซมได้ 11ดวง ไม่มีติดตั้งเพิ่ม เดือน ศ.ค. 62 ซ่อมแซมได้ 10ดวง ไม่มีติดตั้ง เดือน ก.ย. 62 ซ่อมแซมได้ 9 ดวง ติดตั้งเพิ่ม 1 ดวง ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย. 62 ซ่อมแซมได้ จำนวน 30 ดวง ติดตั้งได้ 1 ดวง สรุปตั้งแต่ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ซ่อมแซมได้ 183 ดวง ติดตั้งได้ 13 ดวง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(6) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวัง และตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวัง และตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV 1 ครั้ง/เดือน =จำนวน 2 ครั้ง/เดือน กิจกรรมตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) =จำนวน 3 ครั้ง/วัน กิจกรรมการปฏิบัติงานอาสาจราจรตามแผนที่กำหนด =จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด กิจกรรมการจัดระเบียบการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้าตามแผนที่กำหนด =จำนวน 18 ครั้ง/เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV 1 ครั้ง/เดือน =จำนวน 2 ครั้ง/เดือน กิจกรรมตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) =จำนวน 3 ครั้ง/วัน กิจกรรมการปฏิบัติงานอาสาจราจรตามแผนที่กำหนด =จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด กิจกรรมการจัดระเบียบการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้าตามแผนที่กำหนด =จำนวน 18 ครั้ง/เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) =จำนวน 3 ครั้ง/วัน กิจกรรมการปฏิบัติงานอาสาจราจรตามแผนที่กำหนด =จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด กิจกรรมการจัดระเบียบการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้าตามแผนที่กำหนด =จำนวน 18 ครั้ง/เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กิจกรรมการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV 1 ครั้ง/เดือน =จำนวน 2 ครั้ง/เดือน กิจกรรมตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) =จำนวน 3 ครั้ง/วัน กิจกรรมการปฏิบัติงานอาสาจราจรตามแผนที่กำหนด =จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด กิจกรรมการจัดระเบียบการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้าตามแผนที่กำหนด =จำนวน 18 ครั้ง/เดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(7) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดกิจกรรมขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล จำนวน 3 คู 2. ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานงานเขต จำนวน 8 ซอย 3. ดำเนินการจ้างเหมาบริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตสาทร ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการ ณ วันที่ 25 ธ.ค 61 ดำเนินการได้ จำนวน 3 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1. จัดกิจกรรมขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล จำนวน 6 คู 2. ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานงานเขต จำนวน 20 ซอย 3. ดำเนินการจ้างล่างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยเหมาบริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 37 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-. จัดกิจกรรมขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล จำนวน 6 คู 2. ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานงานเขต จำนวน 20 ซอย 3. ดำเนินการจ้างล่างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยเหมาบริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 37 ซอย *

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-. จัดกิจกรรมขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล จำนวน 6 คู 2. ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานงานเขต จำนวน 20 ซอย 3. ดำเนินการจ้างล่างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยเหมาบริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 37 ซอย จัดกิจกรรมรณะรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง ในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 4 ครั้ง 1. รณรงค์ให้คนในชุมชนไม่ทิ้งขยะลงในคู คลองในพื้นที่ ชุมชนกิ่งจันทน์ วันที่ 9 ม.ค. 62 คูน้ำกิ่งจันทน์ 2. ให้ความรู้คนในชุมชนถึงผลเสียในการทิ้งขยะลงคู คลอง ชุมชนพระยานคร วันที่ 9 มี.ค. 62 คลองกรวย 3. ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะและการเก็บขยะและการเก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนพระยานคร วันที่ 5 มิ.ย. 62 คลองกรวย 4. ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะและการเก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนโรงน้ำแข็ง วันที่ 14 ส.ค. 62 คลองวัดยานนาวา *

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดทำโครงการอบรมฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการอบรมฯ ตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรหลักเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 จำนวน 5 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน และจากการประเมินผลวัดความรู้ก่อน-หลัง พบว่า ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม มีระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรหลักเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 จำนวน 5 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน และจากการประเมินผลวัดความรู้ก่อน-หลัง พบว่า ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม มีระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้น

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(9) ร้อยละของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำประกาศมาตรการป้องกันโรคอ้วนฯประจำปี 2562 และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการจัดทำประกาศมาตรการป้องกันโรคอ้วนฯประจำปี 2562 และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนฯ เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างทำหนังสือขอความร่วมมือโรงเรียนนอกสังกัดในพื้นที่เขตสาทรเข้าร่วมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการจัดทำประกาศมาตรการป้องกันโรคอ้วนฯประจำปี 2562 และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนฯ เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบรับเข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนนอกสังกัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเข้าตรวจประเมินโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนนอกสังกัดที่เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันและกำจัดยุงลายเป็นพาหะ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันและกำจัดยุงลายเป็นพาหะ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
19.23

100 / 100
2
38.46

100 / 100
3
61.53

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- พื้นที่เขตสาทรมีชุมชน จำนวน 26 ชุมชน ดำเนินการแล้วจำนวน 2 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านแบบและชุมชนโรงน้ำแข็ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- พื้นที่เขตสาทรมีชุมชน จำนวน 26 ชุมชน เดือนมกราคมดำเนินการ จำนวน 2 ชุมชน (ชุมชนปู่เหลี่ยมและชุมชนวัดปรก) รวมดำเนินการแล้ว 10 ชุมชน - เดือนมีนาคม มีผู้ป่วย จำนวน 4 ราย - วันที่ 6 มกราคม – 12 มีนาคม 2562 มีผู้ป่วยสะสม อยู่ลำดับที่ 32

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-พื้นที่เขตสาทรมีชุมชน จำนวน 26 ชุมชน เดือนมิถุนายน ดำเนินการ จำนวน 2 ชุมชน (ชุมชนจันทร์ร่ำรวยและชุมชนเย็นจิต) รวมดำเนินการแล้ว จำนวน 16 ชุมชน - เดือนมิถุนายน มีผู้ป่วย จำนวน 4 ราย - วันที่ 6 มกราคม – 15 มิถุนายน 2562 มีผู้ป่วยสะสม อยู่ลำดับที่ 29

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-- พื้นที่เขตสาทรมีชุมชน จำนวน 26 ชุมชน เดือนกันยายน ดำเนินการ จำนวน 4 ชุมชน (ชุมชนเจริญสุขใจ ชุมชนดอนกุศลพัฒนา ชุมชนท้ายซอยจันทน์ 31 และชุมชนกองพันทหารสื่อสารที่ 1 รอ.) รวมดำเนินการแล้ว จำนวน 26 ชุมชน - จำนวนผู้ป่วยประจำเดือนกันยายน วันที่ 1 กันยายน – 9 กันยายน 2562 ไม่มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก - วันที่ 6 มกราคม – 31 สิงหาคม 2562 มีผู้ป่วยสะสม อยู่ลำดับที่ 37

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
91.55

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขต ..281.. แห่ง - ได้รับป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว ..281.. แห่ง - เดือนธันวาคม ดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหาร 4 ประเภท รวม 41 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขต ..270.. แห่ง - ได้รับป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว ..251.. แห่ง - เดือนมีนาคม ดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหาร 2 ประเภท รวม 79 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-- สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขต 284 แห่ง - ได้รับป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว 260 แห่ง - เดือนมิถุนายน ดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหาร 57 แห่ง รวม 317 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขต 336 แห่ง - ได้รับป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว 333 แห่ง - เดือนกันยายน ดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหารและส่งรายชื่อเพื่อขอต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยให้กองสุขาภิบาลอาหารแล้วจำนวน 3 แห่ง กองสุขาภิบาลดำเนินการต่อป้ายฯแล้ว *** สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขต ที่ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย มีทั้งหมด 336 แห่ง แยกเป็นประเภท ดังนี้ 1. ร้านอาหาร จำนวน 293 แห่ง 2. มินิมาร์ท จำนวน 34 แห่ง 3. ตลาด จำนวน 5 แห่ง 4. ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 4 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ร้อยละการดำเนินกิจกรรมตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละการดำเนินกิจกรรมตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงาน - ตรวจสถานประกอบการและเหตุร้องเรียน จำนวน 11 ครั้ง - จัดประชุมผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เขตสาทร ให้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 จำนวน 2 รุ่น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงาน - จัดประชุมผู้ประกอบการ เรื่องพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ จำนวน 2 รุ่น - ตรวจสถานประกอบการและเหตุร้องเรียนแล้ว 31 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-- จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงาน - จัดประชุมผู้ประกอบการ เรื่องพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ จำนวน 2 รุ่น - ตรวจสถานประกอบการและเหตุร้องเรียนแล้ว 45 ครั้ง - ตรวจและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 12 ครั้ง - รวบรวมข้อมูลการดำเนินโครงการ เพื่อส่งสำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-- จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงาน - จัดประชุมผู้ประกอบการ เรื่องพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ จำนวน 2 รุ่น - ตรวจสถานประกอบการและเหตุร้องเรียนแล้ว 48 ครั้ง - ตรวจและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 12 ครั้ง - รวบรวมข้อมูลการดำเนินโครงการ - ส่งข้อมูลการดำเนินการโครงการให้สำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(13) ร้อยละของจำนวนพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เขต
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ร้อยละของจำนวนพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการปรับปรุงบำรุงรักษาต้นไม้ ตามบริเวณเกาะกลางถนน 2.พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น จำนวน 2 แห่ง คือ -สวนหย่อมข้างทางลงทางด่วนจันทน์ ขนาดพื้นที่ 2 งาน 73 วา -สวนหย่อมภายในอาคารสาทรซิตี้ ทาวเวอร์ ขนาดพื้นที่ 2 งาน 60 วา 3.รวมการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียว 4 งาน 113 วา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาส 2 (60 %) 1.ดำเนินการปรับปรุงบำรุงรักษาต้นไม้ ตามบริเวณเกาะกลางถนน 2.พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น จำนวน 2 แห่ง คือ -สวนหย่อมภายในอาคาร Emprie Tower ขนาดพื้นที่ 2 งาน 4 วา -สวนหย่อมภายในกรมท่าอากาศยาน ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 2 วา 3.รวมพื้นที่ทั้งหมดของพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น 3 ไร่ 8 งาน 139 ตารางวา คิดเป็นตารางเมตร 297,693.56 ตารางเมตร ซึ่งเกินจากเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ 3,600 ตารางเมตร สรุปว่าพื้นที่สีเขียวของปี 2562 เพิ่มขึ้น 297,693.56 - 3,600 = 294,093.56 ตารางเมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ไตรมาส 2 (60 %) 1.ดำเนินการปรับปรุงบำรุงรักษาต้นไม้ ตามบริเวณเกาะกลางถนน 2.พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น จำนวน 2 แห่ง คือ -สวนหย่อมภายในอาคาร Emprie Tower ขนาดพื้นที่ 2 งาน 4 วา -สวนหย่อมภายในกรมท่าอากาศยาน ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 2 วา 3.รวมพื้นที่ทั้งหมดของพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น 3 ไร่ 8 งาน 139 ตารางวา คิดเป็นตารางเมตร 297,693.56 ตารางเมตร ซึ่งเกินจากเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ 3,600 ตารางเมตร สรุปว่าพื้นที่สีเขียวของปี 2562 เพิ่มขึ้น 297,693.56 - 3,600 = 294,093.56 ตารางเมตร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(14) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 30/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / 26/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างรอการชี้แจงจากสำนักการโยธา และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / 24/12/2561 : วิศวกรโยธาปฏิบัติการเข้ารับการอบรมและได้กรอกแบบสอบถามครั้งที่ 1 แบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อส่งสำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 1. อยู่ระหว่างดำเนินการทำรายงานตามแบบ Checklist แบบรายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 กำหนดส่งแบบรายงาน ภายใรวันที่ 15 สิงหาคม 2562 2. อยู่ระหว่างการสำรวจและจัดทำแบบก่อสร้างและรายการประกอบบแบบพร้อมใบเสนอราคา เพื่อขอจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2564 กำหนดส่งภายในวันที่ 16 กันยายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำนักงานเขตสำรวจเพื่อออกแบบและจัดทำแบบต่อไป เพื่อส่งข้อมูลไปยังสำนักการโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้ดำเนินการออกแบบ จัดทำประมาณราคา และเอกสารพร้อม เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(15) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสอนเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ O-net ในวันที่ 2 ก.พ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการสอบ O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 2 ก.พ.62 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างรอผลคะแนนจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 2 ก.พ.62 คะแนนเฉลี่ยรวมได้ 9.27

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 2 ก.พ.62 คะแนนเฉลี่ยรวมได้ 9.27

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(16) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือน ต.ค.2561 จำนวน 4 เลขหมาย เดือน พ.ย.2561 จำนวน 4 เลขหมาย เดือน ธ.ค.2561 จำนวน 7 เลขหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาสที่ 2 คิดเป็น 50 % -เดือนมกราคม 2562 จำนวน 3 เลขหมาย -เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 6 เลขหมาย -เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 3 เลขหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน 2562 จำนวน 4 เลขหมาย -เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 41 เลขหมาย -เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 6 เลขหหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 730 เลขหมาย -เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 2 เลขหมาย -เดือนกันยายน 2562 จำนวน 8 เลขหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(17) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
50.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน พร้อมกับทำแบบสอบถามเพื่อนำไปวิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาของชุมชน ให้ความรู้กับประชาชนในหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ในชุมชนพื้นที่เขตสาทรทั้ง 26 ชุมชน ในระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน พร้อมกับทำแบบสอบถามเพื่อนำไปวิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาของชุมชน ให้ความรู้กับประชาชนในหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในชุมชนพื้นที่เขตสาทรทั้ง 26 ชุมชน ในระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน 2562 พร้อมการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชน ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมมการชุมชน และผู้นำชุมชนในพื้นที่เขตสาทรร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ เดอะเลกาซี่ ริเวอร์แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชน พร้อมกับเปิดเวทีวิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาของชุมชนให้ความรู้กับประชาชนในหลักการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนพื้นที่เขตสาทรทั้ง 26 ชุมชน ในระหว่างเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2562 เพื่อใช้ชุมชนสามารถเขียนโครงการในการพัฒนาชุมชนได้อย่างน้อย 13 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน - จัดเวทีประชาคม สำรวจปัญหา/และความต้องการชองชุมชน - จัดทำแผนพัฒนาชุมชน - มีแผนพัฒนาชุมชน 13 แผน ประกอบด้วย 1) ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา จัดทำแผนพัฒนาขุมชนในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 2) ชุมชนบ้านมั่งคงสวนพลู จัดทำแผนพัฒนาขุมชนในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 3) ชุมชนกิ่งจันทร์ จัดทำแผนพัฒนาขุมชนในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 4) ชุมชนพระยานคร จัดทำแผนพัฒนาขุมชนในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 5) ชุมชนโรงน้ำแข็ง จัดทำแผนพัฒนาขุมชนในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 6) ชุมชนปู่เหลี่ยม จัดทำแผนพัฒนาขุมชนในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 7) ชุมชนวรรัตน์สัมพันธ์ จัดทำแผนพัฒนาขุมชนในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 8) ชุมชนชวนชื่น จัดทำแผนพัฒนาขุมชนในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 9) ชุมชนดอนกุศลพัฒนา จัดทำแผนพัฒนาขุมชนในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 10) ชุมชนศรีสุริโยทัย จัดทำแผนพัฒนาขุมชนในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 11) ชุมชนมิตรสามัคคี จัดทำแผนพัฒนาขุมชนในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 12) ชุมชนบ้านแบบ จัดทำแผนพัฒนาขุมชนในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 13) ชุมชนแสงจันทร์ใน จัดทำแผนพัฒนาขุมชนในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 -จัดทำโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการเขตสาทรทราบ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(18) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการสนับสนุนของการดำเนินโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการสนับสนุนของการดำเนินโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการฝึกอบรมรมวิชาชีพเสริมรายได้ จัดกิจกรรมฝึกิบรมวิชาชีพเสริมรายได้ระยะสั้นในชุมชน และศูนย์ 3 วัยสร้างสรรสุข โครงการครอบครัวรักการอ่าน จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือสวนสวย บ้านหนังสือหมู่บ้านเจริญสุขใจ บ้านหนังสือขุมชนกองพันทหารสื่อสารที่ 1 ชุมชนในพื้นที่เขตสาทร และศูนย์ 3 วัย สร้างสรรสุข โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กแล้ะเยาวชน จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สวนป่าในกรุง เขตประเวศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการฝึกอบรมรมวิชาชีพเสริมรายได้ จัดกิจกรรมฝึกิบรมวิชาชีพเสริมรายได้ระยะสั้นในชุมชน และศูนย์ 3 วัยสร้างสรรสุข โครงการครอบครัวรักการอ่าน จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือสวนสวย บ้านหนังสือหมู่บ้านเจริญสุขใจ บ้านหนังสือขุมชนกองพันทหารสื่อสารที่ 1 ชุมชนในพื้นที่เขตสาทร และศูนย์ 3 วัย สร้างสรรสุข โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร จัดสาทรการสานเส้นพลาสติกป้องกันนิ้วล๊อค ข้ออักแสบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการฝึกอบรมรมวิชาชีพเสริมรายได้ จัดกิจกรรมฝึกิบรมวิชาชีพเสริมรายได้ระยะสั้นในชุมชน และศูนย์ 3 วัยสร้างสรรสุข โครงการครอบครัวรักการอ่าน จัดกิจกรรมครอบครัวรักกาอ่าน ณ บ้านหนังสือสวนสวย บ้านหนังสือหมู่บ้านเจริญสุขใจ บ้านหนังสือขุมชนกองพันทหารสื่อสารที่ 1 ชุมชนในพื้นที่เขตสาทร และศูนย์ 3 วัย สร้างสรรสุข

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การดำเนินการในโครงการ ทั้งหมด 9 โครงการ ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา โครงการการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คน พิการ และผู้ด้อยโอกาส โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร โครงการครอบครัวรักการอ่าน โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านพัฒนาสังคม โครงการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการดำเนินการทุกโครงการ ประสบผลสำเร็จ เป็นไปตามตัวชี้วัด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(19) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจัดเก็บวัสดุสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจัดเก็บวัสดุสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 1 (20%) -ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่ รวมทั้งสิ้น 13 แห่ง (ตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 61) -จำนวนแบบสอบถามทั้งสิ้น 130 ชุด (ตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 61) -ประชาชนพึ่งพอใจในบริการ ดี และดีมาก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 (50%) -ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่ รวมทั้งสิ้น 11 แห่ง (ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มี.ค. 62) -จำนวนแบบสอบถามทั้งสิ้น 110 ชุด (ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มี.ค. 62) -รวมจำนวนแบบสอบถามที่แจกให้ประชาชนจำนวน 240 ชุด (ตั้งแต่ ต.ค. 61 - มี.ค. 62 ) -ประชาชนพึ่งพอใจในบริการ ดี และดีมาก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 (80%) -ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่ รวมทั้งสิ้น 14 แห่ง (ตั้งแต่เดือน เม.ย. - มิ.ย. 62) -จำนวนแบบสอบถามทั้งสิ้น 140 ชุด (ตั้งแต่เดือน เม.ย. - มิ.ย. 62) -รวมจำนวนแบบสอบถามที่แจกให้ประชาชนจำนวน 380 ชุด (ตั้งแต่ ต.ค. 61 - มิ.ย.) -ประชาชนพึ่งพอใจในบริการ ดี และดีมาก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 (100%) -ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่ รวมทั้งสิ้น 13 แห่ง (ตั้งแต่เดือน ก.ค. - ก.ย. 62) -จำนวนแบบสอบถามทั้งสิ้น 140 ชุด (ตั้งแต่เดือน ก.ค. - ก.ย. 62) -รวมจำนวนแบบสอบถามที่แจกให้ประชาชนจำนวน 520 ชุด (ตั้งแต่ ต.ค. 61 - ก.ย. 62) -ประชาชนพึ่งพอใจในบริการ ดี และดีมาก

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(20) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.22

100 / 100
2
49.00

100 / 100
3
95.76

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยอดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 15,877,000.70 บาท จากประมาณการ 3 ภาษี เป็นเงิน 492,630,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.22

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ยอดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 241,572,490.91 บาท จากประมาณการ 3 ภาษี เป็นเงิน 492,630,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--ยอดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เป็นจำนวนเงิน 471,754,100.06 บาท จากประมาณการ 3 ภาษี เป็นเงิน 492,630,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.76

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ยอดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 เป็นจำนวนเงิน 502,738,957.08 บาท จากประมาณการ 3 ภาษี เป็นเงิน 492,630,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 102.05

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :62.17


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
47.37

100 / 100
3
49.34

100 / 100
4
62.17

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สามารถติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป็นจำนวนเงิน 4,929,748.87 บาท จากหนี้ค้างชำระ 3 ภาษีทั้งสิ้น 13,805,679.28 บาท ชำระแล้วคิดเป็นร้อยละ 35.71

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สามารถติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป็นจำนวนเงิน 6,539,243.41 บาท จากหนี้ค้างชำระ 3 ภาษีทั้งสิ้น 13,805,679.28 บาท ชำระแล้วคิดเป็นร้อยละ 47.37 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สามารถติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป็นจำนวนเงิน 6,844,60.55 บาท จากหนี้ค้างชำระ 3 ภาษีทั้งสิ้น 13,805,679.28 บาท ชำระแล้วคิดเป็นร้อยละ 49.34 (ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สามารถติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป็นจำนวนเงิน 8,582,641.82 บาท จากหนี้ค้างชำระ 3 ภาษีทั้งสิ้น 13,805,679.28 บาท ชำระแล้วคิดเป็นร้อยละ 62.17 (ณ วันที่ 25 กันยายน 2562)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำงบการเงินประจำปี 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว กองบัญชีได้ยืนยันความถูกต้องของหน่วยงานแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำงบการเงินประจำปี 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว กองบัญชีได้ยืนยันความถูกต้องของหน่วยงานแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำงบการเงินประจำปี 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว กองบัญชีได้ยืนยันความถูกต้องของหน่วยงานแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำงบการเงินประจำปี 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว กองบัญชีได้ยืนยันความถูกต้องของหน่วยงานแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(23) การเร่งรัดติดตามผลการใช้งบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปี 2562
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การเร่งรัดติดตามผลการใช้งบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปี 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.04

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมคณะกรรมการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนธันวาคม 2561 แล้ว 3 ครั้ง และได้เบิกจ่ายงบลงทุนแล้ว เป็นเงิน 1,160,525 บาท (งบประมาณทั้งส้ิน 38,198,200 บาท) คิดเป็นร้อยละ 3.04

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดประชุมคณะกรรมการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือน มีนาคม 2562 แล้ว 5 ครั้ง และได้เบิกจ่ายงบลงทุนแล้ว เป็นเงิน 6,996,494 บาท (งบประมาณทั้งสิ้น 35,398,134 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.76)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดประชุมคณะกรรมการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือน มิถุนายน 2562 แล้ว 7 ครั้ง และได้เบิกจ่ายงบลงทุนแล้ว เป็นเงิน 23,254,347 บาท (งบประมาณทั้งสิ้น 35,333,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.48)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดประชุมคณะกรรมการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือน กันยายน 2562 แล้ว 12 ครั้ง และได้เบิกจ่ายงบลงทุนแล้ว เป็นเงิน 26,318,872 บาท (งบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 35,489,672 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.15 ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2562)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด