ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน :

Home Home SED

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :73.67

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
57.00

100 / 100
3
73.67

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีโครงการและกิจกรรมประจำพื้นฐานสนับสนุนตัวชี้วัด จำนว 10 โครงการ/กิจกรรม และความก้าวหน้าโครงการ/กิจรรมเฉลี่ย ร้อยละ 50.5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีโครงการและกิจกรรมประจำพื้นฐานสนับสนุนตัวชี้วัด จำนวน 9 โครงการ/กิจกรรม และความก้าวหน้าเฉลี่ย ร้อยละ 73.67

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(2) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.51

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
9.84

100 / 100
3
20.00

100 / 100
4
50.51

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 2 ทุกหมวดรายจ่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่ายในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 50.51

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562
[มิติที่ 2 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

หน่วยงานสามารถจัดส่งงบการเงินภายในกำหนดและรอการตรวจสอบจากสำนักการคลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-หน่วยงานสามารถจัดส่งงบการเงินปี 2562 ได้ทันภายในกำหนด และขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำการรายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน/จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งทันภายในกำหนดและจัดทำรายงานประจำเดือนครบถ้วน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

หน่วยงานสามารถจัดส่งงบทรัพย์สินภายในกำหนดและรอการตรวสอบจากสำนักการคลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-หน่วยงานสามารถจัดส่งงบทรัพย์สินปี 2562 ภายในกำหนดและรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 1 และ 2 ได้ภายในกำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำการรายงานทรัพย์สินในไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดส่งทรัพย์สินรายไตรมาส/ จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีได้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(5) 3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 3 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการให้กองยุทธศาสตร์และกองสารสนเทศภูมิศาสตร์รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบตัวชี้วัด เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานข้อมูลดำเนินการต่อไป และประสาน กสศ.ในการออกแบบระบบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครทราบการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง ตามหนังสือฯ ที่ กท 0502/972 ลว 29 พ.ค.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดทำระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง 1 ระบบ -ประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าใช้งานในระบบฯ จำนวน 112 คน ร้อยละ 80.07

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(6) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ระดับความพึงพอใจ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :3.68

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับความพึงพอใจ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.58

100 / 100
3
3.58

100 / 100
4
3.68

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการที่กองงานผู้ตรวจราชการเชิญผู้แทนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกับหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินการทอดแบบสอบถาม ครั้งที่ 1 เรียบร้อย ผลปรากฏว่า สยป. ได้คะแนนความพึงพอใจ 3.575 อยู่ในระดับ “ มาก ”

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินการทอดแบบสอบถาม ครั้งที่ 2 เรียบร้อย อยู่ระหว่างรอผลการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-คะแนนผลเฉลี่ยความพึงพอใจของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(7) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :17.54

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
42.50

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
17.54

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์โครงการลดใช้ไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า)ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สยป.ได้รับมอบหมายให้ตรวจการดำเนินการแผนความร่วมมือมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ของ สนค. ผลปรากฏว่าดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ และ ส.ลป.ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจฯ สยป. ผลปรากฏว่าดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ สยป. กำหนด และดำเนินการจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สยป.ได้รับมอบหมายให้ตรวจการดำเนินการแผนความร่วมมือมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ของ สนค. ผลปรากฏว่าดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ และ ส.ลป.ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจฯ สยป. ผลปรากฏว่าดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ สยป. กำหนด และดำเนินการจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-(เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.5 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับปริมาณค่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(8) 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
4.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ระดับคะแนน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับคะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลส่งสำนักอนามัยภายในเดือนธันวาคม 2562 แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อตกลงความเสี่ยงจากการเกิดโรคจากแมลงและสัตว์ก่อโรคภายในสถานที่ทำงาน และความเสี่ยงในงานการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รายงานผลการดำเนินการครั้งที่ 2 ให้สำนักอนามัยทราบเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการได้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(9) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละความสำเร็จที่เทียบเป็นระดับคะแนน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละความสำเร็จที่เทียบเป็นระดับคะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกรอบการประเมินของตัวชี้วัด ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็น เพื่อนำมาจัดลำดับความสำคัญ และพิจารณาคัดเลือกภารกิจ โดยได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมรายละเอียดของข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลตามรายการที่ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (ทบทวน) และจัดส่งแผนพัฒนาข้อมูลของหน่วยงานให้สยป.เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดในระบบบันทึกฐานข้อมูลระกอบตัวชี้วัด 4.1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จำนวนตารางที่ได้ระบุตัวชี้วัดจำแนกตามมิติของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวน 31 ตารางข้อมูล

** สรุปผลการดำเนินงาน **