ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50150000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2. การลดและการคัดแยกมูลฝอย   ที่แหล่งกำเนิด
   2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :13.50

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
13.50

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และนำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 897.61 ตัน คิดเป็น 9.756 ตัน/วัน 2.ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายและนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 4.31 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ตั้งแต่เดือนตุลาคม - มีนาคม 2562 คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และนำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 1,714.96 ตัน คิดเป็น 9.422 ตัน/วัน 2.ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายและนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 6.94 ตัน คิดเป็นร้อยละ 52.57 ของเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ตั้งแต่เดือนตุลาคม-มิถุนายน 2562 คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และนำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 2,918.50 ตัน คิดเป็น 10.29 ตัน/วัน 2.ตั้งแต่เดือนตุลาคม-มิถุนายน 2562 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายและนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 12.140 ตัน คิดเป็นร้อยละ 91.96 ของเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการอบรมส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว 2.ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 -กันยายน 2562 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายและนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 13.50 ตัน คิดเป็นร้อยละ 102.27 ของเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 13. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
13. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำโครงการเรียบร้อยแล้ว 2.ดำเนินการจัดกิจกรรมเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 จำนวน 3 เดือน ดังนี้ - เดือนตุลาคม 2561 จำนวน 10 ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม 210 คน - เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 2 ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม 30 คน - เดือนธันวาคม 2561 จำนวน 3 ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม 50 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 จำนวน 3 เดือน ดังนี้ - เดือนมกราคม 2562 จำนวน 3 ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม 60 คน - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 3 ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม 95 คน - เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 3 ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม 120 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดกิจกรรมเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 จำนวน 3 เดือน ดังนี้ - เดือนเมษายน 2562 จำนวน 4 ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม 95 คน - เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 9 ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม 200 คน - เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 2 ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม 50 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 จำนวน 3 เดือน ดังนี้ - เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 5 ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม 120 คน - เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 3 ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม 95 คน - เดือนกันยายน 2562 จำนวน 3 ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม 60 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 14. จำนวนโครงการส่งเสริมเกี่ยวกับการลดและคัดแยกมูลฝอยจากต้นทาง หรือแหล่งกำเนิด ตามหลัก 3 Rs อย่างน้อย 5 โครงการ/กิจกรรมต่อปี(ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
14. จำนวนโครงการส่งเสริมเกี่ยวกับการลดและคัดแยกมูลฝอยจากต้นทาง หรือแหล่งกำเนิด ตามหลัก 3 Rs 
อย่างน้อย 5 โครงการ/กิจกรรมต่อปี(ผลผลิต)

หน่วยนับ :โครงการ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :8.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

100 / 100
2
8.00

100 / 100
3
8.00

100 / 100
4
8.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการส่งเสริมเกี่ยวกับการลดและคัดแยกมูลฝอยจากต้นทาง จำนวน 8 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการลดปริมาณมูลฝอยด้วยไม้ประดับ และผักสวนครัวรั้วกินได้ 2. โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ 3. โครงการทรัพย์ทวี/บุญทวี รีไซเคิล 4. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายหรือขยะพิษ 5. โครงการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 6. โครงการรณรงค์เก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย 7. โครงการจัดระบบคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ของสำนักงานเขตหนองจอก 8. โครงการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตหนองจอก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการส่งเสริมเกี่ยวกับการลดและคัดแยกมูลฝอยจากต้นทาง จำนวน 8 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการลดปริมาณมูลฝอยด้วยไม้ประดับ และผักสวนครัวรั้วกินได้ 2. โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ 3. โครงการทรัพย์ทวี/บุญทวี รีไซเคิล 4. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายหรือขยะพิษ 5. โครงการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 6. โครงการรณรงค์เก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย 7. โครงการจัดระบบคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ของสำนักงานเขตหนองจอก 8. โครงการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตหนองจอก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการส่งเสริมเกี่ยวกับการลดและคัดแยกมูลฝอยจากต้นทาง จำนวน 8 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการลดปริมาณมูลฝอยด้วยไม้ประดับ และผักสวนครัวรั้วกินได้ 2. โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ 3. โครงการทรัพย์ทวี/บุญทวี รีไซเคิล 4. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายหรือขยะพิษ 5. โครงการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 6. โครงการรณรงค์เก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย 7. โครงการจัดระบบคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ของสำนักงานเขตหนองจอก 8. โครงการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตหนองจอก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการส่งเสริมเกี่ยวกับการลดและคัดแยกมูลฝอยจากต้นทาง จำนวน 8 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการลดปริมาณมูลฝอยด้วยไม้ประดับ และผักสวนครัวรั้วกินได้ 2. โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ 3. โครงการทรัพย์ทวี/บุญทวี รีไซเคิล 4. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายหรือขยะพิษ 5. โครงการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 6. โครงการรณรงค์เก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย 7. โครงการจัดระบบคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ของสำนักงานเขตหนองจอก 8. โครงการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตหนองจอก

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(4) 11. - การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือ พื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ - ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
11. - การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือ พื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ
- ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องส่วาง จำนวน 207 ดวง เรียบร้อยแล้ว 2.เดือน ต.ค. 61 -ธ.ค.61 สามารถติดตั้ง/ซ่อมแซม ได้จำนวน 366 ดวง 3.รายงานผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.เดือน ต.ค. 61 - มี.ค.62 สามารถติดตั้ง/ซ่อมแซม ได้จำนวน 817 ดวง 3.รายงานผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1.เดือน ต.ค. 61 - มิ.ย.62 สามารถติดตั้ง/ซ่อมแซม ได้จำนวน 820 ดวง 3.รายงานผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือน ต.ค. 61 - ก.ย.62 สามารถติดตั้ง/ซ่อมแซม ได้จำนวน 1,587 ดวง รายงานผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(5) 2. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
2. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการจัดทำโครงการตามตัวชี้วัดจำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.1 โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 1.1.1 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจตู้เขียวตามจุดที่กำหนด 3 ครั้ง/วัน/จุด 1.1.2 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจประสิทธิภาพ การทำงานของ กล้องวงจรปิด CCTV 3 ครั้ง/วัน/จุด 1.2 โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร 1.2.1 เจ้าหน้าที่เทศกิจ อำนวยการจราจรหน้า โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 โรงเรียน วันละ 2 ครั้ง (ช่วงเช้าเวลา 07.00 - 08.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 15.00 – 16.00 น.) 1.3 โครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า 1.3.1 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่ บนทางเท้า ในพื้นที่เขตหนองจอก ตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการจัดทำโครงการตามตัวชี้วัดจำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.1 โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 1.1.1 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจตู้เขียวตามจุดที่กำหนด 3 ครั้ง/วัน/จุด 1.1.2 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของ กล้องวงจรปิด CCTV 3 ครั้ง/วัน/จุด 1.2 โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร 1.2.1 เจ้าหน้าที่เทศกิจ อำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 โรงเรียน วันละ 2 ครั้ง (ช่วงเช้าเวลา 07.00 - 08.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 15.00 – 16.00 น.) 1.3 โครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า 1.3.1 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่ บนทางเท้า ในพื้นที่เขตหนองจอก ตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการจัดทำโครงการตามตัวชี้วัดจำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.1 โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 1.1.1 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจตู้เขียวตามจุดที่กำหนด 3 ครั้ง/วัน/จุด 1.1.2 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของ กล้องวงจรปิด CCTV 3 ครั้ง/วัน/จุด 1.2 โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร 1.2.1 เจ้าหน้าที่เทศกิจ อำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 โรงเรียน วันละ 2 ครั้ง (ช่วงเช้าเวลา 07.00 - 08.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 15.00 – 16.00 น.) 1.3 โครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า 1.3.1 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่ บนทางเท้า ในพื้นที่เขตหนองจอก ตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการจัดทำโครงการตามตัวชี้วัดจำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1 โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 1.1 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจตู้เขียวตามจุดที่กำหนด 3 ครั้ง/วัน/จุด 1.2 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของ กล้องวงจรปิด CCTV 3 ครั้ง/วัน/จุด ที่กำหนด 3 ครั้ง/วัน/จุด 2 โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร 2.1 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุดตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.00 น. และ เวลา 15.00 – 16.00 น. ทุกวัน จำนวน 13 จุด หน้าโรงเรียน 12 โรงเรียน และหน้าสำนักงานเขตหนองจอก 1 จุด ดังนี้ (จุดที่ 12 และ 13 เพิ่มตามคำสั่งฝ่ายเทศกิจที่ 6/2562 เรื่องมอบหมายภารกิจด้านการจราจร ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562) 3 โครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า 3.1 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่ บนทางเท้า (ถนนเลียบวารี ถนนเชื่อมสัมพันธ์ และถนนฉลองกรุง) จากการประสาน สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ ไม่มีคดีการเกิดอุบัติเหตุบนทางเท้าในพื้นที่เขตแต่อย่างใด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(6) 3. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
3. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว 2.รายงานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค.61 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน เรียบร้อยแล้วร้อยละ 90 รายงานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค.62 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน เรียบร้อยแล้ว รายงานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย.62 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน เรียบร้อยแล้ว รายงานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย.62 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) 12. -จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. 2562 - ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. 2562 มีความรู้เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
12. -จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. 2562
  - ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. 2562 มีความรู้เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ราย

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ราย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการ 2.อนุมัติโครงการเรียบร้อย 3.กำลังดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 50 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(8) 17. จำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินการงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและออกปฏิบัติงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเขต
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
17. จำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินการงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและออกปฏิบัติงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเขต

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :60.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
31.00

100 / 100
3
47.00

100 / 100
4
60.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ออกปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างสุขาภิบาลเมืองที่ดี จำนวน 25 ครั้ง - ออกปฏิบัติงานการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จำนวน 6 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 35 ครั้ง และตรวจประชาสัมพนธ์ตาม พรบ.ยาสูบ จำนวน 12 ครั้ง รวม 47 ครั้งในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562 เป้าหมายดำเนินการตามแผน 60 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง และตรวจประชาสัมพนธ์ตาม พรบ.ยาสูบ จำนวน 12 ครั้ง รวม 60 ครั้งในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562 เป้าหมายดำเนินการตามแผน 60 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 16. ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
16. ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.83

100 / 100
2
47.50

100 / 100
3
61.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 จำนวน 20 ชุมชน (เป้าหมาย 96 ชุมชน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 จำนวน 39 ชุมชน (เป้าหมาย 96 ชุมชน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - พฤษภาคม 2562 จำนวน 59-- ชุมชน (เป้าหมาย 96 ชุมชน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - สิงหาคม 2562 จำนวน 96 ชุมชน (เป้าหมาย 96 ชุมชน) ..

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) 4. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
4. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
49.00

100 / 100
2
87.85

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการจัดทำโครงการเรียบร้อยแล้ว 2.สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อหาสารปนเปื้อนประกอบด้วยสารฟอร์มาลิน สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง สารกันรา เดือนตุลาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561 จำนวน 52 ราย ไม่พบการปนเปื้อน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อหาสารปนเปื้อนประกอบด้วยสารฟอร์มาลิน สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง สารกันรา เดือนตุลาคม 2561 - 28 มีนาคม 2562 จำนวน 94 ราย จากสถานประกอบการทั้งหมด 107 ราย ไม่พบการปนเปื้อน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อหารสารปนเปื้อนประกอบด้วยสารฟอร์มาลิน สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง สารกันรา จองเดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 จำนวน 69 ราย (410 ตังอย่าง) จากเป้าหมาย 106 แห่ง ไม่พบการปนเปื้อน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อหารสารปนเปื้อนประกอบด้วยสารฟอร์มาลิน สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง สารกันรา จองเดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 จำนวน 105 ราย (521 ตังอย่าง) จากเป้าหมาย 105 แห่ง ไม่พบการปนเปื้อน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) 18. จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของกรุงเทพมหานคร หรือ การจัดกิจกรรมอบรมด้านกีฬา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
18. จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของกรุงเทพมหานคร หรือ การจัดกิจกรรมอบรมด้านกีฬา

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดกิจกรรมอบรมด้านกีฬา จำนวน 1 ครั้ง คือ การจัดการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนเขตหนองจอก จำนวน 200 คน ตามโครงการค่าใช้จ่ายการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา ระหว่างวันที่ 22-23 ธ.ค. 61 ณ ลานกีฬาโรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการจัดเเตรียมการแข่งขันกีฬา อีก 1 ครั้ง คือการแข่งขัน BMS FUTSUL 2019 ระหว่างวันที่ 21, 27-28 เมษายน 2562 ณ ลานกีฬาชุมชนอัลฮุสนา เขตหนองจอก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ค่าใช้จ่ายกิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา ดำเนินการ 2 โครงการ 1.1 โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุ ดำเนินกิจกรรมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำพะอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 72 คน 1.2โครงการกิจกรรมฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนเขตหนองจอก ดำเนินกิจกรรมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 22 – 23 ธ.ค. 61 ณ ลานกีฬาโรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 คน 2.กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับลานกีฬาเขตหนองจอก จำนวน 71 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและค่าสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 17 อัตรา เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการเบิกจ่าย เดือน ต.ค. 61 – ก.ย. 62 เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา ดำเนินการ 2 โครงการ 2.1 โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุ ดำเนินกิจกรรมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำพะอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 72 คน 2.2โครงการกิจกรรมฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนเขตหนองจอก ดำเนินกิจกรรมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 22 – 23 ธ.ค. 61 ณ ลานกีฬาโรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 คน กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับลานกีฬาเขตหนองจอก จำนวน 71 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(12) 5. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
5. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ไร่

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :15.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไร่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.20

100 / 100
2
2.50

100 / 100
3
13.00

100 / 100
4
15.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 เพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 1 แห่ง คือ สวนถนนร่วมพัฒนา ซอย 6 ขนาดพื้นที่ 2.2 ไร่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 เพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 2 แห่ง คือ 1.สวนถนนร่วมพัฒนา ซอย 6 ขนาดพื้นที่ 2.2 ไร่ 2.สวนแนวตั้ง บริเวณสะพานรถยนต์ข้ามแยกมหานคร ขนาดพื้นที่ 5.2 ตร.ว. รวม 2 ไร่ 2 งาน 5.2 ตร.ว.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 เพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 4 แห่ง คือ สวนหย่อมเคหะฉลองกรุง โซน 1 จำนวน 2 งาน สวนหย่อมเคหะฉลองกรุง โซน 6 จำนวน 1 งาน สวนถนนเลียบคลองลำหินใต้ จำนวน 3 ไร่ 3 งาน และสวนถนนสุวินทวงศ์ 47 จำนวน 8 ไร่ 2 งาน รวม 13 ไร่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รวมตั้งแต่ต้นปีเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ 7 แห่ง พื้นที่สีเขียวรวม 15 ไร่ 5.2 ตารางวา คิดเป็นร้อยละ 300.26 จากเป้าหมาย (5 ไร่) ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

(13) 21. - จำนวนถนน ตรอก ซอย เส้นทางลัดที่ได้รับการปรับปรุงหรือสร้างทางเชื่อมให้เป็นเส้นทางลัด - ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ถนน ตรอก ซอย เส้นทางลัดที่ได้รับการปรับปรุงหรือสร้างทางเชื่อมให้เป็นเส้นทางลัด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
21. - จำนวนถนน ตรอก ซอย เส้นทางลัดที่ได้รับการปรับปรุงหรือสร้างทางเชื่อมให้เป็นเส้นทางลัด
   - ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ถนน ตรอก ซอย เส้นทางลัดที่ได้รับการปรับปรุงหรือสร้างทางเชื่อมให้เป็นเส้นทางลัด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :99.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
99.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการปรับปรุงถนนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 เส้นทาง 2.ถนน จำนวน 9 เส้นทาง อยู่ระหว่างการร่างประกาศเพื่อรับฟังคำวิจารณ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ลงสัญญาจัดซื้อจัดจ้างครบ 9 รายการเรียบร้อยแล้ว 2.ดำเนินการปรับปรุงถนนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 เส้นทาง คือ ซอยคลองจักร 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการปรับปรุงถนนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 โครงการ เหลือการปรับปรุงซอยชุมชนแผ่นดินทองวัดลำพะองยังไม่เสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการปรับปรุงถนนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 โครงการ การปรับปรุงซอยชุมชนแผ่นดินทองวัดลำพะองแล้วเสร็จร้อยละ 98

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) 22. จำนวนครั้งของการรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่รับผิดชอบ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
22. จำนวนครั้งของการรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่รับผิดชอบ

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่เดือน ต.ค-ธ.ค. 61 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 61-มี.ค. 62 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 61-มิ.ย. 62 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 61-ก.ย. 62 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 12 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(15) 5. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
5. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเข้ารับฟังคำชี้แจงจากสำนักการโยธาเรื่องการจัดทำมาตรฐานต่างๆของ Universal Design 2.อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ และออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดเตรียมการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ในระหว่างดำเนินการสำรวจเพื่อออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้แก่ ทางลาด และห้องน้ำผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อรายงานครั้งที่ 2 ตามแบบ Checklist ภายในวันที่ 15 ส.ค. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ส่งแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบ และใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการให้สำนักการโยธาแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเขตหนองจอกที่ กท5403/7615 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) 19. จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
19. จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ภูมิปัญญา

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จำนวนภูมิปัญญาเพิ่มขึ้น 1 ภูมิปัญญา คือ การนำภูมิปัญญาผู้สูงอายุมาเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป ตามโครงการศูนย์ประสานงานโครงธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร โดยการนำภูมิปัญญาสาขาเกษตรกรรม ด้านเกษตรที่เอื้อยประโยชน์ต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม สาธิตการทำน้ำหมักผลไม้ชีวภาพเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จำนวนภูมิปัญญาเพิ่มขึ้น 1 ภูมิปัญญา คือ การนำภูมิปัญญาผู้สูงอายุมาเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป ตามโครงการศูนย์ประสานงานโครงธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร โดยการนำภูมิปัญญาสาขาเกษตรกรรม ด้านเกษตรที่เอื้อยประโยชน์ต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม สาธิตการทำน้ำหมักผลไม้ชีวภาพเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จำนวนภูมิปัญญาเพิ่มขึ้น 1 ภูมิปัญญา คือ การนำภูมิปัญญาผู้สูงอายุมาเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป ตามโครงการศูนย์ประสานงานโครงธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร โดยการนำภูมิปัญญาสาขาเกษตรกรรม ด้านเกษตรที่เอื้อยประโยชน์ต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม สาธิตการทำน้ำหมักผลไม้ชีวภาพเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จำนวนภูมิปัญญาเพิ่มขึ้น 1 ภูมิปัญญา คือ การนำภูมิปัญญาผู้สูงอายุมาเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป ตามโครงการศูนย์ประสานงานโครงธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร โดยการนำภูมิปัญญาสาขาเกษตรกรรม ด้านเกษตรที่เอื้อยประโยชน์ต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม สาธิตการทำน้ำหมักผลไม้ชีวภาพเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(17) 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนิการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในวันเสาร์ ระหว่างเดือน พ.ย. 61 - ม.ค. 62 ซึ่งจะกำหนดการสอบ O-net สำหรับปีการศึกษา 2561 - ป.6 สอบวันที่ 2 ก.พ.62 - ม.3 สอบวันที่ 2-3 ก.พ.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประกาศสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ขระนี้อยู่ระหว่างรอ หนังสือจากสำนักการศึกษา แจ้งผลการทดสอบระดับสำนักงานเขตอย่างเป็นทางการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

หนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท0805/5609 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62 เรื่องแจงผลคะแนนตัวชี้วัดบูรราการปี พ.ศ.2562 ผลคแนนเขตป.6 = 8.41 และผลคะแนนเขต ม.3 =8.60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

หนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท0805/5609 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62 เรื่องแจงผลคะแนนตัวชี้วัดบูรณาการปี พ.ศ.2562 ผลคะแนนเขตป.6 = 8.41 และผลคะแนนเขต ม.3 =8.60

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) 20. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
20. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :99.33


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
99.33

100 / 100
3
99.33

100 / 100
4
99.33

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2562 เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2561 จำนวน 50 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,500 คน อยู่ระหว่างรวบรวมผลเพื่อรายงานให้ผู้บริหารเขตและปลัดกรุงเทพมหานครทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,500 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 99.33

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,500 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 99.33

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,500 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 99.33

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(19) 7. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
7. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
74.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2561 ได้ลงตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขอรหัสเลขบ้าน และได้รับการกำหนดหมายเลขบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้อง จำนวน 196 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2562 ได้ลงตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขอรหัสเลขบ้าน และได้รับการกำหนดหมายเลขบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้อง จำนวน 621 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือนมิถุนายน 2562 ได้ลงตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขอรหัสเลขบ้าน และได้รับการกำหนดหมายเลขบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้อง จำนวน 895 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562 ได้ลงตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขอรหัสเลขบ้าน และได้รับการกำหนดหมายเลขบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้อง จำนวน 1,126 ราย ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(20) 8. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
8. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :50.52

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
50.52

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ได้รับอนุมัติโครงการและจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว -จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว และจัดประชุมเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 61

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการตามแผนโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชุมชนลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลแต่ละชุมชน - คัดเลือกผู้นำชุมชนเพื่อเข้ารับการอบรมจัดทำแผนชุมชน ซึ่งสำนักพัฒนาสังคมจะดำเนินการจัดในเดือนพฤษภาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน โดยดำเนินการเปิดเวทีจัดทำแผนชุมชนไปแล้ว 28 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จำนวน 49 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(21) 23. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
23. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :82.50

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
82.50

100 / 100
3
82.50

100 / 100
4
82.50

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว กำหนดจัดอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง 3 หลักสูตร ดังนี้ 1. วันที่ 11 ม.ค. 62 จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนไทยคริสเตียน จำนวน 240 คน ดังนี้ - หลักสูตรการปลูกผักปลอดสารพิษ จำนวน 60 คน - หลักสูตรการเพาะเห็ดถุง จำนวน 60 คน - หลักสูตรการแปรรูปข้าว จำนวน 120 คน 2. วันที่ 9 ก.พ. 62 จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่เขตหนองจอก จำนวน 90 คน หลักสูตรการปลูกผักปลอดสารพิษ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง 3 หลักสูตร ดังนี้ 1. วันที่ 11 ม.ค. 62 จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนไทยคริสเตียน จำนวน 240 คน ดังนี้ - หลักสูตรการปลูกผักปลอดสารพิษ จำนวน 60 คน - หลักสูตรการเพาะเห็ดถุง จำนวน 60 คน - หลักสูตรการแปรรูปข้าว จำนวน 120 คน 2. วันที่ 9 ก.พ. 62 จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่เขตหนองจอก จำนวน 90 คน หลักสูตรการปลูกผักปลอดสารพิษ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ค่าวัสดุการเกษตรศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 2 ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมตามหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุ และค่าตอบแทนวิทยากรเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการฝึกอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ เขตหนองจอก เป้าหมายจำนวน 1,530 คน แบ่งเป็น 3 หลักสูตร จัดอบรม 51 รุ่นๆ ละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 1,530 คน ดังนี้ หลักสูตรที่ 1 การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 37 รุ่น อบรมแล้ว 37 รุ่น หลักสูตรที่ 2 การเพาะเห็ดถุง จำนวน 9 รุ่น อบรมแล้ว 9 รุ่น หลักสูตรที่ 3 การแปรรูปข้าว จำนวน 5 รุ่น อบรมแล้ว 5 รุ่น ผู้เข้าอบรมทั้งหมดรวม 1,530 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(22) 9. - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
9. - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด 
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :99.26

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
99.26

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ออกหนังสือเตือนรายใหม่ และรายเก่า ติดตามลูกหนี้ค้างชำระแต่ละภาษี 2.ยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด ไว้ 86,290,000 เดือน ต.ค.- 27 ธ.ค.61 สามารถจัดเก็บได้ 2,251,761.40 คิดเป็นร้อยละ 2.60 3.ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท จากเป้าหมาย 2,196,936.47 เดือน ต.ค.- 27 ธ.ค.61 สามารถจัดเก็บได้ 1,049,111.77 คิดเป็นร้อยละ 47.75

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการประเมินภาษีรายเก่า ออกสำรวจรายใหม่ ประเมินภาษีรายใหม่ และติดตามลูกหนี้ค้างชำระ 2.ยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด ไว้ 86,290,000 เดือน ต.ค. 61 - 28 มี.ค.62 สามารถจัดเก็บได้ 22,657,176.42 คิดเป็นร้อยละ 26.26 3.ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท จากเป้าหมาย 2,196,936.47 เดือน ต.ค. 61 - 28 มี.ค.62 สามารถจัดเก็บได้ 1,182,464.62 คิดเป็นร้อยละ 53.82

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการประเมินภาษีรายเก่า ออกสำรวจรายใหม่ ประเมินภาษีรายใหม่ และติดตามลูกหนี้ค้างชำระ 2.ยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด ไว้ 86,290,000 เดือน ต.ค. 61 - มิ.ย.62 สามารถจัดเก็บได้ 77,342,934.88 คิดเป็นร้อยละ 89.63 3.ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท จากเป้าหมาย 2,196,936.47 เดือน ต.ค. 61 - มิ.ย.62 สามารถจัดเก็บได้ 1,278,028.71 คิดเป็นร้อยละ 58.17

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินการประเมินภาษีรายเก่า ออกสำรวจรายใหม่ ประเมินภาษีรายใหม่ และติดตามลูกหนี้ค้างชำระ 2.ยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด ไว้ 86,290,000 เดือน ต.ค. 61 - ก.ย.62 สามารถจัดเก็บได้ 85,651,040.35 คิดเป็นร้อยละ 99.26 3.ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท จากเป้าหมาย 2,196,936.47 เดือน ต.ค. 61 - ก.ย.62 สามารถจัดเก็บได้ 1,293,616.42 คิดเป็นร้อยละ 58.88

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(23) 10. ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
10. ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน

หน่วยนับ :เดือน (ภายใน พ.ย. 61)

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เดือน (ภายใน พ.ย. 61))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การจัดทำงบประจำปีงบประมาณ 2561 1. บันทึกบัญชี เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน 2. ผ่ายรายการไปยังบัญชีแยกประเภทครบทุกรายการ 3. เก็บยอดจากบัญชีแยกประเภทเพื่อนำยอดมาจัดทำงบทดลองประจำเดือน 4. เมื่อสิ้นปีงบประมาณนำยอดสะสมมาจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ยกเลิกตัวชี้วัด "ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน" ตามหนังสือด่วนที่สุด ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 0502/2490 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่องยกเลิกตัวชี้วัด "ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน" ในมิติที่ 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจเป็นตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกตัวชี้วัด "ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน" ตามหนังสือด่วนที่สุด ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 0502/2490 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่องยกเลิกตัวชี้วัด "ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน" ในมิติที่ 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจเป็นตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกตัวชี้วัด "ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน" ตามหนังสือด่วนที่สุด ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 0502/2490 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่องยกเลิกตัวชี้วัด "ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน" ในมิติที่ 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจเป็นตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานเขต

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(24) กิจกรรมการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันสำนักงานเขตหนองจอก
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
กิจกรรมการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันสำนักงานเขตหนองจอก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :95.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
95.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ติดตามเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตหนองจอก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ติดตามเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตหนองจอก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ติดตามเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตหนองจอก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบและติดตามเร่งรัด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(25) 24. จำนวนครั้งของการรายงานผลการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนองจอก
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
24. จำนวนครั้งของการรายงานผลการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนองจอก

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการเวียนแจ้งขอข้อมูลเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตหนองจอก 2.ปรับข้อมูลข้อมูลบนเว็บไซต์ฯ ให้เป็นปัจจุบัน 3.รายงานผลการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ผู้บริหารทราบ เดือน ต.ค.-ธ.ค. 61 จำนวน 3 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ปรับข้อมูลข้อมูลบนเว็บไซต์ฯ ให้เป็นปัจจุบัน 2.รายงานผลการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ผู้บริหารทราบ เดือน ม.ค.-มี.ค. 62 จำนวน 3 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ปรับข้อมูลข้อมูลบนเว็บไซต์ฯ ให้เป็นปัจจุบัน 2.รายงานผลการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ผู้บริหารทราบ เดือน เม.ย.-มิ.ย. 62 จำนวน 3 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ปรับข้อมูลข้อมูลบนเว็บไซต์ฯ ให้เป็นปัจจุบัน 2.รายงานผลการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ผู้บริหารทราบ เดือน ก.ค.-ก.ย. 62 จำนวน 3 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด