ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50270000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเท่ียบกับปี 2561 ร้อยละ 12 -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหบ่งกำเนิดเเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 5
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
-ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเท่ียบกับปี 2561 ร้อยละ 12
-ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหบ่งกำเนิดเเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 5

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 จัดเก็บขยะอันตรายได้ 2,830 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือน มกราคม-มีนาคม 2562 จัดเก็บขยะอันตรายได้ 2,530 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 จัดเก็บขยะอันตรายได้ 3,480 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 จัดเก็บขยะอันตรายได้ 12,760 กิโลกรัม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(2) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวัง และตรวจตรา ค่าเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวัง และตรวจตรา ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัด จนท.เทศกิจออกตรวจเพื่อเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรมพื้นที่เสี่ยง วันละ3ครั้ง จำนวน3จุด ได้แก่ บริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามหลังโรงเรียนสตรีวิทยา2ฯ,บริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1 หน้าบ้านเลขที่ 63/107 ซอย 122,บริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ2(องค์พระหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ2 ไม่พบผู้เหตุผิดปกติ 2.จัด จนท.เทศกิจออกตรวจกวดขันผู้ทำการค้าในจุดกวดขันพิเศษเป็นประจำทุกวันตั้งแต่หน้าร้านแว่นท็อปเจริญ ถ.โชคชัย4ซอย19ถึงร้านยา บ้านเวชภัณฑ์ ถ.โชคชัย4ซอย25 ไม่พบผู้กระทำผิด 3.จัด จนท.เทจกิจอำนวยการจราจรให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กทม.ทุกวัน 4.สำรวจพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงแล้วเสร็จ 100% 5.ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงแล้วเสร็จ จำนวน 121 ดวง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการดังนี้ 1.ดูแลตัดต้นไม้บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนลาดปลาเค้า(แยกวังหิน-หน้าวัดลาดปลาเค้า) 2.ทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำทางถนนนาคนิวาส ถนนสุคนธสวัสดิ์ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม(หน้าศูนย์มาสด้า)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัด จนท.เทศกิจออกตรวจเพื่อเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรมพื้นที่เสี่ยง วันละ3ครั้ง จำนวน3จุด ได้แก่ บริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามหลังโรงเรียนสตรีวิทยา2ฯ,บริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1 หน้าบ้านเลขที่ 63/107 ซอย 122,บริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ2(องค์พระหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ2 ไม่พบผู้เหตุผิดปกติ 2.จัด จนท.เทศกิจออกตรวจกวดขันผู้ทำการค้าในจุดกวดขันพิเศษเป็นประจำทุกวันตั้งแต่หน้าร้านแว่นท็อปเจริญ ถ.โชคชัย4ซอย19ถึงร้านยาบ้านเวชภัณฑ์ ถ.โชคชัย4ซอย25 ไม่พบผู้กระทำผิด 3.จัด จนท.เทจกิจอำนวยการจราจรให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กทม.ทุกวัน 4.สำรวจพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงแล้วเสร็จ 100% 5.ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงแล้วเสร็จ จำนวน 201 ดวง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการดังนี้ 1.ดูแลตัดต้นไม้บริเวณถนนโชคชัย4 ถนนลาดพร้าว-วังหิน 2.ทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำทางถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม(ระหว่างประดิษฐ์มนูธรรม15-17 และหน้าร้าน 76 สเตชั่น)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัด จนท.เทศกิจออกตรวจเพื่อเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรมพื้นที่เสี่ยง วันละ3ครั้ง จำนวน3จุด ได้แก่ บริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามหลังโรงเรียนสตรีวิทยา2ฯ,บริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1 หน้าบ้านเลขที่ 63/107 ซอย 122,บริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ2(องค์พระหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ2 ไม่พบผู้เหตุผิดปกติ 2.จัด จนท.เทศกิจออกตรวจกวดขันผู้ทำการค้าในจุดกวดขันพิเศษเป็นประจำทุกวันตั้งแต่หน้าร้านแว่นท็อปเจริญ ถ.โชคชัย4ซอย19ถึงร้านยาบ้านเวชภัณฑ์ ถ.โชคชัย4ซอย25 ไม่พบผู้กระทำผิด 3.จัด จนท.เทจกิจอำนวยการจราจรให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กทม.ทุกวัน 4.สำรวจพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงแล้วเสร็จ 100% 5.ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงแล้วเสร็จ จำนวน 555 ดวง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการโดย 1.ดูแลตัดต้นไม้บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรมฝั่งตะวันตก(แยกลาดพร้าว71-โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง) 2.ทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำทางถนนประดิษฐ์มนูธรรม(หน้าห้างคริสตัล หน้าศูนย์ฮอนด้า และหน้าร้านคาราโอเกะซิตี้)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จัด จนท.เทศกิจออกตรวจเพื่อเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรมพื้นที่เสี่ยง วันละ3ครั้ง จำนวน3จุด ได้แก่ บริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามหลังโรงเรียนสตรีวิทยา2ฯ,บริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1 หน้าบ้านเลขที่ 63/107 ซอย 122,บริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ2(องค์พระหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ2 ไม่พบผู้เหตุผิดปกติ 2.จัด จนท.เทศกิจออกตรวจกวดขันผู้ทำการค้าในจุดกวดขันพิเศษเป็นประจำทุกวันตั้งแต่หน้าร้านแว่นท็อปเจริญ ถ.โชคชัย4ซอย19ถึงร้านยาบ้านเวชภัณฑ์ ถ.โชคชัย4ซอย25 ไม่พบผู้กระทำผิด 3.จัด จนท.เทจกิจอำนวยการจราจรให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กทม.ทุกวัน 4.สำรวจพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงแล้วเสร็จ 100% 5.ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงแล้วเสร็จ จำนวน 903 ดวง เกินเป้าหมายตามแผนติดตั้ง/ซ่อมแซม 150 ดวง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการโดย 1.ดูแลตัดต้นไม้บริเวณถนนนาคนิวาส ถนนสุคนธสวัสดิ์ 2.ทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำทางถนนประดิษฐ์มนูธรรม(ประดิษฐ์มนูธรรม25 ,27 และหน้าโรงเรียนลอยสาย)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(3) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.อยู่ระหว่่างหาตัวผู้รับจ้างปรับปรุงซอยทุกซอย 2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมา แล้วเสร็จ จำนวน 20 ซอย โดยแรงงานเขต จำนวน 20 ซอย 3.จัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหล แล้วเสร็จ จำนวน 4 คลอง 4.จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำและทางสาธารณะ (ยิ่งทิ่ง ยิ่งท่วม)ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 บริเวณคลองขี้เสือใหญ่ และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริเวณลำรางสาธารณะหลังหมู่บ้านราณี 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.อยู่ระหว่่างหาตัวผู้รับจ้างปรับปรุงและจัดทำสัญญาจ้าง 2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมา แล้วเสร็จครบ 100% จำนวน 39 ซอย โดยแรงงานเขตแล้วเสร็จครบ 100% จำนวน 59 ซอย 3.จัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหล แล้วเสร็จ จำนวน 100 คลอง 4.จัดทำโครงการพัฒนาทำความสะอาดคู คลอง ตามกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2561 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 4 คลอง 4.จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำและทางสาธารณะ (ยิ่งทิ่ง ยิ่งท่วม) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 บริเวณคลองหนองบอน และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณคลองเกรียง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้วเสร็จครบ 100% โดยดำเนินการ 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมา แล้วเสร็จครบ 100% จำนวน 39 ซอย โดยแรงงานเขตแล้วเสร็จครบ 100% จำนวน 59 ซอย 3.จัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหล แล้วเสร็จ จำนวน 10 คลอง 4.จัดทำโครงการพัฒนาทำความสะอาดคู คลอง ตามกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2561 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 4 คลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จครบ 100% โดยดำเนินการ 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมา แล้วเสร็จครบ 100% จำนวน 39 ซอย โดยแรงงานเขตแล้วเสร็จครบ 100% จำนวน 59 ซอย 3.จัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหล แล้วเสร็จ จำนวน 10 คลอง 4.จัดทำโครงการพัฒนาทำความสะอาดคู คลอง ตามกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2561 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 4 คลอง 4.จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำและทางสาธารณะ (ยิ่งทิ่ง ยิ่งท่วม) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 บริเวณคลองตาเร่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(4) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตรวจสอบสถานประกอบการอาหารให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 72 ร้าน และสุ่มตรวจสอบตัวอย่างอาหารและวัตถุดิบด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นทางด้านเคมี จำนวน 685 ตัวอย่าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตรวจสอบสถานประกอบการอาหารให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 99 ร้าน และสุ่มตรวจสอบตัวอย่างอาหารและวัตถุดิบด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นทางด้านเคมีและจุลชีว จำนวน 1025 ตัวอย่าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตรวจสอบสถานประกอบการอาหารให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 158 ร้าน และสุ่มตรวจสอบตัวอย่างอาหารและวัตถุดิบด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นทางด้านเคมีและจุลชีว จำนวน 745 ตัวอย่าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ตรวจสอบสถานประกอบการอาหารให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 122 ร้าน และสุ่มตรวจสอบตัวอย่างอาหารและวัตถุดิบด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นทางด้านเคมีและจุลชีว จำนวน 557 ตัวอย่าง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(5) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบรายการประกอบแบบและใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบรายการประกอบแบบและใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- สำรวจอาคารสถานที่เพื่อออกแบบรายการประกอบแบบและใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สำรวจอาคารสถานที่เพื่อออกแบบรายการประกอบแบบและใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ - จัดทำผังบริเวณรายการประกอบแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สำรวจอาคารสถานที่เพื่อออกแบบรายการประกอบแบบและใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ - จัดทำผังบริเวณรายการประกอบแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ - ประมาณราคารายการประกอบแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สุงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สำรวจอาคารสถานที่เพื่อออกแบบรายการประกอบแบบและใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ - จัดทำผังบริเวณรายการประกอบแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ - ประมาณราคารายการประกอบแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สุงอายุและผู้พิการ - ดำเนินการออกแบบรายการประกอบแบบ และใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ 1.งานสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ จำนวน 1 แห่ง 2. งานสร้างทางลาดขอบถนน จำนวน 1 แห่ง 3.งานสร้างที่จอดรถสำหรับคนพิการ จำนวน 1 แห่ง 4.งานติดตั้งพื้นผิวต่างสัมฟัส พื้นที่ประมาณ 15 ตรม. 5.งานติดตั้งราวปรับมุมสำรหับห้องน้ำคนพิการ จำนวน 2 ชุด 6.งานติดตั้งโถปัสสาวะชาย ห้องน้ำคนพิการ จำนวน 1 ชุด 7.งานติดตั้งป้ายบอกทาง จำนวน 10 ชุด แล้วเสร็จ 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามรูปแบบ กิจกรรม วิธีการสอนที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามรูปแบบ กิจกรรม วิธีการสอนที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักการศึกษาแจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบ และแจ้งผลคะแนนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด ปี พ.ศ.2562 เพื่อให้สำนักงานเขตดำเนินการตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(7) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 45หลัง 2.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 25หลัง 3.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 66หลัง 4.การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 จำนวน 81 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนมกราคม 2562 จำนวน 827 หลัง 2.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 39 หลัง 3.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 25 หลัง 4.ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารประจำเดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 จำนวน 147 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนเมษายน 2562 จำนวน 9 หลัง 2.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 21 หลัง 3.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 51 หลัง 4.ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารประจำเดือนตุลาคม 2561-มิถุนายน 2562 จำนวน 206 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 214 หลัง 2.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 15 หลัง 3.ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารครบถ้วนถูกต้องครบทุกราย ประจำเดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562 จำนวน 258 ราย 4.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน 8 หลัง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 45หลัง 2.การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 จำนวน 81 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ระหว่างเดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 จำนวน 147 ราย 2.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนมกราคม 2562 จำนวน 827 หลัง 2.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 39 หลัง 3.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 25 หลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนเมษายน 2562 จำนวน 9 หลัง 2.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 21 หลัง 3.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 51 หลัง 3.การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ระหว่างเดือนตุลาคม 2561-มิถุนายน 2562 จำนวน 206 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารครบทุกราย ระหว่างเดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562 จำนวน 258 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(9) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
50.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดทำแผนการลงตรวจเยี่ยมชุมชน จำนวน 18 ชุมชน เพื่อให้ความรุู้และคำแนะนำการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการ 18 ชุมชนเสร็จสมบูรณ์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(10) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำสัญญาจ้างเหมาเอกชนล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 39 ซอย ดำเนินการได้ 20 ซอย 2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต ดำเนินการได้ 20 ซอย 3.จัดเก็บวัชพืช ขยะ ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหล ดำเนินการได้ 4 คลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมาเอกชน จำนวน 39 ซอย แล้วเสร็จ 39 ซอย 2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต ตามแผน 59 ซอย แล้วเสร็จ 59 ซอย 3.จัดเก็บวัชพืช ขยะ ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหล จำนวน 10 คลอง แล้วเสร็จ 10 คลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมาเอกชน จำนวน 39 ซอย แล้วเสร็จ 39 ซอย 2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต ตามแผน 59 ซอย แล้วเสร็จ 59 ซอย 3.จัดเก็บวัชพืช ขยะ ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหล จำนวน 10 คลอง แล้วเสร็จ 10 คลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมาเอกชน จำนวน 39 ซอย แล้วเสร็จ 39 ซอย 2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต ตามแผน 59 ซอย แล้วเสร็จ 59 ซอย 3.จัดเก็บวัชพืช ขยะ ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหล จำนวน 10 คลอง แล้วเสร็จ 10 คลอง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(11) การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท -ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด ร้อยละ 95 -ร้อยละของยอดรวมการจัเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 25
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท
-ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด ร้อยละ 95
-ร้อยละของยอดรวมการจัเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 25

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.40

100 / 100
2
68.94

100 / 100
3
84.01

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562 - จัดเก็บภาษี 3 ประเภท ยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด เป็นเงิน 12,847,930.62 คิดเป็นร้อยละ 9.49 - ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป็นเงิน 587,009.83 คิดเป็นร้อยละ 55.31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขัอมูล ณ ประจำเดือนเมษายน2562 - จัดเก็บภาษี 3 ประเภท ยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด เป็นเงิน 104,525,701.48 คิดเป็นร้อยละ 73.40 - ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป็นเงิน 684,052.84 คิดเป็นร้อยละ 64.47

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประจำเดือนมิถุนายน 2562 - จัดเก็บภาษี 3 ประเภท ยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด เป็นเงิน 152,037,397.27 คิดเป็นร้อยละ 112.29 - ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป็นเงิน 853,701.76 คิดเป็นร้อยละ 55.73

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ประจำเดือนกันยายน 2562 - จัดเก็บภาษี 3 ประเภท ยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด เป็นเงิน 166,990,214.49 คิดเป็นร้อยละ 123.33- ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป็นเงิน 727,909.18 คิดเป็นร้อยละ 68.58

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน -จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด ค่าเป้าหมาย 2 เดือน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 -จัดทำงบการเงินครบถ้วนถูกต้อง ค่าเป้าหมาย ไม่มีข้อทักท้วงจากกองบัญชี สนค.
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน
-จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด ค่าเป้าหมาย 2 เดือน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561
-จัดทำงบการเงินครบถ้วนถูกต้อง ค่าเป้าหมาย ไม่มีข้อทักท้วงจากกองบัญชี สนค.

หน่วยนับ :เดือน

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เดือน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและสามารถจัดทำงบการเงินของปีงบประมาณ 2561 ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและสามารถจัดทำงบการเงินของปีงบประมาณ 2561 ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและสามารถจัดทำงบการเงินของปีงบประมาณ 2561 ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและสามารถจัดทำงบการเงินของปีงบประมาณ 2561 ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด