ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50380000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) -จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ -ประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษมีความพึงพอใจต่อการตรวจจุดกวดขันพิเศษ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
-จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ
-ประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษมีความพึงพอใจต่อการตรวจจุดกวดขันพิเศษ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดเพื่อกวดขันไม่ให้ตั้งวางสินค้าและจำหน่ายสินค้าเด็ดขาด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สำรวจจุดเสี่ยงภัย - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) ทั้งกลางวันและกลางคืน วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม 13 จุด - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ผ่านการอบรมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนที่มีปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตสวนหลวง วันละ 2 ราย (เช้า-บ่าย) จำนวน 6 โรงเรียน - สำรวจพื้นที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขตสวนหลวง - จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ปรับปรุงพื้นที่ จำนวน 14 จุด ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมด้วยการดูแลตัดต้นไม้ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม ทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำทาง -จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไม่ให้นำรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มาจอดหรือขับขี่บนทางเท้า -จัดเจ้าหน้าที่กวดขันจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนนำรถมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้า -จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดเพื่อกวดขันไม่ให้ตั้งวางสินค้าและจำหน่ายสินค้าเด็ดขาด ดำเนินการตามกิจกรรมกวดขันผู้กระทำผิดกฎจราจรโดยการจอดรถบนทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สำรวจจุดเสี่ยงภัย - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) ทั้งกลางวันและกลางคืน วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม 13 จุด - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ผ่านการอบรมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนที่มีปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตสวนหลวง วันละ 2 ราย (เช้า-บ่าย) จำนวน 6 โรงเรียน - สำรวจพื้นที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขตสวนหลวง - จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ปรับปรุงพื้นที่ จำนวน 14 จุด ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมด้วยการดูแลตัดต้นไม้ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม ทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำทาง -จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไม่ให้นำรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มาจอดหรือขับขี่บนทางเท้า -จัดเจ้าหน้าที่กวดขันจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนนำรถมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้า -จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดเพื่อกวดขันไม่ให้ตั้งวางสินค้าและจำหน่ายสินค้าเด็ดขาด ดำเนินการตามกิจกรรมกวดขันผู้กระทำผิดกฎจราจรโดยการจอดรถบนทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไม่ให้นำรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มาจอดหรือขับขี่บนทางเท้า -จัดเจ้าหน้าที่กวดขันจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนนำรถมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้า -จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดเพื่อกวดขันไม่ให้ตั้งวางสินค้าและจำหน่ายสินค้าเด็ดขาด ดำเนินการตามกิจกรรมกวดขันผู้กระทำผิดกฎจราจรโดยการจอดรถบนทางเท้า คิดเป็นร้อยละ 100 และทำการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 92

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑ -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
-ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑
-ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :12.97


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
12.97

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตราย โดยเสนอโครงการและอยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการ คิดเป็นร้อยละ 5 ของผลการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตราย คัดแยกขยะอันตรายในพื้นที่เขตสวนหลวง ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดในกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการจัดกิจกรรมนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่เป็นประจำทุกเดือน ผลการดำเนินงานการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 1.ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2561 เป้าหมายร้อยละ12 (16.56 ตัน/วัน หรือ 6,044.40 ตัน/ปี) ผลการดำเนินงาน (เดือนตุลาคม 2561-กุมภาพันธ์ 2562) ดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ จัดเก็บมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ฯ ได้ 2,536.704 ตัน คิดเป็น ร้อยละ 41.97 2.ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 เป้าหมายร้อยละ 5 (ค่าเป้าหมาย 29 ตัน) ผลการดำเนินงาน (เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562) ดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตราย จัดเก็บมูลฝอยอันตรายฯ ได้ 16.86 ตัน คิดเป็นร้อยละ 58.14

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตราย คัดแยกขยะอันตรายในพื้นที่เขตสวนหลวง ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดในกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการจัดกิจกรรมนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่เป็นประจำทุกเดือน ผลการดำเนินงานการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 1.ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2561 เป้าหมายร้อยละ12 (16.56 ตัน/วัน หรือ 6,044.40 ตัน/ปี) ผลการดำเนินงาน (เดือนตุลาคม 2561-พฤษภาคม 2562) ดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ จัดเก็บมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ฯ ได้ 3,805.056 ตัน คิดเป็น ร้อยละ 62.95 2.ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 เป้าหมายร้อยละ 5 (ค่าเป้าหมาย 29 ตัน) ผลการดำเนินงาน (เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562) ดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตราย จัดเก็บมูลฝอยอันตรายฯ ได้ 22.48 ตัน คิดเป็นร้อยละ 77.52

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 จำนวน 16.61 ตัน/วัน เมืื่อเทียบกับปี 2561 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 12.04 และ -ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 จำนวน 32.89 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2561 เพิ่มขึ้น เท่ากับ ร้อยละ 28.73

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(3) - การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ - ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ
- ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
80.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น มีการร้องเรียนจากประชาชน หนังสือพิมพ์ หรือสื่อ ONLINE -สำรวจ ตรวจสอบ บริเวณที่มีการร้องเรียน หรือบริเวณพื้นที่ในเขตสวนหลวงที่ควรจะดำเนินการ -จัดทำแผนการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างประจำปี สำรวจ ตรวจสอบ บริเวณพื้นที่ในเขตสวนหลวง ตามแผนที่กำหนด -ดำเนินการรวบรวมข้อมูล พร้อมภาพถ่าย จัดทำหนังสือแจ้งการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง -จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่น หรือภาคเอกชน กรณีมีเหตุที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้น และจัดทำรายงานส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักการโยธา) แผนติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 111 ดวง แผนการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 165 ดวง ผลการซ่อมแซม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการซ่อมแซมแล้ว 26 ดวง และผลการซ่อมแซมในเดือนเมษายน 2562 จำนวน 150 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น มีการร้องเรียนจากประชาชน หนังสือพิมพ์ หรือสื่อ ONLINE -สำรวจ ตรวจสอบ บริเวณที่มีการร้องเรียน หรือบริเวณพื้นที่ในเขตสวนหลวงที่ควรจะดำเนินการ -จัดทำแผนการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างประจำปี สำรวจ ตรวจสอบ บริเวณพื้นที่ในเขตสวนหลวง ตามแผนที่กำหนด -ดำเนินการรวบรวมข้อมูล พร้อมภาพถ่าย จัดทำหนังสือแจ้งการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง -จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่น หรือภาคเอกชน กรณีมีเหตุที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้น และจัดทำรายงานส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักการโยธา) แผนติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 111 ดวง แผนการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 249 ดวง ผลการซ่อมแซม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการซ่อมแซมแล้ว จำนวน 213 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-แผนติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 111 ดวง แผนการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 278 ดวง ผลการซ่อมแซม การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการซ่อมแซมแล้ว 223 ดวง คิดเป็นร้อยละ 80

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการพัฒนาที่รกร้างว่างเปล่าที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมและจัดชุดเจ้าหน้าที่เทศกิจให้ความช่วยเหลือด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน และจุดที่การจราจรวิกฤต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สำรวจจุดเสี่ยงภัย - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) ทั้งกลางวันและกลางคืน วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม 13 จุด - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ผ่านการอบรมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนที่มีปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตสวนหลวง วันละ 2 ราย (เช้า-บ่าย) จำนวน 6 โรงเรียน - สำรวจพื้นที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขตสวนหลวง - จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ปรับปรุงพื้นที่ จำนวน 14 จุด ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมด้วยการดูแลตัดต้นไม้ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม ทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำทาง -จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไม่ให้นำรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มาจอดหรือขับขี่บนทางเท้า -จัดเจ้าหน้าที่กวดขันจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนนำรถมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้า -จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดเพื่อกวดขันไม่ให้ตั้งวางสินค้าและจำหน่ายสินค้าเด็ดขาด ดำเนินการตามกิจกรรมกวดขันผู้กระทำผิดกฎจราจรโดยการจอดรถบนทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สำรวจจุดเสี่ยงภัย - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) ทั้งกลางวันและกลางคืน วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม 13 จุด - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ผ่านการอบรมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนที่มีปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตสวนหลวง วันละ 2 ราย (เช้า-บ่าย) จำนวน 6 โรงเรียน - สำรวจพื้นที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขตสวนหลวง - จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ปรับปรุงพื้นที่ จำนวน 14 จุด ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมด้วยการดูแลตัดต้นไม้ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม ทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำทาง -จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไม่ให้นำรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มาจอดหรือขับขี่บนทางเท้า -จัดเจ้าหน้าที่กวดขันจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนนำรถมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้า -จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดเพื่อกวดขันไม่ให้ตั้งวางสินค้าและจำหน่ายสินค้าเด็ดขาด ดำเนินการตามกิจกรรมกวดขันผู้กระทำผิดกฎจราจรโดยการจอดรถบนทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจจุดเสี่ยงภัย และจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) ทั้งกลางวันและกลางคืน วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม 13 จุด -สำรวจพื้นที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขตสวนหลวงและจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ปรับปรุงพื้นที่ จำนวน 14 จุด ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมด้วยการดูแลตัดต้นไม้ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม ทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำทาง สรุปผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดภัย(กลุ่มเป้าหมาย)เข้าร่วมการอบรมการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดภัย(กลุ่มเป้าหมาย)เข้าร่วมการอบรมการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :92.53


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
92.53

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการจากหัวหน้าหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวบรวมรายชื่ออาสาสมัครกรุงเทพหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด จากชุมชนในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 45 ชุมชน และดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การเข้าร่วมประชุมย่อยกับคณะติดตามการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม รวมถึงการเข้าร่วมตรวจสถานบันเทิง ตามคำสั่ง คณะ คสช.ฯ เป็นประจำทุกเดือน, จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยและยาเสพติดตามโครงการอาสาสมัครป้องกันภัยและยาเสพติด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 และจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-การเข้าร่วมประชุมย่อยกับคณะติดตามการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม รวมถึงการเข้าร่วมตรวจสถานบันเทิง ตามคำสั่ง คณะ คสช.ฯ เป็นประจำทุกเดือน, จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยและยาเสพติดตามโครงการอาสาสมัครป้องกันภัยและยาเสพติด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 และจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 อบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 223 คน จากจำนวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 92.53

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) – ร้อยละของสถานประกอบการเป้าหมายได้รับการตรวจสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงาน (๒๐ แห่ง) - ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบ การที่ได้รับการตรวจสอบไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
– ร้อยละของสถานประกอบการเป้าหมายได้รับการตรวจสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงาน (๒๐ แห่ง)
- ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบ การที่ได้รับการตรวจสอบไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :135.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
135.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในพนักงานของสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ กับสำนักงานเขตสวนหลวง -ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในสถานประกอบการจำนวน 7 แห่ง -มีพนักงานของสถานประกอบการเป้าหมาย จำนวนทั้งหมด 570 คน ไม่พบสารเสพติดจำนวน 569 คน พบสารเสพติด จำนวน 1 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน -ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในสถานประกอบการจำนวน 7 แห่ง -มีพนักงานของสถานประกอบการเป้าหมาย จำนวนทั้งหมด 570 คน ไม่พบสารเสพติดจำนวน 569 คน พบสารเสพติด จำนวน 1 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการตรวจสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงาน จำนวน 27 แห่ง (เป้าหมาย 20 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 135 -ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงาน จำนวน 1,100 คน แบ่งเป็น ตรวจไม่พบสารเสพติด จำนวน 1,099 คน ตรวจพบสารเสพติด จำนวน 1 คน (เป้าหมาย ร้อยละ 80) ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 99.91

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(7) การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคง

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :7.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
7.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามกิจกรรมซักซ้อมปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัย โดยการร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ในการซักซ้อมหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตสวนหลวงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เขตสวนหลวง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสวนหลวง ดำเนินการซักซ้อมหนีไฟ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ แม็กซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาพัฒนาการ ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 4 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ อาคารธาราพัฒนาการ (บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามกิจกรรมซักซ้อมปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัย โดยการร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ในการซักซ้อมหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตสวนหลวงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เขตสวนหลวง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสวนหลวง ดำเนินการซักซ้อมหนีไฟ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 7 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ แม็กซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาพัฒนาการ ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 4 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ อาคารธาราพัฒนาการ (บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ครั้งที่ 5 วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ อาคารชุดลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่ ครั้งที่ 6 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ อาคารชุดยูเอ็มทาวเวอร์ ครั้งที่ 7 วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ อาคารชุดยูดีไลท์ อ่อนนุช สเตชั่น อาคารเอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามกิจกรรมซักซ้อมปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัย โดยการร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ในการซักซ้อมหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตสวนหลวงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เขตสวนหลวง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสวนหลวง ดำเนินการซักซ้อมหนีไฟ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 6 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเขตสวนหลวง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต

หน่วยนับ :100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตสวนลหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.จัดกิ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประเมินจุดอ่อนหรือปัญหาในการปฏิบัติเพื่อหาแนวทางแก้ไข -สำรวจความพร้อมของท่อระบายน้ำ คู คลอง -ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตสวนหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำและคันหิน และแผนการขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล -จัดกิจกรรมการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคูคลอง และพัฒนาคูคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง -จัดกิจกรรมโครงการจิดอาสาตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บขยะ/วัชพืช/ผักตบชวาและตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่อยู่ริมคลอง ระหว่างเดือนตุลาคม2561 ถึงมีนาคม2562 จำนวน 9 ครั้ง -ดำเนินการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตสวนหลวง ผลการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมของระบบคู คลอง 1.คู/คลองในความรับผิดชอบ จำนวน 29 คู/คลอง ความยาวรวม 29,650 เมตร 2.ผลการดูแลรักษาคู คลอง/เปิดทางน้ำไหล ประจำปี 2562 (ดำเนินการเองทั้งหมด) จำนวน 29 คู/คลอง ความยาวรวม 29,650 เมตร 3.ผลการดูแลรักษาคู คลอง ภายหลังการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ประจำปี 2562 จำนวน 9 คู/คลอง ความยาวรวม 7,180 เมตร 4.ผลการเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำปี 2562 รวมจำนวน 29 คู/คลอง ความยาวรวม 29,650 เมตร 5.สรุปภาพรวมความพร้อมของคู คลอง ในการรองรับและระบายน้ำฝน มีความพร้อม จำนวน 29 คู/คลอง ความยาวรวม 29,650 เมตร ผลการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมของท่อระบายน้ำ 1.ความยาวท่อระบายน้ำในความรับผิดชอบ จำนวน 142 ซอย ความยาวรวม 104,394 เมตร 2.ผลงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปี 2562 (ดำเนินการเอง) จำนวน 51 ซอย ความยาวรวม 55,379 เมตร 3.ผลงานจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปี 2562 จำนวน 91 ซอย ความยาวรวม 49,019 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 4.สรุปภาพรวมความพร้อมของท่อระบายน้ำในปัจจุบัน มีความพร้อมทั้งหมด ความยาว 104,394 เมตร ผลการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม ประจำปี 2562 จำนวน 6 จุด ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 5.ผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ประจำปี 2562 จำนวน 1 จุด ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประเมินจุดอ่อนหรือปัญหาในการปฏิบัติเพื่อหาแนวทางแก้ไข -สำรวจความพร้อมของท่อระบายน้ำ คู คลอง -ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตสวนหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำและคันหิน และแผนการขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล -จัดกิจกรรมการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคูคลอง และพัฒนาคูคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง -จัดกิจกรรมโครงการจิดอาสาตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บขยะ/วัชพืช/ผักตบชวาและตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่อยู่ริมคลอง ระหว่างเดือนตุลาคม2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 15 ครั้ง -ดำเนินการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตสวนหลวง ผลการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมของระบบคู คลอง 1.คู/คลองในความรับผิดชอบ จำนวน 29 คู/คลอง ความยาวรวม 29,650 เมตร 2.ผลการดูแลรักษาคู คลอง/เปิดทางน้ำไหล ประจำปี 2562 (ดำเนินการเองทั้งหมด) จำนวน 29 คู/คลอง ความยาวรวม 29,650 เมตร 3.ผลการดูแลรักษาคู คลอง ภายหลังการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ประจำปี 2562 จำนวน 9 คู/คลอง ความยาวรวม 7,180 เมตร 4.ผลการเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำปี 2562 รวมจำนวน 29 คู/คลอง ความยาวรวม 29,650 เมตร 5.สรุปภาพรวมความพร้อมของคู คลอง ในการรองรับและระบายน้ำฝน มีความพร้อม จำนวน 29 คู/คลอง ความยาวรวม 29,650 เมตร ผลการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมของท่อระบายน้ำ 1.ความยาวท่อระบายน้ำในความรับผิดชอบ จำนวน 142 ซอย ความยาวรวม 104,394 เมตร 2.ผลงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปี 2562 (ดำเนินการเอง) จำนวน 51 ซอย ความยาวรวม 55,379 เมตร 3.ผลงานจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปี 2562 จำนวน 91 ซอย ความยาวรวม 49,019 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 4.สรุปภาพรวมความพร้อมของท่อระบายน้ำในปัจจุบัน มีความพร้อมทั้งหมด ความยาว 104,394 เมตร ผลการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม ประจำปี 2562 จำนวน 6 จุด ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 5.ผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ประจำปี 2562 จำนวน 1 จุด ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2562 โดยดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" รอบที่ 4 (ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2562 ถึง 20 มิถุนายน 2562) จัดกิจกรรมพัฒนาคู/คลอง จำนวน 6 คลอง ประกอบด้วย 1) วันที่ 29 มี.ค.62 ณ ลำรองเพรสซิเด้นปาร์คและชุมชนอัลกุ๊บรอ กว้าง 4-5 เมตร ยาว 1,350 เมตร 2) วันที่ 26 เม.ย.62 ณ คลองควาย กว้าง 4-5 เมตร ยาว 250 เมตร 3) วันที่ 13 พ.ค.62 ลำรางวิเศษสุข กว้าง 3-4 เมตร ยาว 180 เมตร 4) วันที่ 1 มิ.ย.62 ณ คูน้ำสาธารณะในหมู่บ้านมิตรภาพ กว้าง 1.5-2 เมตร ยาว 2,950 เมตร 5) วันที่ 12 มิ.ย.62 ณ ลำรางข้างศาลเจ้าแป๊ะกง กว้าง 2.5 - 4 เมตร ยาว 416 เมตร และ 6) วันที่ 20 มิ.ย.62 ณ คลองบางโคล่-บ้านป่า กว้าง 6-20 เมตร ยาว 2,950 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประเมินจุดอ่อนหรือปัญหาในการปฏิบัติเพื่อหาแนวทางแก้ไข -สำรวจความพร้อมของท่อระบายน้ำ คู คลอง -ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตสวนหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำและคันหิน และแผนการขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล -จัดกิจกรรมการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคูคลอง และพัฒนาคูคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง -จัดกิจกรรมโครงการจิดอาสาตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บขยะ/วัชพืช/ผักตบชวาและตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่อยู่ริมคลอง ระหว่างเดือนตุลาคม2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 21 ครั้ง -ดำเนินการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตสวนหลวง ผลการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมของระบบคู คลอง 1.คู/คลองในความรับผิดชอบ จำนวน 29 คู/คลอง ความยาวรวม 29,650 เมตร 2.ผลการดูแลรักษาคู คลอง/เปิดทางน้ำไหล ประจำปี 2562 (ดำเนินการเองทั้งหมด) จำนวน 29 คู/คลอง ความยาวรวม 29,650 เมตร 3.ผลการดูแลรักษาคู คลอง ภายหลังการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ประจำปี 2562 จำนวน 9 คู/คลอง ความยาวรวม 7,180 เมตร 4.ผลการเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำปี 2562 รวมจำนวน 29 คู/คลอง ความยาวรวม 29,650 เมตร 5.สรุปภาพรวมความพร้อมของคู คลอง ในการรองรับและระบายน้ำฝน มีความพร้อม จำนวน 29 คู/คลอง ความยาวรวม 29,650 เมตร ผลการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมของท่อระบายน้ำ 1.ความยาวท่อระบายน้ำในความรับผิดชอบ จำนวน 142 ซอย ความยาวรวม 104,394 เมตร 2.ผลงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปี 2562 (ดำเนินการเอง) จำนวน 51 ซอย ความยาวรวม 55,379 เมตร 3.ผลงานจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปี 2562 จำนวน 91 ซอย ความยาวรวม 49,019 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 4.สรุปภาพรวมความพร้อมของท่อระบายน้ำในปัจจุบัน มีความพร้อมทั้งหมด ความยาว 104,394 เมตร ผลการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม ประจำปี 2562 จำนวน 6 จุด ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 5.ผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ประจำปี 2562 จำนวน 1 จุด ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2562 6.จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ครั้ง สรุปผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละของจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตสวนหลวงที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เขตสวนหลวงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละของจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตสวนหลวงที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เขตสวนหลวงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดทำโครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน -จัดทำแผนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน -ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำโครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน -จัดทำแผนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน -ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สรุปผลการดำเนินงาน มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสวนหลวง จำนวน 241 คน ปฏิบัติหน้าที่วันละ 2 คน สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามคำสั่งศูนย์ อปพร.เขตสวนหลวง อยู่เวรประจำศูนย์วิทยุ อปพร.เขต ประจำวัน ตั้งแต่เวลา 16.00-08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น มีหน้าที่รับโทรศัพท์ รับวิทยุ ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบศูนย์วิทยุ อปพร.เขต ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การจัดทำคำสั่งให้อปพร.ของสำนักงานเขตสวนหลวงปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของสำนักงานเขตสวนหลวง, ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อปพร.เขตสวนหลวง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ อปพร.เขตสวนหลวง -จัดทำโครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน -จัดทำแผนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน -ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สรุปผลการดำเนินงาน มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสวนหลวง จำนวน 241 คน ปฏิบัติหน้าที่วันละ 2 คน สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามคำสั่งศูนย์ อปพร.เขตสวนหลวง อยู่เวรประจำศูนย์วิทยุ อปพร.เขต ประจำวัน ตั้งแต่เวลา 16.00-08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น มีหน้าที่รับโทรศัพท์ รับวิทยุ ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบศูนย์วิทยุ อปพร.เขต ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 80

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงาน มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสวนหลวง จำนวน 241 คน ปฏิบัติหน้าที่วันละ 2 คน สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามคำสั่งศูนย์ อปพร.เขตสวนหลวง อยู่เวรประจำศูนย์วิทยุ อปพร.เขตสวนหลวงประจำวัน ตั้งแต่เวลา 16.00-08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

(10) ร้อยละ ๘๐ ของอาคารเสี่ยงภัยมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
ร้อยละ ๘๐ ของอาคารเสี่ยงภัยมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตรวจสถานบันเทิงเป็นประจำทุกเดือนและตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตสวนหลวงตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการตรวจสถานบันเทิงเป็นประจำทุกเดือนและตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตสวนหลวงตามแผนที่กำหนด -ตรวจสอบข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย คือ อาคารที่เข้าข่าย 9 ประเภท เช่น อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมชน โรงมหรสพ โรงแรม อาคารโรงงาน อาคารชุดป้าย สถานบริการ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตสวนหลวง 2.จัดทำแผนการตรวจอาคารเสี่ยงภัย ตรวจ 2 ครั้ง/ปี พร้อมตารางการตรวจอาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการชุมนุมได้โดยทั่วไป เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม หอสมุด โรงพยาบาล สถานศึกษา สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีจอดรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น ซึ่งเป็นอาคารที่เสี่ยงภัยได้รับการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่กฎหมายกำหนดจากสำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและสำนักงานเขต โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ อาคารที่สร้างก่อนกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) และอาคารที่สร้างภายหลังกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) 2. จัดทำแผนการตรวจอาคารเสี่ยงภัย ตรวจ 2 ครั้ง/ปี พร้อมตารางการตรวจ (ครั้งที่ 2 เริ่ม เดือน กรกฎาคม 2562) 3. แจ้งหน่วยงานร่วมตรวจ เช่น สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าตรวจ 4. เข้าตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานข้างต้น 5. เมื่อตรวจแล้ว รวบรวมข้อมูลรายงานเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้อำนวยการเขต) ทราบ 6. จัดทำหนังสือแจ้งเจ้าของอาคาร หากพบว่าต้องมีการแก้ไข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 ตรวจสอบสถานบันเทิงและอาคารเสี่ยงภัย จำนวน 6 แห่ง (ตรวจสถานบันเทิงและอาคารเสี่ยงภัยเดือนละครั้ง) ไม่พบสถานบันเทิงและอาคารเสี่ยงภัยที่ทำผิดกฎหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำรวจ ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย และระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย รวมรวบข้อมูล จัดทำแผนงาน/โครงการ และ ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ หากพบผู้กระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย แจ้งให้แก้ไข พร้อมให้คำแนะนำ ดำเนินการตามขั้นตอน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรายงานผู้บริหารทราบต่อไป -ดำเนินการตรวจสถานบันเทิงเป็นประจำทุกเดือนและตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตสวนหลวงตามแผนที่กำหนด -ตรวจสอบข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย คือ อาคารที่เข้าข่าย 9 ประเภท เช่น อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมชน โรงมหรสพ โรงแรม อาคารโรงงาน อาคารชุดป้าย สถานบริการ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตสวนหลวง 2.จัดทำแผนการตรวจอาคารเสี่ยงภัย ตรวจ 2 ครั้ง/ปี พร้อมตารางการตรวจอาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการชุมนุมได้โดยทั่วไป เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม หอสมุด โรงพยาบาล สถานศึกษา สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีจอดรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น ซึ่งเป็นอาคารที่เสี่ยงภัยได้รับการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่กฎหมายกำหนดจากสำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและสำนักงานเขต โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ อาคารที่สร้างก่อนกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) และอาคารที่สร้างภายหลังกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) 2. จัดทำแผนการตรวจอาคารเสี่ยงภัย ตรวจ 2 ครั้ง/ปี พร้อมตารางการตรวจ (ครั้งที่ 2 เริ่ม เดือน กรกฎาคม 2562) 3. แจ้งหน่วยงานร่วมตรวจ เช่น สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าตรวจ 4. เข้าตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานข้างต้น 5. เมื่อตรวจแล้ว รวบรวมข้อมูลรายงานเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้อำนวยการเขต) ทราบ 6. จัดทำหนังสือแจ้งเจ้าของอาคาร หากพบว่าต้องมีการแก้ไข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 ตรวจสอบสถานบันเทิงและอาคารเสี่ยงภัย จำนวน 9 แห่ง (ตรวจสถานบันเทิงและอาคารเสี่ยงภัยเดือนละครั้ง) ไม่พบสถานบันเทิงและอาคารเสี่ยงภัยที่ทำผิดกฎหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการตรวจสอบอาคารในพื้นที่เขตสวนหลวง ให้มีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย จำนวน 92 แห่ง ดำเนินการตรวจสอบอาคาร เรียบร้อยทั้ง 92 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(11) ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำแผนจัดกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม ทั้ง 45 ชุมชนในพื้นที่เขตสวนหลวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่1 มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชุน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ทางหอกระจายข่าว เอกสาร เวทีชาวบ้าน การประชุมในชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว โดยใช้มาตรการเร่งด่วน สำหรับการควบคุมการระบาด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่1 มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชุน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ทางหอกระจายข่าว เอกสาร เวทีชาวบ้าน การประชุมในชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว โดยใช้มาตรการเร่งด่วน สำหรับการควบคุมการระบาด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่1 มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชุน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ทางหอกระจายข่าว เอกสาร เวทีชาวบ้าน การประชุมในชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว โดยใช้มาตรการเร่งด่วน สำหรับการควบคุมการระบาด คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสถานประกอบการเพื่อยกระดับให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารของสถานประกอบการและร้านอาหารในพื้นที่เขตสวนหลวงเป็นประจำทุกเดือน และดำเนินการตามแผนการตรวจสถานประกอบการเพื่อยกระดับให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย สถานประกอบการทั้งหมด จำนวน 361 แห่ง ได้ทำการตรวจสอบสถานประกอบการและได้รับป้ายผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวน 279 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 77.29

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารของสถานประกอบการและร้านอาหารในพื้นที่เขตสวนหลวงเป็นประจำทุกเดือน และดำเนินการตามแผนการตรวจสถานประกอบการเพื่อยกระดับให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย สถานประกอบการทั้งหมด จำนวน 361 แห่ง ได้ทำการตรวจสอบสถานประกอบการและได้รับป้ายผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวน 279 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 77.29

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับดี ผลการดำเนินการ มีดังนี้ ร้านอาหาร 235 แห่ง ได้รับป้ายฯ 235 แห่ง ตลาด 14 แห่ง ได้รับป้ายฯ 14 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต 6 แห่ง ได้รับป้ายฯ 6 แห่ง และมินิมาร์ท 101 แห่ง ได้รับป้ายฯ 101 แห่ง รวมสถานประกอบการ 356 แห่ง ได้รับป้ายฯ 356 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของ กทม. อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของ กทม. อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :10.71


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
10.71

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการ (ลานกีฬา) ของเขตสวนหลวง ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการ (ลานกีฬา) ของเขตสวนหลวง ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกำหนด จำนวนลานกีฬา ทั้งสิ้น 28 ลาน ได้รับการตรวจสอบให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 28 ลาน แบ่งเป็นลานกีฬาประเภท A จำนวน 3 ลาน ลานกีฬาประเภท B จำนวน 10 ลาน และลานกีฬาประเภท C จำนวน 15 ลาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการ (ลานกีฬา) ของเขตสวนหลวง ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกำหนด จำนวนลานกีฬา ทั้งสิ้น 28 ลาน ได้รับการตรวจสอบให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 28 ลาน แบ่งเป็นลานกีฬาประเภท A จำนวน 3 ลาน ลานกีฬาประเภท B จำนวน 10 ลาน และลานกีฬาประเภท C จำนวน 15 ลาน -จัดกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ได้แก่ การแข่งขันฟุตซอล เปตอง ณ ลานกีฬาโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการตรวจสอบและส่งเสริมคุณภาพของลานกีฬาในพื้นที่เขตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ผลการดำเนินงานพบว่า ลานกีฬา ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 3 ลานกีฬา จาก 28 ลานกีฬา คิดเป็นร้อยละ 10.71

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(14) -การจัดให้มีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ -การจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต -ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
-การจัดให้มีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ
-การจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต
-ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดเพื่อกวดขันไม่ให้ประชาชนและผู้ค้าทิ้งสิ่งใด ๆ ลงในพื้นที่สาธารณะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกอยู่ประจำจุดปรับ ดำเนินการรณรงค์ไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ บริเวณปากซอยพัฒนาการ 32 ต้ังแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน และมีการรณรงค์แจกแผ่นพับ แผ่นปลิว เพื่อมเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการรักษาความสะอาดเพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเป็นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะต่่อการรักษาความสะอาด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกอยู่ประจำจุดปรับ ดำเนินการรณรงค์ไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ บริเวณปากซอยพัฒนาการ 32 ต้ังแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน และมีการรณรงค์แจกแผ่นพับ ใบปลิว เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการรักษาความสะอาดเพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเป็นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกอยู่ประจำจุดปรับ ดำเนินการรณรงค์ไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ บริเวณปากซอยพัฒนาการ 32 ต้ังแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน และมีการรณรงค์แจกแผ่นพับ ใบปลิว เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการรักษาความสะอาดเพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จากการทอดแบบสอบถามพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 93

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(15) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตสวนหลวงให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดบการปลูกซ่อมแซมไม้ยืนต้นบริเวณทางเท้า พร้อมทั้งซ่อมแซมคอกต้นไม้ยืนต้นถนนอ่อนนุช ทั้ง 2 ฝั่ง -อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกซ่อมแซมไม้ประดับสวนถนนบริเวณทางเท้าถนนรามคำแหงทั้ง 2 ฝั่ง -อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกซ่อมแซมไม้ยืนต้นบริเวณทางเท้าถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ทั้ง 2 ฝั่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกซ่อมแซมไม้ยืนต้นบริเวณทางเท้า พร้อมทั้งซ่อมแซมคอกต้นไม้ยืนต้นถนนอ่อนนุช ทั้ง 2 ฝั่ง -ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกซ่อมแซมไม้ประดับสวนถนนบริเวณทางเท้าถนนรามคำแหงทั้ง 2 ฝั่ง -ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกซ่อมแซมไม้ยืนต้นบริเวณทางเท้าถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ทั้ง 2 ฝั่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกซ่อมแซมไม้ยืนต้นบริเวณทางเท้า พร้อมทั้งซ่อมแซมคอกต้นไม้ยืนต้นถนนอ่อนนุช ทั้ง 2 ฝั่ง -ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกซ่อมแซมไม้ประดับสวนถนนบริเวณทางเท้าถนนรามคำแหงทั้ง 2 ฝั่ง -ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกซ่อมแซมไม้ยืนต้นบริเวณทางเท้าถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ทั้ง 2 ฝั่ง สรุปผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) – จำนวนครั้งของการพัฒนาล้างทำความสะอาดถนน ตรอก ซอยและสะพานลอยคนเดินข้าม - ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาล้างทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย และสะพานลอยคนเดินข้าม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
– จำนวนครั้งของการพัฒนาล้างทำความสะอาดถนน ตรอก ซอยและสะพานลอยคนเดินข้าม 
- ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาล้างทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย และสะพานลอยคนเดินข้าม

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :120.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
120.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการทำความสะอาดถนนตรอกซอยเป็นประจำทุกเดือนตามแผนที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการทำความสะอาดถนนตรอกซอยเป็นประจำทุกเดือนตามแผนที่กำหนดไว้ -ดำเนินการทำความสะอาด ถนน/ตรอก/ซอย ล้างฝุ่น ล้างจุดดำบนถนน ล้างสะพานลอย ถนน 3 สายหลัก ได้แก่ ถนนอ่อนนุช ถนนพัฒนาการ และถนนพระราม 9 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 จำนวน 40 ครั้ง ต่อเดือน จำนวน 40 ถนน/ตรอก/ซอย/สะพานลอย ต่อเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการทำความสะอาดถนนตรอกซอยเป็นประจำทุกเดือนตามแผนที่กำหนดไว้ -ดำเนินการทำความสะอาด ถนน/ตรอก/ซอย ล้างฝุ่น ล้างจุดดำบนถนน ล้างสะพานลอย ถนน 3 สายหลัก ได้แก่ ถนนอ่อนนุช ถนนพัฒนาการ และถนนพระราม 9 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 จำนวน 60 ครั้ง ต่อเดือน จำนวน 40 ถนน/ตรอก/ซอย/สะพานลอย ต่อเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนน ตรอก ซอยและสะพานลอยคนเดินข้ามในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 120 ครั้ง/ปี และจากการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 300 ชุด ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.63

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

(17) จำนวนครั้งของการรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ตรอกซอยในพื้นที่รับผิดชอบ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
จำนวนครั้งของการรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ตรอกซอยในพื้นที่รับผิดชอบ

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
12.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการปรับปรุงถนนตรอกซอยในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 4 แห่ง เพื่อให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไปมา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการปรับปรุงถนนตรอกซอยในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 4 แห่ง เพื่อให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไปมา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการปรับปรุงถนนตรอกซอยในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 4 แห่ง เพื่อให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไปมา ได้แก่ 1.โครงการปรับปรุงซอยอีสท์วูดพาร์คจากซอยอ่อนนุช 36 ถึงจุดที่กำหนด 2.โครงการปรับปรุงซอยพัฒนาการ 5 3.โครงการปรับปรุงซอยพัฒนาการ 60 และ 4.โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองบางโคล่ ซอยพัฒนาการ 38

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการปรับปรุงซอยพัฒนาการและซอยอ่อนนุชที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างเป็นประจำทุกเดือน ตามเป้าหมาย เดือนละครั้ง หรือ 12 ครั้ง/ปี ทำได้ตามเป้าหมาย 12 ครั้ง/ปี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(18) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารับบริการที่สำนักงานเขตสวนหลวง และประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารับบริการที่สำนักงานเขตสวนหลวง -ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักการโยธา ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารับบริการที่สำนักงานเขตสวนหลวง และประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารับบริการที่สำนักงานเขตสวนหลวง -ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักการโยธา ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารับบริการที่สำนักงานเขตสวนหลวง และประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารับบริการที่สำนักงานเขตสวนหลวง ส่งรายงานผลการดำเนินงานสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของอาคารสำนักงานเขตสวนหลวง ให้สำนักการโยธา ตามแบบ checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ส่งแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ พร้อมใบประมาณราคาเพื่อขอจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2564 ให้สำนักการโยธา เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) -ร้อยละของผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนขอความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมได้รับความช่วยเหลือ -ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านสวัสดิการและสังคม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
-ร้อยละของผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนขอความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมได้รับความช่วยเหลือ
-ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านสวัสดิการและสังคม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการรับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นประจำทุกเดือน -ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้รับบริการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการรับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นประจำทุกเดือน -ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้รับบริการ สรุปยอดจำนวนผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับความช่วยเหลือ การจ่ายเบี้ยยังชีพ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 จำนวน 18,504 คน แบ่งเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 16,957 คน และผู้พิการ จำนวน 1,547 คน ผลสำรวจความพึงพอใจจากการทอดแบบสอบถาม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 96.5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการรับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นประจำทุกเดือน -ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้รับบริการ สรุปยอดจำนวนผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับความช่วยเหลือ การจ่ายเบี้ยยังชีพ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561-พฤษภาคม 2562 จำนวน 18,504 คน แบ่งเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 16,957 คน และผู้พิการ จำนวน 1,547 คน -ผลสำรวจความพึงพอใจจากการทอดแบบสอบถาม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 97

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตสวนหลวง โดยขอรับความช่วยเหลือจากสำนักพัฒนาสังคม 95 ราย ได้รับอนุมัติ 95 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 -ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ขึ้นทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-กย62) ดังนี้ ผู้สูงอายุ จำนวน 16,919 คน และผู้พิการ จำนวน 1,574 คน ได้รับความช่วยเหลือทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 -ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการสำรวจความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.60

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(20) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :91.83

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
91.83

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้ได้ตามเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดประชุมแล้ว 1 ครั้ง และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ในการประชุมครั้งที่ 2 เตรียมความพร้อมบุคลากรและข้อมูลที่ใช้ในการประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลคะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบแรก คะแนนเฉลี่ย ได้ 9.18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.83

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดประชุมแล้ว 2 ครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรและข้อมูลที่ใช้ในการประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลคะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบแรก คะแนนเฉลี่ย ได้ 9.18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.83

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลคะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คะแนนเฉลี่ยได้ 9.18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.83

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) -จำนวนผู้ใช้บริการบ้านหนังสือเขตสวนหลวงเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา –ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบ้านหนังสือเขตสวนหลวง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
-จำนวนผู้ใช้บริการบ้านหนังสือเขตสวนหลวงเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
–ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบ้านหนังสือเขตสวนหลวง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :6.03


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
6.03

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการให้บริการบ้านหนังสือในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 6 แห่ง (เปิดบริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์) และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตสวนหลวง จำนวน 1 แห่ง (เปิดบริการวันพุธถึงวันอาทิตย์) -ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการให้บริการบ้านหนังสือในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 6 แห่ง (เปิดบริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์) และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตสวนหลวง จำนวน 1 แห่ง (เปิดบริการวันพุธถึงวันอาทิตย์) -ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการให้บริการบ้านหนังสือในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 6 แห่ง (เปิดบริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์) และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตสวนหลวง จำนวน 1 แห่ง (เปิดบริการวันพุธถึงวันอาทิตย์) จำนวนผู้มาใช้บริการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 จำนวน 3,400 คน -ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการบ้านหนังสือ จำนวน 100 ชุด ผลสำรวจความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 96

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการให้บริการบ้านหนังสือในพื้นที่เขตสวนหลวง ทั้ง 6 แห่ง มีผู้มาใช้บริการบ้านหนังสือเพิ่มขึ้นจากปี 2561 1,772 คน (ปี 61 ผู้มาใช้บริการ 29,391 คน และปี 62 ผู้มาใช้บริการ 31,165 คน) คิดเป็นร้อยละ 6.03 -ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 1,440 คน ผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.43

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(22) ร้อยละความพึงพอใจระดับมากของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
ร้อยละความพึงพอใจระดับมากของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :92.75

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
92.75

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการจัดทำโครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติเดือนธันวาคม 2561 -ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการจัดทำโครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 มีการคัดเลือกพ่อตัวอย่างเขตสวนหลวงและมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่พ่อตัวอย่างเขตสวนหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 และอยู่ระหว่างเตรียมจัดงานวันเข้าพรรษา และงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10 และขออนุมัติเงินประจำงวด -ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติเขตสวนหลวง ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 95

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดทำโครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 มีการคัดเลือกพ่อตัวอย่างเขตสวนหลวงและมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่พ่อตัวอย่างเขตสวนหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 และอยู่ระหว่างเตรียมจัดงานวันเข้าพรรษา และงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10 ในเดือนกรกฎาคม 2562 -ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติเขตสวนหลวง ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมาก คิดเป็นร้อยละ 95

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย จำนวน 4 กิจกรรม และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมละ 100 ชุด จำนวน 400 ชุด ผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.75

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(23) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน และลงจุดที่มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้องขอ พร้อมลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคาร ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 สรุปได้ดังนี้ 1.จำนวนการรายงานออกเลขรหัสประจำบ้าน มีดังนี้ ต.ค.61 จำนวน 14 ราย 37 หลัง, พ.ย.61 จำนวน 16 ราย 17 หลัง, ธ.ค.61 จำนวน 12 ราย 21 หลัง, ม.ค.62 จำนวน 14 ราย 24 หลัง, ก.พ.62 จำนวน 15 ราย 16 หลัง และ มี.ค.62 จำนวน 30 หลัง 2. จำนวนการรายงานการให้อนุญาตก่อสร้าง มีดังนี้ ต.ค.61 จำนวน 39 ราย, พ.ย.61 จำนวน 27 ราย, ธ.ค.61 จำนวน 23 ราย, ม.ค.62 จำนวน 32 ราย, ก.พ.62 จำนวน 39 ราย และ มี.ค.62 จำนวน 39 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้องขอ พร้อมลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคาร ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 สรุปได้ดังนี้ 1.จำนวนการรายงานออกเลขรหัสประจำบ้าน มีดังนี้ ต.ค.61 จำนวน 14 ราย 37 หลัง, พ.ย.61 จำนวน 16 ราย 17 หลัง, ธ.ค.61 จำนวน 12 ราย 21 หลัง, ม.ค.62 จำนวน 14 ราย 24 หลัง, ก.พ.62 จำนวน 15 ราย 16 หลัง มี.ค.62 จำนวน 30 หลัง เม.ย.62 จำนวน 20 ราย/30 หลัง พ.ค.62 จำนวน 13 ราย 26 หลัง และเดือนมิ.ย.62 จำนวน 20 ราย 61 หลัง 2. จำนวนการรายงานการให้อนุญาตก่อสร้าง มีดังนี้ ต.ค.61 จำนวน 39 ราย, พ.ย.61 จำนวน 27 ราย, ธ.ค.61 จำนวน 23 ราย, ม.ค.62 จำนวน 32 ราย, ก.พ.62 จำนวน 39 ราย มี.ค.62 จำนวน 39 ราย เม.ย.62 จำนวน 20 ราย พ.ค.62 จำนวน 13 ราย และเดือนมิ.ย.62 จำนวน 20 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้องขอ พร้อมลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคาร ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 สรุปได้ดังนี้ 1.จำนวนการรายงานออกเลขรหัสประจำบ้าน มีดังนี้ ต.ค.61 จำนวน 14 ราย 37 หลัง, พ.ย.61 จำนวน 16 ราย 17 หลัง, ธ.ค.61 จำนวน 12 ราย 21 หลัง, ม.ค.62 จำนวน 14 ราย 24 หลัง, ก.พ.62 จำนวน 15 ราย 16 หลัง มี.ค.62 จำนวน 30 หลัง เม.ย.62 จำนวน 20 ราย/30 หลัง พ.ค.62 จำนวน 13 ราย 26 หลัง มิ.ย.62 จำนวน 20 ราย 61 หลัง ก.ค. จำนวน 19 ราย 24 หลัง ส.ค.62 จำนวน 17 ราย 602 หลัง และก.ย.62 จำนวน 25 ราย 37 หลัง รวม 211 ราย 1,784 หลัง 2. จำนวนการรายงานการให้อนุญาตก่อสร้าง มีดังนี้ ต.ค.61 จำนวน 31 ราย, พ.ย.61 จำนวน 26 ราย, ธ.ค.61 จำนวน 21 ราย, ม.ค.62 จำนวน 29 ราย, ก.พ.62 จำนวน 39 ราย มี.ค.62 จำนวน 26 ราย เม.ย.62 จำนวน 29 ราย พ.ค.62 จำนวน 40 ราย เดือนมิ.ย.62 จำนวน 29 ราย เดือน ก.ค.62 จำนวน 17 ราย เดือน ส.ค.62 จำนวน 15 ราย และเดือน ก.ย. 21 ราย รวม 323 คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(24) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :51.11

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
51.11

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนให้แก่ชุมชนในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 45 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ชุมชนจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน และดำเนินการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนให้แก่ชุมชนในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 45 ชุมชน -จัดทำชุดเอกสารที่แสดงให้เห็นสถานการณ์ สภาพปัญหา หรือความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไข ในแต่ละชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ชุมชนจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน และดำเนินการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนให้แก่ชุมชนในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 45 ชุมชน -จัดทำชุดเอกสารที่แสดงให้เห็นสถานการณ์ สภาพปัญหา หรือความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไข ในแต่ละชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ชุมชนจัดทำแผนพัฒนาชุมชนให้แก่ชุมชนในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 45 ชุมชน -จัดทำชุดเอกสารที่แสดงให้เห็นสถานการณ์ สภาพปัญหา หรือความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไข ในแต่ละชุมชน โดยมีชุมชนในพื้นที่เขตสวนหลวงที่จัดทำแผนพัฒนาชุมชน จำนวน 23 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 51.11

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(25) ร้อยละของบุคลากรของสำนักงานเขตสวนหลวงได้รับการพัฒนาให้อบรม สัมมนาและศึกษาดูงานอย่างน้อยคนละ ๑ หลักสูตรต่อปี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของบุคลากรของสำนักงานเขตสวนหลวงได้รับการพัฒนาให้อบรม สัมมนาและศึกษาดูงานอย่างน้อยคนละ ๑ หลักสูตรต่อปี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ -จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรในเขตสวนหลวงเรื่องการดูแลระบบแอพพลิเคชั่นในศูนย์บริการฉับไวใสสะอาด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตสวนหลวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวงจำนวน 8 โรงเรียน จำนวน 100 คน ได้เข้ารับการการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ ตามโครงการที่วางไว้ในช่วงปิดภาคเรียน -บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ตามหลักสูตรที่กำหนด และจัดทำรายงานต่อฝ่ายการศึกษาในเนื้อหา ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับการขากอบรมสัมมนา จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ -จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรในเขตสวนหลวงเรื่องการดูแลระบบแอพพลิเคชั่นในศูนย์บริการฉับไวใสสะอาด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตสวนหลวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการส่งเสริมให้บุคลากรครูของสำนักงานเขตสวนหลวงได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้อย่างน้อย คนละ 1 โครงการ/กิจกรรม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(26) -ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการประชาชนงานทะเบียนสมรส ณ ฝ่ายทะเบียน -ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการงานทะเบียนสมรส ณ ฝ่ายทะเบียน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
-ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการประชาชนงานทะเบียนสมรส ณ ฝ่ายทะเบียน
-ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการงานทะเบียนสมรส ณ ฝ่ายทะเบียน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการให้บริการประชาชนงานทะเบียนสมรสและดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการให้บริการประชาชนงานทะเบียนสมรสและดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้น สรุปผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 มีผู้มาจดทะเบียนสมรส จำนวน 931 คู่ มีการทอดแบบสอบถาม จำนวน 372 ชุด ผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.92

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการให้บริการประชาชนงานทะเบียนสมรสและดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้น สรุปผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 มีผู้มาจดทะเบียนสมรส จำนวน 1,031 คู่ มีการทอดแบบสอบถาม จำนวน 400 ชุด ผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.05

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการให้บริการประชาชนงานทะเบียนสมรส โดยมีประชาชนมาใช้บริการงานทะเบียนสมรส จำนวน 911 คู่ คิดเป็นร้อยละ 100 และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 348 ชุด สรุปผลความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.96

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(27) การจัดเก็บภาษี ๓ ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) -ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี ๓ ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี ๓ ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ผลลัพธ์) -ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ ๓ ประเภท (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การจัดเก็บภาษี ๓ ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
-ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี ๓ ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี ๓ ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ผลลัพธ์)
-ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ ๓ ประเภท (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :101.20

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
101.20

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภทให้ได้ตามประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนด -ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องเสียภาษีทั้ง 3 ประเภทของเขตสวนหลวง ประจำปี 2562 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครกำหนด สถิติการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 สรุปได้ดังนี้ 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการรายรับ 213,000,000 บาท ยอดประเมิน 1,996 ราย จำนวนเงิน 135,583,120 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.65 ผลการจัดเก็บ 1,958 ราย จำนวนเงิน 101,766,739.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.78 2.ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการรายรับ 5,000,000 บาท ยอดประเมิน 466 ราย จำนวนเงิน 711,890.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.24 ผลการจัดเก็บ 3,144 ราย จำนวนเงิน 2,700,334.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.01 3.ภาษีป้าย ประมาณการรายรับ 22,500,000 บาท ยอดประเมิน 1,578 ราย จำนวนเงิน 17,411,875 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.39 ผลการจัดเก็บ 1,459 ราย จำนวนเงิน 12,810,361.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.76

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครกำหนด 1. ดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้ (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป้าหมายการจัดเก็บ 213,000,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 2,636 ราย เป็นเงิน 175,200,475.51 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 3,078 ราย เป็นเงิน 170,344,503.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.97 (2) ภาษีบำรุงท้องที่ เป้าหมายการจัดเก็บ 5,000,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 637 ราย เป็นเงิน 1,028,300.80 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 4,333 ราย เป็นเงิน 4,159,579.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.19 (3) ภาษีป้าย เป้าหมายการจัดเก็บ 22,500,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 1,893 ราย เป็นเงิน 20,686,685 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 2,002 ราย เป็นเงิน 19,933,621.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.59 2. การจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) ณ 30 กันยายน 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มียอดค้างชำระ จำนวน 16 ราย เป็นเงิน 4,112,853.04 บาท ชำระแล้ว 10 ราย เป็นเงิน 524,189.02 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ มียอดลูกหนี้ค้างชำระ 23 ราย เป็นเงิน 8,000.90 บาท ชำระแล้ว 23 ราย เป็นเงิน 8,000.90 บาท ภาษีป้าย ไม่มียอดลูกหนี้ ค้างชำระ รวมยอดลูกหนี้ค้างชำระที่ชำระเงินแล้ว จำนวน 33 ราย เป็นเงิน 532,189.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.94 หมายเหตุ : ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวนรายคงเหลือเท่าเดิม เนื่องจากรายที่ชำระเงินเป็นรายที่ผ่อนชำระบางส่วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 23 กันยายน 2562 มีรายละเอียดดังนี้ (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป้าหมายการจัดเก็บ 213,000,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 3,102 ราย เป็นเงิน 217,459,268.69 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 3,701 ราย เป็นเงิน 217,343,717.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 102.04 (2) ภาษีบำรุงท้องที่ เป้าหมายการจัดเก็บ 5,000,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 827 ราย เป็นเงิน 1,410,574.45 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 5,653 ราย เป็นเงิน 5,436,311.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 108.73 (3) ภาษีป้าย เป้าหมายการจัดเก็บ 22,500,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 2,032 ราย เป็นเงิน 22,882,637.50 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 2,216 ราย เป็นเงิน 23,493,351.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 104.41 2. การจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) ณ 30 กันยายน 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มียอดค้างชำระ จำนวน 13 ราย เป็นเงิน 2,097,794.16 บาท หักลูกหนี้ราย บริษัท สุขไทยอพาร์ตเม้นท์ จำกัด จำนวนเงิน 1,278,375 บาท เนื่องจากส่งรายงานการสืบสวนหาทรัพย์สินให้กองรายได้แล้ว คงเหลือยอดค้างชำระ 819,419.16 บาท 12 ราย ชำระแล้ว 10 ราย เป็นเงิน 510,940.94 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ มียอดลูกหนี้ค้างชำระ 23 ราย เป็นเงิน 8,000.90 บาท ชำระแล้ว 23 ราย เป็นเงิน 8,000.90 บาท ภาษีป้าย ไม่มียอดลูกหนี้ค้างชำระ รวมยอดลูกหนี้ค้างชำระที่ชำระเงินแล้ว จำนวน 33 ราย เป็นเงิน 518,941.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.33

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด