ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 24000000

Home Home SED


มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(1) ร้อยละของคนพิการที่ลงทะเบียนได้รับการจัดสรรเบี้ยความพิการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของคนพิการที่ลงทะเบียนได้รับการจัดสรรเบี้ยความพิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยความพิการให้กับคนพิการที่มีสิทธิและมาลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) ดังนี้ 1.เดือน ตุลาคม 2561 จำนวน 77,681 ราย เป็นเงิน 62,562,400.- บาท 2.เดือน พฤศจิกายน 2561 จำนวน 78,278 ราย เป็นเงิน 62,909,600.- บาท 3.เดือน ธันวาคม 2561 จำนวน 79,041 ราย เป็นเงิน 63,550,400.- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยความพิการให้กับคนพิการที่มีสิทธิและมาลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในเดือน ต.ค.61 - มี.ค.62 ดังนี้ 1.เดือน ตุลาคม 2561 จำนวน 77,681 ราย เป็นเงิน 62,562,400.- บาท 2.เดือน พฤศจิกายน 2561 จำนวน 78,278 ราย เป็นเงิน 62,909,600.- บาท 3.เดือน ธันวาคม 2561 จำนวน 79,041 ราย เป็นเงิน 63,550,400.- บาท 4.เดือน มกราคม 2562 จำนวน 79,669 ราย เป็นเงิน 64,143,200.- บาท 5.เดือน กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 81,593 ราย เป็นเงิน 64,474,400.- บาท 6.เดือน มีนาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยความพิการให้กับคนพิการที่มีสิทธิและมาลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในเดือน ต.ค.61 - มิ.ย.62 ดังนี้ 1.เดือน ตุลาคม 2561 จำนวน 77,681 ราย เป็นเงิน 62,562,400.- บาท 2.เดือน พฤศจิกายน 2561 จำนวน 78,278 ราย เป็นเงิน 62,909,600.- บาท 3.เดือน ธันวาคม 2561 จำนวน 79,041 ราย เป็นเงิน 63,550,400.- บาท 4.เดือน มกราคม 2562 จำนวน 79,669 ราย เป็นเงิน 64,143,200.- บาท 5.เดือน กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 81,593 ราย เป็นเงิน 64,474,400.- บาท 6.เดือน มีนาคม 2562 จำนวน 80,761 ราย เป็นเงิน 64,837,600.- บาท 7.เดือน เมษายน 2562 จำนวน 81,097 ราย เป็นเงิน 65,144,800.- บาท 8.เดือน พฤษภาคม 2562 จำนวน 81,297 ราย เป็นเงิน 65,256,000.- บาท 9.เดือน มิถุนายน 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยความพิการให้กับคนพิการที่มีสิทธิและมาลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในเดือน ต.ค.61 - ส.ค.62 ดังนี้ 1.เดือน ตุลาคม 2561 ผู้มาลงทะเบียนและเบิกจ่ายเบี้ยความพิการจำนวน 77,681 ราย เป็นเงิน 62,562,400.- บาท 2.เดือน พฤศจิกายน 2561 ผู้มาลงทะเบียนและเบิกจ่ายเบี้ยความพิการจำนวน 78,278 ราย เป็นเงิน 62,909,600.- บาท 3.เดือน ธันวาคม 2561 ผู้มาลงทะเบียนและเบิกจ่ายเบี้ยความพิการจำนวน 79,041 ราย เป็นเงิน 63,550,400.- บาท 4.เดือน มกราคม 2562 ผู้มาลงทะเบียนและเบิกจ่ายเบี้ยความพิการจำนวน 79,669 ราย เป็นเงิน 64,143,200.- บาท 5.เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ผู้มาลงทะเบียนและเบิกจ่ายเบี้ยความพิการจำนวน 80,237 ราย เป็นเงิน 64,474,400.- บาท 6.เดือน มีนาคม 2562 ผู้มาลงทะเบียนและเบิกจ่ายเบี้ยความพิการจำนวน 80,761 ราย เป็นเงิน 64,837,600.- บาท 7.เดือน เมษายน 2562 ผู้มาลงทะเบียนและเบิกจ่ายเบี้ยความพิการจำนวน 81,097 ราย เป็นเงิน 65,144,800.- บาท 8.เดือน พฤษภาคม 2562 ผู้มาลงทะเบียนและเบิกจ่ายเบี้ยความพิการจำนวน 81,566 ราย เป็นเงิน 65,256,000.- บาท 9.เดือน มิถุนายน 2562 ผู้มาลงทะเบียนและเบิกจ่ายเบี้ยความพิการจำนวน 81,664 ราย เป็นเงิน 65,611,200.- บาท 10.เดือน กรกฎาคม 2562 ผู้มาลงทะเบียนและเบิกจ่ายเบี้ยความพิการจำนวน 82,197 ราย เป็นเงิน 66,012,800.- บาท 11.เดือน สิงหาคม 2562 ผู้มาลงทะเบียนและเบิกจ่ายเบี้ยความพิการจำนวน 82,599 ราย เป็นเงิน 66,300,800.- บาท ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 (77,681 x 100)/77 = 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :76.37


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
76.37

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 772,576 คน ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 เป็นเงิน 1,520,392,800.-บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้ 1.ต.ค.61 จำนวน 763,712 คน จำนวนเงิน 503,295,100.- บาท 2.พ.ย.61 จำนวน 768,710 คน จำนวนเงิน 507,751,000.- บาท 3.ธ.ค. จำนวน 772,970 คน จำนวน เงิน 509,974,100.- บาท รวมเบิกจ่ายแล้ว 1,521,020,200 บาท 4.ม.ค.62 จำนวน 773,528 คน จำนวนเงิน 508,367,600.- บาท 5.ก.พ.62 จำนวน 811,016 คน จำนวนเงิน 2,538,585,800.- บาท 6.มี.ค.อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ดังนี้ 1.ต.ค.61 จำนวน 763,712 คน จำนวนเงิน 503,295,100.- บาท 2.พ.ย.61 จำนวน 768,710 คน จำนวนเงิน 507,751,000.- บาท 3.ธ.ค. จำนวน 772,970 คน จำนวน เงิน 509,974,100.- บาท 4.ม.ค.62 จำนวน 773,528 คน จำนวนเงิน 508,367,600.- บาท 5.ก.พ.62 จำนวน 811,016 คน จำนวนเงิน 2,538,585,800.- บาท 6.มี.ค.62 จำนวน 776,370 คน จำนวนเงิน 509,184,400.- บาท 7.เม.ย.62 จำนวน 776,578 คน จำนวนเงิน 508,892,400.- บาท 8.พ.ค.62 จำนวน 777,624 คน จำนวนเงิน 509,459,900.- บาท 9.มิ.ย.62 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ผู้สูงอายุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ จำนวนทั้งสิ้น 1,020,917 ราย 2.ผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวนทั้งสิ้น 779,709 ราย ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 76.37 (779,709 x 100)/1,020,917 = 76.37

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละของการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ให้บริการผู้สูงอายุเข้ารับบริการบ้านพักฉุกเฉินโครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง จำนวน 368 ราย 2.ให้บริการผู้สูงอายุเข้ารับบริการโครงการสถานสงเคราะห์คนชราบางแค 2 จำนวน 132 ราย 3.ให้บริการผู้ด้อยโอกาสเข้ารับบริการบ้านอิ่มใจ จำนวน 6,520 ราย รวมทั้งสิ้น 7,020 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ให้บริการผู้สูงอายุเข้ารับบริการบ้านพักฉุกเฉินโครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ตั้งแต่ 1 มกราคม - 20 มีนาคม 2562 จำนวน 320 ราย 2.ให้บริการผู้สูงอายุเข้ารับบริการโครงการสถานสงเคราะห์คนชรา บางแค 2 ตั้งแต่ ตั้งแต่ 1 มกราคม - 20 มีนาคม 2562 จำนวน 138 ราย 3.ให้บริการผู้ด้อยโอกาสเข้ารับบริการบ้านอิ่มใจ ตั้งแต่ 1 มกราคม - 20 มีนาคม 2562 จำนวน 6872 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ให้บริการผู้สูงอายุเข้ารับบริการบ้านพักฉุกเฉินโครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ตั้งแต่ 1 เม.ย. -17 มิ.ย.62 จำนวน 176 ราย 2.ให้บริการผู้สูงอายุเข้ารับบริการโครงการสถานสงเคราะห์คนชราบางแค 2 ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 17 มิ.ย.62 จำนวน 130 ราย 3.ให้บริการผู้ด้อยโอกาสเข้ารับบริการบ้านอิ่มใจ ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 16 มิ.ย.62 จำนวน 6,348 ราย จำนวนผู้รับบริการทั้งหมด 6,654 ราย ให้บริการจำนวน 6,654 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ผู้ด้อยโอกาสที่ขอเข้ารับบริการบ้านอิ่มใจประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 จำนวนทั้งสิ้น 30,516 ราย 2.ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการบ้านพักฉุกเฉินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 จำนวนทั้งสิ้น 1,079 ราย 3.ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการบ้านผู้สูงอายุบางแคประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 จำนวนทั้งสิ้น 146 ราย จำนวนผู้ด้อยโอกาสที่ขอเข้ารับบริการด้านที่อยู่อาศัยทั้งหมด 31,741 ราย สามารถให้บริการด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 31,741 ราย ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 (31,741 x 100)/31,741 = 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรม มีงานทำเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรม มีงานทำเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :31.48


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
31.48

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพกทม. วัดด่าน (พระราม 3) , วัดรางบัว , สนามหลวง , ไอที สแควร์ และอาคารโกล์ด มาร์เก็ต มีประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ดังนี้ 1.เดือนตุลาคม 2561 จำนวน 2,033 คน 2.เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 9,577 คน รวมทั้งสิ้น 11610 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพกทม. วัดด่าน (พระราม 3) , วัดรางบัว , สนามหลวง , ไอที สแควร์ และอาคารโกล์ด มาร์เก็ต มีประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ดังนี้ 1.เดือนตุลาคม 2561 จำนวน 2,791 คน 2.เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 2,789 คน 3.เดือนธันวาคม 2561 จำนวน 527 คน 4.เดือนมกราคม 2561 จำนวน 2,385 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดการฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับผู้สูงอายุระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 18,580 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามผลการมีงานทำเพิ่มขึ้นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนทั่วไปทุกช่วงวัย ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสัญจร จำนวน 5 ศูนย์ 1.ศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์การค้าไอที สแควร์ เขตหลักสี่ 2.ศูนย์ฝึกอาชีพอาคารโกลด์ มาร์เก็ต (ตลาดประชานิเวศน์ 1) 3.ศูนย์ฝึกอาชีพตลาดนัดธนบุรี (ตลาดสนามหลวง 2) เขตทวีวัฒนา 4.ศูนย์ฝึกอาชีพวัดด่าน (ถนนพระราม 3) เขตยานนาวา 5.ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (ซอยเพชรเกษม 33) เขตภาษีเจริญ โดยจำแนกผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพในวิชาหลักสูตรต่อเนื่องและเรียนจบหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวนทั้งสิ้น 4,925 คน และได้รับการติดตามผลแล้ว พบว่า มีงานทำหรือมีรายได้จากการทำงานจำนวน 1,550 คน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 31.48 (1,550 x 100)/4,925 = 31.48

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการ จดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการ จดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :35.00

ผลงาน :76.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
62.00

100 / 100
4
76.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ "ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ในเดือน เมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ "ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ในเดือน เมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ "ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร" ให้แก่ เจ้าของภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ชมรมผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 500 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 530 คน ในวันศุกร์ที่ 26 เม.ย.62 ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 - 3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคมขอความร่วมมือสำนักงานเขตคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครที่สร้างสรรค์ผลงานคุณค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดในสาขาต่างๆ เช่น เกษตรกรรม คหกรรม ศิลปกรรม ภาษาและวรรณกรรม เป็นต้น สำนักงานเขตละ 1 ภูมิปัญญา รวม 50 ภูมิปัญญา -จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนและทำงานถ่ายทอดฯ จำนวน 31 ภูมิปัญญา คิดเป็นร้อยละ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.สำนักพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ “ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร” เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 - 3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยขอความร่วมมือสำนักงานเขตคัดเลือกภูมิปัญญาที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้สูงอายุในพื้นที่เขตนั้นๆ แบ่งตามประเภทสาขา 6 สาขาได้แก่ เกษตรกรรม คหกรรม ศิลปกรรม สาธารณสุข ภาษาและวรรณกรรม และอื่นๆ สำนักงานเขตละ ๑ ภูมิปัญญา เพื่อเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและนำผลงานภูมิปัญญามาเผยแพร่ 2.ผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญา จำนวน 50 คน และได้ทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคม จำนวน 38 คน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 76 (38 x 100)/50 = 76

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัว

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้รอดพ้นจากการใช้ความรุนแรงในครองครัว ตั้งแต่ 1 มกราคม - 15 มีนาคม 2562 จำนวน 1 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้รอดพ้นจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวตั้งแต่ 1 เมษายน - 17 มิถุนายน 2562 จำนวน - ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ผู้ด้อยโอกาสที่เข้ามาขอรับความช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการใช้ความรุนแรงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีจำนวน 1 ราย 2.การดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้รอดพ้นจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 ราย ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 (1 x 100)/1 = 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ของกรุงเทพมหานครระดับพื้นฐาน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ของกรุงเทพมหานครระดับพื้นฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.สำนักพัฒนาสังคมได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน ไปตั้งจ่าย 29 สำนักงานเขต เป็นเงิน 7,892,485.-บาท 2.การอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเทคนิควิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวดและได้ประสานวิทยากรและสถานที่ในการจัดอบรมฯ จัดทำหนังสือขอความร่วมมือจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร และศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติในพื้นที่ 29 เขต เป็นเงิน 7,892,485.- บาท 2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเทคนิควิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายได้แก่ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร และศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติในพื้นที่ 29 เขต เป็นเงิน 7,892,485.- บาท 2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเทคนิควิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายได้แก่ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 3.อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 12-13 มี.ค.62 และวันที่ 14-15 มี.ค.62 4.มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตที่มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเพื่อดำเนินการประเมินศูนย์ฯ และส่งผลการประเมินมายังสำนักพัฒนาสังคมเพื่อประมวลผลในภาพรวมต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานครม่ีจำนวนทั้งสิ้น 292 ศูนย์ 2.จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครระดับพื้นฐาน มีจำนวน 292 ศูนย์ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 (292 x 100)/292 = 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครระดับดีมาก
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครระดับดีมาก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :59.59


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
59.59

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.สำนักพัฒนาสังคมได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน ไปตั้งจ่าย 29 สำนักงานเขต เป็นเงิน 7,892,485.-บาท 2.การอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเทคนิควิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวดและได้ประสานวิทยากรและสถานที่ในการจัดอบรมฯ จัดทำหนังสือขอความร่วมมือจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร และศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติในพื้นที่ 29 เขต เป็นเงิน 7,892,485.- บาท 2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเทคนิควิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายได้แก่ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร และศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติในพื้นที่ 29 เขต เป็นเงิน 7,892,485.- บาท 2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเทคนิควิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายได้แก่ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 3.อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 12-13 มี.ค.62 และวันที่ 14-15 มี.ค.62 4.มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตที่มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเพื่อดำเนินการประเมินศูนย์ฯ และส่งผลการประเมินมายังสำนักพัฒนาสังคมเพื่อประมวลผลในภาพรวมต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานครมีจำนวนทั้งสิ้น 292 ศูนย์ 2.จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครระดับดีมาก มีจำนวน 174 ศูนย์ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 59.59 (174 x 100)/292 = 59.59

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อน วัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อน วัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :93.95


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
93.95

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประสานวิทยากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรมฯ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในเดือน มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 12-13 มี.ค.62 และวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 2.มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตที่มีศู่นย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเพื่อดำเนินการประเมินศูนย์และส่งผลการประเมินมายังสำนักพัฒนาสังคมเพื่อประมวลผลในภาพรวมต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร มีจำนวนทั้งสิ้น 292 ศูนย์ มีเด็กจำนวน 22,713 คน ในพื้นที่ 45 สำนักงานเขต 2.เด็กที่มีพัฒนาการสมวัย มีจำนวนทั้งสิ้น 21,339 คน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 93.95 (21,339 x 100)/22,713 = 93.95

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :87.50


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
87.50

100 / 100
3
87.50

100 / 100
4
87.50

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 3 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ 1.ช่างแต่งผมสตรี ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 2.ช่างซ่อมรถยนต์ ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 3.พนักงานนวดไทย ระหว่างวันที่ 13-28 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 3 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ 1.ช่างแต่งผมสตรี ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้เข้าทดสอบ 32 คน ผ่าน 32 คน 2.ช่างซ่อมรถยนต์ ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้เข้าทดสอบ 7 คน ผ่าน 7 คน 3.พนักงานนวดไทย ระหว่างวันที่ 13-28 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้เข้าทดสอบ 97 คน ผ่าน 80 คน รวมผู้เข้าทดสอบทั้งหมด 136 คน ผ่าน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 3 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ 1.ช่างแต่งผมสตรี ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้เข้าทดสอบ 32 คน ผ่าน 32 คน 2.ช่างซ่อมรถยนต์ ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้เข้าทดสอบ 7 คน ผ่าน 7 คน 3.พนักงานนวดไทย ระหว่างวันที่ 13-28 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้เข้าทดสอบ 97 คน ผ่าน 80 คน รวมผู้เข้าทดสอบทั้งหมด 136 คน ผ่าน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.สำนักพัฒนาสังคมโดยโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครได้จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน(การทดสอบฝีมือ ความรู้ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงาน) ให้กับผู้ที่จบการฝึกอบรมวิชาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 สาขาวิชาชีพ มีรายละเอียด ดังนี้ 1.1 สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ทดสอบ รฝช. ดินแดง 1 มีผู้เข้าทดสอบ จำนวน 7 คน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 7 คน 1.2 สาขาช่างแต่งผมสตรี ระดับ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ทดสอบ รฝช. คลองเตย มีผู้เข้าทดสอบ จำนวน 32 คน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 32 คน 1.3 สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 13 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ทดสอบ รฝช. ดินแดง 2 ,กาญจนสิงหาสน์, บางรัก มีผู้เข้าทดสอบ จำนวน 97 คน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 80 คน 1.4 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ดำเนินการ ณ ศูนย์ทดสอบ รฝช. อาทรฯ และ รฝช. คลองเตย มีผู้เข้าทดสอบ จำนวน 42 คน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 21 คน 2.มีผู้เข้าทดสอบ จำนวน 42 คน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 21 คน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 87.50 (119 x 100)/136 = 87.50

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) จำนวนผู้เยี่ยมชมการจัดทำเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้แก่ผู้สูงอายุ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
จำนวนผู้เยี่ยมชมการจัดทำเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้แก่ผู้สูงอายุ

หน่วยนับ :คน/เดือน

เป้าหมาย :5,000.00

ผลงาน :24,236.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คน/เดือน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18,600.00

100 / 100
2
62,074.00

100 / 100
3
86,522.00

100 / 100
4
24,236.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ www.oldisyounginbkk.com ประจำเดือน -ตุลาคม 2561 จำนวน 5,492 คน -พฤศจิกายน 2561 จำนวน 5,762 คน -ธันวาคม 2561 จำนวน 7,346 คน รวมทั้งสิ้น 18,600 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ www.oldisyounginbkk.com ประจำเดือน -มกราคม 2562 จำนวน 24962 คน -กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 21774 คน -มีนาคม 2562 จำนวน 15338 คน รวมทั้งสิ้น 62074 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ www.oldisyounginbkk.com ประจำเดือน -เมษายน 2562 จำนวน 48,152 คน -พฤษภาคม 2562 จำนวน 22,959 คน -มิถุนายน 2562 จำนวน 15,411 คน รวมทั้งสิ้น 86,5224 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ www.oldisyounginbkk.com ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายละเอียดดังนี้ 1.ตุลาคม 2561 จำนวน 5,492 คน 2.พฤศจิกายน 2561 จำนวน 5,762 คน 3.ธันวาคม 2561 จำนวน 17,610 คน 4.มกราคม 2562 จำนวน 24,962 คน 5.กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 21,774 คน 6.มีนาคม 2562 จำนวน 39,270 คน 7.เมษายน 2562 จำนวน 48,152 คน 8.พฤษภาคม 2562 จำนวน 22,959 คน 9.มิถุนายน 2562 จำนวน 22,342 คน 10.กรกฎาคม 2562 จำนวน 22,676 คน 11.สิงหาคม 2562 จำนวน 35,601 คน รวมทั้งสิ้น 266,600 คน เฉลี่ย 24,236 คน/เดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) ร้อยละของการให้สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือตามระเบียบกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของการให้สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ครั้งที่ 1 ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน จำนวน 330 ราย เป็นเงิน 1,001,000.- บาท 2.ครั้งที่ 2 ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน จำนวน 121 ราย เป็นเงิน 383,000.- บาท รวมจำนวนผู้ประสบความเดือดร้อนที่ได้รับความช่วยเหลือ 451 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การดำเนินการให้ความช่วยเหลือในด้านให้สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสตามระเบียบกรุงเทพมหานครฯ ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 จำนวน 531 ราย แยกเป็นปะรเภท 1.สตรีและครอบครัว 429 ราย 2.คนพิการ 102 ราย 3.เด็ก 737 ราย รวมทั้งสิ้น 1268 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การดำเนินการให้ความช่วยเหลือในด้านการให้สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือน เม.ย. - มิ.ย. 62 จำนวน 422 ราย แยกเป็น -สตรีและครอบครัว จำนวน 375 ราย -คนพิการ จำนวน 65 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การดำเนินการให้ความช่วยเหลือในด้านให้สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสตามระเบียบกรุงเทพมหานครฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 จำนวน 1,388 ราย แยกเป็นประเภท - สตรีและครอบครัว 1,172 ราย - คนพิการ 216 ราย ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 (1,388 x 100) / 1,388 = 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ร้อยละของการให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามระเบียบกรุงเทพมหานครแก่ผู้สูงอายุและคนพิการตามที่สำนักงานเขตส่งต่อ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของการให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามระเบียบกรุงเทพมหานครแก่ผู้สูงอายุและคนพิการตามที่สำนักงานเขตส่งต่อ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 126 ราย เป็นเงิน 163,000.- บาท -คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 แก่คนพการ จำนวน 46 ราย คิดเป็นเงิน 56,500.- บาท รวมจำนวนผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับการสงเคราะห์ จำนวน 172 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 303 ราย เป็นเงิน 539,000.- บาท -คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 แก่คนพการ จำนวน 56 ราย คิดเป็นเงิน 67,000.- บาท รวมจำนวนผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับการสงเคราะห์ จำนวน 359 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 272 ราย เป็นเงิน 383,000.- บาท -คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 แก่คนพการ จำนวน 65 ราย คิดเป็นเงิน 76,000.- บาท รวมจำนวนผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับการสงเคราะห์ จำนวน 337 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.การให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามระเบียบกรุงเทพมหานครแก่ผู้สูงอายุและคนพิการตามที่สำนักงานเขตส่งต่อ มีจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการทั้งหมด 897 คน 2.สำนักพัฒนาสังคมได้ดำเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบากในด้านการเงินและด้านเครื่องอุปโภค บริโภค ดังนี้ - ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 134 คน - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 755 คน - ค่าครองชีพประจำวัน จำนวน 2 คน - เงินช่วยเหลือสมทบในการสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 897 คน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 (897 x 100) / 100 = 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(14) ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลของแรงงานนอกระบบ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลของแรงงานนอกระบบ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
2.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำฐานข้อมูลของวินจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ และกรุงธนเหนือเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำฐานข้อมูลของวินจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ และกรุงธนเหนือเรียบร้อยแล้วมีรายละเอียดดังนี้ 1.กลุ่มกรุงธนเหนือ 1.1 เขตตลิ่งชัน จำนวนวิน 67 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1123 คน 1.2 เขตจอมทอง จำนวนวิน 68 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2412 คน 1.3 เขตคลองสาน จำนวนวิน 92 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1156 คน 1.4 เขตทวีวัฒนา จำนวนวิน 41 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 473 คน 1.5 เขตธนบุรี จำนวนวิน 108 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2034 คน 1.6 เขตบางกอกใหญ่ จำนวนวิน 51 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1130 คน 1.7 เขตบางกอกน้อย จำนวนวิน 111 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1911 คน 1.8 เขตบางพลัด จำนวนวิน 90 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2314 คน 2.กลุ่มกรุงเทพเหนือ 2.1 เขตจตุจักร จำนวนวิน 216 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 4348 คน 2.2 เขตดอนเมือง จำนวนวิน 183 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2077 คน 2.3 เขตบางเขน จำนวนวิน 105 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2607 คน 2.4 เขตบางซื่อ จำนวนวิน 113 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1873 คน 2.5 เขตลาดพร้าว จำนวนวิน 62 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 991 คน 2.6 เขตสายไหม จำนวนวิน 104 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1899 คน 2.7 เขตหลักสี่ จำนวนวิน 98 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2319 คน สรุป จำนวนวินทั้งหมด 1509 วิน จำนวนผู้ขับขี่ทั้งหมด 28667 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำฐานข้อมูลของวินจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ และกรุงธนเหนือเรียบร้อยแล้วมีรายละเอียดดังนี้ 1.กลุ่มกรุงธนเหนือ 1.1 เขตตลิ่งชัน จำนวนวิน 67 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1123 คน 1.2 เขตจอมทอง จำนวนวิน 68 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2412 คน 1.3 เขตคลองสาน จำนวนวิน 92 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1156 คน 1.4 เขตทวีวัฒนา จำนวนวิน 41 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 473 คน 1.5 เขตธนบุรี จำนวนวิน 108 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2034 คน 1.6 เขตบางกอกใหญ่ จำนวนวิน 51 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1130 คน 1.7 เขตบางกอกน้อย จำนวนวิน 111 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1911 คน 1.8 เขตบางพลัด จำนวนวิน 90 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2314 คน 2.กลุ่มกรุงเทพเหนือ 2.1 เขตจตุจักร จำนวนวิน 216 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 4348 คน 2.2 เขตดอนเมือง จำนวนวิน 183 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2077 คน 2.3 เขตบางเขน จำนวนวิน 105 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2607 คน 2.4 เขตบางซื่อ จำนวนวิน 113 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1873 คน 2.5 เขตลาดพร้าว จำนวนวิน 62 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 991 คน 2.6 เขตสายไหม จำนวนวิน 104 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1899 คน 2.7 เขตหลักสี่ จำนวนวิน 98 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2319 คน สรุป จำนวนวินทั้งหมด 1509 วิน จำนวนผู้ขับขี่ทั้งหมด 28667 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำฐานข้อมูลของวินจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ และกรุงธนเหนือเรียบร้อยแล้วมีรายละเอียดดังนี้ 1.กลุ่มกรุงธนเหนือ 1.1 เขตตลิ่งชัน จำนวนวิน 67 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1123 คน 1.2 เขตจอมทอง จำนวนวิน 68 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2412 คน 1.3 เขตคลองสาน จำนวนวิน 92 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1156 คน 1.4 เขตทวีวัฒนา จำนวนวิน 41 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 473 คน 1.5 เขตธนบุรี จำนวนวิน 108 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2034 คน 1.6 เขตบางกอกใหญ่ จำนวนวิน 51 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1130 คน 1.7 เขตบางกอกน้อย จำนวนวิน 111 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1911 คน 1.8 เขตบางพลัด จำนวนวิน 90 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2314 คน 2.กลุ่มกรุงเทพเหนือ 2.1 เขตจตุจักร จำนวนวิน 216 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 4348 คน 2.2 เขตดอนเมือง จำนวนวิน 183 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2077 คน 2.3 เขตบางเขน จำนวนวิน 105 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2607 คน 2.4 เขตบางซื่อ จำนวนวิน 113 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1873 คน 2.5 เขตลาดพร้าว จำนวนวิน 62 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 991 คน 2.6 เขตสายไหม จำนวนวิน 104 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 1899 คน 2.7 เขตหลักสี่ จำนวนวิน 98 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 2319 คน สรุป จำนวนวินทั้งหมด 1509 วิน จำนวนผู้ขับขี่ทั้งหมด 28667 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(15) ร้อยละของแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายรับทราบสวัสดิการและแหล่งเงินทุน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ร้อยละของแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายรับทราบสวัสดิการและแหล่งเงินทุน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำคำสั่งสำนักพัฒนาสังคมที่ 208/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานตามตัวชี้วัดร้อยละของแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายรับทราบสวัสดิการและแหล่งเงินทุน ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบ กลุ่มวินมอเตอร์ไซต์รับจ้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 กลุ่มเขต คือ -กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ -กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำคำสั่งสำนักพัฒนาสังคมที่ 208/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานตามตัวชี้วัดร้อยละของแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายรับทราบสวัสดิการและแหล่งเงินทุน ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบ กลุ่มวินมอเตอร์ไซต์รับจ้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 กลุ่มเขต คือ -กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ -กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ขณะนี้กำลังกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการออกให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดทำคำสั่งสำนักพัฒนาสังคมที่ 208/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานตามตัวชี้วัดร้อยละของแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายรับทราบสวัสดิการและแหล่งเงินทุน ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบ กลุ่มวินมอเตอร์ไซต์รับจ้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 กลุ่มเขต คือ -กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ -กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 2.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในกลุ่มกรุงธนเหนือ จำนวน 8 เขต ประกอบด้วย เขตตลิ่งชัน จอมทอง คลองสาน ทวีวัฒนา ธนบุรี บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บางพลัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 3.การจัดกิจกรรมฯ ในกลุ่มกรุงเทพเหนือ อยู่ระหว่างการกำหนดวันและสถานที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์แรงงานนอกระบบได้รับทราบสวัสดิการและส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ในพื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ และกลุ่มกรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงธนเหนือ จำนน 8 เขต -เขตตลิ่งชั้น 65 วิน -เขตจอมทอง 67 วิน -เขตคลองสาน 89 วิน -เขตทวีวัฒนา 42 วิน -เขตธนบุรี 104 วิน -เขตบางกอกใหญ่ 49 วิน -เขตบางกอกน้อย 104 วิน -เขตบางพลัด 90 วิน กลุ่มกรุงเทพเหนือ 7 เขต -เขตจตุจัตร 207 วิน -เขตดอนเมือง 178 วิน -เขตบางเขน 103 วิน -เขตบางซื่อ 111 วิน -เขตลาดพร้าว 56 วิน -เขตสายไหม 92 วิน -เขตหลักสี่ 94 วิน 2.จำนวนวินทั้งหมด 1,451 วิน ได้รับทราบสวัสดิการและแหล่งเงินทุน จำนวน 1,451 วิน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 (1451 x 100)/1451 = 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) ร้อยละของผู้ที่ได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงินมีการวางแผนทางการเงินเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ร้อยละของผู้ที่ได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงินมีการวางแผนทางการเงินเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :98.33


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
98.33

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการโดยกำหนดจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินให้กับผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปจาก 50 สำนักงานเขต รวม 2 รุ่น ๆละ 100 คน รวม 200 คน ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการโดยกำหนดจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินให้กับผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปจาก 50 สำนักงานเขต รวม 2 รุ่น ๆละ 100 คน รวม 200 คน กำหนดการดังนี้ - รุ่นที่ 1 วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2562 และ - รุ่นที่ 2 วันที่ 28 -29 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการโดยกำหนดจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินให้กับผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปจาก 50 สำนักงานเขต รวม 2 รุ่น ๆละ 100 คน รวม 200 คน กำหนดการดังนี้ - รุ่นที่ 1 วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2562 และ - รุ่นที่ 2 วันที่ 28 -29 มีนาคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามผลหลังการอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะให้กับข้าราชการฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จำนวน 100 คน ดำเนินการแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน และวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี 2.จัดอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินให้กับผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปจาก 50 สำนักงานเขต จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวม 200 คน ดำเนินการแบบไป - กลับ ระยะเวลา 2 วัน เมื่อวันที่ 26-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 3.ผู้เข้าร่วมโครงการที่ส่งแบบติดตาม มีจำนวน 180 คน 4.ผู้เข้าร่วมโครงการมีการวางแผนทางการเงิน มีจำนวน 177 คน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 98.33 (177 x 100)/180 = 98.33

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(17) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้เสริม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้เสริม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :87.34


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
87.34

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประสานวิทยากรเพื่อจัดเตรียมหลักสูตรการอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติบุคคลภายนอก จะดำเนินการวันที่ 22-24 พ.ค.62 แบบไป-กลับ ประกอบด้วย วิทยากรจำนว 5 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม ผู้เข้ารับการอบรม 85 คน รวม 100 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 81 ราย 2.ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามผลจำนวนผู้ผ่านการอบรมฯ ที่สามารถนำความรู้ไปใช้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนเมื่อวันที่ 22 -24 พ.ค. 62 ณ โรงแรมปรินส์ตันพาร์ค สวีทผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ประชาชนทั่วไปและประชาชนที่มาจากศูนย์ฝึกอาชีพจำนวน 85 คน วิทยากร 5 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน มีรายละเอียดดังนี้ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการ 79 คน นำความรู้ไปประกอบอาชีพ/สร้างรายได้ จำนวน 69 คน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 87.34 (69 x 100) /79 = 87.34

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(18) ร้อยละของหลักสูตรที่เปิดสอนตรงตามความต้องการของตลาดงาน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
ร้อยละของหลักสูตรที่เปิดสอนตรงตามความต้องการของตลาดงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละพื้นที่ภาคเรียนที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 รับรองหลักสูตรที่จะเปิดสอนภาคเรียนที่ 3/2561 1.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง1) จำนวน 26 หลักสูตร 2.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) จำนวน 25 หลักสูตร 3.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2) จำนวน 25 หลักสูตร 4.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) จำนวน 28 หลักสูตร 5.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) จำนวน 32 หลักสูตร 6.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุปถัมภ์) จำนวน 23 หลักสูตร 7.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) จำนวน 16 หลักสูตร 8.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) จำนวน 21 หลักสูตร 9.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) จำนวน 32 หลักสูตร 10.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ อุปถัมภ์) จำนวน 22 หลักสูตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละพื้นที่ภาคเรียนที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 มีรายละเอีดดังนี้ 1.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง1) จำนวน 26 หลักสูตร 2.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) จำนวน 25 หลักสูตร 3.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2) จำนวน 25 หลักสูตร 4.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) จำนวน 28 หลักสูตร 5.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) จำนวน 32 หลักสูตร 6.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุปถัมภ์) จำนวน 23 หลักสูตร 7.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) จำนวน 16 หลักสูตร 8.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) จำนวน 21 หลักสูตร 9.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) จำนวน 32 หลักสูตร 10.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ อุปถัมภ์) จำนวน 22 หลักสูตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละพื้นที่ ภาคเรียนที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ 1.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) จำนวน 25 หลักสูตร 2.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) จำนวน 45 หลักสูตร 3.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุปถัมภ์) จำนวน 20 หลักสูตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จำนวนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เปิดสอนในโรงเรียนฝีกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ทั้งสิ้น 110 หลักสูตร ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการพิจารณาการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละพื้นที่ ทั้ง 110 หลักสูตร เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านกระบวนการสำรวจความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน แต่ละพื้นที่ ทั้ง 110 หลักสูตรแล้ว ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้เสริม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้เสริม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :77.91


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
77.91

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 3/2561 ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 3/2561 ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562 -ภาคเรียนที่ 2/2561 มีผู้สมัคร 6,586 คน -ภาคเรียนที่ 3/2561 มีผู้สมัคร 5,481 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างเปิดภาคเรียน 1/2562 ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2562 - สิงหาคม 2562 1.ภาคเรียนที่ 2/2561 มีผู้สมัคร 6,688 คน 2.ภาคเรียนที่ 3/2561 มีผู้สมัครเรียน 6,162 คน 3.ภาคเรียนที่ 1/2562 มีผู้สมัครเรียน จำนวน 1,858 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพของผู้เข้ารับการอบรมฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น ให้กับประชาชนทั่วไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - มีผู้สมัครเรียน จำนวน 17,598 คน - มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 14,699.คน - มีผู้ที่นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม จำนวน 11,453 คน สรุป มีผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้เสริม คิดเป็นร้อยละ 77.91 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ในปีงบประมาณ 2561 เปิดสอนมากกว่า 90 วิชาชีพ ผลการดำเนินงาน จำแนกตามภาคการศึกษาดังนี้ ภาคเรียนที่ 2/2561 (ระหว่าง 1 กันยายน - 3 ธันวาคม 2561) มีผู้สมัคร 6,688 คน มีผู้สำเร็จการศึกษา 4,933 คน และมีผู้ที่นำความรู้ไปใช้ในการ ประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม 3,616 คน 2. ในปีงบประมาณ 2562 เปิดสอน จำนวน…. วิชาชีพ ผลการดำเนินงาน จำแนกตามภาคการศึกษา ดังนี้ ภาคเรียนที่ 3/2561 (ระหว่าง 22 ธันวาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) มีผู้สมัคร 6,260 คน มีผู้สำเร็จการศึกษา 4,623 คน มีผู้ที่นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม 3,490คน ภาคเรียนที่ 1/2562 (ระหว่าง 15 พฤษภาคม - 25 สิงหาคม 2561) มีผู้สมัคร 9,860 คน มีผู้สำเร็จการศึกษา 5,143 คน และมีผู้ที่นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม 4,347 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(20) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :55.05

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
55.05

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดดำเนินการอบรมแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 6 รุ่น ในเดือนมีนาคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ติดต่อประสานวิทยากร และจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดดำเนินโครงการ/กิจกรรม ณ โรงแรมเดอะ เลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 6 รุ่น ดังนี้ - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ประกอบด้วยสำนักงานเขตคลองเตย บางคอแหลม บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ พระนคร ราชเทวี ลาดกระบัง สาทร - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ประกอบด้วยสำนักงานเขตคันนายาว จตุจักร จอมทอง ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางกะปิ บางกอกน้อย บางแค ลาดพร้าว - รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2562 ประกอบด้วยสำนักงานเขตทุ่งครุ ธนบุรี บางกอกใหญ่ บางขุนเทียน บางบอน ภาษีเจริญ มีนบุรี ราษฎร์บูรณะ หนองแขม - รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ประกอบด้วยสำนักงานเขตคลองสามวา พระโขนง ยานนาวา วัฒนา สะพานสูง สวนหลวง หนองจอก - รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ประกอบด้วยสำนักงานเขตคลองสาน ดอนเมือง ดุสิต บางเขน สายไหม - รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วยสำนักงานเขตดินแดง บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท วังทองหลาง สัมพันธวงศ์ หลักสี่ ห้วยขวาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักพัฒนาสังคมดำเนินการจัดอบรมแบบพักค้าง จำนวน 2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดกาญจนบุรี ไปแล้วจำนวน 6 รุ่น 647 ชุมชน ดังนี้ 1.รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 9-10 มี.ค.62 โดยอบรมชุมชน จำนวน 105 ชุมชน 2.รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 30-31 มี.ค.62 โดยอบรมชุมชน จำนวน 108 ชุมชน 3.รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 20-21 เม.ย.62 โดยอบรมชุมชนจำนวน 102 ชุมชน 4.รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 11-12 พ.ค.62 โดยอบรมชุมชน จำนวน 115 ชุมชน 5.รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 25-26 พ.ค.62 โดยอบรมชุมชน จำนวน 114 ชุมชน 6.รุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 1 - 2 มิ.ย.62 โดยอบรมชุมชน จำนวน 103 ชุมชน ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดอบรม และติดตามผลการจัดทำแผนของชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินการจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดกาญจนบุรี ให้กับกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่เขต จำนวน 6 รุ่น ดังนี้ -รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 -รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 -รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2562 -รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 -รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 -รุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 2.สำนักพัฒนาสังคมมีหนังสือ ที่ กท 1503/0472 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัดบูรณาการร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัดบูรณาการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้สำนักงานเขตร่วมกันชุมชนในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนพร้อมทั้งกำหนดให้ส่งแผนพัฒนาชุมชนฯ ดังกล่าว ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 3.ชุมชนที่จัดทำแผนพัฒนาชุมชน มีจำนวนทั้งสิ้น 1,139 ชุมชน , จำนวนชุมชนทั้งหมด 2,069 ชุมชน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 55.05 (1139 X 100)/2069 = 55.05

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(21) ร้อยละความสำเร็จในการตอบข้อหารือ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละความสำเร็จในการตอบข้อหารือ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตอบข้อซักถาม ข้อหารือต่างๆ ดังนี้ 1.เดือนตุลาคม 2561 ตอบข้อหารือฯ เสร็จสิ้น จำนวน 8 เรื่อง 2.เดือนพฤศจิกายน 2561 ตอบข้อหารือฯ เสร็จสิ้น จำนวน 39 เรื่อง รวมข้อหารือทั้งหมด จำนวน 47 เรื่อง ตอบข้อหารือได้ 47 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตอบข้อซักถาม ข้อหารือต่างๆ ดังนี้ 1.เดือนมกราคม 2562 ตอบข้อหารือฯ เสร็จสิ้น จำนวน 8 เรื่อง 2.เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตอบข้อหารือฯ เสร็จสิ้น จำนวน 10 เรื่อง 3.เดือนมีนาคม 2562 ตอบข้อหารือฯ เสร็จสิ้น จำนวน 10 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตอบข้อซักถาม ข้อหารือต่างๆ ดังนี้ 1.เดือนเมษายน 2562 ตอบข้อหารือฯ เสร็จสิ้น จำนวน 14 เรื่อง 2.เดือนพฤษภาคม 2562 ตอบข้อหารือฯ เสร็จสิ้น จำนวน 21 เรื่อง 3.เดือนมิถุนายน 2562 อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตอบข้อซักถาม ข้อหารือต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ - เดือนตุลาคม 2561 ตอบข้อหารือฯ เสร็จสิ้น จำนวน 8 เรื่อง - เดือนพฤศจิกายน 2561 ตอบข้อหารือฯ เสร็จสิ้น จำนวน 39 เรื่อง - เดือนธันวาคม 2561 ตอบข้อหารือฯ เสร็จสิ้น จำนวน 8 เรื่อง - เดือนมกราคม 2562 ตอบข้อหารือฯ เสร็จสิ้น จำนวน 8 เรื่อง - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตอบข้อหารือฯ เสร็จสิ้น จำนวน 10 เรื่อง - เดือนมีนาคม 2562 ตอบข้อหารือฯ เสร็จสิ้น จำนวน 10 เรื่อง - เดือนเมษายน 2561 ตอบข้อหารือฯ เสร็จสิ้น จำนวน 14 เรื่อง - เดือนพฤษภาคม 2562 ตอบข้อหารือฯ เสร็จสิ้น จำนวน 21 เรื่อง - เดือนมิถุนายน 2562 ตอบข้อหารือฯ เสร็จสิ้น จำนวน 30 เรื่อง - เดือนกรกฎาคม 2562 ตอบข้อหารือฯ เสร็จสิ้น จำนวน 15 เรื่อง - เดือนสิงหาคม 2562 ตอบข้อหารือฯ เสร็จสิ้น จำนวน 39 เรื่อง รวมดำเนินการเสร็จสิ้น 202 เรื่องจากจำนวนข้อซักถาม ข้อหารือทั้งหมด 202 เรื่อง ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 (202 x 100) / 202 = 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(22) ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีทักษะในการทำธุรกิจสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้า
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีทักษะในการทำธุรกิจสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้า

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :11.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
11.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปรับปรุงข้อมูลผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ล่าสุดเดือน พฤศจิกายน 2561 ดำเนินการแล้ว จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ 1.รุ่นที่ 1 วันที่ 17-19 ธ.ค.61 2.รุ่นที่ 2 วันที่ 19-21 ธ.ค.61 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รวมผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) จำนวน 534 ผลิตภัณฑ์ และทำการแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงข้อมูลผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ล่าสุดเดือน พฤศจิกายน 2561 ดำเนินการแล้ว จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ 1.รุ่นที่ 1 วันที่ 17-19 ธ.ค.61 2.รุ่นที่ 2 วันที่ 19-21 ธ.ค.61 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รวมผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีทักษะในการทำธุรกิจสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ขณะนี้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน 2.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิตอล 4.0 จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ - รุ่นที่ 1 วันที่ 17-19 ธ.ค.61 - รุ่นที่ 2 วันที่ 19 - 21 ธ.ค.61 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รวมผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน 3.ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีทักษะในการทำธุรกิจสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิตอล 4.0 เมื่อวันที่ 17-21 ธ.ค. 61 ณ โรงแรมปรินส์ตัน พาร์ค สวีท โดยมีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นวิทยากร มีผู้ประกอบการฯ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน 2.มีผู้ประกอบการฯ จำนวน 11 คน ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสินค้าของตนเอง ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 11 (จากผลการประเมินรอบ 6 เดือน ในการใช้สื่อออนไลน์กับการดำเนินธุรกิจสำรวจการใช้สื่อออนไลน์ในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยผลที่ได้รับ คือ จำนวนยอดขายและลูกค้าเพิ่มขึ้น) (11 x 100)/100 = 11

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(23) ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความเป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความเป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.62


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
5.62

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.สำรวจผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม 2.รับลงทะเบียนผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) จำนวน 534 ผลิตภัณฑ์ และทำการแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 534 ผลิตภัณฑ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) จำนวน 534 ผลิตภัณฑ์ และทำการส่งเสริมแประชาสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพของสินค้า จำนวน 534 ผลิตภัณฑ์ 2.สำรวจผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม และรับลงทะเบียนผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ทั้งสิ้น 534 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับการส่งเสริมฯ จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้การดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.1 ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิตอล 4.0 เมื่อวันที่ 17-21 ธ.ค. 61 ณ โรงแรมปรินส์ตัน พาร์ค สวีท โดยมีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นวิทยากร มีผู้ประกอบการฯ เข้ารับการ ฝึกอบรม จำนวน 100 คน ซึ่งมีผู้ประกอบการฯ จำนวน 11 คน ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสินค้าของตนเอง (จากผลการประเมินรอบ 6 เดือน ในการใช้สื่อออนไลน์กับการดำเนินธุรกิจสำรวจการใช้สื่อออนไลน์ในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยผลที่ได้รับ คือ จำนวนยอดขายและลูกค้าเพิ่มขึ้น) 1.2 โครงการอบรมนวัตกรรมการตลาดออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)มีผู้ประกอบการฯ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน ซึ่งมีผู้ประกอบการฯ จำนวน 30 คน ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสินค้าของตนเอง ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 5.62 (30 ผลิตภัณฑ์ x 100)/534 ผลิตภัณฑ์ = 5.62

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(24) ร้อยละของยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ร้อยละของยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :85.13


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
85.13

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.สำรวจสถานที่ดำนินโครงการ 2.ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างลงระบบ E-bidding 3.จัดทำร่าง TOR

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2019ดำเนินการระหว่างวันที่ 6-10 มี.ค.62 ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแค เขตภาษีเจริญ มีจำนวนบูธทั้งหมด 300 บูธ -ยอดผู้เข้าร่วมงาน 75,100 คน -ยอดจำหน่าย 21,046,000 บาท 2.โครงการตลาดชานกรุงในพื้นที่เขตชั้นนอกกรุงเทพมหานคร ดำเนินการระหว่างวันที่ 21-25 มี.ค.62 ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค เขตประเวศ มีจำนวนบูธ 200บูธ -ยอดผู้เข้าร่วมงาน 41,700 คน -ยอดจำหน่าย 5,981,786 บาท สรุป ยอดผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 116,800 ยอดจำหน่ายทั้งหมด 27,027,786 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ดำเนินการวันที่ 6-10 มีนาคม 2562 จำนวน 300 บูธ ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค มียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 20,389,000.- บาท 2.โครงการตลาดชานกรุงในพื้นที่เขตชั้นนอกกรุงเทพมหานคร ดำเนินการวันที่ 21-25 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าพาราไดร์ พาร์ค เขตประเวศ มีผู้ประกอบการร่วมจำหน่ายสินค้า 200 รายการ ยอดจำหน่าย 5,981,786 บาท 3.โครงการตลาดกลางกรุงในพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการในวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2562 จำนวน 100 บูธ ณ ลานมันนี่พาร์ค ชั้น 4 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เขตปทุมวัน ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปี 2561 จำนวน 15,103,202 บาท ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปี 2562 จำนวน 26,370,786 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand 2019) ดำเนินการเมื่อวันที่ 6-10 มี.ค.62 ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค เขตภาษีเจริญ ยอดจำหน่าย 20,389,000.-บาท มียอดผู้เข้าร่วมงาน 54,810 คน กิจกรรม ประกอบด้วย -การจำหน่ายและแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ผลิตภัณฑ์ชุมชนการจำหน่ายอาหารอร่อยชวนชิมและของดีกรุงเทพมหานคร จำนวน 300 บูธ -การสาธิตการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand)และผลิตภัณฑ์ชุมชน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 2.โครงการตลาดชานกรุงในพื้นที่เขตชั้นนอกดำเนินการแล้วระหว่างวันที่ 21-25 มี.ค. 62 ณ ศูนย์สรรพสินค้าพาราไดซ์พาร์คเขตประเวศ ยอดจำหน่าย 5,981,786.-บาท มียอดผู้เข้าร่วมงาน 14,258 คน กิจกรรมประกอบด้วย -การจำหน่ายและแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ผลิตภัณฑ์ชุมชน การจำหน่ายอาหารอร่อยชวนชิมและของดีกรุงเทพมหานคร จำนวน 200 บูธ กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น กิจกรรมการแสดงบนเวทีและกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ 3.โครงการตลาดกลางกรุงในพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพมหานคร ดำเนินการแล้วระหว่างวันที่ 3-7 ก.ค. 62 ณ ศูนย์สรรพสินค้า MBK center ชั้น 4 เขตปทุมวัน ยอดจำหน่าย 2,509,048.-บาท ผู้เข้าร่วม 11,049 คน กิจกรรมประกอบด้วย -การจำหน่ายและแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand)ผลิตภัณฑ์ชุมชน การจำหน่ายอาหารอร่อยชวนชิมและของดีกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 บูธ กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น กิจกรรมการแสดงบนเวทีและ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายอื่นๆ 4.ยอดจำหน่ายปี 2561 จำนวนเงิน 11,012,850.-บาท 5.ยอดจำหน่ายปี 2562 จำนวนเงิน 20,389,000.-บาท ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 85.13 (20,389,000 - 11,012,850)/11,012,850 x 100 = 85.13

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(25) ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรมีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี/เครื่องมือทางการผลิต การบริหารจัดการ ฯลฯ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรมีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี/เครื่องมือทางการผลิต การบริหารจัดการ ฯลฯ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :94.83


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
91.37

100 / 100
3
91.37

100 / 100
4
94.83

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับใช้เทคโนโลยี/เครื่องมือการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการ จำนวน 58 คน เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี 2.ได้ทำการทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน (Pre-test,Post-test) ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาจำนวน 58 คน มีจำนวน 53 คน ที่มีความรู้เพิ่มขึ้น 3.สำนักพัฒนาสังคม มีแผนจะลงพื้นที่แปลงเกษตรกร เพื่อติดตามประเมินผลโดยนักวิชาการเกษตรในช่วงเดือน มีนาคม - มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยการจัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงานให้ความรู้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร จำนวน 58 คน เมื่่อวันที่ 28-30 พ.ย.2561 ณ จังหวัดจันทบุรี 1.ผลการทดสอบความรู้ การทดสอบ Pretest และ Potst test แก่เกษตรกร จำนวน 52 คน พบว่ามีเกษตรกร จำนวน 2คน มีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 91.37 2.การนำความรู้ไปปฏิบัติได้ อยู่ในระหว่างจัดทำแผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามว่าเกษตรกรฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่ ซึ่งจะลงพื้นที่ช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยการจัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงานให้ความรู้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร จำนวน 58 คน เมื่่อวันที่ 28-30 พ.ย.2561 ณ จังหวัดจันทบุรี 1.ผลการทดสอบความรู้ การทดสอบ Pretest และ Potst test แก่เกษตรกร จำนวน 52 คน พบว่ามีเกษตรกร จำนวน 2คน มีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 91.37 2.การนำความรู้ไปปฏิบัติได้ ได้จัดทำแผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามว่าเกษตรกรฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลว่าเกษตรกรสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้หรือไม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยการจัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงานให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร จำนวน 58 คน เมื่อวันที่ 28-30 พ.ย. 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี 1.ผลการทดสอบความรู้ การทดสอบ Pretest และ Post test แก่เกษตรกร จำนวน 58 คน พบว่ามีเกษตรกร จำนวน 53 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 91.37 2.การนำความรู้ไปปฏิบัติได้ สำนักพัฒนาสังคมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามและประเมินผลว่าเกษตรกรฯ จำนวน 58 ราย สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้หรือไม่ อย่างไร พบว่ามีเกษตรกรจำนวน 55 คน สามารถนำความรู้ที่ได้จาก การอบรมไปปฏิบัติได้จริง ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 94.83 (55 ราย x 100)/ 58 ราย = 94.83 %

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(26) ร้อยละของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัย เป็นที่ยอมรับจากตลาด/ผู้บริโภค
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ร้อยละของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัย เป็นที่ยอมรับจากตลาด/ผู้บริโภค

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :71.63


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
71.63

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างวางแผนการลงพื้นที่ติดตามประเมินผล ผลผลิตด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัยเป็นที่ยอมรับจากตลาด ซึ่งจะลงพื้นที่ช่วงเดือน มีนาคม-มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผลิตสินค้าเกษตรให้ได้รับมาตรฐานปลอดภัยเป็นที่ยอมรับจากตลาดผู้บริโภค (ได้รับมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก) ซึ่งเป็นผลช้าเนื่องจากสินค้าเกษตรมีกระบวนการและขั้นตอนการผลิตที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลเกษตรกรผู้ประกอบการ ผลิตสินค้าเกษตรให้ได้รับมาตรฐานปลอดภัยเป็นที่ยอมรับจากตลาดผู้บริโภค (ได้รับมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก) ซึ่งเห็นผลช้าเนื่องจากสินค้าเกษตรมีกระบวนการและขั้นตอนการผลิตที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรกรุงเทพมหานครทำการเกษตรปลอดภัยสารพิษส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรได้รับมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอื่นๆ จากหน่วยงานภายนอก จำนวน 141 ชนิด ซึ่งเกษตรกรสามารถพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP และมาตรฐานอื่นๆ จำนวน 101 ชนิด ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 71.63 (101 x 100) / 141 = 71.63 %

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(27) ร้อยละของสินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ร้อยละของสินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :40.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
40.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำแผนลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ช่วงเดือน มีนาคม-มิถุนาย 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตร / แปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล การผลิตสินค้าเกษตร/แปรรูป สินค้าเกษตรว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นเท่าใด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยการแนะนำให้ความรู้ ส่งเสริม ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบสินค้าเกษตรที่เพิ่มมูลค่ากับสินค้าเกษตรไม่เพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรได้เห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มมูลค่า สามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าได้มากขึ้นและสำนักพัฒนาสังคมได้จัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าการเกษตรให้แก่เกษตรกร (กทม.1, 2) ในการนี้มีสินค้าเกษตร เข้าร่วม 45 ชนิด และมีสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 18 ชนิด ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 40 (18 x 100) / 45 = 40 %

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(28) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :94.68


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
94.68

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดดำเนินการอบรมแบบพักค้าง 4 วัน 3 คืน ณ จังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ในเดือน มกราคม - มิถุนายน 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ติดต่อประสานวิทยากร และจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดดำเนินการอบรมแบบพักค้าง 4 วัน 3 คืน ณ จังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ในเดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำหนังสือขอจัดสรรงบประมาณปี2562เพิ่มเติมถึงสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2.อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาความเหมาะสมของโครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง แบบพักค้าง 4 วัน 3 คืน ณ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย ให้กับหัวหน้าหน่วยงาน รองผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร นักพัฒนาสังคมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สังกัดสำนักพัฒนาสังคม จำนวน 44 คน หัวหน้าฝ่าย รักษาการหัวหน้าฝ่าย หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมที่ได้รับมอบหมาย สังกัดสำนักงานเขต จำนวน 50 คน รวม 94 คน ดำเนินการเมื่อวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2562 2.จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 94 คน 3.จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้จากการอบรมเพิ่มขึ้นจำนวน 89 คน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ (89/94) x 100 = 94.68

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(29) ร้อยละของความสำเร็จในการบันทึกการปรับปรุง แก้ไขรายการข้อมูลในทะเบียนประวัติข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของความสำเร็จในการบันทึกการปรับปรุง แก้ไขรายการข้อมูลในทะเบียนประวัติข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการปรับปรุงรายการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 2.ดำเนินการเปลี่ยนชื่อสกุล ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่แจ้งความประสงค์จำนวน 3 ราย 3.ดำเนินการเพิ่มวุฒิทางการศึกษาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่แจ้งความประสงค์จำนวน 3 ราย 4.ดำเนินการเพิ่มข้อมูลการสมรสข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่แจ้งความประสงค์จำนวน 2 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ในทะเบียนประวัติของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระดับชำนาญการขึ้นไป จำนวน 77 ราย (ตามหนังสือสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ที่ กท 0404/300 ลว.8 ม.ค.62) 2.ดำเนินการเพิ่มรายการการอบรมของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่แจ้งความประสงค์ จำนวน 3 ราย (กท 1501/393 ลว.11 ก.พ.62) 3.ดำเนินการปรับปรุงรายการประวัติลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ราย เนื่องจากการแต่งตั้งลูกจ้างประจำ (คส.สพส.ที่ 22/2562 ลว.8 ก.พ.62) 4.ดำเนินการปรับปรุงรายการประวัติลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ราย เนื่องจากการลาออก (คส.สพส.ที่ 028/2562 ลว.14 ก.พ.62) 5.ดำเนินการปรับปรุงรายการสังกัดใหม่เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้าง - ข้าราชการสามัญ 145 ราย - ข้าราชการครู 89 ราย 6.ดำเนินการปรับปรุงรายการประวัติลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ราย เนื่องจากการช่วยราชการ (คส.สพส.ที่ 043/2562 ลว.27 ก.พ.62)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.เพิ่มรายการการอบรมของข้าราชการฯ สามัญที่แจ้งความประสงค์ จำนวน 9 ราย 2.ปรับปรุงรายการประวัติข้าราชการครูฯ เนื่องจากการเลื่อนวิทยาฐานะ จำนวน 1 ราย 3.ปรับปรุงรายการประวัติลูกจ้างประจำจำนวน 130 ราย ตามมาตรฐานกำหนดลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 4.ปรับปรุงรายการประวัติข้าราชการฯ สามัญเนื่องจากการย้าย จำนวน 1 ราย 5.เปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติข้าราชการจำนวน 1 ราย 6.ปรับปรุงรายการประวัติข้าราชการครูฯ เนื่องจากการเลื่อนวิทยฐานะ จำนวน 1 ราย 7.ปรับปรุงรายการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 129 ราย 8.ปรับปรุงรายการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ สามัญ จำนวน 144 ราย 9.ปรับปรุงรายการให้ข้าราชการฯ สามัญได้รับค่าตอบแทน จำนวน 1 ราย 10.ปรับปรุงรายการแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน 4 ราย 11.เพิ่มรายการวุฒิการศึกษาของข้าราชการฯ สามัญ จำนวน 1 ราย 12.ปรับปรุงรายการแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 ราย 13.ปรับปรุงรายการแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน 4 ราย 14.ปรับปรุงรายการรักษาการในตำแหน่งของข้าราชการฯ สามัญ จำนวน 2 รายการ 15.ปรับปรุงรายการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ จำนวน 89 ราย 16.เพิ่มรายการวุฒิการศึกษาของข้าราชการฯ สามัญ จำนวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น 521 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการปรับปรุงรายการเลื่อนเงินเดือน ในวันที่ 1 ต.ค. 61 และ 1 เม.ย. 62 มีรายละเอียดดังนี้ 1.ข้าราชการฯสามัญ จำนวน 323 รายการ 1.2 ข้าราชการครูฯ จำนวน 181 รายการ 1.3 ลูกจ้างประจำ จำนวน 252 รายการ 1.4 ปรับปรุงรายการข้อมูลการสมรส จำนวน 4 ราย 1.5 ปรับปรุงรายการเพิ่มวุฒิการศึกษา จำนวน 9 ราย 1.6 ปรับปรุงรายการการอบรม จำนวน 12 ราย 1.7 ปรับปรุงรายการประวัติจากการแต่งตั้ง (ย้าย,ช่วยราชการ,เลื่อนระดับ,ลาออก) จำนวน 415 ราย 1.8 ปรับปรุงรายการประวัติชื่อตัว-ชื่อสกุล จำนวน 3 ราย 1.9 ปรับปรุงรายการที่อยู่ปัจจุบัน จำนวน 77 ราย รวมรายการปรับปรุงทั้งสิ้น 1,276 รายการ ดำเนินการสำเร็จจำนวน 1,276 รายการ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 (1276 x 100) / 1276 = 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(30) ร้อยละความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :96.32

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.46

100 / 100
2
79.42

100 / 100
3
52.47

100 / 100
4
96.32

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักพัฒนาสังคมดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 6.46

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักพัฒนาสังคมดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 79.42

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักพัฒนาสังคมดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 52.47

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักพัฒนาสังคมดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 23 กันยายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 96.32

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(31) ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
55.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 2.คณะกรรมการฯ มีการประชุมค้นหา ระบุและประเมินจัดลำดับและวางแผนการจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญของตัวชี้วัดมาตรการในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงาน (เฉพาะตัวชี้วัดที่เจรจาตกลงกับคณะกรรมการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) และบันทึกข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวในแบบฟอร์ม SR1 (ตาราง SR1X อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ 3.คณะกรรมการฯ นำความเสี่ยงของตัวชี้วัดตามแบบฟอร์ม SR1 ที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด 3 ลำดับแรกมาพิจารณา และจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด มาจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์ม SR2 จัดทำ 1 แบบฟอร์มต่อ 1 โครงการ) พร้อมระบุแผนการจัดการความเสี่ยงและกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงให้ครบถ้วนตามแนวทางที่กำหนด 4.หน่วยงานส่งตามฟอร์ม SR1 และ SR2 ที่ผ่านการพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเรียบร้อยแล้วให้สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.หน่วยงานส่งแบบฟอร์ม SR1 และ SR2 ที่ผ่านการพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ให้สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 2.สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของรายงานตามแบบฟอร์ม SR1 และ SR2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.หน่วยงานส่งแบบฟอร์ม SR1 และ SR2 ที่ผ่านการพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ให้สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 2.สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของรายงานตามแบบฟอร์ม SR1 และ SR2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 2.การค้นหา ระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงของตัวชี้วัดมาตรการที่เจรจาตกลง (ตารางSR 1) หน่วยงานนำตัวชี้วัดมาตรการที่เจรจาตกลงกับคณะกรรมการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ซึ่งระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงานมาใส่ไว้ในตาราง SR 1 ได้อย่างครบถ้วนทุกตัว 3.การบริหารความเสี่ยงของโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัดเจรจาตกลงฯ (แบบฟอร์ม SR 2) โครงการที่หน่วยงานนำมาบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม SR 2 ต้องเป็นโครงการที่สนับสนุน ตัวชี้วัดมาตรการที่เจรจาตกลงกับคณะกรรมการเจรจาตกลงฯ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน ซึ่งระบุไว้ในตาราง SR 1 และประเมินความเสี่ยงไว้แล้ว โดยต้องเลือกมาอย่างน้อย 3 โครงการ (เฉพาะโครงการที่มีงบประมาณสนับสนุน) เรียงตามลำดับของความเสี่ยงที่ระบุไว้ในตาราง SR 1 (เริ่มจากความเสี่ยงลำดับที่ 1 ก่อน หากมีโครงการที่มีงบประมาณไม่ครบ 3 โครงการ เพื่อที่จะนำไปบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม SR 2 หน่วยงานจะต้องพิจารณาโครงการของความเสี่ยงในลำดับที่ 2, 3 และ 4 ต่อไปจนกว่าจะได้โครงการครบตามจำนวนขั้นต่ำ คือ 3 โครงการ) 4. หน่วยงานส่งแบบฟอร์ม SR 1 และ SR 2 ที่ผ่านการพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ให้สำนักงานตรวจสอบภายในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง คือ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยแนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานที่มีการพิจารณาความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม SR 1 และ SR 2 มาด้วย 5.ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารความเสี่ยงสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จะประสานขอผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงาน จากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 6.การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน หน่วยงานจัดทำรายงานการควบคุมภายใน จำนวน 2 แบบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ได้แก่ 6.1 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 กทม.) 6.2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5 กทม.) ส่งภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(32) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ระบบ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระบบ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษากระบวนการให้บริการและการทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษากระบวนการให้บริการและการทำงาน จัดทำระบบ จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการนำเข้าระบบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักพัฒนาสังคมจัดทำระบบบริหารการสงเคราะห์ประชาชน โดยให้สำนักงานเขตบันทึกข้อมูล Case ผ่านระบบบริหารการสงเคราะห์ประชาชน และสำนักพัฒนาสังคมจะนำข้อมูลจากระบบมาพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เดือนมิ.ย.62 จัดประชุมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและทำความเข้าใจการทำงานของระบบในภาพรวม ในเดือน ก.ค.62 จะเริ่มมีการนำเข้าข้อมูลในระบบเพื่อทดลองการใช้งานของระบบต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักพัฒนาสังคมจัดทำระบบบริหารการสงเคราะห์ประชาชน โดยให้สำนักงานเขตบันทึกข้อมูล Case ผ่านระบบบริหารการสงเคราะห์ประชาชน และสำนักพัฒนาสังคมจะนำข้อมูลจากระบบมาพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เดือนมิ.ย.62 จัดประชุมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและทำความเข้าใจการทำงานของระบบในภาพรวม ในเดือน ก.ค.62 จะเริ่มมีการนำเข้าข้อมูลในระบบเพื่อทดลองการใช้งานของระบบต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด