ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50180000

Home Home SED


๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (ตชว.เจรจาตกลง ๒)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
2. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

(ตชว.เจรจาตกลง ๒)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :20.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
9.52

100 / 100
3
13.83

0 / 0
4
10.72

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์และรวบรวมไว้ที่สำนักงานเขตเพื่อนำส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม ปริมาณขยะอันตรายประจำเดือน ธันวาคม 2562 ได้ 700 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายและจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถจัดเก็บขยะอันตรายทุกอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนต.ค. 62-มี.ค. 63 ดำเนินการจัดเก็บได้ 5.35 ตัน วิธีคิดคำนวณ 8.43 ตัน/ปี =20 (ตามเป้าหมาย) ดำเนินการได้ 5.35 ตัน 5.35x15/8.43=9.52 หมายเหตุ - ไตรมาสที่ 1 การคำนวณคลาดเคลื่อน จึงขอแก้ไขคำนวนตามรายละเอียดข้างต้นนี้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายและจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถจัดเก็บขยะอันตรายทุกอาทิตย์ ดังนี้ เดือนเม.ย. 63= 1.2 ตัน เดือนพ.ค. 63=0.75 ตัน เดือนมิ.ย. 63 =0.47 ตัน รวม 2.42 ตัน สรุป ไตรมาส 1 - ไตรมาส 3= 7.77 ตัน คิดเป็นร้อยละ 13.83 หรือร้อยละ 92.50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - เนื่องจากมีการปรับเป้าหมายจากเดิม ร้อยละ 15 เหลือเป้าหมาย ร้อยละ 10 สามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่เดือนต.ค. 62- เดือนก.ย. 63 ได้ 8,650 กก. คิดเป็นร้อยละ 107.19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 1. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร (ตชว.เจรจาตกลง ๑)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
1. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
(ตชว.เจรจาตกลง ๑)

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค. - ธ.ค. 62 1. ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการให้สำนักการระบายน้ำ 2. ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ โดยส่งเอกสารข้อมูลสถานประกอบการให้สำนักการระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 -ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่สถานประกอบการในเรื่องน้ำเสียและค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสีย ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 60 หมายเหตุ - แก้ไขไตรมาส 1 ผลงานที่ทำได้ จาก 20 เป็น 1 ฐานข้อมูล ความก้าวหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 -ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่สถานประกอบการในเรื่องน้ำเสียและค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสีย จำนวน 36 แห่ง จากเป้าหมายทั้งหมด 72 แห่ง คิดเป็นความเก้าวหน้าร้อยละ 50 เดือนเม.ย. 63- 0 สถานประกอบการ เดือนพ.ค. 63 - 16 สถานประกอบการ เดือนมิ.ย. 63 - 16 สถานประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - จัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ จำนวน 1 ฐานข้อมูล (100%) โดยดำเนินการ ดังนี้ 1. ดำเนินการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อแบบสำรวจข้อมูลน้ำเสีย 2. ขออนุมัติจัดทำโครงการ 3. สำรวจและหาจำนวนสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขต 4. สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจ 5. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียแก่สถานประกอบการ จำนวน 72 สถานประกอบการ จากเป้าหมาย 72 สถานประกอบการ 6. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารและสำนักการระบายน้ำทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (ตชว.เจรจาตกลง ๒)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด
2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 

 (ตชว.เจรจาตกลง ๒)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :20.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
3.61

100 / 100
3
18.14

0 / 0
4
18.77

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ (ส่งของเรียบร้อยแล้ว) อยู่ในระหว่างตั้งฏีกาเบิกจ่ายเงินแก่ผู้ขาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร จากข้อมูลการนำขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ใบไม้มาใช้ประโยชน์ ต.ค. 62-ก.พ. 63 จำนวน 1,493.70 ตัน คิดเป็นร้อยละ 18.03 ข้อมูลของเดือนมี.ค. 63 สำนักสิ่งแวดล้อมฯ ยังไม่ให้ข้อมูล หมายเหตุ- ไตรมาส 1 ผลงานที่ทำได้ เดิมลงไว้ 20 เนื่องจากมีการคำนวณคลาดเคลื่อน ต้องดำเนินการคำนวณที่ถูกต้อง ดังนี้ ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำไปใช้ประโยชน์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 จำนวน 8,281.26 คิดเป็น 20 ตามเป้าหมาย เมื่อดำเนินการได้ 1,493.70 ตัน คิดได้ ดังนี้ 1,493.70x20/8,281.86=3.61 จึงขอแก้ไขผลงานที่ทำได้เป็นจำนวน 3.61 แทน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3- รณงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์พื้นที่เขตตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร จากข้อมูลการนำขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ใบไม้มาใช้ประโยชน์ เดือนเม.ย. 63- 3,616 ตัน เดือนพ.ค. 63 จำนวน 1,143.86 ตัน เดือนมิ.ย. 63 จำนวน 1,015 ตัน สรุป ไตรมาส 1- ไตรมาส 3 = 7,513 ตัน คิดเป็นร้อยละ 18.14 หรือดำเนินการได้ร้อยละ 90.72

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - รณงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์พื้นที่เขตตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร จากข้อมูลการนำขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ใบไม้มาใช้ประโยชน์ เดือนต.ค. 62 - ก.ย. 63 จำนวน 1,015 ตัน สรุป ไตรมาส 1- ไตรมาส 4 = 9,931.07 ตัน คิดเป็นร้อยละ 18.77 หรือดำเนินการได้ร้อยละ 125.12

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(4) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการ เกิดอาชญากรรม (ตชว.เจรจาตกลง ๓)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการ เกิดอาชญากรรม
(ตชว.เจรจาตกลง ๓)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.00

100 / 100
2
48.00

100 / 100
3
66.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา เฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม สภาพแวดล้อมของพื้นที่และความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียน ดังนี้ 1. จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 5 จุด โดยดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 2 ครั้ง/วัน/จุด ดังนี้ 1.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร ถนนเพชรเกษม เดือนต.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง 1.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 5 เดือนต.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง 1.3 จุดเสี่ยงบริเวณพิ้นที่วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร เดือนต.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง 1.4 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่จุดกลับรถใต้สะพานบางไผ่ เดือนต.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง 1.5 จุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร เดือนต.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง 2. จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน จำนวน 4 จุด (โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร) ดังนี้ 2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธาราม 2.3 หน้าโรงเรียนวัดดีดวด 2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ดำเนินการอำนวยความสะดวกการจราจร 2 ครั้ง/วัน/จุด - โรงเรียนวัดท่าพระ การดำเนินการ เดือนต.ค. 62 (ปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ต.ค. 62) เดือนพ.ย. 62 จำนวน 42 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 36 ครั้ง โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ การดำเนินการ เดือนต.ค. 62 (ปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ต.ค. 62) เดือนพ.ย. 62 จำนวน 42 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 36 ครั้ง 3. จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด 1 ครั้ง/วัน/จุด ประกอบด้วย 3.1 จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 2 จุด ดังนี้ 3.1.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร 3.1.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่วัดอรุณราชวรารามวรวิหาร โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด เดือนต.ค. 62 จำนวน 31 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 30 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 31 ครั้ง 3.2 จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 4 จุด (โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร) ดังนี้ 3.2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 3.2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธาราม 3.2.3 หน้าโรงเรียนวัดดีดวด 3.2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด เดือนต.ค. 62 จำนวน 31 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 30 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 31 ครั้ง 4. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนสายหลัก ดังนี้ ถนนอิสรภาพ ถนนวังเดิม ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนเพชรเกษม ถนนพาณิชยการธนบุรี และถนนรัชดาภิเษก ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 4.1 ดำเนินการออกตรวจตรากวดขัน 2 ครั้ง/วัน ดังนี้ เดือนต.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง 4.2 ผลการดำเนินการจับกุมเปรียบเทียบปรับ ดังนี้ เดือนต.ค. 62 ถนนเพชรเกษม จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 6,000 บาท รวม 4 ราย เป็นเงิน 8,000 บาท เดือนพ.ย. 62 ถนนเพชรเกษม จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 4,000 บาท ถนนจรัญสินทวงศ์ จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 4,000 บาท รวม 4 ราย เป็นเงิน 8,000 บาท เดือนธ.คง 62 (วันที่ 1- 25 ธ.ค. 62) ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 10,000 บาท รวม 5 ราย เป็นเงิน 10,000 บาท 5. การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 5 จุด 5.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร ถนนเพชรเกษม 5.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 5 5.3 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร 5.4 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่จุดกลับรถใต้สะพานบางไผ่ 5.5 จุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 6. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยการบริการรับ-ส่งประชาชนในบริเวณพื้นที่หรือเส้นทางที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยจากการเดินทางสัญจรในช่วงเวลากลางคืน ในพื้นที่เขตที่กำหนด จำนวน 2 จุดบริเวณถนนพาณิชยการธนบุรี 9 และ 11 ระหว่างเวลา 21.00 น.- 24.00 น. โดยดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจ” ให้สำนักเทศกิจทราบ 2 ครั้ง/เดือน ผลการดำเนินงาน ดังนี้ เดือนต.ค. 62 จำนวน 2 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 2 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 2 ครั้ง รวม 6 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา เฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม สภาพแวดล้อมของพื้นที่และ ความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียน ดังนี้ 1. จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 5 จุด โดยดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 2 ครั้ง/วัน/จุด ดังนี้ 1.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่ บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานนาวจำเนียร ถนนเพชรเกษม เดือนมกราคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 58 ครั้ง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง 1.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 5เดือนมกราคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 58 ครั้ง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง 1.3. จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเดือนมกราคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 58 ครั้ง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง 1.4. จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่จุดกลับรถใต้สะพานบางไผ่ เดือนมกราคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 58 ครั้ง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง 1.5. จุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร เดือนมกราคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 58 ครั้ง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง 2. จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน จำนวน 4 จุด (โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร) ดังนี้ 2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธาราม 2.3 หน้าโรงเรียนวัดดีดวด 2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 2 ครั้ง/วัน/จุด - โรงเรียนวัดท่าพระ การดำเนินการ เดือนมกราคม 2563 จำนวน 44 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 38 ครั้ง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 10 ครั้ง (เดือนมีนาคม 2563 โรงเรียนปิดเทอมวันที่ 9 มีนาคม 2563) - โรงเรียนวัดราชสิทธาราม การดำเนินการ เดือนมกราคม 2563 จำนวน 44 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 38 ครั้ง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 10 ครั้ง (เดือนมีนาคม 2563 โรงเรียนปิดเทอมวันที่ 9 มีนาคม 2563) - โรงเรียนวัดดีดวด การดำเนินการ เดือนมกราคม 2563 จำนวน 44 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 38 ครั้ง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 10 ครั้ง (เดือนมีนาคม 2563 โรงเรียนปิดเทอมวันที่ 9 มีนาคม 2563) - โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ การดำเนินการ เดือนมกราคม 2563 จำนวน 44 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 38 ครั้ง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 10 ครั้ง (เดือนมีนาคม 2563 โรงเรียนปิดเทอมวันที่ 9 มีนาคม 2563) 3. จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด 1 ครั้ง/วัน/จุด ประกอบด้วย 3.1 จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 จุด ดังนี้ 3.1.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร 3.1.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่วัดอรุณราชวรารามราวรวิหาร 3.1.3 จุดเสียงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานนาวจำเนียร โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของกล้องวงจรปิด (CCVT) 1 ครั้ง/วัน/จุด เดือนมกราคม 2563 จำนวน 31 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 29 ครั้ง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 31 ครั้ง 3.2 จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน บริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 4 จุด (โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร) ดังนี้ 3.2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 3.2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธาราม 3.2.3 หน้าโรงเรียนวัดดีดวด 3.2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของกล้องวงจรปิด (CCVT) 1 ครั้ง/วัน/จุด เดือนมกราคม 2563 จำนวน 31 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 29 ครั้ง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 31 ครั้ง 4. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขัน การจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณถนนสายหลัก ดังนี้ ถนนอิสรภาพ ถนนวังเดิม ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนเพชรเกษม ถนนพาณิชยการธนบุรี และถนนรัชดาภิเษก ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 4.1 ดำเนินการออกตรวจตรากวดขัน 2 ครั้ง/วัน ดังนี้ เดือนมกราคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 58 ครั้ง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง 4.2 ผลการดำเนินการจับกุมเปรียบเทียบปรับ ดังนี้ เดือนมกราคม 2563 ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 2 เป็นเงิน 4,000 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน - ราย เป็นเงิน - บาท เดือนมีนาคม 2563 (วันที่ 1 - 25 มีนาคม 2563) ถนนอรุณอมรินทร์ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท 5. การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการ เกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 5 จุด 5.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่ บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานนาวจำเนียร ถนนเพชรเกษม - ได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม - ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 5.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 5 - ได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม - ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ - ได้ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 5.3 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร - ได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม - ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ - ได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ 5.4 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่จุดกลับรถใต้สะพานบางไผ่ 5.5 จุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 5.4 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่จุดกลับรถใต้สะพานบางไผ่ - ได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม - ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 5.5 จุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร - ได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม - ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 6. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกและดูแล ความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยการบริการรับ-ส่ง ประชาชนในบริเวณพื้นที่หรือเส้นทางที่มีความล่อแหลม ต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยจากการเดินทางสัญจร ในช่วงเวลากลางคืน ในพื้นที่เขตที่กำหนด จำนวน 2 จุด บริเวณถนนพาณิชยการธนบุรี 9 และ11 ระหว่างเวลา 21.00 น. – 24.00 น. โดยดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจ” ให้สำนักเทศกิจทราบ 2 ครั้ง/เดือน ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เดือนมกราคม 2563 จำนวน 2 ครั้ง 2. เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 2 ครั้ง 3. เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 2 ครั้ง รวม 6 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา เฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม สภาพแวดล้อมของพื้นที่และ ความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียน ดังนี้ 1. จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 5 จุด โดยดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 2 ครั้ง/วัน/จุด ดังนี้ 1.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่ บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร ถนนเพชรเกษม เดือนเมษายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง 1.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 5 เดือนเมษายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง 1.3. จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร เดือนเมษายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง 1.4. จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่จุดกลับรถใต้สะพานบางไผ่ เดือนเมษายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง 1.5. จุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร เดือนเมษายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน จำนวน 4 จุด ดังนี้ 2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธาราม 2.3 หน้าโรงเรียนวัดดีดวด 2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 2 ครั้ง/วัน/จุด เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และ เดือนมิถุนายน 2563 โรงเรียนปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563) 3. จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด 1 ครั้ง/วัน/จุด ประกอบด้วย 3.1 จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 จุด ดังนี้ 3.1.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร 3.1.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่วัดอรุณราชวรารามราวรวิหาร 3.1.3 จุดเสียงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานนาวจำเนียร โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของกล้องวงจรปิด (CCVT) 1 ครั้ง/วัน/จุด เดือนเมษายน 2563 จำนวน 30 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 31 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 30 ครั้ง 3.2 จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน บริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 4 จุด ดังนี้ 3.2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 3.2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธาราม 3.2.3 หน้าโรงเรียนวัดดีดวด 3.2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของกล้องวงจรปิด (CCVT) 1 ครั้ง/วัน/จุด เดือนเมษายน 2563 จำนวน 30 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 31 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 30 ครั้ง 3.2 จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน บริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 4 จุด ดังนี้ 3.2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 3.2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธาราม 3.2.3 หน้าโรงเรียนวัดดีดวด 3.2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของกล้องวงจรปิด (CCVT) 1 ครั้ง/วัน/จุด เดือนเมษายน 2563 จำนวน 30 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 31 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 30 ครั้ง 4. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขัน การจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนสายหลัก ดังนี้ ถนนอิสรภาพ ถนนวังเดิม ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนเพชรเกษม ถนนพาณิชยการธนบุรี และถนนรัชดาภิเษก ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 4.1 ดำเนินการออกตรวจตรากวดขัน 2 ครั้ง/วัน ดังนี้ เดือนเมษายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง 4.2 ผลการดำเนินการจับกุมเปรียบเทียบปรับ ดังนี้ เดือนเมษายน 2563 ถนนเพชรเกษม จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน - ราย เป็นเงิน - บาท เดือนมิถุนายน 2563 (วันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2563) ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 3,000 บาท ถนนวังเดิม จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท 5. การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการ เกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 5 จุด 5.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่ บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานนาวจำเนียร ถนนเพชรเกษม - ได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม - ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ - ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 5.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 5 - ได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม - ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ - ได้ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า - และดำเนินการทำหนังสือประสาน สจส. เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด 5.3 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร - ได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม - ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ - ได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ 5.4 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่จุดกลับรถใต้สะพานบางไผ่ - ได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม - ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 5.5 จุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร - ได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม - ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 6. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยการบริการรับ-ส่ง ประชาชนในบริเวณพื้นที่หรือเส้นทางที่มีความล่อแหลม ต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยจากการเดินทางสัญจร ในช่วงเวลากลางคืน ในพื้นที่เขตที่กำหนด จำนวน 2 จุด บริเวณถนนพาณิชยการธนบุรี 9 และ11 ระหว่างเวลา 21.00 น. – 24.00 น. โดยดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจ” ให้สำนักเทศกิจทราบ 2 ครั้ง/เดือน ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เดือนเมษายน 2563 จำนวน 2 ครั้ง 2. เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 2 ครั้ง 3. เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2 ครั้ง รวม 6 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 -ดำเนินการได้เรียบร้อยตามเป้าหมาย มีรายละเอียด ดังนี้ - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา เฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรมสภาพแวดล้อมของพื้นที่และความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียนสังกัดเขต พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่เขต ตรวจสอบบริเวณพื้นที่เสี่ยงติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV วันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำหน้าโรงเรียนในสังกัดเขตบางกอกใหญ่ จำนวน 4 จุด วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด - กวดขันการจอดรถและขับขี่ทางเท้าบนถนนสายหลัก มีการจับปรับผู้กระทำผิด -ปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้ประชาชน จัดรถรับ-ส่ง ระหว่างเวลา 21.00 -24.00 น.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ
ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :117.27


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
117.27

0 / 0
4
117.27

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค. 62-จัดเตรียมอุปกรณ์ เดือนพ.ย. 62- จัดทำแผนการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าประจำปี เดือนธ.ค. 62-ดำเนินการสำรวจพื้นที่่เพื่อจัดทำแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 ฝ่ายโยธา - เดือนม.ค. -มี.ค. 63 ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนการติดตั้ง/ซ่อมแซมประจำปี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - 1. จัดส่งแผนการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างประจำปี 2563 มีรายละเอียดเป้าหมายตามแผนฯ ดังนี้ ติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 40 ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 180 ดวง รวมทั้งสิ้น 220 ดวง 2. รายงานผลการดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 40 ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างถึงเม.ย. 63 มีรายละเอียด ดังนี้ ติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 0 ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 258 ดวง รวมทั้งสิ้น 258 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 -1. จัดส่งแผนการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างประจำปี 2563 มีรายละเอียดเป้าหมายตามแผนฯ ดังนี้ ติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 40 ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 180 ดวง รวมทั้งสิ้น 220 ดวง 2. รายงานผลการดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 40 ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างถึงเม.ย. 63 มีรายละเอียด ดังนี้ ติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 0 ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 258 ดวง รวมทั้งสิ้น 258 ดวง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
63.33

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดำเนินการได้ ร้อยละ 20 เดือนต.ค. 2562- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ ยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ เดือนพ.ย. 62- เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เดือนต.ค. 2562 ยอดเงิน 24,800 บาท คงเหลือยอดเงิน 327,200 บาท / เดือนธ.ค. 62- เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เดือนพ.ย. 62 ยอด 24,000 บาทคงเหลือ 303,200 บาท อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ดำเนินการได้ ร้อยละ 20 เดือนต.ค. 62-เตรียมโครงการจัดกิจกรรม ยังไม่มีการใช้งบประมาณ เดือนพ.ย. 62- โครงการและขออนุมัติโครงการ ประสานอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด ยังไม่มีการใช้งบประมาณ เดือนธ.ค. 62- เตรียมโครงการจัดกิจกรรมและประสานอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่ยังไม่มีการใช้งบประมาณ คาดว่าจะดำเนินการประมาณเดือนพ.ค. - มิ.ย. 63 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) ดำเนินการได้ ร้อยละ 70 เดือนต.ค. 62-ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนวิทยากร เดือนพ.ย. 62-ขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้ารับการฝึกอบรม ขออนุมัติเงินยืมใช้ในราชการเพื่อจัดการอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) รุ่นที่ 25 และติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นวิทยากร คิดเฉลี่ย 20+20+70/3=63.33

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

แก้ไขผลงานที่ทำได้ไตรมาส 1 ซึ่งเดิมแจ้ง 63.33 ขอแก้เป็น 36.67 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ไตรมาส 1 ดำเนินการได้ ร้อยละ 20 เดือนต.ค. 2562- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ ยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ เดือนพ.ย. 62- เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เดือนต.ค. 2562 ยอดเงิน 24,800 บาท คงเหลือยอดเงิน 327,200 บาท / เดือนธ.ค. 62- เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เดือนพ.ย. 62 ยอด 24,000 บาทคงเหลือ 303,200 บาท ไตรมาส 2 ดำเนินการเบิกจ่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเดือนม.ค. 63 เบิกจ่ายเงินสนับสนุนอปพร. เป็นเงิน 24,800 บาท เดือนก.พ. 63 เป็นเงิน 23,200 บาท เดือนมี.ค. 63 อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50 อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ไตรมาส 1 ดำเนินการได้ ร้อยละ 20 เดือนต.ค. 62-เตรียมโครงการจัดกิจกรรม ยังไม่มีการใช้งบประมาณ เดือนพ.ย. 62 - โครงการและขออนุมัติโครงการ ประสานอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด ยังไม่มีการใช้งบประมาณ เดือนธ.ค. 62 - เตรียมโครงการจัดกิจกรรมและประสานอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่ยังไม่มีการใช้งบประมาณ คาดว่าจะดำเนินการประมาณเดือนพ.ค.-มิ.ย. 63 ไตรมาส 2 เดือนม.ค.-มี.ค. 63 เตรียมโครงการจัดกิจกรรมและประสานอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่ยังไม่มีการใช้งบประมาณ คาดว่าจะดำเนินการประมาณเดือน พ.ค.- มิ.ย. 63 ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 40 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. (หลักสูตรหลัก) ไตรมาส 1 ดำเนินการได้ ร้อยละ 70 เดือนต.ค. 62-ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนวิทยากร เดือนพ.ย. 62 - ขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้ารับการฝึกอบรม ขออนุมัติเงินยืมใช้ในราชการเพื่อจัดการอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) รุ่นที่ 25 และติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นวิทยากร ไตรมาส 2 ดำเนินการฝึกอบรมโครงการจัดฝึกอบรมอปพร. เมื่อวันที่ 14-15 ธ.ค. 62และ วันที่ 20-22 ธ.ค. 62 อยู่ระหว่างการนำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมอปพร. นำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 75 เฉลี่ยผลการดำเนินการ 50+75+40/3=55

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกรสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เดือนเม.ย. 63 เจ้าหน้าที่อปพร.ปฏิบัติงานเดือนเม.ย.. 63 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่อปพร.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุเดือนมี.ค. 63 ยอดเบิกจ่าย 24,800 บาท รวมใช้งบประมาณ 146,400 บาท เดือนพ.ค. 63 อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่อปพร.ปฏิบัติงานเดือนพ.ค. 63 เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่อปพร.เดือนเม.ย. 63 ยอดเบิกจ่าย 24,000 บาท รวมใช้งบประมาณ 170,400 บาท เดือนมิ.ย. 63 อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่อปพร. ปฏิบัติงานเดือนมิ.ย. 63 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อปพร. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ เดือนพ.ค. 63 ยอดเบิกจ่าย 24,800 บาท รวมใช้งบประมาณ 195,200 บาท โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) เดือนเม.ย. 63 - ได้รับการลงนามวุฒิบัตรจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และดำเนินการมอบให้ผู้ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการครบ 100% โครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เดือนเม.ย. 63- เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา COVID-19 จึงทำให้ต้องเลื่อนโครงการไปจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะดีขึ่้น เดือนพ.ค. 63- เนื่องจากยังคงเกิดโรคระบาดจึงได้ทำบันทึกขอยกเลิกโครงการและได้รับอนุมัติจากผอ.ให้ยกเลิกโครงการเรียบร้อยแล้ว ทำเรื่องส่งเงินงบประมาณคืนสำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว สรุปผลการดำเนินการ 80+100/2 =90 คิดเป็นร้อยละ 90

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - ดำเนินการตามโครงการครบถ้วน มีรายละเอียด ดังนี้ - โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกรสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน - โครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(7) จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตชว.เจรจาตกลง 10)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตชว.เจรจาตกลง 10)

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :5.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

0 / 0
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค. 62 :ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว เตรียมสำรวจโรงเรียน สถานประกอบการ ชุมชนในพื้นที่เขต ในวันที่ 10 ต.ค. 62 ได้ดำเนินการฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ ธ. กรุงไทย สาขาจรัญสนิทวงศ์ 13 และในวันที่ 31 ต.ค. 62 ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ บริษัทพารา ฟาร์มาซูติคอล จำกัด รวมฝึกซ้อมเดือนต.ค. 62 จำนวน 2 ครั้ง เดือนพ.ย. 2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟร่วมกับธนาคารกรุงไทย สาขาท่าพระ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 รวมการฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานอื่นจำนวน 3 ครั้ง เดือนธ.ค. 2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 62 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและสาธารณภัยจากอัคคีภัยในอาคาร รวมการฝึกซ้อมได้ 4 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ไตรมาสที่ 2 เดือนม.ค. 63 ประสานชุมชนวัดสังข์กระจายและชุมชนวัดดีดวดเข้าสำรวจความเหมาะสมของการฝึกซ้อมดับเพลิงและสำรวจสถิติเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย เดือนก.พ. 63 ประสานฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำรวจพื้นที่ของชุมชน เพื่อทำการอบรมให้ชุมชนต่าง ๆ เดืนมี.ค. 63 เนื่องจากมีโรคระบาด Covid-19 จึงทำให้ต้องเลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ออกไปจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - เดือนเม.ย. 63 การดำเนินการตามแผนของสำนักงานเขตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ต้องดำเนินการ 10 ครั้ง/ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก่อนเกิดโรคระบาดสำนักงานเขตได้ดำเนินการไปได้ 4 ครั้ง ดำเนินการได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 40 หลังเกิดโรคระบาดไม่สามารถดำเนินการฝึกซ้อมได้ เดือนพ.ค. 63 ทำบันทึกเพื่อขอชะลอโครงการ เนื่องจากปัญหาโรคระบาดไวรัสโคโรนา COVID ทำให้จัดกิจกรรมรวมกลุ่มไม่ได้ และได้ทำบันทึกถึงสยป. เพื่อขอลดจำนวนเป้าหมายจากเดิม 10 ครั้ง/ปี ลดเหลือ 4 ครั้ง/ปี อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ เดือนมิ.ย. 63 สถานการณ์โรคระบาดเริ่มคลี่คลาย สำนักงานเขตไม่มีสถานีดับเพลิงในพื้นที่เขตต้องใช้ร่วมกับสถานีดับเพลิงร่วมกับเขตธนบุรี คาดว่าการฝึกอบรมอาจจะไม่ครบ 10 ครั้งตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา COVID-19 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้มีหนังสือที่ กท 0502/1190 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการปรับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีได้รับผลการะทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครพิจารณา ปรับลดการฝึกซ้อมจาก เป้าหมาย 10 ครั้ง เหลือ 4 ครั้ง ซึ่งสำนักงานเขตได้ดำเนินการไปแล้ว 4 ครั้ง และทำการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในอาคารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 1 ครั้ง รวม 5 ครั้งในการร่วมฝึกซ้อมและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟูปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น (ตชว.เจรจาตกลง 8) ู
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟูปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น (ตชว.เจรจาตกลง 8)
ู

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
53.33

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.คลองจรัญสนิทวงศ์ 1 เดือนต.ค. 62- จัดเตรียมรูปแบบรายการ จัดทำราคากลางในระบบ EGP แบบรูปรายการงานก่อสร้าง เดือนพ.ย. 62 – ประกาศประกวดราคาทางอีเล็กทรอนิกส์ E-bigging เดือนธ.ค. 62-ขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา คิดเป็นร้อยละ 50 2. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองต้นไทร ซอยเพชรเกษม 7 เดือนต.ค. 62- จัดเตรียมรูปแบบรายการ จัดทำราคากลางในระบบ EGP แบบรูปรายการงาน เดือนพ.ย. 62 –ขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาอีเล็กทรอนิคส์ ครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้ซื้อแบบ จำนวน 2 ราย แต่ไม่มีผู้เสนอราคา เดือนธ.ค. 62-ขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา คิดเป็นร้อยละ 50 3.ขุดลอกคลองบางลำเจียก เดือนต.ค. 62- จัดเตรียมรูปแบบรายการ จัดทำราคากลางในระบบ EGP เดือนพ.ย. 62 – ตรวจร่างสัญญา เดือนธ.ค. 62-ผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกคลองตามเนื้องานในสัญญาจ้าง ความคืบหนาของงาน คิดเป็นร้อยละ 20 4. ขุดลอกคลองวัดท่าพระ เดือนต.ค. 62- จัดเตรียมรูปแบบรายการ จัดทำราคากลางในระบบ EGP เดือนพ.ย. 62 – ตรวจร่างสัญญาจ้าง เดือนธ.ค. 62- ผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกคลองตามเนื้องานในสัญญาจ้าง ความคืบหน้าของงาน คิดเป็นร้อยละ 50 5.ขุดลอกคลองซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 จากสน. ท่าพระถึงท้ายซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 เดือนต.ค. 62- จัดเตรียมรูปแบบรายการ จัดทำราคากลางในระบบ EGP เดือนพ.ย. 62- ขออนุมัติเงินงวด เดือนธ.ค. 62-ผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกคลองตามเนื้องานในสัญญาจ้าง ความคืบหน้าของงานได้ร้อยละ 15 6.พัฒนาคูคลอง คลองในพืนที่เขตบางกอกใหญ่ เดือนต.ค. 62- จัดเตรียมรูปแบบรายการ พร้อมจัดทำแผนพัฒนาประจำปี เดือนพ.ย. 62- ดำเนินการพัฒนาคลองโดยจัดเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล เดือนต.ค. 62 จำนวน 17 คลอง เดือนธ.ค. 62- ดำเนินการพัฒนาคลองโดยจัดเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล เดือนพ.ย. 62 จำนวน 18 คลอง คิดเป็นร้อยละ 40 คิดเฉลี่ย = 50+50+60+60+60+40/6=53.33

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 1. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมฝาบ่อ เป้าหมาย 50 ซอย ระยะทาง 34,118 เมตร . ผลการดำเนินงานถึงวันที่ 15 มี.ค. 63 จำนวน 50 ซอย ระยะทาง 30,856 เมตร คิดเป็นร้อยละ 90.73 . 2. การพัฒนาขุดลอกคูคลอง และเปิดทางน้ำไหล เป้าหมาย 41 คลอง ระยะทาง 24,308 เมตร . ผลการดำเนินงานถึงวันที่ 15 มี.ค. 63 จำนวน 4 คลอง ระยะทาง 21,691 ม. .คิดเป็นร้อยละ 89.23 . 3. การจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในคูคลอง จำนวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 . 4. สรุปผลการดำเนินการทั้งหมด 90.73 + 89.23 +100/3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - 1. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมฝาบ่อ เป้าหมาย 50 ซอย ระหว่าง 34,118 เมตร ผลการดำเนินงานถึงวันที่ 15 มี.ค. 63 จำนวน 50 ซอย ระยะทาง 30,856 เมตร คิดเป็นร้อยละ 90.73 2. การพัฒนาขุดลอกคูคลอง และเปิดทางน้ำไหล เป้าหมาย 41 คลอง ระยะทาง 24,308 เมตร ผลการดำเนินงานถึงวันที่ 15 มี.ค. 63 จำนวน 4 คลอง ระยะทาง 21,691 เมตร คิดเป็นร้อยละ 89.23 3. การจัดกิจกรรมรณงค์ไม่ทิ้งขยะในคูคลอง จำนวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 4. สรุปผลการดำเนินการทั้งหมด 45+45+10

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 1. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมฝาบ่อ เป้าหมาย 50 ซอยระยทาง 34,118 ม. ผลการดำเนินงานถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 จำนวน 50 ซอย ระยะทาง 34,118 ม. คิดเป็นร้อยละ 100 2. การพัฒนาขุดลอกคูคลอง และเปิดทางน้ำไหล เป้าหมาย 41 คลอง ระยะทาง 24,108 ม.คิดเป็นร้อยละ 100 3. การจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในคูคลอง จำนวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 4. สรุปผลการดำเนินทั้งหมด 45+45+10 การดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 1. ขุดลอกคลองบางลำเจียก ดำเนินการแล้วเสร็จ 2. ขุดลอกคลองวัดท่าพระ ดำเนินการแล้วเสร็จ 3. ขุดลอกคลองซอยจรัญสนิทวงศ์ ดำเนินการแล้วเสร็จ 4. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองซอยจรัญสนิทวงศ์จากบางกอกใหญ่ถึงสะพานข้ามคลองหน้าสถานีนครบาลท่าพระ ยกเลิกโครงการ 5. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองต้นไทรซอยเพชรเกษม รอจัดสรรงบประมาณ 6. พัฒนาคูคลองในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ดำเนินการแล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

(9) ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
[มิติที่ 1 : ]

๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
42.50

100 / 100
2
94.50

100 / 100
3
95.72

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอยและสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เดือนต.ค. 62- จัดเตรียมรูปแบบรายการ ดำเนินการสำรวจพื้นที่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป เดือนพ.ย. 62- สำรวจพบความชำรุด จำนวน 5 แห่ง มีรายละเอียด ดังนี้ อยู่ระหว่างร่างสัญญา 3 รายการ เสนอราคา 1 รายการ และขอเห็นชอบราคากลางและแบบรูป 1 รายการ เดือนธ.ค. 62 พบความชำรุด 5 แห่ง มีรายละเอียด คือ ทำสัญญาจ้าง 1 รายการ รอลงนามสัญญา ขออนุมัติเงินงวด 2 รายการ และลงนามสัญญาจ้าง 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 20 ปรับปรุงซอยจรัญสนิทวงศ์ 4 เดือนต.ค. 62- เตรียมรูปแบบรายการ จัดทำราคากลางในระบบ EGP เดือนพ.ย. 62- รอเอกสารหนังสือค้ำประกันจากผู้รับจ้าง เพื่อลงนามในสัญญาจ้าง เดือนธ.ค. 62- ผู้รับจ้างวางค้ำประกัน กำหนดลงนามสัญญาจ้าง ในวันที่ 27 ธ.ค. 62 คิดเป็นร้อยละ 50 ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 4 เดือนต.ค. 62- จัดเตรียมรูปแบบราคา จัดทำราคากลางในระบบ เดือนพ.ย. 62 –ตรวจร่างสัญญาจ้างและรอผู้รับจ้างยื่นหนังสือค้ำประกันสัญญา เดือนธ.ค. 62-ผู้รับจ้างค้ำประกันงานงาน และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง คิดเป็นร้อยละ 50 ปรับปรุงเพชรเกษม 4 แยก 3 เดือนต.ค. 62- เตรียมรูปแบบรายการ จัดทำราคากลางในระบบ EGP เดือนพ.ย. 62- ตรวจร่าง สัญญาจ้าง เดือนธ.ค. 62-ผู้รับจ้างวางค้ำประกันงาน กำหนดลงนามสัญญาจ้าง ในวันที่ 27 ธ.ค. 62 คิดเป็นร้อยละ 50 คิดเฉลี่ย 20+50+50+50/4=42.50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2รายละเอียดผลความคืบหน้าการดำเนินการ ดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงซอยเพชรเกษม 4 อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงาน คิดเป็นร้อยละ 100 . 2. โครงการปรับปรุงซอยเพชรเกษม 4 แยก 3 อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 90 . 3. โครงการปรับปรุงซอยจรัญสนิทวงศ์ 4 จากบริเวณวัดท่าพระ ถึงคลองวัดท่าพระ อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 90 . 3. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดำเนินการสำรวจพื้นที่พบความชำรุด จำนวน 5 แห่ง - ดำเนินการปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 90 จำนวน 1 แห่ง - ตรวจรับงาน/เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 100 จำนวน 4 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - 1. โครงการปรับปรุงซอยเพชรเกษม 4 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 2. โครงการปรับปรุงซอยเพชรเกษม 4 แยก 3 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 3. โครงการปรับปรุงซอยจรัยสนิทวงศ์ 4 จากบริเวณวัดท่าพระถึงคลองวัดท่าพระ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 4. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดำเนินการสำรวจพื้นที่พบความชำรุด จำนวน 7 แห่ง - ชะลอการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 40 จำนวน 2 แห่ง - ตรวจรับเงิน/เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 100 จำนวน 5 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - รายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้เ 1. โครงการปรับปรุงซอยเพชรเกษม 4 - เบิกจ่ายเงินเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 2. โครงการปรับปรุงซอยเพชรเกษม 4 แยก เบิกจ่ายเงินเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 3. โครงการปรับปรุงซอยจรัญสนิทวงศ์ 4 จากบริเวณวัดท่าพระถึงคลองวัดท่าพระ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 4. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และส่ิงสาธารณะประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดำเนินการสำรวจพื้นที่พบความชำรุด จำนวน 11 แห่ง เบิกจ่ายเงินเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 จำนวน 11 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(10) จำนวนครั้งในการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาให้กับประชาชนในพื้นที่เขต
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
จำนวนครั้งในการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาให้กับประชาชนในพื้นที่เขต

หน่วยนับ :ครั้งต่อปี

เป้าหมาย :1,550.00

ผลงาน :848.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้งต่อปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
430.00

100 / 100
2
848.00

100 / 100
3
848.00

0 / 0
4
848.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค. 62 จัดกิจกรรมจำนวน 99 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จัดกิจกรรมจำนวน 166 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จัดกิจกรรมจำนวน 165 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 430 ครั้ง คิดเป็น 27.74

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 เดือนม.ค. 63 จัดกิจกรรมจำนวน 169 ครั้ง เดือนก.พ. 63 จัดกิจกรรมจำนวน 158 ครั้ง เดือนมี.ค. 63 จัดกิจกรรมจำนวน 91 ครั้ง รวมไตรมาส 1+ ไตรมาส 2 จำนวน 848 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 27.74 เนื่องจากเกิดปัญหาโรคระบาด Covid-19 จึงได้รับคำสั่งให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมจนกว่าจะมีสภาวะที่ดีขึ้นหรือจะได้รับคำสั่งให้จัดกิจกรรมได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - เดือนม.ค. 63 จัดกิจกรรมจำนวน 169 ครั้ง เดือนก.พ. 63 จัดกิจกรรมจำนวน 158 ครั้ง เดือนมี.ค. 63 จัดกิจกรรมจำนวน 91 ครั้ง รวมไตรมาส 1+ ไตรมาส 2 จำนวน 848 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 54.71 เนื่องจากเกิดปัญหาโรคระบาด Covid-19 จึงได้รับคำสั่งให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมจนกว่าจะมีสภาวะที่ดีขึ้นหรือจะได้รับคำสั่งให้จัดกิจกรรมได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - เดือนต.ค. 62 จัดกิจกรรมจำนวน 99 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จัดกิจกรรมจำนวน 166 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จัดกิจกรรมจำนวน 165 ครั้ง เดือนม.ค. 63 จัดกิจกรรมจำนวน 169 ครั้ง เดือนก.พ. 63 จัดกิจกรรมจำนวน 158 ครั้ง เดือนมี.ค. 63 จัดกิจกรรมจำนวน 91 ครั้ง เนื่องจากเกิดปัญหาโรคระบาด Covid-19 จึงได้รับคำสั่งให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมจนกว่าจะมีสภาวะที่ดีขึ้นหรือจะได้รับคำสั่งให้จัดกิจกรรมได้ คิดเป็นร้อยละ 54.71

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
78.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค. -ธ.ค. 62 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ดังนี้ - สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน - ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมมิให้เป็นแหล่งแพร่โรค - ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ดังนี้ - สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน - ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมมิให้เป็นแหล่งแพร่โรค - ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้ง โดยดำเนินกิจกรรมในชุมชนจำนวน 30 ชุมชน จาก 30 ชุมชน โดยคิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ดังนี้ - สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน - ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมมิให้เป็นแหล่งแพร่โรค - ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้ง โดยดำเนินกิจกรรมในชุมชนจำนวน 30 ชุมชน จาก 30 ชุมชน โดยคิดเป็นร้อยละ 100 เดือนเม.ย. 63- 15 ชุมชน เดือนพ.ค. 63- 15 ชุมชน หมายเหตุ - มีการยกเลิกสถานะชุมชน 2 ชุมชน จากไตรมาส 1 คือ ชุมชนพัฒนาอยู่สุขและชุมชนวัดราชสิทธาราม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4- ดำเนินกิจกรรมในชุมชนจำนวน 30 ชุมชน จาก 30 ชุมชน โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ - สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน - ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมมิให้เป็นแหล่งแพร่โรค - ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร (ตชว.เจรจาตกลง ๔)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร
 

(ตชว.เจรจาตกลง ๔)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.28

100 / 100
2
51.22

100 / 100
3
86.65

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค.-พย. 2562 เก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี จำนวน 220 ตัว และเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 173 ตัวอย่าง เดือนพ.ย. 62 เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี จำนวน 220 ตัว ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 18.93 - แนะนำประชาสัมพันธ์การสุขาภิบาลและสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ประกอบการจำหน่าย - ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร - สร้างเครือข่ายภาคประชาชนผู้บริโภคให้มีส่วนร่วมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอหารปลอดภัย - สำรวจ จัดทำฐานข้อมูลสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ตลาด และแผงลอยจำหน่ายอาหารให้เป็นปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 17.90 -ดำเนินการเก็บตัวอย่างผักสดเพื่อตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 385 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน คิดเป็นร้อยละ 27.02 เฉลี่ย 18.93+17.90+27.02/3 =21.28

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เดือนมกราคม – มีนาคม 2563 เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี จำนวน 1005 ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 652 ตัวอย่าง โดยไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 43.43 2. โครงการจ้างงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหารในกทม. 2.1 แนะนำประชาสัมพันธ์การสุขาภิบาลและสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ประกอบการจำหน่าย 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร 2.3 สร้างเครือข่ายภาคประชาชนผู้บริโภคให้มีส่วนร่วมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย 2.4 สำรวจ จัดทำฐานข้อมูลสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร มินิมาร์ท และตลาดจำหน่ายอาหารให้เป็นปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 59.68 3. โครงการจ้างเก็บตัวอย่างผักสดเพื่อตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 875 ตัวอย่าง ซึ่งไม่พบการปนเปื้อน คิดเป็นร้อยละ 5056 เฉลี่ยผลงานที่ทำได้ 43.3+59.68+50.56/3=51.22

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี จำนวน 1,253 ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 804 ตัวอย่าง โดยไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด สถานประกอบการอาหารทั้งหมด 133 ราย สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานคร ระดับดี 116 ราย คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 87.22 เดือนเม.ย. 63- 16 ราย เดือนพ.ค. 63 - 6 ราย เดือนมิ.ย. 63 - 26 ราย โครงการจ้างงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหารในกทม. 1. แนะนำประชาสัมพันธ์การสุขาภิบาลและสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ประกอบการจำหน่าย จำนวน 148 ราย จากทั้งหมด 120 ราย คิดเป็นร้อยละร้อย 2. สำรวจ จัดทำฐานข้อมูลสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร มิริมาร์ท และตลาดจำหน่ายอาหารให้เป็นปัจจุบัน และมีการต่อใบอนุญาตจำนวน 90 ราย จากทั้งหมด 133 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.72 3. สร้างเครือข่ายภาคประชาชนผู้บริโภคให้มีส่วนร่วมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 87.53 โครงการจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโครงการตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสด ดำเนินการ เก็บตัวอย่างผักสดเพื่อตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 1,603 ตัวอย่าง ซึ่งไม่พบการปนเปื้อน คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 83.18 เดือนเม.ย. 63- 274 ตัวอย่าง เดือนพ.ค. 63- 172 ตัวอย่าง สรุปผลงาน(เฉลี่ย) ไตรมาส 3 =87.22+87.53+83.18/3=86.65

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - วิเคราะห์ด้านเคมี จำนวน 864 ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 449 ตัวอย่าง โดยไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด สถานประกอบการอาหารทั้งหมด 136 ราย สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับดี 136 ราย ความก้าวหน้าโครงการจ้างงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหารในกทม. แนะนำปชส. การสุขาภิบาลและสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ประกอบการจำหน่าย จำนวน 201 ราย จาก 120 ราย คิดเป็น ร้อยละ 167.50 สำรวจ จัดทำฐานข้อมูลสถานที่จำหน่ายอาหารสะสมอาหาร มินิมาร์ท และตลาดจำหน่ายอหารให้เป็นปัจจุบัน มีการต่อใบอนุยาต จำนวน 186 ราย จากทั้งหมด 132 ราย คิดเป็นร้อยละ 106.90 และสร้างเครือข่ายประชาชนผู้บริโภคมีส่วนร่วม ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร ความก้าวหน้าของโครงการจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโครงการตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสด ดำเนินการเก็บตัวอย่างผักสดเพื่อตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 1,977 ตัวอย่าง ซึ่งไม่พบสารปนเปื้อน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(13) พืนที่สีเขียวเพิ่มขึ้น (ตชว.เจรจาตกลงวัดที่ 5)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พืนที่สีเขียวเพิ่มขึ้น (ตชว.เจรจาตกลงวัดที่ 5)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว อยู่ระหว่างออกแบบจัดวางต้นไม้ ดำเนินการได้ 10% - โครงการปลูกและขยายพันธ์ุต้นรวงผึ้ง อยู่ระหว่างเตรียมพันธ์ุต้นรวงผึ้ง ดำเนินการได้ 15%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 - โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุง ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ขนาดพื้นที่ 880 ตรม.) อยู่ระหว่างการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 40 - โครงการปลูกและขยายพันธ์ต้นรวงผึ้ง จำนวน 2 ต้น อยู่ระหว่างขยายพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3- ดำเนินการปลูกประดับต้นไ้ถนนรัชดา-ท่าพระ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่บริเวณสี่แยกท่าพระ-เชิงสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ รวมพื้นที่สีเขียว 3,624 ตารางเมตร ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. - 30 มิ.ย. 63 เป้าหมายดำเนินการ 880 ตร.ม. ดำเนินการได้ 3,624 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 441 โครงการปลูกและขยายพันธ์ุต้นรวงผึ้ง เป้าหมาย 2 ต้น/ปี ดำเนินการได้ 5 ต้น มีรายละเอียด ดังนี้ 1. ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณหน้าสน. ท่าพระ จำนวน 2 ต้น เมื่อวั้นที่ 4 มี.ค. 63 2. ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณเกาะกลางถนนรัชดา จำนวน 3 ต้น เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 63 รวมทั้งหมด 5 ต้น คิดเป็นร้อยละ 250

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 3- ดำเนินการปลูกประดับต้นไ้ถนนรัชดา-ท่าพระ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่บริเวณสี่แยกท่าพระ-เชิงสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ รวมพื้นที่สีเขียว 3,624 ตารางเมตร ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. - 30 มิ.ย. 63 เป้าหมายดำเนินการ 880 ตร.ม. ดำเนินการได้ 3,624 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 441 โครงการปลูกและขยายพันธ์ุต้นรวงผึ้ง เป้าหมาย 2 ต้น/ปี ดำเนินการได้ 5 ต้น มีรายละเอียด ดังนี้ 1. ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณหน้าสน. ท่าพระ จำนวน 2 ต้น เมื่อวั้นที่ 4 มี.ค. 63 2. ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณเกาะกลางถนนรัชดา จำนวน 3 ต้น เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 63 และบริเวณสน. ท่าพระ 2 ต้น รวมทั้งหมด 5 ต้น คิดเป็นร้อยละ 250

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(14) 9.1 จำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 3 ภูมิปัญญาต่อปี 9.2 จำนวนครั้งในการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี (ตชว.เจรจาตกลง 9)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
9.1 จำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 3 ภูมิปัญญาต่อปี   
9.2 จำนวนครั้งในการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี (ตชว.เจรจาตกลง 9)

หน่วยนับ :ภูมิปัญญา

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

0 / 0
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค.-เดือนธ.ค. 62 อยู่ระหว่างติดต่อประสานหาภูมิปัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 - ดำเนินการเผยแพร่ภูมิปัญญา จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1. ดร.สุชาติ วงษ์ทอง เป็นศิลปินวาดภาพสีน้ำ 2. นางพันสี ศรีสุภา เป็นศิลปินวาดภาพสีอะคริลิค 3. นางคมคาย พุ่มศรีเพ็ชร์ ภูมิปัญญาในการจัดทำขนมไทย "ขนมเบื้องวัดอรุณ ชุมชนปรกอรุณ" ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดัง ทำการเผยแพร่ภูมิปัญญา เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยเบิกจ่ายค่าวัสดุ เป็นเงิน 3,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - ดำเนินการเผยแพร่ภูมิปัญญา จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1. ดร.สุชาติ วงษ์ทอง เป็นศิลปินวาดภาพสีน้ำ 2. นางพันสี ศรีสุภา เป็นศิลปินวาดภาพสีอะคริลิค 3. นางคมคาย พุ่มศรีเพ็ชร์ ภูมิปัญญาในการจัดทำขนมไทย "ขนมเบื้องวัดอรุณ ชุมชนปรกอรุณ" ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดัง ทำการเผยแพร่ภูมิปัญญา เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยเบิกจ่ายค่าวัสดุ เป็นเงิน 3,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - ดำเนินการเผยแพร่ภูมิปัญญา จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1. ดร.สุชาติ วงษ์ทอง เป็นศิลปินวาดภาพสีน้ำ 2. นางพันสี ศรีสุภา เป็นศิลปินวาดภาพสีอะคริลิค 3. นางคมคาย พุ่มศรีเพ็ชร์ ภูมิปัญญาในการจัดทำขนมไทย "ขนมเบื้องวัดอรุณ ชุมชนปรกอรุณ" ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดัง ทำการเผยแพร่ภูมิปัญญา ครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยเบิกจ่ายค่าวัสดุ เป็นเงิน 3,000 บาท ครั้งที่ 2 เผยแพร่ทั้ง 3 ภูมิปัญญา ผ่านหน้า Facebook ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 3 เผยแพร่ภูมิปัญญาการทำขนมเปื้องวัดอรุณ ผ่าน Facebook ของสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 4 เผยแพร่ภูมิปัญญาการทำขนมเบื้องวัดอรุณผ่าน Facebook ของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 5 เผยแพร่ผ่าน Website ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ร้อยละของการให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามระเบียบกรุงเทพมหานครแก่ผู้ด้อยโอกาสที่ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือ
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของการให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามระเบียบกรุงเทพมหานครแก่ผู้ด้อยโอกาสที่ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :65.67


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.80

100 / 100
2
41.33

100 / 100
3
54.21

0 / 0
4
65.67

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค. - ธ.ค. 62 - มีการขอทุนการศึกษา จำนวน 13 คน - มีการขอทุนประกอบอาชีพ จำนวน 8 ราย - ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 30 ราย ได้รบจำนวน 5 คน ได้รับทุนค่ารักษาพยาบาล จำนวน 5 คน จากการขอทุนประเภทต่าง ๆ รวม 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.8

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 เดือนม.ค.-มี.ค. 63 - ทุนการศึกษา จำนวน 4 ราย รวมกับไดรมาส 1 ขอทุนการศึกษา จำนวน 13 ราย รวม 17 ราย ได้รับทุน จำนวน 6 ราย - ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 8 ราย รวมกับไตรมาส 1 จำนวน 8 ราย รวม 16 ราย ได้รับทุน 5 ราย - ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 12 ราย รวมกับไตรมาส 1 จำนวน 30 รวม 42 ราย ได้รับ 1 5 ราย รวมผู้ขอความช่วยเหลือ 75 ราย มีผู้ได้รับ 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.33

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - ทุนการศึกษา จำนวน 13 คน, ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 8 ราย, ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 30 ราย ได้รับจำนวน 5 ราย เดือนม.ค.-มี.ค. 63 ขอทุนการศึกษา 4 ราย รับทุน 6 ราย ทุนประกอบอาชีพ ขอ 8 ราย รับทุน 5 ราย ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 12 ราย รับเงิน 15 ราย เดือนเม.ย.-มิ.ย. 63 ขอทุนการศึกษา 10 ราย รับทุน 3 ราย ขอทุนประกอบอาชีพ 6 ราย รับทุน 8 ราย ค่ารักษาพยาบาลส่ง 16 ราย รับทุน 16 ราย รวมขอ 107 ราย รับทุน 58 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - ทุนการศึกษา จำนวน 13 คน, ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 8 ราย ได้รับทุน 5 ราย, ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 30 ราย ได้รับจำนวน 5 ราย เดือนม.ค.-มี.ค. 63 ขอทุนการศึกษา 4 ราย รับทุน 6 ราย ทุนประกอบอาชีพ ขอ 8 ราย รับทุน 5 ราย ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 12 ราย รับเงิน 15 ราย เดือนเม.ย.-มิ.ย. 63 ขอทุนการศึกษา 10 ราย รับทุน 3 ราย ขอทุนประกอบอาชีพ 6 ราย รับทุน 8 ราย ค่ารักษาพยาบาลส่ง 16 ราย รับทุน 16 ราย เดือนก.ค. - ก.ย. 63 ขอทุนการศึกษา 7 ราย รับ 11 ราย ค่ารักษาพยาบาลส่ง 15 ราย รับ 13 ราย ทุนประกอบอาชีพขอ 5 ราย รับ 6 ราย รวมขอ 134 ราย รับทุน 88 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(16) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและการวางแผนทางด้านการเงิน
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและการวางแผนทางด้านการเงิน

หน่วยนับ :ระดับมาก

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.82

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับมาก)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.82

100 / 100
2
4.77

100 / 100
3
4.73

0 / 0
4
4.74

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค. 62 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ได้ 4.83 เดือนพ.ย. 62 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ได้ 4.71 เดือนธ.ค. 62 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ได้ 4.91 เฉลี่ยไตรมาส 1 ระดับความพึงพอใจ 4.83+4.71+4.91/3=4.816

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 เดือนม.ค. 63 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ได้ 4.79 เดือนก.พ. 63 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ได้ 4.67 เดือนมี.ค. 63 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ได้ 4.71 รวมไตรมาส 2 =4.79+4.67+4.71/3=4.72 เฉลี่ย 2 ไตรมาส 4.83+4.71+4.91+4.79+4.67+4.71/6 = 4.770

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - เดือนเม.ย. 63 ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านการเงิน ได้ 4.71 เดือนพ.ค. 63- ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านการเงิน ได้ 4.60 เดือนมิ.ย. 63 ได้รับความพึงพอใจ ได้ 4.67 เดือนมิ.ย. 63 ได้รับความพึงพอใจ 4.67 เฉลี่ยไตรมาส 3 4.71+4.60+4.67/3 = 4.66 สรุป ไตรมาส 1 =4.82 ไตรมาส 2= 4.72 ไตรมาส 3 = 4.66 เฉลี่ย 3 ไตรมาส 4.82+4.72+4.66/3=4.73

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - ดือนต.ค. 62 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ได้ 4.83 เดือนพ.ย. 62 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ได้ 4.71 เดือนธ.ค. 62 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ได้ 4.91 ดือนม.ค. 63 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ได้ 4.79 เดือนก.พ. 63 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ได้ 4.67 เดือนมี.ค. 63 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ได้ 4.71 เดือนเม.ย. 63 ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านการเงิน ได้ 4.71 เดือนพ.ค. 63- ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านการเงิน ได้ 4.60 เดือนมิ.ย. 63 ได้รับความพึงพอใจ ได้ 4.67 เดือนมิ.ย. 63 ได้รับความพึงพอใจ 4.67 เดือนก.ค. 63 ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านการเงิน ได้ 4.71 เดือนส.ค. 63 ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านการเงิน ได้ 4.91 เดือนก.ย. 63 ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านการเงิน ได้ 4.70 สรุปความพึงพอใจ 4.83+4.71+4.91+4.79+4.67+4.71+4.71+4.60+4.67+4.71+4.91+4.70/12=4.74

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพผ่านการประเมินตามมาตรฐานที่วิทยากรกำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพผ่านการประเมินตามมาตรฐานที่วิทยากรกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค. -ธ.ค. 62 อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุสำหรับฝึกอาชีพ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 - ประชุมชี้แจงให้ชุมชนทราบรายละเอียด แต่เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนประจำปีได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - ได้จัดซื้อวัสดุการฝึกอาชีพไว้แล้ว เป็นเงิน 45,800 บาท เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา COVID-19 ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้จึงได้ชะลอการดำเนินการไปก่อน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - ดำเนินการมีรายละเอียด ดังนี้ วันที่ 11-12 ก.ค. 63 อบรมวิชาตะกร้าสาน วันที่ 18-19 ก.ค. 63 อบรมวิชานาฬิกาไม้สน วันที่ 25-26 ก.ค. 63 อบรมวิชาต้นไม้มงคล วันที่ 1-2 ส.ค. 63 อบรมวิชาเพ้นท์กระเป๋าผ้า วันที่ 8-9 ส.ค. 63 อบรมวิชากระเป๋าผ้ารูปสตอร์เบอรี่

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(18) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาหลักจากการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ที่กำหนด (ผลลัพธ์) (ตชว.เจรจาตกลง ๖)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ในวิชาหลักจากการทดสอบ  ทางการศึกษาระดับชาติ   ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน    มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์   ที่กำหนด (ผลลัพธ์) 

(ตชว.เจรจาตกลง ๖)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 1- ทำการสอนเสริมแบบเข้มในวันหยุดราชการ ตั้งแต่เดือนพ.ย. 62-ม.ค. 63 เตรียมความพร้อมให้นักเรียนในการสอบ Pre O-NET และ O-NET นำผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561 นำมาหาจุดอ่อนเพื่อเร่งพัฒนาให้แก่นักเรียน โดยการเพิ่มเติมความรู้จากห้องเรียนปกติและเสริมทักษะกระบวนการต่าง ๆ และมีการทดสอบ Pre O-NET ในวันที่ 13 ธ.ค. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 -นักเรียนได้ดำเนินการทดสอบระดับชาติ O-NET เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 63 อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบระดับชาติ O-NET NET ของนักเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3- ได้รับทราบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ที่ทำการทดสอบเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 63 ร้อยละความสำเร็จของสำนักงานเขต คือ 70.14 มีรายละเอียด คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษไทยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย 5 ปีการศึกษา (2556-2560) และมีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ต่ำกว่าคะแนนเเฉลี่ย 5 ปีการศึกษา (2556-2560)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

หน่วยนับ :ครั้งต่อปี

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้งต่อปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค. - ธ.ค. 62 อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุสในการจัดทำกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 ดำเนินการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ก.พ-1 มี.ค. 63 งานถนนคนเดิน@วัดอรุณ ซึ่งสำนักงานเขตจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ.-1 มี.ค. 63 เนื่องจากเกิดภาวะโรคระบาด Covid-19 ขึ้นจึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมคนจำนวนมากๆ ได้ ต้องรอจนกว่าสภาวะจะดีขึ้นหรือมีคำสั่งให้จัดกิจกรรมในการรวมคนจำนวนมาก ๆ ได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - ดำเนินการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ก.พ-1 มี.ค. 63 งานถนนคนเดิน@วัดอรุณ ซึ่งสำนักงานเขตจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ.-1 มี.ค. 63 เนื่องจากเกิดภาวะโรคระบาด Covid-19 ขึ้นจึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมคนจำนวนมากๆ ได้ ต้องรอจนกว่าสภาวะจะดีขึ้นหรือมีคำสั่งให้จัดกิจกรรมในการรวมคนจำนวนมาก ๆ ได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 -ดำเนินการเดือนต.ค. 62 จำนวน 99 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 166 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 165 ครั้ง เดือนม.ค. 63 จำนวน 169 ครั้ง เดือนก.พ. 63 จำนวน 158 ครั้ง เดือนมี.ค. 63 จำนวน 91 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 848 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 54.71 ไม่ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา โควิด -19 และได้ทำหนังสือขออุทธรณ์ เพื่อลดเป้าหมายตัวชี้วัดลง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(20) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจัดงานวันสำคญ
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจัดงานวันสำคญ

หน่วยนับ :ระดับมาก

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :25.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับมาก)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
4.49

100 / 100
3
4.49

0 / 0
4
4.49

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค. 62-ขออนุมัติเงินประจำงวด เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งจะจัดกิจกรรมในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 เดือนพ.ย. 62-งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาการจัดงานและคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562 2. ทำหนังสือเชิญหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมงานฯ 3. ประสานวัดอรุณวรารามราชวรมหาวิหารขอใช้สถานที่ทำพิธีบวงสรวง 4. ทำหนังสือประสานขอวงดุริยางค์ จำนวน 5 หน่วยงาน (ทหารเรือ โรงเรียนทวีธาภิเษก พณิชยการราชดำเนิน โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนและโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม) เดือนธ.ค. 62-เตรียมดำเนินการตามโครงการฯ และจะจัดพิธีบวงสรวงในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 04.00 น. ณ วัดอรุณราชวรามฯ และเริ่มพิธีเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เวลา 07.00 น. ณ บริเวณแยกท่าพระถนนเพชรเกษมไปสู่ถนนลาดหญ้า วงเวียนใหญ่ ในขบวนประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เขตร่วมเดินขบวน และมีกองดุริยางค์จากโรงเรียนในพื้นที่ 4 วง มีผู้ร้วมงาน 750 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาสที่ 1- กิจกรรมพิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ร่วมกิจกรรม 100 คน ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (พิธีพราหมณ์) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จำนวน 800 คน ที่มีร่วมพิธีฯ จากสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ไปประดิษฐานบริเวณถนนลาดหญ้า วงเวียนใหญ่ ในวันที่ 27-28 ธันวาคม 2563 งบประมาณในการจัดพิธี 110,000 บาท ไตรมาสที่ 2 – กิจกรรมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และราชสกุลในพระองค์ท่าน (ร.2 ) จำนวน 800 คน ร่วมพิธีวางพานพุ่มพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ บริเวณราชานุสาวรีย์ ร. 2 งบประมาณในการจัด 80,000 บาท สรุปดำเนินการได้ 2 กิจกรรม คิดผลสำเร็จเป็นร้อยละ 50 หมายเหตุ คงเหลืออีก 3 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมวันผู้สูงอายุ เดิมจะจัดกิจกรรมในวันที่ 9 เมษายน 2563 แต่เนื่องจากเกิดโรคระบาด Covid-19 จึงอยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนกิจกรรม วัน เวลา และสถานที่ 2.กิจกรรมแห่เทียนพรรษา กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 3. กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ไตรมาส 2 กิจกรรมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และราชสกุลในพระองค์ท่าน (ร. 2) จำนวน 800 คน ร่วมพิธีวางพานพุ่มพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ บริเวณราชานุสาวรีย์ ร. 2 วัดอรุณราชวรราราม ราชวรมหาวิหาร ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน 460 ชุด ความพึงพอใจอยู่ระดับ 4.51 คิดเป็นร้อยละ 90.14 ระดับมาก แก้ไขรายละเอียดผลงานที่ทำได้ของไตรมาส 1 ระดับความพึงพอใจจากเดิมที่ลงข้อมูลไว้ 25 ขอแก้ไขเป็น 4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.49 สรุป ไตรมาส 1 ความพึงพอใจที่ได้ 4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.49 +ไตรมาส 2 ความพึงพอใจที่ได้ 4.51 คิดเป็นร้อยละ 90.14 เฉลี่ย 2 ไตรมาส ระดับความพึงพอใจ 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.85

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - เดือนเม.ย. 63 งดจัดกิจกรรม เนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา COVID-19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุที่ได้กำหนดไว้ในวันที่ 9 เม.ย. 63 และได้ทำบันทึกขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมเรียบแล้ว ทำคืนเงินงบประมาณ 165,850 บาท เข้างบกลาง ตามหนังสือฝ่ายปกครอง ลงวันที่ 24 เม.ย. 63 เดือนพ.ค. 63 งดจัดกิจกรรม เนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา COVID จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยทานแก่วัดในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ จำนวน 13 วัด เดือนมิ.ย. 63 ตามหนังสือสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกทม. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำแนะนำแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรม หรือพิธีการสังคมตามประเพณีนิยมหรือทางศาสนา โดยสำนักงานเขตได้งดการจัดกิจกรรม ดังนั้น จึงได้บันทึกขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมแห่เทียนพร้อมผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยทานแก่วัดในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ และได้ทำคืนเงินงบประมาณ 114,600 บาท เข้่างบกลาง สรุป ความพึงพอใจ ยังคงอยู่ที่ 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.85

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - เดือนเม.ย. 63 งดจัดกิจกรรม เนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา COVID-19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุที่ได้กำหนดไว้ในวันที่ 9 เม.ย. 63 และได้ทำบันทึกขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมเรียบแล้ว ทำคืนเงินงบประมาณ 165,850 บาท เข้างบกลาง ตามหนังสือฝ่ายปกครอง ลงวันที่ 24 เม.ย. 63 เดือนพ.ค. 63 งดจัดกิจกรรม เนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา COVID จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยทานแก่วัดในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ จำนวน 13 วัด เดือนมิ.ย. 63 ตามหนังสือสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกทม. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำแนะนำแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรม หรือพิธีการสังคมตามประเพณีนิยมหรือทางศาสนา โดยสำนักงานเขตได้งดการจัดกิจกรรม ดังนั้น จึงได้บันทึกขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมแห่เทียนพร้อมผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยทานแก่วัดในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ และได้ทำคืนเงินงบประมาณ 114,600 บาท เข้่างบกลาง สรุป ความพึงพอใจ ยังคงอยู่ที่ 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.85

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(21) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 25 ธ.ค. 62 - จัดทำแผนกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุมัติ - ประชุมแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบแผนกิจกรรมการลงจุดฯ - จัดตั้งคณะทำงาน - จำนวนผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 10 ราย ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 10 จุด 10 หลัง (เลขหมาย) - รายงานผลการดำเนินการในระบบเอกสาร ระบบ Daily Plans และรายงานส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเป็นรายเดือนทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 ฝ่ายทะเบียน - ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62-20 มี.ค. 63 มีผู้ยื่นคำร้องจำนวน 18 ราย ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 18 จุด จำนวน 202 หลัง (เลขหมาย) มีการรายงานส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเป็นรายเดือนทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 ฝ่ายทะเบียน - เดือนพ.ค. 63 ลงจุดฯ จำนวน 7 จุด 7 หลัง (เลขหมาย) ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62-20 มิ.ย. 63 มีผู้ยื่นคำร้องจำนวน 33 ราย ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 33 จุด จำนวน 246 หลัง (เลขหมาย) มีการรายงานส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเป็นรายเดือนทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 21 ก.ย. 63 ผู้ยื่นคำร้องจำนวน 41 ราย ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 41 จุด 254 หลัง (เลขหมาย) รายงานผลการดำเนินการในระบบเอกสารระบบ Digital Plans และรายงานส่งสำนักการวางแผนและพัฒนาเมืองเป็นรายเดือนทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค.62-จัดเตรียมรูปแบบรายการ เดือนพ.ย. 2562-ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง ประจำเดือน ต.ค.62 จำนวน 12 จุด เดือนธ.ค.62 ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง ประจำเดือน พ.ย.62 จำนวน 2 จุด (อาคารพักอาศัย 2 หลัง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 ฝ่ายโยธา - ดำเนินการลงจุดแสดงตำหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง มีรายละเอียด ดังนี้ ต.ค. 62 จำนวน 12 แห่ง , พ.ย. 62 จำนวน 2 แห่ง ธ.ค. 62 จำนวน 2 แห่ง , ม.ค. 63 จำนวน 6 แห่ง ก.พ. 63 จำนวน 3 แห่ง , ถึงวันที่ 20 มี.ค. 63 จำนวน 4 แห่ง รวมทั้งสิ้น จำนวน 29 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้างมีรายละเอียด ดังนี้ ต.ค. 62 จำนวน 12 แห่ง, พ.ย. 62 จำนวน 2 แห่ง, ธ.ค. 62 จำนวน 2 แห่ง, ม.ค. 63 จำนวน 6 แห่ง, ก.พ. 63 จำนวน 3 แห่ง, มี.ค. 63 จำนวน 6 แห่ง, เม.ย. 63 จำนวน 6 แห่งถึงวันที่ 19 มิ.ย. 63 จำนวน 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 45 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้างมีรายละเอียด ดังนี้ ต.ค. 62= จำนวน 12 แห่ง พ.ย. 62=2 แห่ง ธ.ค. 62 จำนวน 2 แห่ง ม.ค. 63 จำนวน 6 แห่ง ก.พ. 63 จำนวน 3 แห่ง มี.ค. 63 จำนวน 6 แห่ง มิ.ย. 63 จำนวน 4 แห่ง ก.ย. 63 จำนวน 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น จำนวน 62 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(23) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

0 / 0
4
50.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารของชุมชนต่าง ๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 1. ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดประชุมและจัดทำแผนชุมชน ซึ่งไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากมีการระบาดของโรค Covid-19 ต้องรอจนกว่าโรคระบาดหายจากประเทศไทยหรือจนกว่าจะสามารถชุมนุมประชาชนในชุมชนได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - ตั้งแต่เดือนเม.ย. - มิ.ย. 63 ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า COVID-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 -ดำเนินการเรียบร้อยครบ 30 ชุมชน เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 63

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(24) ร้อยละของการปรับปรุงโรงเรียน
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของการปรับปรุงโรงเรียน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
65.00

100 / 100
2
66.00

100 / 100
3
78.33

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปรับปรุงโรงเรียนวัดท่าพระ เดือนต.ค. 62- เตรียมความพร้อมในการดำเนินการ เดือนพ.ย. 62- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรูปแบบการรายงานก่อสร้าง เดือนธ.ค. 62- แต่งตั้งคณะกรรมราคากลาง จัดทำราคากลาง คิดเป็นร้อยละ 40 ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี เดือนต.ค. 62-เตรียมความพร้อมในการดำนเนการ เดือนพ.ย. 62- ขอเห็นชอบราคากลาง เดือนธ.ค. 62- ประกาศประกวดราคา โดยวิธีอิเล็กทรอนิคส์ สิ้นสุดประกาศในวันที่ 3 ม.ค. 63 เฉลี่ยคิดเป็น 40+50/2=65

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 รายละเอียดความคืบหน้าการดำเนินการ ดังนี้ 1. โครงการซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 2. โครงการซ่อมแซมโรงเรียนวัดราชสิทธาราม - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 3. โครงการซ่อมแซมโรงเรียนวัดดีดวด - อยู่ระหว่าง รออนุมัติเงินงวด คิดเป็นร้อยละ 40 4. โครงการซ่อมแซมโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี - อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา คิดเป็นร้อยละ 50 5. โครงการซ่อมแซมโรงเรียนวัดดีดวด อยู่ระหว่าง รออนุมัติเงินงวด คิดเป็นร้อยละ 40 เฉลี่ยผลการดำเนินการ 100+100+50+40+40/5=66

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - 1. โครงการซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 2. โครงการซ่อมแซมโรงเรียนวัดราชสิทธาราม ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 3. โครงการซ่อมแซมโรงเรียนวัดดีดวด ตรวจรับ/ขออนุมัติเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 100 4. โครงการซ่อมแซมโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี รายงานผลตรวจรับ คิดเป็นร้อยละ 100 5. โครงการซ่อมแซมโรงเรียนวัดดีดวด (เพิ่ม) อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง คิดเป็นร้อยละ 40 6. โครงการซ่อมแซมโรงเรียนวัดราชสิทธาราม (เพิ่ม) อยู่ระหว่าง กำหนดรูปแบบรายการ คิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 -รายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ 1. โครงการซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 2. โครงการซ่อมแซมโรงเรียนวัดราชสิทธาราา ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 3. โครงการซ่อมแซมโรงเรียนวัดดีดวด ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 4. โครงการซ่อมแซมโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี ดำเนินการเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 5. โครงการซ่อมแซมโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 6. โครงการซ่อมซแมโรงเรียนวัดนาคกลาง ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 7. โครงการซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 8. โครงการซ่อมแซมโรงเรียนวัดราชสิทธาราม ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 9. โครงการซ่อมแซมโรงเรียนวัดนาคกลาง ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 10. โครงการซ่อมแซมโรงเรียนวัดดีดวด ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(25) ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี (ตชว. เจรจาตกลง 7)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี (ตชว. เจรจาตกลง 7)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
65.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค. 62-เดือนพ.ย.62 ทำการสำรวจเพื่อประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแจ้งข้อมูลรายการห้องชุด ความคืบหน้าร้อยละ 65

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 อยู่ระหว่างการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแจ้งข้อมูลรายการห้องชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - อยู่ระหว่างการประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายการห้องชุด โดยการประกาศ ส่งหนังสือให้กับประชาชนเพื่อตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - สามารถแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ร้อยละ 100 จากจำนวนรายที่ต้องเสียภาษี โดยคำนวณจาก ยอดประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยแยกเป็น แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) จำนวน 7,445 แปลง และแบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) จำนวน 5,652 ห้อง หักยอดที่ได้รับการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี โดยแยกเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4,553 แปลง และห้องชุด จำนวน 3,178 ห้อง คงเหลือยอดที่สำนักงานเขตต้องแจ้งการประเมิน โดยแยกเป็นรายการเป็นรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7) จำนวน 4,892 ราย และรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.8) จำนวน 2,474 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของการแจ้งการประเมินภาษี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(26) ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.2 ร้อยละของการบังคับภาษี (ตชว.เจรจาตกลง 7)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.2 ร้อยละของการบังคับภาษี (ตชว.เจรจาตกลง 7)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
25.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการติดประกาศและส่งหนังสือแ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด และรอการประกาศข้อกฎหมายที่ชัดเจนจากระทรวงมหาดไทย เริ่มการจัดเก็บภาษีใหม่ในเดือนมิ.ย. 63 และสิ้นสุดเดือนส.ค. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 อยู่ระหว่างการติดประกาศและส่งหนังสือแ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด และรอการประกาศข้อกฎหมายที่ชัดเจนจากระทรวงมหาดไทย เริ่มการจัดเก็บภาษีใหม่ในเดือนมิ.ย. 63 และสิ้นสุดเดือนส.ค. 63 จึงจะดำเนินการบังคับคดีได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 -อยู่ระหว่างการประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายการห้องชุด โดยการประกาศและส่งเป็นหนังสือให้ประชาชนตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - สามารถดำเนินการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ร้อยละ 100 จากจำนวนรายที่ต้องเสียภาษี โดยคำนวณจากยอดประกาศบัญชที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยแยกเป็น - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ก.ด.ส. 3) จำนวน 7,445 แปลง และแบบบัญชีรายการห้องชุด (ก.ด.ส. 4) จำนวน 5,652 ห้อง หักยอดที่ได้รับการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี โดยแยกเป็น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4,553 แปลง และห้องชุด จำนวน 3,178 ห้อง คงเหลือยอดที่สำนักงานเขตต้องแจ้งการประเมิน โดยแยกเป็นรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ก.ด.ส. 7) จำนวน 4,892 ราย และรายการห้องชุด (ก.ด.ส. 8) จำนวน 2,474 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของการแจ้งการประเมินภาษี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(27) สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการนอกเวลาราชการ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการนอกเวลาราชการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
29.00

100 / 100
2
99.58

100 / 100
3
99.63

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค. 2562 -ได้รับอนุมัติโครงการและเริ่มดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ ณ เดือนตุลาคม 2562 ผลสรุปการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด จำนวน 92 ราย คิดเป็น 96.84 % ระดับมาก จำนวน 3 คน คิดเป็น 3.16 % รวมจำนวนประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการระดับมาก - มากที่สุด คิดเป็น 100 % ฝ่ายทะเบียนไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการให้บริการแต่อย่างใด ข้อคิดเห็นจากประชาชนผู้ใช้บริการประเภทอื่นๆ ที่ต้องการให้มี ไม่มี เวลาเปิด - ปิด ให้บริการ ดีมาก เรื่องช่องทางการรับรู้ข่าวสารการให้บริการ เว็บไซต์ เรื่องการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สะดวก ข้อคิดเห็นอื่นๆ บริการดีมาก ระบบ QR CODE ใช้ไม่ได้ ทำให้ต้องต่อคิวใหม่ อยากให้ปรับปรุงให้เสถียรขึ้น เดือนพ.ย. 2562 - ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 ผลสรุปการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด จำนวน 35 ราย คิดเป็น 97.22 % ระดับมาก จำนวน 1 คน คิดเป็น 2.78 % รวมจำนวนประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการระดับมาก - มากที่สุด คิดเป็น 100 % ฝ่ายทะเบียนไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการให้บริการแต่อย่างใด ข้อคิดเห็นจากประชาชนผู้ใช้บริการประเภทอื่นๆ ที่ต้องการให้มี ไม่มี เวลาเปิด - ปิด ให้บริการ ไม่มี เรื่องช่องทางการรับรู้ข่าวสารการให้บริการ ไม่มี เรื่องการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ไม่มี ข้อคิดเห็นอื่นๆ ไม่มี เดือนธ.ค. 62-ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ ณ เดือนธันวาคม 2562 ผลสรุปการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด จำนวน 48 ราย คิดเป็น 97.96 % ระดับมาก จำนวน 1 คน คิดเป็น 2.04 % รวมจำนวนประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการระดับมาก - มากที่สุด คิดเป็น 100 % ฝ่ายทะเบียนไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการให้บริการแต่อย่างใด ข้อคิดเห็นจากประชาชนผู้ใช้บริการประเภทอื่นๆ ที่ต้องการให้มี ไม่มี เวลาเปิด - ปิด ให้บริการ เปิด 07.45 น. ดีเกินคาด เรื่องช่องทางการรับรู้ข่าวสารการให้บริการ เว็บไซต์ เรื่องการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สะดวก ข้อคิดเห็นอื่นๆ การบริการและการซักถามตอบได้ดีมาก ขอชมเชย คุณธัญพร เกษมโชคภูกิจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 - สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เดือนต.ค. 2562 -เดือนมี.ค. 2563 จำนวน 286 ชุด ความพึงพอใจระดับ มากที่สุด จำนวน 280 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.90 ระดับมาก จำนวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.10

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เดือนต.ค. 2562 -เดือนพ.ค. 2563 จำนวน 366 ชุด ความพึงพอใจระดับ มากที่สุด จำนวน 359 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.09 ระดับมาก จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.91

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เดือนต.ค. 2562 -เดือนส.ค. 2563 จำนวน 749 ชุด ความพึงพอใจระดับ มากที่สุด จำนวน 740 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.80 ระดับมาก จำนวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.20

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(28) ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (BFC)
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (BFC)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 1 -เดือนต.ค.-ธ.ค. 2562 -จำนวนผู้มาใช้บริการศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (ฺBFC) 1,724+1,767+2,391=5,882 ราย มีการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จำนวน 35+56+44=135 ราย ได้รับความพึงพอใจระดับเฉลี่ย 4.78+4.50+4.65/3=4.64

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาส 2 เดือนม.ค.-มี.ค. 63 จำนวนผู้ใช้บริการ 2,567+1,887+1,798=6,252 ราย ได้ทอดแบบสอบถาม จำนวน 41+50+36=127 ราย ได้รับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.66+4.82+4.75/3 = 4.74

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3- กิจกรรมจัดตั้งศูนย์บริหาราชการฉับไวใสสะอาดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (BFC)เดือนเม.ย.-มิ.ย. 63 - สถิติจำนวนผู้ใช้บริการศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาดเขตบางกอกใหญ่ จำนวน 1,019+1,707+2,809=5,535 ราย ได้ทอดแบบสอบถามผู้ใช้บริการ จำนวน 13+50+42=105 ราย ได้รับความพึงพอใจ ระดับ 4.32+4.91+4.43/3=4.55

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้ จำนวนสถิติผู้ใช้บริการ ฝ่ายปกครอง จำนวน 16 ราย ฝ่ายทะเบียน จำนวน 1,799 ราย ฝ่ายการคลัง จำนวน 594 ฝ่ายสิ่งแวดล้อม จำนวน 29 ราย ฝ่ายโยธาจำนวน 0 ราย ฝ่ายรายได้ จำนวน 759 ราย ฝ่ายการศึกษา จำนวน 1 ราย ฝ่ายเทศกิจ จำนวน 25 ราย ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 119 ราย ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จำนวน 0 ราย รวม 3,342 ราย ได้ทอดแบบสอบถาม จำนวน 42 ราย ได้รับความพึงพอใจ ระดับ 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.25 สรุป จำนวนผู้ใช้บริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 28,607 ราย จำนวนผู้เข้ารับการประเมิน 483 ราย ผลสำรวจความพึงพอใจ 4.68

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด