ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50460000

Home Home SED


๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) 1.1 ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
1.1 ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล. ได้เข้ารับการอบรมและเำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการตามที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่เขตคลองสามวา -ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่เขตคลองสามวา -ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่เขต -จัดทำสรุปผลการทำแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 79 แห่ง พร้อมตารางข้อมูลและภาพถ่ายประชาสัมพันธ์ รายงานสำนักระบายน้ำ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 8.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
8.1  ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลคู คลองต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อจัดทำแผน และเสนอผู้บริหารเขตเพื่อประชุมหาแนวทางการจัดทำแผนฯ ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายปกครองซึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ในการจัดทำคำสั่งใหม่ประกอบ เนื่องจากมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2563 มีมติให้แก้ไขคำสั่งคณะทำงาน เพิ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และอยู่ระหว่างรออนุมัติจากผู้อำนวยการเขตคลองสามวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการสรุปรวบรวมเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ จัดทำเป็นรูปเล่ม แผนพัฒนาและบำรุงรักษาคลองในพื้นที่เขตคลองสามวา ระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ. 2563 - 2567) เสนอผู้อำนวยการเขตเพื่ออนุมัติ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และเมื่อผู้อำนวยการเขตอนุมัติแผนแล้ว จักได้ส่งแผนฯ ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบ และเวียนแจ้งให้ส่วนราชการทราบ และนำแผนไปบริหารจัดการคลอง 1 คลอง คือ คลองลำแบน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคลอง ระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ. 2563 - 2567) ของสำนักงานเขตคลองสามวา แล้วเสร็จ และนำแผนไปบริหารจัดการคลอง จำนวน 1 คลอง คือคลองลำแบน และรายงานให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2.1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 1. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2.1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 
    1. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :22.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
22.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยและนำกลับไปใช้ประโยชน์และนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนี้ (1)มูลฝอยรีไซเคิล 4,479.88 ตัน (2)มูลฝอยกิ่งไม้ใบไม้ เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ 1,469.70 ตัน (3)ไขมัน 118 ลบ.ม.(4)สิ่งปฏิกูล 881 ลบ.ม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยและนำกลับไปใช้ประโยชน์และนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนี้ (1)มูลฝอยรีไซเคิล 4,491.56 ตัน (2)มูลฝอยกิ่งไม้ใบไม้ เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ 1,513.38 ตัน (3)ไขมัน 188 ลบ.ม.(4)สิ่งปฏิกูล 1,046.50 ลบ.ม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยและนำกลับไปใช้ประโยชน์และนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนี้ (1)มูลฝอยรีไซเคิล 4,561.76 ตัน (2)มูลฝอยกิ่งไม้ใบไม้ เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ 1,483.92 ตัน (3)ไขมัน 97.50 ลบ.ม.(4)สิ่งปฏิกูล 979 ลบ.ม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยและนำกลับไปใช้ประโยชน์และนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนี้ (1)มูลฝอยรีไซเคิล 4,655.23 ตัน (2)มูลฝอยกิ่งไม้ใบไม้ เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ 311.50 ตัน (3)ไขมัน 64 ลบ.ม.(4)สิ่งปฏิกูล 762.50 ลบ.ม.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 2.1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2.1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
    2. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :18.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
8.00

100 / 100
3
12.00

100 / 100
4
18.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ ตามเส้นทางการเดินรถเก็บขนมูลฝอยและการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ เก็บขยะชิ้นใหญ่ ในพื้นที่เขตคลองสามวา ได้ปริมาณ 5.98 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ ตามเส้นทางการเดินรถเก็บขนมูลฝอยและการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ เก็บขยะชิ้นใหญ่ ในพื้นที่เขตคลองสามวา ได้ปริมาณ 5.74 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ ตามเส้นทางการเดินรถเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขตคลองสามวาได้ปริมาณ 8.05 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ ตามเส้นทางการเดินรถเก็บขนมูลฝอยและการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ เก็บขยะชิ้นใหญ่ ในพื้นที่เขตคลองสามวา ได้ปริมาณ 7.12 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(5) 3.1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง/ 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เดือนตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ผลการปฏัติงานตั้งแต่วันที่ 1-24 ต.ค.62 1.ตรวจตู้เขียว 3 จุด 3 ครั้ง/วัน/จุดรวม 216 ครั้ง 2.ตรวจกล้อง CCTV 3 จุด 3ครั้ง/วัน/จุด รวม 216 ครั้ง 3.ตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง 3 จุด 1 ครั้ง/วัน/จุด รวม 72 ครั้ง 4.ตรวจป้ายประชาสัมพันธ์ 3 จุด 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม 216 ครั้ง 5.ฝ่ายรักษาความสะอาดทำความสะอาด 3 ครั้ง / 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ผลการปฏัติงานตั้งแต่วันที่ 1-23 ธ.ค.62 1.ตรวจตู้เขียว 3 จุด 3 ครั้ง/วัน/จุดรวม 216 ครั้ง 2.ตรวจกล้อง CCTV 3 จุด 3ครั้ง/วัน/จุด รวม 216 ครั้ง 3.ตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง 3 จุด 1 ครั้ง/วัน/จุด รวม 72 ครั้ง 4.ตรวจป้ายประชาสัมพันธ์ 3 จุด 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม 216 ครั้ง 5.ฝ่ายรักษาความสะอาดทำความสะอาด 3 ครั้ง 2.โครงการตรวจจับป้ายผิดกฎหมาย / 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาค 2562 มีการกวดขัน ควบคุม การติดตั้งป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายในที่สาธารณะ ถนนที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยถนนสายหลักและถนนสายรอง ดังนี้ ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนนิมิตใหม่ ถนนเลียบคลองสอง ถนนคู้บอน ถนนหทัยราษฎร์ และถนนพระยาสุเรนทร์ ถนนสายรอง ได้แก่ ถนนไมตรีจิต ถนนประชาร่วมใจ และถนนหทัยมิตร จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบทุกวัน จำนวน 2 -3 นาย พบป้ายที่กระทำความผิด จำนวน 68 ป้าย และมีการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบทุกวันผ่านทาง Line โดยรายงานผ่านกลุ่ม ทก.กท.เหนือ+ตะวันออก เดือนพฤศจิกายน 2562 ระหว่างวันที่ 1 -25 พฤศจิกายน 2562 พบป้ายที่กระทำผิด จำนวน 72 ป้าย / 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..มีการกวดขัน ควบคุม การติดตั้งป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายในที่สาธารณะ ถนนที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยถนนสายหลักและถนนสายรอง ดังนี้ ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนนิมิตใหม่ ถนนเลียบคลองสอง ถนนคู้บอน ถนนหทัยราษฎร์ และถนนพระยาสุเรนทร์ ถนนสายรอง ได้แก่ ถนนไมตรีจิต ถนนประชาร่วมใจ และถนนหทัยมิตร จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบทุกวัน จำนวน 2 -3 นาย พบป้ายที่กระทำความผิด จำนวน 68 ป้าย และมีการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบทุกวันผ่านทาง Line โดยรายงานผ่านกลุ่ม ทก.กท.เหนือ+ตะวันออกและในเดือนธันวาคม 2562 พบป้ายที่กระทำผิด จำนวน 64 ป้าย 3.โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ / 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาคม 2562 จุดบริการประชาชนมีจำนวน 2 จุด ได้แก่ 1.หน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ถนนไทยรามัญ 2.สี่แยกกีบหมู ถนนเจริญพัฒนา จัดรถสายตรวจไว้บริการตามจุดดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 2 - 4 นาย ระหว่าวันที่ 1 - 20 ตุลาคม 2562 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 21 ราย มีการรายงานทุกสัปดาห์ส่งให้กับทางสำนักเทศกิจ และเดือนพฤศจิกายน 2562 ยังปฏิบัติหน้าที่ภารกิจตามปกติ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 13 ราย / 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จุดบริการประชาชนมีจำนวน 2 จุด ได้แก่ 1.หน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ถนนไทยรามัญ 2.สี่แยกกีบหมู ถนนเจริญพัฒนา จัดรถสายตรวจไว้บริการตามจุดดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 2 - 4 นาย ระหว่าวันที่ 1 - 20 ตุลาคม 2562 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 21 ราย มีการรายงานทุกสัปดาห์ส่งให้กับทางสำนักเทศกิจ และเดือนธันวาคม 2562 ยังปฏิบัติหน้าที่ภารกิจตามปกติ ใช้บริการ จำนวน 10 ราย 4.โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร/ 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนตุลาคม 2562 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 18 โรงเรียน ปิดภาคเรียน ระหว่าวันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง 2.โรงเรียนวัดคู้บอน 3.โรงเรียนสุเหร่าคลองแสนแสบ 4.โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด 5.โรงเรียนบางชัน 6.โรงเรียนวัดแป้นทอง 7.โรงเรียนวัดลำกระดาน 8.โรงเรียนประชาราษฎร์ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจรประจำจุดตามโรงเรียนดังกล่าว วันละ 1 - 2 คน เวลา 06.00 - 09.00 น. และ เวลา 14.00 - 16.00 น. ขณะการปฏิบัติหน้าที่มีการถ่ายภาพส่งเข้าใน Line กลุ่ม school care ทุกครั้ง เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม / 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เดือนตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ผลการปฏัติงานตั้งแต่วันที่ 1-24 ต.ค.62 1.ตรวจตู้เขียว 3 จุด 3 ครั้ง/วัน/จุดรวม 216 ครั้ง 2.ตรวจกล้อง CCTV 3 จุด 3ครั้ง/วัน/จุด รวม 216 ครั้ง 3.ตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง 3 จุด 1 ครั้ง/วัน/จุด รวม 72 ครั้ง 4.ตรวจป้ายประชาสัมพันธ์ 3 จุด 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม 216 ครั้ง 5.ฝ่ายรักษาความสะอาดทำความสะอาด 3 ครั้ง / 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ผลการปฏัติงานตั้งแต่วันที่ 1-23 ธ.ค.62 1.ตรวจตู้เขียว 3 จุด 3 ครั้ง/วัน/จุดรวม 216 ครั้ง 2.ตรวจกล้อง CCTV 3 จุด 3ครั้ง/วัน/จุด รวม 216 ครั้ง 3.ตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง 3 จุด 1 ครั้ง/วัน/จุด รวม 72 ครั้ง 4.ตรวจป้ายประชาสัมพันธ์ 3 จุด 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม 216 ครั้ง 5.ฝ่ายรักษาความสะอาดทำความสะอาด 3 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ-จุดบริการประชาชนมีจำนวน 2 จุด ได้แก่ 1.หน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ถนนไทยรามัญ 2.สี่แยกกีบหมู ถนนเจริญพัฒนา จัดรถสายตรวจไว้บริการตามจุดดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 2 - 4 นาย เดือนมกราคม 2563 ยังปฏิบัติภารกิจตามปกติ ใช้บริการ จำนวน 10 ราย และเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ยังปฏิบัติภารกิจตามปกติมีผู้ใช้บริการ จำนวน 10 ราย ในเดือนมีนาคม 2563 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 9 ราย 2 โครงการกวดขันการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย-มีการกวดขัน ควบคุม การติดตั้งป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายในที่สาธารณะ ถนนที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยถนนสายหลักและถนนสายรอง ดังนี้ ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนนิมิตใหม่ ถนนเลียบคลองสอง ถนนคู้บอน ถนนหทัยราษฎร์ และถนนพระยาสุเรนทร์ ถนนสายรอง ได้แก่ ถนนไมตรีจิต ถนนประชาร่วมใจ และถนนหทัยมิตร จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบทุกวัน จำนวน 2 -3 นาย พบป้ายที่กระทำความผิด จำนวน 72 ป้าย และมีการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบทุกวันผ่านทาง Line โดยรายงานผ่านกลุ่ม ทก.กท.เหนือ+ตะวันออกและในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบป้ายที่กระทำผิด จำนวน 72 ป้าย และในเดือนมีนาคม 2563 พบป้ายผิดกฎหมาย จำนวน 70 ป้าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1.โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจจุดบริการประชาชนมีจำนวน 2 จุด ได้แก่ 1.หน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ถนนไทยรามัญ 2.สี่แยกกีบหมู ถนนเจริญพัฒนา จัดรถสายตรวจไว้บริการตามจุดดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 2 - 4 นาย ระหว่าวันที่ 1 - 20 ตุลาคม 2562 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 21 ราย มีการรายงานทุกสัปดาห์ส่งให้กับทางสำนักเทศกิจ และเดือนพฤศจิกายน 2562 ยังปฏิบัติหน้าที่ภารกิจตามปกติ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 13 ราย เดือนธันวาคม 2562 ยังปฏิบัติหน้าที่ภารกิจตามปกติ ใช้บริการ จำนวน 10 ราย และเดือนมกราคม 2563 ยังปฏิบัติภารกิจตามปกติ ใช้บริการ จำนวน 10 ราย เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ยังปฏิบัติภารกิจตามปกติ มีผู้ใช้บริการ จำนวน 10 ราย ในเดือนมีนาคม 2563 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 9 ราย ในเดือนเมษายน 2563 มีผู้มาใช้บริการ จำนวน 5 ราย ในเดือนพฤษภาคม 2563 มีผู้มาใช้บริการ 5 รายในเดือนมิถุนายน 2563 มีผู้มาใช้บริการ 4 ราย 2.โครงการกวดขันการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฏหมายการติดตั้งป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายในที่สาธารณะ ถนนที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยถนนสายหลักและถนนสายรอง ดังนี้ ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนนิมิตใหม่ ถนนเลียบคลองสอง ถนนคู้บอน ถนนหทัยราษฎร์ และถนนพระยาสุเรนทร์ ถนนสายรอง ได้แก่ ถนนไมตรีจิต ถนนประชาร่วมใจ และถนนหทัยมิตร จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบทุกวัน จำนวน 2 -3 นาย พบป้ายที่กระทำความผิด จำนวน 72 ป้าย และมีการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบทุกวันผ่านทาง Line โดยรายงานผ่านกลุ่ม ทก.กท.เหนือ+ตะวันออกและในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบป้ายที่กระทำผิด จำนวน 72 ป้าย และในเดือนมีนาคม 2563 พบป้ายผิดกฎหมาย จำนวน 70 ป้าย และในเดือนเมษายน พบป้ายผิดกฎหมาย จำนวน 35 ป้าย และในเดือนพฤษภาคม พบป้ายผิดกฎหมาย จำนวน 30 ป้าย และเดือนมิถุนายน พบป้ายผิดกฏหมาย จำนวน 30 ป้าย 3.โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างและจุดเสี่ยง ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 1. ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตคลองสามวาที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติพและบทบาทหน้าที่ของตนเอง
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
1. ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตคลองสามวาที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติพและบทบาทหน้าที่ของตนเอง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :40.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองจะดำเนินการจัดอบรมอาสายาเสพติดเขตคลองสามวา. ในเดือนกุมภาพันธ์. 2563. ณ. ห้องปนะชุมใหญ่ ชั้น2. สำนักงานเขตคลองสามวา โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม. จำนวน 50. คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้อกันและปราบปรามยาเสพติดเขตคลองสามวา (ศป.ปส.เขต) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโสณมัย 1 สำนักงานเขตคลองสามวา ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานฯ ในห้วงเวลาที่ผ่านมา พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตคลองสามวา (ศป.ปส.เขต) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยกเลิกโครงการ เนื่อจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ยกเลิกโครงการ เนื่อจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

(7) 2. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์
[มิติที่ 1 : ]

๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
2. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการประกาศประกวดราคา และพิจารณาผลต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการปรับปรุงถนน จำนวน 4 ซอย ตามที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และอยู่ระหว่างผู้รับเหมาดำเนินการตามโครงการฯ และมี 2 โครงการได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ครั้งที่ 1 รวม 2 รายการเป็นเงิน 18,392,640 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายโยธาดำเนินการ ดังนี้ 1. ปรับปรุงซอยเจริญพัฒนา 23 จากคลองกีบหมูถึงซอยพระยาสุเรนทร์ 30 แยก 9 แล้วเสร็จ 2. ปรับปรุงซอยพระยาสุเรนทร์ 34 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะ และซอยแยก 16 และ 18 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรวมรวบเอกสารเบิกจ่ายเงิน 3. ปรับปรุงสะพานทางเดินริมคลองสามตะวันตก ถึงประตูระบายน้ำริมถนนหทัยราษฏร์ แล้วเสร็จ 4. ปรับปรุงซอยวัดสุขใจ 15 และซอยไมตรีจิต 10 จากถนนวัดสุขใจ ถึงถนนไมตรีจิต อยู่ระหว่างส่งมอบงาน ครั้งที่ 4 และรายงานผลตรวจรับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายโยธาดำเนินการซ่อมแซมถนนตามที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(8) 3. ร้อยละสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนในการเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
3. ร้อยละสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนในการเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล. ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ปฏิบัติงานตามาแผนปฏิบัติงานตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 23 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-รวบรวมผลการปฏิบัติงานตามโครงการฯ รายงานผู้บริหารทราบ และจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้กับสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 4.1 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
4.1  ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้ดำเนินการตรวจสถานประกอบการในพื้นที่เขตคลองสามวา. จำนวน. 24 แห่ง. ทุกแห่งผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์สุขาภิบาลทุกแห่งคิดเป็น. 100%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการตรวจสุขลักษณะโรงอาหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 แห่ง -ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลร้านจำหน่ายอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ทและตลาด จำนวน 59 แห่ง ผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับ ดี - ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางเคมีด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นแยกตามพารามิเตอร์ตรวจวัด ได้แก่ บอแรกซ์, ฟอร์มาลีน, สารฟอกขาว, สารกันรา, ยาฆ่าแมลง, โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, สีสังเคราะห์, กรดแร่อิสระ และไอโอดีน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ มินิมาร์ท. ตลาด, ร้านจำหน่ายอาหาร และโรงเรียน จำนวน 730 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน 710 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 20 ตัวอย่าง ได้ออกคำแนะนำให้แก้ไขปรับปรุงด้านสุขลักษณะและดำเนินการติดตามผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการตรวจสุขลักษณะโรงอาหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน - แห่ง -ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลร้านจำหน่ายอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ทและตลาด จำนวน 65 แห่ง ผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับ ดี -ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางเคมีด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นแยกตามพารามิเตอร์ตรวจวัด ได้แก่ บอแรกซ์, ฟอร์มาลีน,สารฟอกขาว,สารกันรา,ยาฆ่าแมลง,โคลิฟอร์มแบคทีเรีย,สีสังเคราะห์,กรดแร่อิสระ และไอโอดีน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ มินิมาร์ท, ตลาด, ร้านจำหน่ายอาหาร และโรงเรียน จำนวน 730 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน 710 ต้วอย่าง พบการปนเปื้อน 20 ตัวอย่าง ได้ออกคำแนะนำให้แก้ไขปรับปรุงด้านสุขลักษณะและดำเนินการติดตามผล

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) 4. - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี - ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจจากการใช้บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
4. - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี
   - ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจจากการใช้บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :39.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม. ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ลานกีฬาดำเนินการจัดเตรียมกิจกรรมกีฬา. ณ. ลานกีฬาพื้นที่เขตคลองสามวา. และจัดทำรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 93,744.-บาท / 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ยอดเงิน 86,400 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ยอดเงิน 4320.-บาท จัดการแข่งขันฟุตซอลการกุศล ณ ลานกีฬาลำกะโหลก ครั้งที่ ๒ วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ร่วมงานการแข่งขันตะกร้อ ณ ลานกีฬาโรงเรียนวัดลำกะดาน วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 / 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ยอดเงิน 88,560 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ยอดเงิน 4428.-บาท - กิจกรรมวันเด็ก ลานกีฬาชุมชนเฟื่องฟ้าวิลเลจ - ฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตซอล ลานกีฬาโรงเรียนกลางคลองสอง - ฝึกซ้อมนักกีฬา ลานกีฬาวังตาหนวด / 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือน ม.ค.63 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม -กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล BMA FUTSAL 2020 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ -กิจกรรมแข่งขันกีฬาชักเย่อ-สตรีทฟุตซอล กลางคลองสองคัพ ณ โรงเรียนกลางคลองสอง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 / 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือน มี.ค.63 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม -ปรับปรุงลานกีฬา ทาสี ลานกีฬาสันนิธิอิสลาม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนเมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 93,744.-บาท / 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ยอดเงิน 86,400 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ยอดเงิน 4320.-บาท จัดการแข่งขันฟุตซอลการกุศล ณ ลานกีฬาลำกะโหลก ครั้งที่ ๒ วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ร่วมงานการแข่งขันตะกร้อ ณ ลานกีฬาโรงเรียนวัดลำกะดาน วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 / 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ยอดเงิน 88,560 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ยอดเงิน 4428.-บาท - กิจกรรมวันเด็ก ลานกีฬาชุมชนเฟื่องฟ้าวิลเลจ - ฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตซอล ลานกีฬาโรงเรียนกลางคลองสอง - ฝึกซ้อมนักกีฬา ลานกีฬาวังตาหนวด - กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ลานกีฬาโรงเรียนสุเหร่าสามวา ลานกีฬาโรงเรียนวัดสุทธิสะอาด ลานกีฬาโรงเรียนวัดคู้บอน ลานกีฬาโรงเรียนแป้นทอง ลานกีฬาโรงเรียนวัดศรีสุก ลานกีฬาโรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง ลานกีฬาโรงเรียนวัดสุขใจ ลานกีฬาโรงเรียนวัดลำกะดาน ลานกีฬาโรงเรียนวัดบัวแก้ว ลานกีฬาโรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ ลานกีฬาโรงเรียนบ้านแบนชะโด ลานกีฬาโรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร ลานกีฬาโรงเรียนบ้านหนองระแหง ลานกีฬาโรงเรียนสุเหร่าคลองสี่ ลานกีฬาโรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) ลานกีฬาโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ ลานกีฬาโรงเรียนกลางคลองสอง ลานกีฬาโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา / 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือน ม.ค.63 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม -กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล BMA FUTSAL 2020 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ -กิจกรรมแข่งขันกีฬาชักเย่อ-สตรีทฟุตซอล กลางคลองสองคัพ ณ โรงเรียนกลางคลองสอง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 / 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือน มี.ค.63 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม -ปรับปรุงลานกีฬา ทาสี ลานกีฬาสันนิธิอิสลาม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 / 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดลานกีฬาตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 / 21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ปิดลานกีฬาเนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด 2019 / 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดลานกีฬาตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๙) วันที่ 1-7 มิถุนายน 2563 ฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอลให้กับเยาวชน ณ ลานกีฬาประชาวดี(เมืองประชา) วันที่ 8-14 มิถุนายน 2563 ฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอลให้กับเยาวชน ณ ลานกีฬาเฟื่องฟ้าวิลเลจ วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 กิจกรรมฝึกซ้อมเซปัคตระกร้อ ณ ลานกีฬาริมคลองหนึ่ง วันที่ 16 มิถุนายน 2563 กิจกรรมฝึกซ้อมเซปัคตระกร้อ ณ ลานกีฬาชุมชนมีนทองพัฒนา วันที่ 17 มิถุนายน 2563 กิจกรรมฝึกซ้อมเซปัคตระกร้อ ณ ลานกีฬาสุเหร่าสามวา วันที่ 18 มิถุนายน 2563 กิจกรรมฝึกซ้อมเซปัคตระกร้อ ณ ลานกีฬาโรงเรียนสุเหร่าสามวา วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ฝึกซ้อมกีศาฟุตซอลให้กับเยาวชน ณ ลานกีฬาชุมชนวันตาหนวด / 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือน กรกฎาคม 2563 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563ฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอลเด็กและเยาวชน ณ ลานกีฬาเฟื่องฟ้าวิลเลจ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอลเด็กและเยาวชน ณ ลานกีฬาประชาวดี(เมืองประชา) วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมออกกำลังกาย(โยคุ) ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ณ ลานกีใาในพื้นที่เขตคลองสามวา จำนวน ๓๙ ลาน / อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือน สิงหาคม 2563 ยอดเงิน 88,200 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 4,410.-บาท วันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 ฝึกซ้อมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลเด็กและเยาวชน ณ ลานกีฬาโรงเรียนวัดคู้บอน วันที่ 7-8 สิงหาคม 2563 ฝึกซ้อมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลเด็กและเยาวชน ณ ลานกีฬาชุมชนสันนิธิอิสลาม วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ฝึกซ้อมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลเด็กและเยาวชน ณ ลานกีฬาโรงเรียนวัดแป้นทอง วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ฝึกซ้อมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลเด็กและเยาวชน ณ ลานกีฬาชุมชนวังตาหนวดพัฒนา / 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(11) 9.1 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
9.1 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองได้ประสานฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และฝ่ายโยธา ในการดำเนินการ หาข้อมูลในการจัดทำคำสั่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายปกครองได้ประสานฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และฝ่ายโยธา ในการดำเนินการเพื่อประกอบตัวชี้วัด และฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะให้เอกสารประกอบ ฝ่ายโยธาได้ตอบหนังสือในการจัดทำ Street Furniture ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของสำนักการโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายปกครองได้ประสานฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายโยธา ในการดำเนินการ และเก็บเอกสาร/หลักฐานเข้าแฟ้มเพื่อรอรับการตรวจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายปกครองได้ประสานทุกฝ่ายจัดส่งเอกสารที่ได้ดำเนินการตามครบ 7 กิจกรรม และได้ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 100 รวมทั้งสิ้น 211 ชุด และได้ความพึงพอใจจากประชาชนในการใช้ถนนเส้นเลียบคลองสอง ร้อยละ 94.58 และรายงานสรุปผลการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 8 เสร็จสิ้นแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) 4. ร้อยละความสำเร็จการออกตรวจตรากวดขันไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาขาย ณ จุดเดิม
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
4. ร้อยละความสำเร็จการออกตรวจตรากวดขันไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาขาย ณ จุดเดิม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :10.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 23/12/2562 : สำนักงานเขตคลองสามวาไม่มีจุดผ่อนตามโครงการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงานเขตคลองสามวา ได้รับยกเว้นไม่มีจุดผฺ่อนผันตามโครงการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงานเขตคลองสามวา ได้รับยกเว้นไม่มีจุดผฺ่อนผันตามโครงการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) 5. จำนวนครั้งในการรายงานผลการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้าย ฯ
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
5. จำนวนครั้งในการรายงานผลการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้าย ฯ

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :60.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาค 2562 มีการกวดขัน ควบคุม การติดตั้งป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายในที่สาธารณะ ถนนที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยถนนสายหลักและถนนสายรอง ดังนี้ ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนนิมิตใหม่ ถนนเลียบคลองสอง ถนนคู้บอน ถนนหทัยราษฎร์ และถนนพระยาสุเรนทร์ ถนนสายรอง ได้แก่ ถนนไมตรีจิต ถนนประชาร่วมใจ และถนนหทัยมิตร จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบทุกวัน จำนวน 2 -3 นาย พบป้ายที่กระทำความผิด จำนวน 68 ป้าย และมีการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบทุกวันผ่านทาง Line โดยรายงานผ่านกลุ่ม ทก.กท.เหนือ+ตะวันออก เดือนพฤศจิกายน 2562 ระหว่างวันที่ 1 -25 พฤศจิกายน 2562 พบป้ายที่กระทำผิด จำนวน 72 ป้าย และในเดือนธันวาคม 2562 พบป้ายที่กระทำผิด จำนวน 64 ป้าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โครงการการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ-มีการกวดขัน ควบคุม การติดตั้งป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายในที่สาธารณะ ถนนที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยถนนสายหลักและถนนสายรอง ดังนี้ ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนนิมิตใหม่ ถนนเลียบคลองสอง ถนนคู้บอน ถนนหทัยราษฎร์ และถนนพระยาสุเรนทร์ ถนนสายรอง ได้แก่ ถนนไมตรีจิต ถนนประชาร่วมใจ และถนนหทัยมิตร จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบทุกวัน จำนวน 2 -3 นาย พบป้ายที่กระทำความผิด จำนวน 72 ป้าย และมีการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบทุกวันผ่านทาง Line โดยรายงานผ่านกลุ่ม ทก.กท.เหนือ+ตะวันออกและในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบป้ายที่กระทำผิด จำนวน 72 ป้าย และในเดือนมีนาคม 2563 พบป้ายผิดกฎหมาย จำนวน 70 ป้าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.โครงการการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ -มีการกวดขัน ควบคุม การติดตั้งป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายในที่สาธารณะ ถนนที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยถนนสายหลักและถนนสายรอง ดังนี้ ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนนิมิตใหม่ ถนนเลียบคลองสอง ถนนคู้บอน ถนนหทัยราษฎร์ และถนนพระยาสุเรนทร์ ถนนสายรอง ได้แก่ ถนนไมตรีจิต ถนนประชาร่วมใจ และถนนหทัยมิตร จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบทุกวัน จำนวน 2 -3 นาย พบป้ายที่กระทำความผิด จำนวน 72 ป้าย และมีการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบทุกวันผ่านทาง Line โดยรายงานผ่านกลุ่ม ทก.กท.เหนือ+ตะวันออกและในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบป้ายที่กระทำผิด จำนวน 72 ป้าย และในเดือนมีนาคม 2563 พบป้ายผิดกฎหมาย จำนวน 70 ป้าย และในเดือนเมษายน 2563 พบป้ายผิดกฏหมาย จำนวน 35 ป้าย และในเดือนพฤษภาคม 2563 พบป้ายผิดกฏหมาย จำนวน 30 ป้าย และในเดือนมิถุนายน 2563 พบป้ายผิดกฏหมาย จำนวน 30 ป้าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(14) 6. ร้อยละความสำเร็จในการจัดให้มีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใด ๆ ในพื้นที่สาธารณะ
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
6. ร้อยละความสำเร็จในการจัดให้มีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใด ๆ ในพื้นที่สาธารณะ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :40.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการออกตรวจเยี่ยม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์แจกแผ่นพับในพื้นที่เขต เดือนละ 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ตรวจจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ-เดือนมกราคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือน -ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือน -ในเดือนมีนาคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ตรวจจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือนโดยดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนและมีการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อองทราบเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(15) 6. ร้อยละความสำเร็จในการจัดให้มีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใด ๆ ในพื่้นที่สาธารณะ
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
6. ร้อยละความสำเร็จในการจัดให้มีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใด ๆ ในพื่้นที่สาธารณะ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :30.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมประชาสัมพันธ์รณรงค์แจกแผ่นพับในพื้นที่เขต เดือนละ 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนมกราคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือน / 25/2/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือน / 24/3/2563 : ในเดือนมีนาคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-/ 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือน / 24/1/2563 : ยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนมกราคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือน / 25/2/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือน / 24/3/2563 : ในเดือนมีนาคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือน / 24/4/2563 : ในเดือนเมษายน 2563 จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือน / 23/5/2563 : ในเดือนพฤษภาคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือน / 22/6/2563 : ในเดือนมิถุนายน 2563 จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(16) 5.1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
5.1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :166.29

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
166.29

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี ได้ จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ (1)ที่ว่างหลังบิ๊กซีมาเก็ต พื้นที่ 19 ไร่ 2 งาน 14.42 ตร.ว.(2)ที่ว่างหลังสนามฟุตบอลgrand keeper พื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน 50.44 ตร.ว.(3)ที่ว่างข้างซอยพระยาสุเรนทร์ 4 พื้นที่ 47 ไร่ 2 งาน 82.13 ตร.ว.(4)ที่ว่างข้างบิ๊กซีมาเก๊ต พื้นที่ 34 ไร่ 1 งาน 44.84 ตร.ว.(5)ที่ว่างข้างหมู่บ้านจามจุรี พื้นที่ 33 ไร่ 2 งาน 2.32 ตร.ว.(6) ที่ว่างข้างหมู่บ้านทัศคาน่า พื้นที่ 43 ไร่ 70.29 ตร.วา (7)ที่ว่างข้างหมู่บ้านพึงใจ พื้นที่8 ไร่ 27.49 ตร.ว.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว(สวนหย่อม/สวนสาธารณะ ประเภทที่ 7) ได้จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ (1)สวนหย่อมหมู่บ้าน K.RIZ town ถนนไทยรามัญ พื้นที่ 1 งาน 50 ตร.วา (2)สวนหย่อมหมู่บ้าน K.RIZ town ถนนไทยรามัญ พื้นที่ 2 งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว(สวนหย่อม/สวนสาธารณะ 7ประเภท) ได้จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ (1)สวนหย่อมหมู่บ้านพาทาดกเนีย ถนนปัญญา-รามอินทรา พื้นที่ 1 งาน (2) สวนหย่อมหมู่บ้านเคริชทาวน์ ถนนไทรามัญ พื้นที่ 1 งาน 50 ตร.วา (3)สวนหย่อมหมู่บ้านเดอะริคโค่เรสซิเด้นซ์ ถนนไทรามัญ พื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 99 ตร.วา (4)สวนหย่อมหมู่บ้านเดอะริคโค่เรสซิเด้นซ์ ถนนไทรามัญ พื้นที่ 1 งาน 60 ตร.วา (5)สวนหย่อมหมู่บ้านมายโฮม พื้นที่ 3 งาน (6)สวนหย่อมหมู่บ้านฮาบีเทียยาร์ด ถนนปัญญาซาฟารี พื้นที่ 1 ไร่ 50 ตร.วา (7) สวนหย่อมหมู่บ้านประภาทรัพย์ ถนนหทัยราษฎร์ 39 พื้นที่ 1 ไร่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี(สวน 9 ประเภท) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ (1)พื้นที่เกษตรกรรมนาข้าว ซอยวัดสุขใจ 5 พื้นที่ 4 ไร่ 44 งาน (2)พื้นที่เกษตรกรรมนาข้าว ซอยวัดสุขใจ 34 พื้นที่ 16 ไร่ 1 งาน (3) ที่ว่างข้างซอยวัดสุขใจ 6 พื้นที่ 7 ไร่ 1 งาน 25 ตร.วา (4) พื้นที่ไม้ยืนต้นลานวัดสุขใจ พื้นที่ 16 ไร่ 1 ตร.วา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(17) 7. จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
7. จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ภูมิปัญญา

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม. ได้ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างจัดหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ / 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ / 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด / 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ / 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) 5. - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมให้บริการสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ - ร้อยละของผู้ใช้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์มีความพึงพอใจผลของการรับบริการ
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
5.  - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมให้บริการสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์
   - ร้อยละของผู้ใช้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์มีความพึงพอใจผลของการรับบริการ

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :80.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนตุลาคม 2562 36,425.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,822.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 78 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 521 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 68 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 81 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 321 ราย 6. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 18 ราย 7. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 17 ราย 8. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 19 ราย 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 89 ราย 10. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 68 ราย 11. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน 23 ราย 12. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 721 ราย / 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนพฤศจิกายน 2562 40,000.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,000.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 52 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 51 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 51 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 85 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 156 ราย 6. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 12 ราย 7. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 15 ราย 8. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 12 ราย 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 85 ราย 10. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 58 ราย 11. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน 2384 ราย 12. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 407 ราย / 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนมกราคม 2563 32,850.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนมกราคม 2562 เป็นเงิน 1,643.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 98 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 275 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 67 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 36 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 132 ราย 6. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 11 ราย 7. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 13 ราย 8. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 12 ราย 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 102 ราย 10. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 85 ราย 11. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน 15 ราย 12. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 602 ราย / 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 32,850.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 1,643.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 68 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 312 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 92 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 39 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 125 ราย 6. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 15 ราย 7. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 18 ราย 8. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 13 ราย 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 107 ราย 10. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 98 ราย 11. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน - ราย 12. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 677 ราย / 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนมีนาคม 2563 41,612.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 2,080.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 56 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 212 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 68 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 26 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 89 ราย 6. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 15 ราย 7. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 17 ราย 8. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 9 ราย 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 78 ราย 10. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 74 ราย 11. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน 12 ราย 12. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 483 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนตุลาคม 2562 36,425.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,822.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 78 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 521 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 68 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 81 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 321 ราย 6. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 18 ราย 7. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 17 ราย 8. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 19 ราย 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 89 ราย 10. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 68 ราย 11. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน 23 ราย 12. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 721 ราย / 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนพฤศจิกายน 2562 40,000.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,000.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 52 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 51 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 51 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 85 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 156 ราย 6. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 12 ราย 7. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 15 ราย 8. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 12 ราย 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 85 ราย 10. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 58 ราย 11. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน 2384 ราย 12. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 407 ราย / 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนมกราคม 2563 32,850.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนมกราคม 2562 เป็นเงิน 1,643.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 98 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 275 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 67 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 36 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 132 ราย 6. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 11 ราย 7. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 13 ราย 8. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 12 ราย 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 102 ราย 10. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 85 ราย 11. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน 15 ราย 12. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 602 ราย / 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 32,850.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 1,643.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 68 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 312 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 92 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 39 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 125 ราย 6. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 15 ราย 7. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 18 ราย 8. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 13 ราย 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 107 ราย 10. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 98 ราย 11. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน - ราย 12. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 677 ราย / 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนมีนาคม 2563 41,612.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 2,080.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 56 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 212 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 68 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 26 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 89 ราย 6. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 15 ราย 7. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 17 ราย 8. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 9 ราย 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 78 ราย 10. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 74 ราย 11. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน 12 ราย 12. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 483 ราย / 2020-4-23 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนเมษายน 2563 41,612.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 2,080.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 49 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 210 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 61 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 24 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 78 ราย 6. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 14 ราย 7. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 16 ราย 8. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 8 ราย 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 75 ราย 10. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 69 ราย 11. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน 11 ราย 12. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 455 ราย / 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนเมษายน 2563 41,612.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 2,080.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 45 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 251 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 45 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 28 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 223 ราย 6. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 68 ราย 7. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 59 ราย 8. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน - ราย 9. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 585 ราย / 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนพฤษภาคม 2563 39,626.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 1,586.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 39 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 198 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 36 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 29 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 215 ราย 6. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 74 ราย 7. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 98 ราย 8. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน - ราย 9. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 614 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(19) 7. ร้อยละของผู้ที่ได้รับความรู้การบริหารเงินมีการวางแผนทางการเงินเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
7. ร้อยละของผู้ที่ได้รับความรู้การบริหารเงินมีการวางแผนทางการเงินเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม. ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม ณ สำนักงานเขตคลองสามวา ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 / 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม วันที่ 20 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนมาคิดวิทยา โรงเรียนศศิภา วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลสมศกุลนา โรงเรียนนีรชาศึกษา วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์ โรงเรียนขุมทองวิทยา วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนโสมาภาพัฒนา โรงเรียนอนุบาลวรรณฤดี / 2020-2-24 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(20) 6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการ และอนุมัติ เริ่มดำเนินการแต่ละโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายการศึกษา ประสานโรงเรียนในสังกัด จำนวน 18 โรงเรียน ขณะนี้โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินโครงการและจะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ใันวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายการศึกษาได้ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นไปแล้ว 4 โครงการ ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด 2. ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ 3. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 4. ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2009 (COVID-19) แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว สำนักการศึกษาได้มีหนังสือ ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขตพิจารณา เพื่อให้การดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นควรให้สำนักงานเขตดำเนินการตามแนวทาง ฝ่ายการศึกษาพิจารณาแล้ว จึงดำเนินการยกเลิกโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 9 โครงการ ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร 3. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 4. ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย 5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน 6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต 7. ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู 8. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และโครงการที่ดำเนินการอยู่ 10 โครงการ ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ 4. ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 5. ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน 6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 7. ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น 8. ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ 9. ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษามลายู 10. ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินทุกโครงการเป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) 8. - จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน - ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
8.  - จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน
    - ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม. ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

.รวบรวมเอกสารขออนุมัติเงินประจำงวด / 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสาร เพื่อดำเนินการตามโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 / 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด / 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ และขออนุมัติเงินยืมและจะดำเนินกิจกรรมในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านหนังสือวังตาหนวดพัฒนา บ้านหนังสือฮิดายาตุ้ลอิสลามิยะ และบ้านหนังสือกมาลุลอิสลาม / 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...11 มีนาคม 2563 เปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรม โครงการครอบครัวรักการอ่าน ครั้งที่ ๒ และ ๓ โดยการจัดกิจกรรมไม่ต้องรวมเด็ก เยาวชน และประชาชนในคราวเดียว ปรับเปลี่ยนเป็นจัดทุกวันที่มีคนมาใช้บริการ โดยมอบของที่ระลึกที่สำนักงานเขตจัดให้ วันที่ 20-31 มีนาคม 2563 ปิดบ้านหนังสือเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รวบรวมเอกสารขออนุมัติเงินประจำงวด / 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสาร เพื่อดำเนินการตามโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 / 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด / 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ และขออนุมัติเงินยืมและจะดำเนินกิจกรรมในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านหนังสือวังตาหนวดพัฒนา บ้านหนังสือฮิดายาตุ้ลอิสลามิยะ และบ้านหนังสือกมาลุลอิสลาม / 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...11 มีนาคม 2563 เปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรม โครงการครอบครัวรักการอ่าน ครั้งที่ ๒ และ ๓ โดยการจัดกิจกรรมไม่ต้องรวมเด็ก เยาวชน และประชาชนในคราวเดียว ปรับเปลี่ยนเป็นจัดทุกวันที่มีคนมาใช้บริการ โดยมอบของที่ระลึกที่สำนักงานเขตจัดให้ วันที่ 20-31 มีนาคม 2563 ปิดบ้านหนังสือเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 / 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดบ้านหนังสือเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 / 21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดบ้านหนังสือเนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด 19 / 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดบ้านหนังสือเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รวบรวมเอกสารขออนุมัติเงินประจำงวด / 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสาร เพื่อดำเนินการตามโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 / 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด / 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ และขออนุมัติเงินยืมและจะดำเนินกิจกรรมในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านหนังสือวังตาหนวดพัฒนา บ้านหนังสือฮิดายาตุ้ลอิสลามิยะ และบ้านหนังสือกมาลุลอิสลาม / 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...11 มีนาคม 2563 เปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรม โครงการครอบครัวรักการอ่าน ครั้งที่ ๒ และ ๓ โดยการจัดกิจกรรมไม่ต้องรวมเด็ก เยาวชน และประชาชนในคราวเดียว ปรับเปลี่ยนเป็นจัดทุกวันที่มีคนมาใช้บริการ โดยมอบของที่ระลึกที่สำนักงานเขตจัดให้ วันที่ 20-31 มีนาคม 2563 ปิดบ้านหนังสือเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 / 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดบ้านหนังสือเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 / 21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดบ้านหนังสือเนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด 19 / 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดบ้านหนังสือเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 / 27/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(22) 8. จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสำคัญต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
8. จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสำคัญต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :40.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม. จะดำเนินการจัดกิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

.อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 ณ ตลาดน้ำบึงพระยา วัดพระยาสุเรนทร์ ประสานการขอใช้สถานที่ ประสานการแสดงของนักเรียน / 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดกิจกรรมที่ ๑ การจัดงานวัดเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ขอใช้สถานที่และขอสนับสนุนการแสดงจากโรงเรียนในสังกัด / 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ตลาดน้ำบึงพระยาวัดพระยาสุเรนทร์ (งานที่ดำเนินการแล้ว จัดทำหนังสือเชิญร่วมกิจกรรมถึงหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำหนังสือประสานขอการแสดงจากโรงเรียนในพื้นที่เขต จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็ก จัดทำหนังสือขอใช้สถานที่วัดพระยาสุเรนทร์ อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุและขออนุมัติยืมเงิน) / 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างชดใช้เงินยืมกิจกรรมที่ ๑ / 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ / 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยกเลิกกิจกรรมมรา 2 การจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ตามหนังสือที่ กท 8310/471 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 ณ ตลาดน้ำบึงพระยา วัดพระยาสุเรนทร์ ประสานการขอใช้สถานที่ ประสานการแสดงของนักเรียน / 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดกิจกรรมที่ ๑ การจัดงานวัดเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ขอใช้สถานที่และขอสนับสนุนการแสดงจากโรงเรียนในสังกัด / 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ตลาดน้ำบึงพระยาวัดพระยาสุเรนทร์ (งานที่ดำเนินการแล้ว จัดทำหนังสือเชิญร่วมกิจกรรมถึงหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำหนังสือประสานขอการแสดงจากโรงเรียนในพื้นที่เขต จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็ก จัดทำหนังสือขอใช้สถานที่วัดพระยาสุเรนทร์ อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุและขออนุมัติยืมเงิน) / 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างชดใช้เงินยืมกิจกรรมที่ ๑ / 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ / 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยกเลิกกิจกรรมมรา 2 การจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ตามหนังสือที่ กท 8310/471 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา / 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยกเลิกกิจกรรมมรา 2 การจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ตามหนังสือที่ กท 8310/471 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา / 21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด / 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(23) 6. ร้อยละความสำเร็จในการจัดให้มีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใด ๆ ในพื้นที่สาธารณะ
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
6. ร้อยละความสำเร็จในการจัดให้มีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใด ๆ ในพื้นที่สาธารณะ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :30.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนมกราคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือน / 25/2/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือน / 24/3/2563 : ในเดือนมีนาคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-/ 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือน / 24/1/2563 : ยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนมกราคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือน / 25/2/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือน / 24/3/2563 : ในเดือนมีนาคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือน / 24/4/2563 : ในเดือนเมษายน 2563 จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือน / 23/5/2563 : ในเดือนพฤษภาคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือน / 22/6/2563 : ในเดือนมิถุนายน 2563 จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(24) 10. - จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร - ร้อยละความพึงพอใจของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
10.  - จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
     - ร้อยละความพึงพอใจของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :30.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
30.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองสามวา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเดือนพฤศจิกายน 2562 / 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ทำหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะดำเนินการประชุมในวันที่ 5 มกราคม 2563 / 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองสามวาร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวนฯ เดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 7,200 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 360 บาท / 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวนฯ เดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 7,200 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 360 บาท / 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองสามวา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเดือนพฤศจิกายน 2562 / 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ทำหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะดำเนินการประชุมในวันที่ 5 มกราคม 2563 / 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองสามวาร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวนฯ เดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 7,200 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 360 บาท / 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวนฯ เดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 7,200 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 360 บาท / 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 / 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 / 21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 / 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน เดือนพฤษภาคม 2563 7,128 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคมเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 288 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกโครงการเนื่องจากเกิดโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(25) 11. - ร้อยละของสินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่ม - จำนวนชนิดของสินค้าที่นำจำหน่าย
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
11.  - ร้อยละของสินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่ม
     - จำนวนชนิดของสินค้าที่นำจำหน่าย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดหาสถานที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(26) 10.1 จำนวนการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
10.1  จำนวนการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

หน่วยนับ :ต้น

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ต้น)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม. ดำเนินการศูนย์บริการเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่คนในชุมชน. ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ จำนวน ๒ ครั้ง วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ชุมชนน้ำใสดอกไม้สวย ผู้เข้าอบรม จำนวน 26 คน วันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ชุมชนวัดสุขใจ ผู้เข้าอบรม จำนวน 90 คน 2. จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่ร่มเงาสร้างความร่มรื่นให้แก่พื้นที่เขตด้วยการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่สาธารณะ จำนวน 150 ต้น วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหทัยราษฎร์ ถึงสี่แยกซาฟารีเวิลด์ จำนวน 50 ต้น วันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ วัดสุขใจ จำนวน 100 ต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(27) 12. - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเขตคลองสามวา - ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
12.  - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเขตคลองสามวา
    - ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการ / 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเงินประจำงวด / 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด / 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด รวบรวมเอกสารจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว / 24/3/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 โดยขอยกเลิกการดำเนินโครงการตามหนังสือที่ กท 8310/478 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 ประกอบกับราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและเอกสารสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2563 ประกาศให้โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิค 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 และหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 สรุปการประชุมหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้งดการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ทุกชนิด และงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันจำนวนมาก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(28) 7.1 ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 1. ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
7.1 ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
    1. ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เขตคลองสามวามีข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายระยะเวลาการชำระเงินไปถึงเดือนสิงหาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขตคลองสามวามีข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายระยะเวลาการชำระเงินไปถึงเดือนสิงหาคม 2563 หมายเหตุ รอผลสรุปการบังคับใช้กฎหมายภาษี กับบลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยอดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่ ต.ค. 62-24 มี.ค.63 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,004,405.80 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยุ่ระว่างเตรียมความพร้อมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขณะนี้อยู่ระว่างการขยายระยะเวลาการชำระเงินไปถึงเดือนสิงหาคม 2563 มีลูกหนี้มาชำระตั้งแต่ ต.ค.62- พ.ค. 63 จำนวน 9 ราย เป็นเงิน 609.10บาท ยอดจัดก็บทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ ต.ค.62 - 23 มิ.ย. 2563 ภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นเงิน 6,072,397.80 บาท ภาษีบำรุงท้องที่เป็นเงิน 190,162.43 บาท ภาษีป้ายเป็นเงิน 7,486,016 บาท รวมภาษีทั้งหมด 13,748,576.48 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผู้เสียภาษีจำนวน 20.725 ราย ออกใบแจ้งการปะเมินทุกรายคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(29) 7.1 ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 2. ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
7.1 ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
    2. ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีลูกหนี้มาชำระภาษีตั้งแต่ต.ค.2562-ธ.ค.2562มียอดชำระเงิน 2,470 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีลูกหนี้มาชำระภาษีตั้งแต่ต.ค.2562-ธ.ค.2562มียอดชำระเงิน 2,470 บาท ยอดชำระภาษีบำรุงท้องที่เดือน ก.พ. เป็นเงิน 20,825.30 บาท หมายหตุ รอผลสรุปการบังคับใช้กฎหมายภาษี กับลูกหนี้ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การดำเนินงานขั้นตอนการบังคับภาษี โดยมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ค้างชำระภาษี จากเดิมจากภายใน พ.ค. 2563 เป็นภายใน ก.ย. 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กองรายได้ได้ยกเลิกตัวชี้วัด ตามตัวชี้วัดที่ 7.2

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด