ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50460000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :119.80

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.27

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
119.80

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอันตรายในพื้นที่เขตได้ จำนวน 4.91 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอันตรายในพื้นที่ได้ จำนวน 5012 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอันตรายในพื้นที่เขตได้ 6.33 ตัน โดยการคัดแยกมูลฝอยตามเส้นทางการเก็บขนมูลฝอยและการจัดกิจกรรมเก็บขยะชิ้นใหญ่ , ขยะอิเลคทรอนิกส์ และขยะอันตรายอื่นๆทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 1. ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลของประชาชน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1. ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลของประชาชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :97.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
95.00

100 / 100
2
96.00

100 / 100
3
97.00

100 / 100
4
97.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลได้ทันตามเวลาที่นัดหมายกับผู้ขอรับบริการ และทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95 -สูบสิ่งปฏิกูลและนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้จำนวน 1,044 ลบ.ม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลได้ทันตามเวลาที่นัดหมายกับผู้ขอรับบริการ และทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96 -สูบสิ่งปฏิกูลและนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้จำนวน 1,096.50 ลบ.ม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลได้ทันตามเวลาที่นัดหมายกับผู้ขอรับบริการ และทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97 -สูบสิ่งปฏิกูลและนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้ปริมาตร 930 ลบ.ม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลได้ทันตามเวลาที่นัดหมายกับผู้ขอรับบริการ และทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97 -สูบสิ่งปฏิกูลและนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้ปริมาตร 946 ลบ.ม.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(3) 3. ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตคลองสามวาที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติพและบทบาทหน้าที่ของตนเอง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
3. ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตคลองสามวาที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติพและบทบาทหน้าที่ของตนเอง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :40.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
40.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตคลองสามวา ได้จัดประชุมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตคลองสามวา เพื่อติดตามการทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตคลองสามวา โดยฝ่ายปกครอง ได้ดำเนินการตามแผนการป้องกันยาเสพติด และเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 จำนวน 81,860 บาท (งบประมาณ 163,600 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเสร็จสิ้น

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(4) 4. - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการปรับปรุง บำรุงรักษาซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
4.   - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการปรับปรุง บำรุงรักษาซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :10.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
10.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างได้ มีการหาตัวผู้รับจ้าง ดำเนินการปรับปรุงซอย จำนวน 5 ซอย และอยู่ระหว่างทำสัญญาจ้างฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาจ้าง ทั้ง 5 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายโยธาดำเนินการปรับปรุงโครงการต่างๆ จำนวน 5 โครงการ และแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกันยายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินทุกรายงานครบถ้วน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(5) 5. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
5. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :20.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
20.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการจัดเตรียมแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และได้รายงานการเตรียมการในแบบ สนน. 01 และ สนน.02 ประจำทุกเดือน พร้อมทั้งรายงานแผนงานให้ผู้ตรวจราชการเขตคลองสามวาได้รับทราบตามแบบที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการจัดเตรียมแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และได้รายงานการเตรียมการในแบบ สนน. 01 และ สนน.02 ประจำทุกเดือน พร้อมทั้งรายงานแผนงานให้ผู้ตรวจราชการเขตคลองสามวาได้รับทราบตามแบบที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายโยธาดได้ดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และได้รายงานผลการดำเนินการตามแบบ สนน. 01 และ สนน. 02 ให้สำนักการระบายน้ำทราบทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ฝ่ายโยธาดได้ดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และได้รายงานผลการดำเนินการตามแบบ สนน. 01 และ สนน. 02 ให้สำนักการระบายน้ำทราบทุกเดือน แล้วเสร็จครบถ้วนเรียบร้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 2. จำนวนครั้งในการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและด้านความมั่นคง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
2. จำนวนครั้งในการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและด้านความมั่นคง

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :50.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
20.00

100 / 100
4
50.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างประสานการจัดการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและด้านความมั่นคง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตคลองสามวา โดยฝ่ายปกครอง ได้จัดการซักซ้อมการอพยพหนีไฟภายในสำนักงานเขตคลองสามวา ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณภายในและภายนอกสำนักงานเขตคลองสามวา โดยมีวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาสาธิตและให้ความรู้ในการดำเนินการ ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองสามวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(7) 6. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
6. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมดำเนินการ เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน 25 ธันวาคม 2561 -ดำเนินการตรวจสุขลักษณะโรงอาหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 แห่ง -ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลร้านจำหน่ายอาหาร ซูเปอร์มาเก็ต/มินิมาร์ทและตลาด จำนวน 40 แห่ง ผลการตรวจ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ ดี -ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางเคมีด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น แยกตามพรรามิเตอร์ตรวจวัด ได้แก่ บอแรกซ์ ปอร์มาลีน สารฟอกขาว สารกันรา ยาฆ่าแมลง โคลิ ฟอร์มแบคทีเรีย สีสังเคราะห์ กรดแร่อิสระ และไอโอดีน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ มินิมาร์ท ตลาด ร้านจำหน่ายอาหาร และโรงเรียน จำนวน 1,150 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้น 1,130 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 20 ตัวอย่าง ได้ออกคำแนะนำให้แก้ไขปรับปรุงด้านสุขลักษณะและดำเนินการติดตามผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมดำเนินการ เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน 20 มีนาคม 2562 -ดำเนินการตรวจสุขลักษณะโรงอาหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 18 แห่ง - ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลร้านจำหน่ายอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ทและตลาด จำนวน 52 แห่ง ผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับ ดี -ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางเคมีด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นแยกตามพารามิเตอร์ตรวจวัด ได้แก่ ยอแรกซ์, ฟอร์มาลีน, สารฟอกขาว, สารกันรา, ยาฆ่าแมลง, โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, สีสังเคราะห์, กรดแร่อิสระ และไอโอดีน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ มินิมาร์ท, ตลาด, ร้านจำหน่ายอาหาร และโรงเรียน จำนวน 1,900 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน 1,880 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 20 ตัวอย่าง ได้ออกคำแนะนำให้แก้ไขปรับปรุงด้านสุขสักษณะและดำเนินการติดตามผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายสิ่งแวดล้อมดำเนินการ เดือน เมษายน 2562 ถึง เดือน 25 มิถุนายน 2562 ดำเนินการตรวจสุขลักษณะโรงอาหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 แห่ง -ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลร้านจำหน่ายอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ทและตลาด จำนวน 65 แห่ง ผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับ ดี -ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางเคมีด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นแยกตามพารามิเตอร์ตรวจวัด ได้แก่ บอแรกซ์, ฟอร์มาลีน, สารฟอกขาว, สารกันรา, ยาฆ่าแมลง,โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, สีสังเคราะห์, กรดแร่อิสระ และไอโอดีน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ มินิมาร์ท,ตลาด, ร้านจำหน่ายอาหาร และโรงเรียน จำนวน 1,850 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน 1,825 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 25 ตัวอย่าง ได้ออกคำแนะนำให้แก้ไขปรับปรุง ด้านสุขลักษณะและดำเนินการติดตามผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ฝ่ายสิ่งแวดล้อมดำเนินการ เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง เดือน 13 กันยายน 2562 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับ ดี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 3. ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
3. ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมดำเนินการ เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม 2561 1. จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ 2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือกออกตามกลุ่มเป้าหมาย 3. จัดทำแผนปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายตามกลุ่มเป้าหมาย 5. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีได้รับรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 6. จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมดำเนินการ เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือน 20 มีนาคม 2561 -ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีได้รับรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506/เรื่องร้องเรียน -จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายตามกลุ่มเป้าหมาย(สัปดาห์ฆ่ายุงลาย) -รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 64 -ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้/แจกเอกสาร แผ่นพับความรู้ ทรายทีมีฟอส เทยาอาร์เชอร์พลัส สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย -ดำเนินการในชุมชนตามแผนปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายสิ่งแวดล้อมดำเนินการ เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือน 25 มิถุนายน 2562 -ออกปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน -จัดกิจกรรมสัปดาห์ฆ่ายุงลาย -ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สำรวจ และทำลายแหล่งเพาะพันธู์ลูกน้ำยุงลาย -ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ใส่ทรายทีมีฟอส เทน้ำยาอาเซอร์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ บ้านผุ้ป่วยไข้เลือดออก ตามแบบ รง.506

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายสิ่งแวดล้อมดำเนินการ เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือน 18 กันยายน 2562 -ออกปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน -จัดกิจกรรมสัปดาห์ฆ่ายุงลาย -ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สำรวจ และทำลายแหล่งเพาะพันธู์ลูกน้ำยุงลาย -ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ใส่ทรายทีมีฟอส เทน้ำยาอาเซอร์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ บ้านผุ้ป่วยไข้เลือดออก ตามแบบ รง.506

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 4. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการลานกีฬา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
4.  จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการลานกีฬา

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :35.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
35.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อาสาลานกีฬาเขตคลองสามวา ได้ประจำพื้น่ที่ลานกีฬาในชุมชนที่จัดตั้ง และให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน และประชาชนทั่วไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 จึงไม่สามารถลงพื้นที่ในเขตคลองสามวาได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อาสาลานกีฬาเชตคลองสามวา ลงพื้่นที่ลานกีฬาในชุมชนตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเสร็จสิ้น

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(10) 7. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
7. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :126.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.00

100 / 100
2
56.00

100 / 100
3
116.00

100 / 100
4
126.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต ได้ จำนวน 1 แห่ง คือ สวนถนนไหล่ทางถนนเลียบคลองสอง(ฝั่งซอยคู่) พื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต ได้ จำนวน 1 แห่ง คือ สวนถนนไหล่ทางถนนเลียบคลองสอง(ฝั่งซอยคี่) พื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต ได้ จำนวน 4 แห่ง คือ (1) สวนหย่อมขนาดเล็กหมู่บ้านกรีนิช ไพร์ม พื้นที่ 3 งาน 24 ตร.วา (2)สวนหย่อมขนาดเล็กวัดโฝวกวงซันฯ ถนนคู้บอน พื้นที่ 1 งาน (3)สวนถนนไหล่ทางถนนคู้บอน (ฝั่งซอยคู่) แขวงบางชัน พื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน (4) สวนถนนไหล่ทางถนนคู้บอน (ฝั่งซอยคี่) แขวงบางชัน พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต(สวน 7 ประเภท)ได้ทั้งสิ้น 6 แห่ง คือ (1)สวนถนนไหล่ทางถนนเลียบคลองสอง(ฝั่งซอยคู่) พื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน,(2)สวนถนนไหล่ทางถนนเลียบคลองสอง(ฝั่งซอยคี่) พื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน (3)สวนหย่อมขนาดเล็กหมู่บ้านกรีนิช ไพร์ม พื้นที่ 3 งาน 24 ตร.วา (4)สวนหย่อมขนาดเล็กวัดโฝวกวงซันฯ ถนนคู้บอน พื้นที่ 1 งาน (5)สวนถนนไหล่ทางถนนคู้บอน (ฝั่งซอยคู่) แขวงบางชัน พื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน (6) สวนถนนไหล่ทางถนนคู้บอน (ฝั่งซอยคี่) แขวงบางชัน พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

(11) 3. - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
3.  - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :20.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
20.00

100 / 100
4
20.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เมื่อดำเนินการปรับปรุงซอย จำนวน 2 ซอย เสร็จเรีบบร้อยแล้ว จะดำเนินการทอดแบบสอบถามตามที่ได้กำหนดไว้ในโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เมื่อดำเนินการปรับปรุงซอย จำนวน 2 ซอย เสร็จเรีบบร้อยแล้ว จะดำเนินการทอดแบบสอบถามตามที่ได้กำหนดไว้ในโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการปรับปรุงซอย จำนวน 3 ซอย และดำเนินการทอดแบบสอบถามตามที่กำหนดไว้ในโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(12) 8. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
8. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :40.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
40.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองและฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการส่งรายงาน Checklist ตามแบบที่สำนักการโยธากำหนด ส่งให้เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 (กำหนดส่งภายใน 28 ธันวาคม 2561 ) และจะดำเนินการออกแบบปรับปรุงโครงการสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ตามที่สำนักการโยธากำหนดให้ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตคลองสามวา ได้ประสานฝ่ายโยธาในการออกแบบแปลนรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ให้ส่งแบบแปลนแก่ฝ่ายปกครอง ภายในเดือนพฤษภาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายปกครอง ได้ประสานฝ่ายโยธาในการตอบแบบสำรวจรายการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ตามที่สำนักการโยธาส่งมา และได้รายงานกลับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างฝ่ายโยธาประสานบริษัทฯ ในการออกแบบลิฟต์เพื่อติดตั้งในบริเวณภายในสำนักงานเขตคลองสามวา และจะรายงานผลการดำเนินการให้ทราบภายในเดือนกรกฏาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการจัดส่งแบบแปลนรายการสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ส่งให้สำนักการโยธา ครั้งที่ 3 ภายในกำหนด และได้เข้าประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการจัดทำรูปแบบแปลนเพื่อของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) 13. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
13. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :45.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
45.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตคลองสามวา โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ออกชุมชนและมีการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 จำนวน 3 ครั้ง และทุกครั้งได้ให้ความรู้่กับการวางแผนการให้ความรู้ต่างๆ แก่ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (สส.) ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ขึ้น จึงทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ในชุมชนเขตคลองสามวาได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตคลองสามวา โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร่วมกับผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี "ร่วมเปิดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน" โดยประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ การให้ความรู้ในการจัดทำแผนชุมชน การให้ข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิสวัสดิการเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในชุมชนต่างๆ ตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 49 ชุมชน (จากทั้งหมด 81 ชุมชน) คิดเป็นร้อยละ 60 (เป้าหมาย ร้อยละ 50 ของชุมชนในพื้นที่ทั้งหมด)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(14) 5. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมการให้สวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
5.  จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมการให้สวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :45.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
45.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม กำลังประสานการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก่ชุมชนในพื้นที่ และจะดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมกับชุมชนได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายพัฒนชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้และเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการตามแผนที่กำหนด และหากพบว่าในพื้นที่มีผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินได้ จะจัดเจ้าหน้าที่ลงเพื่อเยี่ยมเยียนทันที

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(15) 9. - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมของศูนย์ประสานงานธนาคารสมองเขตคลองสามวา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
9.  - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมของศูนย์ประสานงานธนาคารสมองเขตคลองสามวา

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :45.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
45.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ดำเนินการประสานการจัดกิจกรรมของศูนย์ประสานงานธนาคารสมองเขตคลองสามวา และจะจัดกิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมในพื้นที่เขตคลองสามวาได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายพัฒนาชุมชนจัดกิจกรรมของศุนย์ประสานงานธนาคารสมองเขตคลองสามวา อย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(16) 9. - ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมของศุนย์ประสานงานธนาคารสมองเขตคลองสามวา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
9.    - ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมของศุนย์ประสานงานธนาคารสมองเขตคลองสามวา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :45.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
45.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จะดำเนินการจัดกิจกรรมของศูนย์ประสานงานธนาคารสมองเขตคลองสามวาตามที่กำหนดไว้ในโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จะดำเนินการจัดกิจกรรมของศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง และจะทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ เมื่อดำเนินการโครงการเสร็จสิ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เมื่อมีการจัดกิจกรรมของศุนย์ประสานงานธนาคารสมอง จะทอดแบบสอบถามความพึงพอใจเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(17) 6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมของศุนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมฯ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมของศุนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมฯ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :30.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
30.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวางแผนทางการเงินให้แก่คนในชุมชนพื้นที่เขตคลองสามวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินจัดกิจกรรมวางแผนทางการเงินให้แก่คนในชุมชนพื้นที่เขตคลองสามวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การวางแผนทางการเงินแก่คนในชุมชนพื้นที่เขตคลองสามวา ตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(18) 10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :20.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
20.00

100 / 100
4
20.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ยการศึกษา ได้ประสานโรงเรียนในสังกัด จำนวน 18 โรง เพื่อดำเนินโครงการต่างๆ จำนวน 23 โครงการ เพื่อให้ส่งผลสัมฤทธิ?แก่เด็กนักเรียนได้มากที่สุด โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงานเขต และโรงเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ยการศึกษา ได้ประสานโรงเรียนในสังกัด จำนวน 18 โรง เพื่อดำเนินโครงการต่างๆ จำนวน 23 โครงการ เพื่อให้ส่งผลสัมฤทธิ์แก่เด็กนักเรียนได้มากที่สุด โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงานเขต และโรงเรียน โดยดำเนินการจัดกิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสรฺจไปแล้ว จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนในกรุงเทพมหานครฯ 2.โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาดฯ 3.โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือฯ 4.โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพศูนย์วิชาการเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายการศึกษา ได้ประสานโรงเรียนในสังกัด จำนวน 18 โรง เพื่อดำเนินโครงการต่างๆ แล้วเสร็จ จำนวน 10 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ และคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายการศึกษา ได้ประสานโรงเรียนในสังกัด จำนวน 18 โรง เพื่อดำเนินโครงการต่างๆ แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ตามแผนที่วางไว้เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) 7. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
7.  จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :9.00

ผลงาน :40.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
40.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ เนื่องจากในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายพัฒนาชุมชนดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการ อ่าน และจะเสร็จสิ้นโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(20) 11. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีและวันสำคัญ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
11. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีและวันสำคัญ

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :40.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
40.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น จำนวน 5 โครงการ และจะดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติตอ่ไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้จัดกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 2 กิจกรรม และจะแล้วเสร็จ จำนวน 3 กิจกรรม ตามที่ได้กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(21) 12. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
12. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2561-เดือนธันวาคม 2561 ลงจุดตำแหน่งที่ออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 153 คำร้อง จำนวน 157 จุด จำนวนบ้าน 350 หลัง ลงจุดในระบบครบทุกคำร้องที่ยื่นและได้รับรหัสประจำบ้าน ดำเนินการจัดทำรายงาน กสผ.2 ส่งสำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมือง ครบทุกเดือน (ต.ค.-ธ.ค.2561)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมกราคม 2562- เดือนมีนาคม 2562 ลงจุดตำแหน่งที่ออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวนคำร้อง 194 คำร้อง จำนวนจุด 196 จุด จำนวนบ้าน 546 หลัง ลงจุดในระบบครบทุกคำร้องที่ยื่นและได้รับรหัสประจำบ้าน ดำเนินการจัดทำรายงาน กสผ.2 ส่งสำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมือง ครบทุกเดือน (ม.ค.-มี.ค.2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนเมษายน 2562-เดือนมิถุนายน 2562ลงจุดตำแหน่งที่ออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวนคำร้อง 204 คำร้อง จำนวนจุด 211 จุด จำนวนบ้าน 502 หลัง ลงจุดในระบบครบทุกคำร้องที่ยื่นและได้รับรหัสประจำบ้านดำเนินการจัดทำรายงาน กสผ.2 ส่งสำนักการวางผังเมืองและพัฒนา เมือง ครบทุกเดือน (เม.ย.-มิ.ย.2562 สรุปทั้ง 3 เดือน ครบ100%)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนก.ค.2562-เดือนก.ย.2562 ลงจุดตำแหน่งที่ออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวนคำร้อง 195 คำร้อง จำนวนจุด 208 จุด จำนวนบ้าน 785 หลัง ลงจุดในระบบครบทุกคำร้องที่ยื่นและได้รับรหัสประจำบ้านดำเนินการจัดทำรายการ กสผ.2 ส่งสำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมือง ครบทุกเดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2562)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(22) 8. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองสามวา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
8.  จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองสามวา

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :40.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
40.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ประสานการดำเนินการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ขึ้น จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ประสานดำเนินการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตคลองสามวา ตามที่ได้รับอนุมัติโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(23) 14. - ร้อยละของสินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
14.   - ร้อยละของสินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :60.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
60.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แก่คนในชุมชนในพื้นที่เขตคลองสามวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการให้บริการเกี่ยวกับการเกษตร ในพื้นที่ศูนย์ของเขต จำนวน 3 ศูนย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(24) 14. - จำนวนชนิดของสินค้าที่นำจำหน่าย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
14.     - จำนวนชนิดของสินค้าที่นำจำหน่าย

หน่วยนับ :ชนิด

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :40.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ชนิด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
40.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเตรียมงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเตรียมงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดงานเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเสร็จสิ้น

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(25) 9. ร้อยละความสำเร็จขของการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
9. ร้อยละความสำเร็จขของการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดการอบรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 พร้อมรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนยวยการเขคทราบแล้วตามหนังสือที่ กท 8308/1898 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดการอบรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 พร้อมรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนยวยการเขคทราบแล้วตามหนังสือที่ กท 8308/1898 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดการอบรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 พร้อมรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขคทราบแล้วตามหนังสือที่ กท 8308/1898 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(26) 9. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) 9.1 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
9. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
   9.1 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายรายได้ เร่งรัดการจัดเก็บภาษีตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด และเร่งรัดติดตามผู้ค้างชำระภาษีในปีที่ผ่านมา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายรายได้ เร่งรัดการจัดเก็บภาษีตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด และเร่งรัดติดตามผู้ค้างชำระภาษีในปีที่ผ่านมา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายรายได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด และสามารถดำเนินการได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ คาดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะสามารถจัดเก็บภาษีได้เกินเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ฝ่ายรายได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด และสามารถดำเนินการได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ คาดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะสามารถจัดเก็บภาษีได้เกินเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด คิดเป็นร้อยละ 106.91

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(27) 15. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) 2. ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
15. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
   2. ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :69.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
20.00

100 / 100
4
69.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

25/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินการติดตามภาษีค้างชำระภาษี 3 ประเภท (โรงเรือนฯ บำรุงท้องที่ ป้าย) ณ วันที่ 22 มี.ค.62 ยอดชำะหนี้ตั่งแต่ต.ค-มี.ค.62 เป็นยอดเงิน 327,640.25 บาท คิดเป็นร่้อยละ 60 ของยอดลูกหนี้ค้างชำระ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายรายได้สามารถจัดเก็บภาษีค้างชำระได้เกินเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินการติดตามภาษีค้างชำระภาษี 3 ประเภท (โรงเรือนฯ บำรุงท้องที่ ป้าย) ยอดชำะหนี้ตั่งแต่ต.ค.-30 ก.ย..62 เป็นยอดเงิน 549,781.59 บาท คิดเป็นร่้อยละ 69.59 ของยอดลูกหนี้ค้างชำระ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(28) 15. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) 1. ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
15. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
   1. ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :10.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00

100 / 100
2
46.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

26/12/2561 : .อยู่ระหว่างขั้นตอน.ดำเนินการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) ตั้งแต่ 1-25 ธันวาคม 2561 จำนวนเงิน 3,954,597.47บาท คิดเป็นร้อยละ 6.32 จากประมาณการปีงบประมาณ 2562 เท่ากับ 62,600,000

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

25/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ 1ต.ค.61-22 มี.ค.62 เ ภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ 23,064,258.68 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 1,203,670.47 บาท ภาษีป้าย 4,883,757.35 บาท รวมป็นเงินทั้งสิ้น 29,151,686.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.57 ของประการปี 2562(62,600,000)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 28 มิถุนายน 2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด