ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50240000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :107.38

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
22.20

100 / 100
2
57.69

100 / 100
3
82.16

100 / 100
4
107.38

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเก็บและส่งเพื่อกำจัดมูลฝอยอันตรายที่ีศูนย์ฯหนองแขม เดือนตุลาคม 2561=1,050กก., พฤศจิกายน 2561 = 1,000กก. ธันวาคม 2561 = 485 กก. รวม 2,535(2.54ตัน) =2.54x100 หารด้วย(เป้าฯปี 62)11.44 =22.20 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเก็บและส่งเพื่อกำจัดมูลฝอยอันตรายที่ีศูนย์ฯหนองแขม เดือนมกราคม 2562=870กก. , กุมภาพันธ์ 2562 = 2,010กก. มีนาคม 2562 = 1,170 กก. รวม 4,050(4.05ตัน) =4.05x100/(เป้าฯปี 62)11.44 =35.40 %เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 = 11.44 ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 = 6.6 100 X หารด้วย(เป้าฯปี 62) 11.44 = 57.60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเก็บและส่งเพื่อกำจัดมูลฝอยอันตรายที่ีศูนย์ฯหนองแขม เดือนเมษายน 2562=1,050กก. , พฤษภาคม 2562 = 670กก. มิถุนายน 2562 = 1,080 กก. รวม 2,800(2.8ตัน) =2.8x100/(เป้าฯปี 62)11.44 =24.47% เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 = 11.44 ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 = 9.4x100 หารด้วย(เป้าฯปี 62) 11.44 = 82.16%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเก็บและส่งเพื่อกำจัดมูลฝอยอันตรายที่ีศูนย์ฯหนองแขม เดือนกรกฎาคม 2562=2,210กก. , สิงหาคม 2562 = 0กก. กันยายน 2562 = 690 กก. รวม 2,900(2.9ตัน) =2.9x100/(เป้าฯปี 62)11.44 =25.34% เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 = 11.44 ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 = 12.285x100 หารด้วย(เป้าฯปี 62) 11.44 = 107.38%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :106.53


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
101.54

100 / 100
2
103.80

100 / 100
3
105.34

100 / 100
4
106.53

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ เดือนตุลาคม 2561=8.42 ตัน ,เดือนพฤศจิกายน 2561 = 8.62 ,เดือนธันวาคม 2561=8.61 ตัน รวม 25.65 ตัน ค่าเฉลี่ย 8.55 ตันต่อวัน คำนวณ 8.55x100 หารด้วย(เป้าฯปี 2562= 8.42 ตัน/วัน) คิดเป็น 101.54%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ เดือนมกราคม 2562=8.45 ตัน ,เดือนกุมภาพันธ์ 2562 = 9.29 ,เดือนมีนาคม 2562=8.49 ตัน รวม 26.23 ตัน ค่าเฉลี่ย 8.74 ตันต่อวัน คำนวณ 8.74x100 หารด้วย(เป้าฯปี 2562= 8.42 ตัน/วัน) คิดเป็น 103.80%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ เดือนเมษายน 2562=8.03 ตัน ,เดือนพฤษภาคม 2562 = 8.97 ,เดือนมิถุนายน 2562=9.61 ตัน รวม 26.61 ตัน ค่าเฉลี่ย 8.87 ตันต่อวัน คำนวณ 8.87x100 หารด้วย(เป้าฯปี 2562= 8.42 ตัน/วัน) คิดเป็น 105.34%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ เดือนกรกฎาคม 2562=9.26 ตัน ,เดือนสิงหาคม 2562 = 9.05 ,เดือนกันยายน 2562=8.61 ตัน รวม 26.92 ตัน ค่าเฉลี่ย 8.97 ตันต่อวัน คำนวณ 8.87x100 หารด้วย(เป้าฯปี 2562= 8.42 ตัน/วัน) คิดเป็น 106.53%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(3) (1) การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ (2) ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 80
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(1) การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ
(2) ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 80

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :354.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
84.00

100 / 100
2
166.00

100 / 100
3
264.00

100 / 100
4
354.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการ 1. สำรวจและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอันตราย โดยส่งสำนักการโยธา ตามหนังสือที่ กท 6303/5609 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 2. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตฯ เป้าหมาย 150 ดวงโคม ผลการดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561-26 ธันวาคม 2561 ดำเนินการติดตั้ง ได้ - ดวง และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 126 ดวง คิดเป็นร้อยละ 84 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการ 1. สำรวจและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอันตราย โดยส่งสำนักการโยธา ตามหนังสือที่ กท 6303/5609 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตฯ เป้าหมาย 150 ดวงโคม ผลการดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561- 27 มีนาคม 2562 ดำเนินการติดตั้ง ได้ - ดวง และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 250 ดวง คิดเป็นร้อยละ166

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตฯ เป้าหมาย 150 ดวงโคม ผลการดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 26 มิถุนายน 2562 ดำเนินการติดตั้ง ได้ 18 ดวง และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 378 ดวง คิดเป็นร้อยละ264

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตฯ เป้าหมาย 150 ดวงโคม ผลการดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 20 กันยายน 2562 ดำเนินการติดตั้ง ได้ 18 ดวง และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 514 ดวง รวมติดตั้งและซ่อมแซม 532 ดวง คิดเป็นร้อยละ 354

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (สายตรวจตู้เขียว) โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 ครั้งต่อวันต่อจุด จากเป้าหมาย 2 ครั้งต่อวันต่อจุด และตรวจพื้นที่เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (สายตรวจตู้เขียว) โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 ครั้งต่อวันต่อจุด จากเป้าหมาย 2 ครั้งต่อวันต่อจุด และตรวจพื้นที่เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 - เดือนมีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (สายตรวจตู้เขียว) โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 ครั้งต่อวันต่อจุด จากเป้าหมาย 2 ครั้งต่อวันต่อจุด และตรวจพื้นที่เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (สายตรวจตู้เขียว) โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 ครั้งต่อวันต่อจุด จากเป้าหมาย 2 ครั้งต่อวันต่อจุด และตรวจพื้นที่เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดภารกิจ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดภารกิจ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :40.00

ผลงาน :92.64


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
95.35

100 / 100
2
95.35

100 / 100
3
92.64

100 / 100
4
92.64

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (กิจกรรมที่ 1) ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอาชีพและบริหารเงินออมครอบครัวเขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 123 คน เรียบร้อยแล้ว จากเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย 129 คน คิดเป็นร้อยละ 95.35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (กิจกรรมที่ 1) ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอาชีพและบริหารเงินออมครอบครัวเขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 123 คน เรียบร้อยแล้ว จากเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย 129 คน คิดเป็นร้อยละ 95.35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (กิจกรรมที่ 1) ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอาชีพและบริหารเงินออมครอบครัวเขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 123 คน เรียบร้อยแล้ว จากเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย 129 คน คิดเป็นร้อยละ 95.35 - สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก (กิจกรรมที่ 2) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณใต้ทางด่วน ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ มีอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตราษฎร์บูรณะเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 116 คน จากจำนวนทั้งหมด 129 คน คิดเป็นร้อยละ 89.92

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (กิจกรรมที่ 1) ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอาชีพและบริหารเงินออมครอบครัวเขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 123 คน เรียบร้อยแล้ว จากเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย 129 คน คิดเป็นร้อยละ 95.35 - สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก (กิจกรรมที่ 2) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณใต้ทางด่วน ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ มีอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตราษฎร์บูรณะเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 116 คน จากจำนวนทั้งหมด 129 คน คิดเป็นร้อยละ 89.92

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดได้รับความปลอดภัย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดได้รับความปลอดภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 6 โรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการด้านปลอดภัยของอาคารสถานที่และนักเรียนทุุกโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 วิธีการคำนวณ 6x100 หารด้วย 6 =100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 6 โรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการด้านปลอดภัยของอาคารสถานที่และนักเรียนทุุกโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 วิธีการคำนวณ 6x100 หารด้วย 6 =100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 6 โรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการด้านปลอดภัยของอาคารสถานที่และนักเรียนทุุกโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 วิธีการคำนวณ 6x100 หารด้วย 6 =100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 6 โรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการด้านปลอดภัยของอาคารสถานที่และนักเรียนทุุกโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 วิธีการคำนวณ 6x100 หารด้วย 6 =100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(7) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
34.42

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ดังนี้ 1 ดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยล้างท่อระบายน้ำในพื้นที่เขต จำนวน 46 ซอย ใช้แรงงานเจ้าหน้าที่เขต ทำได้ 11 ซอย 2. จ้างเหมาเอกชน จำนวน 15 ซอย ทำได้ 4 ซอย ผลการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 34.42%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยล้างท่อระบายน้ำในพื้นที่เขต จำนวน 46 ซอย ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 - 27 มีนาคม 2562 1. ใช้แรงงานเจ้าหน้าที่เขต จำนวน 46 ซอย ทำได้ 46 ซอย (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) 2. จ้างเหมาเอกชน จำนวน 15 ซอย ทำได้ 15 ซอย ความยาว 13,824 เมตร (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) ผลการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยล้างท่อระบายน้ำในพื้นที่เขต จำนวน 46 ซอย ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 - 27 มีนาคม 2562 1. ใช้แรงงานเจ้าหน้าที่เขต จำนวน 46 ซอย ทำได้ 46 ซอย (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) 2. จ้างเหมาเอกชน จำนวน 15 ซอย ทำได้ 15 ซอย ความยาว 13,824 เมตร (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) ผลการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยล้างท่อระบายน้ำในพื้นที่เขต จำนวน 46 ซอย ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 - 27 มีนาคม 2562 1. ใช้แรงงานเจ้าหน้าที่เขต จำนวน 46 ซอย ทำได้ 46 ซอย (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) 2. จ้างเหมาเอกชน จำนวน 15 ซอย ทำได้ 15 ซอย ความยาว 13,824 เมตร (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) ผลการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) จำนวนครั้งของการรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
จำนวนครั้งของการรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง)

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) จากถนนสุขสวัสดิ์ถึงคลองบางพึ่ง ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และรายงานผู้บริหารเขตฯ ตามหนังสือที่ กท 6303/587 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) จากถนนสุขสวัสดิ์ถึงคลองบางพึ่ง ผลการดำเนินงานตั้งแต่มกราคม - มีนาคม 2562 ดำเนินการรื้อถอนสะพานทางเดิน,ราวเหล็กกันตกและติดตั้งนั่งร้าน คิดเป็นร้อยละ 35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) จากถนนสุขสวัสดิ์ถึงคลองบางพึ่ง ผลการดำเนินงานตั้งแต่เมษายน - มิถุนายน 2562 ดำเนินการตอกเสาเข็ม 164 ต้น และติดตั้งแผงกันดิน 160 แผง คิดเป็นร้อยละ 45 และรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ต่อผู้อำนวยการเขตฯ ประจำไตรมาสที่ 3 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) จากถนนสุขสวัสดิ์ถึงคลองบางพึ่ง ผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ต่อผู้อำนวยการเขตฯ และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

(9) ร้อยละ 80 ของอาคารเสี่ยงภัยมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
ร้อยละ 80 ของอาคารเสี่ยงภัยมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินงานตามโครงการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยเพื่อป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัย โดยดำเนินการออกตรวจตามแผนฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยฯในพื้นที่เขตฯ จำนวน 55 ราย และป้ายโฆษณา 22 ป้าย ไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายอาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินงานตามโครงการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยเพื่อป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัย โดยดำเนินการออกตรวจตามแผนฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยฯในพื้นที่เขตฯ จำนวน 55 ราย และป้ายโฆษณา 22 ป้าย ไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายอาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินงานตามโครงการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยเพื่อป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัย โดยดำเนินการออกตรวจตามแผนฯ ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยฯในพื้นที่เขตฯ จำนวน 54 ราย และป้ายโฆษณา 22 ป้าย ไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายอาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินงานตามโครงการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยเพื่อป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัย โดยดำเนินการออกตรวจตามแผนฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562 ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยฯในพื้นที่เขตฯ จำนวน 54 ราย และป้ายโฆษณา 22 ป้าย ไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายอาคาร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(10) ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินโครงการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการในพื้นที่เขตฯ เป้าหมายจำนวน 96 แห่ง ซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจสุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ คาดว่าจะดำเนินการในเดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โครงการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด 96 แห่ง ได้รับการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม จำนวน 33 ครั้ง ทั้งหมด 99 แห่ง (ทำเกินเป้าหมาย 3 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โครงการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด 96 แห่ง ได้รับการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน จำนวน 48 ครั้ง ทั้งหมด 144 แห่ง (ทำเกินเป้าหมาย) คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โครงการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด 96 แห่ง ได้รับการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน จำนวน 48 ครั้ง ทั้งหมด 144 แห่ง (ทำเกินเป้าหมาย) คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
83.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 โดยดำเนินการตรวจกลุ่มสถานประกอบการเป้าหมายในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 24 แห่ง ซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจฯ คาดว่าจะดำเนินการเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจกลุ่มสถานประกอบการเป้าหมายในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 24 แห่ง ซึ่งได้รับการตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ประจำเดือนมีนาคม จำนวน 4 ครั้ง ดำเนินการ 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตรวจกลุ่มสถานประกอบการเป้าหมายในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 24 แห่ง ซึ่งได้รับการตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม จำนวน 12 ครั้ง ดำเนินการ 60 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการตรวจกลุ่มสถานประกอบการเป้าหมายในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 24 แห่ง ซึ่งได้รับการตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม จำนวน 12 ครั้ง ดำเนินการ 60 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality Of Work Life) 4.2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
4.2 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality Of Work Life)
4.2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
92.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยดำเนินการ ดังนี้ 1.ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน (5%) 2. - จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดการความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน จำนวน 3 งาน (10%) - จัดส่งสำเนาโครงการ/กิจกรรม และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย (5%)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยดำเนินการ ดังนี้ 1.ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน (5%) 2. - จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดการความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน จำนวน 3 งาน (10%) - จัดส่งสำเนาโครงการ/กิจกรรม และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย (5%) อยู่ระหว่้างการดำเนินกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยดำเนินการ ดังนี้ 1.ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน (5%) 2. - จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดการความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน จำนวน 3 งาน (10%) - จัดส่งสำเนาโครงการ/กิจกรรม และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย (5%) 3.กำกับติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนงาน (5%) .การดำเนินกิจกรรม 4.1.งานควบคุมโรค - กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย - กิจกรรมจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านควบคุมโรค - กิจกรรมตรวจการแต่งกายก่อนการปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควัน - รวบรวมสถิติข้อมูลการประสบอันตรายจากการปฏิบัติงาน 4.2. งานเก็บขนมูลฝอย - กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการป้องกันอันตรายจากการทำงาน - กิจกรรมจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านจัดเก็บมูลฝอย - กิจกรรมตรวจการแต่งกายก่อนการปฏิบัติงานจัดเก็บมูลฝอย - รวบรวมสถิติข้อมูลการประสบอันตรายจากการปฏิบัติงาน 4.3 งานพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ - กิจกรรมจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านการพิมพ์เอกสาร - กิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อ - กิจกรรมแนะนำให้ความรู้และปรับท่าทางการทำงาน - ประเมินท่าทางในการทำงานของบุคลากรที่นั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์และประเมินอาการออฟฟิศซินโดรม ดำเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุเป้าหมายที่กำหนด (30%) 4.ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10%) 5.จัดทำข้อปฏิบัติ แนวทาง คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรในสังกัด จำนวน 3 ข้อปฏิบัติ (15%) 6.เวียนแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ (5%) 7.ติดตามผล/ความคืบหน้า/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะของการปฏิบัติตามแนวทาง ข้อปฏิบัติ คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าว (5%) 8.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการและความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (2%) 1.ภายในหน่วยงาน 2.ภายนอกหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ สรุปผลการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดำเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1.ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน (โดยเลือกงานที่มีคะแนนจากการประเมินอยู่ในระดับคะแนนสูง 3 ลำดับแรก มาดำเนินโครงการ/กิจกรรม) - ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานควบคุมโรค ในงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง - ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานจากการเก็บขนมูลฝอย - ฝ่ายปกครอง มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ 2.จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงาน จำนวน 3 งาน (โดยแต่ละงานต้องมีเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินผลความสำเร็จ 1 เป้าหมาย ต่องาน) - ดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดให้ครบถ้วน - กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 3.ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 4.จัดทำข้อปฏิบัติ แนวทาง คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร จำนวน 3 ข้อปฏิบัติฯ - เวียนแจ้งให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ - ติดตามผล/ความคืบหน้าของการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ ดังกล่าว 5.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการและความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม - สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ - สามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ  4  กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม โดยดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส ที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ดำเนินการตามกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.ชุมชนแจงร้อน 2.ชุมชนรุ่งเรือง 3.ชุมชนร่วมใจ 4.ชุมชนเบอร์ลี่ 5. ชุมชนบุญมาก 6.ชุมชนบูรณะสุดเขต 7.ชุมชนวัดสน 8.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29, 9.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31, 10.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60, 11.ชุมชนหมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ, 12.ชุมชนหมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ, 13.ชุมชนราษฎร์บูรณะ 39 , 14.ชุมชนตึก 60 ปี, 15.ชุมชนอนามัย, 16.ชุมชนหมอผึ้งอุทิศ, 17.ชุมชนประคองมิตร, 18.ชุมชนมิ่งประชา, 19.ชุมชนรวมน้ำใจ, 20. ชุมชนรัตนจีนะ, 21.ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา 22.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42, 23 ชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์. และครบ 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.ชุมชนสถาพร , 2.ชุมชนรัตนจีนะ.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส ที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม 2562 ดำเนินการตามกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.ชุมชนแจงร้อน ,2.ชุมชนสถาพร ,3.ชุมชนร่วมใจ, 4.ชุมชนเบอร์ลี่ , 5. ชุมชนวัดสน, 6.ชุมชนสุขสวัสดิ์29, 7.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31, 8.ชุมชนอนามัย, 9.ชุมชนหมอผึ้งอุทิศ,10.ชุมชนประคองมิตร,11.ชุมชนมิ่งประชา, 12.ชุมชนสุขสวัสดิ์9, 13..ชุมชนรุ่งเรือง, 14.ชุมชนบุญมาก, 15. ชุมชนบูรณะสุดเขต, 16.ชุมชนสุขสวัสดิ์60 , 17.ชุมชนหมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ, 18.ชุมชนหมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ, 1 9.ชุมชนราษฎร์บูรณะ39, 20.ชุมชนตึก60ปี , 21.ชุมชนรวมน้ำใจ, 22.ชุมชนรัตนจีนะ, 23.ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา, 24.ชุมชนสุขสวัสดิ์36, 25.ชุมชนสุขสวัสดิ์42,26.ชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์, 27.ชุมชนรุ่งอรุณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส ที่ 3 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 ดำเนินการตามกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.ชุมชนแจงร้อน ,2.ชุมชนสถาพร ,3.ชุมชนร่วมใจ, 4.ชุมชนเบอร์ลี่ , 5. ชุมชนวัดสน, 6.ชุมชนสุขสวัสดิ์29, 7.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31, 8.ชุมชนอนามัย, 9.ชุมชนหมอผึ้งอุทิศ,10.ชุมชนประคองมิตร,11.ชุมชนมิ่งประชา, 12.ชุมชนสุขสวัสดิ์9, 13..ชุมชนรุ่งเรือง, 14.ชุมชนบุญมาก, 15. ชุมชนบูรณะสุดเขต, 16.ชุมชนสุขสวัสดิ์60 , 17.ชุมชนหมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ, 18.ชุมชนหมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ, 1 9.ชุมชนราษฎร์บูรณะ39, 20.ชุมชนตึก60ปี , 21.ชุมชนรวมน้ำใจ, 22.ชุมชนรัตนจีนะ, 23.ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา, 24.ชุมชนสุขสวัสดิ์36, 25.ชุมชนสุขสวัสดิ์42,26.ชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์, 27.ชุมชนรุ่งอรุณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2562 ชุมชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครมีจำนวน 27 แห่ง ดำเนินการแล้ว ดังนี้ -ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61) ดำเนินการครบ 4 กิจกรรม จำนวน 25 แห่ง -ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 62) ดำเนินการครบ 4 กิจกรรม จำนวน 27 แห่ง สรุปผลการดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 การดำเนินการครบ 4 กิจกรรมหลัก ได้ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
76.06

100 / 100
2
70.08

100 / 100
3
84.87

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ร้อยละ 100) ดังนี้ 1. สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 85 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 57 ราย 2. ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 3 ราย 3. มินิมาร์ท จำนวน 24 ได้ป้ายรับรอง จำนวน 24 ราย 4. ตลาด จำนวน 5 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 5 ราย รวม จำนวน 117 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.06

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ร้อยละ 100) ดังนี้ 1. สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 85 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 54 ราย 2. ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 3 ราย 3. มินิมาร์ท จำนวน 24 ได้ป้ายรับรอง จำนวน 21 ราย 4. ตลาด จำนวน 5 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 4 ราย รวม จำนวน 117 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.08

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ร้อยละ 100) ดังนี้ 1. สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 86 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 86 ราย 2. ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 3 ราย 3. มินิมาร์ท จำนวน 25 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 7 ราย 4. ตลาด จำนวน 5 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 5 ราย รวม จำนวน 119 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 101 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.87

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ร้อยละ 100) ดังนี้ 1. สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 91 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 91 ราย 2. ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 3 ราย 3. มินิมาร์ท จำนวน 25 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 25 ราย 4. ตลาด จำนวน 5 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 5 ราย รวม จำนวน 124 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 124 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๐
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๐

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามกิจกรรมการประชุมและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ให้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข(ฉบับที่3) พ.ศ.2560 โดยให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย(ผู้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข) จำนวน 250 คน จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 125 คนคาดว่าจะประชุมประมาณเดือนเมษายน 2562 อยู่ระหว่างการจัดโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามกิจกรรมการประชุมและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ให้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข(ฉบับที่3) พ.ศ.2560 โดยให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย(ผู้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข) จำนวน 250 คน จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 125 คนคาดว่าจะประชุมประมาณเดือนเมษายน 2562 อยู่ระหว่างการจัดเตรียมการประชุมฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามกิจกรรมการประชุมและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ให้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข(ฉบับที่3) พ.ศ.2560 โดยให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย(ผู้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ประชาชน และเจ้าหน้าที่) จำนวน 250 คน จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 125 จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 จัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 28 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามกิจกรรมการประชุมและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ให้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข(ฉบับที่3) พ.ศ.2560 โดยให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย(ผู้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ประชาชน และเจ้าหน้าที่) จำนวน 250 คน จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 125 จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 จัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 28 มิถุนายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
76.06

100 / 100
2
70.08

100 / 100
3
84.87

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ร้อยละ 100) ดังนี้ 1. สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 85 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 57 ราย 2. ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 3 ราย 3. มินิมาร์ท จำนวน 24 ได้ป้ายรับรอง จำนวน 24 ราย 4. ตลาด จำนวน 5 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 5 ราย รวม จำนวน 117 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.06

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ร้อยละ 100) ดังนี้ 1. สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 85 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 54 ราย 2. ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 3 ราย 3. มินิมาร์ท จำนวน 24 ได้ป้ายรับรอง จำนวน 21 ราย 4. ตลาด จำนวน 5 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 4 ราย รวม จำนวน 117 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.08

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ร้อยละ 100) ดังนี้ 1. สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 86 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 86 ราย 2. ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 3 ราย 3. มินิมาร์ท จำนวน 25 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 7 ราย 4. ตลาด จำนวน 5 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 5 ราย รวม จำนวน 119 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 101 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.87

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ร้อยละ 100) ดังนี้ 1. สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 91 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 91 ราย 2. ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 3 ราย 3. มินิมาร์ท จำนวน 25 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 25 ราย 4. ตลาด จำนวน 5 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 5 ราย รวม จำนวน 124 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 124 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) จำนวนกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
จำนวนกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 ราย เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 2. โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค วิทยากรรำไม้พลอง และวิทยากรโยคะ เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 ดำเนินการจัดกิจกรรมนันทนาการ จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ โยคะ แอโรบิค รำไม้พลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 ราย เดือนธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 2. โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค วิทยากรรำไม้พลอง และวิทยากรโยคะ เดือนธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ ในปี 2562 ซึ่งสำนักงานเขตได้จัดกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 8 กิจกรรม ได้แก่ 1. จัดสอนเต้นแอโรบิค 2. จัดสอนรำไม้พลอง 3. จัดสอนโยคะ 4. จัดกิจกรรมฝึกสอนวอลเลย์บอล 5. จัดแข่งขันฟุตซอล 6. จัดแข่งขันเปตอง 7. จัดแข่งขันวอลเลย์บอล และ 8. จัดสอนเต้นบาสโลบ สรุปปีงบประมาณ 2561 จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬา จำนวน 7 กิจกรรม ได้แก่ 1. จัดสอนเต้นแอโรบิค 2. จัดสอนรำไม้พลอง 3. จัดสอนโยคะ 4. จัดกิจกรรมการออกกำลังกายของข้าราชการ 5. จัดแข่งขันฟุตซอล 6. จัดแข่งขันเปตอง และ 7. จัดแข่งขันเทเบิลเทนนิส ปี 2562 - 2561 = เพิ่มขึ้น 1 กิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ ในปี 2562 ซึ่งสำนักงานเขตได้จัดกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 8 กิจกรรม ได้แก่ 1. จัดสอนเต้นแอโรบิค 2. จัดสอนรำไม้พลอง 3. จัดสอนโยคะ 4. จัดกิจกรรมฝึกสอนวอลเลย์บอล 5. จัดแข่งขันฟุตซอล 6. จัดแข่งขันเปตอง 7. จัดแข่งขันวอลเลย์บอล และ 8. จัดสอนเต้นบาสโลบ สรุปปีงบประมาณ 2561 จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬา จำนวน 7 กิจกรรม ได้แก่ 1. จัดสอนเต้นแอโรบิค 2. จัดสอนรำไม้พลอง 3. จัดสอนโยคะ 4. จัดกิจกรรมการออกกำลังกายของข้าราชการ 5. จัดแข่งขันฟุตซอล 6. จัดแข่งขันเปตอง และ 7. จัดแข่งขันเทเบิลเทนนิส ปี 2562 - 2561 = เพิ่มขึ้น 1 กิจกรรม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(18) (1) การจัดให้มีจุดกวดขันผู้ทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ (2) การจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต (3) ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
(1) การจัดให้มีจุดกวดขันผู้ทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ 
(2) การจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต 
(3) ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามโครงการกวดขันทิ้งจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งสิ่งใด ๆ ในพื้นที่สาธารณะ เดือนละ 1 ครั้ง และสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการในจุดกวดขันทิ้งจับปรับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามโครงการกวดขันทิ้งจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งสิ่งใด ๆ ในพื้นที่สาธารณะ เดือนละ 1 ครั้ง และสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการในจุดกวดขันทิ้งจับปรับ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 - เดือนมีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามโครงการกวดขันทิ้งจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งสิ่งใด ๆ ในพื้นที่สาธารณะ เดือนละ 1 ครั้ง และสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการในจุดกวดขันทิ้งจับปรับ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามโครงการตรวจจุดยกเลิกผ่อนผันจำนวน 3 ครั้งต่อวันต่อจุด และสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(19) (1) จำนวนครั้งของการตรวจจุดยกเลิกผ่อนผันทำการค้าในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ (2) ร้อยละความพึงพอใจในระดับมากของประชาชนสามารถสัญจรบนทางเท้าในจุดยกเลิกผ่อนผันทำการค้าได้อย่างสะดวก ปลอดภัย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
(1) จำนวนครั้งของการตรวจจุดยกเลิกผ่อนผันทำการค้าในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ 
(2) ร้อยละความพึงพอใจในระดับมากของประชาชนสามารถสัญจรบนทางเท้าในจุดยกเลิกผ่อนผันทำการค้าได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามโครงการตรวจจุดยกเลิกผ่อนผันจำนวน 3 ครั้งต่อวันต่อจุด และสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามโครงการตรวจจุดยกเลิกผ่อนผันจำนวน 3 ครั้งต่อวันต่อจุด และสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 - มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามโครงการตรวจจุดยกเลิกผ่อนผันจำนวน 3 ครั้งต่อวันต่อจุด และสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 - มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามโครงการตรวจจุดยกเลิกผ่อนผันจำนวน 3 ครั้งต่อวันต่อจุด และสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 - มิถุนายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(20) 1) จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ 2) ประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษมีความพึงพอใจต่อการตรวจจุดกวดขันพิเศษ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
1) จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ 
2) ประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษมีความพึงพอใจต่อการตรวจจุดกวดขันพิเศษ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการตามโครงการตรวจจุดกวดขันพิเศษ จำนวน 3 ครั้งต่อวันต่อจุด และสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการตามโครงการตรวจจุดกวดขันพิเศษ จำนวน 3 ครั้งต่อวันต่อจุด และสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 - เดือนมีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการตามโครงการตรวจจุดกวดขันพิเศษ จำนวน 3 ครั้งต่อวันต่อจุด และสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนานร 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการตามโครงการตรวจจุดกวดขันพิเศษ จำนวน 3 ครั้งต่อวันต่อจุด และสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(21) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (สวนสาธารณะ/สวนหย่อม)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (สวนสาธารณะ/สวนหย่อม)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 1. โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำรายละเอียดโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูก 2. กิจกรรมสำรวจพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นตามศักยภาพของเขต ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำรายละเอียดรวบรวมข้อมูลส่งสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรายงานข้อมูลพื้นที่สีเขียวลงในโปรแกรมฐานข้อมูลและระบบติดตามผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว อยู่ในระหว่างการเตรียมพื้นที่ ปรับพื้นที่ 2. กิจกรรมสำรวจพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นตามศักยภาพของเขต ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการตามโครงการเสร์จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 1.1 ปรับปรุงสวนหย่อมเกาะกลางถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณใต้สะพานลอยทางแยกบางปะแก้ว พื้นที่ 231 ตร.ม. 1.2 ปรับปรุงสวนหย่อมเกาะกลางถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งแต่ซอยสุขสวัสดิ์ 35 ถึงคลองบางพึ่ง พื้นที่ 2,800 ตร.ม. 1.3 เพิ่มพื้นที่สีเขียวริมทางถนนสุขสวัสดิ์ใกล้ป้อมจราจรทางแยกบางปะแก้ว ซอย 9 และ 50 พื้นที่ 158 ตร.ม. 1.4 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในซอยสุขสวัสดิ์ 26 ตั้งแต่คลองยายจำปีถึงบ่อตกปลา พื้นที่ 300 ตร.ม. 1.5 เพิ่มพื้นที่สีเขียวริมทางถนนประชาอุทิศ บริเวณหน้าโรงเรียนขจรโรจน์ ใกล้ซอยประชาอุทิศ 21, 24 และฝั่งตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย พื้นที่ 155 ตร.ม. 2. กิจกรรมสำรวจพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นตามศักยภาพของเขต 2.1 สวนหย่อมหมู่บ้านโกลเด้น ทาวน์ 2 สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา ซอยสุขสวัสดิ์ 26 เฟส 2 พื้นที่ 1 ไร่ 2.2 สวนหย่อมหมู่บ้านกัสโต้ ระหว่างซอยสุขสวัสดิ์ 26 - 30 พื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 13.00 ตารางวา 2.3 สวนหย่อมร้านอาหารบ้านกลางอ่าว ถนนราษฎร์บูรณะ พื้นที่ 3 งาน 2.4 สวนหย่อมบริษัท เจริญชัยหม้อแปลง ซอยประชาอุทิศ 26 พื้นที่ 1 งาน 15.00 ตารางวา 2.5 สวนหย่อมปั้มน้ำมันบางจาก ถนนราษฎร์บูรณะ ใกล้ซอยราษฎร์บูรณะ 44 พื้นที่ 80.00 ตารางวา 2.6 สวนหย่อมห้างแมคโครถนนประชาอุทิศ ใกล้ซอยประชาอุทิศ 37 พื้นที่ 12.00 ตารางวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้ดำเนินการตามโครงการเสร์จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 1.1 ปรับปรุงสวนหย่อมเกาะกลางถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณใต้สะพานลอยทางแยกบางปะแก้ว พื้นที่ 231 ตร.ม. 1.2 ปรับปรุงสวนหย่อมเกาะกลางถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งแต่ซอยสุขสวัสดิ์ 35 ถึงคลองบางพึ่ง พื้นที่ 2,800 ตร.ม. 1.3 เพิ่มพื้นที่สีเขียวริมทางถนนสุขสวัสดิ์ใกล้ป้อมจราจรทางแยกบางปะแก้ว ซอย 9 และ 50 พื้นที่ 158 ตร.ม. 1.4 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในซอยสุขสวัสดิ์ 26 ตั้งแต่คลองยายจำปีถึงบ่อตกปลา พื้นที่ 300 ตร.ม. 1.5 เพิ่มพื้นที่สีเขียวริมทางถนนประชาอุทิศ บริเวณหน้าโรงเรียนขจรโรจน์ ใกล้ซอยประชาอุทิศ 21, 24 และฝั่งตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย พื้นที่ 155 ตร.ม. 2. กิจกรรมสำรวจพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นตามศักยภาพของเขต 2.1 สวนหย่อมหมู่บ้านโกลเด้น ทาวน์ 2 สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา ซอยสุขสวัสดิ์ 26 เฟส 2 พื้นที่ 1 ไร่ 2.2 สวนหย่อมหมู่บ้านกัสโต้ ระหว่างซอยสุขสวัสดิ์ 26 - 30 พื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 13.00 ตารางวา 2.3 สวนหย่อมร้านอาหารบ้านกลางอ่าว ถนนราษฎร์บูรณะ พื้นที่ 3 งาน 2.4 สวนหย่อมบริษัท เจริญชัยหม้อแปลง ซอยประชาอุทิศ 26 พื้นที่ 1 งาน 15.00 ตารางวา 2.5 สวนหย่อมปั้มน้ำมันบางจาก ถนนราษฎร์บูรณะ ใกล้ซอยราษฎร์บูรณะ 44 พื้นที่ 80.00 ตารางวา 2.6 สวนหย่อมห้างแมคโครถนนประชาอุทิศ ใกล้ซอยประชาอุทิศ 37 พื้นที่ 12.00 ตารางวา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(22) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักการโยธา ได้เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการของสำนักงานเขต ไปให้ความรู้ในเรื่องการจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในวันที่ 20 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดทำรายการของสิ่งอำนวนความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดทำรายการของสิ่งอำนวนความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ส่งรูปแบบและรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ให้สำนักการโยธา พิจารณา ตามหนังสือที่ กท 6301/4590 ลงวันที่ 3 กันยายน 2562 เพื่อให้สำนักการโยธาพิจารณา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(23) จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ภูมิปัญญา

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดแนวทางการจัดทำโครงการ ศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564) และกำหนดแนวทางการสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการ ดังนี้ 1. สำรวจข้อมูลภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อปรับปรุงทะเบียนประวัติ 2. ดำเนินการคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพิ่มเติมปี 62 ได้แก่ นายสมบูรณ์ สุ่นสวัสดิ์ ภูมิปัญญาด้านการทำเครื่องเงิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการ ดังนี้ 1. สำรวจข้อมูลภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อปรับปรุงทะเบียนประวัติ 2. ดำเนินการคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพิ่มเติมปี 62 ได้แก่ นายสมบูรณ์ สุ่นสวัสดิ์ ภูมิปัญญาด้านการทำเครื่องเงิน สรุปยอดภูมิปัญญา ปี 2561 จำนวน 13 ภูมิปัญญา ปี 2562 เพิ่มขึ้น 1 ภูมิปัญญา รวมเป็น 14 ภูมิปัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการ ดังนี้ 1. สำรวจข้อมูลภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อปรับปรุงทะเบียนประวัติ 2. ดำเนินการคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพิ่มเติมปี 62 ได้แก่ นายสมบูรณ์ สุ่นสวัสดิ์ ภูมิปัญญาด้านการทำเครื่องเงิน สรุปยอดภูมิปัญญา ปี 2561 จำนวน 13 ภูมิปัญญา ปี 2562 เพิ่มขึ้น 1 ภูมิปัญญา รวมเป็น 14 ภูมิปัญญา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(24) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการวางแผนทางการเงินมีความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการวางแผนทางการเงินมีความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :83.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
83.00

100 / 100
2
83.00

100 / 100
3
83.00

100 / 100
4
83.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยออกหน่วยเผยแพร่และให้ความรู้ด้านการออมเงิน จำนวน 18 ครั้ง ในวันที่ 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26 และ 29 พ.ย. 61และได้จัดกิจกรรมอบรม ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน ได้ทดสอบความรู้ก่อนและหลังอบรม ปรากฏว่าผู้ที่มีความรู้เพิ่มขึ้น 83 คน คิดเป็นร้อยละ 83

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยออกหน่วยเผยแพร่และให้ความรู้ด้านการออมเงิน จำนวน 18 ครั้ง ในวันที่ 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26 และ 29 พ.ย. 61และได้จัดกิจกรรมอบรม ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน ได้ทดสอบความรู้ก่อนและหลังอบรม ปรากฏว่าผู้ที่มีความรู้เพิ่มขึ้น 83 คน คิดเป็นร้อยละ 83

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยออกหน่วยเผยแพร่และให้ความรู้ด้านการออมเงิน จำนวน 18 ครั้ง ในวันที่ 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26 และ 29 พ.ย. 61 และได้จัดกิจกรรมอบรมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตราษฎร์บูรณะ ศูนย์วัดสารอด มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน ได้ทดสอบความรู้ก่อนและหลังอบรม ปรากฏว่าผู้ที่มีความรู้เพิ่มขึ้น 83 คน คิดเป็นร้อยละ 83

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยออกหน่วยเผยแพร่และให้ความรู้ด้านการออมเงิน จำนวน 18 ครั้ง ในวันที่ 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26 และ 29 พ.ย. 61 และได้จัดกิจกรรมอบรมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตราษฎร์บูรณะ ศูนย์วัดสารอด มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน ได้ทดสอบความรู้ก่อนและหลังอบรม ปรากฏว่าผู้ที่มีความรู้เพิ่มขึ้น 83 คน คิดเป็นร้อยละ 83

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(25) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมวิชาชีพเสริมรายได้มีความรู็ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมวิชาชีพเสริมรายได้มีความรู็ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ตามหนังสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรอบรมการเบเกอรี่ วันที่ 19, 20, 26 - 30 พ.ย. 61 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 2. หลักสูตรฝึกอบรมการเพ้นท์เล็บ วันที่ 19, 20, 26-30 พ.ย. 61 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 3. หลักสูตรการอบรมการทำผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน 17, 18, 20 - 22, 24, 25 พ.ย. 61 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 4. หลักสูตรการทำอาหารว่างในวันที่ 12 - 14 , 17 - 18 ธ.ค. 61 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 5. อยู่ระหว่างฝึกอบรมหลักสูตรการจัดดอกไม้ วันที่ 22 - 28 ธ.ค. 61

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ตามหนังสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรอบรมการเบเกอรี่ วันที่ 19, 20, 26 - 30 พ.ย. 61 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 2. หลักสูตรฝึกอบรมการเพ้นท์เล็บ วันที่ 19, 20, 26-30 พ.ย. 61 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 3. หลักสูตรการอบรมการทำผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน 17, 18, 20 - 22, 24, 25 พ.ย. 61 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 4. หลักสูตรการทำอาหารว่างในวันที่ 12 - 14 , 17 - 18 ธ.ค. 61 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 5. หลักสูตรการจัดดอกไม้ วันที 22 - 28 ธ.ค. 61 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 6. หลักสูตรการทำสวนถาด วันที่ 7 - 11 และ 14 - 15 ม.ค. 62 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 5. หลักสูตรการเย็บกระเป๋าผ้า วันที่ 7 - 11 และ 14 - 15 ม.ค. 62 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 140 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 140 คน คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามโครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้เสร็จสิ้น จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรอบรมการเบเกอรี่ วันที่ 19, 20, 26 - 30 พ.ย. 61 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 2. หลักสูตรฝึกอบรมการเพ้นท์เล็บ วันที่ 19, 20, 26-30 พ.ย. 61 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 3. หลักสูตรการอบรมการทำผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน 17, 18, 20 - 22, 24, 25 พ.ย. 61 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 4. หลักสูตรการทำอาหารว่างในวันที่ 12 - 14 , 17 - 18 ธ.ค. 61 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 5. หลักสูตรการจัดดอกไม้ วันที 22 - 28 ธ.ค. 61 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 6. หลักสูตรการทำสวนถาด วันที่ 7 - 11 และ 14 - 15 ม.ค. 62 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 7. หลักสูตรการเย็บกระเป๋าผ้า วันที่ 7 - 11 และ 14 - 15 ม.ค. 62 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 140 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 140 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งสิ้น 7 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรละ 20 คน รวม 140 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 140 คน คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามโครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้เสร็จสิ้น จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรอบรมการเบเกอรี่ วันที่ 19, 20, 26 - 30 พ.ย. 61 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 2. หลักสูตรฝึกอบรมการเพ้นท์เล็บ วันที่ 19, 20, 26-30 พ.ย. 61 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 3. หลักสูตรการอบรมการทำผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน 17, 18, 20 - 22, 24, 25 พ.ย. 61 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 4. หลักสูตรการทำอาหารว่างในวันที่ 12 - 14 , 17 - 18 ธ.ค. 61 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 5. หลักสูตรการจัดดอกไม้ วันที่ 22 - 28 ธ.ค. 61 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 6. หลักสูตรการทำสวนถาด วันที่ 7 - 11 และ 14 - 15 ม.ค. 62 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 7. หลักสูตรการเย็บกระเป๋าผ้า วันที่ 7 - 11 และ 14 - 15 ม.ค. 62 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 140 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 140 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งสิ้น 7 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรละ 20 คน รวม 140 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 140 คน คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(26) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดีบชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดีบชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :81.90

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
81.90

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมด้านการศึกษาของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สนับสนุนตัวชี้วัดร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด สำนักการศึกษาได้แจ้งเรื่องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนวัดบางปะกอก และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้ง 2 ระดับ คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 86.00 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 77.80 คะแนนรวมทั้ง 2 ระดับคิดเป็นร้อยละ 81.90

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(27) ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
59.80

100 / 100
2
59.80

100 / 100
3
93.80

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 773 คน ได้ดำเนินการตามกิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้ ความสามารถของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขต คิดเป็นร้อยละ 59.8 วิธีการคำนวณ 773x100 หารด้วย 1,292 =100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 773 คน ได้ดำเนินการตามกิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้ ความสามารถของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขต คิดเป็นร้อยละ 59.8 วิธีการคำนวณ 773x100 หารด้วย 1,292 =100 หมายเหตุ คาดว่าจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,212 คน ได้ดำเนินการตามกิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้ ความสามารถของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขต คิดเป็นร้อยละ 93.8 วิธีการคำนวณ 1,212x100 หารด้วย 1,292 =100 หมายเหตุ คาดว่าจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,212 คน ได้ดำเนินการตามกิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้ ความสามารถของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขต คิดเป็นร้อยละ 100 วิธีการคำนวณ 1,212x100 หารด้วย 1,292 =100 หมายเหตุ คาดว่าจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(28) ร้อยละของข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จะได้ดำเนินการตามโครงการจำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการประชุมครู - กำหนดวันในการจัดประชุมและรับนโยบายการจัดการศึกษาของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในเดือนพฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ 2. โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน - กำหนดวันในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการของนักเรียนและข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 6 โรงเรียนในเดือนมิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จะได้ดำเนินการตามโครงการจำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการประชุมครู - กำหนดวันในการจัดประชุมและรับนโยบายการจัดการศึกษาของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในเดือนพฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ 2. โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน - กำหนดวันในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการของนักเรียนและข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 6 โรงเรียนในเดือนมิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ข้าราชการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 2 โครงการ จำนวน 225 คน ที่ได้รับการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ข้าราชการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 2 โครงการ จำนวน 225 คน ที่ได้รับการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 100 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(29) จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมให้เกิดการใฝ่หาความรู้จากการอ่าน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมให้เกิดการใฝ่หาความรู้จากการอ่าน

หน่วยนับ :ไม่น้อยกว่า/กิจกรรม

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :8.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่า/กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
8.00

100 / 100
4
8.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ บ้านหนังสือศูนย์นันทนาการชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เขตราษฎร์บูรณะ กิจกรรม การอบรมเรื่อง “การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ”และกิจกรรมประดิษฐ์หนังสือเล่มเล็ก ครั้งที่ 2 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 กิจกรรมประดิษฐ์การ์ดป๊อปอัพ/เกมรักการอ่าน ครั้งที่ 3 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนรุ่งอรุณ กิจกรรมประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ/เกมรักการอ่าน ครั้งที่ 4 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 กิจกรรมนิทานมหาสนุก/เกมรักการอ่าน ครั้งที่ 5 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา กิจกรรมสุภาษิตคำพังเพยและกิจกรรมปริศนาอะไรเอ่ย ครั้งที่ 6 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนซอยหมอผึ้งอุทิศ กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยคำกับงานศิลปะ/เกมรักการอ่าน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ บ้านหนังสือศูนย์นันทนาการชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เขตราษฎร์บูรณะ กิจกรรม การอบรมเรื่อง “การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ”และกิจกรรมประดิษฐ์หนังสือเล่มเล็ก ครั้งที่ 2 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 กิจกรรมประดิษฐ์การ์ดป๊อปอัพ/เกมรักการอ่าน ครั้งที่ 3 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนรุ่งอรุณ กิจกรรมประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ/เกมรักการอ่าน ครั้งที่ 4 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 กิจกรรมนิทานมหาสนุก/เกมรักการอ่าน ครั้งที่ 5 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา กิจกรรมสุภาษิตคำพังเพยและกิจกรรมปริศนาอะไรเอ่ย ครั้งที่ 6 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนซอยหมอผึ้งอุทิศ กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยคำกับงานศิลปะ/เกมรักการอ่าน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ บ้านหนังสือศูนย์นันทนาการชุมชนเฉลิมพระเกียรติเขตราษฎร์บูรณะ กิจกรรมการอบรม เรื่อง "การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ" และกิจกรรมประดิษฐ์หนังสือเล่มเล็ก ครั้งที่ 2 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 กิจกรรมประดิษฐ์การ์ดป๊อปอัพ/เกมรักการอ่าน ครั้งที่ 3 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนรุ่งอรุณ กิจกรรมประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ/เกมรักการอ่าน ครั้งที่ 4 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 กิจกรรมนิทานมหาสนุก/เกมรักการอ่าน ครั้งที่ 5 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา กิจกรรมสุภาษิตคำพังเพยและกิจกรรมปริศนาอะไรเอ่ย ครั้งที่ 6 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนซอยหมอผึ้งอุทิศ กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยคำกับงานศิลปะ/เกมรักการอ่าน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ บ้านหนังสือศูนย์นันทนาการชุมชนเฉลิมพระเกียรติเขตราษฎร์บูรณะ กิจกรรมการอบรม เรื่อง "การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ" และกิจกรรมประดิษฐ์หนังสือเล่มเล็ก ครั้งที่ 2 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 กิจกรรมประดิษฐ์การ์ดป๊อปอัพ/เกมรักการอ่าน ครั้งที่ 3 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนรุ่งอรุณ กิจกรรมประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ/เกมรักการอ่าน ครั้งที่ 4 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 กิจกรรมนิทานมหาสนุก/เกมรักการอ่าน ครั้งที่ 5 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา กิจกรรมสุภาษิตคำพังเพยและกิจกรรมปริศนาอะไรเอ่ย ครั้งที่ 6 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนซอยหมอผึ้งอุทิศ กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยคำกับงานศิลปะ/เกมรักการอ่าน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(30) จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ

หน่วยนับ :เครือข่าย

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :7.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
7.00

100 / 100
4
7.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ดังนี้ 1. กิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วโดยจัดกิจกรรมในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายภัตตาหารเช้า สวดเจริญพุทธมนต์ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และการมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น 2. กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการจัดกิจกรรมและกำหนดกิจกรรมการจัดงาน 3. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดกิจกรรมการจัดงาน กำหนดสถานที่จัดงาน และกำหนดรูปแบบการจัดงาน 4. กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการจัดกิจกรรม จำนวนเครือข่ายในการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. เครือข่ายชุมชน 2. เครือข่ายเกษตรกร 3. เครือข่ายผู้สูงอายุ 4. เครือข่ายข้าราชการสำนักงานเขต 5. เครือข่ายบริษัทเอกชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ดังนี้ 1. กิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วโดยจัดกิจกรรมในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายภัตตาหารเช้า สวดเจริญพุทธมนต์ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และการมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น 2. กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดการประชุม จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ประสานงาน ขออนุมัติยืมเงิน 3. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมและวางแผนผังการจัดงาน 4. กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการจัดกิจกรรมและเตรียมการจัดงาน 5. โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ ประจำเดือนธันวาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวนเครือข่ายในการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. เครือข่ายชุมชน 2. เครือข่ายเกษตรกร 3. เครือข่ายผู้สูงอายุ 4. เครือข่ายข้าราชการสำนักงานเขต 5. เครือข่ายบริษัทเอกชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ดังนี้ 1. กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 10 เมษายน 2562 กิจกรรมประกอบด้วย การถวายภัตตาหารเช้า พิธีเจริญพุทธมนต์ การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุ จำนวน159 รูป การแสดงผู้สูงอายุ และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 2. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร อยู่ระหว่างขั้นตอนทำหนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่าง ๆ ให้การสนับสนุนการจัดงานขออนุมัติเงินประจำงวด ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ทำหนังสือนิมนต์พระสงฆ์ และทำหนังเชิญประชุมเตรียมจัดกิจกรรม 3. กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดเพื่อประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด 4. โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ ประจำเดือนเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 รวมจำนวนเครือข่ายในการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. เครือข่ายชุมชน2. เครือข่ายเกษตรกร 3. เครือข่ายผู้สูงอายุ 4. เครือข่ายข้าราชการสำนักงานเขต 5. เครือข่ายบริษัทเอกชน 6. เครือข่ายสภาวัฒนธรรมเขต 7. เครือข่ายเด็กและเยาวชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ดังนี้ 1. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำเนินการจัดกิจกรรม ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2562 ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การลงนามถวายพระพร กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพและสาธิต การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การแสดงเฉลิมพระเกียรติ พิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 2. กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินการจัดกิจกรรม ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 กิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 86 รูป การลงนามถวายพระพร การแสดงเฉลิมพระเกียรติ และพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง 3. โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 รวมจำนวนเครือข่ายในการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. เครือข่ายชุมชน2. เครือข่ายเกษตรกร 3. เครือข่ายผู้สูงอายุ 4. เครือข่ายข้าราชการสำนักงานเขต 5. เครือข่ายบริษัทเอกชน 6. เครือข่ายสภาวัฒนธรรมเขต 7. เครือข่ายเด็กและเยาวชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(31) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินกิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและกิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้าง จำนวน 20 ราย รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 23 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินกิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและกิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้าง จำนวน 25 ราย รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 22 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินกิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและกิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้าง จำนวน 31 ราย รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 22 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินกิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและกิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - 20 กันยายน 2562 รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้าง จำนวน 90 ราย รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 22 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(32) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :59.26

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
33.33

100 / 100
3
51.85

100 / 100
4
59.26

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการให้ความรู้แก่กรรมการชุมชนด้านการจัดทำแผนในการประชุมคณะกรรมการชุมชน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอาชีพและบริหารเงินออม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ชุมชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 27 ชุมชน ชุมชนดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของตนเองเรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบุญมาก หมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ รวมน้ำใจ สุขสวัสดิ์ 60 ประคองมิตร บูรณะสุดเขต วัดสน หมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ และชุมชนซอยสถาพร คิดเป็นร้อยละ 33.33

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชุมชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 27 ชุมชน ชุมชนดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของตนเองเรียบร้อยแล้ว จำนวน 14 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบุญมาก หมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ รวมน้ำใจ สุขสวัสดิ์ 60 ประคองมิตร บูรณะสุดเขต วัดสน หมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ และชุมชนซอยสถาพร และได้เพิ่มชุมชนรุ่งเรือง รุ่งอรุณ สุขสวัสดิ์ 42 มิ่งประชา และราษฎร์บูรณะ 39 คิดเป็นร้อยละ 51.85

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ชุมชนอนามัยและสมบูรณ์ทรัพย์ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนเสร็จสิ้น สรุป ชุมชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 27 ชุมชน ชุมชนดำเนินการ ชุมชนดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของตนเองเรียบร้อยแล้ว จำนวน 16 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบุญมาก หมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ รวมน้ำใจ สุขสวัสดิ์ 60 ประคองมิตร บูรณะสุดเขต วัดสน หมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ ซอยสถาพร รุ่งเรือง รุ่งอรุณ สุขสวัสดิ์ 42 มิ่งประชา ราษฎร์บูรณะ 39 อนามัย และชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 59.26

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(33) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนมีความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนมีความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :89.33


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
89.33

100 / 100
4
89.33

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1. คัดเลือกคณะบริหารชุดใหม่ 2. เปิดรับสมัครอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตราษฎร์บูรณะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการดังนี้ 1. ดำเนินการคัดเลืออาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกำหนดจัดประชุมสภาเด็กและเยาวชน ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอาชีพและบริหารเงินออมครอบครัว 2. จัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต 3. จัดการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอาชีพและบริหารเงินออมครอบครัว 4. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต ประจำเดือนมีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการดังนี้ 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน ประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียน และป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 75 คน ความรู้เพิ่มขึ้น 67 คน คิดเป็นร้อยละ 89.33 3. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเขตราษฎร์บูรณะ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและมิวเซียมสยาม และพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้เขตพระนคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการดังนี้ 1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานสภาเด็กและเยาวชน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 2. ดำเนินการจัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์ฝึกอาชีพและบริหารเงินออมครอบครัว เขตราษฎร์บูรณะ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. กำหนดจัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตราษฎร์บูรณะ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอาชีพและบริหารเงินออมครอบครัว เขตราษฎร์บูรณะ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(34) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการเกษตรมีความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการเกษตรมีความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ ครั้งที่ 1/62 เมื่อวันที่ 26 ต.ค.61 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งทีี 1/62 / 30/11/2561 3. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯครัง้ที่ 2/62 เมื่อวันที่ 16 พ.ย.61 4. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/62 5. กำหนดรายละเอียดวัดสุในการดำเนินงานศูนย์บริการฯ 6. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯครั้งที่ 3/62 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.61 7. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ครัง้ที่ 3/62 8. อยู่ระหว่างขอกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณ์เฉพาะ กำหนดราคากลาง จัดซื้อวัสดุใรการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 19 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/62 2. จัดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/62 วันที่ 18 มกราคม 2562 3. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการฯและเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมกาบริหารฯ ครั้งที่ 4/62 4. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการดำเนินงานศูนย์บริการฯ ส่งมอบ ตรวจรับ และดำเนินการเบิกจ่ายเงินในตการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 19 รายการ 5. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯครั้งที่ 5/62 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 6. จัดทำรายงานการประชุม และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมครั้งที่ 5/62 7. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ แล้ว จำนวน 9 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 4 วันที่ 18 มกราคม 2562 ครั้งที่ 5 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 6 วันที่ 28 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 7 วันที่ 19 เมษายน 2562 ครั้งที่ 8 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 9 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 2. จัดการอบรมให้ความรู้ "การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวโดยวิธีผสมผสาน" เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางปะกอก มีผู้ร่วมอบรม จำนวน 15 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการ ดังนี้ 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯครั้งที่ 9/2562 2. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2562 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2562 4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯครั้งที่ 11/62 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 5. เบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมกรรมการฯครั้งที่ 11/62 6. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯครั้งที่ 12/62 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 7. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 12/2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(35) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :93.85

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
97.42

100 / 100
2
95.84

100 / 100
3
92.95

100 / 100
4
93.85

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนแบบทันทีทันใด ณ จุดให้บริการ โดยสำรวจจากผู้รับบริการหย่อนบัตรคิวลงในกล่องแสดงความคิดเห็นใน เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 มีผู้มารับบริการ จำนวน 6,843 ราย โดยมีผู้หย่อนบัตรคิวลงในกล่องประเมินความพึงพอใจทั้ง 6,602 ราย แยกเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก 4,741 ราย , พอใจ 119 ราย, พอใจน้อย - ราย และมีผู้ไม่แสดงความคิดเห็น 194 ราย และสรุปความพึงพอใจตั้งแต่ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 97.42 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนแบบทันทีทันใด ณ จุดให้บริการ โดยสำรวจจากผู้รับบริการหย่อนบัตรคิวลงในกล่องแสดงความคิดเห็นใน เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 มีผู้มารับบริการ จำนวน 8,146 ราย โดยมีผู้หย่อนบัตรคิวลงในกล่องประเมินความพึงพอใจทั้ง 7,796 ราย แยกเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก 7,472 ราย , พอใจ 324 ราย, พอใจน้อย - ราย และมีผู้ไม่แสดงความคิดเห็น 350 ราย และสรุปความพึงพอใจตั้งแต่ เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 95.84 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนแบบทันทีทันใด ณ จุดให้บริการ โดยสำรวจจากผู้รับบริการหย่อนบัตรคิวลงในกล่องแสดงความคิดเห็นใน เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 มีผู้มารับบริการ จำนวน 6,918 ราย โดยมีผู้หย่อนบัตรคิวลงในกล่องประเมินความพึงพอใจทั้ง 6,511 ราย แยกเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก 5,965 ราย , พอใจ 546 ราย, พอใจน้อย - ราย และมีผู้ไม่แสดงความคิดเห็น 407 ราย และสรุปความพึงพอใจตั้งแต่ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 92.95 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนแบบทันทีทันใด ณ จุดให้บริการ โดยสำรวจจากผู้รับบริการหย่อนบัตรคิวลงในกล่องแสดงความคิดเห็นใน เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2562 มีผู้มารับบริการ จำนวน 5,518 ราย โดยมีผู้หย่อนบัตรคิวลงในกล่องประเมินความพึงพอใจทั้ง 5,450 ราย แยกเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก 5,180 ราย , พอใจ 135 ราย, พอใจน้อย - ราย และมีผู้ไม่แสดงความคิดเห็น 135 ราย และสรุปความพึงพอใจตั้งแต่ เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 93.85 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2562)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(36) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :93.50


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
91.75

100 / 100
2
92.00

100 / 100
3
93.00

100 / 100
4
93.50

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ (BFC) ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.75

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ (BFC) ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม2562 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ (BFC) ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.61 คิดเป็นร้อยละ 93.00

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ (BFC) ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 93.50

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(37) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :101.39

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.01

100 / 100
2
43.02

100 / 100
3
92.15

100 / 100
4
101.39

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายรายได้ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัด ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 (ยอดประมาณการปีงบประมาณ 2562 เท่ากับ 144,500,000 บาท ฝ่ายรายได้ ขอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว ประจำไตรมาสที่ 1 สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 24 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 7,238,499.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.01 ของยอดประมาณการจัดเก็บภาษี (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายรายได้ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัด ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 (ยอดประมาณการปีงบประมาณ 2562 เท่ากับ 144,500,000 บาท ฝ่ายรายได้ ขอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว ประจำไตรมาสที่ 2 สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 27 มีนาคม 2562 เท่ากับ 62,171,102.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.02 ของยอดประมาณการจัดเก็บภาษี (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายรายได้ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัด ร้อยละของยอดรวม การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 (ยอดประมาณการปีงบประมาณ 2562 เท่ากับ 144,500,000 บาท ฝ่ายรายได้ ขอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดดังกล่าว ประจำไตรมาสที่ 3 สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562 เท่ากับ 133,163,437.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.15 ของยอดประมาณการจัดเก็บภาษี (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ฝ่ายรายได้ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัด ร้อยละของยอดรวม การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 (ยอดประมาณการปีงบประมาณ 2562 เท่ากับ 144,500,000 บาท ฝ่ายรายได้ ขอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดดังกล่าว ประจำไตรมาสที่ 4 สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 146,501,969.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 101.39 ของยอดประมาณการจัดเก็บภาษี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(38) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :76.81


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.33

100 / 100
2
15.15

100 / 100
3
62.47

100 / 100
4
76.81

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายรายได้ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมเร่งรัดจัดเก็็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัด ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป้าหมาย ร้อยละ 25 ฝ่ายรายได้ ขอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว ประจำไตรมาสที่ 1 ยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 24 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 945,054.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.33 ของภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 10,131,714.33 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายรายได้ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมเร่งรัดจัดเก็็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัด ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป้าหมาย ร้อยละ 25 ฝ่ายรายได้ ขอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว ประจำไตรมาสที่ 2 ยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 27 มีนาคม 2562 เท่ากับ 1,535,347.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.15 ของภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 10,131,714.33 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายรายได้ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมเร่งรัดจัดเก็็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัด ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภทเป้าหมายร้อยละ 25 ฝ่ายรายได้ขอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว ประจำไตรมาสที่ 3 ยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562 เท่ากับ 1,739,550.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.47 ของภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 2,784,534.68 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ฝ่ายรายได้ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมเร่งรัดจัดเก็็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัด ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภทเป้าหมายร้อยละ 25 ฝ่ายรายได้ขอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว ประจำไตรมาสที่4 ยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภทตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562 เท่ากับ 2,117,503.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.81 ของภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 2,756,934.68 บาท(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(39) ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะไม่มีการขอเงินกันเบิกเหลื่อมปี แบบไม่มีหนี้ผูกพัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะไม่มีการขอเงินกันเบิกเหลื่อมปี แบบไม่มีหนี้ผูกพัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะไม่มีการขอเงินกันเบิกเหลื่อมปี แบบไม่มีหนี้ผูกพัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะไม่มีการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี แบบไม่มีหนี้ผูกพัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด