ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 03000000

Home Home SED


มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(1) จำนวนสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรุงเทพมหานครที่มีความเห็นเสนอซึ่งหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เห็นชอบสั่งนำเรื่องเสนอ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการพิจารณาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2562
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
จำนวนสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรุงเทพมหานครที่มีความเห็นเสนอซึ่งหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เห็นชอบสั่งนำเรื่องเสนอ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการพิจารณาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.00

100 / 100
2
52.00

100 / 100
3
73.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

29/10/2561 - สำนวนปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2559 มีทั้งสิ้น 77 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.79 ของจำนวนสำนวน 77 เรื่อง (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) - สำนวนปี พ.ศ. 2560 มีทั้งสิ้น 49 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2 ของจำนวนสำนวน 49 เรื่อง (ปี พ.ศ. 2560) - สำนวนปี พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 42 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.3 ของจำนวนสำนวน 42 เรื่อง (ปี พ.ศ. 2561) 20/11/2561 - สำนวนปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2559 มีทั้งสิ้น 71 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.04 ของจำนวนสำนวน 71 เรื่อง (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) - สำนวนปี พ.ศ. 2560 มีทั้งสิ้น 48 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย - เรื่อง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนสำนวน 48 เรื่อง (ปี พ.ศ. 2560) - สำนวนปี พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 41 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.44 ของจำนวนสำนวน 41 เรื่อง (ปี พ.ศ. 2561) 18/12/2561 - สำนวนปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2559 มีทั้งสิ้น 66 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.55 ของจำนวนสำนวน 66 เรื่อง (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) - สำนวนปี พ.ศ. 2560 มีทั้งสิ้น 48 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของจำนวนสำนวน 48 เรื่อง (ปี พ.ศ. 2560) - สำนวนปี พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 40 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของจำนวนสำนวน 40 เรื่อง (ปี พ.ศ. 2561)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

16/01/2562 - สำนวนปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2559 มีทั้งสิ้น 65 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัยฯ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.08 ของจำนวนสำนวน 65 เรื่อง (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) - สำนวนปี พ.ศ. 2560 มีทั้งสิ้น 45 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัยฯ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของจำนวนสำนวน 45 เรื่อง (ปี พ.ศ. 2560) - สำนวนปี พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 39 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัยฯ 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 17.95 ของจำนวนสำนวน 39 เรื่อง (ปี พ.ศ. 2561) 22/02/2562 - สำนวนปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2559 มีทั้งสิ้น 63 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัยฯ 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 6.35 ของจำนวนสำนวน 63 เรื่อง (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) - สำนวนปี พ.ศ. 2560 มีทั้งสิ้น 42 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัยฯ 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 9.52 ของจำนวนสำนวน 42 เรื่อง (ปี พ.ศ. 2560) - สำนวนปี พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 32 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัยฯ 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 28.13 ของจำนวนสำนวน 32 เรื่อง (ปี พ.ศ. 2561) - สำนวนปี พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562) เข้ามาทั้งสิ้น 8 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัยฯ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนสำนวน 8 เรื่อง 20/03/2562 - สำนวนปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2559 มีทั้งสิ้น 59 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัยฯ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.39 ของจำนวนสำนวน 59 เรื่อง (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) - สำนวนปี พ.ศ. 2560 มีทั้งสิ้น 38 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัยฯ - เรื่อง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนสำนวน 38 เรื่อง (ปี พ.ศ. 2560) - สำนวนปี พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 23 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัยฯ 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 17.39 ของจำนวนสำนวน 23 เรื่อง (ปี พ.ศ. 2561) - สำนวนปี พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562) เข้ามาทั้งสิ้น 17 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัยฯ 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35.29 ของจำนวนสำนวน 17 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

19/04/2562 - สำนวนปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2559 มีทั้งสิ้น 57 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.75 ของจำนวนสำนวน 57 เรื่อง (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) - สำนวนปี พ.ศ. 2560 มีทั้งสิ้น 38 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย - เรื่อง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนสำนวน 38 เรื่อง (ปี พ.ศ. 2560) - สำนวนปี พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 19 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย - เรื่อง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนสำนวน 19 เรื่อง (ปี พ.ศ. 2561) - สำนวนปี พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 11 เมษายน 2562) เข้ามาทั้งสิ้น 22 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 54.54 ของจำนวนสำนวน 22 เรื่อง 21/05/2562 - สำนวนปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2559 มีทั้งสิ้น 56 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.71 ของจำนวนสำนวน 56 เรื่อง (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) - สำนวนปี พ.ศ. 2560 มีทั้งสิ้น 38 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.63 ของจำนวนสำนวน 38 เรื่อง (ปี พ.ศ. 2560) - สำนวนปี พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 19 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.79 ของจำนวนสำนวน 19 เรื่อง (ปี พ.ศ. 2561) - สำนวนปี พ.ศ. 2562 เข้ามาทั้งสิ้น 30 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 19 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 63.33 ของจำนวนสำนวน 30 เรื่อง 18/06/2562 - สำนวนปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2559 มีทั้งสิ้น 50 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16 ของจำนวนสำนวน 50 เรื่อง (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) - สำนวนปี พ.ศ. 2560 มีทั้งสิ้น 37 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.70 ของจำนวนสำนวน 37 เรื่อง (ปี พ.ศ. 2560) - สำนวนปี พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 16 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 12.5 ของจำนวนสำนวน 16 เรื่อง (ปี พ.ศ. 2561) - สำนวนปี พ.ศ. 2562 เข้ามาทั้งสิ้น 33 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 63.63 ของจำนวนสำนวน 33 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

19/07/2562 (**แก้ไขการคำนวณ โดยคำนวณจากยอดสำนวนทั้งหมดเป็นตัวตั้ง) - สำนวนปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2559 มีทั้งสิ้น 77 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 40 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 51.95 ของจำนวนสำนวน 77 เรื่อง (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) - สำนวนปี พ.ศ. 2560 มีทั้งสิ้น 49 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 15 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 30.61 ของจำนวนสำนวน 49 เรื่อง (ปี พ.ศ. 2560) - สำนวนปี พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 42 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 28 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของจำนวนสำนวน 42 เรื่อง (ปี พ.ศ. 2561) - สำนวนปี พ.ศ. 2562 เข้ามาทั้งสิ้น 62 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 22 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35.48 ของจำนวนสำนวน 62 เรื่อง 19/08/2562 - สำนวนปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2559 มีทั้งสิ้น 77 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 53 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 68.83 ของจำนวนสำนวน 77 เรื่อง (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) - สำนวนปี พ.ศ. 2560 มีทั้งสิ้น 49 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 15 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 30.61 ของจำนวนสำนวน 49 เรื่อง (ปี พ.ศ. 2560) - สำนวนปี พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 42 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 30 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของจำนวนสำนวน 42 เรื่อง (ปี พ.ศ. 2561) - สำนวนปี พ.ศ. 2562 เข้ามาทั้งสิ้น 70 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 22 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 31.43 ของจำนวนสำนวน 70 เรื่อง 18/09/2562 - สำนวนปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2559 มีทั้งสิ้น 77 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 69 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.61 ของจำนวนสำนวน 77 เรื่อง (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) - สำนวนปี พ.ศ. 2560 มีทั้งสิ้น 49 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 15 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 30.61 ของจำนวนสำนวน 49 เรื่อง (ปี พ.ศ. 2560) - สำนวนปี พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 42 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 30 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 71.42 ของจำนวนสำนวน 42 เรื่อง (ปี พ.ศ. 2561) - สำนวนปี พ.ศ. 2562 เข้ามาทั้งสิ้น 78 เรื่อง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สั่งนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 22 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 28.21 ของจำนวนสำนวน 78 เรื่อง (***ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 สามารถทำได้เกินร้อยละ 20 ของจำนวนสำนวน ปี พ.ศ. 2562 ที่รับเข้า)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก. ตามสมรรถนะที่พึงประสงค์สายงานทรัพยากรบุคคล
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก. ตามสมรรถนะที่พึงประสงค์สายงานทรัพยากรบุคคล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
79.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. วางแผน วิเคราะห์ และออกแบบระบบการเรียนรู้และวิธีการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลในสำนักงาน ก.ก. 2. คณะทำงานฯ นำเสนอแนวทางการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก. ให้กับผู้บริหารสำนักงาน ก.ก. เพื่อพิจารณา 3. จัดประชุมเพื่อจัดทำข้อตกลงมอบหมายงาน (Project Assignment) ในสำนักงาน ก.ก. ประจำปี 2562 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำสมรรถนะที่พึงประสงค์ สายงานทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดอบรมให้ความรู้นักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก. ในหัวข้อ 1.1 สยบงานจำเจด้วยการวิจัย สู่โลกใหม่ของงานประจำ 1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนและสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส 2. ผู้รับผิดชอบหลักโครงการพัฒนางานประจำของแต่ละกอง เขียนเสนอโครงการพัฒนางานประจำตามแบบฟอร์ม และจัดส่งให้กองสรรหาบุคคล เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับประชุมเสนอผู้บริหารสำนักงาน ก.ก. 3. จัดประชุมเพื่อนำเสนอโครงการพัฒนางานประจำของสำนักงาน ก.ก. โดยให้ผู้รับผิดชอบหลักหรือตัวแทนเป็นผู้นำเสนอโครงการฯ 4. จัดบรรยาย/อภิปราย (เฉพาะนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สกก.) หัวข้อ 1. เทคนิคการบริหารคนอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน 2. กลยุทธ์การบริหารงานสู่ความสำเร็จ ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 5. ศึกษาดูงาน 2 รุ่น รุ่น 1 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562) รุ่น 2 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนางานประจำตามกิจกรรมการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก. เป็นการติดตามความก้าวหน้าระยะที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดกิจกรรม Leader ฟังเรื่องเล่า ในวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ Creative Space (ห้องประชุมสำนักงาน ก.ก. 1) เป็นการเรียนรู้ให้นักทรัพยากรบุคคลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ การปรับเปลี่ยนการทำงานของ HR สู่โลกดิจิตอล (HR Transformation) การบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Risk Management) และ Thailand HR Forum 2019 และกำหนดจัดกิจกรรมการนำเสนอสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนางานประจำ ในวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละของผลงานที่หน่วยงานนำเสนอมีผลการประเมินในระดับชมเชยขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของผลงานที่หน่วยงานนำเสนอมีผลการประเมินในระดับชมเชยขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ประกาศให้หน่วยงานส่งผลงานรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร - จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - จัดการประกวดตราสัญลักษณ์รางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเงินรางวัลประกวดตราสัญลักษณ์รางวับคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการพิจารณาประกวดตราสัญลักษณ์ และค่าเลี้ยงรับรองการประชุมชี้งแจงหลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพ - มีหน่วยงานส่งผลงาน จำนวน 5 หน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

คณะกรรมการฯได้พิจารณาผลการให้คะแนน ตามที่คณะกรรมการได้ออกตรวจผลงาน ณ พื้นที่ปฏิบัติงานจริง อยู่ระหว่างนำเสนอผู้ว่าลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-มีผลงานที่ส่งมาทั้งสิ้น จำนวน 5 ผลงาน โดยมีหน่วยงานไดรับรางวัลระดับชมเชยขึ้นไป จำนวน 4 ผลงาน ผลสำเร็จ ร้อยละ 80 จำนวน 4 ผลงานดังนี้ ประเภทรางวัลรายกระบวนงานระดับดีเด่น จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ ผลงาน “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร” โดย สำนักการแพทย์ (ศูนย์เอราวัณ) ผลงาน “การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเขตภาษีเจริญ” โดย สำนักงานเขตภาษีเจริญ ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการระดับดีเด่น จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่ผลงาน “การพัฒนากระบวนการทำเวชระเบียนออนไลน์ (Online)” โดย สำนักอนามัย (ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก) ระดับชมเชย จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่ ผลงาน “โครงการการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามหลักการ เพื่อคนทั้งมวล ณ จุด BFC ฝ่ายทะเบียน เขตตลิ่งชัน” โดย สำนักงานเขตตลิ่งชัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) หน่วยงานสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจนเกิดเป็นแนวคิดและต่อยอดไปเป็นการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กรจนสามารถเสนอผลงานอย่างน้อย 1 ผลงาน เพื่อขอรับรางวัลคุณภาพของกรุงเทพมหานครและรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
หน่วยงานสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจนเกิดเป็นแนวคิดและต่อยอดไปเป็นการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กรจนสามารถเสนอผลงานอย่างน้อย 1 ผลงาน เพื่อขอรับรางวัลคุณภาพของกรุงเทพมหานครและรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

หน่วยนับ :จำนวน (ผลงาน)

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ผลงาน))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อดำเนินการ - อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมภาครัฐ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ตามที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัล ไทยแลนด์ และแผนปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรภาครัฐ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามตัวชี้วัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการสอบสวนตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการสอบสวนตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :81.20


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
81.20

100 / 100
4
81.20

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนด วัน เวลา และสถานที่อบรม โดยจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดหลักสูตรและรูปแบบการจัดทำหลักสูตรโครงการอบรมหลักสูตรการสอบสวนพิจารณาของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-มีหนังสือเวียนแจ้งให้หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครจัดส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม ได้รับอนุมัติ เงินประจำงวดแล้ว มีหนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรบรรยาย และรวบรวมรายชื่อผู้อบรมเพื่อจัดทำคำสั่งขออนุมัติ และจัดทำคำสั่ง ดังนี้ 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการ รับ - ส่ง และเก็บรักษาเงิน 1.2 ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการเเล้วเสร็จตามโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมที่ทำแบบทดสอบและส่งคืนจำนวน 133 คน ทำแบบทดสอบได้เกินร้อยละ 80 จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 81.20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเเล้วเสร็จตามโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมที่ทำแบบทดสอบและส่งคืนจำนวน 133 คน ทำแบบทดสอบได้เกินร้อยละ 80 จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 81.20

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจจากการเข้าร่วมโครงการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจจากการเข้าร่วมโครงการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :81.62


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
81.62

100 / 100
4
81.62

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนด วัน เวลา และสถานที่อบรม โดยจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดหลักสูตรและรูปแบบการจัดทำหลักสูตรโครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านวินัยของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- มีหนังสือเวียนแจ้งให้หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครจัดส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว มีหนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรบรรยาย รวบรวมรายชื่อผู้อบรมเพื่อจัดทำคำสั่งขออนุมัติ และจัดทำคำสั่ง ดังนี้ 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการ รับ - ส่ง และเก็บรักษาเงิน 1.2 ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการอบรม เวียนแจ้งคำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านวินัยของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 400/2562 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และจัดทำเอกสารที่ใช้ในการอบรมเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะจัดอบรม วันที่ 26 - 28 มี.ค 62 ณ โรงเแรมเอเชีย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการเเล้วเสร็จตามโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมที่ทำแบบทดสอบและส่งคืนจำนวน 136 คน ทำแบบทดสอบได้เกินร้อยละ 80 จำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 81.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเเล้วเสร็จตามโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมที่ทำแบบทดสอบและส่งคืนจำนวน 136 คน ทำแบบทดสอบได้เกินร้อยละ 80 จำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 81.62

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :93.94


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
93.94

100 / 100
3
93.94

100 / 100
4
93.94

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสรรหาผู้ที่มีความรู้ เพื่อเชิญเป็นวิทยากร จัดทำหลักสูตร/ออกแบบกิจกรรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการและจัดทำคำสั่งให้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมและดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามวันและเวลา ที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพฯ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12- 13 ธันวาคม 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพฯ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12- 13 ธันวาคม 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพฯ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12- 13 ธันวาคม 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) ร้อยละความสำเร็จในการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญครบทุกสายงานที่มีตำแหน่งว่าง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จในการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญครบทุกสายงานที่มีตำแหน่งว่าง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
95.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการสอบแข่งขันฯ / ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันฯ - จัดทำระบบรับสมัครสอบแข่งขันทางอินเทอร์เน็ต / ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ - ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง - สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง - ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง - ทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติงานฯ/ทดสอบปฏิบัติ - ประกาศผลการทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติงานฯ/ทดสอบปฏิบัติ - รับหลักฐาน ตรวจสอบคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา และหนังสือรับรองผลผู้สอบผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง - สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ประกาศผลการสอบแข่งขัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ประกาศผลการสอบแข่งขัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :91.45


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
91.45

100 / 100
4
91.45

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. กำหนดรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map) 2. ดำเนินการประชุมปรับปรุงรายละเอียดโครงการการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map) 3. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map) 4. ดำเนินการประสานวิทยากร และสถานที่ในการจัดการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดทำหนังสือขอให้หน่วยงานส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map) 2. ดำเนินการจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมตามโครงการการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดการอบรมโครงการการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map) 1. หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ความสามารถด้านทรัพยากรบุคคล (HR Generalist: HR Gen) 2. หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพนักทรัพยากรบุคคล (HR Professional: HR Pro) 3. หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (HR Strategic Management: HR Strategic)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการรายงานผลดำเนินโครงการการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map) ในเดือนพฤษภาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) จัดทำหนังสือ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
จัดทำหนังสือ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม

หน่วยนับ :จำนวน (เล่ม)

เป้าหมาย :1,500.00

ผลงาน :1,500.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (เล่ม))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1,500.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดรูปแบบของหนังสือ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม ประชุมคณะทำงานฯ และอยู่ระหว่างการจัดทำต้นฉบับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการจัดทำต้นฉบับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างจัดจ้างพิมพ์ตามจำนวนเล่มและรูปแบบที่คณะทำงานฯ กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดทำหนังสือ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,500 เล่ม เพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร ภานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ส่งแบบทดสอบภายหลังการฝึกอบรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ส่งแบบทดสอบภายหลังการฝึกอบรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :80.48


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
80.48

100 / 100
4
80.48

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดหลักสูตร วัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรม จัดทำโครงการและขออนุมัติ และประสานเชิญวิทยากร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

แจ้งหน่วยงานเพื่อส่งรายชื่อข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม จัดทำเอกสารและจัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม จัดทำคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรม และอยู่ระหว่างการแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) กรุงเทพมหานครมีแนวทางการจ้างงานรูปแบบอื่นเพื่อนำไปใช้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
กรุงเทพมหานครมีแนวทางการจ้างงานรูปแบบอื่นเพื่อนำไปใช้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :จำนวน (รูปแบบ)

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :6.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (รูปแบบ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
6.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการนำเสนอผลการวิเคราะห์ภารกิจสำนักที่สามารถจ้างงานรูปแบบอื่นได้และหาที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์แนวทางการจ้างงานรูปแบบอื่น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวด เพื่อดำเนินการจ้างที่ปรึกษาและจัดสัมมนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการสัมมนาเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562 ในภารกิจสำคัญและเร่งด่วน ได้แก่ สำนักงานเขต สำนักการคลัง สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย ทั้งนี้ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ไปแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงาน ก.ก. นำรูปแบบการจ้างงาน เสนอคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมติ ก.ก. ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 รับทราบแนวทางการจ้างงานรูปแบบอื่น เพื่อนำมาใช้กับกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 รูปแบบ ได้แก่ 1. การจ้างบุคคลธรรมดา 2. การจ้างภาคเอกชนดำเนินการ 3. การร่วมทุนกับภาคเอกชน 4. การจ้างที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 5. การจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษหรือหน่วยงานอิสระ 6. การให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมดำเนินภารกิจ และจัดสัมมนาโครงการพัฒนาการจ้างงานของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 และวันที่ 26 สิงหาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) กรุงเทพมหานครมีระบบสารสนเทศเพื่อสืบค้น มติ ก.ก. ตามประเภทการบริหารทรัพยากรบุคคล
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
กรุงเทพมหานครมีระบบสารสนเทศเพื่อสืบค้น มติ ก.ก. ตามประเภทการบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยนับ :จำนวน (ระบบ)

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ระบบ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดทำดัชนีเอกสาร และพิจารณาการจำแนกมติ ก.ก. (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2561) ตามประเภทการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และรวบรวมข้อมูลการจำแนกประเภทมติ ก.ก. และคำสำคัญ (Keyword) จากคณะทำงานฯ ทุกกองเพื่อเตรียมการดำเนินการออกแบบและจัดทำระบบฯ ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการนำฐานข้อมูลการจำแนกประเภทมติ ก.ก. และคำสำคัญ (Keyword) ที่คณะทำงานฯ เห็นชอบแล้ว ไปดำเนินการจัดทำระบบการสืบค้นมติ ก.ก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ตามที่ได้มีการทดสอบใช้งานระบบฯ ผลปรากฏว่า ระบบฯ สามารถใช้งานได้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร จึงได้รายงานหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เพื่อทราบ และขอความเห็นชอบการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อสืบค้นมติ ก.ก. ตามหนังสือ กองบริหารทั่วไป ที่ กท 0301/1316 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอความเห็นชอบการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อสืบค้นมติ ก.ก. และได้มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงาน ก.ก. ทราบ ตามหนังสือ กองบริหารทั่วไป ที่ กท 0301/1351 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อสืบค้นมติ ก.ก. และเวียนแจ้งหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครทราบ ผ่านทางเว็บไซต์กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ที่ กท 0301/1772 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อสืบค้นมติ ก.ก. รวมถึงประชาสัมพันธ์ในกลุ่มไลน์ "HR BMA" และ Facebook สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Development) และระบบการบริหารจัดการคนเก่งหรือมีศักยภาพสูง (Talent Management) ของตำแหน่งสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ  (Career Development) และระบบการบริหารจัดการคนเก่งหรือมีศักยภาพสูง (Talent Management) ของตำแหน่งสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :จำนวน (ตำแหน่ง)

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ตำแหน่ง))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือเพื่อขอสัมภาษณ์และจัดทำแบบสัมภาษณ์ผู้อำนวยการเขต, ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตและหัวหน้าฝ่ายในสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการศึกษาการจัดทำเส้นทางทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ตำแหน่งผู้อำนวยการเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ตำแหน่งผู้อำนวยการเขต และ อยู่ระหว่างขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ตรวจราชการ เพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยได้นำเสนอร่าง Career Path และ Career Development ของตำแหน่งผู้อำนวยการเขตและผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และร่างระบบ Talent Management เสนอคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพฯ พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 แล้ว โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางดำเนินการในเรื่องดังกล่าวและเห็นชอบให้ สำนักงาน ก.ก. นำเสนอ อ.ก.ก. ที่เกี่ยวข้องพิจารณา เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป ซึ่ง สำนักงาน ก.ก. ได้นำ Career Path, Career Development และ Talent Management เสนอ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 โดย อ.ก.ก.ฯ มีมติเห็นชอบในหลักการดำเนินการเรื่องดังกล่าวและ ให้ปรับปรุงตามความเห็นของ อ.ก.ก.ฯก่อนนำเสนอ อ.ก.ก. ที่เกี่ยวข้องและ ก.ก. พิจารณาในความเห็นต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :88.65


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
88.65

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ศึกษาข้อมูลเพื่อขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด และกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 มกราคม 2562 เพื่อเริ่มพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ศึกษาข้อมูลเพื่อขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด และกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อใช้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบทดสอบจำนวน 282 คน ผ่านเกณฑ์ 250 คน คิดเป็นร้อยละ 88.652 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.447 คะแนน จากคะแนนเต็ม 18 คะแนน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) รายงานประเมินผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
รายงานประเมินผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :จำนวน (ฉบ้บ)

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ฉบ้บ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดกรอบการดำเนินการของโครงการเพื่อปรับปรุงกิจกรรมในการดำเนินการให้สอดคล้องกับปัญหาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปรับวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมในโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 ตามโครงการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินการตามโครงการฯ กิจกรรมที่ 2 กับวิทยากร เพื่อสร้างกรอบวิธีคิดของผู้เข้าร่วมสัมมนาให้สามารถคิดแผนงานเชิงกลยุทธ์ได้และสามารถนำมาใช้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามตัวชี้วัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) รายงานผลการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบงานของสำนักงานเขตฉบับสมบูรณ์
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
รายงานผลการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบงานของสำนักงานเขตฉบับสมบูรณ์

หน่วยนับ :จำนวน (ฉบับ)

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ฉบับ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดหลักสูตรการสัมมนา ติดต่อประสานวิทยากร สถานที่สัมมนา สถานที่ศึกษาดูงาน และขออนุมัติเงินประจำงวด ประสานสำนักงบประมาณเพื่อส่งเอกสารขออนุมัติเงินประจำงวดเพิ่มเติม ประสานวิทยากรที่มาให้ความรู้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดการสัมมนาตามกิจกรรมที่ 1 ครบแล้วทั้ง 4 รุ่น ดำเนินการสัมมนาและศึกษาดูงานตามกิจกรรมที่ 2 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบงานของสำนักงานเขต ตามกิจกรรมที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมของคณะทำงานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบงานของฝ่ายต่างๆ ของสำนักงานเขต ตามกิจกรรมที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำรายงานผลการศึกษาแล้วเสร็จ และส่งรายงานผลการศึกษาให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.ก.ที่ กท 0303/1719 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) รายงานสรุปผลการศึกษาดูงานเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนภายในเดือนกันยายน 2562 ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
รายงานสรุปผลการศึกษาดูงานเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนภายในเดือนกันยายน 2562 ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยงาน

หน่วยนับ :จำนวน (ฉบับ)

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ฉบับ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเพื่อขอเข้ารับศึกษาดูงาน กำหนดเป็นหน่วยงานภาครํฐ 2 หน่วยงาน และหน่วยงานภาคเอกชน 2 หน่วยงาน โดยเป็นการศึกษารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล (Performance Management) เพื่อนำมาพัฒนาระบบการบริหารผลงานของกทม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดรูปแบบ ประเด็น และหัวข้อในการศึกษาดูงาน เพื่อนำมาจัดทำรายงานผลการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการสรุปข้อมูลจากการศึกษาดูงานและจัดทำรายงานการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำรายงานผลการศึกษาแล้วเสร็จ และส่งรายงานผลการศึกษาให้หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ทราบแล้ว ตามหนังสือกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0303/2165 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) ร้อยละของความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในเรื่องธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละของความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในเรื่องธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
81.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลออกแบบโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานคร และอยู่ระหว่างนำเสนอโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานครให้ผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำไปปฏิบัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผู้บริหารเห็นชอบโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานครแล้ว มีหนังสือประสานกองพิทักษ์ระบบคุณธรรมเพื่อขอข้อมูลการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. และรวบรวมข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2561 ถึง ธ.ค.2561 และ ม.ค. 2562 ถึง มี.ค. 2562 จำนวน 32 เรื่อง (ได้ตรวจสอบแล้วจำนวนเรื่องที่ถูกต้อง คือ 31 เรื่อง จึงขอแก้ไข จาก 32 เรื่อง เป็น 31 เรื่อง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รวบรวมข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2562 ถึง มิ.ย. 2562 จำนวน 23 เรื่อง (ได้ตรวจสอบแล้วจำนวนเรื่องที่ถูกต้อง คือ 21 เรื่อง จึงขอแก้ไข จาก 23 เรื่อง เป็น 21 เรื่อง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-รวบรวมข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2562 ถึง ก.ย. 2562 จำนวน 34 เรื่อง และรายงานผลการจัดเก็บข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานครดัวยระบบสารสนเทศ ต่อหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ทราบ ตามหนังสือ ที่ กท 0306/2345 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) ร้อยละของนิสิต/นักศึกษา สนใจสมัครเข้ารับราชการกับกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละของนิสิต/นักศึกษา สนใจสมัครเข้ารับราชการกับกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :74.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
74.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เสนอขออนุมัติโครงการจากหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. และเสนอขอความเห็นชอบฯ จากปลัดกรุงเทพมหานคร - ศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ประเมินความพร้อมของหน่วยงานและคัดเลือกหน่วยงานที่จะรับนักศึกษาฝึกงาน - ประชาสัมพันธ์โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA) เป็นการดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร และสถานีสูบน้ำอูโมงค์บางซื่อ และศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวเล้อมบางซื่อ -ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 การนำเสนอผลงานของนักศึกษาฝึกงาน ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเจ้าพระยา และดำเนินการรายงานผลโครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA) เพื่อให้แจ้งให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบผลการดำเนินการของโครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

หน่วยนับ :จำนวน (ตำแหน่ง)

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ตำแหน่ง))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินการเวียนแจ้งคำสั่งให้ผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ดำเนินการทราบ และจัดทำเอกสารประกอบการอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยรายงานผลการดำเนินการโครงการการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เสนอต่อปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบ ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ก. ที่ กท 0304/1807 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) กรุงเทพมหานครมีกรรมการ ก.ก. ซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานครใน ก.ก. ครบองค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
กรุงเทพมหานครมีกรรมการ ก.ก. ซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานครใน ก.ก. ครบองค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนด

หน่วยนับ :จำนวน

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :6.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
6.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยสำนักงานปกครองและทะเบียน เป็นผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งฯ ในวันที่ 10 กันยายน 2562 และได้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการใน ก.ก. ทั้งหมดจำนวน 6 คน ประกอบด้วยผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 2 คน ได้แก่ นางวันทนีย์ วัฒนะ และนายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คน ได้แก่ นายอัครเดช จำนงค์ธรรม และนายไกรทอง กล้าแข็ง ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสุณี เวชประสิทธิ์ และ ผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน ได้แก่ นายมานพ แก้วมรกฏ เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานคร/บุคลากรกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 17 กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(23) เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตามภารกิจความรับผิดชอบ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตามภารกิจความรับผิดชอบ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.00

100 / 100
2
54.00

100 / 100
3
76.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การปรับปรุงข้อมูลปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข้อมูลสถิติ ข้อมูลข่าวสาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การปรับปรุงข้อมูลปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข้อมูลสถิติ ข้อมูลข่าวสาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การปรับปรุงข้อมูลปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข้อมูลสถิติ ข้อมูลข่าวสาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การปรับปรุงข้อมูลปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข้อมูลสถิติ ข้อมูลข่าวสาร (อัพเดตข้อมูลวันสุดท้าย วันที่ 27 กันยายน 2562)

** สรุปผลการดำเนินงาน **