ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 04090000

Home Home SED


มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(1) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำเส้นทางพัฒนาในสายอาชีพ (Training Road Map) และการสร้างกรอบหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาฯ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำเส้นทางพัฒนาในสายอาชีพ (Training Road Map) และการสร้างกรอบหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาฯ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ณ ไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการสัมมนา ยังคำนวณผลของตัวชี้วัดไม่ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างคัดเลืกกลุ่มเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการสัมมนา รุ่นที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 - 10, 15 - 17 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี มีรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาตามคำสั่ง 31 คน อบรมจริง 30 คน มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ขอยกเลิก 1 คน) ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 2,455,000 บาท รุ่นที่ 1 ใช้งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 196,710 บาท - ดำเนินการสัมมนา รุ่นที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 - 21, 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี มีรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาตามคำสั่ง 53 คน อบรมจริง 52 คน ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 2,455,000 บาท รุ่นที่ 2 ใช้งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 258,480 บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการเลื่อนการสัมมนาในรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 20, 24 - 26 มีนาคม 63 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ไตรมาสที่ 3 ดำเนินการสัมมนา รุ่นที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 - 10, 15 - 17 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี มีรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาตามคำสั่ง 31 คน อบรมจริง 30 คน มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ขอยกเลิก 1 คน) ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 2,455,000 บาท รุ่นที่ 1 ใช้งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 196,710 บาท - ดำเนินการสัมมนา รุ่นที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 - 21, 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี มีรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาตามคำสั่ง 53 คน อบรมจริง 52 คน ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 2,455,000 บาท รุ่นที่ 2 ใช้งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 258,480 บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการเลื่อนการสัมมนาในรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 20, 24 - 26 มีนาคม 63 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี - รายงานการประเมินผลหลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map) รุ่นที่ 2 ดำเนินการจัดทำรายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการจัดทำคู่มือเส้นทางและกรอบหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากบุคคลตามสายอาชีพ กลุ่มงานการท่องเที่ยว สายงานพัฒนาการท่องเที่ยว ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 1 เล่ม กลุ่มงานวิทยาศาสตร์ สายงานวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เล่ม กลุ่มงานวิทยาศาสตร์ สายงานปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เล่ม เสร็จเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือเส้นทางและกรอบหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสายอาชีพ กลุ่มงานการบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพประชาชน สายงานกายภาพบำบัด ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 เล่ม กลุ่มงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 เล่ม กลุ่มงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สายงานเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 เล่ม กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สายงานทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 เล่ม - ชะลอการสัมมนา หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map) ในรุ่นที่ 3 - 5 - ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (๗๐:๒๐:๑๐)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (๗๐:๒๐:๑๐)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :57.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
51.00

100 / 100
3
57.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ณ ไตรมาสที่ 1 หลักสูตรการพัฒนาตามสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (จากทั้งหมด 12 รุ่น) หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติดำเนินการแล้วเสร็จ เวียนรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้วเสร็จ ดำเนินการฝึกอบรม แบบพักค้าง ณ ศูนย์การเรียนรู้มหานคร เขตหนองจอก จำนวน 4 รุ่น แล้วเสร็จ ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 119 คน ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 115 คน ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 117 คน ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2562 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 116 คน ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ หลักสูตรทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างขั้นตอนเวียนขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 การใช้ภาษาพม่า รุ่นที่ 2 การใช้ภาษากัมพูชา (รุ่นที่ 1 และ 2 สำหรับสำนักอนามัย(ศูนย์บริการสาธารณสุข) และสำนักงานเขต (ฝ่ายทะเบียน / ปกครอง / เทศกิจ) รุ่นที่ 3 การใช้ภาษาอังกฤษ (สำหรับสำนัก และส่วนราชการในสำนักปลัด) หลักสูตรการฝึกอบบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ อยู่ระหว่าง จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสื่อประกอบการฝึกอบรม มีพิธีเปิดโครงการหลักสูตรการฝึกอบรมฯเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ณ ไตรมาสที่ 2 หลักสูตรการพัฒนาตามสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานวิทยากรและสถานที่ หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี้ 1.พิธีเปิดรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 วันที่ 11 ธ.ค. 2562 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2.ภาควิชาการ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 วันที่ 16 ธ.ค. 2562 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3.กิจกรรมพัฒนาจิตและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รุ่นที่ 1 วันที่ 17 ธ.ค. 2562 ณ วัดพระรามเก้า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 2 วันที่ 23 ธ.ค. 2562 ณ วัดพระรามเก้า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 4.กิจกรรมดูงาน รุ่นที่ 1 วันที่ 24 ธ.ค. 2562 ณ สำนักงานเขตบางแค ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 2 วันที่ 25 ธ.ค. 2562 ณ สำนักงานเขตหลักสี่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 5.กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group Learning) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 ธ.ค. 2562 ณ จปร. และ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-8 ม.ค. 2563 ณ จปร. และ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 90 คน รุ่นที่ 2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 90 คน ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้นรวม 1,086,723.64 บาท รุ่นที่ 1 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่บรรจุใหม่ จำนวน 90 คน ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รุ่นที่ 2 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่บรรจุใหม่ จำนวน 90 คน ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และจัดส่งผลการพัฒนา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ให้กับหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 3 มีรายละเอียด ดังนี้ 1.พิธีเปิด รุ่นที่ 3 วันที่ 4 มี.ค. 2563 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 91 คน 2.ภาควิชาการ รุ่นที่ 3 วันที่ 5 มี.ค. 2563 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 91 คน 3.กิจกรรมพัฒนาจิตและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รุ่นที่ 3 วันที่ 16 มี.ค. 2563 ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 92 คน และอยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการฝึกอบรมแบบพักค้าง ณ ศูนย์การเรียนรู้มหานคร เขตหนองจอก จำนวน 4 รุ่น แล้วเสร็จ และ อยู่ระหว่างรอการบรรจุบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานการเจ้าหน้าที่ หลักสูตรทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในประเทศ แบบไป-กลับ ไม่ต่อเนื่อง 7วัน ระหว่างวันที่ 13, 23, 24 ธันวาคม 2562 วันที่ 6 – 7 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน และได้แบ่งกลุ่มดูงานในประเทศ แบบไป-กลับ ณ บริษัท ออโตลีพ (ประเทศไทย) จำกัด และ บ.ซีพีออลล์ (CP ALL) จำกัดมหาชน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 แล้วเสร็จ และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและขยายเวลาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าจึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศออกไปจนกว่าสถานการณ์จะปกติ ทั้งนี้จะได้ขออนุมัติเดินทางไปฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศอีกครั้งเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ณ ไตรมาสที่ 3 หลักสูตรการพัฒนาตามสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานวิทยากรจัดทำหลักสูตร หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองราชการ รุ่นที่ 3 ทำการทดสอบแบบประเมินผลหลังการเรียนรู้ (Post – Test) หมวดที่ 1 ถึงหมวดที่ 4 และทดสอบแบบประเมินทัศนคติต่อองค์การ (Post – Test) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 91 คน ดำเนินการจัดส่งผลการพัฒนา รุ่นที่ 3 ให้กับหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการขออนุมัติการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 4 และจัดทำรายงานการประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างขั้นตอน เตรียมการฝึกอบรมรุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 หลักสูตรทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานวิทยากร และจัดทำร่างคำสั่งเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ โครงการชะลอเนื่องจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ COVID-19 จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ ทั้งนี้จะได้ขออนุมัติการเดินทางไปฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศอีกครั้งเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :70.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอน - ดำเนินการจัดทำขออนุมัติดำเนินการหลักสูตร - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการฯ และคำสั่งผู้เข้ารับการสัมมนา - จัดซื้อวัสดุฯ จำนวน 98,000 บาท - ประกวดราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป อยู่ในระหว่างขั้นตอนประกาศผู้ชนะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ - พิธีเปิดหลักสูตรสัมมนาก่อนเกษียณฯ รุ่นที่ 1 - 2 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยรุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน 665 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 835 คน ซึ่งขออนุมัติเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 936,600 บาท - ดำเนินการสัมมนาแบบพักค้างแล้วเสร็จจำนวน 4 รุ่น จากทั้งหมด 10 รุ่น รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 117 คน เจ้าหน้าที่ 11 คน รวม 128 คน รุ่นที่ 2 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 118 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวม 128 คน รุ่นที่ 3 มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 113 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวม 123 คน รุ่นที่ 4 มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 76 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวม 86 คน โดยในรุ่นที่ 1 - 3 ได้ขออนุมัติเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รวม 1,855,810 บาท ส่วนรุ่นที่ 4 อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ - ดำเนินการทำสัญญาจัดทำหนังสือทำเนียบรุ่นผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563 เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย รุ่นที่ 4 ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ รุ่นที่ 1 - 3 เรียบร้อยแล้ว รวม 783,560 บาท และเลื่อนกำหนดการสัมมนา จากการพิจารณาตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบ และดำเนินการตามนัยหนังสือสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ข้อ 10 ระบุว่า “ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย”

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :60.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ณ ไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการฝึกอบรม ในกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ณ ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 1 สำหรับทุกศาสนา รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 แล้วเสร็จ มีรายละเอียดดังนี้ กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 1 ดำเนินการฝึกอบรม วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี มีรายชื่อผู้เข้าอบรมตามคำสั่ง จำนวน 83 คน อบรมจริง 79 คน มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 79 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้งบประมาณ 59,400 บาท รุ่นที่ 2 ดำเนินการฝึกอบรม วันที่ 28 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด มีรายชื่อผู้เข้าอบรมตามคำสั่ง จำนวน 60 คน อบรมจริง 58 คน มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้งบประมาณ 44,600 บาท กิจกรรมที่ 1 ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 190,300 บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 104,000 บาท - ดำเนินการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธ (จำนวน 2 รุ่น) ได้รับอนุมัติงบประมาณ 959,600 บาท รุ่นที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 21 - 25 มกราคม 2563 ณ จังหวัดจันทบุรี แล้วเสร็จ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาตามคำสั่ง 38 คน อบรมจริงจำนวน 38 คน ผ่านการสัมมนา 38 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 86,295 บาท รุ่นที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันที่ 29 - 31 มกราคม 2563 ณ จังหวัดชลบุรี แล้วเสร็จ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาตามคำสั่ง 100 คน อบรมจริงจำนวน 97 คน ผ่านการสัมมนา 97 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ยกเลิก จำนวน 3 คน) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 145,980 บาท - กิจกรรมที่ 1 สำหรับทุกศาสนา (จำนวน 2 รุ่น) ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินติดตามผลหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธ (จำนวน 2 รุ่น) อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประเมินผล และการดำเนินการประเมินติดตามผลหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 3 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม (จำนวน 1 รุ่น) อยู่ะหว่างการขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ณ ไตรมาสที่ 3 ดำเนินการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 1 สำหรับทุกศาสนา รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 แล้วเสร็จ มีรายละเอียดดังนี้ กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 1 ดำเนินการฝึกอบรม วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี มีรายชื่อผู้เข้าอบรมตามคำสั่ง จำนวน 83 คน อบรมจริง 79 คน มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 79 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้งบประมาณ 59,400 บาท รุ่นที่ 2 ดำเนินการฝึกอบรม วันที่ 28 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด มีรายชื่อผู้เข้าอบรมตามคำสั่ง จำนวน 60 คน อบรมจริง 58 คน มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้งบประมาณ 44,600 บาท กิจกรรมที่ 1 ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 190,300 บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 104,000 บาท - ดำเนินการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธ (จำนวน 2 รุ่น) ได้รับอนุมัติงบประมาณ 959,600 บาท รุ่นที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 21 - 25 มกราคม 2563 ณ จังหวัดจันทบุรี แล้วเสร็จ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาตามคำสั่ง 38 คน อบรมจริงจำนวน 38 คน ผ่านการสัมมนา 38 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 86,295 บาท รุ่นที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันที่ 29 - 31 มกราคม 2563 ณ จังหวัดชลบุรี แล้วเสร็จ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาตามคำสั่ง 100 คน อบรมจริงจำนวน 97 คน ผ่านการสัมมนา 97 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ยกเลิก จำนวน 3 คน) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 145,980 บาท - กิจกรรมที่ 1 สำหรับทุกศาสนา (จำนวน 2 รุ่น) ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินติดตามผลหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธ (จำนวน 2 รุ่น) อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประเมินผล และการดำเนินการประเมินติดตามผลหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร - กิจกรรมที่ 3 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม (จำนวน 1 รุ่น) อยู่ะหว่างการขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 1 สำหรับทุกศาสนา (จำนวน 2 รุ่น) การประเมินติดตามผลหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินติดตามผล เสร็จเรียบร้อยแล้ว - กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธ (จำนวน 2 รุ่น) ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการจัดทำรายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว - กิจกรรมที่ 3 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม (จำนวน 1 รุ่น) ชะลอการดำเนินการหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร - ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพผู้นำทุกระดับสู่มหานครแห่งเอเชีย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพผู้นำทุกระดับสู่มหานครแห่งเอเชีย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 15 อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมและแนวทางการคัดเลือกตามที่คณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารมหานครให้คำแนะนำ หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 25 และรุ่นที่ 26 อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการฝึกอบรมภาควิชาการหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 15 อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 25 และรุ่นที่ 26 ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 25 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำผลการประเมินรายบุคคลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเตรียมดำเนินโครงการ รุ่นที่ 26

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 15 อยู่ระหว่างทำหนังสือขออนุมัติดำเนินโครงการ และคำสั่งเจ้าหน้าที่ หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 25 และรุ่นที่ 26 ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 25 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานวิทยากร หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 26

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการสร้างความก้าวหน้าในสายงานบุคลากร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการสร้างความก้าวหน้าในสายงานบุคลากร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :32.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
19.00

100 / 100
2
32.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

หลักสูตรเตรียมความพร้อมการบริหารงานเขตอยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการ หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36 และรุ่นที่ 37 ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวทั้ง 2 รุ่นแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรมของรุ่นที่ 36 ซึ่งในวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำและการบริหารทีมงาน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-หลักสูตรเตรียมความพร้อมการบริหารงานเขตอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเลื่อนการฝึกอบรมจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย -หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36 ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (ยกเว้นการดูงานต่างประเทศซึ่งได้รับอนุมัติให้เลื่อนการดูงานจนกว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาจะกลับสู่สภาวการณ์ปกติและมีความปลอดภัย) -หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 37 อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเลื่อนฝึกอบรมจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-หลักสูตรเตรียมความพร้อมการบริหารงานเขตได้รับอนุมัติให้เลื่อนการฝึกอบรมจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36 ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (ยกเว้นการดูงานต่างประเทศซึ่งได้รับอนุมัติให้เลื่อนการดูงานจนกว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาจะกลับสู่สภาวการณ์ปกติและมีความปลอดภัย) -หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 37 อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติดำเนินการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :20.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบหลักสูตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ไตรมาสที่ 3 อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบหลักสูตร และชะลอการดำเนินการหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่การเป็นบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development) - ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการจัดทำแผนบริหารความรู้ในรูปแบบดิจิทัล
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการจัดทำแผนบริหารความรู้ในรูปแบบดิจิทัล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ ดังต่อไปนี้ - ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ - จัดทำแบบสำรวจ เพื่อเตรียมดำเนินการสำรวจการใช้นวัตกรรมและความต้องการใช้นวัตกรรมของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เลื่อนกำหนดการฝึกอบรม จากการพิจารณาตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบ และดำเนินการตามนัยหนังสือสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ข้อ 10 ระบุว่า “ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย”

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ดังต่อไปนี้ - ศึกษาข้อมูล TRM ของสายงาน / กลุ่มงาน และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย - เตรียมผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อตอบแทนการฝึกอบรมที่มีข้อจำกัดในการดำเนินการ - เตรียมขออนุมัติดำเนินการโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละความสำเร็จของการสร้างระบบฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการสร้างระบบฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 1วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องรองเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 52 คน เจ้าหน้าที่ 9 คน วิทยากร 1 คน รวม 62 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องรองเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 50 คน เจ้าหน้าที่ 9 คน วิทยากร 1 คน รวม 60 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ส่งรายงานการประเมินผลหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้การจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เลขที่ กท 0401/96 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 ดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้ว100เปอร์เซนต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ส่งรายงานการประเมินผลหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้การจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เลขที่ กท 0401/96 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 ดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้ว100เปอร์เซนต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ส่งรายงานการประเมินผลหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้การจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เลขที่ กท 0401/96 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 ดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้ว100เปอร์เซนต์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร (Innovation Organization)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร (Innovation Organization)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

(ตุลาคม - ธันวาคม 2562) 1.หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้มีทักษะด้านการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ - อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ และประสานงานด้านวิทยากร (ยังไม่สามารถคำนวณผลการดำเนินการตัวชี้วัดได้ เนื่องจากต้องคำนวณจากโครงร่างงานวิจัยหลังกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว) 2.กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างขั้นตอนข้าราชการผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา รายงานผลการศึกษาพร้อมแนบงานวิจัยเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อจบการศึกษา (ยังไม่สามารถคำนวณผลการดำเนินการตัวชี้วัดได้ เนื่องจากต้องคำนวณจากโครงร่างงานวิจัยหลังกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

(มกราคม - มีนาคม 2563) 1.หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้มีทักษะด้านการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ - อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ยังไม่สามารถคำนวณผลการดำเนินการตัวชี้วัดได้ เนื่องจากต้องคำนวณจากโครงร่างงานวิจัยหลังกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว 2.กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างขั้นตอนข้าราชการผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา รายงานผลการศึกษาพร้อมแนบงานวิจัยเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อจบการศึกษา (ยังไม่สามารถคำนวณผลการดำเนินการตัวชี้วัดได้ เนื่องจากต้องคำนวณจากโครงร่างงานวิจัยหลังกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

(เมษายน - มิถุนายน 2563)1.หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้มีทักษะด้านการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ - อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ยังไม่สามารถคำนวณผลการดำเนินการตัวชี้วัดได้ เนื่องจากต้องคำนวณจากโครงร่างงานวิจัยหลังกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว 2.กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างขั้นตอนข้าราชการผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา รายงานผลการศึกษาพร้อมแนบงานวิจัยเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อจบการศึกษา (ยังไม่สามารถคำนวณผลการดำเนินการตัวชี้วัดได้ เนื่องจากต้องคำนวณจากโครงร่างงานวิจัยหลังกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้เครื่องมือทางการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้เครื่องมือทางการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :15.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ 2.ขออนุมัติเงินประจำงวด 3.จัดทำรายละเอียดหลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือในการพัฒนางาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ประสานวิทยากรเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ กำหนดการจัดการฝึกอบรมอบรม จำนวน 3 รุ่น (รุ่นที่ 1 วันที่ 21 - 22 พ.ค. 63, รุ่นที่ 2 วันที่ 25 - 26 พ.ค. 63, รุ่นที่ 3 วันที่ 17 - 18 มิ.ย. 63) 2. ชะลอการอนุมัติและอนุญาตการเดินทางไปฝึกอบรม ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำหนดการจัดการฝึกอบรมอบรม จำนวน 3 รุ่น (รุ่นที่ 1 วันที่ 13 - 14 ก.ค. 63, รุ่นที่ 2 วันที่ 22 - 23 ก.ค. 63, รุ่นที่ 3 วันที่ 6 - 7 ส.ค. 63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :10.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ดังต่อไปนี้ - ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ - สร้างแบบสำรวจ เพื่อเตรียมดำเนินการสำรวจสถานะองค์กรสุขภาวะและความต้องการพัฒนาองค์กรสุขภาวะของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว - เปลี่ยนแปลงการฝึกอบรมเป็นจำนวน 2 รุ่น - เลื่อนกำหนดการฝึกอบรม จากการพิจารณาตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบ และดำเนินการตามนัยหนังสือสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ข้อ 10 ระบุว่า “ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย”

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ดังต่อไปนี้ -ประสานหน่วยงานคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวแทนในการเรียนรู้แนวคิดองค์กรสุขภาวะและร่วมจัดทำแผนองค์กรสุขภาวะ - เตรียมผลิตสื่อการเรียนออนไลน์เพื่อทดแทนการฝึกอบรมที่มีข้อจำกัดในการดำเนินการ - เตรียมขออนุมัติดำเนินการโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ร้อยละความสำเร็จของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :20.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. กำหนดหัวข้อความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน 2. ถ่ายทอดความรู้ จำนวน 5 เรื่อง 1. การร่างคำกล่าว 2. ทักษะการเป็นพิธีกร 3.การจัดการความรู้ (KM) 4. การติดตามและประเมินผล 5. ทักษะการเป็น Facilitator

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. กำหนดหัวข้อความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน 2. ถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำหนดหัวข้อความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศและต่างประเทศ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศและต่างประเทศ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :68.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

100 / 100
2
43.00

100 / 100
3
68.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานต่างประเทศ 1. ประชุม หลักสูตร 19th Forum for Ethical Review Committees in the Asian & Western Pacific Region (FERCAP) International Conference 2019 ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย มีกำหนด 6 วัน ระหว่างวันที 23 - 28 พฤศจิกายน 2562 งบประมาณ 694,300. - บาท (ลำดับแผนที่10) 1. ศาสตราจารย์พิเศษ มานิต ศรีประโมทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 2. นายสุกิจ ศรีทิพยวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ 3 นางสาวจารีวัลย์ เทียนจีน ผู้อำนวยการส่วนวิชาการกฎหมายและนิติกรรมสัญญา สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 4. นางสาวชุติมา โพธิ์แก้ว ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย 5. นางกีรตยา งามเลิศ นักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย 6. นายปิติ ฉลองวิริยะเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและแพทยศาสตร์ศึกษา สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ 7. นางฐิติชญาน์ นภาอนันต์วงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ 8. นางสาวสุกาญจน์ ชัยณรงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตากสิน 9. นางสาวสุคนธ์จิต อุปนันชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกลาง 10. นางปัทมา ภูพิพัฒน์ผล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 2. ฝึกอบรม หลักสูตรอายุรศาสตร์มะเร็งทางเดินอาหาร ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 29 วัน ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 งบประมาณ 200,000.- บาท จำนวน 1 คน (นางสาวจุฬาภรณ์ จตุปาริสุทธิ์) (ลำดับแผนที่ 12) 3. ฝึกอบรม หลักสูตรการผ่าตัดส่องกล้องในโพรงมดลูก (Hysteroscopy) ณ ประเทศญี่ปุ่น มีกำหนด 28 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 28 ธันวาคม 2562 งบประมาณ 384,620.- บาท จำนวน 2 คน (นางสาวศิวาพร ศิริเพ็ญพงศ์ และนางสาวกัลยา เชียงหนุ้น) (ลำดับแผนที่ 24) รวมเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 = 3 โครงการ จำนวน 13 คน งบประมาณ 1,278,920.- บาท 13 x 100/153 = 8.5 % การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 จำนวน 4 โครงการ 22 หลักสูตร 31 คน งบประมาณ 1,931,390.- บาท ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 1 หลักสูตร 2 คน งบประมาณ 55,000.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 5 หลักสูตร 5 คน งบประมาณ 150,440.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 12 หลักสูตร 20 คน งบประมาณ 1,095,400.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน 4 หลักสูตร 4 คน งบประมาณ 630,550.- บาท รวมเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 จำนวน 4 โครงการ 22 หลักสูตร 31 คน งบประมาณ 1,931,390.- บาท 31 x 100/862 = 3.6 % (8.5 + 3.6) x 100 / (80 + 80) = 7.56 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม – มีนาคม 2563 การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานต่างประเทศ 1. ประชุม The Annual Assembly Hospice and Palliative care ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 7 วัน งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 10 คน (ลำดับที่ 7) 2. ฝึกอบรม การผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ ด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 90 วัน งบประมาณ 299,964.- บาท จำนวน 1 ราย (นายธนิต ทวีบรรจงสิน) (ลำดับที่ 19) 3. ประชุม 7th International Conference on the History of Occupational and Environmental Health ณ แอฟริกาใต้ มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563 งบประมาณ 766,600.- บาท จำนวน 10 คน (ลำดับที่ 44) 1. นายสุนทร สุนทรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย 2. นายสุรินทร์ นัมคณิสรณ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 3. นางอนงค์ภัทร์ โคตรสมบัติ เลขานุการ สำนักการแพทย์ 4. นายจรัล พจนามธุรส นักวิชการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ 5. นางรัตนา บรรณาธรรม นักวิชการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 6. นายธนัช พจน์พิศุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 9 7. นายณรงค์ฤทธิ์ กิตติกวิน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 8. นางสาวพรสุดา ผานุการณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ 9. นางกิติมา งามมุข นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ 10. นางสาวสิรินทร์ทิพย์ อมรรัตนเมธีกุล นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ 4. การฝึกอบรม Interventional pain management ณ ญี่ปุ่น มีกำหนด 28 วัน งบประมาณ 193,227.- บาท จำนวน 1 คน (นางสาวสุนิสา เฮงศิริ) (ลำดับที่ 28) 5. ประชุม The 12th International Conference on Air Quality – Science and Application ณ กรีซ มีกำหนด 8 วัน งบประมาณ 498,600.- บาท จำนวน 4 คน (ลำดับที่ 38) 1. นางเติมศิริ จงพูนผล ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 2. นางนภาพร ศรีเพ็ชรพันธุ์ นักวิชการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมมลพิษ 2 3. นางอรอุมา เกิดศรีเหล็ก นักวิชการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมมลพิษ 1 4. นางสาวทิพย์ญาณี สุวรรณวิจิตร นักวิชการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กลุ่มงานเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง 6. ประชุม ประชุมวิชการนานาชาติ เรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 23 (The 23rd International AIDS Conference 2020 ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 8 วัน งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท จำนวน 10 คน (ลำดับที่ 39) 1. นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย 2. นางรพีพรรณ อเนกวรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข 3. นางอลิศรา ทัตตากร ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 4. นางสาวเอมอร สิริพร ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 33 5. นางสาวสุวรรณา มณีนิธิเวทย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 52 6. นายฐิติสันต์ ปาละวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 28 7. นางฉันทพันธ์ พฤกษะวัน ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 26 8. นายกัญจน์ วงศ์พานิช นายแพทย์ชำนาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9. นางภัทรานี ภูวประภาชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 10. นางกนกรัตน์ เลิศไตรภพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 7. การฝึกอบรมโรคต่อมไร้ท่อและเบาหวานในเด็ก (Pediatric Endocrinology and Diabetes Melliitus) ณ แคนาดา มีกำหนด 65 วัน ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 13 กันยายน 2563 งบประมาณ 250,090.- บาท จำนวน 1 คน (นายศุภวุฒิ สุขสันติเลิศ) (ลำดับที่ 21) 8. การประชุม WONCA Asia Pacific Region Conference 2020 ณ นิวซีแลนด์ มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 21 – 27 เมษายน 2563 จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 2 : ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) 1. นางสาวสุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ 2. นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบัง 3. นางคัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร 4. นายกมลรัชฎ์ จงธนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 5. นางจริยา สุภาพงษ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลกลาง 9. การประชุม 2020 International Congress on Integrative Medicine & Health ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563 จำนวน 3 คน 1. นางสาวพัชร์จิรา เจียรณิชานันท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 2. นางสาวสุบงกช คือประโคน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลตากสิน 3. นางธนัชชล นิ่มปุญญกำพงษ์ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (ลำดับที่ 3 : ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) 10. การประชุม The 23rd International AIDS Conference (AIDS 2020) ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 8 วัน ระหว่างวันที่ 5 – 12 กรกฎาคม 2563 จำนวน 5 คน 1. นางสาวสุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ 2. นายชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 3. นายสุรชัย ภูพิพัฒน์ผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองสามวา 4. นางสาวสุพรรณี จิรจริยาเวช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตากสิน 5. นางสาวอรวรรณ เธียรไฝ่ดี นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (ลำดับที่ 5 : ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) 11. การฝึกอบรมการผ่าตัดส่องกล้องในโพรงมดลูก ณ ญี่ปุ่น มีกำหนด 30 วัน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2562 จำนวน 1 คน (นายวสุ ปิยะศิริศิลป์) (ลำดับที่ 9 : ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) 12. การประชุม 17th Asia Pacific Medical Education Conference ณ สิงคโปร์ มีกำหนด 6 วัน ระหว่างวันที่ 7 – 12 มกราคม 2563 จำนวน 5 คน 1. นายศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 2. นายอรรถพล เกิดอรุณสุขศรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน 3. นางสาววัลยา เชาว์พานิชย์เวช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 4. นางสาวนิศารัตน์ เจริญศรี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 5. นางสาววัลลภา รัตนสวัสดิ์ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ลำดับที่ 10 : ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) 13. การประชุม The 24th International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC World Lab Seoul 2020) ณ สาธารณรัฐเกาหลี มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2563 จำนวน 2 คน 1. นางจารุวดี ณ แก้ว นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข 2. นางสาวจุฑาพร เพิ่มเขตการณ์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มชีวเคมี สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข (ลำดับที่ 14 : ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) รวมเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 = 13 โครงการ จำนวน 58 คน งบประมาณ 4,008,481.- บาท รวมเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 = 16 โครงการ จำนวน 71 คน งบประมาณ 5,287,401.- บาท 71 x 100/153 = 46.41% โครงการที่ชะลอ/เลื่อน/ยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งงบประมาณที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 1. ประชุม The Annual Assembly Hospice and Palliative care ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 17 – 23 มีนาคม 2563 งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 10 คน (ลำดับที่ 7) - ยกเลิก 2. ฝึกอบรม การผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ ด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 90 วัน ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 14 มิถุนายน 2563 งบประมาณ 299,964.- บาท จำนวน 1 ราย (นายธนิต ทวีบรรจงสิน) (ลำดับที่ 19) - ชะลอ 3. ฝึกอบรม Interventional pain management ณ ญี่ปุ่น มีกำหนด 28 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 28 มีนาคม 2563 งบประมาณ 193,227.- บาท จำนวน 1 คน (นางสาวสุนิสา เฮงศิริ) (ลำดับที่ 28) - เลื่อน 4. ฝึกอบรม การป้องกันและดับเพลิงในอาคารที่มีความเสี่ยงสูง ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง มีกำหนด 7 วัน งบประมาณ 1,211,800.- บาท จำนวน 23 คน (ลำดับที่ 34) - ยกเลิก 5. ฝึกอบรม Green Cities for Eco – efficiency ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ มีกำหนด 22 วัน ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 11 เมษายน 2563 งบประมาณ 1,600.- บาท (นางสาวพิชญา เจริญถาวรโภคา) (ลำดับที่ 36) - ชะลอ 6. ประชุม The 12th International Conference on Air Quality – Science and Application ณ กรีซ มีกำหนด 8 วัน ระหว่างวันที่ 7 – 14 มีนาคม 2563 งบประมาณ 498,600.- บาท จำนวน 4 คน (ลำดับที่ 38) - ยกเลิก ใช้เงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน 7. ประชุม WONCA Asia Pacific Region Conference 2020 ณ ราชอาณาจักรนิวซีแลนด์ มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 21 – 27 เมษายน 2563 งบประมาณ 950,800.- บาท (เงินบำรุงโรงพยาบาล) จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 2) - ยกเลิก 8. ประชุม Ottawa Conference and ICME 2020 ณ มาเลเซีย มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2563 งบประมาณ 546,300.- บาท (เงินบำรุงโรงพยาบาล) จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 11) - ยกเลิก 9. ประชุม Aging in America Conference 2020 ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 8 วัน ระหว่างวันที่ 22 – 29 มีนาคม 2563 งบประมาณ 800,975.- บาท (เงินบำรุงโรงพยาบาล) จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 13) - ยกเลิก โครงการที่ยกเลิก เนื่องจากเหตุผลทางครอบครัว 1. ฝึกอบรม การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทางมือและข้อมือ ณ สมาพันธรัฐสวิส มีกำหนด 94 วัน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 กรกฎาคม 2563 งบประมาณ 384,620.- บาท จำนวน 1 คน (นายกมลชนก สุขสันติเลิศ) (ลำดับที่ 23) การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ เดือนมกราคม – มีนาคม 2563 จำนวน 4 โครงการ 145 หลักสูตร 163 คน งบประมาณ 6,335,577.- บาท ดังนี้ - ศึกษาใหม่ ทุน 1 (ก) : 25 หลักสูตร 25 คน งบประมาณ 818,430.- บาท - ศึกษาต่อเนื่อง ทุน 1 (ก) : 84 หลักสูตร 96 คน งบประมาณ 3,029,480.- บาท - ฝึกอบรมใหม่ ทุน 1 (ก) : 27 หลักสูตร 33 คน งบประมาณ 1,201,250.- บาท - ฝึกอบรมนักบริหาร : 9 หลักสูตร 9 คน งบประมาณ 1,286,417.- บาท เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 จำนวน 4 โครงการ 167 หลักสูตร 194 คน งบประมาณ 8,266,967.- บาท ดังนี้ - ศึกษาใหม่ ทุน 1 (ก) : 26 หลักสูตร 27 คน งบประมาณ 873,430.- บาท - ศึกษาต่อเนื่อง ทุน 1 (ก) : 89 หลักสูตร 101 คน งบประมาณ 3,179,920.- บาท - ฝึกอบรมใหม่ ทุน 1 (ก) : 39 หลักสูตร 53 คน งบประมาณ 2,296,650 บาท - ฝึกอบรมนักบริหาร : 13 หลักสูตร 13 คน งบประมาณ 1,916,967.- บาท 194 x 100/862 = 22.51 % การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานต่างประเทศและในประเทศ 46.41 + 22.51 x 100 / (80 + 80) = 43.08 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานต่างประเทศ 1. การฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้องในโรคมะเร็งทางศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ณ ญี่ปุ่น มีกำหนด 91 วัน ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 กรกฎาคม 2563 งบประมาณ 350,000.- บาท จำนวน 1 คน (นายภัคพล ดำรงพืชผล) (ลำดับที่17) : เลื่อน 2. การฝึกอบรม Green Cities for Eco – Efficiency ณ เนเธอร์แลนด์ มีกำหนด 22 วัน ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 11 เมษายน 2563 งบประมาณ 1,600.-บาท จำนวน 1 คน (นางสาวพิชญา เจริญถาวรโภคา) (ลำดับที่36) : ชะลอ 3. ประชุม Ottawa Conference and ICME 2020 ณ มาเลเซีย มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2563 จำนวน 5 คน 1. นายสุทัศน์ ภัทรวรธรรม 2. นางสาวอภัชฌา พึ่งจิตต์ประไพ 3. นายฮาร์ยิต ซิงห์ บัดติยา 4. นายนวัชระ พงษ์สงวนสุข 5. นายกิตติพงศ์ มาศเกษม (ลำดับที่ 11 : ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) 4. ประชุม Aging in America Conference 2020 ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 8 วัน ระหว่างวันที่ 22 – 30 มีนาคม 2563 งบประมาณ 800,975.- บาท (เงินบำรุงโรงพยาบาล) จำนวน 5 คน 1. นางอรวรรณ ลิขิตวสวรรค์ 2. นางมณฑา บัวเกิด 3. นางนพวรรณ ภัทรวงศา 4. น.ส.สุกัญญา จงศิริยรรยง 5. นางวิไลพร มหัทธนาภิวัฒน์ (ลำดับที่ 13 : ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) โครงการที่ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม (งดดำเนินการ) ตั้งงบประมาณที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 1. ฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advance Oral Communication Course : AOCC) งบประมาณ 300,000.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 4) โครงการที่ยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งงบประมาณที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2. ฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร ณ ญี่ปุ่น มีกำหนด 5 วัน งบประมาณ 955,000.- บาท จำนวน 10 คน (ลำดับที่ 5) 3. ประชุม European Congress of Society Covering Clinical Microbiology and Infectious Diseases ณ ฝรั่งเศส มีกำหนด 8 วัน งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 8) 4. ประชุม SLS Minimally Invasive Surgery Week 2020 Annual Meeting ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 8 วัน งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 9) 5. ประชุม เวชศาสตร์ฉุกเฉินนานาชาติ (International Conference on Emergency Medicine) ณ อาร์เจนตินา มีกำหนด 10 วัน งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 11) 6. ฝึกอบรม ศัลยกรรมกระดูกเฉพาะทาง ณ สหรัฐอเมริกา/ทวีปยุโรป/ญี่ปุ่น มีกำหนด 3 เดือน 4 วัน งบประมาณ 350,000.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 15) 7. ฝึกอบรม การส่องกล้องอัลตราซาวน์ศัยลศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนบน ณ ญี่ปุ่น มีกำหนด 3 เดือน 1 วัน งบประมาณ 750,000.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 16) 8. ฝึกอบรม การผ่าตัดผ่านกล้องในโรคมะเร็งทางศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ณ ญี่ปุ่น มีกำหนด 91 วัน งบประมาณ 350,000.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 17) 9. ฝึกอบรม โรคเบาหวานและการจัดการทางคลินิกโรคเบาหวานขั้นสูง ณ สหรัฐอเมริกา/ทวีปยุโรป/ญี่ปุ่น มีกำหนด 30 วัน งบประมาณ 400,000.- บาท จำนวน 2 คน (ลำดับที่ 18) 10. ฝึกอบรม การผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ ณ สหรัฐอเมริกา/ทวีปยุโรป/ญี่ปุ่น มีกำหนด 90 วัน งบประมาณ 299,964.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 19) 11. ฝึกอบรม โรคต่อมไร้ท่อและเบาหวานในเด็ก (Pediatric Endocrinology and Diabetes Mellitus) ณ แคนาดา มีกำหนด 65 วัน งบประมาณ 250,090.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 21) 12. ฝึกอบรม สาขาม่านตาอักเสบ ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 94 วัน งบประมาณ 350,000.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 22) 13. ฝึกอบรม ด้านโสต ศอ นาสิก ณ สหรัฐอเมริกา/ทวีปยุโรป/เครือรัฐออสเตรเลีย มีกำหนด 28 วัน งบประมาณ 200,000.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 26) 14. ฝึกอบรม ด้าน Palliative Care การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะสุดท้าย ณ เครือรัฐออสเตรเลีย/ทวีปเอเชีย มีกำหนด 30 วัน งบประมาณ 200,000.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 27) 15. ฝึกอบรม ด้าน Interventional Pain Management ณ ทวีปเอเชีย มีกำหนด 30 วัน งบประมาณ 193,227.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 28) 16. ฝึกอบรม Locomotive Syndrome for Geriatric Orthopedist ณ ทวีปเอเชีย มีกำหนด 62 วัน 17. ฝึกอบรม ด้าน Geriatrics Services ณ สหรัฐอเมริกา/ทวีปยุโรป/เครือรัฐออสเตรเลีย มีกำหนด 34 วัน งบประมาณ 200,000.- บาท จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 31) ใช้เงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน 18. ประชุม 17th World Congress of Anaesthesiologists ณ สาธารณรัฐเช็ก มีกำหนด 9 วัน งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 4 ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) 19. ประชุม The 23rd International AIDS Conference (AIDS 2020) ณ สหรัฐอเมริกา มีกำหนด 8 วัน งบประมาณ 917,855.- บาท จำนวน 5 คน (ลำดับที่ 5 ตามแผน ใช้เงินนอกงบประมาณ) 20. ประชุม AOCMF Fellowship Program for CMF Sugeons ณ ทวีปเอเชีย มีกำหนด 1 เดือน งบประมาณ 200,000.- บาท จำนวน 1 คน รวมเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 = 4 โครงการ จำนวน 12 คน งบประมาณ 351,600.- บาท รวมเดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 = 20 โครงการ จำนวน 83 คน งบประมาณ 5,639,001.- บาท 83 x 100/153 = 54.25% การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 จำนวน 4 โครงการ 195 หลักสูตร 279 คน งบประมาณ 10,964,430.- บาท ดังนี้ - ศึกษาใหม่ ทุน 1 (ก) : 3 หลักสูตร 3 คน งบประมาณ 140,650.- บาท - ศึกษาต่อเนื่อง ทุน 1 (ก) : 129 หลักสูตร 131 คน งบประมาณ 4,765,980.- บาท - ฝึกอบรมใหม่ ทุน 1 (ก) : 62 หลักสูตร 144 คน งบประมาณ 5,988,800.- บาท - ฝึกอบรมนักบริหาร : 1 หลักสูตร 1 คน งบประมาณ 69,000.- บาท เดือนตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563 จำนวน 4 โครงการ 360 หลักสูตร 473 คน งบประมาณ 19,206,397.- บาท ดังนี้ - ศึกษาใหม่ ทุน 1 (ก) : 29 หลักสูตร 30 คน งบประมาณ 1,014,080 .- บาท - ศึกษาต่อเนื่อง ทุน 1 (ก) 216 หลักสูตร 232 คน งบประมาณ 7,918,900.- บาท - ฝึกอบรมใหม่ ทุน 1 (ก) : 101 หลักสูตร 197 คน งบประมาณ 8,285,450.- บาท - ฝึกอบรมนักบริหาร : 14 หลักสูตร 14 คน งบประมาณ 1,987,967.- บาท 473 x 100/862 = 54.87 % การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานต่างประเทศและในประเทศ 54.25 + 54.87 x 100 / (80 + 80) = 68.20 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา Coach, Mentor
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา Coach, Mentor

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
94.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ณ ไตรมาสที่ 1 ดำเนินการฝึกอบรมในรุ่นที่ 1,2,3 แล้วเสร็จ ดังนี้ รุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 50 คน อบรมจริง 50 คน ได้รับอนุมัติงบประมาณ 400,600 บาท ใช้ไป 352,250 บาท รุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 50 คน อบรมจริง 50 คน ได้รับอนุมัติงบประมาณ 393,100 บาท ใช้ไป 330,400 บาท รุ่นที่ 3 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 50 คน อบรมจริง 48 คน ได้รับอนุมัติงบประมาณ 393,100 บาท ใช้ไป 334,800 บาท อยู่ระหว่างจัดทำรายงานประเมินผลหลักสูตร รุ่นที่ 1,2,3 และการดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 รุ่น รุ่นที่ 4 ผู้เข้าอบรมตามคำสั่ง จำนวน 50 คน อบรมจริง 46 คน ได้รับอนุมัติงบประมาณ 393,100 บาท ใช้ไป 316,850 บาท - จัดทำรายงานการประเมินผลการฝึกอบรม เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 4 รุ่น ตามหนังสือ ที่ กท 0401/86 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 - อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอรายงานการประเมินติดตามผลหลักสูตร การฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ณ ไตรมาสที่ 3 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามผลหลักสูตร การฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 4 รุ่น ตามหนังสือ ที่ กท 0401/372 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ณ ไตรมาสที่ 3 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามผลหลักสูตร การฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 4 รุ่น ตามหนังสือ ที่ กท 0401/372 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(16) ร้อยละของจำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของจำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :90.49


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
90.49

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- พิธีเปิดการฝึกอบรม (พร้อมกันทุกรุ่น) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย - โปรแกรมการสร้างตารางคำนวณด้วย Advance Microsoft Excel 2013 รุ่นที่ 1 - 2 ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธ.ค. 62 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธ.ค. 62 เสร็จสิ้นแล้ว - โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access 2013 ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 - 2 ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธ.ค. 60 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธ.ค. 62 เสร็จสิ้นแล้ว - โปรแกรมสารพันเทคนิคการใช้ Microsoft Office 2013 และการจัดการเอกสารด้วย Google Application รุ่นที่ 1 - 2 ระหว่างวันที่ 16 -20 ธ.ค. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรม (ยังไม่สามารถคำนวณผลการดำเนินการตัวชี้วัดได้ เนื่องจากสถาบันฯ จะส่งแบบประเมินติดตามผลภายหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว (ยังไม่สามารถคำนวณผลการดำเนินการตัวชี้วัดได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างติดตามและประเมินผลหลักสูตรฯ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

(เมษายน - มิถุนายน 2563) จัดทำรายงานประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะพึงประสงค์ (BMAPro21stCompetency Model)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะพึงประสงค์ (BMAPro21stCompetency Model)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างการสรรหาและคัดเลือกวิทยากร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมตวันนา บางรัก เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ รุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง จำนวน 100 คน อบรมจริง จำนวน 99 คน ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 97.97 (ขอยกเลิก จำนวน 1 คน) ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 526,500 บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 408,560 บาท -ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2-6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมตวันนา บางรัก รุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง จำนวน 100 คน อบรมจริง จำนวน 100 คน ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 526,500 บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 409,440 บาท - ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เมื่อวันที่ 10-13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ รุ่นที่ 3 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง จำนวน 58 คน อบรมจริง จำนวน 58 คน ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 362,000 บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 261,320 บาท อยู่ระหว่างการจัดส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน รุ่นที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ไตรมาสที่ 3 ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมตวันนา บางรัก เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ รุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง จำนวน 100 คน อบรมจริง จำนวน 99 คน ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 97.97 (ขอยกเลิก จำนวน 1 คน) ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 526,500 บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 408,560 บาท -ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2-6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมตวันนา บางรัก รุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง จำนวน 100 คน อบรมจริง จำนวน 100 คน ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 526,500 บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 409,440 บาท - ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เมื่อวันที่ 10-13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ รุ่นที่ 3 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง จำนวน 58 คน อบรมจริง จำนวน 58 คน ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 362,000 บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 261,320 บาท อยู่ระหว่างการจัดส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน รุ่นที่ 3 - รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 ดำเนินการจัดทำรายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่าง การนำเสนอรายงานการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 และดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารในอนาคต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารในอนาคต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :60.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรแบ่งออกเป็น 4 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-21 กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-26 กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-20 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-27 มีนาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 1-2 เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน รุ่นที่ 3-4 เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร รุ่นที่ 1-3 ได้ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว -หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร รุ่นที่ 4 อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเลื่อนการฝึกอบรมจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย (ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร รุ่นที่ 1-3 อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตามการประเมินผลการฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร รุ่นที่ 4 ได้รับอนุมติให้เลื่อนการฝึกอบรมจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) ร้อยละความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :90.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เดือนตุลาคม / ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ - เดือนพฤศจิกายน / ประชุมคณะทำงานกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกำหนดขอบข่ายงานการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล -เดือนธันวาคม / เจ้าหน้าที่โครงการพิจารณาเลือกรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในหลักสูตรที่สถาบันฯ เป็นผู้ดำเนินการ กล่าวคือ -http://www.bangkok.go.th/training (web site ของสถาบันพัฒนาข้าราชการ) ใช้ในการเวียนคำสั่ง การประชาสัมพันธ์หลักสูตร โครงการ/ การรับสมัคร/ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม/ ภาพกิจกรรมของหลักสูตร โครงการ -facebook ใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร/ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม/ ภาพกิจกรรมของหลักสูตร โครงการ -QR Code ใช้ในการเข้าร่วมกลุ่มหลักสูตร รุ่น/ การเข้าประเมินผลหลักสูตรด้วยโปรแกรม google form/ การดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร, เอกสารประกอบการบรรยาย, ทำเนียบผู้เข้าร่วม -Line ใช้ในการนัดหมายกิจกรรมของหลักสูตร / ส่งเอกสารประกอบการบรรยาย -circular.bangkok.go.th ใช้ในการเวียนคำสั่ง เปิดการรับสมัคร/ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม เจ้าหน้าที่โครงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในโครงการ กล่าวคือ -http://www.bangkok.go.th/training (web site ของสถาบันพัฒนาข้าราชการ) ใช้ในการเวียนคำสั่ง การประชาสัมพันธ์หลักสูตร โครงการ/ การรับสมัคร/ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม/ ภาพกิจกรรมของหลักสูตร,โครงการ คือ 1.หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 2.หลักสูตรอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 3.หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร 4.หลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ รุ่นที่1 - 4 5.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36 และรุ่นที่ 37 6.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 25 และรุ่นที่ 26 7.หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน 8.หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร 9.หลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่1,2 10.หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ ๒๑ 11.หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือในการพัฒนางาน -facebook ใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร/ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม/ ภาพกิจกรรมของหลักสูตร โครงการ คือ 1.หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 2.หลักสูตรอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 3.หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร 4.หลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ รุ่นที่1 - 4 5.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36 และรุ่นที่ 37 6.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 25 และรุ่นที่ 26 7.หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 8.หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือในการพัฒนางาน -QR Code ใช้ในการเข้าร่วมกลุ่มหลักสูตร รุ่น/ การเข้าประเมินผลหลักสูตรด้วยโปรแกรม google form/ การดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร, เอกสารประกอบการบรรยาย, ทำเนียบผู้เข้าร่วม คือ 1.หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 2.หลักสูตรอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 3.หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร 4.หลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ รุ่นที่1 - 4 5.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36 6.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 25 7.หลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่1,2 8.หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 9.หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 10.หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) 11.หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือในการพัฒนางาน -Line ใช้ในการนัดหมายกิจกรรมของหลักสูตร / ส่งเอกสารประกอบการบรรยาย คือ 1.หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 2.หลักสูตรอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 3.หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร 4.หลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ รุ่นที่1 - 4 5.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36 6.หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 7.หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) 8.หลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่1,2 -circular.bangkok.go.th ใช้ในการเวียนคำสั่ง เปิดการรับสมัคร/ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม คือ 1.หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 2.หลักสูตรอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 3.หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร 4.หลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ รุ่นที่1 - 4 5.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36 และรุ่นที่ 37 6.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 25 และรุ่นที่ 26 7.หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน 8.หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร 9.หลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่1,2 10.หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 11.หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือในการพัฒนางาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน เนื่องจากสถานการการระบาดของไวรัสโควิด 19 รัฐบาลจึงมีมาตรการต่างๆ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้ ทางสถาบันพัฒนาข้าราชการฯ จึงได้ประชุมเพื่อหาแนวทางสำหรับหลักสูตรฝึกอบรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย ยกเลิก 4 หลักสูตร คงไว้ 11 หลักสูตร ซึ่งภายหลังที่ทางรัฐบาลได้ผ่อนปรนมาตรการ ระยะที่ 4 แล้วสถาบันพัฒนาข้าราชการได้เตรียมความพร้อมเรื่องการฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ในการอบรมรูปแบบ Online สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เช่น - หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 15 - หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 26 - หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 37 - หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ รุ่นที่ 3 http://www.bangkok.go.th/training/page/sub/3863/title/0/info/204703/

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด