ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 04090000

Home Home SED


มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(1) ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ e-learning
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ e-learning

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.กำหนดในหลักสูตรนักบริหารมหานครทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น (บนต.) หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง (บนก.) หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง (บนส.) และหลักสูตรอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาแนวทางการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละหลักสูตร 3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่น อยู่ระหว่างเข้าเรียนในระบบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

หลักสูตรหลักที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกทม. ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ e-learning มีดังนี้ 1.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 34 ,35 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 23 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รุ่นที่ 24 กำหนดแนะนำการเข้าใช้งานผ่านระบบการเรียนรู้ ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 3.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 14 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 4.หลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศ รุ่นที่ 1-5 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รุ่นที่ 6 อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

หลักสูตรหลักที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ e-learning มีดังนี้ 1.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 34 ,35 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 23 ,24 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 3.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 14 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 4.หลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศ รุ่นที่ 1-6 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รุ่นที่ 7-11 อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

หลักสูตรหลักที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ e-learning มีดังนี้ 1.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 34 ,35 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 23 ,24 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 3.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 14 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 4.หลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศ รุ่นที่ 1-12 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ผ่านการประเมินสมรรถนะหลักด้านคุณธรรมจริยธรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ผ่านการประเมินสมรรถนะหลักด้านคุณธรรมจริยธรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :98.66


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
98.66

100 / 100
4
98.66

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561(ฝ่ายพัฒนาความรู้เฉพาะทาง) 1. ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 -14 ธันวาคม 2561 ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต จ.นครนายก จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 94 คน เจ้าหน้าที่ 8 คน รวม 102 คน ใช้งบประมาณ 194,220 บาท 2. ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 81 คน เจ้าหน้าที่ 7 คน ใช้งบประมาณ 107,400 บาท 3. ค่าวัสดุหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมฯ 7,899.81 บาท รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 309,519.81 บาท (ยังไม่สามารถคำนวณผลการดำเนินการตัวชี้วัดได้ เนื่องจากสถาบันฯ จะส่งแบบประเมินสมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม หลังกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 (ฝ่ายพัฒนาความรู้เฉพาะทาง) ดำเนินการฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1-3 เสร็จสิ้นแล้ว 1.กิจกรรมที่ 1 สำหรับศาสนาพุทธ 3 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 263 คน เจ้าหน้าที่ 21 คน 2.กิจกรรมที่ 2 สำหรับศาสนาอิสลาม 2 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 174 คน วิทยากร 4 คน เจ้าหน้าที่ 17 คน 3.กิจกรรมที่ 3 สำหรับทุกศาสนา 2 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 175 คน วิทยากร 5 คน เจ้าหน้าที่ 20 คน รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,213,449.81 บาท (ยังไม่สามารถคำนวณผลการดำเนินการตัวชี้วัดได้ เนื่องจากสถาบันฯ จะส่งแบบประเมินสมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม หลังกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุปแบบประเมินฯของกิจกรรม)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 (ฝ่าพัฒนาความรู้เฉพาะทาง)ดำเนินการฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1-3 เสร็จสิ้นแล้ว 1.กิจกรรมที่ 1 สำหรับศาสนาพุทธ 3 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 263 คน เจ้าหน้าที่ 21 คน 2.กิจกรรมที่ 2 สำหรับศาสนาอิสลาม 2 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 174 คน วิทยากร 4 คน เจ้าหน้าที่ 17 คน 3.กิจกรรมที่ 3 สำหรับทุกศาสนา 2 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 175 คน วิทยากร 5 คน เจ้าหน้าที่ 20 คน รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,213,449.81 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 (ฝ่าพัฒนาความรู้เฉพาะทาง)ดำเนินการฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1-3 เสร็จสิ้นแล้ว 1.กิจกรรมที่ 1 สำหรับศาสนาพุทธ 3 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 263 คน เจ้าหน้าที่ 21 คน 2.กิจกรรมที่ 2 สำหรับศาสนาอิสลาม 2 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 174 คน วิทยากร 4 คน เจ้าหน้าที่ 17 คน 3.กิจกรรมที่ 3 สำหรับทุกศาสนา 2 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 175 คน วิทยากร 5 คน เจ้าหน้าที่ 20 คน รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,213,449.81 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำเส้นทางพัฒนาในสายอาชีพ (Training Road Map)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำเส้นทางพัฒนาในสายอาชีพ (Training Road Map)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ณ ไตรมาสที่ ๑ ดำเนินการขออนุมัติดำเนินโครงการและอยู่ระหว่างดำเนินการสัมมนาฯ รุ่นที่ ๑

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ณ ไตรมาสที่ ๒ ดำเนินการสัมมนาฯรุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒ แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างเตรียมการสัมมนาในรุ่นต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ณ ไตรมาสที่ ๓ ดำเนินการสัมมนา ฯ รุ่นที่ ๔ และ รุ่นที่ ๕ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการรุ่นสุดท้าย และจัดทำคู่มือเส้นทางและกรอบการพัฒนาตามสายอาชีพ แล้วเสร็จ ๔ สายงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ณ ไตรมาสที่ ๔ ดำเนินการจัดทำคู่มือเส้นทางและกรอบหลักสูตรการพัฒนาตามสายอาชีพ และนำเสนอผู้บริหาร ครั้งที่ ๑ แล้วเสร็จ จำนวน ๖ กลุ่มงาน ๘ สายงาน คงเหลืออีกจำนวน ๖ กลุ่มงาน ๑๑ สายงาน อยู่ระหว่างการนำเสนอผู้บริหารครั้งที่ ๒ (จากทั้งหมด ๑๒ กลุ่มงาน ๑๙ สายงาน) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ได้จัดทำคู่มือเส้นทางและกรอบหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสายอาชีพ TRM แล้วเสร็จ จำนวน 12 กลุ่มงาน ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 วิธีการคำนวณ จำนวนคู่มือการพัฒนา (TRM) ที่ได้ปรับปรุง x 100 / จำนวนกลุ่มงานที่ทบทวนสมรรถนะเพื่อจัดทำเส้นทางการพัฒนา = 12 /12 x 100 = 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา Coach, Mentor
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา Coach, Mentor

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 (ฝ่ายพัฒนาความรู้เฉพาะทาง) อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 (ฝ่ายพัฒนาความรู้เฉพาะทาง) อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรม แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 2 รุ่น รุ่นละประมาณ 50 คน ลักษณะการฝึกอบรมแบบไป- กลับ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562 รุ่นที่ 1 และ 4 รุ่นละ 3 วันทำการ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา รุ่นที่ 2 และ 3 รุ่นละ 4 วันทำการ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 (ฝ่ายพัฒนาความรู้เฉพาะทาง) ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 -3 แล้วเสร็จ และจะดำเนินการจัดฝึกอบรมรุ่นที่ 4 ในวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 (ฝ่ายพัฒนาความรู้เฉพาะทาง) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 - 4 แล้วเสร็จ รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร (Innovation Organization)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร (Innovation Organization)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 (ฝ่ายพัฒนาความรู้เฉพาะทาง) อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 (ฝ่ายพัฒนาความรู้เฉพาะทาง) อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ลักษณะการฝึกอบรมเป็นแบบไป-กลับ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 8 วันทำการ (ไม่ต่อเนื่อง) ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอร์ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 (ฝ่ายพัฒนาความรู้เฉพาะทาง)ดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเสนอรายงานประเมินผลหลักสูตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562 (ฝ่ายพัฒนาความรู้เฉพาะทาง) ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ระหว่างวันที่ 13 – 15 , 22 – 24 และวันที่ 28 -29 พ.ค. 2562 ณ โรงเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละของจำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของจำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :90.33


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
90.33

100 / 100
3
90.33

100 / 100
4
90.33

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 (ฝ่ายพัฒนาความรู้เฉพาะทาง) 1. ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำนวน 5 หลักสูตร แบ่งเป็น 17 รุ่น ระหว่างวันที่ 8 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 417 คน ใช้งบประมาณ 1,338,700 บาท 2. จัดทำเอกสาร-เบิกจ่ายเสร็จสิ้น (ยังไม่สามารถคำนวณผลการดำเนินการตัวชี้วัดได้ เนื่องจากสถาบันฯ จะส่งแบบประเมินติดตามผลภายหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม – มีนาคม 2562 (ฝ่ายพัฒนาความรู้เฉพาะทาง) ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 1. พิธีเปิดการฝึกอบรม (พร้อมกันทุกรุ่น) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2. กำหนดการฝึกอบรมแบบไป – กลับ 5 วันทำการจำนวน 5 หลักสูตร แบ่งเป็น 17 รุ่น ระหว่างวันที่ 12 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รวมจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 417 คน 2.1 หลักสูตร Microsoft Excel 2010 Advanced จำนวน 5 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 125 คน วิทยากร 10 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน รวม 136 คนหลักสูตร 2.2 Microsoft Office Tips and Tricks จำนวน 3 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 75 คน วิทยากร 6 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน รวม 82 คน 2.3 หลักสูตร InfoGraphics จำนวน 3 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 74 คน วิทยากร 6 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน รวม 81 คน 2.4 หลักสูตรการออกแบบและพัฒนา Web Site จำนวน 3 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 75 คน วิทยากร 6 คน รวม 81 คน 2.5 หลักสูตรการบริหารจัดการเอกสารด้วย Google Docs จำนวน 3 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 68 คน วิทยากร 6 คน รวม 74 คน 3. ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 9,800 บาท รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,338,700 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนมกราคม – มีนาคม 2562 (ฝ่ายพัฒนาความรู้เฉพาะทาง) ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 1. พิธีเปิดการฝึกอบรม (พร้อมกันทุกรุ่น) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2. กำหนดการฝึกอบรมแบบไป – กลับ 5 วันทำการจำนวน 5 หลักสูตร แบ่งเป็น 17 รุ่น ระหว่างวันที่ 12 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รวมจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 417 คน 2.1 หลักสูตร Microsoft Excel 2010 Advanced จำนวน 5 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 125 คน วิทยากร 10 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน รวม 136 คนหลักสูตร 2.2 Microsoft Office Tips and Tricks จำนวน 3 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 75 คน วิทยากร 6 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน รวม 82 คน 2.3 หลักสูตร InfoGraphics จำนวน 3 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 74 คน วิทยากร 6 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน รวม 81 คน 2.4 หลักสูตรการออกแบบและพัฒนา Web Site จำนวน 3 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 75 คน วิทยากร 6 คน รวม 81 คน 2.5 หลักสูตรการบริหารจัดการเอกสารด้วย Google Docs จำนวน 3 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 68 คน วิทยากร 6 คน รวม 74 คน 3. ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 9,800 บาท รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,338,700 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนมกราคม – มีนาคม 2562 (ฝ่ายพัฒนาความรู้เฉพาะทาง) ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 1. พิธีเปิดการฝึกอบรม (พร้อมกันทุกรุ่น) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2. กำหนดการฝึกอบรมแบบไป – กลับ 5 วันทำการจำนวน 5 หลักสูตร แบ่งเป็น 17 รุ่น ระหว่างวันที่ 12 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รวมจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 417 คน 2.1 หลักสูตร Microsoft Excel 2010 Advanced จำนวน 5 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 125 คน วิทยากร 10 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน รวม 136 คนหลักสูตร 2.2 Microsoft Office Tips and Tricks จำนวน 3 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 75 คน วิทยากร 6 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน รวม 82 คน 2.3 หลักสูตร InfoGraphics จำนวน 3 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 74 คน วิทยากร 6 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน รวม 81 คน 2.4 หลักสูตรการออกแบบและพัฒนา Web Site จำนวน 3 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 75 คน วิทยากร 6 คน รวม 81 คน 2.5 หลักสูตรการบริหารจัดการเอกสารด้วย Google Docs จำนวน 3 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 68 คน วิทยากร 6 คน รวม 74 คน 3. ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 9,800 บาท รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,338,700 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ตามสมรรถนะประจำกลุ่มงาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ตามสมรรถนะประจำกลุ่มงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :99.70


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
99.70

100 / 100
4
99.70

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

พิธีเปิดหลักสูตร เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2561 1.กำหนดฝึกอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 4,6-7 ธ.ค.2561 จำนวนผู้เข้าอบรม 77 คน 2.กำหนดฝึกอบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 12-14 ธ.ค.2561 จำนวนผู้เข้าอบรม 85 คน ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การฝึกอบรมดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้ 1.กำหนดการฝึกอบรมรุ่นที่ 3 วันที่ 19-21 ธ.ค. 2561 จำนวนผู้เข้าอบรม 85 คน 2.กำหนดการฝึกอบรมรุ่นที่ 4 วันที่ 25-27 ธ.ค. 2561 จำนวนผู้เข้าอบรม 87 คน ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน ขณะนี้รอผู้บังคับบัญชาของแต่ละสำนักงานเขตส่งแบบประเมินและติดตามผลภายหลังการฝึกอบรมกลับมาที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รายงานการติดตามผลลัพธ์ภายหลังการฝึกอบรมดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-รายงานการติดตามผลลัพธ์ภายหลังการฝึกอบรมดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :98.38


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
98.38

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการพิธีเปิดหลักสูตรในวันที่ 21 -22 ม.ค.2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ เขตราชเทวี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการ e-biding หนังสือและสิ่งตีพิมพ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อบรมสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ค.2562 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ -อบรมสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค.2562 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ -อบรมสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29-31 พ.ค.2562 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ -อบรมสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 5-7 มิ.ย.2562 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ -อบรมสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 12-14 มิ.ย.2562 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ระหว่างขั้นตอนการอบรมสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 19-21 มิ.ย.2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการหลักสูตรแล้วเสร็จ มีรายละเอียดตามตัวชึ้วัด ดังนี้ ค่าเป้าหมาย 70 ผลการดำเนินงานที่ทำได้ 98.38 วิธีการคำนวณ = มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ แบบพักค้างในระดับปานกลางขึ้นไปจำนวน 913 คน / จำนวนผู้ตอบแบบประเมินที่ได้รับคืนทั้งหมด 928 คน x 100 = 913 / 928 x 100 = 98.38

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะพึงประสงค์ (BMAPro 21st Competency Model)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะพึงประสงค์ (BMAPro 21st Competency Model)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :94.14


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
94.14

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ณ ไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ ออกแบบรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมและกำหนดกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรเสริมสร้างแนวคิดและทักษะการทำงานแบบเครือข่ายและหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ณ ไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเวียนหนังสือขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและประสานวิทยากรของหลักสูตรเสริมสร้างแนวคิดและทักษะการทำงานแบบเครือข่าย และหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ณ ไตรมาสที่ 3 อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและอยู่ะหว่างขั้นตอนการสรุปรายงานการประเมินผลของหลักสูตรเสริมสร้างแนวคิดและทักษะการทำงานแบบเครือข่ายและหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ณ ไตรมาสที่ 4 ดำเนินการทั้ง 2 หลักสูตร แล้วเสร็จ มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานที่ทำได้ ร้อยละ 94.14 วิธีคำนวณ = จำนวนแบบติดตามผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด/แบบติดตามผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ตอบกลับมาทั้งหมด x 100 = (103 + 106) / (114 + 108) x 100 = 209/222 x 100 = 94.14 มีรายละเอียดดังนี้ 1. หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ผลการดำเนินการที่ทำได้ ร้อยละ 90.35 วิธีคำนวณ = 103 / 114 x 100 = 90.35 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำกลุ่มงานด้านบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร และด้านการประยุกต์ใช้เชิงนวัตกรรมในระดับมากขึ้นไป จำนวน 103 ราย จากแบบติดตามผลผู้เข้ารับการอบรมที่ตอบกลับมาทั้งหมด 114 ชุด x 100 หมายเหตุ โดยประเมินติดตามผลจากผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรมเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 2.หลักสูตรเสริมสร้างแนวคิดและทักษะการทำงานแบบเครือข่าย ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ผลการดำเนินการที่ทำได้ ร้อยละ 98.15 วิธีคำนวณ = 106 / 108 x 100 = 98.15 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับมากขึ้นไป จำนวน 106 ราย จากแบบติดตามผลผู้เข้ารับการอบรมที่ตอบกลับมาทั้งหมด 108 ชุด x 100 หมายเหตุ โดยประเมินติดตามผลการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (๗๐:๒๐:๑๐)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (๗๐:๒๐:๑๐)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
24.50

100 / 100
3
49.46

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ และการกำหนดหลักสูตรฝึกอบรม 2.หลักสูตรฝึกอบรมกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร-อยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดหลักสูตรและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 3.หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ณ ไตรมาสที่ ๑ อยู่ระหว่างกำหนดหลักสูตรและขอบเขตวิชา 4.หลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร ขออนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว คำสั่งผู้เข้าอบรม รุ่น 1- รุ่น 2 ดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้ พิธีเปิดรุ่นที่ 1และรุ่นที่ 2 วันที่ 28 พ.ย. 2561 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 116 คน รุ่นที่ 2 114 คน ภาควิชาการ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 วันที่ 29 พ.ย. 2561 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 116 คน รุ่นที่ 2 114 คน กิจกรรมพัฒนาจิตและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ วัดราชาธิวาส เขตดุสิต รุ่นที่ 1 วันที่ 3 ธ.ค.2561 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 110 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 6 ธ.ค. 2561จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 114 คน กิจกรรมดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ สำนักระบายน้ำ เขตจตุจักร รุ่นที่ 1 วันที่ 4 ธ.ค. 2561 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 110 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 7 ธ.ค.2561 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 114 คน 5.หลักสูตรพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map:TRM)อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอเงินงวด ขออนุมัติโครงการพร้อมงบประมาณและเวียนขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หน่วยงานต่างๆ ได้ส่งรายชื่อกลับมาเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการ 2.หลักสูตรฝึกอบรมกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมินผลโครงการ 3.หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและจัดทำคำสั่ง 4.หลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการดำเนินการปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานครรุ่นที่ 6 5.หลักสูตรพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map:TRM)ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1.หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดฝึกอบรมกิจกรรมที่ 2 2.หลักสูตรฝึกอบรมกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จ 3.หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างทำเอกสารประกอบฎีกาและเตรียมการฝึกอบรมรุ่นที่ 2 4.หลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำคำสั่งปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 7-11 5.หลักสูตรพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map:TRM)ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ดำเนินการหลักสูตรแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 2. หลักสูตรฝึกอบรมกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการหลักสูตรแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 3. หลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 4. หลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 5. หลักสูตรพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map:TRM) ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้เครื่องมือทางการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้เครื่องมือทางการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :99.50


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
99.50

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.กิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำและดำเนินการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ได้ดำเนินการจัดทำแผน ขออนุมัติโครงการ ประสานงานสถานที่จัด ซื้อวัสดุโครงการ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จัดทำคำสั่งและแจ้งคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ ประสานวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการรวมจำนวน 40 คน ฝึกอบรมเป็นแบบไป-กลับ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และวันที่ 12 ธันวาคม 2561 รวมจำนวน 145 คน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งตั้งฏีกาเบิกจ่ายแล้ว และอยู่ระหว่างการประเมินผลโครงการ 2.กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องมือทางการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูล จัดทำแผน ขอเงินงวด และขออนุมัติโครงการ ประสานวิทยากรเบื้องต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.กิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำและดำเนินการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 2. กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องมือทางการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการแจ้งคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ ยืมเงินทดรองราชการ จัดทำแบบประเมินผลโครงการ ประสานวิทยากรและสถานที่ จัดทำเอกสารประกอบ และดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ รวมกลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดฝึกอบรมรุ่นที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.กิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำและดำเนินการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 2. กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องมือทางการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานวิทยากร สถานที่ และเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 2 รวมกลุ่มเป้าหมายจำนวน 32 คน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. กิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 169 คน โดยตอบในระดับมากขึ้นไป (ข้อ 1 และข้อ 2 คิดเป็นร้อยละ 100) โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยตามสูตรการคำนวณได้ ร้อยละ 100 2. กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องมือทางการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Design Thinking) รุ่นที่ 1 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 28 คน โดยตอบในระดับมากขึ้นไป (ข้อ 1 และข้อ 2 คิดเป็นร้อยละ 100) รุ่นที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 23 คน โดยตอบในระดับมากขึ้นไป (ข้อ 1 ร้อยละ 100 และข้อ 2 ร้อยละ 96 เฉลี่ย 2 ข้อคิดเป็นร้อยละ 98) โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยตามสูตรการคำนวณได้ร้อยละ 99

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :96.39


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
96.39

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยังไม่สามารถรายงานตัวชี้วัดได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักสร้างสุของค์กร ดำเนินการแล้วเสร็จ - หลักสูตรสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ ดำเนินการไปแล้วระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2562 และ อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ (ยังไม่สามารถคำนวณผลงานที่ทำได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการหลักสูตรสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักสร้างสุของค์กร ดำเนินการแล้วเสร็จ - หลักสูตรสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ ดำเนินการไปแล้วระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2562 และ อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมโครงการของหน่วยงานที่ประสงค์จะขอรับโอนงบประมาณเพื่อไปดำเนินการในปี พ.ศ. 2562 ตามหนังสือด่วนมากที่ กท 0401/402 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 (ยังไม่สามารถคำนวณผลงานที่ทำได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการหลักสูตรสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักสร้างสุของค์กร ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2 รุ่น - หลักสูตรสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดการฝึกอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซมหานาค และโรงแรมเอส ดี อเวนิว บางพลัด และ รวบรวมรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์การ แบบ OD4 จากหน่วยงานที่รับโอนงบประมาณจากสถาบันฯ ไปดำเนินการได้ครบถ้วนทั้ง 18 หน่วยงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศและต่างประเทศ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศและต่างประเทศ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :125.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.13

100 / 100
2
87.24

100 / 100
3
120.16

100 / 100
4
125.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561(ฝ่ายส่งเสริมความรู้ต่างประเทศ) 1. ฝึกอบรม หลักสูตร Urban Management and Development Theories ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ มีกำหนด 85 วัน ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 22 ธันวาคม 2561 ไม่ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน (สำนักผังเมือง -รายนางสาววันเรารวี ธนกัญญา) (ลำดับแผน 7) 2. ศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตร Tropical Agriculture and International Cooperation ณ ประเทศไต้หวัน มีกำหนด 2 ปี 11 เดือน 2 วัน ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 - 22 มกราคม 2564 งบประมาณ 87,780.- บาท จำนวน 1 คน (สำนักพัฒนาสังคม -นางสาวสุปราณี บุญโนนแต้) (ลำดับแผน 4.1) 3. ฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง Advanced Oral Communication Course : AOCC) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 14 มีกำหนด 33 วัน ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2562 ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยวิคทอเรีย และมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เทคโนโลยี ประเทศนิวซีแลนด์ งบประมาณ 286,600.- บาท จำนวน 1 คน (สำนักงานเขตสาทร – รายนางสาวพิชามญชุ์ เช้าวงศ์พาณิชย์) (ลำดับแผน 5) 4. การประชุมวิชาการ หลักสูตร Clean Air Asia’s 10th Better Air Quality Conference 2018 ณ ประเทศมาเลเซีย มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 - 17 พฤศจิกายน 2561 งบประมาณ 450,000.- บาท จำนวน 5 คน (สำนักสิ่งแวดล้อม - กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง) (ลำดับแผน 11) รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 = 4 โครงการ จำนวน 8 คน งบประมาณ 824,380.- บาท 8 x 100/98 = 8.16% 5. วิเคราะห์TN3 และโครงการที่หน่วยงานเสนอขอสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 106 โครงการ จำนวน 1,685 คน จำนวนเงิน 190,683,506.- บาท กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 ดำเนินการจำนวน 4 โครงการ 30 หลักสูตร 177 คน งบประมาณทั้งสิ้น 1,895,790.- บาท และมีรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ของข้าราชการที่ได้รับความรู้ ทักษะเพิ่มขึ้น และมีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานได้ จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 28.84 รายงานตัวชี้วัดไตรมาสที่ 1 = ผลสำเร็จรวมของกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 x 100 /ค่าเป้าหมายรวมของกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 = (28.84 + 8.16)x 100 / (80 + 80) = 23.13

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม 2562 (ฝ่ายส่งเสริมความรู้ต่างประเทศ) 1. การฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการน้ำ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีกำหนด 5 วัน ระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 งบประมาณ 619,000.- บาท จำนวน 10 คน (สำนักการระบายน้ำ - กองสารสนเทศระบายน้ำ) (ลำดับแผน 6) 2. การฝึกอบรม Regional anesthesia ณ ประเทศญี่ปุ่น มีกำหนด 28 วัน ระหว่างวันที่ 3 - 30 มีนาคม 2562 งบประมาณ 185,805.- บาท จำนวน 1 คน (สำนักการแพทย์ - รพ.ราชพิพัฒน์) (ลำดับแผน 31) 3. การประชุมวิชาการ 23rd IUHPE World Conference on Health Promotion ณ ประเทศนิวซีแลนด์ มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 12 เมษายน 2562 งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 10 คน (สำนักอนามัย - กองสร้างเสริมสุขภาพ) (ลำดับแผน 36) 4. การฝึกอบรมหลักสูตร Orofacial Pain ณ ประเทศญี่ปุ่น มีกำหนด 33 วัน ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 เมษายน 2562 งบประมาณ 275,760.- บาท จำนวน 1 คน (สำนักการแพทย์ - รพ.ตากสิน) (ลำดับแผน 21) 5. การฝึกอบรมการผ่าตัดส่องกล้องทางศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพันธ์เพศชาย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกำหนด 93 วัน ลาพักร้อนและวันออกเดินทาง (24 กุมภาพันธ์ 2562) รวมเป็น 98 วัน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 1 มิถุนายน 2562 งบประมาณ 348,818.- บาท จำนวน 1 คน (สำนักการแพทย์ - รพ.ตากสิน) (ลำดับแผน 19) 6. การประชุมวิชาการ World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO - IOF - ESCEO 2019) ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 3 - 9 เมษายน 2562 งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 10 คน (สำนักการแพทย์ - สำนักงานพัฒนาระบบ - บริการทางการแพทย์) (ลำดับแผน 15) 7. การประชุมวิชาการต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม Endo 2019. The Endocrine Society’s 101st Annual Meeting and Expo ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนด 8 วัน ระหว่างวันที่ 21 - 28 มีนาคม 2562 งบประมาณ 180,000.- บาท จำนวน 1 คน (สำนักการแพทย์ - รพ.เจริญกรุงประชารักษ์) (ลำดับแผน 24) 8. การฝึกอบรมหลักสูตรศัลยกรรมกระดูกเฉพาะทาง ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีกำหนด 48 วัน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2562 โดยใช้วันหยุดราชการและวันลาพักผ่อน วันที่ 31 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2562 งบประมาณ 204,190.- บาท จำนวน 1 คน (สำนักการแพทย์ - รพ.กลาง) (ลำดับแผน 17) 9. การประชุมวิชาการ WADEM Congress on Disaster dnd Emergency Medicine ณ เครือรัฐออสเตรเลีย มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที 5 - 11 พฤษภาคม 2562 งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 10 คน (สำนักการแพทย์ - ศูนย์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. ศูนย์เอราวัณ) (ลำดับแผน 16) 10. การประชุมวิชาการยาเสพติดระดับนานาชาติ (CPDD 81st Annual Scientific Meeting 2019) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกำหนด 9 วัน ระหว่างวันที่ 14 - 22 มิถุนายน 2562 งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 9 คน (สำนักอนามัย - สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด) (ลำดับแผน 37) 11. การประชุมวิชาการ เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ (STI & HIV 2019 World Congress) ณ ประเทศแคนาดา มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2562 งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 9 คน (สำนักอนามัย - กองควบคุมโรคเอดส์ฯ) (ลำดับแผน 35) 12. การประชุมวิชาการ เรื่อง International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019 ณ ราชอาณาจักรสวีเดน มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2562 งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 10 คน (สำนักการแพทย์ – สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์) (ลำดับแผน 14) ฝ่ายส่งเสริมความรู้ในประเทศ รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 = 16 โครงการ จำนวน 81 คน งบประมาณ 8,637,953.- บาท 81 x 100/98 = 82.65% รายงานตัวชี้วัด ประจำไตรมาส 2 - กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 ดำเนินการจำนวน 4 โครงการ 159 หลักสูตร 417 คน งบประมาณทั้งสิ้น 10,845,280.- บาท และมีรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ของข้าราชการที่ได้รับความรู้ ทักษะเพิ่มขึ้น และมีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานได้ จำนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 56.93 รายงานตัวชี้วัดไตรมาสที่ 2 = ผลสำเร็จรวมของกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 x 100 /ค่าเป้าหมายรวมของกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 = ( 56.93 + 82.65) x 100 / 160) =87.24

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รายงานตัวชี้วัด ประจำไตรมาส 3 - กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ เดือน ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562 ดำเนินการจำนวน 4 โครงการ โครงการ 289 หลักสูตร 611 คน งบประมาณทั้งสิ้น 14,645,834.- บาท และมีรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ของข้าราชการที่ได้รับความรู้ ทักษะเพิ่มขึ้น และมีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานได้ จำนวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 99.25 (265x100/267) - กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานต่างประเทศ ฝ่ายส่งเสริมความรู้ต่างประเทศ (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562) 1. การประชุมวิชาการ 24th WONCA Europe Conference ณ สาธารณรัฐสโลวัก มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562 งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 10 คน (สำนักการแพทย์ - สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์) (ลำดับแผน 13) 2. การประชุมวิชาการ 24th WONCA Europe Conference 2019 ณ สาธารณรัฐสโลวัก มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562 งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 10 คน (สำนักอนามัย - สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข) (ลำดับแผน 34) 3. การฝึกอบรมหลักสูตรโรคทางเดินทางอาหารและตับ ณ ประเทศแคนาดา มีกำหนด 2 เดือน 10 วัน ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 29 พฤษภาคม 2562 งบประมาณ 134,390.- บาท จำนวน 1 คน (สำนักการแพทย์ - โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์) (ลำดับแผน 27) 4. การฝึกอบรมหลักสูตร Foot and ankle surgery ณ สมาพันธรัฐสวิส มีกำหนด 67 วัน ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 24 มิถุนายน 2562 งบประมาณ 213,706.- บาท จำนวน 1 คน (สำนักการแพทย์ – โรงพยาบาลราชพิพัฒน์) (ลำดับแผน 30) 5. การประชุมวิชาการ The Association for Medical Education in Europe (AMEE 2019) ณ สาธารณรัฐ ออสเตรีย มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 24 - 30 สิงหาคม 2562 งบประมาณ 1,000,000.- บาท จำนวน 10 คน (สำนักการแพทย์ - สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์) (ลำดับแผน 12) 6. การประชุมวิชาการโครงการ 19–IN–71–GE–WSP–A : Workshop on Advanced Perfomance Management for Modern Public-sector Organizations โครงการขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) ณ สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ มีกำหนด 7 วัน ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2562 งบประมาณ 4,639.- บาท จำนวน 1 คน (สำนักงาน ก.ก.) (ลำดับแผน 4.2) 7. การฝึกอบรมการดูแลรักษาโรคระบบทางเดินหายใจและการดูแลแบบประคับประคอง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกำหนด 1 ปี 4 วัน ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 งบประมาณ 800,000 .- บาท จำนวน 1 คน (สำนักการแพทย์ - รพ.สิรินธร) (ลำดับแผน 32) 8. การฝึกอบรมการผ่าตัดเท้า ข้อเท้า และแก้ไขการผิดรูปของข้อเท้าทางออร์โธปิดิกส์ ณ ประเทศญี่ปุ่น มีกำหนด 67 วัน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2562 (ขอใช้วันลาพักผ่อนเพื่อไปติดต่อที่พัก จำนวน 2 วัน ในวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562 และวันหยุดราชการ จำนวน 4 วัน ในวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 และวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2562) งบประมาณ 162,109.- บาท จำนวน 1 คน (สำนักการแพทย์ - รพ.ตากสิน) (ลำดับแผน 20) 9. การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดผ่านกล้อง ณ ประเทศไต้หวัน มีกำหนด 28 วัน ระหว่างวันที่ 2 - 29 มิถุนายน 2562 งบประมาณ 300,000 .- บาท จำนวน 2 คน (สำนักการแพทย์ – รพ.เจริญกรุงประชารักษ์) (ลำดับแผน 23) รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 = 25 โครงการ จำนวน 118 คน งบประมาณ 13,252,797.- บาท = 118 x 100/98 = 120.41% รายงาน 93% รายงานตัวชี้วัดไตรมาสที่ 3 (รวมฝ่ายในประเทศและต่างประเทศ) = ผลสำเร็จรวมของกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 x 100 /ค่าเป้าหมายรวมของกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 = (99.25 + 93) x 100 / 160) = 120.16

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานตัวชี้วัด ประจำไตรมาส 4 - กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ดำเนินการจำนวน 4 โครงการ 439 หลักสูตร 768 คน งบประมาณทั้งสิ้น 19,116,065.- บาท และมีรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ของข้าราชการที่ได้รับความรู้ ทักษะเพิ่มขึ้น และมีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานได้ จำนวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (267x100/267) - กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานต่างประเทศ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562) 1. การฝึกอบรมหลักสูตร Trauma Center ณ ไต้หวัน มีกำหนด 32 วัน ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 งบประมาณ 319,994.- บาท จำนวน 2 คน (สำนักการแพทย์ - รพ.ลาดกระบังฯ) (ลำดับแผน 29) 2. การฝึกอบรมหลักสูตร Trauma Center ณ ไต้หวัน มีกำหนด 32 วัน ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 งบประมาณ 479,991.- บาท จำนวน 3 คน (สำนักการแพทย์ - รพ.สิรินธร) (ลำดับแผน 33) 3. การฝึกอบรมด้านตจศัลยศาสตร์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกำหนด22 วัน ระหว่างวันที่ 5 – 23 สิงหาคม 2562 งบประมาณ 200,000.- บาท จำนวน 1 คน (สำนักการแพทย์ - รพ.กลาง) (ลำดับแผน 18) 4. การศึกษาทุนอมรินทร์ (ทุนต่อเนื่อง) ด้านทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา งบประมาณ 979,034.19 บาท จำนวน 1 คน (นางสาวสุดาภรณ์ วิทยากุล) (สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร - สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร) (ลำดับแผน 1.1) 5. การฝึกอบรมหลักสูตร International Fellowship in Vitreo – retinal disease สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร โอน งบประมาณ 126,600.- บาท จำนวน 1 คน (สำนักการแพทย์ - รพ.เจริญกรุงประชารักษ์) (ลำดับแผน 3.3) 6. การศึกษาทุนอมรินทร์ (ทุนต่อเนื่อง) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 14 กันยายน 2562 ณ สหราชอาณาจักร งบประมาณ 402,431.77 บาท จำนวน 1 คน (นางสาววราภรณ์ วานิชเจริญนาน) ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) สำนักงานเขตทุ่งครุ) (ลำดับแผน 1.2) รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 = 31 โครงการ จำนวน 127 คน งบประมาณ 15,760,847.96 บาท= 127 x 100/98 = 129.59% รายงาน 100 % รายงานตัวชี้วัดไตรมาส 3 (รวมฝ่ายในประเทศและต่างประเทศ) = ผลสำเร็จรวมของกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 x 100/ค่าเป้าหมายรวมของกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 = (100 + 98) x 100/160) = 125

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพผู้นำทุกระดับสู่มหานครแห่งเอเชีย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพผู้นำทุกระดับสู่มหานครแห่งเอเชีย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :121.20


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
121.20

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยังไม่สามารถสรุปรายละเอียดผลการดำเนินงานได้ อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- หลักสูตรนักบริหารมหานคร ระดับกลาง รุ่นที่ ๒๓ ดำเนินการแล้วเสร็จ รุ่นที่ 24 อยู๋ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมภาควิชาการ - หลักสูตรนักบริหารมหานคร ระดับสูง รุ่นที่ ๑๔ ดำเนินการฝึกอบรมภาควิชาการแล้วเสร็จ คงเหลือการดูงานต่างประเทศ - หลักสูตรการบริหารงานเขต (ผู้อำนวยการเขต) อยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตร - หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

๑.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลางรุ่นที่ ๒๓และ๒๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือการเบิกจ่ายงบประมาณ เฉพาะรุ่นที่ ๒๔ ๒.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ ๑๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือการเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานประเมินผลโครงการฯ ๓.หลักสูตรการบริหารงานเขต อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรมภาควิชาการ ๔.หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือการรายงานผลการประเมินโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

๑.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลางรุ่นที่ ๒๓และ๒๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ ๑๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓.หลักสูตรการบริหารงานเขต ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔.หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ดำเนินการแล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารในอนาคต
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารในอนาคต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไม่สามารถรายงานผลตัวชี้วัดนี้ในไตรมาสที่ 1 ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไม่สามารถรายงานผลตัวชี้วัดนี้ในไตรมาสที่ 2 ได้ เนื่องจาก 1. หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 34 และรุ่นที่ 35 อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน 2. หลักสูตรเทคนิคการบริหาร อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินโครงการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 3. หลักสูตรเตรียมความพร้อมการบริหารงานเขต อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการบริหารงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการฝึกอบรบหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 34 และรุ่นที่ 35 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ นครพิทักษ์ ในช่วงเดือน 2562 2. ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการบริหาร รุ่นที่ 1-3 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 3. อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมการบริหารงานเขต รุ่นที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 34 รุ่นที่ 35 และพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรตินคราพิทักษ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 2. ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการบริหาร รุ่นที่ 1-4 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 3. ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมการบริหารงานเขต รุ่นที่ 1และรุ่นที่ 2 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง

หน่วยนับ :ร่างเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีศักยภาพสูง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร่างเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีศักยภาพสูง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development) อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ศึกษาแนวทางการดำเนินการการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ และนำรูปแบบที่ศึกษามากำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development) อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการคัดเลือกข้าราชการกทม.เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ประสานผู้เชี่ยวชาญภายนอกด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสรุปแนวทางการดำเนินการ ประสานหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและช่วงเวลาการทำกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development) อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีศักยภาพสูงที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงาน ก.ก. และแนวทางการออกแบบหลักสูตรการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง การขออนุมัติการดำเนินกิจกรรมและการเตรียมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนครั้งที่ 1 การสรุปเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีศักยภาพสูงเพื่อนำเข้าที่ประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.ก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการสำเร็จตามตัวชี้ัวัด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง จำนวน 2 ครั้ง และสามารถร่วมกันจัดทำร่างเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีศักยภาพสูง จำนวน 1 ฉบับ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมนักบริหารมหานคร ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมนักบริหารมหานคร ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :95.94


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
95.94

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (หลักสูตร บนต. ๓๒ / บนก. ๒๑ / บนส. ๑๓) อยู่ระหว่างขั้นตอนการวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรเพื่อกำหนดแนวทางการประเมินติดตามผล การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรเพื่อกำหนดแนวทางการประเมินติดตามผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (หลักสูตร บนต. ๓๒ / บนก. ๒๑ / บนส. ๑๓) อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมวางแผนกำหนดเวลาติดตามผลร่วมกับเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ ประชุมวางแผนฯต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว และการตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายชื่อเพื่อส่งแบบประเมินติดตามผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (หลักสูตร บนต. ๓๒ / บนก. ๒๑ / บนส. ๑๓) อยู่ระหว่างขั้นตอนทำบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อส่งแบบประเมินติดตามผล รวบรวมข้อมูลและประมวลผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กิจกรรมการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (หลักสูตร บนต. ๓๒ / บนก. ๒๑ / บนส. ๑๓) อยู่ระหว่างขั้นตอนการประมวลผล วิเคราะห์ผลการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน สรุปวิเคราะห์ผลการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (ผู้ผ่านการอบรมที่ตอบแบบประเมินในระดับมากขึ้นไป x ๑๐๐/จำนวนผู้ส่งคืนแบบประเมินฯ) หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ ๓๒ ร้อยละ ๙๖.๖๗ (๕๘x๑๐๐/๖๐) หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลางรุ่นที่ ๒๑ ร้อยละ ๙๒.๘๖ (๓๙x๑๐๐/๔๒) หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูงรุ่นที่ ๑๓ ร้อยละ ๑๐๐ (๒๑x๑๐๐/๒๑) และจัดทำรายงานผลเสนอผู้บริหาร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(18) ร้อยละความสำเร็จของการสร้างเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการสร้างเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :125.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
125.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.กิจกรรมการสร้างคลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Building Knowledge based Communities to Achieve Performance Excellence) อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ เวียนขอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะทำงาน และสำรวจหัวข้อองค์ความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 2.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (Self-Directed & Life Long Learning) เพื่อการพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ เวียนขอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะทำงาน และกำหนดสมรรถนะประจำสายงานของบุคลากรในสพข.เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการสำรวจ 3.กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ เวียนขอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะทำงาน และศึกษานวัตกรรม เทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. กิจกรรมการสร้างคลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Building Knowledge based Communities to Achieve Performance Excellence) อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดรูปแบบการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสรุปหัวข้อในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดผู้ถ่ายทอดความรู้ตามหัวข้อที่สำรวจ 2.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (Self-Directed & Life Long Learning) เพื่อการพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ อยู่ระหว่างขั้นตอนการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในสพข. สรุปผลการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในสพข. และออกแบบเครื่องมือประเมินระดับความสามารถ 3.กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม วางแผนการดำเนินกิจกรรม และวางแผน/ออกแบบระบบออนไลน์เพื่อใช้ในการบริหารความรู้ และกำหนดหัวข้อการแลกเปลี่ยน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. กิจกรรมการสร้างคลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Building Knowledge based Communities to Achieve Performance Excellence) ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ครั้งที่ 1 เรื่องการสร้างและพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 2 เรื่องการเขียนหนังสือราชการ ครั้งที่ 3 เรื่องการบริหารโครงการ 2.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (Self-Directed & Life Long Learning) เพื่อการพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจระดับความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การประเมินระดับความสามารถโดยเทียบกับสมรรถนะของตำแหน่งและกำหนดหัวข้อเนื้อหาความรู้ตามสมรรถนะ การจัดทำเนื้อหาตามสมรรถนะและเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ 3.กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดวิธีการและผู้ถ่ายทอดความรู้ การเตรียมเนื้อหาและร่างแผนการใช้นวัตกรรมเพื่อนำเข้าสู่การประชุมกลุ่มเพื่อร่วมกันนำเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการ และดำเนินการถ่ายทอดความรู้ ประชุมกลุ่มเพื่อแสดงความคิดเห็น จำนวน 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดทั้ง 3 กิจกรรม โดยเป็นความสำเร็จของการสร้างเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 125 (เป้าหมายร้อยละ 80)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1) แต่งตั้งคณะทำงานแล้ว ตามคำสั่งสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 32/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 2) กำหนดรูปแบบการบันทึกข้อมูลการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยได้เวียนแบบบันทึกข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว ตามหนังสือส่วนแผนงานและส่งเสริมความรู้ ที่ สผส.599/2561 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 3) บันทึกข้อมูลผู้ผ่านการอบรมในโครงการตามแผนการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงในระบบฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-บันทึกข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการตามแผนการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงในระบบฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-บันทึกข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการตามแผนการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงในระบบฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-บันทึกข้อมูลผู้ได้รับการฝึกอบรมในโครงการตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครลงในฐานข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกรอบรมในโครงการตามแผนการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 8,039 คนและได้รับการลงบันทึกข้อมูลในฐานระบบข้อมูล จำนวน 8,039 คน = 8,039 X 100 8,039 คิดเป็นร้อยละ 100 ของความสำเร็จ ในการจัดทำฐานข้อมูล ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนา ทรัพยากรบุคคลของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด