ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50250000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) (08.2) ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
(08.2) ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :15.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่ได้จำนวน 2,480 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่ได้จำนวน 2,480 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 10 เมื่อเทีนบกับปี 2560

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) (08.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
(08.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :15.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ จำนวน 4 ชุมชน 1.ชุมชนประชากร 4 2.ชุมชนบูรพา 18 3.ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ 4.ชุมชนร่วมใจรักษ์คลองเปรมประชากร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด จำนวน...ตัน/วัน เมื่อเทียบกับปี 2560 ติดเป็นร้อยละ...

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(3) (10) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(10) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม2562 ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจตรวจตราจุดเสี่ยงภัยที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมตามโครงการตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต(สายตรวจตู้เขียว)อย่างน้อยวันละ2ครั้ง รวมทั้งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในกับประชาชนที่เดินทางกลับที่พักในเวลากลางคืนและตรวจจุดเสี่ยงภันในพื้นที่เขต พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิดใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ หากพบข้อบกพร่องดำเนินการประสานฝ่ายโยธาเพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม2562 ตรวจสอบพบกล้องวงจรปิดชำรุดจำนวน6ตัวได้รับแจ้งจากฝ่ายโยธาได้รับการแก้ไขแล้วจำนวน2ตัว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจๆตราจุดเสี่ยงภัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายตามโครงการตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต(สายตรวจตู้เขียว)อย่างน้อยวันละ2ครั้ง และตรวจกลางคืนอีกวันละ1ครั้งรวมทั้งให้ความสะดวกและความปลอดภัยกับประชาชนที่เดินทางกลับที่พักในช่วงเวลากลางคืน พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิดว่าได้งานได้ตามปกติหรือไม่หากพบข้อบกพร่อง ได้ประสานฝ่ายโยธาเพื่อแจ้งประสานหน่วยงที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ตรวจสอบพบกล้องวงจรปิดชำรุดจำนวน7ตัว ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขแล้วจำนวน 2ตัว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) (09.1) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอย เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(09.1) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอย เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :24.00

ผลงาน :15.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
12.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอย จำนวน 4 ชุมชน 1.ชุมชนประชากร 4 2.ชุมชนบูรพา 18 3.ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ 4.ชุมชนร่วมใจรักษ์กลางเปรมประชากร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 จำนวน...ครั้ง จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมรณรงค์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 จำนวน ... ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) (09.2) ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางได้รับการจัดการแก้ไข
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(09.2) ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางได้รับการจัดการแก้ไข

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :15.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินสำราจจุดลักลอบทิ้งมูลฝอย จำนวน 3 จุด 1.ริมถนนเทิดราชัน ซอย 9 2.ริมถนนทางเข้าชุมชนปู้เจ้าสมิงพราย 3.ริมถนนสรณคมน์ ซอย 7

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จำนวนจุดที่มีการลักลอบทิ้งขยะในพืิ้นที่เขตดอนเมืองทั้งหมด จำนวน...แห่ง ดำเนินการแก้ไขแล้ว จำนวน...แห่ง (คิดเป็นร้อยละ...)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) (01) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยยาเสพติด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
(01) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยยาเสพติด

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้อาสาสมัครกรุงเทพมหานครป้องกันภัยและยาเสพติดฯ เขตดอนเมือง ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 - จัดประชุม ศป.ปส. เขตดอนเมือง ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดประชุม ศป.ปส. เขตดอนเมือง ครั้งที่ 2/2563 ในเดือนมีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(7) (11) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
(11) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :40.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายการขุดลอกคูนายกิมสาย2ฯ อยู่ระหว่างขายแบบ รายการที่ 2 อยู่ระหว่างจัดทำขอเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รายการที่ 1 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกคู ได้ความยาวประมาณ 720 ม. -รายการที่ 2 ได้ บริษัท 488 จำกัด เป็นผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าสำรวจซอยต่าง ๆ ที่ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(8) (07) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย
ในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
(07) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย
ในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :35.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานในการสำรวจและประชาสัมพันธ์ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่เขตดอนเมืองตามโครงการสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการ และจัดส่งข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งน้ำเสียในพื้นที่เขตทั้งหมดให้สำนักการระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. สำรวจและประชาสัมพันธ์ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่เขตดอนเมือง 2. รวบรวมข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งน้ำเสียในพื้นที่เขตทั้งหมดเพื่อจัดส่งให้สำนักการระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) (12) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
(12) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :87.70


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.88

100 / 100
2
87.70

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

๑. ตรวจประเมินด้านกายภาพของสถานประกอบการอาหาร ๒. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนทางด้านเคมีได้แก่บอแรกซ์ สารฟอร์มาลีน สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค ยาฆ่าแมลง กรดแร่อิสระ โพลาร์ ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) เและตรวจความสะอาดในอาหาร มือของผู้สัมผัสอาหาร ภาชนะอุปกรณ์โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (SI ๒) ๓..ประชาสัมพันธ์ด้านการสุขาภิบาลอาหาร ๔.ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี ๑๔๓ ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1.ตรวจประเมินด้านกายภาพของสถานประกอบการอาหาร ๒. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนทางด้านเคมีได้แก่บอแรกซ์ สารฟอร์มาลีน สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค ยาฆ่าแมลง กรดแร่อิสระ โพลาร์ ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) เและตรวจความสะอาดในอาหาร มือของผู้สัมผัสอาหาร ภาชนะอุปกรณ์โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (SI ๒) 3.ประชาสัมพันธ์ด้านการสุขาภิบาลอาหาร 4..ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี 265 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(10) (13) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
(13) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :10.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประสานฝ่ายโยธา, ฝ่ายเทศกิจ ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ค้าและวินมอเตอร์ไซด์ บริเวณที่จะดำเนินการปรับภูมิทัศน์ให้ออกจากพื้นที่ เพื่อสำนักงานเขตจะได้เข้าเตรียมพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณ...

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(11) (02) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
(02) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

.) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองกรุงเทพมหานคร…..คืบหน้า 10 %....ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนเพื่อจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองกรุงเทพมหานคร….......ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องกำแพงเพชร สำนักงานเขตดอนเมือง เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่ออนุมัติขอเบิกฯ ........ความคืบหน้า 60 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(12) (03) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบริหารการเงินและการวางแผนทางการเงิน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
(03) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบริหารการเงินและการวางแผนทางการเงิน

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :16.00

ผลงาน :5.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง....คืบหน้า 10 %..... ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมฯ 2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ....คืบหน้า 10 %..... ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 ได้จัดการขายสินค้าราคาถูก ในวันที่ 31 ต.ค., 28 พ.ย., 26 ธ.ค. 2562 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง....คืบหน้า 10 %..... ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมฯ 2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ....คืบหน้า 10 %..... ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 ได้จัดการขายสินค้าราคาถูก ในวันที่ 31 ต.ค., 28 พ.ย., 26 ธ.ค. 2562 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง -1.) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง............ได้ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ตามโครงการฯ ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ออกรณรงค์ฯ ณ ชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน, ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนประชาอุทิศม่วงมณีร่วมใจ, ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนสวนฝรั่ง และเนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติจึงจะดำเนินการออกรณรงค์อีก 13 ชุมชน ตามปกติต่อไป..............ความคืบหน้า 40 % 2.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน...........ได้ดำเนินการขายสินค้าราถูกในวันที่ 26 ธันวาคม 2562, วันที่ 30 มกราคม 2563 และวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว และเนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเข้าสถานการณ์ปกติจึงจะดำเนินการจัดงานตาม โครงการต่อไป...............ความคืบหน้า 40 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) (04) ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
(04) ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.)ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้.....คืบหน้า 10 %..... ในเดือน ต.ค. 62 ประสานวิทยากรเพื่อดำเนินการจัด กิจกรรมตามแผนงานโครงการ , ในเดือน พ.ย. 62 เตรียมเอกสารเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน, ในเดือน ธ.ค.62 ได้จัดการฝึกอบรมวิชาชีพฯ ตามโครงการ ในวันที่ 14,15,21,22 ธันวาคม 2562 จัดกิจกรรม ณ สำนักงานเขตดอนเมือง อบรมทั้ง 4 วิชา ในวันเสาร์-อาทิตย์ ในเวลา 09.00 น.ถึง15.00 น.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1.) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้.................. ได้จัดการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ระยะสั้นตามโครงการฯ ระหว่างเดือน ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 โดยะเปิดสอน 4 วิชา ดังนี้ 1.ต้นไม้มงคล 2.งานผ้าควิลท์ 3.ร้อยลูกปัด 4.ของชำร่วยประยุกต์ศิลป์ ได้จัดการฝึกอบรมเสร็จสิ้นในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสรงประภา สำนักงานเขต ดอนเมือง เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิก เพื่อให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบ...............ความคืบหน้า 75 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(14) (14) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(14) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :20.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เเจ้งเเนวทางการดำเนินการให้โรงเรียนรับทราบเเล้ว กำหนดการสอบ o-net วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างรอผลคะเเนนการสอบจากสำนักการศึกษา เบื้องต้นมีการเเจ้งเรื่องรร.ที่มีคะเเนนสอบสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา 4 โรงเรียน ได้เเก่ รร.บำรุงรวิวรรณวิทยา รร.ประชาอุทิศ รร.พหลโยธิน รร.วัดดอนเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(15) (05) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
(05) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรม

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.)ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย....คืบหน้า 10 %..... ในเดือน ต.ค. –พ.ย. 62 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติปี62 ในวันที่ 4 ธ.ค. 62 ณ สำนักงานเขตดอนเมืองมีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9 และมอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1.)ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย............ตามที่ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ปีใหม่วิถีไทย 2563 ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน 2563 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง นั้น แต่เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายจึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัด กิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อ สาธารณชนโดยรวมต่อการระบาดของโรค จึงของดการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ ...............ความคืบหน้า 20 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(16) (15) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
(15) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :40.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

22/10/63 :ดำเนินการขออนุมัติโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และดำเนินการให้บริการแก่ผุ้มายื่นขอรับบริการจำนวน 96 หลังคาเรือน 21/11/62 ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักผังเมืองกำหนด จำนวน 39 หลังคาเรือน ลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักผังเมืองกำหนด จำนวน 39 หลังคาเรือน 18/12/62 ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักผังเมืองกำหนด จำนวน 147 หลังคาเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

28/02/63 ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักผังเมืองกำหนด จำนวน 35 หลังคาเรือน 20/3/2563 : ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักผังเมืองกำหนด จำนวน 60 หลังคาเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(17) (06) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
(06) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :6.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริหารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรคืบหน้า.......10 %..... ในเดือน ต.ค. – ธ.ค. 62 จัดการประชุม ณ ชุมชนปิ่นเจริญ 1 ได้จัดการประชุม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 ต.ค. 62, ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 พ.ย. 62, และ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 20 ธ.ค. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1.) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริหารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร.......ในระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 ได้จัดการประชุม ณ ที่ทำการชุมชนปิ่นเจริญ 1 ดังนี้ -จัดประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว -จัดประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว -จัดประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว -จัดประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ......ความคืบหน้า 40 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(18) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :10.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการได้ร้อยละ 10

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการได้เฉลี่ย ร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(19) (16.1) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(16.1) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :15.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-สรุปผลการจัดเก็บรายภาษี 3 ประเภท รายไตรมาสที่ 2 ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยอดประเมินสะสม 1,113 ราย เงิน 58,599,220.97 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 1,050 ราย เงิน 40,738,496.57 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ ยอดประเมินสะสม 1,670 ราย เงิน 997,259.08 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 1,684 ราย เงิน 1,009,603.48 ภาษีป้าย ยอดประเมินสะสม 1,347 ราย เงิน 7,912,306.25 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 1,217 ราย เงิน 6,867,242.12 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุปผลการจัดเก็บรายภาษี 3 ประเภท รายไตรมาสที่ 2 ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยอดประเมินสะสม 1,113 ราย เงิน 58,599,220.97 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 1,050 ราย เงิน 40,738,496.57 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ ยอดประเมินสะสม 1,670 ราย เงิน 997,259.08 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 1,684 ราย เงิน 1,009,603.48 ภาษีป้าย ยอดประเมินสะสม 1,347 ราย เงิน 7,912,306.25 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 1,217 ราย เงิน 6,867,242.12 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) (16.2) ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(16.2) ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :60.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-สรุปผลการจัดเก็บรายภาษี 3 ประเภท รายไตรมาสที่ 2 ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยอดประเมินสะสม 1,113 ราย เงิน 58,599,220.97 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 1,050 ราย เงิน 40,738,496.57 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ ยอดประเมินสะสม 1,670 ราย เงิน 997,259.08 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 1,684 ราย เงิน 1,009,603.48 ภาษีป้าย ยอดประเมินสะสม 1,347 ราย เงิน 7,912,306.25 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 1,217 ราย เงิน 6,867,242.12 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สรุปผลการจัดเก็บรายภาษี 3 ประเภท รายไตรมาสที่ 2 ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยอดประเมินสะสม 1,113 ราย เงิน 58,599,220.97 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 1,050 ราย เงิน 40,738,496.57 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ ยอดประเมินสะสม 1,670 ราย เงิน 997,259.08 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 1,684 ราย เงิน 1,009,603.48 ภาษีป้าย ยอดประเมินสะสม 1,347 ราย เงิน 7,912,306.25 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 1,217 ราย เงิน 6,867,242.12 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **