ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50250000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.40

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
9.60

100 / 100
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 2. โครงการการคัดแยกขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่เขตดอนเมือง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 จำนวน 917.5 ตัน 3. โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกิ่งไม้ใบไม้ ผัก ผลไม้ ที่บดย่อยนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตดอนเมือง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 จำนวน 484 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 2. โครงการการคัดแยกขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่เขตดอนเมือง ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 จำนวน 1,362 ตัน 3. โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกิ่งไม้ใบไม้ ผัก ผลไม้ ที่บดย่อยนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตดอนเมือง ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 จำนวน 749 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 2. โครงการการคัดแยกขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่เขตดอนเมือง ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 จำนวน 1,505 ตัน 3. โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกิ่งไม้ใบไม้ ผัก ผลไม้ ที่บดย่อยนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตดอนเมือง ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 จำนวน 735 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 2. โครงการการคัดแยกขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่เขตดอนเมือง ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 จำนวน 2,999 ตัน 3. โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกิ่งไม้ใบไม้ ผัก ผลไม้ ที่บดย่อยนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตดอนเมือง ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 จำนวน 1,277 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับ พ.ศ. 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับ พ.ศ. 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.50

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเก็บขยะอันตรายได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 จำนวน 2,640 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเก็บขยะอันตรายได้ ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 จำนวน 3,350 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดเก็บขยะอันตรายได้ ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 จำนวน 5,040 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดเก็บขยะอันตรายได้ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 จำนวน 14,290 กิโลกรัม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) ร้อยละของมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ. 2560
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ. 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :10.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
8.00

100 / 100
4
10.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการ รณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม (CBM) ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 2. โครงการ ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 - ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากฯ เป็นเงิน 18,678 บาท 3. โครงการ คัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อทำกระเบื้องบริจาคมูลนิธิเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 - คัดแยกและรวบรวมบริจาคได้จำนวน 1,300 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการ รณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม (CBM) ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 2. โครงการ ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 - ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากฯ เป็นเงิน 21,267 บาท 3. โครงการ คัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อทำกระเบื้องบริจาคมูลนิธิเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 - คัดแยกและรวบรวมบริจาคได้จำนวน 2,802 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการ รณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม (CBM) ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 2. โครงการ ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 - ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากฯ เป็นเงิน 21,267 บาท 3. โครงการ คัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อทำกระเบื้องบริจาคมูลนิธิเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 - คัดแยกและรวบรวมบริจาคได้จำนวน 1,215 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. โครงการ รณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม (CBM) ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 2. โครงการ ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 - ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากฯ เป็นเงิน 28,356 บาท 3. โครงการ คัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อทำกระเบื้องบริจาคมูลนิธิเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 - คัดแยกและรวบรวมบริจาคได้จำนวน 2,904 กิโลกรัม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(4) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยและตู้เขียวในพื้นที่ทั้งกลางวันและกลางคืนวันละ 3 ครั้ง จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนนวันละ 2 เวลา กวดขันมิให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า และรายงานผลปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ทั้งกลางวันและกลางคืน ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยง จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนนช่วงเวลาเช้าและเย็นหลังเลิกเรียน กวดขันมิให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลากลางคืนตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดคำสั่งมอบหมายหน้าที่สายตรวจตรวจจุดเสี่ยงภัยที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ในช่วงเวลากลางวันๆละ 2ครั้ง และเจ้าหน้าที่ชุดกลางคืนวันละ1ครั้ง ตามโครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยฯ และโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ และตรวจสอบสภาพกล้องcctv หากพบบกพร่องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข และจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนน บริเวณหน้าโรงเรียน 2 แห่ง รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัย วันละ3ครั้งต่อจุด (รวมเจ้าหน้าที่ชุดกลางคืน) ให้บริการกับประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลากลางคืน เช่น พาเดินข้ามสะพานลอยหรือยืนรอรถบริเวณป้ายรถเมล์ที่เปลี่ยว ตรวจสอบกล้องวงจรปิด หากพบข้อบกพร่องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนและอาสาพาน้องข้ามถนน ทุกโครงการมีการรายงานการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นและทุกสิ้นเดือนมีการรายงานสำนักเทศกิจ การดำเนินการทุกโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสร็จสิ้นและเป็นไปตามเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ

หน่วยนับ :แผน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แผน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการจัดทำแผนส่งให้สำนักการโยธา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการจัดทำแผนส่งให้สำนักการโยธา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดทำแผนส่งให้สำนักการโยธา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดทำแผนส่งให้สำนักการโยธา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
67.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการส่งแผนให้กับสำนักการโยธา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 -ประกาศแผนขึ้นเว็ปไซด์ของหน่วยงาน พฤศจิกายน 2561 การไฟฟ้าดำเนินการแจ้งรายการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ธันวาคม 2561 การไฟฟ้าแจ้งผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 32,061.16 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าฯ 3 บริเวณ ใช้งบประมาณ 82,510.-บาท -ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าฯ 3 บริเวณ ใช้งบประมาณ 32,064.16 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รายการที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหน้าบ้านเลขที่ 41/199 ซอยวัดเวฬุวนาราม 9 แยก 1 เป็นเงิน 9,870.-บาท รายการที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยโกสุมรวมใจ 42 เป็นเงิน 65,220.-บาท 3.ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 51 ซ.ช่างอากาศอุทิศ 8 แยก 2 เป็นเงิน 7,420.-บาท รายการที่ 4 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณแยกวัดไผ่เขียวตั้งแต่ซอยวัดเวฬุวนาราม 38 ถึงแยกวัดไผ่เขียว เป็นเงิน 83,930.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4 รายการ 166,440.-บาท ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมด 3 รายการ เป็นเงิน 241,219.07 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 30 ดวง -ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธาระ จำนวน 620 ดวง บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยยาเสพติด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยยาเสพติด

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกรองได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เขตดอนเมือง เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น 2 สำนักงานเขตดอนเมือง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 129 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายปกรองได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เขตดอนเมือง เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น 2 สำนักงานเขตดอนเมือง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 129 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายปกรองได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เขตดอนเมือง เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น 2 สำนักงานเขตดอนเมือง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 129 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ฝ่ายปกรองได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เขตดอนเมือง เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น 2 สำนักงานเขตดอนเมือง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 129 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 24/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการ ขออนุมัติโครงการ เตรียมข้อมูล / 26/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนปฎิบัติงาน / 24/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมเอกสารขออนุมัติเงินประจำงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-23/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ / 22/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเสนอคำสั่งคณะทำงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามและจัดเตรียมเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด 22/3/2562 : ดำเนินการเสนอคำสั่งคณะทำงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามและจัดเตรียมเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างจัดอบรมการปฏิบัติตามกฎหมายให้กับผู้จำหน่ายยาสูบในพื้นที่เขตดอนเมือง ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดอบรมการปฏิบัติตามกฎหมายให้กับผู้จำหน่ายยาสูบในพื้นที่เขตดอนเมือง ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(9) ร้อยละความสำเร็จในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชน์
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ร้อยละความสำเร็จในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชน์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตุลาคม 2561 ประกาศแผนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 พฤศจิกายน 2561 ประกาศหาผู้รับจ้าง จำนวน 2 รายการ 1.ซ่อมแซมทางเท้าถนนเชิดวุฒากาศหน้าหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 347,900.-บาท 2.ซ่อมแซมซอยโกสุมรวมใจ1 แยก 1และซอยโกสุมรวมใจ 11 แยก 3 งบประมาณ 378,000.-บาท ธันวาคม 2561 ได้ตัวผู้รับจ้างทั้ง 2 รายการ รายการที่ 1 บริษัท รวิพัฒน์ฯ งบประมาณ 347,823.-บาท โดยวิธีเจาะจง รายการที่ 2 บริษัท ภัทวุฒิฯ งบประมาณ 377,220.-บาท โดยวิธีเจาะจง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รายการที่ 1 - 2 ได้ดำเนินการเบิกเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว -รายการที่ 3 ซ่อมแซมแยกซอยโกสุมรวมใจ 35 แยก 2 งบประมาณการจ้าง 456,957.-บาท ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง -รายการที่ 4 ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยประชาอุทิศ7และซ่อมแซมบ่อพักขอบบ่อพร้อมฝาบ่อถนนวัดเวฬุวนาราม งบประมาณจ้าง 347,849.-บาท ลงนามสัญญาจ้าง และผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้าง -รายการที่ 5 จ้างเหมาซ่อมแซมโรงเรียนในพื้นที่เขตดอนเมือง จำนวน 2 แห่ง งบประมาณจ้าง 297,433.-บาท ลงนามสัญญาจ้างแล้ว และผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้าง -รายการที่ 6 ซ่อมแซมซอยเปรมประชาซอย 2 งบประมาณจ้าง 467,976.-บาท ลงนามสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง -รายการที่ 7 ซ่อมแซมซอยสรณคมน์ 24 งบประมาณจ้าง 304,375.-บาท ลงนามสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง งบประาณประจปี 2562 1.ปรับปรุงซอยเทิดราชัน 3 และซอยเทิดราชัน 5 วงเงินจ้าง 8,873,308.-บาท ลงนามสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้าง 2.ปรับปรุงซอยโกสุมรวมใจ43แยก 17,18,19,20,21,22 ลงนามสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้าง 3.ปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 33 แยก 1 และแยก 2 วงเงินจ้าง 2,886,880.-บาท ลงนามสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้าง 4.ปรับปรุงซอยแยกซอยสรณคมน์ 20 วงเงินจ้าง 2,481,920.-บาท ลงนามสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้าง 5.ปรับปรุงซอยโกสุมรวมใจ 43แยก7 ช่วงปลายถึงสุดระยะที่กำหนดและซอยหลักสี่แลนด์ ซอย 1 วงเงินจ้าง 3,189,450.-บาท เร่งรัดผู้รับจ้างวางค้ำประกันสัญญาจ้าง 6.ปรับปรุงซอยนาวงประชาพัฒนา17และซอยหน้าหมุ่บ้านปิ่นเจริญโครงการ 4 วงเงินจ้าง 4,298,860.-บาทลงนามสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้าง 7.ปรับปรุงถนนเลียบคลองประปาจากซอยนาวงประชาพัฒนา 1 ถึง ซอยนาวงประชาพัฒนา 9 วงเงินจ้าง 2,057,555.-บาท ลงนามสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้าง 8.ปรับปรุงซอยสรงประภา 4 อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รายการที่ 1 โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน งบประมาณที่ได้รับ 3,000,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 2,985,320 บาท ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายการที่ 2 โครงการปรับปรุงซอยโกสุมรวมใจ 43 แยก 7 ช่วงปลาย ถึงสุดระยะที่กำหนดและซอยหลักสี่แลนด์ ซอย 1 วงเงินจ้าง 3,189,450.-บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง ขุดวางท่อระบายน้ำ และดำเนินการร่วมกับการประปารื้อย้ายแนวท่อประปา รายการที่ 3 โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยสรณคมน์ 20 วงเงินจ้าง 2,481,920.-บาท ผู้รับจ้างดำเนินการลงหินคลุกถนน รายการที่ 4 โครงการปรับปรุงซอยเทิดราชัน 3 และซอยเทิดราชัน 5 วงเงินจ้าง 8,873,308.-บาท ผู้รับจ้างดำเนินการขุวางท่อระบายน้ำ รายการที่ 5 โครงการปรับปรุงซอยโกสุมรวมใจ 43 แยก 17,18,19,20,21,22 วงเงินจ้าง 9,148,830 บาท ผู้รับจ้างดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำ โดยร่วมกับการประปารื้อย้ายแนวท่อประปา รายการที่ 6 โครงการปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 33 แยก 1 และแยก 2 วงเงินจ้าง 2,886,880.-บาท ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายการที่ 7 โครงการปรับปรุงซอยนาวงประชาพัฒนา17และซอยหน้าหมุ่บ้านปิ่นเจริญโครงการ 4 วงเงินจ้าง 4,298,860.-บาทผู้รับจ้างดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำ โดยร่วมกับการประปารื้อย้ายแนวท่อประปา รายการที่ 8 โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองประปาจากซอยนาวงประชาพัฒนา 1 ถึง ซอยนาวงประชาพัฒนา 9 วงเงินจ้าง 2,057,555.-บาท ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายการที่ 9 โครงการปรับปรุงซอยสรงประภา 4 และซอยแยก 1, 2 ได้ตัวผู้รับจ้าง วงเงินจ้าง 4,973,725 บาท ผู้รับจ้างขุดวางท่อระบายน้ำ โดยร่วมกับการประปารื้อย้ายแนวท่อประปา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้ดำเนินการปรับปรุงถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ งบประมาณ 3,000,000 บาทแล้วเสร็จ -ได้ดำเนินการปรับปรุงถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ตามงบประมาณที่ได้รับในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562 จำนวน 9 รายการ เสร็จสิ้นตามที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(10) จำนวนครั้งของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
จำนวนครั้งของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :7.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.50

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
7.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน อปพร.เขตดอนเมือง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นเงินจำนวน 26,600.- บาท และเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับศูนย์ อปพร. เขตดอนเมือง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 จำนาน 5,000.- บาท เดือนพฤศจิกายน 2561 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย 2.โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ฝ่ายปกครองได้ได้ประสานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัย เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน อปพร.เขตดอนเมือง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือนมกราคม 2562 เป็นเงินจำนวน 45,800.- บาท และเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับศูนย์ อปพร. เขตดอนเมือง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงินจำนวน 25,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,800.- บาท 2.โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ฝ่ายปกครองได้ได้ประสานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัย เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

(1) เบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร. และค่าวัสดุ เป็นประจำทุกเดือน (2) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัย เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการฝึกซ้อมป้องกันแลบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณากร จำนวน 7 ครั้ง ดังนี้ ฝึกซ้อมตามมแผนปฏิบัติการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 1.สำนักงานเขตดอนเมือง วันที่ 23 พ.ย. 61 เข้าร่วมสังเกตุการณ์และฝึกซ้อม 2.โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ วันที่ 27 มี.ค. 62 3.โรงเรียนธนินทรวิทยา วันที่ 11 มิ.ย. 62 4.โรงเรียนอนุบาลธนินทรวิทยา วันที่ 27 มิ.ย. 62 5.บริษัท การเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วันที่ 28 มิ.ย. 62 6.สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) วันที่ 23 ส.ค. 62 7.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ 23 ส.ค. 62

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(11) ร้อยละของอาคารสาธารณะกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในอาคารสาธารณะ (Clean and Green Standard )
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละของอาคารสาธารณะกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในอาคารสาธารณะ (Clean and Green Standard )

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 25/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ / 26/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำแผนการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตดอนเมือง 2. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือการปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ครั้ง / 24/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือการปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่ง แวดล้อม จำนวน 5 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือการปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - 22 มีนาคม 2562 จำนวน 35 ครั้ง เป็นเงิน 61,800.-บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อออกปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 12 ครั้ง - เบิกจ่ายค่าตองแทนเดือนมีนาคม - เมษายน 2562 เป็นเงิน 15,300 .บาท -จัดประชุมและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ให้ทราบเกี่ยวกับปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อออกปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 12 ครั้ง - เบิกจ่ายค่าตองแทนเดือนมีนาคม - เมษายน 2562 เป็นเงิน 15,300 .บาท -จัดประชุมและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ให้ทราบเกี่ยวกับปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
93.95

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 25/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการ ได้รับการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว 1. ตรวจประเมินด้านกายภาพของสถานประกอบการร้านอาหาร 27 ราย สถานที่สะสมอาหาร 14 ราย ตลาด 6 แห่ง 2. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนทางด้านเคมี ได้แก่ บอแรกซ์ สารฟอร์มาลีน สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค ยาฆ่าแมลง กรดแร่อิสระ ไอโอเดท โพลาร์ โดยใช้ดชุดทดสอบเบื้องต้น รวมทั้งตรวจความสะอาดในอาหาร มือของผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใช้น้ำยา SI2 เพื่อหาสารปนเปื้อนทางด้านจุลชีววิทยา จำนวน 653 ตัวอย่าง 3. ประชาสัมพันธ์เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร / 26/11/2561 : 1. ตรวจประเมินด้านกายภาพของสถานประกอบการร้านอาหาร 20 ราย สถานที่สะสมอาหาร 1 ราย ตลาด 4 แห่ง โรงเรียน 2 แห่ง 2. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนทางด้านเคมี ได้แก่ บอแรกซ์ สารฟอร์มาลีน สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค ยาฆ่าแมลง กรดแร่อิสระ ไอโอเดท โพลาร์ โดยใช้ดชุดทดสอบเบื้องต้น รวมทั้งตรวจความสะอาดในอาหาร มือของผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใช้น้ำยา SI2 เพื่อหาสารปนเปื้อนทางด้านจุลชีววิทยา จำนวน 498 ตัวอย่าง 3. ประชาสัมพันธ์เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร / 21/12/2561 : 1. ตรวจประเมินด้านกายภาพของสถานประกอบการร้านอาหาร 20 ราย สถานที่สะสมอาหาร 1 ราย ตลาด 4 แห่ง โรงเรียน 14 แห่ง 2. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนทางด้านเคมี ได้แก่ บอแรกซ์ สารฟอร์มาลีน สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค ยาฆ่าแมลง กรดแร่อิสระ ไอโอเดท โพลาร์ โดยใช้ดชุดทดสอบเบื้องต้น รวมทั้งตรวจความสะอาดในอาหาร มือของผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใช้น้ำยา SI2 เพื่อหาสารปนเปื้อนทางด้านจุลชีววิทยา จำนวน 498 ตัวอย่าง 3. ประชาสัมพันธ์เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

.- ประชาสัมพันธ์เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร -. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของรุงเทพมหานครระดับดี จำนวน 264 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ประชาสัมพันธ์เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร -. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของรุงเทพมหานครระดับดี จำนวน 275 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-- ประชาสัมพันธ์เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร -. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของรุงเทพมหานครระดับดี จำนวน 275 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(13) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 - ส่งหนังสือขอใช้พื้นที่แขวงการทาง อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ถนนพหลโยธินช่วงกม.25 - แยกลำลูกกา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 - รายงานขอซื้อต้นไม้วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและรักษาต้นไม้ตามโครงการฯ - ขออนุมัติสั่งซื้อต้นไม้วัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการวัสดุรักษาฯ - เตรียมพื้นที่ในการปลูกบริเวณเกาะกลางถนนพหลโยธิน - ประกาศผู้ชนะ/ต่อรองราคา - รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อ - เตรียมพื้นที่และปรับสภาพดินใส่ปุ๋ยอินทรีย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 - ส่งรายการต้นไม้และวัสดุปลูกแล้ว - ปรับทรายปูหญ้า บริเวณไหล่ทางถนนพหลฯ - ปลูกต้นไทรเกาหลี ชาฮกเกี้ยง คริสติน่า บริเวณเกาะกลางถนนพหลฯ - จัดซื้อต้นไม้วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา บำรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นเงิน 453,050 บาท - ตรวจรับพัสดุ - ดำเนินการปลูกไม้ประดับเกาะกลาง - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการปลูกและบำรุงรักษา เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 - ส่งรายการต้นไม้และวัสดุปลูกแล้ว - ปรับทรายปูหญ้า บริเวณไหล่ทางถนนพหลฯ - ปลูกต้นไทรเกาหลี ชาฮกเกี้ยง คริสติน่า บริเวณเกาะกลางถนนพหลฯ - จัดซื้อต้นไม้วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา บำรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นเงิน 453,050 บาท - ตรวจรับพัสดุ - ดำเนินการปลูกไม้ประดับเกาะกลาง - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการปลูกและบำรุงรักษา เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(14) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการ ดังนี้ 1.จัดเตรียมโครงการการออกแบบและจัดทำรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อเสนอขออนุมัติผู้บริหาร 2.ประสานฝ่ายโยธาพิจารณาออกแบบปรุงจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ 3.ประสานสำนักยุทธศาสตร์ฯ เรื่องนิยามตัวชี้วัดและประสานฝ่ายโยธาเกี่ยวกับรายละเอียดการออกแบบปรับปรุงอาคารฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายโยธาได้สำรวจรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการและฝ่ายปกครองได้จัดส่งรายงานให้สำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายโยธาได้สำรวจรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ (ตามแบบ Check list) และฝ่ายปกครองได้จัดส่งรายงานให้สำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ฝ่ายปกครองจัดทำรายงานผลการสำรวจและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ส่งให้สำนักการโยธา ภายในวันที่ 16 ก.ย. 62

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุและคนพิการที่ใช้บริการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุและคนพิการที่ใช้บริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

25/10/61 ได้รับการอนุมัติโครงการเพิ่มช่องทางเร่งด่วน และบริการพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและพระภิกษุสามเณร พร้อมทั้งดำเนินการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและพระภิกษุสามเณรที่มาติดต่อขอรับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตดอนเมือง 21/1/2562 : ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน ณ ช่องทางบริการพิเศษให้กับประชาชนทั่วไปกลุ่มเฉพาะ ประเภทผู้สูงอายุ ผู้พิการ และพระภิกษุสามเณร มีสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมในการนั่งคอยเป็นเวลานาน หรือมีสภาวะบุคคลที่ไม่สามารถนั่งปะปนไปกับบุคคลทั่วไปได้ และบริการช่องทางเร่งด่วนบริการแก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการรับบริการโดยใช้เวลาน้อยและเร่งด่วน ระหว่างเดือน ธันวาคม 2561 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ จากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 52 ราย ดังนี้ พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 64 พอใจมาก ร้อยละ 35 ปานกลาง ร้อยละ 1 พอใจน้อย ร้อยละ 0 และพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 0 ค่าเฉลี่ยสถิติ 4.11 ไม่มีเรื่องร้องเรียน ระยะเวลาดำเนินการเร่งด่วน เฉลี่ย 4 นาที 10 วินาที / ราย เป็นไปตามเป้าหมาย 21/2/2562 : ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน ณ ช่องทางบริการพิเศษให้กับประชาชนทั่วไปกลุ่มเฉพาะ ประเภทผู้สูงอายุ ผู้พิการ และพระภิกษุสามเณร มีสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมในการนั่งคอยเป็นเวลานาน หรือมีสภาวะบุคคลที่ไม่สามารถนั่งปะปนไปกับบุคคลทั่วไปได้ และบริการช่องทางเร่งด่วนบริการแก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการรับบริการโดยใช้เวลาน้อยและเร่งด่วน ระหว่างเดือน มกราคม 2562 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ จากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 48 ราย ดังนี้ พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 52 พอใจมาก ร้อยละ 43 ปานกลาง ร้อยละ 1 พอใจน้อย ร้อยละ 5 และพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 0 ค่าเฉลี่ยสถิติ 4.29 ไม่มีเรื่องร้องเรียน ระยะเวลาดำเนินการเร่งด่วน เฉลี่ย 4 นาที / ราย เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

22/3/2562 : ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน ณ ช่องทางบริการพิเศษให้กับประชาชนทั่วไปกลุ่มเฉพาะ ประเภทผู้สูงอายุ ผู้พิการ และพระภิกษุสามเณร มีสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมในการนั่งคอยเป็นเวลานาน หรือมีสภาวะบุคคลที่ไม่สามารถนั่งปะปนไปกับบุคคลทั่วไปได้ และบริการช่องทางเร่งด่วนบริการแก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการรับบริการโดยใช้เวลาน้อยและเร่งด่วน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ จากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 25 ราย ดังนี้ พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 45 พอใจมาก ร้อยละ 47 ปานกลาง ร้อยละ 8 พอใจน้อย ร้อยละ 5 และพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 0 ค่าเฉลี่ยสถิติ 3.91 ไม่มีเรื่องร้องเรียน ระยะเวลาดำเนินการเร่งด่วน เฉลี่ย 3 นาที 23 วินาที / ราย เป็นไปตามเป้าหมาย 22/4/2562 : ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน ณ ช่องทางบริการพิเศษให้กับประชาชนทั่วไปกลุ่มเฉพาะ ประเภทผู้สูงอายุ ผู้พิการ และพระภิกษุสามเณร มีสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมในการนั่งคอยเป็นเวลานาน หรือมีสภาวะบุคคลที่ไม่สามารถนั่งปะปนไปกับบุคคลทั่วไปได้ และบริการช่องทางเร่งด่วนบริการแก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการรับบริการโดยใช้เวลาน้อยและเร่งด่วน ระหว่างเดือน เมษายน 2562 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ จากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 39ราย ดังนี้ พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 34 พอใจมาก ร้อยละ 60 ปานกลาง ร้อยละ 6 พอใจน้อย ร้อยละ 0และพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 0 ค่าเฉลี่ยสถิติ 3.94 ไม่มีเรื่องร้องเรียน ระยะเวลาดำเนินการเร่งด่วน เฉลี่ย 3 นาที 40 วินาที / ราย เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

23/5/2562 : ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน ณ ช่องทางบริการพิเศษให้กับประชาชนทั่วไปกลุ่มเฉพาะ ประเภทผู้สูงอายุ ผู้พิการ และพระภิกษุสามเณร มีสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมในการนั่งคอยเป็นเวลานาน หรือมีสภาวะบุคคลที่ไม่สามารถนั่งปะปนไปกับบุคคลทั่วไปได้ และบริการช่องทางเร่งด่วนบริการแก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการรับบริการโดยใช้เวลาน้อยและเร่งด่วน ระหว่างเดือน เมษายน 2562 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ จากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 43ราย ดังนี้ พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 56 พอใจมาก ร้อยละ 43 ปานกลาง ร้อยละ 1 พอใจน้อย ร้อยละ 0และพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 0 ค่าเฉลี่ยสถิติ 4.26 ไม่มีเรื่องร้องเรียน ระยะเวลาดำเนินการเร่งด่วน เฉลี่ย 4 นาที 26 วินาที / ราย เป็นไปตามเป้าหมาย 19/6/2562 : ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน ณ ช่องทางบริการพิเศษให้กับประชาชนทั่วไปกลุ่มเฉพาะ ประเภทผู้สูงอายุ ผู้พิการ และพระภิกษุสามเณร มีสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมในการนั่งคอยเป็นเวลานาน หรือมีสภาวะบุคคลที่ไม่สามารถนั่งปะปนไปกับบุคคลทั่วไปได้ และบริการช่องทางเร่งด่วนบริการแก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการรับบริการโดยใช้เวลาน้อยและเร่งด่วน ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2562 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ จากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 49ราย ดังนี้ พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 55 พอใจมาก ร้อยละ 44 ปานกลาง ร้อยละ 1 พอใจน้อย ร้อยละ 0และพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 0 ค่าเฉลี่ยสถิติ 3.93 ไม่มีเรื่องร้องเรียน ระยะเวลาดำเนินการเร่งด่วน เฉลี่ย 4 นาที 6 วินาที / ราย เป็นไปตามเป้าหมาย 22/7/2562ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน ณ ช่องทางบริการพิเศษให้กับประชาชนทั่วไปกลุ่มเฉพาะ ประเภทผู้สูงอายุ ผู้พิการ และพระภิกษุสามเณร มีสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมในการนั่งคอยเป็นเวลานาน หรือมีสภาวะบุคคลที่ไม่สามารถนั่งปะปนไปกับบุคคลทั่วไปได้ และบริการช่องทางเร่งด่วนบริการแก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการรับบริการโดยใช้เวลาน้อยและเร่งด่วน ระหว่างเดือน มิถุนายน 2562 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ จากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 52ราย ดังนี้ พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 40 พอใจมาก ร้อยละ 50ปานกลาง ร้อยละ 10 พอใจน้อย ร้อยละ 0และพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 0 ค่าเฉลี่ยสถิติ 3.75 ไม่มีเรื่องร้องเรียน ระยะเวลาดำเนินการเร่งด่วน เฉลี่ย 4 นาที 8 วินาที / ราย เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

21/8/2562 : ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน ณ ช่องทางบริการพิเศษให้กับประชาชนทั่วไปกลุ่มเฉพาะ ประเภทผู้สูงอายุ ผู้พิการ และพระภิกษุสามเณร มีสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมในการนั่งคอยเป็นเวลานาน หรือมีสภาวะบุคคลที่ไม่สามารถนั่งปะปนไปกับบุคคลทั่วไปได้ และบริการช่องทางเร่งด่วนบริการแก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการรับบริการโดยใช้เวลาน้อยและเร่งด่วน ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2562 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ จากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 70ราย ดังนี้ พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 51 พอใจมาก ร้อยละ 44ปานกลาง ร้อยละ4 พอใจน้อย ร้อยละ 0และพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ1 ค่าเฉลี่ยสถิติ 4.05 ไม่มีเรื่องร้องเรียน ระยะเวลาดำเนินการเร่งด่วน เฉลี่ย 4 นาที 5 วินาที / ราย เป็นไปตามเป้าหมาย 13/9/2562 : ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน ณ ช่องทางบริการพิเศษให้กับประชาชนทั่วไปกลุ่มเฉพาะ ประเภทผู้สูงอายุ ผู้พิการ และพระภิกษุสามเณร มีสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมในการนั่งคอยเป็นเวลานาน หรือมีสภาวะบุคคลที่ไม่สามารถนั่งปะปนไปกับบุคคลทั่วไปได้ และบริการช่องทางเร่งด่วนบริการแก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการรับบริการโดยใช้เวลาน้อยและเร่งด่วน ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2562 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ จากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 55ราย ดังนี้ พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 35 พอใจมาก ร้อยละ 48ปานกลาง ร้อยละ16 พอใจน้อย ร้อยละ 1และพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ0 ค่าเฉลี่ยสถิติ 3.57 ไม่มีเรื่องร้องเรียน ระยะเวลาดำเนินการเร่งด่วน เฉลี่ย 4 นาที 32 วินาที / ราย เป็นไปตามเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(16) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :91.83

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
75.00

100 / 100
2
78.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
91.83

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.) โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ....คืบหน้า 10%....ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 เรียบร้อยแล้ว และตั้งเบิกเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 เพื่อส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ 2.) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน.......คืบหน้า 10% ได้ลงหน่วยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนฯ ในเดือนธันวาคม 61 ได้จัดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชน บูรพา7, ชุมชนบุญมาก, ชุมชนโกสุมรวมใจ1, ชุมชนโกสุมรวมใจ2 3.) โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม.....คืบหน้า 10%.. ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 เรียบร้อยแล้ว และตั้งเบิกเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 เพื่อส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ 4.) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองกรุงเทพมหานคร…..คืบหน้า 60 %.....ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมคัดเลือกและ แสดงภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตดอนเมืองตามโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสองของกทม. จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง 5.) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน....คืบหน้า 10 %.....ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์เพื่อ ใช้ในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 6.) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา.....คืบหน้า 10 %.....ได้จ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ลานกีฬาฯ ประจำเดือน เรียบร้อยแล้ว และตั้งเบิกเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 เพื่อ 7.) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย......คืบหน้า 10 %.....ได้รวบรวมเอกสารตั้งเบิกจ่ายค่าวิทยากร ประจำเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 เพื่อส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ 8.) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ......คืบหน้า 10 %.....ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 และตั้งเบิกเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 เพื่อส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ และในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ได้จัดกิจกรรมพิเศษพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง ณ วัดพรหมรังสี เพื่อให้ความรู้และเปิดให้ประชาชนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. 9.) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร......คืบหน้า 10 %..... ได้จัดประชุมครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว, ได้จัดประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เรียบร้อยแล้ว, ได้จัดประชุมครั้งที่ 3 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว 10.) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ......คืบหน้า 20%....ได้จัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง ตั้งแต่เวลา 07.45 น. – 15.00 น. เรียบร้อยแล้ว 11.) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครได้อาสาสมัครฯ ......คืบหน้า 10 %..... ช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชน เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และอาสาสมัครฯ ได้เข้าร่วม ประชุมสามัญประจำปีสมาชิกเด็กและเยาวชนกทม. ครั้งที่ 1/61 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว 12.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเขตดอนเมือง......คืบหน้า 10 %.....ได้ดำเนินการจัดการขายสินค้า ราคาถูก เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561, วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561, และวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.) โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ....คืบหน้า 40%....ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน ธันวาคม 61 – กุมภาพันธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว และตั้งเบิกเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน มีนาคม 2562 เพื่อส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ 2.) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน.......คืบหน้า 85% ได้ลงหน่วยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนจำนวน 16 ชุมชน ในเดือนมกราคม 2562 ได้จัดประชาสัมพันธ์ 6 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มให้เจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างส่งคืนเงินกับฝ่ายการคลัง 3.) โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม.....คืบหน้า 40%.. ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน ธันวาคม 61 – กุมภาพันธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว และตั้งเบิกเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน มีนาคม 2562 เพื่อส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ 4.) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองกรุงเทพมหานคร…..คืบหน้า 100 %.....ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมคัดเลือกและแสดงภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตดอนเมืองตามโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสองของกทม. ณ สำนักงานเขตดอนเมือง เรียบร้อยแล้ว และชดใช้เงินยืม 10,000 บาท และได้ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว 5.) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน....คืบหน้า 40 %.....ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์เพื่อ ใช้ในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน จำนวนเงิน 191,875 บาทเรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ธันวาคม 61, มกราคม 62 เรียบร้อยแล้ว และได้จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ประจำเดือน ธันวาคม 61, มกราคม 62, กุมภาพันธ์ 62 ณ บ้านหนังสือเขตดอนเมือง..... 6.) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา.....คืบหน้า 40 %.....ได้จ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ลานกีฬาฯ ประจำเดือน ธันวาคม 61, มกราคม 62, กุมภาพันธ์ 62 เรียบร้อยแล้ว และตั้งเบิกเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนมีนาคม 62 เพื่อส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ 7.) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย......คืบหน้า 40 %.....ได้รวบรวมเอกสารตั้งเบิกจ่ายค่าวิทยากรประจำเดือน ธันวาคม 61, มกราคม 62 เรียบร้อยแล้ว และรวบรวมเอกสารเบิกค่าวิทยากรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 62 เพื่อส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ 8.) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ......คืบหน้า 80 %.....ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนธันวาคม 61, มกราคม 62, กุมภาพันธ์ 62 เรียบร้อยแล้ว และตั้งเบิกเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน มีนาคม 2562 เพื่อส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ ได้จัดกิจกรรมตาม และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายฯ ตามโครงการ 9.) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร......คืบหน้า 40 %....ได้จัดประชุมครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 6 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 10.) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ......คืบหน้า 30%....ได้รับเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดสรรเงินงวดเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่กิจกรรมวันสงกรานต์ในเดือนเมษายน 2562 , กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ, กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 11.) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครได้อาสาสมัครฯ ......คืบหน้า 40 %.... ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน ธันวาคม 61 – กุมภาพันธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว และตั้งเบิกเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน มีนาคม 2562 เพื่อส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษฯ ในวันที่ 19 เมษายน 62 และอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรม 12.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเขตดอนเมือง......คืบหน้า 40 %.....ได้ดำเนินการจัดการขายสินค้าราคาถูก ณ สำนักงานเขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 61, วันที่ 31 มกราคม 62 เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการขายสินค้าราคาถูกในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

(1)โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (คืบหน้า 70%) ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนมีนาคม – พฤษภาคม2562เรียบร้อยแล้ว (2)ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน (คืบหน้า 85%) ได้เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มให้เจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการคืนเงินกับฝ่ายการคลังในส่วนที่เหลือ 6,300 บาท เรียบร้อยแล้ว (3)โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (คืบหน้า 70%) ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว (4)ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองกรุงเทพมหานคร (คืบหน้า 100%) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมคัดเลือกและแสดงภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตดอนเมืองตามโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสองของกทม ณ สำนักงานเขตดอนเมือง เรียบร้อยแล้ว และชดใช้เงินยืม 10,000 บาท และได้ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว (5)ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน (คืบหน้า70%) เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และได้จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ประจำเดือน เมษายน 62, พฤษภาคม 62, มิถุนายน 62 ณ บ้านหนังสือเขตดอนเมือง เรียบร้อยแล้ว (6)ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา (คืบหน้า 70%) ได้จ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ลานกีฬาฯ ประจำเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว (7)ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย (คืบหน้า 70 %) ได้เบิกจ่ายค่าวิทยากรประจำเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2562 เรียบร้อยแล้ว และรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกค่าวิทยากรประจำเดือน พฤษภาคม 62 เพื่อส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบต่อไป (8)ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (คืบหน้า 80 %) ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯประจำเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว ได้จัดกิจกรรมตามโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายฯ ตามโครงการ (9)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (คืบหน้า 70 %) ได้จัดประชุมครั้งที่ 6, 7, 8 เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 9 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (10)ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (คืบหน้า 50%) ในเดือนเมษายน 62 ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์วิถีไทย เรียบร้อยแล้ว ณ สำนักงานเขตดอนเมือง และได้ดำเนินการขอเงินงวดเพื่อจัดเตรียมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ในเดือนกรกฎาคม 2562 (11)ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครได้อาสาสมัครฯ (คืบหน้า 60%) ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนมีนาคม 2562 เรียบร้อยแล้วและได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษฯ คือให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ป่าชายเลนบางขุนเทียน ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลยบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กทม เรียบร้อยแล้ว และได้เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการพิเศาเรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการจัดเตรียมการรับสมัครอาสาสมัครสภาเยาวชน (12)โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเขตดอนเมือง (คืบหน้า 85%) ได้ดำเนินการจัดการขายสินค้าราคาถูก ณ สำนักงานเขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 28 มี.ค.62, 25 เม.ย.62, 30 พ.ค.62 เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการขายสินค้าราคาถูกในวันที่ 27 มิ.ย.62 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1.) โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ....คืบหน้า 100%....ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และจะจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนกันยายน 2562 ภายในเดือนสิ้นเดือนกันยายน 2562....ได้ดำเนินการ ตามโครงการเรียบร้อยแล้ว 2.) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน.......คืบหน้า 100% ได้เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มให้เจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการคืนเงินกับฝ่ายการคลังในส่วน ที่เหลือเรียบร้อยแล้ว.........ได้ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว 3.) โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม.....คืบหน้า 100%.. ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และจะจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนกันยายน 2562 ภายในเดือนสิ้นเดือนกันยายน 2562....ได้ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว 4.) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองกรุงเทพมหานคร…..คืบหน้า 100 %.....ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมคัดเลือกและแสดงภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตดอนเมืองตามโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสองของกทม. ณ สำนักงานเขตดอนเมือง เรียบร้อยแล้ว.........ได้ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว 5.) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน....คืบหน้า 100 %.....ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และจะจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนกันยายน 2562 ภายในเดือนสิ้นเดือนกันยายน 2562...ได้จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือทั้ง 12 บ้านเรียบร้อยแล้ว ........ได้ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว 6.) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา.....คืบหน้า 100 %.....ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และจะจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนกันยายน 2562 ภายในเดือนสิ้นเดือนกันยายน 2562.. ........ได้ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว 7.) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย......คืบหน้า 100 %.....ได้เบิกจ่ายค่าวิทยากรประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกค่าวิทยากรประจำเดือน กันยายน 62 เพื่อส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบและจะจ่ายให้กับวิทยากรต่อไป 8.) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ......คืบหน้า 100 %.....ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และจะจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนกันยายน 2562 ภายในเดือนสิ้นเดือนกันยายน 2562.. ........ได้ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว 9.) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร......คืบหน้า 100 %.... ได้จัดประชุมครั้งที่ 9, 10 เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 12 ในเดือนกันยายน 2562 .......ได้ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว 10.) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ......คืบหน้า 100%.... ในเดือนกรกฎาคม 2562 ได้ดำเนินการกิจกรรมดังนี้ 1. ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10 เรียบร้อยแล้ว 2. จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานเขตดอนเมือง เรียบร้อยแล้ว ในเดือนสิงหาคม 2562 ได้ดำเนินการกิจกรรมดังนี้ - ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมพระราชชนนีพันปีหลวง ณ สำนักงานเขตดอนเมือง เรียบร้อยแล้ว ได้ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว 11.) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครได้อาสาสมัครฯ ......คืบหน้า 100 %.... ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการเรียบร้อยแล้ว และจะเปิดรับสมัครอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนในปีงบประมาณ 2563 12.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเขตดอนเมือง......คืบหน้า 100 %.....ได้ดำเนินการจัดการขายสินค้า ราคาถูก ณ สำนักงานเขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน, 25 กรกฎาคม, 29 สิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการขายสินค้าราคาถูกในวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง .....จัดกิจกรรมตามโครงการ เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้.....คืบหน้า 50 %..... ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในเดือน พฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562 จำนวน 4 วิชา ดังนี้ 1.อาหารว่าง 2.แปรรูปสมุนไพร 3.เปเปอร์มาเช่ 4.สิ่งประดิษฐ์ (จากวัสดุที่เหลือใช้) ได้จัดกิจกรรม ณ สำนักงานเขตดอนเมือง อบรมทั้ง 4 วิชา ในวันเสาร์-อาทิตย์ ในเวลา 09.00 น.ถึง 15.00 น.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.)ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้.....คืบหน้า 100 %..... ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในเดือน พฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562 จำนวน 4 วิชา เรียบร้อยแล้ว และได้เบิกจ่ายค่าวิทยากร และเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว...ได้ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.)ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้.....คืบหน้า 100 %..... ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในเดือน พฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562 จำนวน 4 วิชา เรียบร้อยแล้ว และได้เบิกจ่ายค่าวิทยากร และเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว...ได้ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.)ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้.....คืบหน้า 100 %..... ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในเดือน พฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562 จำนวน 4 วิชา เรียบร้อยแล้ว และได้เบิกจ่ายค่าวิทยากร และเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว...ได้ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(18) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะเเนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะเเนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :87.35

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
87.35

100 / 100
3
87.35

100 / 100
4
87.35

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดการสอบ O-NET วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการทดสอบระดับป.6 เเละ ม.3 ยังไม่ถึงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดออกเเล้ว ซึ่งผลการทดสอบระดับป.6 เเละ ม.3 ยังไม่ถึงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 100)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดออกเเล้ว ซึ่งผลการทดสอบระดับป.6 เเละ ม.3 ยังไม่ถึงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 100)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(19) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

25/10/61 ได้รับการอนุมัติโครงการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักผังเมืองกำหนด 20/12/61 ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักวางผังและพัฒนาเมืองกำหนด จำนวน 249 หลังคาเรือน 21/1/62 ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักวางผังและพัฒนาเมืองกำหนด จำนวน 74 หลังคาเรือน 21/2/62 ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักวางผังและพัฒนาเมืองกำหนด จำนวน 76 หลังคาเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

22/3/62 ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักวางผังและพัฒนาเมืองกำหนด จำนวน 263 หลังคาเรือน 22/4/62 ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักวางผังและพัฒนาเมืองกำหนด จำนวน 132 หลังคาเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

23/5/62 ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักวางผังและพัฒนาเมืองกำหนด จำนวน 101 หลังคาเรือน 19/6/62 ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักวางผังและพัฒนาเมืองกำหนด จำนวน 51 หลังคาเรือน 22/7/62 ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักวางผังและพัฒนาเมืองกำหนด จำนวน 122 หลังคาเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

21/8/62 ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักวางผังและพัฒนาเมืองกำหนด จำนวน 78 หลังคาเรือน 13/9/62 ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักวางผังและพัฒนาเมืองกำหนด จำนวน 59 หลังคาเรือน 13/9/62 ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(20) ร้อยละ50 ของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละ50 ของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :50.53

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.26

100 / 100
2
11.58

100 / 100
3
11.58

100 / 100
4
50.53

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน......คืบหน้า 10 %.....ได้จัดทำแผนชุมชนแล้ว 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนร่วมใจ1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง, ชุมชนปิ่นเจริญ2, ชุมชนศศิวัลย์เมืองใหม่, ชุมชนศิริสุข และได้เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนฯประจำเดือน ตุลาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และเงินค่าสนับสนุนฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ได้เบิกจ่ายให้กับกรรมการชุมชนฯ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ในวันประชุมกรรมการชุมชนฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.)ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน......คืบหน้า 40 %....ได้เบิกจ่ายให้กับกรรมการชุมชนฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 61, ธันวาคม 61, มกราคม 62 เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำแผนชุมชนฯ เพิ่มเติมจำนวน 11 ชุมชน และได้เตรียมการจัดการประชุมกรรมการชุมชน วันที่ 28 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.)ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน......คืบหน้า 70 %....ได้เบิกจ่ายให้กับกรรมการชุมชนฯประจำเดือน มีนาคม 2562, เมษายน 2562 เรียบร้อยแล้ว (เดือนกุมภาพันธ์ 2562 งดเนื่องจากมีการเลือกตั้งฯ) และได้จัดทำแผนชุมชนฯ เพิ่มเติมจำนวน 11 ชุมชน และในเดือนมิถุนายน 28562 ได้เตรียมการจัดการประชุมกรรมการชุมชน วันที่ 27 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จำนวนชุมชนทั้งหมด 95 ชุมชน ชุมชนมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน จำนวน 48 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 50.53

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(21) 1. ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
1. ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :129.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
24.19

100 / 100
3
75.11

100 / 100
4
129.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สรุปผลจัดเก็บไตรมาสที่1 เป็นดังนี้ ยอดประเมิน ยอดจัดเก็บ ภาษีโรงเรือน 99 ราย เงิน 9,784,855.76 บาท 98 ราย เงิน 8,282,945.19 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 171 ราย เงิน 28,384.60 บาท 179 ราย เงิน 33,927.10 บาท ภาษีป้าย 144 ราย เงิน 427,413.75 บาท 148 ราย เงิน 495,747.65 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สรุปผลการจัดเก็บรายภาษี 3 ประเภท รายไตรมาสที่ 2 ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยอดประเมินสะสม 1,113 ราย เงิน 58,599,220.97 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 1,050 ราย เงิน 40,738,496.57 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ ยอดประเมินสะสม 1,670 ราย เงิน 997,259.08 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 1,684 ราย เงิน 1,009,603.48 ภาษีป้าย ยอดประเมินสะสม 1,347 ราย เงิน 7,912,306.25 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 1,217 ราย เงิน 6,867,242.12 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สรุปผลการจัดเก็บรายภาษี 3 ประเภท รายไตรมาสที่ 3 ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยอดประเมินสะสม 1,547 ราย เงิน 139,148,934.32 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 1,506 ราย เงิน 134,533,364.65 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ ยอดประเมินสะสม 2,732 ราย เงิน 1,933,352.52 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 2,745 ราย เงิน 1,962,034.35 ภาษีป้าย ยอดประเมินสะสม 2,059 ราย เงิน 14,366,127.75 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 2,061 ราย เงิน 14,468,777.02 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--สรุปผลการจัดเก็บรายภาษี 3 ประเภท รายไตรมาสที่ 4 ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยอดประเมินสะสม 1,734 ราย เงิน 240,905,710.21 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 1,91 ราย เงิน 242,244,320.39 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ ยอดประเมินสะสม 3,146 ราย เงิน 2,090,107.84 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 3,165 ราย เงิน 2,124,963.89 ภาษีป้าย ยอดประเมินสะสม 2,247 ราย เงิน 14,661,753.75 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 2,268 ราย เงิน 14,928,739.62 บาท - ยอดรวมจัดเก็บทั้ง 3 ภาษี 259,298,023.90 บาท คิดเป็น 129.00 % ของยอดประมาณการ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 130.00% ของยอดประมาณการ ภาษีบำรงท้องที่ 106.24% ของยอดประมาณการ ภาษีป้าย 114.84% ของยอดประมาณการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) 2. ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2. ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :98.09


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
51.07

100 / 100
2
53.54

100 / 100
3
57.00

100 / 100
4
98.09

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ภาษี ในไตรมาสที่ 1 ผลการดำเนินงานเป็น ดังนี้ ภาษี ยอดลูกหนี้ทั้งหมด/บาท ลูกหนี้ชำระเงิน/บาท คิดเป็นร้อยละ โรงเรือนและที่ดิน 150,115.73 บาท 78,528.57 52.31 บำรุงท้องที่ 1,3520.60 บาท 3,375.40 29.73 ป้าย 127,740.00 บาท 65,785.00 51.49 คิดเป็น 51.07 % ของยอดภาษีค้างชำระภาษีทั้ง 3 ประเภท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กิจกรรมเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ภาษี ในไตรมาสที่ 2 ผลการดำเนินงานเป็น ดังนี้ ภาษี ยอดลูกหนี้ทั้งหมด/บาท ลูกหนี้ชำระเงิน/บาท คิดเป็นร้อยละ โรงเรือนและที่ดิน 150,115.73 บาท 82,857.14 55.20 บำรุงท้องที่ 1,3520.60 บาท 6,210.60 54.71 ป้าย 127,740.00 บาท 83,185.00 65.12 คิดเป็น 53.54 % ของยอดภาษีค้างชำระภาษีทั้ง 3 ประเภท ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ภาษี ในไตรมาสที่ 3 ผลการดำเนินงานเป็น ดังนี้ ลูกหนี้ชำระเงิน - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 82,857.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.20 - ภาษีบำรุงท้องที่ 6,210.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.71 - ภาษีป้าย 75,785.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.33 รวมยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ดำเนินการได้ร้อยละ 57

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- กิจกรรมเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ภาษี ในไตรมาสที่ 4 ผลการดำเนินงานเป็น ดังนี้ ลูกหนี้ชำระเงินตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2562 ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มาชำระ 150,115.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 - ภาษีบำรุงท้องที่ มาชำระ 5,844.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.48 - ภาษีป้าย มาชำระ 127,740.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 รวมยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 3 ประเภท ได้เป็นจำนวนเงิน 283,700.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.09 % ของยอดภาษีค้างชำระทั้งหมด(289,208.33บาท)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด