ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50120000

Home Home SED


มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(1) 1.ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก สำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 7 ปี บริบูรณ์ แล้วเสร็จภายในเวลา 10 2.ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กอายุครบ 7 ปี มีความพึงพอใจในระดับมาก หรือค่าคะแนนเฉลี่ยเกินกว่า 3.51-4.50 (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
1.ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก 
สำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 7 ปี บริบูรณ์ แล้วเสร็จภายในเวลา 10 
2.ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กอายุครบ 7 ปี มีความพึงพอใจในระดับมาก หรือค่าคะแนนเฉลี่ยเกินกว่า 3.51-4.50 (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :คะแนนค่าเฉลี่ย

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนนค่าเฉลี่ย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด