ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50120000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) (เจรจาตกลง) 1.ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
(เจรจาตกลง) 1.ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐาน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :10.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐาน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งน้ำเสีย ส่งสำนักการระบายนำ้ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 80 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งน้ำเสีย ส่งสำนักการระบายนำ้ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 80 ราย อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการในพื้นทีตามกลุ่มเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของกรุงเทพมหานคร แก่สถานประกอบการ จำนวน 80 ราย ในพื้นทีตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด และดำเนินการสำรวจข้อมูลน้ำเสียตามแบบฟอร์มที่สำนักการระบายน้ำกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) (เจรจาตกลง) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
(เจรจาตกลง) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :10.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
17.09

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 26 กิโลกรัม 2.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 25 กิโลกรัม 3.ประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 25 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 24 กิโลกรัม 2. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 22 กิโลกรัม 3. ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 24 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินการดังนี้ 1.ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 26 กิโลกรัม 2.ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 12 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 เท่ากับ ร้อยละ 17.086

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) (เจราจรตกลง) 2) 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
(เจราจรตกลง) 2) 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :10.82


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.82

100 / 100
3
15.88

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินการจัดการขยะอันตรายพื้นที่เขต ดังนี้ 1.เดือนตุลาคม 2562 หลอดไฟ 515 กิโลกรัม ถ่านไฟฉาย 120 กิโลกรัม ภาชนะบรรจุสารเคมี 2,015 กิโลกรัม ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กิโลกรัม อื่น ๆ (กระจก) 80 กิโลกรัม รวม 2,930 กิโลกรัม (เฉลี่ย 2.93 ตัน) / 2.เดือนพฤศจิกายน 2562 หลอดไฟ 710 กิโลกรัม ถ่านไฟฉาย 480 กิโลกรัม ภาชนะบรรจุสารเคมี 1,040 กิโลกรัม รวม 2,230 กิโลกรัม (เฉลี่ย 2.23 ตัน) 3.เดือนธันวาคม 2562 หลอดไฟ 800 กิโลกรัม ถ่านไฟฉาย 850 กิโลกรัม ภาชนะบรรจุสารเคมี 962 กิโลกรัม ชากบรรจุภัณฑ์ 138 กิโลกรัม รวม 2,750 กิโลกรัม (เฉลี่ย 2.750 ตัน) 4.เดือนมกราคม 2563 หลอดไฟ 570 กิโลกรัม ถ่านไฟฉาย 514 กิโลกรัม ภาชนะบรรจุสารเคมี 1,656 กิโลกรัม ชากบรรจุภัณฑ์ 171 กิโลกรัม รวม 2,911 กิโลกรัม (เฉลี่ย 2.91 ตัน) รวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.82 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินการจัดการขยะอันตรายพื้นที่เขต ดังนี้ 1.เดือนเมษายน 2563 หลอดไฟ 820 กิโลกรัม ถ่านไฟฉาย 320 กิโลกรัม ภาชนะบรรจุสารเคมี 1,160 กิโลกรัม รวม 2,300 กิโลกรัม (เฉลี่ย 2.3 ตัน) 2.เดือนพฤษภาคม 2563 จัดเก็บหลอดไฟ 778 กิโลกรัม ถ่านไฟฉาย 80 กิโลกรัม ภาชนะบรรจุสารเคมี 1,782 กิโลกรัม ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 70 กิโลกรัม รวม 2,710 กิโลกรัม (เฉลี่ย 2.710 ตัน) รวมค่าเฉลี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนพฤษภาคม 2563 เท่ากับ 15.88 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) (เจราจาตกลง) 8. (1) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอย เพื่อแก้ไขปัญหา การลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่าง ริมทาง (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
(เจราจาตกลง) 8. (1) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอย เพื่อแก้ไขปัญหา การลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่าง
ริมทาง (ผลผลิต)

หน่วยนับ :จำนวน/ครั้ง

เป้าหมาย :24.00

ผลงาน :10.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน/ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
24.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดเตรียมร่างโครงการและขออนุมัติโครงการ และดำเนินการสำรวจข้อมูลฯ จำนวน 9 แห่ง 2.ประชุมชีแจงทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและดำเนินการสำรวจพื้นที่ลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขต 3. ประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 แห่ง และพัฒนาที่ว่างริมทางถนนรามอินทรา 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์การลักลอบการรทิ้งขยะประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 2.ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 แห่ง และพัฒนาที่ว่างริมทางรกและที่รกร้างว่างเปล่า บริเวณถนนพหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวรีย์ 3. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 แห่ง และพัฒนาที่ว่างริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าบริเวณซอยรามอินทรา 4. ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 แห่ง และพัฒนาที่ว่างริมทางและที่รกร้างว่างเปล่า บริเวณถนนเทพรักษ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์การลักลอบการรทิ้งขยะประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 2.ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 แห่ง และดำเนินการพัฒนาที่รกร้าง ปักป้ายฯลฯ ซอยรามอินทรา 14 แยก 6 และถนนวัชรพล บริเวณตรงข้ามเวนิส ดิ ไอริส แขวงท่าแร้ง 3.ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอย จำนวน 5 แห่ง และดำเนินการพัฒนาที่รกร้าง ปักป้ายฯลฯ ถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งเลขคู่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) (เจรจาตกลง) 8. (2) - ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางได้รับการจัดการแก้ไข (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
(เจรจาตกลง) 8. (2) - ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางได้รับการจัดการแก้ไข (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :10.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและดำเนินการสำรวจพื้นที่ลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการแก้ไขปัญหาการลักลอบการทิ้งขยะของประชาชน ดังนี้ 1.ติดป้ายประชาสัมพันธ์ 2.ล้อมรั้ว 3.จัดทำหนังสือประกาศหาเจ้าของที่ดิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์การลักลอบการรทิ้งขยะประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 2.ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 แห่ง และดำเนินการพัฒนาที่รกร้าง ปักป้ายฯลฯ ซอยรามอินทรา 14 แยก 6 และถนนวัชรพล บริเวณตรงข้ามเวนิส ดิ ไอริส แขวงท่าแร้ง 3.ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอย จำนวน 5 แห่ง และดำเนินการพัฒนาที่รกร้าง ปักป้ายฯลฯ ถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งเลขคู่ เป้าหมาย -ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางได้รับการจัดการแก้ไข อย่างน้อยร้อยละ 20 ( 7 แห่ง) แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 7 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(6) (งานประจำ) 1.จำนวนครั้งที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่เขต
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(งานประจำ) 1.จำนวนครั้งที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่เขต

หน่วยนับ :จำนวน/ครั้ง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :15.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน/ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแผนการออกตรวจและดำเนินการออกตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ออกปฏิบัติงานตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 จำนวน 15 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โครานา 2019 (Covid-19) มีผลทำให้การดำเนินการของผู้ประกอบการหลายแห่งปิดบริการชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานครทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลได้ 2.ตรวจสอบร้านจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดบริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 จำนวน 5 แห่ง และสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดบริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ จำนวน 10 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) เจรจาตกลง) 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เจรจาตกลง) 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงฯ (ตู้เขียว) วันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 2.เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกันตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจัดเสี่ยงฯ ทุกวัน 4. เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาร่วมกันตรวจสอบการทำงานของกล้อง cctv ทุกวัน 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจบริเวณจุดเสี่ยงทุกวัน 6. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าบริเวณจุดเสี่ยงฯวันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 7. ฝ่ายเทศกิจจัดทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เขตร่วมดำเนินการตามโครงการ 8. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงฯ (ตู้เขียว) วันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 2.เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกันตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจัดเสี่ยงฯ ทุกวัน 4. เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาร่วมกันตรวจสอบการทำงานของกล้อง cctv ทุกวัน 5. 1.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจบริเวณจุดเสี่ยงทุกวัน 6. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าบริเวณจุดเสี่ยงฯวันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 7. ฝ่ายเทศกิจจัดทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เขตร่วมดำเนินการตามโครงการ 8. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) (เชิงยุทธศาสตร์) 4.ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางเขนที่เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
(เชิงยุทธศาสตร์) 4.ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางเขนที่เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

หน่วยนับ :ร้อยละ 60

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 60)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และประสานแนวทางการดำเนินงานร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยกรุงเทพมหานครเขตบางเขน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางเขน -เนื่องจากกรุงเทพมหานครขอให้ทุกหน่วยงานคืนเงินงบประมาณ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ และสำนักอนามัยสั่งการให้ยกเลิกโครงการดังกล่าวในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากกรุงเทพมหานครขอให้ทุกหน่วยงานคืนเงินงบประมาณ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ และสำนักอนามัยสั่งการให้ยกเลิกโครงการดังกล่าวในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(9) (งานประจำ) ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงถนนตรอก ซอย เส้นทางลัด ทางเชื่อม (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
(งานประจำ) ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงถนนตรอก ซอย เส้นทางลัด ทางเชื่อม (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :60.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
28.57

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินการปรับปรุงถนน ดังนี้ 1.รายงานขอจ้าง 2.ประกาศประกวดราคา 3.ขออนุมัติสั่งจ้าง 4..รออนุมัติเงินประจำงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินการดังนี้ 1.ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 48 แยก 22-1,22-3,22-5,22-7,22-9,22-11,22-13(หมู่บ้านทิมเรืองเวช) -ลงนามสัญญา 11 ก.พ.63 (ยอดจ้าง 15,357,320.-) (สิ้นสุดสัญญา 9/8/63) 2.ปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 แยก 18 ซอย 1 ซอย 1-1และซอย 1-2 ลงนามสัญญา 17 ก.พ.63 (ยอดจ้าง 8,357,320.-) สิ้นสุดสัญญา 16/7/63) 3.ปรับปรุงซอยรามอินทรา 34 แยก 12 -ลงนามสัญญา 31 ม.ค.63 (ยอดจ้าง 2,198,200.-) สิ้นสุดสัญญา 30/5/63) 4.ปรับปรุงซอยบุรุษพัฒน์ 6/1 -ลงนามสัญญา 11 ก.พ.63 (ยอดจ้าง 4,113,050.-) (สิ้นสุดสัญญา 10/6/63) 5.ปรับปรุงซอยรามอินทรา 65 แยก 2-10 ช่วงปลาย (ซอยบุรุษพัฒน์ 6) -ลงนามสัญญา 31 ม.ค.63 (ยอดจ้าง 2,433,160.-) (สิ้นสุดสัญญา 30/5/63) 6.ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 5 แยก 32 จากต้นซอยถึงสะพานข้ามคลองบัวมล -ลงนามสัญญา 21 มกราคม 2563 (สิ้นสุดสัญญา 19/6/63) 7.ปรับปรุงซอยหมู่บ้านเธียรสวน แยก 1 แยก 2 และแยก 3 (ซ้าย) -ลงนามสัญญา 21 ก.พ.63 (ยอดจ้าง 3,494,368.-) (สิ้นสุดสัญญา 20/6/63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลการดำเนินการดังนี้ 1.ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 48 แยก 22-1,22-3,22-5,22-7,22-9,22-11,22-13(หมู่บ้านทิมเรืองเวช) -ดำเนินการตามสัญญา (ยอดจ้าง 15,357,320.-) (สิ้นสุดสัญญา 9/8/63) 2.ปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 แยก 18 ซอย 1 ซอย 1-1และซอย 1-2 ดำเนินการตามสัญญา (ยอดจ้าง 8,357,320.-) สิ้นสุดสัญญา 16/7/63) 3.ปรับปรุงซอยรามอินทรา 34 แยก 12 ดำเนินการเรียบร้อย (ยอดจ้าง 2,198,200.-) สิ้นสุดสัญญา 30/5/63) 4.ปรับปรุงซอยบุรุษพัฒน์ 6/1 -ดำเนินการตามสัญญา (ยอดจ้าง 4,113,050.-) (สิ้นสุดสัญญา 10/6/63) 5.ปรับปรุงซอยรามอินทรา 65 แยก 2-10 ช่วงปลาย (ซอยบุรุษพัฒน์ 6) -ดำเนินการแล้วเสร็จ (ยอดจ้าง 2,433,160.-) (สิ้นสุดสัญญา 30/5/63) 6.ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 5 แยก 32 จากต้นซอยถึงสะพานข้ามคลองบัวมล -ดำเนินการตามสัญญา (สิ้นสุดสัญญา 19/6/63) 7.ปรับปรุงซอยหมู่บ้านเธียรสวน แยก 1 แยก 2 และแยก 3 (ซ้าย) -ดำเนินการตามสัญญา (ยอดจ้าง 3,494,368.-) (สิ้นสุดสัญญา 20/6/63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(10) (เชิงยุทธศาสตร์) 1.จำนวนครั้งในการฝึกซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัย และ ด้านความมั่นคง (ผลผลิต) 2.ระดับความพึงพอใจต่อการฝึกซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและ ด้านความมั่นคง (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
(เชิงยุทธศาสตร์) 1.จำนวนครั้งในการฝึกซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัย
และ ด้านความมั่นคง (ผลผลิต)
2.ระดับความพึงพอใจต่อการฝึกซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและ 
ด้านความมั่นคง (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ค่าเฉลี่ย

เป้าหมาย :3.51

ผลงาน :10.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ค่าเฉลี่ย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 -กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน บาท 2.ดำเนินการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ในพื้นที่ และเรียนรู้การใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น ร่วมกับบริษัทซีพีออล์ จำกัด (มหาชน) ณ ชุมชนบางบัว 3.จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการฝึกซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2563 ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการประสานดับเพลิงบางเขนร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี พ.ศ.2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) เจรจาตกลง) 9. 1).ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต 2) จำนวนคูคลอง/ท่อระบายน้ำที่ได้รับการขุดลอกและเปิดทางน้ำไหลตามแผนของสำนักงานเขตหรือได้รับการร้องขอให้แก้ไข
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
เจรจาตกลง) 9. 1).ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต
           2)  จำนวนคูคลอง/ท่อระบายน้ำที่ได้รับการขุดลอกและเปิดทางน้ำไหลตามแผนของสำนักงานเขตหรือได้รับการร้องขอให้แก้ไข

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :10.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินการขุดลอกคลอง ประจำปี 2563 อยู่ระหว่างการส่งตรวจร่างสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเขตบางเขน ดังนี้ 1.กิจกรรมการขุดลอกคู คลอง 1.1.ขุดลอกคลองแยกคลองกระเฉด 1 ลงนามสัญญา 21 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุดสัญญา 21 พฤษภาคม 2563 1.2.ขุดลอกคลองบึงพระยาสุเรนทร์ ลงนามสัญญา 18 ก.พ.63 สิ้นสุดสัญญา 17 มิถุนายน 2563 1.3.ขุดลอกคลองแยกคลองบัวมน ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และสิ้นสุดสัญญา 21 พฤษภาคม 2563 1.4.ขุดลอกลำรางข้างหมู่บ้านชวนชื่น ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และสิ้นสุดสัญญา 21 มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 1.5 เปิดทางน้ำไหล ขุดลอกคู คลอง ลำราง จำนวน คลอง 30 คลอง ระยะทาง 47,749 เมตร ดำเนินการแล้ว 13 คลอง ระยะทาง 30,560 เมตร (แรงงานเขต) 2.กิจกรรมการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 2.1 จำนวน 37 ซอย ระยะทาง 24,766 เมตร ดำเนินการ ได้ 16 ซอย ระยะทาง 13,660 เมตร โดยแรงงานเขต 2.2 จำนวน 13 ซอย ระยะทาง 15,872 เมตร อยู่ระหว่างลงนามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเขตบางเขน ดังนี้ 1.กิจกรรมการขุดลอกคู คลอง 1.1.ขุดลอกคลองแยกคลองกระเฉด 1 ดำเนินการเรียบร้อย สิ้นสุดสัญญา 21 พฤษภาคม 2563 1.2.ขุดลอกคลองบึงพระยาสุเรนทร์ ดำเนินการเรียบร้อย สิ้นสุดสัญญา 17 มิถุนายน 2563 1.3.ขุดลอกคลองแยกคลองบัวมน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญา 21 พฤษภาคม 2563 1.4.ขุดลอกลำรางข้างหมู่บ้านชวนชื่น ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญา 21 มีนาคม 2563 1.5 ดำเนินการกำจัดวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำไหล จำนวน 31 คลอง ความยาว 47,536 เมตร 1.6 จ้างเหมาขุดลอกคลอง จำนวน 3 คลอง ความยาว 4,548 เมตร และรายงานผลการดำเนินการในระบบสนน.01 และ สนน.02 เรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(12) (เชิงยุทธศาสตร์) 2. ดัชนีลูกน้ำยุงลายของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (HI<10 ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
(เชิงยุทธศาสตร์) 2. ดัชนีลูกน้ำยุงลายของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (HI<10 ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :32.85

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
32.85

100 / 100
3
62.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 1.เดือนตุลาคม 2562 ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้ - รง.506 จำนวน 124 ราย - ในสถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง - ในสถานที่ราชการ จำนวน 1 แห่ง 2.เดือนพฤศจิกายน 2562 ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้ - รง.506 จำนวน 125 ราย - ในสถานศึกษา จำนวน 1 แห่ง - ในชุมชน จำนวน 1 แห่ง - ในสถานที่ราชการ จำนวน 2 แห่ง 3.เดือนธันวาคม 2562 ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้ - รง.506 จำนวน 36 ราย - ในศาสนสถาน จำนวน 1 แห่ง - ในชุมชน จำนวน 1 แห่ง - ในสถานที่ราชการ จำนวน 1 แห่ง 4.เดือนมกราคม 2563 ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้ - รง.506 จำนวน 10 ราย - ในชุมชน จำนวน 3 แห่ง - ในสถานที่ราชการ จำนวน 2 แห่ง 5.เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีดังนี้ - รง.506 จำนวน 5 ราย - ในสถานที่ราชการ จำนวน 2 แห่ง 6.เดือนมีนาคม 2563 ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้ - รง.506 จำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้น 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.85

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน -มิถุนายน 2563 1.การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โครานา 2019 (Covid-19) มีผลทำให้การดำเนินการของผู้ประกอบการหลายแห่งปิดบริการชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานครทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ 2.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้ - รง.506 จำนวน 7 ราย - ในสถานศึกษา จำนวน 7 แห่ง - ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) (เจราจาตกลง) 4.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
(เจราจาตกลง) 4.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :52.31


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
52.31

100 / 100
3
52.31

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เขต จำนวนทั้งหมด 346 ราย แยกเป็นร้านอาหาร 152 ราย ซูปเปอร์มาเก็ต 9 ราย มินิมาร์ท 167 ราย ตลาด 18 ราย จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรอง 182 ราย แยกเป็นร้านอาหาร 71 ราย ซูปเปอร์มาเก็ต 9 ราย มินิมาร์ท 90 ราย ตลาด 12 ราย คิดเป็น 52.31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เขต จำนวนทั้งหมด 346 ราย แยกเป็นร้านอาหาร 152 ราย ซูปเปอร์มาเก็ต 9 ราย มินิมาร์ท 167 ราย ตลาด 18 ราย จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรอง 182 ราย แยกเป็นร้านอาหาร 71 ราย ซูปเปอร์มาเก็ต 9 ราย มินิมาร์ท 90 ราย ตลาด 12 ราย คิดเป็น 52.31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(14) (งานเชิงยุทธศาสตร์)1.จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ 2.ประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษมีความพึงพอใจต่อการตรวจจุดกวดขันพิเศษ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
(งานเชิงยุทธศาสตร์)1.จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ
2.ประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษมีความพึงพอใจต่อการตรวจจุดกวดขันพิเศษ

หน่วยนับ :ค่าเฉลี่ย

เป้าหมาย :3.51

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ค่าเฉลี่ย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเขต และวางแผนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ผลการดำเนินการ ประจำเดือน ดังนี้ ควบคุมผู้ค้าไม่ให้ตั้งวาง จำหน่ายสินค้าบริเวณพื้นที่กวดพิเศษโดยเด็ดขาด จำนวน 5 จุด ได้แก่ 1. บริเวณปากซอยพหลโยธิน 55 2. บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน 3. บริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยฺธิน 4. บริเวณหน้าตลาดปั้นทอง ถนนรามอินทรา กม.4 5. บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ผลการดำเนินการ ประจำเดือน ดังนี้ ควบคุมผู้ค้าไม่ให้ตั้งวาง จำหน่ายสินค้าบริเวณพื้นที่กวดพิเศษโดยเด็ดขาด จำนวน 5 จุด ได้แก่ 1. บริเวณปากซอยพหลโยธิน 55 2. บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน 3. บริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยฺธิน 4. บริเวณหน้าตลาดปั้นทอง ถนนรามอินทรา กม.4 5. บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) (งานประจำ) 3.จำนวนครั้งในจัดระเบียบป้ายผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย (เฉลี่ย/เดือน) (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
(งานประจำ) 3.จำนวนครั้งในจัดระเบียบป้ายผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
(เฉลี่ย/เดือน) (ผลผลิต)

หน่วยนับ :1ครั้ง/วัน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(1ครั้ง/วัน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บป้ายโฆษณาที่ผิดกฏหมาย 1.ในเดือน ตุลาคม 2562 จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 52 ป้าย และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จำนวน 5 ราย เปรียบเทียบปรับ 6 คดี เป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ 2.ในเดือน พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 36 ป้าย และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จำนวน 4 ราย เปรียบเทียบปรับ 4 คดี เป็นเงิน 5,000 บาท พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ 3.ในเดือน ธันวาคม 2562 จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 5 ป้าย และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จำนวน 5 ราย เปรียบเทียบปรับ 5 คดี เป็นเงิน 5,000 บาท พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.เดือน มกราคม 2563 จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย ไม่พบผู้กระทำความผิด พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ 2.เดือน กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 29 ป้าย และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จำนวน - ราย เปรียบเทียบปรับ - คดี เป็นเงิน - บาท พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ 3.เดือน มีนาคม 2563 จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 28 ป้าย และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จำนวน 9 ราย เปรียบเทียบปรับ 9 คดี เป็นเงิน 9,000 บาท พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.เดือน เมษายน 2563 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 30 ป้าย ไม่มีการดำเนินคดีเนื่องจากไม่พบผู้กระทำความผิด พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ 2.เดือน พฤษภาคม 2563 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 55 ป้าย ไม่มีการดำเนินคดีเนื่องจากไม่พบตัวผู้กระทำความผิด พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ 3.เดือน มิถุนายน 2563 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 31 ป้าย ไม่มีการดำเนินคดีเนื่องจากไม่พบตัวผู้กระทำความผิด พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(16) (เจรจาตกลง) 9. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
(เจรจาตกลง) 9. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการสำรวจพื้นที่ 2.ความต้องการวัสดุอุปกรณ์และต้นไม้ดอก ไม้ประดับ 3.ขอความเห็นชอบ 4.ประกาศรายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-หนังสือที่ 1907/00032 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรัปปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 1,300,000.-บาท ให้กับสำนักงานเขตบางเขน ดำเนินการตามโครงการฯ -ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อต้นไม้วัสดุปลูกและอุปกรณ์ในการตกแต่ง จำนวน 15 รายการ จำนวนเงิน 988,800.-บาท ขอให้นำหลักประกันสัญญามาวางค้ำประกัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการสั่งซื้อต้นไม้วัสดุปลูกและอุปกรณ์ในการตกแต่ง จำนวน 15 รายการ เรียบร้อยแล้ว 2.เป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่ตกลงร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม (10 ไร่) ผลการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทำได้ 11 ไร่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(17) การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 1.มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/กิจกรรม/ปี (ผลผลิต) 2.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
1.มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/กิจกรรม/ปี (ผลผลิต)
2.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ค่าเฉลี่ย

เป้าหมาย :3.51

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ค่าเฉลี่ย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

วางแผนการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(18) (เจราจาตกลง) 6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก้าหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
(เจราจาตกลง) 6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก้าหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
68.50

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

วางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 68.50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(19) 8.) -จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม -ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
8.) -จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม
   -ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ :ค่าเฉลี่ย

เป้าหมาย :3.51

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ค่าเฉลี่ย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร ฯ รัชกาลที่ 9 โดยจัดกิจกรรมฟังเทศน์ ฟังธรรม และถวายสัฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานวัดบางบัว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างการวางแนวทางการดำเนินงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทย เช่น งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 และงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 -เนื่องจากกรุงเทพมหานคร ขอให้ทุกหน่วยงานคืนเงินงบประมาณ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 2.ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(20) (เจราตกลง) 10 (1) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่ง ของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
(เจราตกลง) 10 (1) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่ง
ของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินการฝ่ายทะเบียน ดังนี้ การออกตรวจสอบตำแหน่งการปลูกสร้างอาคาร พร้อมออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามที่ประชาชนยื่นคำร้องมา และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศของระบบเครือข่าย 1.ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 24 จุด จำนวนบ้าน 430 หลัง 2.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 37 จุด จำนวนบ้าน 4448 หลัง 3.ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 29 จุด จำนวนบ้าน 106 หลัง ผลการดำเนินการลงจุดแสดงพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารฝ่ายโยธา ดังนี้ 1.เดือน ต.ค.62 จำนวน 41 ราย 2.เดือน พ.ย.62 จำนวน 29 ราย 3.เดือน ธ.ค.62 จำนวน 27 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินการฝ่ายทะเบียน ดังนี้ การออกตรวจสอบตำแหน่งการปลูกสร้างอาคาร พร้อมออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามที่ประชาชนยื่นคำร้องมา และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศของระบบเครือข่าย 1.ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 31 จุด จำนวนบ้าน 112 หลัง 2.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 33 จุด จำนวนบ้าน 133 หลัง 3.ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 28 จุด จำนวนบ้าน 125 หลัง ผลการดำเนินการลงจุดแสดงพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารฝ่ายโยธา ดังนี้ 1.เดือน ม.ค.63 จำนวน 24 ราย 2.เดือน ก.พ.63 จำนวน 17 ราย 3.เดือน มี.ค.63 จำนวน 35 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างฯ ฝ่ายโยธา 1.เดือน เม.ย.63 จำนวน 16 ราย 2.เดือน พ.ค.63 จำนวน 1 ราย 3.เดือน มิ.ย.63 จำนวน 8 ราย ผลการดำเนินการออกเลขรหัสประจำบ้าน ฝ่ายทะเบียน 1.ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 18 จุด จำนวนบ้าน 844 หลัง 2.ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 27 จุด จำนวนบ้าน 154 หลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) (เจรจาตกลง) 10. (2)นำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการบริหารจัดการหรือพัฒนางาน จำนวน 1 ฝ่าย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
(เจรจาตกลง) 10. (2)นำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการบริหารจัดการหรือพัฒนางาน จำนวน 1 ฝ่าย

หน่วยนับ :จำนวน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกที่ดูแลระบบ line และจัดทำแผนที่การจัดเก็บมูลฝอยภายในพื้นที่เขตให้มองเห็นความชัดเจน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ มีการพัฒนาด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตโดยดำเนินการติด QR-CONE ไว้ข้างถังขยะในพื้นที่เขต และซักช้อมทำความเข้าใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ยอดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยฯ 43 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(22) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :10.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการและกิจกรรม ยกเลิกและคืนเงินงบประมาณ (ฝ่ายการศึกษา 5 โครงการ) 1.โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 2.พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร 3.โครงการประชุมครู 4.โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต 5.โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ยกเลิกและคืนเงินงบประมาณ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน 1 โครงการ) 1.โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(23) เจราจาตกลง) 7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ (1) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
เจราจาตกลง) 7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
(1) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผลการดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ดังนี้ ประมาณการรายรับปี 2563 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 8,3000,000 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 100,000 บาท และภาษีป้าย 16,400,000 บาท รวม 24,800,000 บาท ยอดจัดเก็บตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 -กุมภาพันธ์ 2563 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 16,016,942.34 บาท คิดเป็นร้อยละของประมาณการ 192.97 2.ภาษีบำรุงท้องที่ 69,003.72 บาท คิดเป็นร้อยละของประมาณการ 69.00 3.ภาษีป้าย 20,906,796.86 คิดเป็นร้อยละของประมาณการ 84.30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน -มิถุนายน 2563 ดังนี้ 1.การคีย์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เข้าระบบ P-tax 2.ส่งแบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และ ภ.ด.ส.4 ให้ประชาชนตรวจสอบและแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้่าง 3.รับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(24) (เจรจาตกลง) 7.(2). ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(เจรจาตกลง) 7.(2). ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :10.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินการตรวจสอบ ผลการดำเนินการบังคับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 1.เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 6,528.50 บาท 2.เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 83,442.85 บาท 3.เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 28,600 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผลการดำเนินการบังคับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 1.เดือนมกราคม 2563 จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 44,599.35 บาท 2.เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 43,081 บาท รวมทั้งหมด 10 ราย เป็นเงิน 206255.15 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ขั้นตอนออกหนังสือติดตามผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **