ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50130000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :14.06

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.38

100 / 100
2
5.23

100 / 100
3
8.82

100 / 100
4
14.06

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ เพื่อคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ประเภทเศษอาหาร เศษผักเปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ ฯลฯ โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และส่งเสริมการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยในชุมชน เพื่อนำไปคัดแยกขยะในบ้านเรือนและชุมชนในการทำน้ำขยะหอม, นำไปรีไซเคิลหรือนำไปขายร้านรับซื้อของเก่า, คัดแยกขยะอันตรายในการทิ้งให้ถูกประเภท มีการจัดการมูลฝอยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ปริมาณขยะที่นำมาใช้ประโยชน์ - เดือนตุลาคม 2561 จำนวน 291 ตัน - เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 299.60 ตัน - เดือนธันวาคม 2561 จำนวน 383.60 ตัน รวมจัดเก็บขยะอินทรีย์ 974.2 ตัน จากเป้าหมาย 4901.95 ตัน (13.43 ตัน/วัน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ เพื่อคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ประเภทเศษอาหาร เศษผักเปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ ฯลฯ โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และส่งเสริมการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยในชุมชน เพื่อนำไปคัดแยกขยะในบ้านเรือนและชุมชนในการทำน้ำขยะหอม, นำไปรีไซเคิลหรือนำไปขายร้านรับซื้อของเก่า, คัดแยกขยะอันตรายในการทิ้งให้ถูกประเภท มีการจัดการมูลฝอยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ปริมาณขยะอินทรีย์ที่นำมาใช้ประโยชน์ - เดือนมกราคม 2562 ปริมาณขยะอินทรีย์ จำนวน 315.82 ตัน - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปริมาณขยะอินทรีย์ จำนวน 258.63 ตัน - เดือนมีนาคม 2562 ปริมาณขยะอินทรีย์ จำนวน 588.80 ตัน รวมจัดเก็บขยะอินทรีย์ 1163.25 ตัน จากเป้าหมาย 4901.95 ตัน(13.43 ตัน/วัน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอินทรีย์กับสถานประกอบการท่ีจำหน่ายอาหารให้ทำการแยกเศษอาหารเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ ถนนรามอินทรา ถนนนิมิตรใหม่ ถนนหทัยราษฏร์ ถนนนิมิตรใหม่ ถนนร่มเกล้า ถนนรามคำแหง โดย -เดือนเมษายน 2562 ได้ปริมาณขยะอินทรีย์จำนวน 434.80 ตัน -เดือนพฤษภาคม 2562ได้ปริมาณขยะอินทรีย์จำนวน 516 ตัน -เดือนมิถุนายน 2562 ได้ปริมาณขยะอินทรีย์จำนวน 516 ตัน รวมจัดเก็บขยะอินทรีย์ 1466.80 ตัน จากเป้าหมาย 4901.95 ตัน(13.43 ตัน/วัน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ เพื่อคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ประเภทเศษอาหาร เศษผักเปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ ฯลฯ โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และส่งเสริมการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยในชุมชน เพื่อนำไปคัดแยกขยะในบ้านเรือนและชุมชนในการทำน้ำขยะหอม, นำไปรีไซเคิลหรือนำไปขายร้านรับซื้อของเก่า, คัดแยกขยะอันตรายในการทิ้งให้ถูกประเภท มีการจัดการมูลฝอยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เดือนกรกฎาคม 2562 ปริมาณขยะอินทรีย์ จำนวน 781.20 ตัน - เดือนสิงหาคม 2562 ปริมาณขยะอินทรีย์ จำนวน 531.30 ตัน - เดือนกันยายน 2562 ปริมาณขยะอินทรีย์ จำนวน 310.95 ตัน รวมจัดเก็บขยะอินทรีย์ 1623.45 ตัน จากเป้าหมาย 4901.95 ตัน สรุปตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2562 ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ ปี 2562 จำนวน 5227.70 ตัน(1.83) จากเป้าหมาย 4901.95 ตัน (13.43)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ตัวชี้วัดที่ 1-1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ตัวชี้วัดที่ 1-1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.42


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.90

100 / 100
2
2.23

100 / 100
3
3.31

100 / 100
4
5.42

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ เพื่อคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ประเภทขยะอันตราย โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และส่งเสริมการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยในชุมชน เพื่อนำไปคัดแยกขยะในบ้านเรือนและชุมชนคัดแยกขยะอันตรายในการทิ้งให้ถูกประเภท มีการจัดการมูลฝอยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ -เดือนตุลาคม 2561 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 0.73 ตัน -เดือนพฤศจิกายน 2561 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 1.13 ตัน -เดือนธันวาคม 2561 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 1.42 ตัน รวมจัดเก็บขยะอันตรายได้ 3.28 ตัน จากเป้าหมาย 18.25 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ เพื่อคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ประเภทขยะอันตราย โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และส่งเสริมการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยในชุมชน เพื่อนำไปคัดแยกขยะในบ้านเรือนและชุมชนคัดแยกขยะอันตรายในการทิ้งให้ถูกประเภท มีการจัดการมูลฝอยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ -เดิอนมกราคม 2562 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 1.61 ตัน -เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 1.76 ตัน -เดือนมีนาคม 2562 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 1.49 ตัน รวมจัดเก็บขยะอันตรายได้ 4.86 ตัน จากเป้าหมาย 18.25 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ เพื่อคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ประเภทขยะอันตราย โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และส่งเสริมการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยในชุมชน เพื่อนำไปคัดแยกขยะในบ้านเรือนและชุมชนคัดแยกขยะอันตรายในการทิ้งให้ถูกประเภท มีการจัดการมูลฝอยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ -เดือนเมษายน 2562 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 1.05 ตัน -เดือนพฤษภาคม 2562 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 1.17 ตัน -เดือนมิถุนายน 2562 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 1.71 ตัน รวมจัดเก็บขยะอันตรายได้ 3.93 ตัน จากเป้าหมาย 18.25 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ เพื่อคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ประเภทขยะอันตราย โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และส่งเสริมการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยในชุมชน เพื่อนำไปคัดแยกขยะในบ้านเรือนและชุมชนคัดแยกขยะอันตรายในการทิ้งให้ถูกประเภท มีการจัดการมูลฝอยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ -เดือนกรกฎาคม 2562 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 1.38 ตัน -เดือนสิงหาคม 2562 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 5.24 ตัน -เดือนกันยายน 2562 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 1.08 ตัน รวมจัดเก็บขยะอันตรายได้ 7.70 ตัน จากเป้าหมาย 18.25 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(3) ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. สำรวจพื้นที่เสี่ยง/จัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่เขต จำนวน 6 จุด 2. จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ/จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการฯ 3. ติดตั้งตู้เขียว/ทำสมุดลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประจำจุดตู้เขียว 4. จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดตู้เขียวที่กำหนดวันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 5. ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน จำนวน 60 ชุด ประชาชนมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90.23 6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ 7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกันตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจัดเสี่ยงฯ ทุกวัน 8. เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาร่วมกันตรวจสอบการทำงานของกล้อง cctv ทุกวัน 9. เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจบริเวณจุดเสี่ยงทุกวัน 10. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าบริเวณจุดเสี่ยงฯวันละ 3 ครั้ง 11. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงฯ (ตู้เขียว) วันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 2. ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน จำนวน 60 ชุด ประชาชนมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90.43 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกันตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจัดเสี่ยงฯ ทุกวัน 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาร่วมกันตรวจสอบการทำงานของกล้อง cctv ทุกวัน 6. เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจบริเวณจุดเสี่ยงทุกวัน 7. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าบริเวณจุดเสี่ยงฯวันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 8. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงฯ (ตู้เขียว) วันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 2. ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน จำนวน 60 ชุด ประชาชนมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90.63 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกันตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจัดเสี่ยงฯ ทุกวัน 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาร่วมกันตรวจสอบการทำงานของกล้อง cctv ทุกวัน 6. เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจบริเวณจุดเสี่ยงทุกวัน 7. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าบริเวณจุดเสี่ยงฯวันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 8. ฝ่ายเทศกิจจัดทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เขตร่วมดำเนินการตามโครงการ 9. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงฯ (ตู้เขียว) วันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 2. ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน จำนวน 60 ชุด ประชาชนมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 91.43 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกันตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจัดเสี่ยงฯ ทุกวัน 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาร่วมกันตรวจสอบการทำงานของกล้อง cctv ทุกวัน 6. เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจบริเวณจุดเสี่ยงทุกวัน 7. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าบริเวณจุดเสี่ยงฯวันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 8. ฝ่ายเทศกิจจัดทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เขตร่วมดำเนินการตามโครงการ 9. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัดที่ 3 :  ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :618.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
114.67

100 / 100
2
106.22

100 / 100
3
320.00

100 / 100
4
618.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการจัดทำแผนติดตั้งไฟฟ้าส่งสำนักการโยธา 2.กำหนดเป้าหมายการติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 150 ดวง 3.ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 61 การไฟฟ้าไม่แจ้งติดตั้ง และซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน ต.ค. - ธ.ค. 61 รายการซ่อมแซม จำนวน 516 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าตั้งแต่เดือน ม.ค. - มี.ค. 62 การไฟฟ้าไม่แจ้งติดตั้ง และซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน ม.ค. - มี.ค. 62 รายการซ่อมแซม จำนวน 478 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าตั้งแต่เดือน เม.ย. - มิ.ย. 62 การไฟฟ้าไม่แจ้งติดตั้ง และซ่อมแซมไฟฟ้า เดือนเม.ย. - มิ.ย. 62 รายการซ่อมแซม จำนวน 446 ดวง 2. ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าตั้งแต่เดือน ต.ค.61 - มิ.ย. 62 การไฟฟ้าไม่แจ้งติดตั้ง และซ่อมแซม จำนวน 1,440 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าตั้งแต่เดือน ก.ค. - ก.ย. 62 การไฟฟ้าไม่แจ้งติดตั้ง และซ่อมแซม จำนวน 414 ดวง 2. ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าตั้งแต่เดือน ต.ค.61 - ก.ย.. 62 การไฟฟ้าไม่แจ้งติดตั้ง และซ่อมแซม จำนวน 1,854 ดวง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตมีนบุรีที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและบทบาทหน้าที่ของตนเอง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัดที่ 4  ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตมีนบุรีที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและบทบาทหน้าที่ของตนเอง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :85.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
85.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตมีนบุรี 2.ขออนุมัติเงินงวดในการจัดอบรม 3.มีหนังสือเชิญวิทยากร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดอบรมอาสาสมัครฯในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 แต่เนื่องจากมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ในเดือนมีนาคม 2562 จึงได้เลื่อนการอบรมไปวันที่ 11 พฤษภาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตมีนบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง มีผู้เข้าร่วม 180 คน และได้ดำเนินการทดสอบความรู้ผู้เข้าอบรมสรุปผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบ จำนวน 153 คน ร้อยละ 85

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตมีนบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง มีผู้เข้าร่วม 180 คน และได้ดำเนินการทดสอบความรู้ผู้เข้าอบรมสรุปผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบ จำนวน 153 ร้อยละ 85 2.ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
3.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ขออนุมัติโครงการ 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดอบรมผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียม กำหนดรูปแบบกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ขออนุมัติเงินประจำงวด -กำหนดจัดกิจกรรม กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการฯ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา่สูบ นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมที่ 3 รณรงค์เขตปลอดบุหรี่ วันที่ 2 สิงหาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ประชุมคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่พื้นที่เขต ครั้งที่ 1 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 2. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รุ่นที่ 3 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 3. กิจกรรมรณรงค์ โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ วันที่ 7 สิงหาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(7) ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการปรับปรุง บำรุงรักษาซ่อมแซม ถนนตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชน์
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการปรับปรุง บำรุงรักษาซ่อมแซม ถนนตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชน์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :90.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
72.14

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
90.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการกำหนดรูปแบบการปรับปรุงถนน ตรอก ซอย จำนวน 7 รายการ โดยรายการที่ 1 อยู่ระหว่างการปรับปรุง , รายการที่ 2 , รายการที่ 7 อยู่ระหว่างขอเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการกำหนดรูปแบบการปรับปรุงถนน ตรอก ซอย จำนวน 7 รายการ โดยรายการที่ 1 - 2 , 5 อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา , รายการที่ 3 ,4 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน , รายการที่ 6 อยู่ระหว่างแจ้งนำค้ำประกันและขออนุมัติเงินประจำงวด , รายการที่ 7 มีจำนวน 4 รายการย่อย รายการที่ 1 อยู่ระหว่างซ่อมแซม , รายการที่ 2 อยู่ระหว่างน้ำค้ำเพื่อจัดทำสัญญา , รายการที่ 3 อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง , รายการที่ 4 คณะกรรมการจัดทำราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการกำหนดรูปแบบการปรับปรุงถนน ตรอก ซอย จำนวน 7 รายการ โดยรายการที่ 1 ,3 , 5 , 6 อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง รายการที่ 7 มีจำนวน 5 รายการย่อย รายการที่ 1 - 4 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย รายการที่ 5 ลงนามสัญญาแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการกำหนดรูปแบบการปรับปรุงถนน ตรอก ซอย จำนวน 7 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ รายการที่ 1 , 3 -5 , 7 และรายการที่ 2 , 7 อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(8) ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำแผนการล้างทำความสะอาดท่อระบายนำ้/กำจัดผักตบและวัชพืชในคูคลอง 2.ดำเนินการกำจัดผักตบและวัชพืชในคูคลอง 3.เตรียมดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 33 ซอย ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารในการทำสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามแผนฯ จำนวน 33 ซอย แล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2.กำจัดผักตบและวัชพืนในคูคลองตามแผนฯ จำนวน 26 คลอง แล้วเสร็จ และได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักการระบายนำ้ตามแบบสนน.02 3.จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง จำนวน 4 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1.ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามแผนฯ จำนวน 33 ซอย แล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2.กำจัดผักตบและวัชพืนในคูคลองตามแผนฯ จำนวน 26 คลอง แล้วเสร็จ และได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักการระบายนำ้ตามแบบสนน.02 3.จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง จำนวน 4 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามแผนฯ จำนวน 33 ซอย แล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2.กำจัดผักตบและวัชพืนในคูคลองตามแผนฯ จำนวน 26 คลอง แล้วเสร็จ และได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักการระบายนำ้ตามแบบสนน.02 3.จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง จำนวน 4 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2.ประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรม 3.มีหนังสือเชิญวิทยากรซึ่งจะอบรมในเดือนมีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เลื่อนการอบรมจากเดือนมีนาคม2562 เนื่องจากมีการเลือกตั้ง -กำหนดอบรมในเดือนเมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง 2.ดำเนินการทดสอบความรู้ความเข้าใจผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1.ดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง 2.ดำเนินการทดสอบความรู้ความเข้าใจผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ตัวชี้วัดที่ 1 : การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและด้านความมั่นคง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 1 : การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและด้านความมั่นคง

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
4.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.ประสานสถานประกอบการในพื้นที่ในการซักซ้อมตามแผน 3.ดำเนินการซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟร่วมกับโรงพยาบาลเสรีรักษ์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประสานสถานประกอบการในพื้นที่ในการซักซ้อมแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ประสานสถานประกอบการในพื้นที่ในการซักซ้อมแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการดังนี้ 1. ดำเนินการประสานสถานประกอบการในการซักซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยร่วมซ้อมการอพยพหนีไฟกับโรงพยาบาลเสรีรักษ์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 2. ดำเนินการประสานสถานประกอบการในการซักซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยร่วมซ้อมการอพยพหนีไฟกับบริษัทสหยูเนี่ยน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 3.ฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟในอาคารสานักงานเขตมีนบุรี แบบบูรณาการร่วมกับสถานีดับเพลิงบางชัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร อปพร.เขตมีนบุรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 4.ฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟร่วมกับห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีสาขาร่มเกล้า เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

(11) ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของอาคารเสี่ยงภัยมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของอาคารเสี่ยงภัยมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำโครงการตรวจสอบอาคารเสี่ยงโดยกำหนดเป้าหมายจำนวน 36 แห่ง 2.ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย ตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2561 จำนวน 9 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 9 อาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

2.ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 จำนวน 9 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 9 อาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย ตั้งแต่เดือน เม.ย. - มิ.ย.2562 จำนวน 9 อาคาร ผ่านเกณฑ์ทั้ง 9 อาคาร 2. อาคารเสี่ยงภัย ตั้งแต่เดือน ต.ค. 61 - มิ.ย. 62 ทั้งหมด 27 อาคาร ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย ตั้งแต่เดือน เม.ย. - มิ.ย.2562 จำนวน 9 อาคาร ผ่านเกณฑ์ทั้ง 9 อาคาร 2. อาคารเสี่ยงภัย ตั้งแต่เดือน ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ทั้งหมด 36 อาคาร ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(12) ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ตัวชี้วัดที่ 4 :  ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ  4  กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
22.00

100 / 100
2
40.60

100 / 100
3
61.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินกิจกรรมในชุมชน 14 ชุมชน (จากทั้งหมด 64 ชุมชน) 1.ประชาสัมพันธ์ สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง 2.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในสถานศึกษาและศาสนสถาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินกิจกรรมในชุมชน 26 ชุมชน (จากทั้งหมด 64 ชุมชน) 1.ประชาสัมพันธ์ สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง 2.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในสถานศึกษาและศาสนสถาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--ดำเนินกิจกรรมในชุมชน 39 ชุมชน (จากทั้งหมด 64 ชุมชน) 1.ประชาสัมพันธ์ สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง 2.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในสถานศึกษาและศาสนสถาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ดำเนินกิจกรรมในชุมชน 64 ชุมชน (จากทั้งหมด 64 ชุมชน) 1.ประชาสัมพันธ์ สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง 2.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในสถานศึกษาและศาสนสถาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) ตัวชี้วัดที่ 8 : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ตัวชี้วัดที่ 8 : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
89.34

100 / 100
2
96.31

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาดของกรุงเทพมหานครจำนวน 218 แห่ง ( จากทั้งหมด 244 แห่ง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาดของกรุงเทพมหานครจำนวน 235 แห่ง ( จากทั้งหมด 244 แห่ง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาดของกรุงเทพมหานครจำนวน244แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.สถานประกอบการอาหารทั้งหมด จำนวน 241 ประเภทร้านอาหาร 136 ร้าน ซุปเปอรืมาเก้ต 4 แห่ง มินิมาร์ท 84 แห่งตลาด 16 แห่ง 2.สถานประกอบการอาหารที่ได้ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 241 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการลานกีฬา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการลานกีฬา

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :22.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

100 / 100
2
13.00

100 / 100
3
18.00

100 / 100
4
22.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. กิจกรรมที่ 1 จัดทำคำสั่ง เรื่อง จ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2562 และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำลานกีฬา 2. ประชุมคณะกรรมการสโมสรกีฬามีนบุรี ดังนี้ 2.1 ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 28 พ.ย. 61 2.2 ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 18 ธ.ค. 61 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการลานกีฬา จำนวน 7 ครั้ง ดังนี้ 3.1 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี จัดกิจกรรมการฝึกสอนการเล่นกีฬาฟุตซอล ประจำเดือนตุลาคม ประเภทชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีและ 15 ปี ณ ลานกีฬา สน.มีนบุรี ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 17.00-19.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-14.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน 3.2 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางชัน จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ฝึกสอนการเล่นฟุตซอล ประเภทอายุไม่เกิน 12 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. – 30 พ.ย. 61 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-14.00 น. ณ ลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางชัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน 3.3 ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนสุกกาทองโครงการ 2 จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลการกุศล “สุกกาทองคัพ ครั้งที่ 4” รุ่นประชาชนทั่วไปชาย จำนวน 32 ทีม เริ่มวันที่ 14 ต.ค. 61 ณ ลานกีฬาชุมชนสุกกาทองโครงการ 2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน 3.4 ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนมัสยิดอัตตั๊กวา จัดการแข่งชันกีฬาฟุตซอล “ฟุตซอล อัตตั๊กวา คัพ 2018” รุ่นประชาชนทั่วไปชาย จำนวน 36 ทีม เริ่มวันที่ 20 ต.ค. 61 ณ ลานกีฬาชุมชนมัสยิดอัตตั๊กวา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน 3.5 ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนราษฎร์พัฒนา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลการกุศล “ราษฎร์พัฒนา คัพ” รุ่นประชาชนทั่วไปชาย เริ่มวันที่ 13 ต.ค. 61 ณ ณ ลานกีฬาชุมชนราษฎร์พัฒนา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน 3.6 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ลานกีฬา ตัดหญ้า ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเด็กเล่น ซ่อมแซมสนามลานกีฬา จำนวน 3 แห่ง - ในวันที่ 4 พ.ย. 61 ณ ลานกีฬาชุมชนราษฎร์พัฒนา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน - ในวันที่ 15 พ.ย. 61 ณ ลานกีฬาชุมชนอนันตสามัคคี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน - ในวันที่ 8 พ.ย. 61 ณ ลานกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน 3.7 กิจกรรมลานกีฬาน่าเล่น ทำความสะอาดลานกีฬา จำนวน 2 แห่ง - ในวันที่ 9 พ.ย. 61 ณ ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน - ในวันที่ 20 พ.ย. 61 ณ ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านปรีชา 11 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน 4. กิจกรรมที่ 2 (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาและลานกีฬา) ร่วมกับคณะกรรมการสโมสรกีฬามีนบุรี จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “มีนบุรี ฟุตซอล คัพ ครั้งที่ 1” โดยจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลในพื้นที่กลุ่มเขตตะวันออก แบ่งการแข่งขันจำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 32 ทีม ประกอบไปด้วย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี, 15 ปี, 18 ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป และการแข่งขันประกวดกองเชียร์ กำหนดรับสมัครตั้งแต่ 3-16 ธ.ค. 61 ทำการแข่งขันตั้งแต่ 21 ธ.ค. 61 – 12 ม.ค. 62 ณ ลานกีฬาชุมชนบ้านคูคตพัฒนา, ลานกีฬาชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ และกำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 13 ม.ค. 62 ณ สนามฟุตซอล บางกอก อารีน่า 5. กิจกรรมที่ 3 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการลานกีฬา จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 1. ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนราษฎร์พัฒนา จัดการแข่งขันกีฬาสีราษฎร์พัฒนาเกมส์ ครั้งที่ 4 และวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11 ม.ค. 62 ณ ลานกีฬาชุมชนราษฎร์พัฒนา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน 2. ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กในลานกีฬาชุมชนระหว่างวันที่ 12-13 ม.ค. 62 3. จัดกิจกรรม MINBURI BMA SPORT DAY "วันพุธ สุขกาย สุขใจ ร่างกายแข็งแรง" ทุกวันพุธ ณ สำนักงานเขตมีนบุรี เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสำนักงานเขตมีนบุรีมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 4. ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง จัดการแข่งขันบาสเกตบอล มีนบุรี ลีก ครั้งที่ 1 (1st Basketball Minburi League) เริ่มการแข่งขันตั้งแต่ 2 ก.พ. 62 และกำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 10 มี.ค. 62 ณ ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน 5. ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางชัน จัดกิจกรรมปูพื้นฐานทักษะการเล่นกีฬาเปตองให้กับเด็กและประชาชนในพื้นที่ ทุกวัน เวลา 17.00 - 20.00 น. เริ่มตั้งแต่ 1 มี.ค. 62 ณ ลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางชัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการลานกีฬา จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 1. รับสมัครทีมฟุตซอลระหว่างวันที่ 9-20 เม.ย. 62 เพื่อคัดเลือกทีมฟุตซอลตัวแทนสโมสรกีฬามีนบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน BMA Futsal 2019 ในระดับกรุงเทพมหานคร และกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 27-28 เม.ย. จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ ทีมชาย 4 รุ่น (อายุไม่เกิน 12 ปี, 15 ปี, 18 ปี และประชาชน) และทีมหญิง 1 รุ่น (อายุไม่เกิน 18 ปี) รวมจำนวน 26 ทีม 2. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญและชมรมเศรษฐบุตร รุ่น 83 จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “เศรษฐบุตรบำเพ็ญคัพ ครั้งที่ 1” ในวันที่ 5 พ.ค. 62 ณ ลานกีฬาโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน 3. ร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย เพื่อนำผลมาประยุกต์ วางแผนกิจกรรมออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ในวันที่ 30 พ.ค. 62 ณ ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง แขวงมีนบุรี 4. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางชัน และคณะกรรมการบริหารลานกีฬาสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกระชับมิตร เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีให้กับเด็กและเยาวชน ดำเนินการแข่งขันในวันที่ 18-19 พ.ค. 62 จำนวน 4 รุ่น ณ ลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางชัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน และดำเนินการแข่งขันในวันที่ 9 มิ.ย. 62 จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ณ ลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางชัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน 5. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรีและคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางชัน ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลประจำปี 2562 จัดโดยศูนย์เยาวชนมีนบุรี ในวันที่ 22 มิ.ย. 62 ณ ลานกีฬาสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี - กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา และส่งมอบวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อจัดสรรให้กับลานกีฬาต่างๆ ในวันที่ 23 เม.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการลานกีฬา จำนวน 20 ครั้ง ดังนี้ 1. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี จัดกิจกรรมการฝึกสอนการเล่นกีฬาฟุตซอล ประจำเดือนตุลาคม ประเภทชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีและ 15 ปี ณ ลานกีฬา สน.มีนบุรี ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 17.00-19.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-14.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน 2. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางชัน จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ฝึกสอนการเล่นฟุตซอล ประเภทอายุไม่เกิน 12 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. – 30 พ.ย. 61 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-14.00 น. ณ ลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางชัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน 3. ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนสุกกาทองโครงการ 2 จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลการกุศล “สุกกาทองคัพ ครั้งที่ 4” รุ่นประชาชนทั่วไปชาย จำนวน 32 ทีม เริ่มวันที่ 14 ต.ค. 61 ณ ลานกีฬาชุมชนสุกกาทองโครงการ 2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน 4. ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนมัสยิดอัตตั๊กวา จัดการแข่งชันกีฬาฟุตซอล “ฟุตซอล อัตตั๊กวา คัพ 2018” รุ่นประชาชนทั่วไปชาย จำนวน 36 ทีม เริ่มวันที่ 20 ต.ค. 61 ณ ลานกีฬาชุมชนมัสยิดอัตตั๊กวา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน 5. ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนราษฎร์พัฒนา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลการกุศล “ราษฎร์พัฒนา คัพ” รุ่นประชาชนทั่วไปชาย เริ่มวันที่ 13 ต.ค. 61 ณ ณ ลานกีฬาชุมชนราษฎร์พัฒนา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน 6. กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ลานกีฬา ตัดหญ้า ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเด็กเล่น ซ่อมแซมสนามลานกีฬา จำนวน 3 แห่ง - ในวันที่ 4 พ.ย. 61 ณ ลานกีฬาชุมชนราษฎร์พัฒนา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน - ในวันที่ 15 พ.ย. 61 ณ ลานกีฬาชุมชนอนันตสามัคคี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน - ในวันที่ 8 พ.ย. 61 ณ ลานกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน 7. กิจกรรมลานกีฬาน่าเล่น ทำความสะอาดลานกีฬา จำนวน 2 แห่ง - ในวันที่ 9 พ.ย. 61 ณ ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน - ในวันที่ 20 พ.ย. 61 ณ ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านปรีชา 11 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน 8. ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนราษฎร์พัฒนา จัดการแข่งขันกีฬาสีราษฎร์พัฒนาเกมส์ ครั้งที่ 4 และวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11 ม.ค. 62 ณ ลานกีฬาชุมชนราษฎร์พัฒนา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน 9. ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กในลานกีฬาชุมชนระหว่างวันที่ 12-13 ม.ค. 62 10. จัดกิจกรรม MINBURI BMA SPORT DAY "วันพุธ สุขกาย สุขใจ ร่างกายแข็งแรง" ทุกวันพุธ ณ สำนักงานเขตมีนบุรี เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสำนักงานเขตมีนบุรีมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 11. ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง จัดการแข่งขันบาสเกตบอล มีนบุรี ลีก ครั้งที่ 1 (1st Basketball Minburi League) เริ่มการแข่งขันตั้งแต่ 2 ก.พ. 62 และกำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 10 มี.ค. 62 ณ ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน 12. ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางชัน จัดกิจกรรมปูพื้นฐานทักษะการเล่นกีฬาเปตองให้กับเด็กและประชาชนในพื้นที่ ทุกวัน เวลา 17.00 - 20.00 น. เริ่มตั้งแต่ 1 มี.ค. 62 ณ ลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางชัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน 13. รับสมัครทีมฟุตซอลระหว่างวันที่ 9-20 เม.ย. 62 เพื่อคัดเลือกทีมฟุตซอลตัวแทนสโมสรกีฬามีนบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน BMA Futsal 2019 ในระดับกรุงเทพมหานคร และกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 27-28 เม.ย. จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ ทีมชาย 4 รุ่น (อายุไม่เกิน 12 ปี, 15 ปี, 18 ปี และประชาชน) และทีมหญิง 1 รุ่น (อายุไม่เกิน 18 ปี) รวมจำนวน 26 ทีม 14. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญและชมรมเศรษฐบุตร รุ่น 83 จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “เศรษฐบุตรบำเพ็ญคัพ ครั้งที่ 1” ในวันที่ 5 พ.ค. 62 ณ ลานกีฬาโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน 15. ร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย เพื่อนำผลมาประยุกต์ วางแผนกิจกรรมออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ในวันที่ 30 พ.ค. 62 ณ ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง แขวงมีนบุรี 16. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางชัน และคณะกรรมการบริหารลานกีฬาสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกระชับมิตร เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีให้กับเด็กและเยาวชน ดำเนินการแข่งขันในวันที่ 18-19 พ.ค. 62 จำนวน 4 รุ่น ณ ลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางชัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน,ดำเนินการแข่งขันในวันที่ 9 มิ.ย. 62 จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ณ ลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางชัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน และดำเนินการแข่งขันในวันที่ 21 ก.ค. 62 จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ณ ลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางชัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน 17. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรีและคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางชัน ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลประจำปี 2562 จัดโดยศูนย์เยาวชนมีนบุรี ในวันที่ 22 มิ.ย. 62 ณ ลานกีฬาสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี 18. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านปรีชา 11 จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ระหว่างลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านปรีชา 11, ลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางชันและลานกีฬาชุมชน ม.สุภาวัลย์ ดำเนินการแข่งขันในวันที่ 21 ก.ค. 62 ณ ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านปรีชา 11 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 19. ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน BMA Futsal 2019 ในระดับกรุงเทพมหานคร และกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-31 ก.ค. 62 จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ ทีมชาย 4 รุ่น (อายุไม่เกิน 12 ปี, 15 ปี, 18 ปี และประชาชนทั่วไป) และทีมหญิง 1 รุ่น (อายุไม่เกิน 18 ปี) 20. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนราษฎร์พัฒนาและคณะกรรมการมูลนิธิราษฎร์พัฒนา จัดการแข่งขันกีฬาสีมูลนิธิธรรมานุสรณ์-ภาคฟัรดูอีน ในวันที่ 31 ก.ค. 62 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน 21. ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนสุกกาทองโครงการ 2 จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลการกุศล “สุกกาทองคัพ ครั้งที่ 6” ในวันที่ 18 ส.ค. 62 ณ ลานกีฬาชุมชนสุกกาทองโครงการ 2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน - กิจกรรมที่ 2 (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาและลานกีฬา) ร่วมกับคณะกรรมการสโมสรกีฬามีนบุรี จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “มีนบุรี ฟุตซอล คัพ ครั้งที่ 1” โดยจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลในพื้นที่กลุ่มเขตตะวันออก แบ่งการแข่งขันจำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 32 ทีม ประกอบไปด้วย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี, 15 ปี, 18 ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป และการแข่งขันประกวดกองเชียร์ กำหนดรับสมัครตั้งแต่ 3-16 ธ.ค. 61 ทำการแข่งขันตั้งแต่ 21 ธ.ค. 61 – 12 ม.ค. 62 ณ ลานกีฬาชุมชนบ้านคูคตพัฒนา, ลานกีฬาชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ และกำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 13 ม.ค. 62 ณ สนามฟุตซอล บางกอก อารีน่า - กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา และส่งมอบวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อจัดสรรให้กับลานกีฬาต่างๆ ในวันที่ 23 เม.ย. 62

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(15) ตัวชี้วัดที่ 9 : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ตัวชี้วัดที่ 9 :  พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :115.20

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.10

100 / 100
2
20.40

100 / 100
3
25.02

100 / 100
4
115.20

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.สำรวจพื้นที่สีเขียว 7 ประเภท ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรายงานลงในระบบ เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 จำนวน 1,915.92 ตรม.จากเป้าหมาย 11,200 ตรม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.สำรวจพื้นที่สีเขียว 7 ประเภท ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรายงานลงในระบบ เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 จำนวน 368.92 ตรม.จากเป้าหมาย 11,260 ตรม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1.สำรวจพื้นที่สีเขียว 7 ประเภท ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรายงานลงในระบบ เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 จำนวน 517.16 ตรม.จากเป้าหมาย 11,200 ตรม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1.สำรวจพื้นที่สีเขียว 7 ประเภท ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรายงานลงในระบบ เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 จำนวน 10,100 ตรม.จากเป้าหมาย 11,200 ตรม.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(16) ตัวชี้วัดที่ 10 : ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ตัวชี้วัดที่ 10 : ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำโครงการออกแบบและจัดทำรายงานของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุพร้อมสำรวจอาคารสถานที่ 2.รายงานแบบสำรวจครั้งที่ 1 ให้สำนักการโยธาทราบเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการสำรวจจุดที่จะดำเนินการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภายในสำนักงานเขต จำนวน 5 จุดดังนี้ -บริเวณอาคารสำนักงาน -บริเวณศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง -บริเวณอาคารพิพิธภันฑ์ -บริเวณอาคารห้องนำ้ -บริเวณอาคารเมืองมีนถิ่นทอง(โรงอาหารและฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) 2.ดำเนินการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกตามที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบและจัดทำรายละเอียดสิ่งอำนวยความสะดวก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินการจัดส่งแบบรายงานผลการดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 และดำเนินการปรับโครงการให้เป็นไปตามที่สำนักการโยธากำหนด 2.ดำเนินการจัดส่งแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบพร้อมใบประมาณราคาเพื่อขอเสนอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 ให้สำนักการโยธา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนภูมิปัญญาที่สนับสนุนผู้สูงอายุมีการสะสมภูมิปัญญาเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนภูมิปัญญาที่สนับสนุนผู้สูงอายุมีการสะสมภูมิปัญญาเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ภูมิปัญญา

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการขออนุมัติโครงการ - อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดรูปแบบกิจกรรม - อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุประกอบการดำเนินการ - ประชาสัมพันธ์เพื่อสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- คัดเลือกและเสนอภูมิปัญญาผู้สูงอายุประจำปี 2562 ได้แก่ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย สาขาศิลปกรรม (ด้านดนตรี นาฏศิลป์) โดย นางอภิณห์พร แม้นวิเศษพงศ์ (อายุ 66 ปี) - จัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดรูปแบบกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุปี 2562 ในวันที่ 11 เม.ย. 62 ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรีเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุปี 2562 ในวันที่ 11 เม.ย. 62 ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรีเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(18) ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมการให้สวัสดิการและการสงเคราะห์
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมการให้สวัสดิการและการสงเคราะห์

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :13.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00

100 / 100
2
13.00

100 / 100
3
13.00

100 / 100
4
13.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 61 รวมจำนวน 435 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ เป็นประจำทุกเดือน รวมจำนวน 76 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 พ.ย. 61) 3. ตรวจสอบสถานะและแก้ไขปัญหา ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นประจำทุกเดือน 4. ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เป็นประจำทุกเดือน 5. รับคำร้องขอความช่วยเหลือ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ 6. มอบเงินช่วยเหลือ สงเคราะห์ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพ ฯลฯ 29 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61) 7. รับลงทะเบียนและเบิกจ่ายค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 พ.ย. 61 จำนวน 35 ราย 8. เยี่ยมบ้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 12 ครั้ง 53 ราย 9. รับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ได้รับเดือนละ 600 บาทต่อเนื่อง 3 ปี) จำนวน 13 ราย (ธ.ค. 61) 10. จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ได้ทำการลงทะเบียน และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ จำนวน 2,249 ราย ระหว่างวันที่ 21-28 ธ.ค. 61 11. กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในวันที่ 19 พ.ย. 61 ณ สำนักงานเขตมีนบุรี 12. จัดกิจกรรมศูนย์สร้างสุขทุกวัย โดยชมรมผู้สูงอายุเขตมีนบุรี ดำเนินกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 345 ราย และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรมผู้สูงอายุเขตมีนบุรี ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ ต.ค. 61 – ก.พ. 62 รวมจำนวน 1,164 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ เป็นประจำทุกเดือน รวมจำนวน 150 ราย (ตั้งแต่ ต.ค. 61 – ก.พ. 62) 3. รับลงทะเบียนและเบิกจ่ายค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ต.ค. 61 – ก.พ. 62 จำนวน 85 ราย 4. ตรวจสอบสถานะและแก้ไขปัญหา ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นประจำทุกเดือน 5. ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เป็นประจำทุกเดือน (มี.ค. 62 จำนวน 15,631 ราย) 6. รับคำร้องขอความช่วยเหลือ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ 155 ราย 7. มอบเงินช่วยเหลือ สงเคราะห์ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพ ฯลฯ 41 ราย (ตั้งแต่ ต.ค. 61 – ก.พ. 62) 8. เยี่ยมบ้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 24 ครั้ง 109 ราย 9. รับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ได้รับเดือนละ 600 บาทต่อเนื่อง 3 ปี) จำนวน 43 ราย (ก.พ. 62) 10. จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ได้ทำการลงทะเบียน และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ จำนวน 2,249 ราย ระหว่างวันที่ 21-28 ธ.ค. 61 มีผู้รับไปแล้ว จำนวน 2,138 ราย คงเหลือ 111 ราย 11. กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในวันที่ 19 พ.ย. 61 ณ สำนักงานเขตมีนบุรี 12. จัดกิจกรรมศูนย์สร้างสุขทุกวัย โดยชมรมผู้สูงอายุเขตมีนบุรี ดำเนินกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 345 ราย และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรมผู้สูงอายุเขตมีนบุรี ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน 13. กิจกรรมซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ ต.ค. 61 – พ.ค. 62 รวมจำนวน 1,584 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ เป็นประจำทุกเดือน รวมจำนวน 219 ราย (ตั้งแต่ ต.ค. 61 – พ.ค. 62) 3. รับลงทะเบียนและเบิกจ่ายค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ต.ค. 61 – พ.ค. 62 จำนวน 122 ราย 4. ตรวจสอบสถานะและแก้ไขปัญหา ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นประจำทุกเดือน 5. ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เป็นประจำทุกเดือน (มิ.ย. 62 จำนวน 15,737 ราย) 6. รับคำร้องขอความช่วยเหลือ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ 155 ราย 7. มอบเงินช่วยเหลือ สงเคราะห์ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพ ฯลฯ 85 ราย (ตั้งแต่ ต.ค. 61 – มิ.ย. 62) 8. เยี่ยมบ้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 36 ครั้ง 167 ราย 9. รับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ได้รับเดือนละ 600 บาทต่อเนื่อง 6 ปี) จำนวน 170 ราย (มิ.ย. 62) 10. จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ได้ทำการลงทะเบียน และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ จำนวน 2,257 ราย ระหว่างวันที่ 21-28 ธ.ค. 61 มีผู้รับไปแล้ว จำนวน 2,158 ราย คงเหลือ 90 ราย (คืนบัตรเนื่องจากเสียชีวิต 9 ราย) 11. กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในวันที่ 19 พ.ย. 61 ณ สำนักงานเขตมีนบุรี 12. จัดกิจกรรมศูนย์สร้างสุขทุกวัย โดยชมรมผู้สูงอายุเขตมีนบุรี ดำเนินกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 345 ราย และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรมผู้สูงอายุเขตมีนบุรี ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน 13. กิจกรรมซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ ต.ค. 61 – ก.ย. 62 รวมจำนวน 2,076 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ เป็นประจำทุกเดือน รวมจำนวน 312 ราย (ตั้งแต่ ต.ค. 61 – ก.ย. 62) 3. รับลงทะเบียนและเบิกจ่ายค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ต.ค. 61 – ก.ย. 62 จำนวน 148 ราย 4. ตรวจสอบสถานะและแก้ไขปัญหา ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นประจำทุกเดือน 5. ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เป็นประจำทุกเดือน (ก.ย. 62 จำนวน 15,903 ราย) 6. รับคำร้องขอความช่วยเหลือ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ 189 ราย 7. มอบเงินช่วยเหลือ สงเคราะห์ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพ ฯลฯ 179 ราย (ตั้งแต่ ต.ค. 61 – มิ.ย. 62) 8. เยี่ยมบ้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 48 ครั้ง 340 ราย 9. รับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ได้รับเดือนละ 600 บาทต่อเนื่อง 6 ปี) จำนวน 198 ราย (ก.ย. 62) 10. จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ได้ทำการลงทะเบียน และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ จำนวน 2,257 ราย ระหว่างวันที่ 21-28 ธ.ค. 61 มีผู้รับไปแล้ว จำนวน 2,158 ราย คงเหลือ 90 ราย (คืนบัตรเนื่องจากเสียชีวิต 9 ราย) 11. กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในวันที่ 19 พ.ย. 61 ณ สำนักงานเขตมีนบุรี 12. จัดกิจกรรมศูนย์สร้างสุขทุกวัย โดยชมรมผู้สูงอายุเขตมีนบุรี ดำเนินกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 345 ราย และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรมผู้สูงอายุเขตมีนบุรี ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน 13. กิจกรรมซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(19) ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวฯ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวฯ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :97.20

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
97.20

100 / 100
3
97.20

100 / 100
4
97.20

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กำหนดดำเนินการในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 - อยู่ระหว่างทำฎีกาจัดซื้อวัสดุ เพื่อดำเนินการออกหน่วยฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการออม - กระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนที่เข้ารับบริการจากศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวฯ มีการออมอย่างต่อเนื่อง - แนะนำช่องทางการออมที่หลากหลายให้แก่ผู้รับบริการ - จัดซื้อวัสดุในการทำกิจกรรมส่งเสริมการออมเรียบร้อยแล้ว - จัดหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ด้านการออมตามชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตตามแผนงานที่วางไว้ครบเรียบร้อยแล้ว จำนวน 18 ครั้ง - ผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ร้อยละ 97.20 - เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและค่าอาหารทำการนอกเวลาเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการออม - กระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนที่เข้ารับบริการจากศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวฯ มีการออมอย่างต่อเนื่อง - แนะนำช่องทางการออมที่หลากหลายให้แก่ผู้รับบริการ - จัดซื้อวัสดุในการทำกิจกรรมส่งเสริมการออมเรียบร้อยแล้ว - จัดหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ด้านการออมตามชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตตามแผนงานที่วางไว้ครบเรียบร้อยแล้ว จำนวน 19 ครั้ง - ผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ร้อยละ 97.20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการออม - กระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนที่เข้ารับบริการจากศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวฯ มีการออมอย่างต่อเนื่อง - แนะนำช่องทางการออมที่หลากหลายให้แก่ผู้รับบริการ - จัดซื้อวัสดุในการทำกิจกรรมส่งเสริมการออมเรียบร้อยแล้ว - จัดหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ด้านการออมตามชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตตามแผนงานที่วางไว้ครบเรียบร้อยแล้ว จำนวน 19 ครั้ง - ผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ร้อยละ 97.20

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(20) ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :104.00

ผลงาน :104.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
39.00

100 / 100
2
104.00

100 / 100
3
104.00

100 / 100
4
104.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว - จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ ในบ้านหนังสือ 13 แห่ง ดำเนินการแล้ว 3 ครั้ง 1. ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23-25 พ.ย. 61 2. ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1-2 ธ.ค. 61 3. ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14-16 ธ.ค. 61

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ ในบ้านหนังสือ 13 แห่ง ดำเนินการแล้ว 5 ครั้ง 1. ครั้งที่ 4 ในวันที่ 4-6 ม.ค. 62 2. ครั้งที่ 5 ในวันที่ 18-20 ม.ค. 62 3. ครั้งที่ 6 ในวันที่ 1-3 ก.พ. 62 4. ครั้งที่ 7 ในวันที่ 15-17 ก.พ. 62 5. ครั้งที่ 8 ในวันที่ 1-3 มี.ค. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ ในบ้านหนังสือ 13 แห่ง แห่งละ 8 ครั้ง รวม 104 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ร้อยละ 98.99

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ ในบ้านหนังสือ 13 แห่ง แห่งละ 8 ครั้ง รวม 104 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ร้อยละ 98.99

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(21) ตัวชี้วัดที่ 13 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
ตัวชี้วัดที่ 13 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญ

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :7.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
7.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้สนใจ ทั้งบุคคลและหมู่คณะต่างๆ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ ดังนี้ เดือนตุลาคม 2561 รวม 99 คน, เดือนพฤศจิกายน 2561 รวม 171 คน และเดือนธันวาคม รวม 322 คน 2. ดำเนินกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญเสร็จสิ้นแล้ว 3 กิจกรรม ได้แก่ 2.1 กิจกรรมที่ 1 การจัดงานพิธีบวงสรวงถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561 ในวันที่ 23 ต.ค. 61 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 2.2 กิจกรรมที่ 2 การจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 ต.ค. 61 ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทองและสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และ 2.3 กิจกรรมที่ 3 การจัดงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 22 พ.ย. 61 ณ วัดบำเพ็ญเหนือ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้สนใจ ทั้งบุคคลและหมู่คณะต่างๆ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 ยอดรวม 1,006 คน ดังนี้ เดือนมกราคม 2562 รวม 289 คน, เดือนกุมภาพันธ์ 2562 รวม 125 คน และเดือนมีนาคม 2562 รวม 125 คน 2. ดำเนินกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญเสร็จสิ้นแล้ว 3 กิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้สนใจ ทั้งบุคคลและหมู่คณะต่างๆ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 ยอดรวม 1,361 คน ดังนี้ เดือนเมษายน 2562 รวม 166 คน, เดือนพฤษภาคม 2562 รวม 64 คน 2. ดำเนินกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญเสร็จสิ้นแล้ว 5 กิจกรรม ได้แก่ 2.1 กิจกรรมที่ 1 การจัดงานพิธีบวงสรวงถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561 ในวันที่ 23 ต.ค. 61 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 2.2 กิจกรรมที่ 2 การจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 ต.ค. 61 ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทองและสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 2.3 กิจกรรมที่ 3 การจัดงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 22 พ.ย. 61 ณ วัดบำเพ็ญเหนือ 2.4 กิจกรรมที่ 4 การจัดงานสืบสานตำนาน สงกรานต์เมืองมีน ในวันที่ 11 เม.ย. 62 ณ สำนักงานเขตมีนบุรี 2.5 กิจกรรมที่ 5 การจัดงานวันรอมฎอนสัมพันธ์ ในวันที่ 22 พ.ค. 2562 ณ มัสยิดอัลบุ๊ซรอ แขวงแสนแสบ 3. ดำเนินการกิจกรรมพิเศษ “สองน่อง ท่องเมืองมีน” ในวันที่ 29 มิ.ย. 62 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของเขตมีนบุรี ให้เป็นที่รู้จัก กิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินเท้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่เขต โดยแบ่งเป็นฐานกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เยาวชนในพื้นที่ จำนวน 200 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้สนใจ ทั้งบุคคลและหมู่คณะต่างๆ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ยอดรวม 2,195 คน ดังนี้ เดือนมิถุนายน 2562 รวม 449 คน, เดือนกรกฎาคม 2562 รวม 41 คน, เดือนสิงหาคม 2562 รวม 350 คน 2. ดำเนินกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญเสร็จสิ้นแล้ว 6 กิจกรรม ได้แก่ 2.1 กิจกรรมที่ 1 การจัดงานพิธีบวงสรวงถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561 ในวันที่ 23 ต.ค. 61 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 2.2 กิจกรรมที่ 2 การจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 ต.ค. 61 ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทองและสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 2.3 กิจกรรมที่ 3 การจัดงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 22 พ.ย. 61 ณ วัดบำเพ็ญเหนือ 2.4 กิจกรรมที่ 4 การจัดงานสืบสานตำนาน สงกรานต์เมืองมีน ในวันที่ 11 เม.ย. 62 ณ สำนักงานเขตมีนบุรี 2.5 กิจกรรมที่ 5 การจัดงานวันรอมฎอนสัมพันธ์ ในวันที่ 22 พ.ค. 2562 ณ มัสยิดอัลบุ๊ซรอ แขวงแสนแสบ 2.6 กิจกรรมที่ 6 การจัดงานหล่อและแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 12 ก.ค. 62 ณ สำนักงานเขตมีนบุรี และวัดต่างๆ 8 วัด 3. ดำเนินการกิจกรรมพิเศษ “สองน่อง ท่องเมืองมีน” ในวันที่ 29 มิ.ย. 62 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของเขตมีนบุรี ให้เป็นที่รู้จัก กิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินเท้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่เขต โดยแบ่งเป็นฐานกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เยาวชนในพื้นที่ จำนวน 200 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(22) ตัวชี้วัดที่ 14 : ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดที่ 14 :  ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตก่อสร้างอาคารรายละเอียดดังนี้ เดือนตุลาคม 2561 มีการอนุญาต จำนวน 39 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 39 ราย เดือนพฤศจิกายน 2561 มีการอนุญาต จำนวน 46 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 46 ราย เดือนธันวาคม 2561 มีการอนุญาต จำนวน 22 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 22 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตก่อสร้างอาคารรายละเอียดดังนี้ เดือนมกราคม 2562 มีการอนุญาต จำนวน 26 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 26 ราย เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีการอนุญาต จำนวน 39 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 39 ราย เดือนมีนาคม 2562 มีการอนุญาต จำนวน 37 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 37 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตก่อสร้างอาคารรายละเอียดดังนี้ เดือนเมษายน 2562 มีการอนุญาต จำนวน 29 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 29 ราย เดือนพฤษภาคม 2562 มีการอนุญาต จำนวน 19 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 19 ราย เดือนมิถุนายน 2562 มีการอนุญาต จำนวน 48 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 48 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตก่อสร้างอาคารรายละเอียดดังนี้ เดือนกรกฎาคม 2562 มีการอนุญาต จำนวน 35 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 35 ราย เดือนสิงหาคม 2562 มีการอนุญาต จำนวน 32 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 32 ราย เดือนกันยายน 2562 มีการอนุญาต จำนวน 34 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 34 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(23) ตัวชี้วัดที่ 14-1 : ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดที่ 14-1  :  ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการกำหนดบ้านเลขที่ที่เจ้าของอาคารมายื่นคำขอและให้รหัสเลขหมายประจำบ้านพร้อมลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคาร รายละเอียด ดังนี้ 1. เดือนตุลาคม 2561 มีการกำหนดเลขบ้านและให้รหัสเลขหมายประจำบ้านพร้อมลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคาร จำนวน 28 ราย (จำนวนอาคาร 50 หลัง) 2. เดือนพฤศจิกายน 2561 มีการกำหนดเลขบ้านและให้รหัสเลขหมายประจำบ้านพร้อมลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคาร จำนวน 34 ราย (จำนวนอาคาร 91 หลัง) 3. เดือนธันวาคม 2561 มีการกำหนดเลขบ้านและให้รหัสเลขหมายประจำบ้านพร้อมลงจุดจุดแสดงตำแหน่งของอาคาร จำนวน 20 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการกำหนดบ้านเลขที่ที่เจ้าของอาคารมายื่นคำขอและให้รหัสเลขหมายประจำบ้านพร้อมลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคาร รายละเอียด ดังนี้ 1. เดือนมกราคม 2562 มีการกำหนดเลขบ้านและให้รหัสเลขหมายประจำบ้านพร้อมลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคาร จำนวน 29 ราย (จำนวนอาคาร 42 หลัง) 2. เดือนกุมภาพันธ์ 2562 กำหนดเลขบ้านและให้รหัสเลขหมายประจำบ้านพร้อมลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคาร จำนวน 29 ราย (จำนวนอาคาร 103 หลัง) 3. เดือนมีนาคม 2562 กำหนดเลขบ้านและให้รหัสเลขหมายประจำบ้านพร้อมลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคาร จำนวน 21 ราย (จำนวนอาคาร 23 หลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการกำหนดบ้านเลขที่ที่เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้านพร้อมลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคาร รายละเอียด ดังนี้ 1. เดือนเมษายน 2562 กำหนดเลขบ้านและให้รหัสเลขหมายประจำบ้านพร้อมลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคาร จำนวน 13 ราย (จำนวนอาคาร 20 หลัง) 2. เดือนพฤษภาคม 2562 กำหนดเลขบ้านและให้รหัสประจำบ้านพร้อมลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคาร จำนว 31 ราย (จำนวน 160 หลัง) 3. เดือนมิถุนายน 2562 กำหนดเลขบ้านและให้รหัสเลขหมายประจำบ้านพร้อมลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคาร จำนวน 20 รายข (จำนวน 23 ราย)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการกำหนดบ้านเลขที่ที่เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้านพร้อมลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคาร รายละเอียด ดังนี้ 1. เดือนกรกฎาคม 2562 กำหนดเลขบ้านและให้รหัสเลขหมายประจำบ้านพร้อมลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคาร จำนวน 25 ราย (จำนวนอาคาร 30 หลัง) 2. เดือนสิงหาคม 2562 กำหนดเลขบ้านและให้รหัสเลขหมายประจำบ้านพร้อมลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคาร จำนวน 37 ราย (จำนวนอาคาร 162 หลัง) 3. เดือนกันยายน 2562 กำหนดเลขบ้านและให้รหัสเลขหมายประจำบ้านพร้อมลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคาร จำนวน 19 ราย (จำนวนอาคาร 49 หลัง)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(24) ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :81.25

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
81.25

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้แก่ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครฯ ในพื้นที่จำนวน 64 ชุมชน โดยตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบรายงานการขอเบิกเงินฯ - ต.ค. 61 เบิกจ่ายจำนวน 44 ชุมชน - พ.ย. 61 เบิกจ่ายจำนวน 38 ชุมชน - ธ.ค. 61 เบิกจ่ายจำนวน 39 ชุมชน 2. อยู่ระหว่างสำนักพัฒนาสังคม พิจารณารูปเล่มแผนพัฒนาชุมชน ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้แก่ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครฯ ในพื้นที่จำนวน 64 ชุมชน โดยตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบรายงานการขอเบิกเงินฯ - ม.ค. 62 เบิกจ่าย จำนวน 50 ชุมชน - ก.พ. 62 เบิกจ่าย จำนวน 32 ชุมชน - มี.ค. 62 เบิกจ่าย อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย 2. อยู่ระหว่างสำนักพัฒนาสังคม จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้แก่ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครฯ ในพื้นที่จำนวน 64 ชุมชน โดยตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบรายงานการขอเบิกเงินฯ - เม.ย. 62 เบิกจ่ายจำนวน 36 ชุมชน - พ.ค. 62 เบิกจ่ายจำนวน 31 ชุมชน 2. สำนักพัฒนาสังคม จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2562 3. ประชาสัมพันธ์การเปิดเวทีในแต่ละชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 4. ดำเนินการเปิดเวทีในชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รวม 48 ชุมชน - พ.ค. 62 เปิดเวทีจัดทำแผนจำนวน 18 ชุมชน - มิ.ย. 62 เปิดเวทีจัดทำแผนจำนวน 30 ชุมชน - อยู่ระหว่างชุมชนจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและรวบรวมเสนอสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้แก่ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครฯ ในพื้นที่จำนวน 64 ชุมชน โดยตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบรายงานการขอเบิกเงินฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเอง และประชาสัมพันธ์เตรียมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของแต่ละชุมชน เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 2. สำนักพัฒนาสังคม จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2562 เพื่อให้องค์ความรู้เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 3. ประชาสัมพันธ์การเปิดเวทีในแต่ละชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน โดยการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของชุมชน 4. ดำเนินการเปิดเวทีในชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 52 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 81.25 5. ชุมชนจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของแต่ละชุมชน รวบรวมเสนอสำนักงานเขต และสำนักงานเขตมีนบุรีได้รวบรวมเสนอต่อสำนักพัฒนาสังคมเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(25) ตัวชี้วัดที่ 9 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ตัวชี้วัดที่ 9 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :7.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
7.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. แต่งตั้งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 1 ราย 2. นำคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรีเข้าร่วมประชุมตามที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกำหนด 2.1 ประชุมสามัญประจำปีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 16 ธ.ค. 61 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) 3. การประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขตมีนบุรี 3.1 ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 16 พ.ย. 61 4. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ 4.1 จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 22 พ.ย. 61 ณ วัดบำเพ็ญเหนือ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

นำคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรีเข้าร่วมประชุมตามที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกำหนด - นำตัวแทนสมาชิกสภาเด็กฯ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 27-29 มี.ค. 62 ณ เดอะไพน์รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1 การประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขตมีนบุรี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 18 มิ.ย. 62 2. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน ในวันที่ 25 เม.ย. 62 แบบไป-กลับ 1 วัน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. นำตัวแทนสมาชิกสภาเด็กฯ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 27-29 มี.ค. 62 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 2. การประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขตมีนบุรี 2.1 ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 16 พ.ย. 61 2.2 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 18 มิ.ย. 62 2.3 ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 25 ก.ค. 62 2.4 ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 16 ส.ค. 62 3. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ 3.1 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน ในวันที่ 25 เม.ย. 62 แบบไป-กลับ 1 วัน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน 3.2 จัดกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ในวันที่ 29 มิ.ย. 62 ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เยาวชน 70 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(26) ตัวชี้วัดที่ 16 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ตัวชี้วัดที่ 16 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :14.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
8.00

100 / 100
4
14.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ 1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 11/2561 (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 30 ต.ค. 61 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี 2. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 12/2561 (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 27 พ.ย. 61 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี 3. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 13/2561 (ครั้งที่ 3) ในวันที่ 27 ธ.ค. 61 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ในไตรมาสที่ 2 จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ 1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 4) ในวันที่ 31 ม.ค. 62 ณ สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 2. จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานด้านการเกษตร เรื่อง การบริหารจัดการน้ำด้วยโซล่าร์เซลล์ ในวันที่ 31 ม.ค. 62 ณ เรสคิวฟาร์ม (Res-Q Farm) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 7 ครั้ง ได้แก่ 1.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 11/2561 (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 30 ต.ค. 61 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี 1.2 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 12/2561 (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 27 พ.ย. 61 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี 1.3 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 13/2561 (ครั้งที่ 3) ในวันที่ 27 ธ.ค. 61 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี 1.4 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 4) ในวันที่ 31 ม.ค. 62 ณ สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 1.5 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 2/2562 (ครั้งที่ 5) ในวันที่ 29 เม.ย. 62 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี 1.6 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 3/2562 (ครั้งที่ 6) ในวันที่ 31 พ.ค. 62 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี 1.7 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 4/2562 (ครั้งที่ 7) ในวันที่ 11 มิ.ย. 62 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 2. จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานด้านการเกษตร เรื่อง การบริหารจัดการน้ำด้วยโซล่าร์เซลล์ ในวันที่ 31 ม.ค. 62 ณ เรสคิวฟาร์ม (Res-Q Farm) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 12 ครั้ง ได้แก่ 1.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 11/2561 (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 30 ต.ค. 61 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี 1.2 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 12/2561 (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 27 พ.ย. 61 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี 1.3 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 13/2561 (ครั้งที่ 3) ในวันที่ 27 ธ.ค. 61 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี 1.4 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 4) ในวันที่ 31 ม.ค. 62 ณ สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 1.5 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 2/2562 (ครั้งที่ 5) ในวันที่ 29 เม.ย. 62 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี 1.6 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 3/2562 (ครั้งที่ 6) ในวันที่ 31 พ.ค. 62 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี 1.7 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 4/2562 (ครั้งที่ 7) ในวันที่ 11 มิ.ย. 62 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 1.8 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 5/2562 (ครั้งที่ 8) ในวันที่ 28 มิ.ย. 62 ณ โรงสีข้าวชุมชน แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 1.9 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 6/2562 (ครั้งที่ 9) ในวันที่ 10 ก.ค. 62 ณ กลุ่มปลูกมัลเบอร์รี่ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 1.10 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 7/2562 (ครั้งที่ 10) ในวันที่ 31 ก.ค. 62 ณ กลุ่มปลูกกล้วยน้ำว้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 1.11 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 8/2562 (ครั้งที่ 11) ในวันที่ 8 ส.ค. 62 ณ กลุ่มแปรรูปปลาบูดู แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 1.12 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 9/2562 (ครั้งที่ 12) ในวันที่ 20 ส.ค. 62 ณ กลุ่มไร่หญ้าแปลงใหญ่ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 2. จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานด้านการเกษตร เรื่อง การบริหารจัดการน้ำด้วยโซล่าร์เซลล์ ในวันที่ 31 ม.ค. 62 ณ เรสคิวฟาร์ม (Res-Q Farm) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 3. จัดกิจกรรมมอบเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ ดอกกวางตุ้ง, คื่นฉ่าย, ผักชี, แมงลัก, พริกขี้หนูสวน, มะเขือเปาะ และพริกหยวก ให้กับผู้นำชุมชน จำนวน 50 ชุมชน ในวันที่ 29 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(27) การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) 1.ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด (ร้อยละ 95) 2.ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท (ร้อยละ 25)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
1.ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด (ร้อยละ 95)
2.ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท (ร้อยละ 25)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :113.43

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.20

100 / 100
2
49.21

100 / 100
3
104.01

100 / 100
4
113.43

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำนินการเขียนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของเขตมีนบุรีและดำเนินการ ตามแผน ดังนี้ 1.ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ต.ค.61-25 ธ.ค.61 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 288 ราย เป้นเงิน 13,187,857.55 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 456 ราย เป็นเงิน 112,002.73 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 157 ราย เป็นเงิน 708,072.40 บาท รวมทั้งสิ้น 901 ราย เป็นเงิน 14,007,932.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.20 ของประมาณการ(194,600,000.-บาท) 2.เร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระ 3 ภาษีตั้งแต่ 1 ต.ค.61-20 ธ.ค.61 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 138,294.86 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 12,128.50 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 39,875.00 บาท รวมจัดเก็บได้ทั้งสิ้น 190,298.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.09 ของลูกหนี้ค้างชำระ (1,453,664.51 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของเขตมีนบุรี ดังนี้ -1.ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ตค.61-31 มี.ค.62 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 2,128 ราย เป็นเงิน 83,491,560.77 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 2,845 ราย เป็นเงิน 1,088,965.70 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 1,458 ราย เป็นเงิน 11,177,433.68-บาท รวมจัดเก็บได้ทั้งสิ้น 6,431 ราย เป็นเงิน 95,757,960.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.21 ของประมาณการรายรับที่สำนักการคลังกำหนด (194,600,000.-) 2.เร่งรัดดำเนินการจัดเก็บหนี้ค้างทั้ง 3 ภาษี ตั้งแต่ 1 ต.ค.61-25 มี.ค.62 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 355,175.66 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 19,691.70 บาท -ภาษี ป้ายจัดเก็บได้ 127,163.-บาท รวมทั้งสิ้น 502,030.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.54 ของยอดลูกหนี้ค้างชำระ ปีงบประมาณ 2562 (1,453,664.51 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ต.ค.61-25 มิ.ย.62 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 3,131 ราย เป็นเงิน 181,101,461.59 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 4,261 ราย เป็นเงิน 2,061,498.46 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 2,142 ราย เป็นเงิน 19,241,581.76 บาท รวมทั้งสิ้น 9,534 ราย เป็นเงิน 202,404,541.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 104.01 ของประมาณการ ที่สำนักการคลังกำหนด (194,600,000.-บาท) เร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระทั้ง 3 ภาษี ตั้งแต่ 1 ต.ค.61-25 มิ.ย.62 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 583,969.31 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 31,884.90 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 136,653.-บาท รวมทั้งสิ้น 752,507.21 บาท คิดเเป็นร้อยละ 51.77 ของลูกหนี้ปีงบประมาณ 2562 (1,453,664.51 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-30/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1 ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ตค.61-30 กย.62 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้3,464 ราย เป็นเงิน 198,236,107.95 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 5,087 ราย เป็นเงิน 2,280,486.08 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 2,303 ราย เป็นเงิน 20,212,735.63 บาท รวมทั้งสิ้น 10,854 ราย เป็นเงิน 220,729,329.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 113.43 ของประมาณการที่สำนักการคลังกำหนด (194,600,000.-บาท) 2.เร่งรัดจัดเก็บภาษีลูกหนี้ค้างชำระ 3 ประเภท ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดินจัดเก้บได้ 729,776.53 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 40,070.50 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 136,653.00 บาท รวมทั้งสิ้น 906,500.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.36 ของลูกหนี้ค้างชำระปีงบประมาณ 2562 (1,453,664.51 บาท)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(28) ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำโครงการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตมีนบุรี 2.ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์โดยจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ปฏิทินกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน และรายงานผู้อำนวยการเขตทราบทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์โดยจัดเก็บข้อมุลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินกิจกรรมเป้นประจำทุกเดือนพร้อมรายงานผู้อำนวยการเขตทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์โดยจัดเก็บข้อมุลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินกิจกรรมเป้นประจำทุกเดือนพร้อมรายงานผู้อำนวยการเขตทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์โดยจัดเก็บข้อมุลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินกิจกรรมเป้นประจำทุกเดือนพร้อมรายงานผู้อำนวยการเขตทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด