ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50370000

Home Home SED


**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :30.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามแผนโครงการต่าง ๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-แต่ละฝ่ายกำลังดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

แต่ละฝ่ายดำเนินการอยู่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(2) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :1 ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(1 ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำข้อมูลสถานประกอบการตามกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตดินแดง จำนวนทั้งสิ้น 108 ราย ส่งเอกสารรายงานไปยังสำนักการระบายน้ำเป็นที่เรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ส่งแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย เอกสารประชาสัมพันธ์การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ไปยังผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รวบรวมข้อมูลแหล่งกำเนินดน้ำเสีย จากแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย และบันทึกข้อมูลลงในแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักการระบายน้ำ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด  
    2.1  ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :46.09


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.14

100 / 100
2
46.09

100 / 100
3
63.57

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

คัดแยกขยะเศษอาหารประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 15.43 ตัน, คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมา แปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 25 ตัน, จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 53.33 ตัน และตลาดห้วยขวางได้ปริมาณ 29.4 ตัน, เบิกจ่าย ค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอยประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562, ชักลากมูลฝอยของชุมชนสุพรรณิการ์ 2 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 10.05 ตัน, คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 0.96 ตัน และชักลาก มูลฝอยชุมชนสมบูรณ์พัฒนา 2 ได้ปริมาณ 38.2 ตัน, คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 4.02 ตัน, รณรงค์ส่งเสริม การคัดแยกขยะมูลฝอยและสำรวจปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลในพื้นที่เขตดินแดงประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 98.4 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-คัดแยกขยะเศษอาหารประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 18.5 ตัน, คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 27.2 ตัน, จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 51.85 ตัน และตลาดห้วยขวางได้ปริมาณ 45.5 ตัน, เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอยประจำเดือนธันวาคม 2562-กุมภาพันธ์ 2563, ชักลากมูลฝอยของชุมชนสุพรรณิการ์ 2 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 11.25 ตัน, คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 1.15 ตัน และชักลากมูลฝอยชุมชนสมบูรณ์พัฒนา 2 ได้ปริมาณ 41.2 ตัน, คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 4.65 ตัน, รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยและสำรวจปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลในพื้นที่เขตดินแดงประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 104 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-คัดแยกขยะเศษอาหารประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 0.79 ตัน, คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 28 ตัน, จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 28.25 ตัน และจากตลาดห้วยขวางได้ปริมาณ 27.45 ตัน, เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอยประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563, ชักลากมูลฝอยของชุมชนสุพรรณิการ์ 2 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 13.2 ตัน, คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 1.37 ตัน และชักลากมูลฝอยชุมชนสมบูรณ์พัฒนา 2 ได้ปริมาณ 45.5 ตัน, คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 6.2 ตัน, รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยและสำรวจปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลในพื้นที่เขตดินแดงประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 84.5 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.2 ร้อยละของมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 (993 ตันต่อปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
    2.2 ร้อยละของมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 (993 ตันต่อปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :43.44


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
19.41

100 / 100
2
43.44

100 / 100
3
61.91

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 6.1 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 7.73 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 4.45 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(5) จุดเสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จุดเสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การดำเนินการโครงการฯระหว่างเดือนต.ค. 62-ธ.ค. 62 ดังนี้-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV) พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 9 จุดจุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ประสานการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -สรุปฟผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-การดำเนินการโครงการฯระหว่างเดือนต.ค. 62-มี.ค. 63 ดังนี้-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV) พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 9 จุดจุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ประสานการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -สรุปฟผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การดำเนินการโครงการฯระหว่างเดือนต.ค. 62-มิ.ย. 63 ดังนี้-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV) พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 9 จุดจุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ประสานการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -สรุปฟผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

(6) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และท่อระบายน้ำ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และท่อระบายน้ำ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.โครงการปรับปรุงซอยเลิศแก้ว แจ้งผู้รับจ้างนำหลักประกันมาประกอบการทำสัญญา 2. โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยประชาสงเคราะห์ 24 ลงนามสัญญาแล้ว 3. โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยอินทามระ 55 จัดเตรียมพื้นที่สำหรับเข้าดำเนินงานปรับปรุง 4. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขออนุมัติจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ปรับปรุงซอยเลิศแก้ว (ดำเนินการตามสัญญา) 2.ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาสงเคราะห์ 24 (ส่งใบขอเบิกแล้ว) 3.ปรับปรุงซอยแยกซอยอินทามระ 55 (ส่งใบขอเบิกแล้ว) 4. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ 4.1 ครั้งที่ 1 ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 4.2 ครั้งที่ 2 ส่งมอบงานแล้ว 4.3 ครั้งที่ 3 ดำเนินการตามสัญญา (ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อลอด , ท่อระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยนฝาฯ) 4.4 ครั้งที่ 4 ซอยรัชดาภิเษก 3 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ปรับปรุงซอยเลิศแก้ว (ดำเนินการตามสัญญา) 2.ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาสงเคราะห์ 24 (เบิกจ่ายแล้ว) 3.ปรับปรุงซอยแยกซอยอินทามระ 55 (เบิกจ่ายแล้ว) 4. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ - ครั้งที่ 1 (เบิกจ่ายแล้ว) - ครั้งที่ 2 (เบิกจ่ายแล้ว) - ครั้งที่ 3 (ส่งใบขอเบิกแล้ว)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(7) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานครบ 2 กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานครบ 2 กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. รายงานและเบิกจ่ายเดือน ธันวาคม 2562-มกราคม 2563 เสร็จสิ้นแล้ว 2. อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานและเบิกจ่าย ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเดือนเมษายน-พฤษภาคม 63 เสร็จสิ้นแล้ว 2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเดือน มิถุนายน 63 อยู่ระหว่างดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ครบทุกกิจกรรม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ - สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน - ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชม. ภายหลังได้รับการแจ้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ -สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน -ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย -ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชม.ภายหลังได้รับการแจ้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 2.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานประกอบการ จำนวน 57 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 13.01 (57x100/438 = 13.01) 3.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานศึกษา จำนวน 8 สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 34.78 (8x100/23 = 34.78)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานประกอบการ จำนวน 120 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 27.39 (120x100/438 = 27.39) 2.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานศึกษา จำนวน 15 สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 65.21 (15x100/23 = 65.21) 3.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในมินิมาร์ท สถานที่สะสมอาหาร จำนวน 57 คิดเป็นร้อยละ 50.44 (57x100/113 = 50.44)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานประกอบการ จำนวน 100 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 22.83 (100x100/438 = 22.83) 2.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในมินิมาร์ท สถานที่สะสมอาหาร จำนวน 56 คิดเป็นร้อยละ 49.55 (56x100/113 = 49.55)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานประกอบการ จำนวน 89 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 20.69 (89x100/430 =20.69 ) 2.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานศึกษา จำนวน 23 สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 (23x100/23 = 100)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(10) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :10.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพกลางจัดเตรียมพื้นที่ความรับผิดชอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองหลอดวัดราชบพิตร ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 1. การเทน้ำจุลินทรีย์เพื่อปรับสภาพน้ำ 2. การปลูกต้นไม้ 3. กวาดและล้างทำความสะอาดบริเวณทางเดินริมคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองหลอดวัดราชบพิตร ดังนี้ 1. การเทน้ำจุลินทรีย์เพื่อปรับสภาพน้ำ 2. การปลูกต้นไม้ 3. กวาดและล้างทำความสะอาดบริเวณทางเดินริมคลอง 4. จัดเก็บขยะ วัชพืชในคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า - จำนวนครั้งในการตั้งจุดกวดขัน/วัน - ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
- จำนวนครั้งในการตั้งจุดกวดขัน/วัน
- ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การดำเนินการโครงการฯระหว่างเดือนต.ค. 62-ธ.ค. 62 ดังนี้ -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่การตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า วันละ 3 จุด -ในส่วนการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผ๔้ใช้ทางเท้าอยุ่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-การดำเนินการโครงการฯระหว่างเดือนต.ค. 62-มี.ค. 63 ดังนี้ -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่การตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า วันละ 3 จุด -ในส่วนการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผ๔้ใช้ทางเท้าอยุ่ระหว่างการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การดำเนินการโครงการฯระหว่างเดือนต.ค. 62-มิ.ย. 63 ดังนี้ -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่การตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า วันละ 3 จุด -ในส่วนการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผ๔้ใช้ทางเท้าอยุ่ระหว่างการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับใของสำนักงานเขต - จำนวนจุดกวดขันผู้ทิ้งจับ-ปรับ (ผลผลิต) - จำนวนกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับใของสำนักงานเขต 
- จำนวนจุดกวดขันผู้ทิ้งจับ-ปรับ (ผลผลิต) - จำนวนกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การดำเนินการตามโครงการฯในระหว่างเดือนต.ค. 62-ธ.ค. 62 ดังนี้ - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดทิ้งจับปรับในที่สาธารณะ พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 2 จุด และดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการรักษาความสะอาดฯเดือนละ 2 ครั้ง -ในส่วนของการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะอยู่ระหว่างการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การดำเนินการตามโครงการฯในระหว่างเดือนต.ค. 62-มี.ค. 63 ดังนี้ - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดทิ้งจับปรับในที่สาธารณะ พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 2 จุด และดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการรักษาความสะอาดฯเดือนละ 2 ครั้ง -ในส่วนของการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะอยู่ระหว่างการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การดำเนินการตามโครงการฯในระหว่างเดือนต.ค. 62-มิ.ย. 63 ดังนี้ - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดทิ้งจับปรับในที่สาธารณะ พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 2 จุด และดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการรักษาความสะอาดฯเดือนละ 2 ครั้ง -ในส่วนของการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะอยู่ระหว่างการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการบังคับการตามมาตรการและกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย - จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ (ผลผลิต) - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษในระดับมากขึ้นไป (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการบังคับการตามมาตรการและกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย
- จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ (ผลผลิต)
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษในระดับมากขึ้นไป (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การดำเนินการตามโครงการฯระหว่างเดือนต.ค. 62-ธ.ค.62 ดังนี่ -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการสำรวจความพึงพอดใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ อยุ่ระหว่างการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-การดำเนินการตามโครงการฯระหว่างเดือนต.ค. 62-มี.ค. 63 ดังนี่ -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการสำรวจความพึงพอดใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ อยุ่ระหว่างการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การดำเนินการตามโครงการฯระหว่างเดือนต.ค. 62-มิ.ย. 63 ดังนี่ -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการสำรวจความพึงพอดใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ อยุ่ระหว่างการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(14) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ตารางเมตร

เป้าหมาย :200.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตารางเมตร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขออนุม้ติเบิกจ่ายเงินงบประมาณและรายงานตามระบบ http://203.155.220.220/park/ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สวนถนนรัชดาภิเษกและปลูกต้นตะแบก จำนวน 7 ต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รายงานตามระบบ http://203.155.220.220/park/ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สวนถนนรัชดาภิเษก ปลูกต้นตะแบก จำนวน 26 ต้น และชาฮกเกี้ยน 14,300 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รายงานตามระบบ http://203.155.220.220/park/ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สวนถนนรัชดาภิเษก ปลูกต้นตะแบก จำนวน 32 ต้น และชาฮกเกี้ยน 28,800 ต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(15) ระดับความสำเร็จของการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ระดับความสำเร็จของการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
-จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ

หน่วยนับ :ช่องทาง

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
13.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง เดือน ต.ค.-ธ.ค. 62 จำนวน 66 ดวง -ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เดือน ต.ค.- ธ.ค. 62 จำนวน 29 ดวง -ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน ต.ค.-ธ.ค. 62 จำนวน 42 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) จำนวนภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
จำนวนภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ภูมิปัญญา

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ที่ได้สะสมภูมิปัญญา เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่สะสมมาจากประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุนั้น ๆ ซึ่งจะเป็นโยชน์ต่อสังคม และเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาและเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้รับทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการสรรหาผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ที่ได้สะสมภูมิปัญญา เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่สะสมมาจากประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุนั้น ๆ ซึ่งจะเป็นโยชน์ต่อสังคม และเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาและเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้รับทราบ จำนวน 1 ภูมิปัญญา ในสาขาการพัฒนาชุมชน เจ้าของภูมิปัญญา นายมาเนตร ทรัพย์อุดม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการสรรหาผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ที่ได้สะสมภูมิปัญญา เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่สะสมมาจากประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุนั้น ๆ ซึ่งจะเป็นโยชน์ต่อสังคม และเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาและเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้รับทราบ จำนวน 1 ภูมิปัญญา ในสาขาการพัฒนาชุมชน เจ้าของภูมิปัญญา นายมาเนตร ทรัพย์อุดม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(17) ระดับความสำเร็จของการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ระดับความสำเร็จของการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :88.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
88.00

100 / 100
3
86.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ แต่ผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - ยอดผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ต.ค.62 - ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน 295 ราย - ยอดผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พ.ย.62 - ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน 271 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือน ม.ค.-มี.ค.2563 จำนวน ราย - ดำเนินการจัดช่องทางการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3 ช่องทาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือน เม.ย.-มิ.ย.2563 จำนวน ราย - ดำเนินการจัดช่องทางการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3 ช่องทาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(18) ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อความมั่นคงทางการเงินแล้วเสร็จ จำนวน 10 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบตามเป้าหมาย ครั้งละ 40 คน รวม 400 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อความมั่นคงทางการเงินแล้วเสร็จ จำนวน 20 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบตามเป้าหมาย ครั้งละ 40 คน ครบตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(19) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
69.68

100 / 100
4
69.68

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-โรงเรียนในสังกัดฯ ดำเนินการสอนเสริมในวันเสาร์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น. และสอนเสริมในช่วงเช้า วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.30- 08.30 น.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โรงเรียนในสังกัดฯ เข้าร่วมการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังนี้ 1.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ทำการทดสอบ 1 กุมภาพันธ์ 2563 2.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ทำการทดสอบ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 3.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ทำการทดสอบ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ขณะนี้รอผลการทดสอบจาก สทศ.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

คะแนนตัวชี้วัดบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดินแดง คือ ร้อยละ 69.68

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

คะแนนตัวชี้วัดบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดินแดง คือ ร้อยละ 69.68

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(20) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 ณ บริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิต ผลการดำเนินการของกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทง การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การลอยกระทง และการจำหน่ายสินค้าจากชุมชน 2. จำนวนผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 8,500-9,000 คน 3. จำนวนกระทงที่จัดเก็บได้ จำนวน 8,220 กระทง 4. ยอดการจำหน่ายสินค้าของร้านค้าในงาน ประมาณ 658,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

งดจัดกิจกรรมที่ 2 เนื่องจากอยู่ในช่วงควบคุมการแพร่ระบาดของโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ Covid-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(21) ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขตได้รับการสำรวจ จัดเก็บและจัดทำระบบฐานข้อมูล
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขตได้รับการสำรวจ  จัดเก็บและจัดทำระบบฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) มีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร 1.1 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 7 หลังคาเรือน 1.2 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 8 หลังคาเรือน 1.3 เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 3 หลังคาเรือน รวมทั้งสิ้น 18 หลังคาเรือน 2. ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน 2.1 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 9 หลังคาเรือน 2.2 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 24 หลังคาเรือน 2.3 เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 7 หลังคาเรือน รวมทั้งสิ้น 40 หลังคาเรือน และรายงานผลการดำเนินการไปที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563) มีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร 1.1 เดือนมกราคม 2563 จำนวน 7 หลังคาเรือน 1.2 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 7 หลังคาเรือน 1.3 เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 3 หลังคาเรือน รวมทั้งสิ้น 17 หลังคาเรือน 2. ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน 2.1 เดือนมกราคม 2563 จำนวน 19 หลังคาเรือน 2.2 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 6 หลังคาเรือน 2.3 เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 7 หลังคาเรือน รวมทั้งสิ้น 32 หลังคาเรือน และรายงานผลการดำเนินการไปที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563) มีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่่ี่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร 1.1 เดือนเมษายน 2563 จำนวน 5 หลังคาเรือน 1.2 เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 3 หลังคาเรือน 1.3 เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 5 หลังคาเรือน รวมทั้งสิ้น 13 หลังคาเรือน 2.ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน 2.1 เดือนเมษายน 2563 จำนวน 3 หลังคาเรือน 2.2 เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 3 หลังคาเรือน 2.3 เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 7 หลังคาเรือน รวมทั้งสิ้น 13 หลังคาเรือน แล้วรายงานผลการดำเนินการไปที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(22) ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังและยาเสพติดได้รับการพัฒนาศักยภาพ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังและยาเสพติดได้รับการพัฒนาศักยภาพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :20.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ิอยู่ระหว่างรออนุมัติดโครงการจาก สปปส.กทม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รอเงินงบประมาณประจำงวดและดำเนินการกำหนดจัดกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก สำนักงานเขตได้อนุมัติยกเลิกการจัดโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่สามารถคลี่คลายลงร่วมทั้งรัฐบาลประกาศห้ามมิให้มีการจัดกิจกรรมในที่มีคนจำนวนมาก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(23) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :3.30

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.30

100 / 100
3
3.60

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(24) ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :3.30


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.30

100 / 100
3
3.60

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **