ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50370000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) 1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 1.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
    1.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :3.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
3.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

คัดแยกขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ จำนวน 600 กิโลกรัม นำมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ปริมาณ 1,800 ลิตร จัดเตรียมเอกสารตั้งเบิกค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอย จำนวน 2 ชุมชน ปริมาณขยะที่คัดแยกได้ 29,200 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-คัดแยกขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ จำนวน 4,910 กิโลกรัม นำมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ปริมาณ 11,150 ลิตร เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอย จำนวน 2 ชุมชน ปริมาณขยะที่คัดแยกได้ 82,550 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-คัดแยกขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ จำนวน 12,410 กิโลกรัม นำมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ปริมาณ 29,350 ลิตร เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอย จำนวน 2 ชุมชน ปริมาณขยะที่คัดแยกได้ 164,100 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-คัดแยกขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ จำนวน 21,910 กิโลกรัม นำมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ปริมาณ 76,350 ลิตร เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอย จำนวน 2 ชุมชน ปริมาณขยะที่คัดแยกได้ 240,100 กิโลกรัม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 1.2 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
    1.2 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
29.40

100 / 100
2
43.00

100 / 100
3
63.03

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 ได้ปริมาณขยะ 3,900 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 ได้ปริมาณขยะ 5,300 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 ได้ปริมาณขยะ 5,590 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 ได้ปริมาณขยะ 13,340 กิโลกรัม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(3) - ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :162.50

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
162.50

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การดำเนินการตามโครงการฯระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ดังนี้- มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฎิบัติหน้าที่ตรวจตราสภาพแวดล้อมและเฝ้าระวังความปลอดภัยของจุดเสี่ยงภัย 26 จุด พร้อมตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV)ที่ีติเดตั้งที่ีจุดจุดเสี่ยงภัย จำนวน 10 จุด วันละ 3 ครั้งต่อวัน- มอบหมายให้เจ่้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกก้านการจราจรหน้าสถานศึกษาเฉพาะวันทำการ 5 จุด จุดละ 2 ครั้งต่อวัน - มอบหมายจนท.เทศกิจกวดขันการจอดรถหรือขับขี่รถฯ บนทางเท้า - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขจุดเสี่ยง พื้นที่เขตดินแดง พร้อมรายงานให้สำนักเทศกิจทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-การดำเนินการตามโครงการฯระหว่างเดือนตุลาคม 61- มีนาคม 62 ดังนี้- มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฎิบัติหน้าที่ตรวจตราสภาพแวดล้อมและเฝ้าระวังความปลอดภัยของจุดเสี่ยงภัย 26 จุด พร้อมตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV)ที่ีติเดตั้งที่ีจุดจุดเสี่ยงภัย จำนวน 10 จุด วันละ 3 ครั้งต่อวัน- ดำเนินการประสานสน.ในพื้นที่ ฝ่ายรักษาฯและฝ่ายโยธาเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ดินแดง- มอบหมายให้เจ่้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกก้านการจราจรหน้าสถานศึกษาเฉพาะวันทำการ 5 จุด จุดละ 2 ครั้งต่อวัน - มอบหมายจนท.เทศกิจกวดขันการจอดรถหรือขับขี่รถฯ บนทางเท้า พร้อมรายงานให้สำนักเทศกิจทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การดำเนินการตามโครงการฯระหว่างเดือนตุลาคม 61- มิถุนายน 62 ดังนี้- มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฎิบัติหน้าที่ตรวจตราสภาพแวดล้อมและเฝ้าระวังความปลอดภัยของจุดเสี่ยงภัย 26 จุด พร้อมตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV)ที่ีติเดตั้งที่ีจุดจุดเสี่ยงภัย จำนวน 10 จุด วันละ 3 ครั้งต่อวัน- ดำเนินการประสานสน.ในพื้นที่ ฝ่ายรักษาฯและฝ่ายโยธาเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ดินแดง- มอบหมายให้เจ่้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกก้านการจราจรหน้าสถานศึกษาเฉพาะวันทำการ 5 จุด จุดละ 2 ครั้งต่อวัน - มอบหมายจนท.เทศกิจกวดขันการจอดรถหรือขับขี่รถฯ บนทางเท้า พร้อมรายงานให้สำนักเทศกิจทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-การดำเนินการตามโครงการฯระหว่างเดือนตุลาคม 61- กันยายน 62 ดังนี้- มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฎิบัติหน้าที่ตรวจตราสภาพแวดล้อมและเฝ้าระวังความปลอดภัยของจุดเสี่ยงภัย 21 จุด พร้อมตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV)ที่ีติเดตั้งที่ีจุดจุดเสี่ยงภัย จำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้งต่อวัน- ดำเนินการประสานสน.ในพื้นที่ ฝ่ายรักษาฯและฝ่ายโยธาเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ดินแดง- มอบหมายให้เจ่้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกก้านการจราจรหน้าสถานศึกษาเฉพาะวันทำการ 6 จุด จุดละ 2 ครั้งต่อวัน - มอบหมายจนท.เทศกิจกวดขันการจอดรถหรือขับขี่รถฯ บนทางเท้า พร้อมรวบรวมรายงานให้สำนักเทศกิจเดือนละ 1 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมตามแผนที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมตามแผนที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
81.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง เดือน พ.ย. - ธ.ค. 61 รวม 123 ดวง คิดเป็นร้อยละ 24.60 - ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย. - ธ.ค. 61 รวม 56 จุด คิดเป็นร้อยละ 56

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง เดือน มีนาคม 2562 จำนวน 14 ดวง รวม พ.ย. 61 - มี.ค. 62 รวม 350 ดวง คิดเป็นร้อยละ 70 - ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง เดือน มีนาคม 2562 จำนวน 6 จุด รวม พ.ย. 61 - มี.ค. 62 รวม 99 จุด คิดเป็นร้อยละ 99

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง เดือน พ.ย. 2561 - มิ.ย. 2562 จำนวน 406 ดวง คิดเป็นร้อยละ 81 - ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง เดือน พ.ย. 2561 - มิ.ย. 2562 จำนวน 19 ดวง คิดเป็นร้อยละ 190 - ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง เดือน พ.ย. 2561 - มิ.ย. 2562 จำนวน 157 จุด คิดเป็นร้อยละ 157

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง เดือน พ.ย. 61 - ก.ย. 62 รวม 587 ดวง คิดเป็นร้อยละ 117 - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เดือน พ.ย. 61 - ก.ย. 62 รวม 19 ดวง คิดเป็นร้อยละ 190 - ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง เดือน พ.ย. 61 - ก.ย. 62 รวม 254 จุด คิดเป็นร้อยละ 254

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(5) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กิจกรรมลอกท่อระบายน้ำ โดยแรงงานเขต จำนวน 25 ซอย ความยาว 11,120 เมตร จ้างเหมาบริษัทดำเนินการ จำนวน 19 ซอย ความยาว 11,638 เมตร - พัฒนาทำความสะอาดคู คลอง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ลำรางนาซอง ความยาว 50 เมตร ลำรางแยกคลองห้วยขวาง ความยาว 181 เมตร ลำรางศรีศุภราช ความยาว 700 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ -โดยแรงงานเขต จำนวน 76 ซอย ความยาว 36,589 เมตร -จ้างเหมาเอกชน จำนวน 129 ซอย ความยาว 74,982 เมตร 2. ดำเนินการจัดเก็บขยะ วัชพืช คู คลอง จำนวน 4 แห่ง ความยาว 1,000 เมตร ดังนี้ 1. ลำรางข้างชุสายโทรศัพท์ 2. ลำรางนาซอง (ส่วนแยกจากคลองนาซอง) 3. ลำรางแยกคลองห้วยขวาง 4. ลำรางศรีศุภราช

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ -โดยแรงงานเขต จำนวน 76 ซอย ความยาว 36,589 เมตร -จ้างเหมาเอกชน จำนวน 129 ซอย ความยาว 74,982 เมตร 2. ดำเนินการจัดเก็บขยะ วัชพืช คู คลอง จำนวน 4 แห่ง ความยาว 1,000 เมตร ดังนี้ 1. ลำรางข้างชุสายโทรศัพท์ 2. ลำรางนาซอง (ส่วนแยกจากคลองนาซอง) 3. ลำรางแยกคลองห้วยขวาง 4. ลำรางศรีศุภราช

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ -โดยแรงงานเขต จำนวน 76 ซอย ความยาว 36,589 เมตร - โดยจ้างเหมา (ครั้งที่ 1) บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวน 129 ซอย ความยาว 74,982 เมตร - โดยจ้างเหมา (ครั้งที่ 2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี แอนด์ พี พี ก่อสร้าง 1997 จำนวน 42 ซอย ความยาว 9,652 เมตร 2. ดำเนินการจัดเก็บขยะ วัชพืช คู คลอง จำนวน 4 แห่ง ความยาว 1,000 เมตร ดังนี้ 1. ลำรางข้างชุมสายโทรศัพท์ 2. ลำรางนาซอง (ส่วนแยกจากคลองนาซอง) 3. ลำรางแยกคลองห้วยขวาง 4. ลำรางศรีศุภราช

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) จำนวนครั้้งในการร่วมตรวจสอบอาคารสาธารณะ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
จำนวนครั้้งในการร่วมตรวจสอบอาคารสาธารณะ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ตรวจสอบอาคารสถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน ต.ค. - ธ.ค. 61 จำนวน 43 หลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ตรวจสอบอาคารสถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือนพ.ย. 61- มี.ค. 62 จำนวน 100 หลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ตรวจสอบอาคารสถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือนพ.ย. 61- มิ.ย. 62 จำนวน 159 หลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ตรวจสอบอาคารสถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน พ.ย. 61- ก.ย. 62 จำนวน 190 หลัง -ตรวจสอบอาคารสถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน พ.ย. 61- ก.ย. 62 จำนวน 190 หลัง 1. เดือน พฤศจิกายน 2561 จำนวน 18 หลัง 2. เดือน ธันวาคม 2561 จำนวน 25 หลัง 3. เดือน มกราคม 2562 จำนวน 22 หลัง 4. เดือน กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 16 หลัง 5. เดือน มีนาคม 2562 จำนวน 19 หลัง 6. เดือน เมษายน 2562 จำนวน 25 หลัง 7. เดือน พฤษภาคม 2562 จำนวน 14 หลัง 8. เดือน มิถุนายน 2562 จำนวน 20 หลัง 9. เดือน กรกฎาคม 2562 จำนวน 15 หลัง 10. เดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 16 หลัง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละของ อปพร. ที่มาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละของ อปพร.  ที่มาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เบิกจ่ายงบประมาณเดือนตุลาคม - พฤศิจกายน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เบิกจ่ายงบประมาณเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เบิกจ่ายงบประมาณเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่ายงบประมาณเดือนมิถุนายน - กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(8) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานครบ 3 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานครบ 3 กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำโครงการเพื่อเสนออนุมัติโครงการ - การเสนอโครงการและ แผนการดำเนินงาน ให้ผู้อำนวยการเขตพิจารณาอนุมัติ โดยมีกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จำนวน 12 ครั้ง กิจกรรมที่ 3 ประชุมและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ให้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 จำนวน 2 ครั้ง - ดำเนินการตามแผนงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จำนวน 12 ครั้ง กิจกรรมที่ 3 ประชุมและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ให้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 จำนวน 2 ครั้ง เริ่มจัดประชุมครั้งที่ 1 ภายในเดือนมกราคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เดือนมกราคม กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เหตุร้องเรียน การควบคุมป้องกันโรค และ การประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในบ้านเรือน ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตดินแดง กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการเตรียมจัดประชุมและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เขตดินแดง ให้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ในเดือนกุมภาพันธ์ กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - เดือนกุมภาพันธ์ 1.ดำเนินงานบังคับกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 2 ครั้ง 2.ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 12 ครั้ง -เดือนมีนาคม 1.ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เหตุร้องเรียน การควบคุมป้องกันโรค และการประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในบ้านเรือน ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 16 ครั้ง 2.เตรียมการจัดประชุมและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เขตดินแดงให้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 3.ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดินแดง จำนวน 6 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลระหว่างเดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน -กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เหตุร้องเรียน การควบคุมป้องกันโรค และ การประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในบ้านเรือน ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 18 ครั้ง -กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการเตรียมจัดประชุมและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เขตดินแดง ให้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เม.ษ.2562 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2562 -กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จำนวน 6 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การดำเนินการครบ 3 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จำนวน 12 ครั้ง กิจกรรมที่ 3 ประชุมและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ให้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 จำนวน 2 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
43.50

100 / 100
2
87.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และฉีกพ่นสารเคมีกำจัดยุงในชุมชน 10 ชุมชน คิดเป็นร้อยละั 43.5 (จำนวนชุมชนที่จดทะเบียนที่มีกิจกรรมป้องกันไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม x 100/จำนวนชุมชนที่จดทะเบียนทั้งหมดในพื้นที่เขต) 2.ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และฉีกพ่นสารเคมีกำจัดยุงโรงเรียน 8 แห่ง 3.ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และฉีกพ่นสารเคมีกำจัดยุงศาสนสถาน 4 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และฉีกพ่นสารเคมีกำจัดยุงในชุมชน 20 ชุมชน คิดเป็นร้อยละั 87 (จำนวนชุมชนที่จดทะเบียนที่มีกิจกรรมป้องกันไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม x 100/จำนวนชุมชนที่จดทะเบียนทั้งหมดในพื้นที่เขต) 2.ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และฉีกพ่นสารเคมีกำจัดยุงโรงเรียน 20 แห่ง 3.ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และฉีกพ่นสารเคมีกำจัดยุงศาสนสถาน 4 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1.ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และฉีกพ่นสารเคมีกำจัดยุงในชุมชน 23 ชุมชน คิดเป็นร้อยละั 100 (จำนวนชุมชนที่จดทะเบียนที่มีกิจกรรมป้องกันไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม x 100/จำนวนชุมชนที่จดทะเบียนทั้งหมดในพื้นที่เขต) 2.ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และฉีกพ่นสารเคมีกำจัดยุงโรงเรียน 23 แห่ง 3.ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และฉีกพ่นสารเคมีกำจัดยุงศาสนสถาน 4 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1.ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และฉีกพ่นสารเคมีกำจัดยุงในชุมชน 23 ชุมชน คิดเป็นร้อยละั 100 (จำนวนชุมชนที่จดทะเบียนที่มีกิจกรรมป้องกันไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม x 100/จำนวนชุมชนที่จดทะเบียนทั้งหมดในพื้นที่เขต) 2.ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และฉีกพ่นสารเคมีกำจัดยุงโรงเรียน 23 แห่ง 3.ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และฉีกพ่นสารเคมีกำจัดยุงศาสนสถาน 4 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.70

100 / 100
2
36.00

100 / 100
3
17.22

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 2.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานประกอบการ 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.22 (40x100/411=9.7) (วิธีคำนวณ สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี x 100/จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด) 3.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานศึกษา 6 แห่ง (*ไม่คิดรวมกับสถานประกอบการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานประกอบการ 155 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36 (155x100/431=36) (วิธีคำนวณ สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี x 100/จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด) 2.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานศึกษา 24 แห่ง (*ไม่คิดรวมกับสถานประกอบการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานประกอบการ 88 แห่ง คิดเป็นร้อยละ (88*100/511=17.22) (วิธีคำนวณ สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี x 100/จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด) 2.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานศึกษา 24 แห่ง (*ไม่คิดรวมกับสถานประกอบการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานประกอบการ 183 แห่ง คิดเป็นร้อยละ (183*100/431=42.45) (วิธีคำนวณ สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี x 100/จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล จำนวน 3 รุ่น รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี, รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล จำนวน 2 ประเภท รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง แล้วเสร็จเมื่อวันที 15-16 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวิชูทิศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนวิชูทิศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชนเขตดินแดง โดยนำเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 45 คน พร้อมเจ้าหน้าที่ 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม ในวันที่ 15 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 กิจกรรม โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา เด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 2. กิจกรรมพิเศษสภาเยาวชน นำเด็กและเยาวชนปลูกป่าชายเลน เมื่อวันที่ 15 มิถุยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(12) -1. จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ 2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษในระดับมากขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
-1. จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษในระดับมากขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :98.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
98.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 ดังนี้ -มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน - ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินการตวามพึงพอใจของประาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-การดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 ดังนี้ -มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน - ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินการตวามพึงพอใจของประาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2561-มิถุนายน 2562 ดังนี้ -มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน - ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินการตวามพึงพอใจของประาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-การดำเนินการเดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562 ดังนี้ -มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน - การดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินการตวามพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษในระดับมากที่สุด ร้อยละ 98

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) 1.จำนวนจุดกวดขันผู้ทิ้งจับ-ปรับ 2.จำนวนกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต 3.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะในระดับมากขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
1.จำนวนจุดกวดขันผู้ทิ้งจับ-ปรับ
2.จำนวนกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต
3.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะในระดับมากขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :97.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
97.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินการระหว่างดือนตุลาคม-ธันวาคม 61 ดังนี้ -มอบหมายให้จนท.เทศกหิจปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดทิ้งจับปรับในที่สาธารณะพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 2 จุด และดำเนินจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เดือนละ 2 ครั้ง-ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-การดำเนินการระหว่างดือนตุลาคม 61-มีนาคม 62 ดังนี้ -มอบหมายให้จนท.เทศกหิจปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดทิ้งจับปรับในที่สาธารณะพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 2 จุด และดำเนินจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เดือนละ 2 ครั้ง-ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การดำเนินการระหว่างดือนตุลาคม 61-มิถุนายน 62 ดังนี้ -มอบหมายให้จนท.เทศกหิจปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดทิ้งจับปรับในที่สาธารณะพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 2 จุด และดำเนินจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เดือนละ 2 ครั้ง-ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-การดำเนินการดือนตุลาคม 61-กันยายน 62 ดังนี้ -มอบหมายให้จนท.เทศกหิจปฏิบัติน้าที่ประจำจุดทิ้งจับปรับในที่สาธารณะพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 2 จุด และดำเนินจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เดือนละ 2 ครั้ง-การดำเนินการทอดแบบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะในระดับมากที่สุด ร้อยละ97

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(14) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ตารางเมตร

เป้าหมาย :200.00

ผลงาน :200.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตารางเมตร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
150.00

100 / 100
4
200.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานการขอซื้อ สำรวจที่ว่างรกร้าง รวมจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ที่ว่างรกร้างซอยอินทามระ 28 แยก 2, ที่ว่างซอยอินทามระ 28 แยก 2 และที่ว่างรกร้างซอยอินทามระ 45

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำรวจที่ว่างรกร้าง รวมจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ที่ว่างรกร้างซอยอินทามระ 28 แยก 1, ที่ว่างซอยอินทามระ 28 แยก 2, ที่ว่างรกร้างซอยอินทามระ 45, ที่ว่างรกร้างซอยอินทามระ 22, ที่ว่างซอยอินทามระ 35 และที่ว่างที่โล่งซอยอินทามระ 35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำรวจที่ว่างรกร้าง รวมจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ที่ว่างรกร้างซอยวิภาวดี 16/35, ที่ว่างซอยอินทามระ 35 และที่ว่างที่โล่งซอยชานเมืองแยก 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำรวจที่ว่างได้ตามเป้าหมายจำนวน 12 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

(15) จำนวนถนนได้รับการปรับปรุงให้มีการเชื่อมโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
จำนวนถนนได้รับการปรับปรุงให้มีการเชื่อมโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หน่วยนับ :เส้นทาง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :4.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- โครงการปรับปรุงซอยสุทธิพร 1 อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง - โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยทินกร อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง - โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยวิเชียรขวัญ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - โครงการปรับปรุงซอยเชื่อมซอยอยู่เจริญ แยก 22,24 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - โครงการปรับปรุงซอยเชื่อมซอยอินทามระ 47,49,51 อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ฯ อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ซ่อมแซม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการปรับปรุงซอยสุทธิพร 1 อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ (ครั้งที่ 2) เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา 2. โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยทินกร อยู่ระหว่างประสานหาผู้เสนอราคารายใหม่ ยกเลิกประกวดราคาฯ (ครั้งที่ 2) เนื่องจากเสนอราคาสูงกว่างบประมาณและราคากลาง 3. โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยวิเชียรขวัญ แล้วเสร็จ 4. โครงการปรับปรุงซอยเชื่อมซอยอยู่เจริญ แยก 22,24 แล้วเสร็จ 5. โครงการปรับปรุงซอยเชื่อมซอยอินทามระ 47,49,51 อยู่ระหว่างส่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ 6. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ฯ อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยโพธิ์ปั้น แยก 5 แยก 6 2. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอินทามระ 45 รวมเป็นเงิน 490,000 บาท อยู่ระหว่างรายงานผลพร้อมขออนุมัติจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการปรับปรุงซอยสุทธิพร 1 อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง 2. โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยทินกร อยู่ระหว่างมอบผู้รู้กฎหมายตรวจร่างสัญญา 3. โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยวิเชียรขวัญ แล้วเสร็จ 4. โครงการปรับปรุงซอยเชื่อมซอยอยู่เจริญ แยก 22,24 แล้วเสร็จ . 5. โครงการปรับปรุงซอยเชื่อมซอยอินทามระ 47,49,51 อยู่ระหว่างมีหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์เร่งรัดการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 2 6. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ฯ 6.1 ซ่อมแซมผิวจราจรซอยโพธิ์ปั้น แยก 5 แยก 6 , ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอนอินทามระ 45 เป็นเงิน 490,000.-บาท อยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญา 6.2 ซ่อมแซมผิวจราจรซอยวิภาวดีรังสิต 4 , ซ่อมแซมบ่อพักซอยสมบูรณ์พัฒนา 2 เป็นเงิน 487,000.- บาท อยู่ระหว่างนัดลงนามสัญญา 6.3 ซ่อมแซมบ่อพักซอยสุทธิพงศ์ 1 แยก 1/7 , ซ่อมแซมบ่อพักซอยวิภาวดีรังสิต 8 เป็นเงิน 498,000.-บาท อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. โครงการปรับปรุงซอยสุทธิพร 1 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง 2. โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยทินกร อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง 3. โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยวิเชียรขวัญ แล้วเสร็จ 4. โครงการปรับปรุงซอยเชื่อมซอยอยู่เจริญ แยก 22,24 แล้วเสร็จ . 5. โครงการปรับปรุงซอยเชื่อมซอยอินทามระ 47,49,51 อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้าง 6. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ฯ 6.1 ซ่อมแซมผิวจราจรซอยโพธิ์ปั้น แยก 5 แยก 6 , ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอนอินทามระ 45 (ครั้งที่ 1) เป็นเงิน 490,000.-บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 6.2 ซ่อมแซมผิวจราจรซอยวิภาวดีรังสิต 4 , ซ่อมแซมบ่อพักซอยสมบูรณ์พัฒนา 2 (ครั้งที่ 2) เป็นเงิน 487,000.- บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว 6.3 ซ่อมแซมบ่อพักซอยสุทธิพงศ์ 1 แยก 1/7 , ซ่อมแซมบ่อพักซอยวิภาวดีรังสิต 8 (ครั้งที่ 3) เป็นเงิน 498,000.-บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง 6.4 ซ่อมแซมผิวทางซอยประชาสงเคราะห์ 34 . ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยรัชดาภิเษก 3 แยก 5 เป็นเงิน 495,000.-บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง 6.5 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยสุทธิพร 3 ถึงระยะที่กำหนด , ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยประชาสงะคราะห์ 2 แยก 13 ถึงระยะที่กำหนด , ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยรัชดาภิเษก 3 แยก 4-11-1 เป็นเงิน 493,000.-บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง 6.6 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ จากซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 11 ถึงซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 11-14 , ซ่อมแซมไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยอินทามระ 35 เป็นเงิน 492,000.-บาท อยู่ระหว่างนัดลงนามสัญญา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(16) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างโอนเงินงบประมาณให้สำนักการโยธา ดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักการโยธาโอนเงินงบประมาณมาให้สำนักงานเขตดินแดงดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตดินแดงโอนงบประมาณกลับไปให้สำนักการโยธาเนื่องจากไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างอาคารสูง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครระดับดีขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครระดับดีขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างกำหนดแผนตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำข้อที่ควรแก้ไขและปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ไตรมาสละ1 ครั้ง เพื่อรับการตรวจประเมิน ในระยะสิ้นปีงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ไตรมาสที่ 1 (ตรวจเยี่ยมในเดือน ธันวาคม 2561) - ศูนย์ฯ สุพรรณิการ์ 2 ผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี - ศูนย์ฯ ศูนย์กลางเทวา ผลประเมินอยู่ใน ระดับ ดี - ศูนย์ฯ อาคารสงเคราะห์ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ผลการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ไตรมาสที่ 2 (ตรวจเยี่ยมในเดือน มีนาคม 2562) - ศูนย์ฯ สุพรรณิการ์ 2 ผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี - ศูนย์ฯ ศูนย์กลางเทวา ผลประเมินอยู่ใน ระดับ ดี - ศูนย์ฯ อาคารสงเคราะห์ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ผลการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ไตรมาสที่ 3 (ตรวจเยี่ยมในเดือน พฤษภาคม 2562) - ศูนย์ฯ สุพรรณิการ์ 2 ผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี - ศูนย์ฯ ศูนย์กลางเทวา ผลประเมินอยู่ใน ระดับ ดี - ศูนย์ฯ อาคารสงเคราะห์ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ไตรมาสที่ 4 - ศูนย์ฯ สุพรรณิการ์ 2 ผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี - ศูนย์ฯ ศูนย์กลางเทวา ผลประเมินอยู่ใน ระดับ ดี - ศูนย์ฯ อาคารสงเคราะห์ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) ร้อยละของคนพิการที่ลงทะเบียนได้รับการจัดสรรเบี้ยความพิการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของคนพิการที่ลงทะเบียนได้รับการจัดสรรเบี้ยความพิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีผู้พิการลงเบียนระหว่างเดือน ต.ค.61- ธ.ค.61 ดังนี้ - เดือน ต.ค. 2561 มีผู้มาลงทะเยียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ จำนวน16 ราย ได้รับเบี้ยความพิการแล้ว จำนวน 16 ราย - เดือน พ.ย. 2561 มีผู้มาลงทะเยียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ จำนวน22 ราย ได้รับเบี้ยความพิการแล้ว จำนวน 22 ราย - เดือน ธ.ค. 2561 มีผู้มาลงทะเยียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ จำนวน17ราย จะได้รับเบี้ยความพิการในเดือนมกราคม 2562 จำนวน 17 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีผู้พิการลงเบียนระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค.62 ดังนี้ - เดือน ม.ค.2562 มีผู้มาลงทะเยียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ จำนวน 19 ราย ได้รับเบี้ยความพิการแล้ว จำนวน 19 ราย - เดือน ก.พ.2562 มีผู้มาลงทะเยียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ จำนวน 30 ราย ได้รับเบี้ยความพิการแล้ว จำนวน 30 ราย - เดือน มี.ค.2562 มีผู้มาลงทะเยียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ จำนวน 22 ราย จะได้รับเบี้ยความพิการในเดือนเมษายน 2562 จำนวน 22 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- มีผู้พิการลงเบียนระหว่างเดือน เม.ย.62 จำนวน 21 ราย ได้รับเบี้ยความพิการแล้ว จำนวน 21 ราย - มีผู้พิการลงเบียนระหว่างเดือน พ.ค.62 จำนวน 26 ราย ได้รับเบี้ยความพิการแล้ว จำนวน 26 ราย - มีผู้พิการลงเบียนระหว่างเดือน มิ.ย. 62. จำนวน 33 ราย จะได้รับเบี้ยความพิการในเดือน ก.ค.62 จำนวน 33 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- มีผู้พิการลงเบียนระหว่างเดือน ก.ค.62 จำนวน 37 ราย ได้รับเบี้ยความพิการแล้ว จำนวน 37 ราย - มีผู้พิการลงเบียนระหว่างเดือน ส.ค.62 จำนวน 18 ราย ได้รับเบี้ยความพิการแล้ว จำนวน 18 ราย - มีผู้พิการลงเบียนระหว่างเดือน ก.ย. 62. จำนวน 8 ราย จะได้รับเบี้ยความพิการในเดือน ต.ค.2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) จำนวนภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
จำนวนภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ภูมิปัญญา

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอานุในพื้นที่เขตดินแดง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุประจำปี 2562 ได้แก่ คุณจันทิมา รื่นจิตร์ อายุ 62 ปี ชื่อภูมิปัญญา "ไข่เค็มสมุนไพร" สาขาคหกรรม /ดำเนินการจัดส่งผลงานของภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ให้สำนักพัฒนาสังคม เพื่อเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(20) ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เพื่อให้ความรู้ด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงิน การจัดทำบัญชีครัวเรือน ฯลฯ จำนวน 26 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 50 คน รวมเป็น 1300 คน จากเป้าหมาย 26 ครั้งๆละ 50 คน รวม 1300 คน การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เพื่อให้ความรู้ด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงิน การจัดทำบัญชีครัวเรือน ฯลฯ จำนวน 26 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 50 คน รวมเป็น 1300 คน จากเป้าหมาย 26 ครั้งๆละ 50 คน รวม 1300 คน การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เพื่อให้ความรู้ด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงิน การจัดทำบัญชีครัวเรือน ฯลฯ จำนวน 26 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 50 คน รวมเป็น 1300 คน จากเป้าหมาย 26 ครั้งๆละ 50 คน รวม 1300 คน การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เพื่อให้ความรู้ด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงิน การจัดทำบัญชีครัวเรือน ฯลฯ จำนวน 26 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 50 คน รวมเป็น 1300 คน จากเป้าหมาย 26 ครั้งๆละ 50 คน รวม 1300 คน การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(21) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด หมายเหตุ -คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นค่าเป้าหมายของสำนักการศึกษา -ค่าเป้าหมายของสำนักงานเขตเป็นไปตามที่สำนักการศึกษากำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
หมายเหตุ
-คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นค่าเป้าหมายของสำนักการศึกษา
-ค่าเป้าหมายของสำนักงานเขตเป็นไปตามที่สำนักการศึกษากำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :89.30

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
89.30

100 / 100
4
89.30

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โรงเรียนดำเนินการสอนเสริมตามโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561-มกราคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนดำเนินการสอนเสริมตามโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561-มกราคม 2562 และนักเรียนเข้ารับการทดสอบ O-NET ดังนี้ ชั้น ป.6 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ม.3 วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 และ ม.6 วันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ขณะนี้รอผลการทดสอบจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการทดสอบตามตัวชี้วัด = 8.93 คะแนน คะแนนตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ คือ ร้อยละ 89.30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการทดสอบตามตัวชี้วัด = 8.93 คะแนน คะแนนตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ คือ ร้อยละ 89.30

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(22) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :4.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561 ณ บริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิต -ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ แล้วเสร็จแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2561 กิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติพ่อตัวอย่างเขตดินแดง จำนวน 23 คน โดยคัดเลือกจากชุมชน 23 ชุมชนๆ ละ 1 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 เมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเขตดินแดง กิจกรรมประกอบด้วย ขบวนอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัว ณ สำนักงานเขตดินแดง เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(23) ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขตได้รับการสำรวจ จัดเก็บและจัดทำระบบฐานข้อมูล
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขตได้รับการสำรวจ จัดเก็บและจัดทำระบบฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) จำนวนทั้งสิ้น 47 หลังคาเรือน -ฝ่ายทะเบียน ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) จำนวนทั้งสิ้น 22 หลังคาเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร (เดือนมกราคม -มีนาคม 2562) จำนวนทั้งสิ้น 16 หลังคาเรือน -ฝ่ายทะเบียน ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน (เดือนมกราคม -มีนาคม 2562) จำนวนทั้งสิ้น 24 หลังคาเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร (เดือนเมษายน -มิถุนายน 2562) จำนวนทั้งสิ้น 17 หลังคาเรือน -ฝ่ายทะเบียน ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน (เดือนเมษายน -มิถุนายน 2562) จำนวนทั้งสิ้น 20 หลังคาเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562) จำนวนทั้งสิ้น 23 หลังคาเรือน -ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562) จำนวนทั้งสิ้น 25 หลังคาเรือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(24) ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขตได้รับการสำรวจ จัดเก็บและจัดทำระบบฐานข้อมูล
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขตได้รับการสำรวจ  จัดเก็บและจัดทำระบบฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) จำนวนทั้งสิ้น 47 หลังคาเรือน -ฝ่ายทะเบียน ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) จำนวนทั้งสิ้น 22 หลังคาเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร (เดือนมกราคม -มีนาคม 2562) จำนวนทั้งสิ้น 16 หลังคาเรือน -ฝ่ายทะเบียน ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน (เดือนมกราคม -มีนาคม 2562) จำนวนทั้งสิ้น 16 หลังคาเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร (เดือนเมษายน -มิถุนายน 2562) จำนวนทั้งสิ้น 17 หลังคาเรือน -ฝ่ายทะเบียน ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน (เดือนเมษายน -มิถุนายน 2562) จำนวนทั้งสิ้น 20 หลังคาเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) จำนวนทั้งสิ้น 23 หลังคาเรือน -ฝ่ายทะเบียน ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) จำนวนทั้งสิ้น 25 หลังคาเรือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(25) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :52.17

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
52.17

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมและทำความเข้าใจกับชุมชน เกี่ยวกับแผนการพัฒนาชุมชนที่จะดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดประชุมเพื่อวางแนวทางในการดำเนิการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ให้ทุกชุมชน เดือน เมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชุมชนอยู่ระหว่างจัดทำแผนเพื่อพัฒนาชุมชน กำหนดส่งแผนฯ ในเดือน กรกฎาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ชุมชนที่จัดทำแผนพัฒนาชุมชนแล้วเสร็จ จำนวน 12 ชุมชน ดำเนินการส่งแผนฯ ให้สำนักพัฒนาสังคมเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(26) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการงานทะเบียนพาณิชย์ 14 นาที
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการงานทะเบียนพาณิชย์ 14 นาที

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำรวจความพึงพอใจตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำรวจความพึงพอใจตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 - มีนาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 99

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำรวจความพึงพอใจตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 99

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจความพึงพอใจตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 99-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(27) ร้อยละความสำเร็จของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

4 มกราคม 2562 ได้ดำเนินการ 1.วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ได้จัดทำหนังสือแจ้งให้ทุกฝ่ายและทุกโรงเรียนจัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านธุรการ การเงิน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างมายังฝ่ายการคลัง เพื่อรวบรวมจัดทำคำสั่งเข้ารับการอบรม 2.วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 2.1 ทุกฝ่ายและทุกโรงเรียนได้จัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 2.2 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ฝ่ายการคลังได้จัดทำโครงการให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมและผู้อำนวยการเขตตินแดงได้ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยจัดอบรมในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น ณ ห้องประชุมสำนักงาน เขตดินแดง ผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ประกอบด้วย -ฝ่ายปกครอง จำนวน 4 คน -ฝ่ายทะเบียน จำนวน 1 คน -ฝ่ายโยธา จำนวน 3 คน -ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน 5 คน -ฝ่ายรายได้ จำนวน 1 คน -ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จำวน 4 คน -ฝ่ายการศึกษา จำนวน 4 คน -ฝ่ายการคลัง จำนวน 5 คน -ฝ่ายเทศกิจ จำนวน 2 คน -ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 4 คน -โรงเรียนวิชากร จำนวน 2 คน -โรงเรียนวิชูทิศ จำนวน 2 คน -โรงเรียนสามเสนนอกฯ จำนวน 3 คน 3.วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ได้จัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักการคลัง ขอความอนุเคราะห์วิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม 4.วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ได้จัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์วิทยากรมาบรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม 5.วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ได้จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 40 คน และผู้อำนวยการเขตดินแดง ได้ลงนามในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว 6.วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ได้จัดทำคำสั่งแก้ไขผู้เข้ารับการอบรม เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมบางท่านติดราชการ จึงขอ เปลี่ยนตัวผู้เข้ารับการอบรม และผู้อำนวยการเขตดินแดงได้ลงนามในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว 7.วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวียนคำสั่งให้ทุกฝ่ายและทุกโรงเรียนเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อในคำสั่งเข้ารับการอบรม 8.วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 จัดทำใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม 9.วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ได้จัดการอบรมที่ห้องประชุมสำนักงานเขตดินแดง โดยมีวิทยากรจากสำนักการคลังและ สำนักสิ่งแวดล้อมฯ มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 40 คน โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดทำแบบ ทดสอบก่อนอบรม ผลปรากฏว่าแบบทดสอบก่อนอบรมไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด และเมื่ออบรมเสร็จก็ให้ทำแบบทดสอบ หลังอบรมอีกครั้งหนึ่ง ผลปรากฏว่าผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน สามารถจัดทำแบบทดสอบ จำนวน 20 ข้อ ได้ถูกต้อง หมดทุกข้อ คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 10.ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ได้จัดทำรายงานการอบรมโครงการฯ ให้ผู้อำนวยการเขตดินแดงรับทราบว่าการอบรมได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน ได้จัดทำแบบทดสอบ ก่อบอบรมจำนวน 20 ข้อ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แต่ภายหลังการอบรมเสร็จผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน ได้ทำแบบ ทดสอบจำนวน 20 ข้อ อีกครั้งหนึ่ง ผลปรากฎว่าสามารถจัดทำแบบทดสอบหลังอบรมได้ถูกต้องหมดทุกข้อ คิดเป็นร้อย ละ 100 ่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(28) ร้อยละของผู้มารับบริการฝ่ายทะเบียนที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของผู้มารับบริการฝ่ายทะเบียนที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 เตรียมการ มีการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการงานทะเบียนทั้งสิ้น 360 ราย ดังนี้ 1. เดือนตุลาคม 2561 ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 120 ราย มีความพึงพอใจต่องานทะเบียนในระดับมาก - มากที่สุด จำนวน 119 ราย คิดเป็น 99.17 เปอร์เซ็นต์ 2. เดือนพฤศจิกายน 2561 ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 120 ราย มีความพึงพอใจต่องานทะเบียนในระดับมาก - มากที่สุด จำนวน 119 ราย คิดเป็น 99.17 เปอร์เซ็นต์ 3. เดือนธันวาคม 2561 ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 120 ราย มีความพึงพอใจต่องานทะเบียนในระดับมาก - มากที่สุด จำนวน 119 ราย คิดเป็น 99.17 เปอร์เซ็นต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 เตรียมการ มีการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการงานทะเบียนทั้งสิ้น 360 ราย ดังนี้ 1. เดือนมกราคม 2562 ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 120 ราย มีความพึงพอใจต่องานทะเบียนในระดับมาก - มากที่สุด จำนวน 119 ราย คิดเป็น 99.17 เปอร์เซ็นต์ 2. เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 120 ราย มีความพึงพอใจต่องานทะเบียนในระดับมาก - มากที่สุด จำนวน 119 ราย คิดเป็น 99.17 เปอร์เซ็นต์ 3. เดือนมีนาคม 2562 ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 120 ราย มีความพึงพอใจต่องานทะเบียนในระดับมาก - มากที่สุด จำนวน 119 ราย คิดเป็น 99.17 เปอร์เซ็นต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 เตรียมการ มีการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการงานทะเบียนทั้งสิ้น 360 ราย ดังนี้ 1. เดือนเมษายน 2562 ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 120 ราย มีความพึงพอใจต่องานทะเบียนในระดับมาก - มากที่สุด จำนวน 119 ราย คิดเป็น 99.17 เปอร์เซ็นต์ 2. เดือนพฤษภาคม 2562 ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 120 ราย มีความพึงพอใจต่องานทะเบียนในระดับมาก - มากที่สุด จำนวน 119 ราย คิดเป็น 99.17 เปอร์เซ็นต์ 3. เดือนมิถุนายน 2562 ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 120 ราย มีความพึงพอใจต่องานทะเบียนในระดับมาก - มากที่สุด จำนวน 119 ราย คิดเป็น 99.17เปอร์เซ็นต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม -กันยายน 2562 เตรียมการ มีการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการงานทะเบียนทั้งสิ้น 360 ราย ดังนี้ 1. เดือนกรกฎาคม 2562 ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 120 ราย มีความพึงพอใจต่องานทะเบียนในระดับมาก - มากที่สุด จำนวน 119 ราย คิดเป็น 99.17 เปอร์เซ็นต์ 2. เดือนสิงหาคม 2562 ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 120 ราย มีความพึงพอใจต่องานทะเบียนในระดับมาก - มากที่สุด จำนวน 119 ราย คิดเป็น 99.17 เปอร์เซ็นต์ 3. เดือนกันยายน 2562 ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 120 ราย มีความพึงพอใจต่องานทะเบียนในระดับมาก - มากที่สุด จำนวน 119 ราย คิดเป็น 99.17 เปอร์เซ็นต์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(29) ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังและยาเสพติดได้รับการพัฒนาศักยภาพ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังและยาเสพติดได้รับการพัฒนาศักยภาพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :60.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชุมคณะกรรมการประสานงานยาเสพติด ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประชุมคณะกรรมการประสานงานยาเสพติด ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยและยาเสพติดและรณรงค์ยาเสพติด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(30) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :124.87

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.49

100 / 100
2
43.87

100 / 100
3
96.27

100 / 100
4
124.87

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน = 67,164,119.19 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ = 105,120.48 บาท 3. ภาษีป้าย = 1,379,835.70 บาท รวมยอดการจัดเก็บภาษี เป็นเงิน = 68,649,075.37 บาท (คิดเป็นร้อยละ 20.49 โดยเปรียบเทียบจากยอดประมาณการรายรับ 3 ภาษี ปี 2562 = 335,100,000 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน = 133,669,207.20 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ = 1,040,797.48 บาท 3. ภาษีป้าย = 12,313,641.90 บาท รวมยอดการจัดเก็บภาษี เป็นเงิน = 147,023,646.58 บาท (คิดเป็นร้อยละ 43.87 โดยเปรียบเทียบจากยอดประมาณการรายรับ 3 ภาษี ปี 2562 = 335,100,000 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--ยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน = 299,068,845.61 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ = 1,943,904.84 บาท 3. ภาษีป้าย = 21,575,436.29 บาท รวมยอดการจัดเก็บภาษี เป็นเงิน = 322,588,186.74 บาท (คิดเป็นร้อยละ 96.27 โดยเปรียบเทียบจากยอดประมาณการรายรับ 3 ภาษี ปี 2562 = 335,100,000 บาท) ** 3 ** 96.26

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน = 391,441,581.99 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ = 2,813,341.55 บาท 3. ภาษีป้าย = 24,173,075.09 บาท รวมยอดการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท เป็นเงิน = 418,427,998.63 บาท (คิดเป็นร้อยละ 124.87 โดยเปรียบเทียบจากยอดประมาณการรายรับ 3 ภาษี ปี 2562 = 335,100,000 บาท)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(31) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :26.03


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.90

100 / 100
2
14.20

100 / 100
3
17.96

100 / 100
4
26.03

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน = 600,475.98 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ = 1,520.30 บาท รวมเป็นเงิน = 601,996.28 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2.9 โดยเปรียบเทียบจากยอดเงินรวมภาษีค้างชำระประจำปี 2561 = 11,167,002.73 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน = 1,550,104.44 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ = 7,793.30 บาท รวมเป็นเงิน = 1,557,897.74 บาท (คิดเป็นร้อยละ 14.20 โดยเปรียบเทียบจากยอดเงินรวมภาษีค้างชำระประจำปี 2561 = 11,167,002.73 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน = 1,953,867.99 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ = 15,900.20 บาท รวมเป็นเงิน = 1,969,768.19 บาท (คิดเป็นร้อยละ 17.96 โดยเปรียบเทียบจากยอดเงินรวมภาษีค้างชำระประจำปี 2561 = 10,969,313.14 บาท) ** 3 ** 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน = 2,839,171.90 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ = 15,900.20 บาท รวมเป็นเงิน = 2,855,072.10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 26.03 โดยเปรียบเทียบจากยอดเงินรวมภาษีค้างชำระประจำปี 2561 = 10,969,313.14 บาท)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด