ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50200000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) 30 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนํากลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
30 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนํากลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.52

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.73

100 / 100
2
8.81

100 / 100
3
11.23

100 / 100
4
12.52

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ที่แหล่งกำเนิด ได้แก่ ชุมชน สถานที่ราชการ สถานประกอบการ และตลาด โดยมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกได้นำมาทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง และส่งโรงงานทำปุ๋ย สำนักสิ่งแวดล้อม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในชุมชน สถานประกอบการ ตลาด และดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์โดยนำมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกได้มาทำปุ๋ยหมัก ส่งโรงงานทำปุ๋ย ส่งเกษตรกรเลี้ยงสัตว์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในชุมชน สถานประกอบการ ตลาด และดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์โดยนำมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกได้มาทำปุ๋ยหมัก ส่งโรงงานทำปุ๋ย ส่งเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ - นำมูลฝอยอินทรีย์ ประเภทเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ที่จัดเก็บและคัดแยกจากต้นทางมาใช้ประโยชน์ โดยการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษเปลือกผลไม้ เศษผัก ทำปุ๋ยหมักเศษอาหารและใบไม้แห้ง ทำปุ๋ยแห้งจากเศษผัก ผลไม้ เศษอาหารส่งเกษตรกรเลี้ยงสัตว์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในชุมชน สถานประกอบการ ตลาด และดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์โดยนำมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกได้มาทำปุ๋ยหมัก ส่งโรงงานทำปุ๋ย ส่งเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ - นำมูลฝอยอินทรีย์ ประเภทเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ที่จัดเก็บและคัดแยกจากต้นทางมาใช้ประโยชน์ โดยการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษเปลือกผลไม้ เศษผัก ทำปุ๋ยหมักเศษอาหารและใบไม้แห้ง ทำปุ๋ยแห้งจากเศษผัก ผลไม้ เศษอาหารส่งเกษตรกรเลี้ยงสัตว์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 31 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
31 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.05


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.07

100 / 100
2
2.67

100 / 100
3
4.35

100 / 100
4
5.05

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2561 คัดแยกมูลฝอยอันตรายได้ 615 กิโลกรัม เดือนพฤศจิกายน 2561 คัดแยกมูลฝอยอันตรายได้ 1,290 กิโลกรัม เดือนธันวาคม 2561 คัดแยกมูลฝอยอันตรายได้ 1,170 กิโลกรัม รวมไตรมาส 1 คัดแยกมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดขยะพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 3,075 กิโลกรัม หรือ 3.075 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม 2562 คัดแยกมูลฝอยอันตรายได้ 2,330 กิโลกรัม เดือนกุมภาพันธ์ 2562 คัดแยกมูลฝอยอันตรายได้ 1,070 กิโลกรัม เดือนมีนาคม 2562 คัดแยกมูลฝอยอันตรายได้ 1,200 กิโลกรัม รวมไตรมาส 2 คัดแยกมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดขยะพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 4,600 กิโลกรัม หรือ 4.60 ตัน รวม 2 ไตรมาส คัดแยกมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดขยะพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 7,675 กิโลกรัม หรือ 7.675 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน 2562 คัดแยกมูลฝอยอันตรายได้ 2,670 กิโลกรัม เดือนพฤษภาคม 2562 คัดแยกมูลฝอยอันตรายได้ 1,120 กิโลกรัม เดือนมิถุนายน 2562 คัดแยกมูลฝอยอันตรายได้ 1,050 กิโลกรัม รวมไตรมาส 3 คัดแยกมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดขยะพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 4,840 กิโลกรัม หรือ 4.84 ตัน รวม 3 ไตรมาส คัดแยกมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดขยะพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 12,515 กิโลกรัม หรือ 12.515 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม 2562 คัดแยกมูลฝอยอันตรายได้ 820 กิโลกรัม เดือนสิงหาคม 2562 คัดแยกมูลฝอยอันตรายได้ 470 กิโลกรัม เดือนกันยายน 2562 คัดแยกมูลฝอยอันตรายได้ 720 กิโลกรัม รวมไตรมาส 4 คัดแยกมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดขยะพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 2,010 กิโลกรัม หรือ 2.01 ตัน รวม 4 ไตรมาส คัดแยกมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดขยะพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 14,525 กิโลกรัม หรือ 14.525 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(3) 5 ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้รับการพัฒนาศักยภาพ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5 ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้รับการพัฒนาศักยภาพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
80.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เขียนโครงการรองรับโครงการแม่จากสำนักอนามัยเสนอผอ.เขตลงนาม - จัดทำหนังสือขออนุมัติเงินจากส่วนกลาง กทม. - ขอความเห็นชอบ ขออนุมัติ จัดซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการฯ - จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาฯ วันที่ 23 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวน 162 คน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรออาสาสมัครฯ จำนวน 43 คน ที่ต้องได้รับการฝึกอบรมจากสำนักอานามัย เพื่อดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครฯ ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง - สรุปผลการทดสอบการพัฒนาตามแผนที่กำหนด ให้ผู้บริหารทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจากสำนักงานเขตลิ่งชันไปโรงเรียนมรรณพาราม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 26 มิ.ย.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการตามโครงการ และเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) 1 ความถี่ในการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1 ความถี่ในการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม

หน่วยนับ :2 ครั้ง/วัน/จุด

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :20.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(2 ครั้ง/วัน/จุด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
20.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. สำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัย กำหนดเป็นจุดติดตั้งตู้เขียวในพื้นที่เขต 2. ติดต้้งตู้เขียวตามพื้นที่เป้าหมาย 3. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัย วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน 4. เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายตรวจจุดเสี่ยงภัยรายงานผลพร้อมปัญหาอุปสรรคลงในสมุดควบคุมการตรวจตู้เขียวทุกครั้ง 5. สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย โดยแจกแบบสอบถามเดือนละ 10 ชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายตรวจจุดเสี่ยงภัยรายงานผลพร้อมปัญหาอุปสรรคลงในสมุดควบคุมการตรวจตู้เขียวทุกครั้ง - สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย โดยแจกแบบสอบถามเดือนละ 10 ชุด - ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจจุดเสี่ยงภัยรายงานผลพร้อมปัญหาอุปสรรคในสมุดควบคุมการตรวจตู้เขียวทุกครั้ง -สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย โดยแจกแบบสอบถามเดือนละ 10 ชุด - ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจจุดเสี่ยงภัยรายงานผลพร้อมปัญหาอุปสรรคในสมุดควบคุมการตรวจตู้เขียวทุกครั้ง -สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย โดยแจกแบบสอบถามเดือนละ 10 ชุด - ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 7 จุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 3 จำนวนเส้นทางให้บริการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3 จำนวนเส้นทางให้บริการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

หน่วยนับ :2 เส้นทาง/จุด

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(2 เส้นทาง/จุด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
56.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ให้บริการเป็นเพื่อนเดินทางกลับบ้านยามค่ำคืน ใน 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 ถนนบรมราชชนนี (ขาออก) ระยะทาง 4 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 ถนนราชพฤกษ์ ระยะทาง 7 กิโลเมตร เส้นทางที่ 3 ถนนบรมราชชนนี (ขาเข้า) ระยะทาง 10 กิโลเมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ให้บริการเป็นเพื่อนเดินทางกลับบ้านยามค่ำคืน ใน 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 ถนนบรมราชชนนี (ขาออก) ระยะทาง 4 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 ถนนราชพฤกษ์ ระยะทาง 7 กิโลเมตร เส้นทางที่ 3 ถนนบรมราชชนนี (ขาเข้า) ระยะทาง 10 กิโลเมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกให้บริการประชาชน ตามเส้นทางบริการ 3 เส้นทาง ระหว่างเวลา 21.00 - 24.00 น. - เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกให้บริการประชาชน ตามเส้นทางบริการ 3 เส้นทาง ระหว่างเวลา 21.00 - 24.00 น. - ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนทั้ง 3 เส้นทางบริการ เหตุการทั่วไปปกติ ส้นทางที่ 1 ถนนบรมราชชนนี (ขาออก) ระยะทาง 4 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 ถนนราชพฤกษ์ ระยะทาง 7 กิโลเมตร เส้นทางที่ 3 ถนนบรมราชชนนี (ขาเข้า) ระยะทาง 10 กิโลเมตร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 2 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

หน่วยนับ :ร้อยละ 80

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 80)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตู้เขียว รายงานผลพร้อมปัญหาอุปสรรคลงในสมุดควบคุมการตรวจรู้เขียวทุกครั้ง - แจกแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-- เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตู้เขียว รายงานผลพร้อมปัญหาอุปสรรคลงในสมุดควบคุมการตรวจรู้เขียวทุกครั้ง - แจกแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตู้เขียว รายงานผลพร้อมปัญหาอุปสรรคลงในสมุดควบคุมการตรวจตู้เขียวทุกครั้ง -แจกแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตู้เขียว รายงานผลพร้อมปัญหาอุปสรรคลงในสมุดควบคุมการตรวจตู้เขียวทุกครั้ง -แจกแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 4 ร้อยละความพึงของประชาชนผู้ใช้บริการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4 ร้อยละความพึงของประชาชนผู้ใช้บริการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

หน่วยนับ :ร้อยละ 80

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 80)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
56.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ให้บริการเป็นเพื่อนเดินทางกลับบ้านยามค่ำคืนใน 3 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 ถนนบรมราชชนนี (ขาออก) ระยะทาง 4 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 ถนนราชพฤกษ์ ระยะทาง 7 กิโลเมตร เส้นทางที่ 3 ถนนบรมราชชนนี (ขาเข้า) ระยะทาง 10 กิโลเมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ให้บริการเป็นเพื่อนเดินทางกลับบ้านยามค่ำคืนใน 3 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 ถนนบรมราชชนนี (ขาออก) ระยะทาง 4 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 ถนนราชพฤกษ์ ระยะทาง 7 กิโลเมตร เส้นทางที่ 3 ถนนบรมราชชนนี (ขาเข้า) ระยะทาง 10 กิโลเมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ให้บริการเป็นเพื่อนเดินทางกลับบ้านยามค่ำคืนใน 3 เส้นทาง - ให้บริการเป็นเพื่อนเดินทางกลับบ้านยามค่ำคืนใน 3 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 ถนนบรมราชชนนี (ขาออก) ระยะทาง 4 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 ถนนราชพฤกษ์ ระยะทาง 7 กิโลเมตร เส้นทางที่ 3 ถนนบรมราชชนนี (ขาเข้า) ระยะทาง 10 กิโลเมตรการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ให้บริการเป็นเพื่อนเดินทางกลับบ้านยามค่ำคืนใน 3 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 ถนนบรมราชชนนี (ขาออก) ระยะทาง 4 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 ถนนราชพฤกษ์ ระยะทาง 7 กิโลเมตร เส้นทางที่ 3 ถนนบรมราชชนนี (ขาเข้า) ระยะทาง 10 กิโลเมตรการณ์ทั่วไปปกติ ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน แจกแบบสำรวจความพอใจรวมทั้งสิ้น 120 ชุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 6. ร้อยละของผู้จำหน่ายยาสูบในพื้นที่เขต เข้ารับการอบรม มีความรู้ในการดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
6. ร้อยละของผู้จำหน่ายยาสูบในพื้นที่เขต เข้ารับการอบรม มีความรู้ในการดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :90.58


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
90.58

100 / 100
4
90.58

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด - ส่งรายชื่อให้สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย จัดทำคำสั่งคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่ เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ตามที่สำนักอนามัยจัด เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 - จัดทำแผนปฏิบัติการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร ปี 2562 สำนักงานเขตตลิ่งชัน - ขออนุมัติเงินงวด ขณะนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดอบรมการปฏิบัติตามกฎหมายให้กับผู้จำหน่ายยาสูบสถานประกอบการ และสถานที่ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมร้านปลาอยู่เย็น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 7. แผนการดำเนินงานและการติดตามประเมินผล (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
7. แผนการดำเนินงานและการติดตามประเมินผล (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ - ส่งรายชื่อให้สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย จัดทำคำสั่งคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่ เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ตามที่สำนักอนามัยจัด เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 - จัดทำแผนปฏิบัติการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร ปี 2562 สำนักงานเขตตลิ่งชัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดทำแผนปฏิบัติการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร ปี 2562 พร้อมสรุปผลการจัดทำกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(10) 8. จำนวนครั้งในการออกปฏิบัติหน้าที่เทศกิจอาสาจราจร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
8. จำนวนครั้งในการออกปฏิบัติหน้าที่เทศกิจอาสาจราจร

หน่วยนับ :2 ครั้ง/วัน

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(2 ครั้ง/วัน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจทำหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยหน้าถสานศึกษาหรือโรงเรียน จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ - โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 แห่ง - โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 แห่ง - สังกัดเอกชน จำนวน 3 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจทำหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยหน้าถสานศึกษาหรือโรงเรียน จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ - โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 แห่ง - โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 แห่ง - สังกัดเอกชน จำนวน 3 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจทำหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยหน้าสถานศึกษาหรือโรงเรียน จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ - โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนว 4 แห่ง - โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 แห่ง - โรงเรียนในสังกัดเอกชน จำนวน 3 แห่ง - เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจทำหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยหน้าสถานศึกษาหรือโรงเรียน จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ - โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนว 4 แห่ง - โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 แห่ง - โรงเรียนในสังกัดเอกชน จำนวน 3 แห่ง - เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(11) 9 จำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้รับการพัฒนาศักยภาพต่อปี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
9 จำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้รับการพัฒนาศักยภาพต่อปี

หน่วยนับ :คน

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
50.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) เมื่อวันที่ 20-24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตตลิ่งชัน และเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว - เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชันได้รับวิทยุแจ้งเหตุ จำนวน 92 เรื่อง และเบิกค่าสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนต.ค.-ธ.ค.61 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชันได้รับวิทยุแจ้งเหตุ จำนวน 69 เรื่อง และเบิกค่าสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนม.ค.-ก.พ.62 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ขอแก้ไขข้อความของไตรมาสที่ 2 เดือนตุลาคม- ธันวาคม 2561 เป็น "เดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ 2562" - เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชันได้รับวิทยุแจ้งเหตุ จำนวน 82 เรื่อง และเบิกค่าสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนมี.ค.-พ.ค.62 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- เดือนมิถุนายน - กันยายน 2562 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชันได้รับวิทยุแจ้งเหตุ จำนวน เรื่อง และเบิกค่าสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนมิ.ย.-ก.ย.62 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) 33 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
33 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต

หน่วยนับ :100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ลำดับที่ 1 ทำหนังสือประสานสำนักงบประมาณ แก้ไขเปลียนแปลง เนื้องาน ลำดับที่ 2-3 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งราคากลาง ขายแบบ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม เปิดซองวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ลำดับที่ 4 ดำเนินการเปิดทางน้ำไหล 1. ลำกระโดงซอยพุทธมณฑลสาย 1 วอย 47,48,51 200 เมตร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 2. คลองสาธารณะข้างหมู่บ้านธรีรินทร์ 200 เมตร เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 3. คลองลัดเย็นเป็นสุข 430 เมตร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 4. ลำกระโดง 1 แขวงบางพรม 620 เมตร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 5. วัดสมรโกฎิ์แล้วเสร็จ 800 เมตร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 6. คลองวัดวัดประสาท 460 เมตร เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ลำดับที่ 5 1 ซอยพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 22 170เมตร ดำเนินการวันที่ 3 ตุลาคม 61 2 ซอยชัยพฤกษ์33 80เมตร ดำเนินการวันที่ 5 ตุลาคม 61 3 ซอยวัดช่างเหล็ก 200เมตร ดำเนินการวันที่ 11 ตุลาคม 61 เปิดซองวันที่ 14 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ลำดับที่ 1 ตรวจร่างสัญญาจ้าง เผยแพร่ราคากลาง และลงประกาศ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2562 ลำดับที่ 2 ลงนามสัญญากับ ส.ทวีชัยฯ ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน ลงนามสัญญาวันที่ 28 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา จัดเตรียมวัสดุหน้างาน หล่อเสาเข็ม ตอกเข็ม เตรียมแผ่นสำเร็จ ลำดับที่ 3 ตรวจร่างสัญญา ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว บริษัท ประกาศิต จำกัด ระเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน ล้างท่อระบายน้ำตามสัญญาจ้าง ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ลำดับที่ 4 เปิดทางน้ำไหล - ลำกระโดงข้างวัดสมรโกฎิ 3-4 50 ดำเนินการวันที่ 17 ตุลาคม 61 - คลองแตงโม 5 100 ดำเนินการวันที่ 25 ตุลาคม 61 - ลำกระโดงซอยพุทธมณฑลสาย 1 วอย 47,48,51 200 เมตร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม - คลองสาธารณะข้างหมู่บ้านธรีรินทร์ 200 เมตร เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 - คลองลัดเย็นเป็นสุข 430 เมตร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 25614 - ลำกระโดง 1 แขวงบางพรม 620 เมตร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 - วัดสมรโกฎิ์แล้วเสร็จ 800 เมตร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 - คลองวัดวัดประสาท 460 เมตร เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 - ลำกระโดงข้างหมู่บ้านเฟื่องฟ้า 120 เมตร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 - ลำกระโดงหลังอุ่ 57 150 เมตร แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 - ลำรางหลังวัดไก่เตี้ย 80 เมตร แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 - คลองวัดสมรโกฎิ 4 - 6 150 ดำเนินการวันที่ 9 ตุลาคม 61 - คลองสาธารณะข้างม.ธีรินทร์ 10 200 ดำเนินการวันที่ 4 ตุลาคม 61 - คลองลัดเย็นเป็นสุข 3-พ.ค. 430 ดำเนินการวันที่ 29 ตุลาคม 61 - ลำกระโดง 1(แขวงบางพรม) ซอยบางพรม 24/1 2 - 4 620 ดำเนินการวันที่ 13 พฤศจิกายน 61 - คลองลัดวัดประสาท 3 - 5 460 ดำเนินการวันที่ 7 ธันวาคม 61 เพิ่มเติม - ลำกระโดงข้างวัดสมรโกฎิ 3-4 50 ดำเนินการวันที่ 17 ตุลาคม 61 - คลองแตงโม 5 100 ดำเนินการวันที่ 25 ตุลาคม 61 เพิ่มเติม 1 ลำกระโดงข้างวัดสมรโกฎิ 3 - 4 50 ดำเนินการวันที่ 17 ตุลาคม 61 2 คลองแตงโม 5 100 ดำเนินการวันที่ 25 ตุลาคม 61 3 ลำกระโดงข้างวัดสมรโกฎิ 3 - 4 800 ดำเนินการวันที่ 28 พฤศจิกายน 61 (ขุดลอกเลน กำจัดวัชพืช) 4 ลำกระโดงเยื้องวัดมณฑป ซอยแก้วเงินทอง 49 2 - 4 80 ดำเนินการวันที่ 7 มกราคม 2562 5 คลองลัดถมยา 3 - 5 1,880 ดำเนินการวันที่ 21 มกราคม 2562 6 คลองบางลิ่มหลังหมู่บ้านพาลัดโซ่ช่วงที่1 3 - 5 100 ดำเนินการวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 7 ลำปะโดงข้างซอยบางพรม12 2 - 4 400 ดำเนินการวันที่ 6 มีนาคม 2562 ลำดับที่ 5 กิจกรรมลอกท่อระบายน้ำ 1. ซอยพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 22 170เมตร ดำเนินการวันที่ 3 ตุลาคม 61 2ซอยชัยพฤกษ์33 80เมตร ดำเนินการวันที่ 5 ตุลาคม 61 3.ซอยวัดช่างเหล็ก 200เมตร ดำเนินการวันที่ 11 ตุลาคม 61 4. ซอยแก้วเงินทอง 37 430 เมตร ดำเนินการวันที่ 15 พฤศจิกายน 61 5.ซอยราชพฤกษ์ 8 แยก 1 75 เมตร ดำเนินการวันที่ 4 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ลำดับที่ 1รอหนังสือค้ำประกันเพื่อลงนามสัญญา จ้างเหมาบริษัท ทีโอไบท์ จำกัด สัญญาลงวันที่ 23 เมษายน 2562 สิ้นสุดสัญญา 12 มกราคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างทำที่พักคนงาน วัดรยะวางแผนงาน ลำดับที่ 2 เกรดดินกำจัดวัชพืช พร้อมบดอัดดินเดิม ลำดับที่ 2หล่อแผ่นปูน วางคาน วานแผ่นปูน หล่อแผ่นผนังเขื่อน และวางผนังเขื่อนบางช่วง วางแผนเขื่อนแล้วเสร็จ ลำดับที่ 3 ตรวจร่างสัญญา ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว บริษัท ประกาศิต จำกัด ระเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน ล้างท่อระบายน้ำตามสัญญาจ้าง ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ลำดับที่ 4 ดำเนินการเปิดทางน้ำตาไหลตามแผน นอกแผน และจิตอาสา รวมจำนวน 20,972เมตร ลำดับที่ 5 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่ 1 (เป็นโครงการต่อเนื่องถึงปี 64) อยู่ระหว่างรื้อถอนท่อประปาเดิมแล้วจะวางท่อประปาใหม่ในต้นเดือนตุลาคม 2562 ลำดับที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา และเบิกจ่ายและตรวจรับเรียบร้อย ตรวจรับงาน 29 สิงหาคม 2562 ลำดับที่ 3 ดำเนินการล้างท่อระบายน้ำแล้วเสร็จตามสัญญา ลำดับที่ 4 ดำเนินการเปิดทางน้ำตาไหลตามแผน นอกแผน และจิตอาสา รวมจำนวน 33,837 เมตร ลำดับที่ 5 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) 32 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
32 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องสำรวจและจัดทำบัญชีจุดเสี่ยง สอดคล้องข้อมูลของกรุงเทพมหานคร กองบัญชาการ ตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2.ฝ่ายเทศกิจ ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องจัดทำแผน มาตรการที่เป็นส่วนสนับสนุนแผนการแก้ไขจุดเสี่ยงภัย ต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ 3. ฝ่ายเทศกิจจัดทำแผนเฝ้าระวังตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 4. กำหนดภารกิจหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องสำรวจและจัดทำบัญชีจุดเสี่ยง สอดคล้องข้อมูลของกรุงเทพมหานคร กองบัญชาการ ตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2.ฝ่ายเทศกิจ ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องจัดทำแผน มาตรการที่เป็นส่วนสนับสนุนแผนการแก้ไขจุดเสี่ยงภัย ต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ 3. ฝ่ายเทศกิจจัดทำแผนเฝ้าระวังตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 4. กำหนดภารกิจหน่วยงาน 5. ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องสำรวจและจัดทำบัญชีจุดเสี่ยง สอดคล้องข้อมูลของกรุงเทพมหานคร กองบัญชาการ ตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2.ฝ่ายเทศกิจ ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องจัดทำแผน มาตรการที่เป็นส่วนสนับสนุนแผนการแก้ไขจุดเสี่ยงภัย ต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ 3. ฝ่ายเทศกิจจัดทำแผนเฝ้าระวังตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 4. กำหนดภารกิจหน่วยงาน 5. ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1.ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องสำรวจและจัดทำบัญชีจุดเสี่ยง สอดคล้องข้อมูลของกรุงเทพมหานคร กองบัญชาการ ตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2.ฝ่ายเทศกิจ ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องจัดทำแผน มาตรการที่เป็นส่วนสนับสนุนแผนการแก้ไขจุดเสี่ยงภัย ต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ 3. ฝ่ายเทศกิจจัดทำแผนเฝ้าระวังตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 4. กำหนดภารกิจหน่วยงาน 5. ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

(14) 10 ร้อยละของถนน ซอย ผิวจราจร สะพานข้ามแยก ทางยกระดับ อุโมงค์ลอดใต้แยก ตามแผนการซ่อมบำรุงได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีตามแผนการซ่อม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
10 ร้อยละของถนน ซอย ผิวจราจร สะพานข้ามแยก ทางยกระดับ อุโมงค์ลอดใต้แยก ตามแผนการซ่อมบำรุงได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีตามแผนการซ่อม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ลำดับที่ 1 ขอความเห็นชอบราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา ลำดับที่ 2 ดำเนินการจ้างเหมา จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ซอยปากน้ำกระโจมทอง 18 2.ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 13 แขวงบางระมาด อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง 2 รายการ จาก 11 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ลำดับที่ 1 ลงนามสัญญจ้างกับ หจก.นิติพลฯ ลงนามสัญญา 29 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 26 กุมภาพันธ์ 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน และดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ลำดับที่ 2 ขออนุมัติจ้าง 2 รายการ จาก 11 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม 2 รายการ รอลงนามสัญญา 2 รายการ และทำราคากลาง 1 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ลำดับที่ 1 ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อย และลำดับที่ 2 ดำเนินการซ่อมแซมทุกรายการเรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) 11 ร้อยละของโรงเรียนตามแผนการปรับปรุงโรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีตามแผนการปรับปรุง (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
11 ร้อยละของโรงเรียนตามแผนการปรับปรุงโรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีตามแผนการปรับปรุง (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ลำดับที่ 1-12 ดำเนินการจัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ลำดับที่ 1 ขออนุมัติจ้างเหมา ส.วีรชัยก่อสร้าง ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ส่งนามสัญญา 29 ธันวาคม 62 สิ้นสุดสัญญา 26 กุมภาพันธ์ 62 13/2/62 ขุดรางระบายน้ำและปูกระเบื้องเคาร์เตอร์ / 14/3/2562 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ลำดับที่ 2 ตรวจร่างสัญญา / 15/1/2562 : จ้างเหมาบริษัท สุพัฒนาเซอร์วิส จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ลงนามสัญญา 29 ธันวาคม 61 สิ้นสุดสัญญา 28 มีนาคม 2562 / 13/2/2562 : ทุบหรือห้องน้ำ / 14/3/2562 : ปรับปรุงห้องน้ำ สกัดพื้นทางเดิน ลำดับที่ 3 ขายแบบถึงวันที่ 9 พ.ย.61 / 14/12/2561 : ตรวจร่างสัญญา. / 15/1/2562 : จ้างเหมา หจก.ไอ.ซี.เอส บางกอก ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ลงนามสัญญา 27 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 26 มีนาคม 2562 / 13/2/2562 : ทำหลังคา / 14/3/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ลำดับที่ 4 ขายแบบถึงวันที่ 9 พ.ย.61 / 14/12/2561 : ขออนุมัติจ้าง / 15/1/2562 : จ้างเหมา หจก.สีวีรชัยก่อสร้าง ระยะเวลา 45 วัน ลงนามสัญญา 29 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 13/2/2562 : เก็บความเรียบร้อยของงาน / 14/3/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ลำดับที่ 5 ขออนุมัติจ้าง / 15/1/2562 : จ้างเหมาบริษัท วัฒนพัฒนา จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ลงนามสัญญา 29 ธันวาคม 61 สิ้นสุดสัญญา 28 มีนาคม 2562 / 13/2/2562 : เทพื้นและบดอัดแน่น / 14/3/2562 : ก็บรายละเอียดความเรียบร้อยของงาน ลำดับที่ 6 ขายแบบถึงวันที่ 9 พ.ย.61 / 14/12/2561 : ตรวจร่างสัญญา / 15/1/2562 : จ้างเหมาบริษัท ประกอบศักดิ์การโยธา จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ลงนามสัญญา 27 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 26 มีนาคม 2562 / 13/2/2562 : มุงหลังคาและทำฝ้าเพดาน / 14/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ลำดับที่ 7 ขออนมัติจ้าง / 15/1/2562 : จ้างเหมาบริษัท นพกร 1689 จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ลงนามสัญญา 29 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 26 กุมภาพันธ์ 2562 / 13/2/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วตามสัญญา ลำดับที่ 8 ขออนุมัติจ้าง / 15/1/2562 : จ้างเหมาบริษัท นพกร 1689 จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน ลงนามสัญญา 29 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 13 มีนาคม 2562 / 13/2/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วตามสัญญา ลำดับที่ 9 ขออนุมัติจ้าง / 15/1/2562 : จ้างเหมา บริษัท สุพัฒนาตาเซอร์วิส จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ลงนามสัญญา 29 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 28 มีนาคม 2562 / 13/2/2562 : ตรวจสอบสถานที่เตรียมวัสดุอุปกรณ์รับพื้นที่ / 14/3/2562 : เร่งรัดงานครั้งที่ 3 ลำดับที่ 10 ขออนุมัติจ้าง / 15/1/2562 : จ้างเหมา หจก.ส.วีรชัยก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ลงนามสัญญา 29 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 26 กุมภาพันธ์ 2562 / 13/2/2562 : เตรียมเปลี่ยนฝ้าเพดาน / 14/3/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ลำดับที่ 11 ขออนุมัติจ้าง / 15/1/2562 : จ้างเหมา หจก.ไอ.ซี.เอส บางกอก ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ลงนามสัญญา 29 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 28 มีนาคม 2562 / 13/2/2562 : ถมทราย ปรับพ้น ปูกระเบื้องโรงอาหาร / 14/3/2562 : เทพื้น ทำทางเดิน ลำดับที่ 12 ตรวจร่างสัญญา / 15/1/2562 : จ้างเหมา หจก.เฉลิมภาณุ คอนสตรัคชั่น ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ลงนามสัญญา 29 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 28 มีนาคม 2562 / 13/2/2562 : เร่งรัดงานครั้งที่ 2 / 14/3/2562 : ขุดฝังถังซึม ขนย้ายเศษวัสดุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมโรงเรียนสังกัดกทม.พื้นที่เขตตลิ่งชันเรียบร้อบทุกรายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมโรงเรียนสังกัดกทม.พื้นที่เขตตลิ่งชันเรียบร้อบทุกรายการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(16) 24 จำนวนครั้งในการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
24 จำนวนครั้งในการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง

เป้าหมาย :48.00

ผลงาน :48.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.00

100 / 100
3
24.00

100 / 100
4
48.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ขออนุมัติโครงการ - ขออนุมัติเงินงวด - จัดทำขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กิจกรรมการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ เดือนมกราคม 2562 จำนวน 3 ครั้ง - ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 5 ครั้ง - ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 4 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ เดือนเมษายน 2562 จำนวน 2 ครั้ง - ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 4 ครั้ง - ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 6 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 12 ครั้ง - ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 12 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) 25 จำนวนครั้งในการจัดประชุมประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชันให้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
25 จำนวนครั้งในการจัดประชุมประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชันให้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ขออนุมัติโครงการ - ขออนุมัติเงินงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดประชุมประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชันให้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดประชุมและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ให้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตตลิ่งชัน ผู้เข้าร่วมประชุม 250 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) 26. จำนวนครั้งในการออกตรวจบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
26. จำนวนครั้งในการออกตรวจบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
12.00

100 / 100
4
12.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ขออนุมัติโครงการ - ขออนุมัติเงินงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 2 ครั้ง - ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 4 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ เดือนเมษายน 2562 จำนวน 6 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) 27 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
27 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือน ดังนี้ 2.1) มีการดำเนินการในวัด 33 ครั้ง ชุมชน 43 ครั้ง โรงเรียน 45 ครั้ง 2.2) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 45 ครั้ง 2.3) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง และควบคุมโรคซ้ำ 65 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือน ดังนี้ 2.1) มีการดำเนินการในศาสนสถาน จำนวน 34 ครั้ง สถานประกอบการ 3 แห่ง ชุมชน 49 ครั้ง โรงเรียน 40 ครั้ง 2.2) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 26 ครั้ง 3. ดำเนินการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง 49 ครั้ง 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ 262 ครั้ง มีการแจกทรายทีมีฟอส 2,544 ซอง ตะไคร้หอม 2,180 ขวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือน ดังนี้ 2.1) มีการดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในศาสนสถาน จำนวน 26 ครั้ง สถานประกอบการ 22 แห่ง ชุมชน 32 ครั้ง โรงเรียน 33 ครั้ง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 6 แห่ง 2.2) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 12 ครั้ง 3. ดำเนินการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง 119 ครั้ง 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ 262 ครั้ง มีการแจกทรายทีมีฟอส 2,544 ซอง ตะไคร้หอม 2,180 ขวด ให้เอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 2,548 ฉบับ และให้สุขศึกษา จำนวน 239 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือน ดังนี้ 2.1) มีการดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในศาสนสถาน จำนวน 36 ครั้ง สถานประกอบการ 1 แห่ง ชุมชน 46 ครั้ง โรงเรียน 37 ครั้ง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 7 แห่ง 2.2) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 60 ครั้ง 3. ดำเนินการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง 146 ครั้ง 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ 262 ครั้ง มีการแจกทรายทีมีฟอส 2,544 ซอง ตะไคร้หอม 2,180 ขวด ให้เอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 2,548 ฉบับ และให้สุขศึกษา จำนวน 239 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) 34 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
34 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2.กำหนดขอบข่ายการดำเนินงาน 3.จัดทำแผนปฏิบัติงาน 4. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 5. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการ ดังนี้ 5.1 ตรวจสุขลักษณะสถานที่ ในสถานประกอบการอาหาร จำนวน 153 แห่ง ร้านอาหาร 83 แห่ง ตลาด 10 แห่ง ซุปเปอร์มาร์เก็ต 3 แห่ง มินิมาร์ท 57 แห่ง 5.2 ตรวจสอบคุณภาพอาหาร จำนวน 691 ตัวอย่าง 5.2.1 ตรวจด้านเคมี จำนวน 200 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 5.2.2 ตรวจการปนเปื้อนเชื้อโรค จำนวน 491 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการ ดังนี้ 2.1 ตรวจสุขลักษณะสถานที่ ในสถานประกอบการอาหาร จำนวน 145 แห่ง ร้านอาหาร 103 แห่ง ตลาด 8 แห่ง โรงเรียน 34 แห่ง 2.2 ตรวจสอบคุณภาพอาหาร จำนวน 987 ตัวอย่าง 2.2.1 ตรวจด้านเคมี จำนวน 697 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - บอแรกซ์ จำนวน 188 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - ฟอร์มาลีน จำนวน 120 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - สารฟอกขาว จำนวน 101 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - สารกันรา จำนวน 55 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - สีสังเคราะห์ จำนวน 12 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - กรดแร่อิสระ จำนวน 43 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - ยาฆ่าแมลง จำนวน 110 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - สารโพลาร์ จำนวน 31 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - กรดแร่อิสระ จำนวน 55 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - ไอโอเดท จำนวน 37 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน 2.2.2 ตรวจการปนเปื้อนเชื้อโรค จำนวน 290 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 3. จัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม สอป.1-3 เพื่อแจ้งต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 53 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 178 แห่ง ประกอบด้วย ร้านอาหาร 109 แห่ง มินิมาร์ท 32 แห่ง ตลาด 3 แห่ง และโรงเรียน 34 แห่ง 3. ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร จำนวน 910 ตัวอย่าง มีสุ่มตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารดังนี้ 3.1 ด้านเคมี - บอแรกซ์ จำนวน 174 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - ฟอร์มาลีน จำนวน 64 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - สารฟอกขาว จำนวน 67 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - สารกันรา จำนวน 37 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - สีสังเคราะห์ จำนวน 21 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - กรดแร่อิสระ จำนวน 55 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - ยาฆ่าแมลง จำนวน 105 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - สีสังเคราะห์ จำนวน 5 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - สารโพลาร์ จำนวน 11 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - กรดแร่อิสระ จำนวน 55 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - ไอโอเดท จำนวน 39 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน 3.2 ด้านจุลินทรีย์ ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังด้านจุลินทรีย์ จำนวน 310 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 4. จัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม สอป.1-3 เพื่อแจ้งต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 124 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 154 แห่ง ประกอบด้วย ร้านอาหาร 89 แห่ง มินิมาร์ท 29 แห่ง ตลาด 2 แห่ง และโรงเรียน 34 แห่ง 3. ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร จำนวน 910 ตัวอย่าง มีสุ่มตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารดังนี้ 3.1 ด้านเคมี - บอแรกซ์ จำนวน 174 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - ฟอร์มาลีน จำนวน 64 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - สารฟอกขาว จำนวน 67 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - สารกันรา จำนวน 37 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - สีสังเคราะห์ จำนวน 21 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - กรดแร่อิสระ จำนวน 55 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - ยาฆ่าแมลง จำนวน 105 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - สีสังเคราะห์ จำนวน 5 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - สารโพลาร์ จำนวน 11 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - กรดแร่อิสระ จำนวน 55 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน - ไอโอเดท จำนวน 39 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน 3.2 ด้านจุลินทรีย์ ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังด้านจุลินทรีย์ จำนวน 310 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 4. จัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม สอป.1-3 เพื่อแจ้งต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 87 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(21) 12 ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
12 ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :12.50


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
12.50

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครลานกีฬาออกปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งดูแลลานกีฬาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 2.อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลลานกีฬาเพื่อพิจารณาคัดเลือกลานกีฬา จำนวน 3 ลาน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานฐานลานกีฬาต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครลานกีฬาออกปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งดูแลลานกีฬาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 2.ดำเนินการคัดเลือกลานกีฬา จำนวน 3 ลาน ได้แก่ ลานกีฬาโรงเรียนวัดโพธิ์(ราษฎร์ผดุงผล) ลานกีฬาโรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน และลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 7 ฉิมพลี เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานฐาน ลานกีฬาต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.แจ้งคณะกรรมการบริหารลานกีฬาที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 3 ลาน ได้แก่ ลานกีฬาโรงเรียนวัดโพธิ์(ราษฎร์ผดุงผล) ลานกีฬาโรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน และลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 7 ฉิมพลี ทราบ เพื่อพร้อมรับการประเมิน 2.จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครลานกีฬาออกปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งดูแลลานกีฬาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 3.ดำเนินการจัดซื้อและมอบอุปกรณ์กีฬา ประจำปี 2562 และจัดสรรให้แก่ลานกีฬา 24 ลาน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครลานกีฬาออกปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งดูแลลานกีฬาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 2.เวียนแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินลานกีฬาระดับเขต ตามคำสั่งสำนักงานเขตตลิ่งชัน ที่ 275/2562 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 และแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ตรวจประเมินลานกีฬาให้คณะกรรมการตรวจประเมินฯ และคณะกรรมการลานกีฬา ทราบ โดยกำหนดลงพื้นที่ ในวันที่ 11 กันยายน 2562 3.คณะกรรมการตรวจประเมินลานกีฬาระดับเขต ลงพื้นที่ตรวจประเมินลานกีฬาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ผลปรากฎว่า ทั้ง 3 ลาน ได้แก่ ลานกีฬาโรงเรียนวัดโพธิ์(ราษฎร์ผดุงผล) ลานกีฬาโรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน และลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 7 ฉิมพลี ผ่านการประเมิน 4.รายงานผลการประเมินลานกีฬาให้ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชันทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(22) 18 จำนวนครั้งในการรายงานผลการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้ายฯ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
18 จำนวนครั้งในการรายงานผลการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้ายฯ

หน่วยนับ :2 ครั้ง/เดือน

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(2 ครั้ง/เดือน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
56.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดเจ้าหน้าที่ออกเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันและบังคับการ เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง - จับกุมดำเนินคดี กรณีพบการฝ่าฝืนกฎหมายโดยปรับจากอัตราโทษสถานเบาไปถึงอัตราโทษที่หนักขึ้นตามความเหมาะสม - ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้อง กรณีการกระทำเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายอื่น - ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ฝ่าฝืนและประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงนโยบาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดเจ้าหน้าที่ออกเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันและบังคับการ เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง - จับกุมดำเนินคดี กรณีพบการฝ่าฝืนกฎหมายโดยปรับจากอัตราโทษสถานเบาไปถึงอัตราโทษที่หนักขึ้นตามความเหมาะสม - ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้อง กรณีการกระทำเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายอื่น - ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ฝ่าฝืนและประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงนโยบาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันและบังคับการเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง - จับกุมดำเนินคดี กรณีพบการฝ่าฝืนกฎหมาย โดยปรับจากอัตราโทษสถานเบาไปถึงอัตราโทษที่หนักขึ้นตามความเหมาะสม - ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้อ กรณีการกระทำเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายอื่น - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ฝ่าฝืนและประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงนโยบาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันและบังคับการเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง - จับกุมดำเนินคดี กรณีพบการฝ่าฝืนกฎหมาย โดยปรับจากอัตราโทษสถานเบาไปถึงอัตราโทษที่หนักขึ้นตามความเหมาะสม - ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้อ กรณีการกระทำเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายอื่น - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ฝ่าฝืนและประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงนโยบาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(23) 17 ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
17 ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ

หน่วยนับ :ร้อยละ 80

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 80)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
56.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจในการตรวจตรา กวดขันผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ และประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะหรือในทางน้ำเป็นประจำทุกวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจในการตรวจตรา กวดขันผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ และประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการช่วยกัน รักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะหรือในทางน้ำเป็นประจำทุกวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขันผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะและประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะหรือในทางน้ำ เป็นประจำทุกวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขันผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะและประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะหรือในทางน้ำ เป็นประจำทุกวัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(24) 13 จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
13 จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ

หน่วยนับ :2 ครั้ง/วัน/จุด

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(2 ครั้ง/วัน/จุด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
56.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ 3 ชุดปฏิบัติการ ออกตรวจตรา กวดขันพืันที่จุดผ่อนผัน/พื้นที่นอกจุดผ่อนผันและพื้นที่กวดขันพิเศษ 5 บริเวณ วันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด - รายงานผลการตรวจทุกครั้งและนำเสนอผู้บังคับบัญชา - ถ้าพบการมีการฝ่าฝืนตั้งวางแผงค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ 3 ชุดปฏิบัติการ ออกตรวจตรา กวดขันพืันที่จุดผ่อนผัน/พื้นที่นอกจุดผ่อนผันและพื้นที่กวดขันพิเศษ 5 บริเวณ วันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด - รายงานผลการตรวจทุกครั้งและนำเสนอผู้บังคับบัญชา - ถ้าพบการมีการฝ่าฝืนตั้งวางแผงค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ 3 ชุดปฏิบัติการ ออกตรวจตรา กวดขันพืันที่จุดผ่อนผัน/พื้นที่นอกจุดผ่อนผันและพื้นที่กวดขันพิเศษ 5 บริเวณ วันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด - รายงานผลการตรวจทุกครั้งและนำเสนอผู้บังคับบัญชา - ถ้าพบการมีการฝ่าฝืนตั้งวางแผงค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง - ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ 3 ชุดปฏิบัติการ ออกตรวจตรา กวดขันพืันที่จุดผ่อนผัน/พื้นที่นอกจุดผ่อนผันและพื้นที่กวดขันพิเศษ 5 บริเวณ วันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด - รายงานผลการตรวจทุกครั้งและนำเสนอผู้บังคับบัญชา - ถ้าพบการมีการฝ่าฝืนตั้งวางแผงค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง - ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(25) 14 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษมีความพึงพอใจต่อโครงการตรวจจุดกวดขันพิเศษ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
14 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษมีความพึงพอใจต่อโครงการตรวจจุดกวดขันพิเศษ

หน่วยนับ :ร้อยละ 80

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 80)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
56.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ 3 ชุดปฏิบัติการ ออกตรวจตรากวดขันพื้นที่จุดผ่อนผัน/พื้นทีนอกจุดผ่อนผันและพื้นที่กวดขันพิเศษ 5 บริเวณ วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด - รายงานผลการตรวจทุกครั้ง - ถ้าพบมีการฝ่าฝืนตั้งวางแผงค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษให้ดำเนินการตามกฎหมาย - แจกแบบสำรวจความพึงพอใจ เดือนละ 10 ชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ 3 ชุดปฏิบัติการ ออกตรวจตรากวดขันพื้นที่จุดผ่อนผัน/พื้นทีนอกจุดผ่อนผันและพื้นที่กวดขันพิเศษ 5 บริเวณ วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด - รายงานผลการตรวจทุกครั้ง - ถ้าพบมีการฝ่าฝืนตั้งวางแผงค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษให้ดำเนินการตามกฎหมาย - แจกแบบสำรวจความพึงพอใจ เดือนละ 10 ชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ 3 ชุดปฏิบัติการ ออกตรวจตรากวดขันพื้นที่จุดผ่อนผัน/พื้นทีนอกจุดผ่อนผันและพื้นที่กวดขันพิเศษ 5 บริเวณ วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด - รายงานผลการตรวจทุกครั้ง - ถ้าพบมีการฝ่าฝืนตั้งวางแผงค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษให้ดำเนินการตามกฎหมาย - แจกแบบสำรวจความพึงพอใจ เดือนละ 10 ชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ 3 ชุดปฏิบัติการ ออกตรวจตรากวดขันพื้นที่จุดผ่อนผัน/พื้นทีนอกจุดผ่อนผันและพื้นที่กวดขันพิเศษ 5 บริเวณ วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด - รายงานผลการตรวจทุกครั้ง - ถ้าพบมีการฝ่าฝืนตั้งวางแผงค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษให้ดำเนินการตามกฎหมาย - แจกแบบสำรวจความพึงพอใจ เดือนละ 10 ชุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(26) 15 จัดให้มีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
15 จัดให้มีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ

หน่วยนับ :1 ครั้ง/เดือน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(1 ครั้ง/เดือน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
56.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ - จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ - จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันผู้ทิ้งยะในที่สาธารณะ - จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันผู้ทิ้งยะในที่สาธารณะ - จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(27) 16 การจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
16 การจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต

หน่วยนับ :1 ครั้ง/เดือน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(1 ครั้ง/เดือน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
56.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ - ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ - ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เดิอนละ 1 ครั้ง -ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เดิอนละ 1 ครั้ง -ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(28) 19 จำนวนครั้งในการออกตรวจตรา กวดขันรถจอด หรือขับขี่บนทางเท้า
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
19 จำนวนครั้งในการออกตรวจตรา กวดขันรถจอด หรือขับขี่บนทางเท้า

หน่วยนับ :1 ครั้ง/วัน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(1 ครั้ง/วัน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตรวจตรากวดขัน ผู้ที่กระทำการฝ่าฝืน ตามพื้นที่รับผิดชอบ - ประชาสัมพันธ์ไม่ให้จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตรวจตรากวดขัน ผู้ที่กระทำการฝ่าฝืน ตามพื้นที่รับผิดชอบ - ประชาสัมพันธ์ไม่ให้จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตรวจตรากวดขันผู้กระทำการฝ่าฝืน ตามพื้นที่รับผิดชอบ - ประชาสัมพันธ์ไม่ให้จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตรวจตรากวดขันผู้กระทำการฝ่าฝืน ตามพื้นที่รับผิดชอบ - ประชาสัมพันธ์ไม่ให้จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(29) 20 พื้นที่ซึ่งถูกพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหย่อม หรือปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิมให้มีภูมิทัศน์ร่วมรื่นสวยงาม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
20 พื้นที่ซึ่งถูกพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหย่อม หรือปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิมให้มีภูมิทัศน์ร่วมรื่นสวยงาม

หน่วยนับ :แห่ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
2.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ที่สำนักการโยธาเวนคืนเพื่อรอการก่อสร้างสะพานทางเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 1 เพื่อเบี่ยงไปยังถนนเพชรเกษมและถนนบรมราชชนนี พื้นที่ดังกล่าวสภาพเดิมเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ มีวัชพืชขึ้น ปกคลุมหนาแน่นเป็นพื้นที่เป็นที่ลักลอบทิ้งขยะ และเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมได้ ให้มีความสะอาดเรียบร้อย และปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ โดยได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ปลูกไม้ยืนต้น และประชาชนได้มาใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบประกวดราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สีเขียวตามเป้าหมายให้มีภูมิทัศน์ร่มรื่นสวยงาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างส่งมอบต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการตามโครงการ โดยกำหนดส่งมอบงานเป็นรายงวด จำนวน 3 งวด โดยกำหนดส่งของงวดแรกภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณไหล่ทางและพื้นที่ว่างถนนพุทธมณฑลสาย 1 โดยเริ่มจากถนนบรมราชชนนี-ถนนริมทางรถไฟสายใต้ ไป-กลับ และปรับปรุงโดยการปลูกซ่อมต้นไม้บริเวณสวนถนนเกาะกลางและทางเท้าถนนบรมราชชนนี ซึ่งชำรุดเสื่อมโทรมเนื่องจากน้ำท่วมขังและมีประชาชนบุกรุกพื้นที่เสียหาย โดยการปลูกต้นไม้ประดับและสนามหญ้าเพื่อให้ประชาชน พื้นที่โดยรวม 4,423.5 ตร.ม.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(30) 21 ร้อยละของผู้สูงอายุและคนพิการที่ลงทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถ้วนได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
21 ร้อยละของผู้สูงอายุและคนพิการที่ลงทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถ้วนได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - เดือนตุลาคม 2561 จำนวน 150 ราย ตามประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 - เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 171 ราย ตามประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 2.ดำเนินการรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ - เดือนตุลาคม 2561 จำนวน 22 ราย ตามประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 - เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 34 ราย ตามประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - เดือนมกราคม 2562 จำนวน 431 ราย ตามประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 150 ราย ตามประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 2.ดำเนินการรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ - เดือนธันวาคม 2561 จำนวน 22 ราย ตามประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน ลงวันที่ 18 มกราคม 2562 - เดือนมกราคม 2562 จำนวน 16 ราย ตามประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 17 ราย ตามประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้ เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 132 ราย ตามประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เดือนเมษายน 2562 จำนวน 97 ราย ตามประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 108 ราย ตามประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 2.ดำเนินการรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ดังนี้ เดือนมีนาคม จำนวน 28 ราย ตามประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 เดือนเมษายน 2562 จำนวน 17 ราย ตามประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 32 ราย ตามประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้ เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 94 ราย ตามประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 81 ราย ตามประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 125 ราย ตามประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 2.ดำเนินการรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ดังนี้ เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 29 ราย ตามประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 23 ราย ตามประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 36 ราย ตามประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน ลงวันที่ 4 กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(31) 35 ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
35 ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเข้าร่วมประชุมฯ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) ตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนมากที่ กท 0505/2426 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งได้รับแจ้งว่าจะมีการประสานมายังหน่วยงานอีกครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ฝ่ายโยธาดำเนินการส่งแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ตามหนังสือที่ กท 5903/8963 ลว. 28 ธ.ค.61 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ประสานฝ่ายโยธาดำเนินการตามหนังสือของสำนักการโยธารายงานตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ผ่านทาง E-mail เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินการ การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกฯ และประมาณราคา ให้สำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 5510 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(32) 22 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับความรู้ในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
22 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับความรู้ในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :92.80

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
92.80

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จะดำเนินการวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการหลังจากได้รับความรู้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะจัดโครงการในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จะดำเนินการวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการหลังจากได้รับความรู้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะจัดโครงการในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จะดำเนินการวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการหลังจากได้รับความรู้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจัดโครงการในวันที่ 7 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดโครงการในวันที่ 7 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2562 โดยจัดกิจกรรมหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้กับชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานในพื้นที่เขตตลิ่งชัน รวม 1,213 คน โดยวัดความพึงพอใจในการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.80

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(33) 23 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
23 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :95.07


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
95.07

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จะวัดร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ดังนี้ 1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ จำนวน 2 วิชา ดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2562 2.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 4 กิจกรรม ดำเนินการเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จะวัดร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ดังนี้ 1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ จำนวน 2 วิชา ดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2562 และได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันดำเนินกิจกรรม ตามหนังสือที่ กท 5910/153 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากมีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2562 2.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 4 กิจกรรม ดำเนินการเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จะวัดร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ดังนี้ 1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ จำนวน 2 วิชา ได้แก่ 1) วิชาของชำร่วย ดำเนินการเมื่อวันที่ 21,28 เมษายน และวันที่ 12,19,26 พฤษภาคม และวันที่ 2 มิถุนายน 2562 รวม 6 วัน 2) วิชางานประดิษฐ์จากผ้า ดำเนินการเมื่อวันที่ 9,16,23,30 มิถุนายน 2562 และอีก 2 วันในเดือนกรกฎาคม 2562 2.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 4 กิจกรรม ดำเนินการเดือนเมษายน 2562 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.1 กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง แขวงบางพรม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 1.2 กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง แขวงบางระมาด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 1.3 กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง แขวงฉิมพลี-ตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 และกิจกรรมที่ 1.4 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืช แขวงบางเชือกหนัง จะดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

วัดร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้ ได้ดังนี้ 1.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.1 กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง แขวงบางพรม ร้อยละ 96.7 1.2 กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง แขวงบางระมาด ร้อยละ 94.1 1.3 กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง แขวงฉิมพลี-ตลิ่งชัน ร้อยละ 96.4 1.4 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืช แขวงบางเชือกหนัง ร้อยละ 100 เฉลี่ย 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 96.8 2.โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ 2 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 93.33 ค่าเฉลี่ย 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.07

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(34) 36 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
36 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผลคะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผลคะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้มีการทดสอบทางการระดับชาติพื้นฐานขั้นพื้นฐาน เรียบร้อยแล้ว ผลคะแนนเขตคือ 9.15

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(35) 28 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
28 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :96.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
96.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จะรายงานผลร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจได้ หลังจากดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2562 2.ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน จะดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จะรายงานผลร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจได้ หลังจากดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2562 2.ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน จะดำเนินการในวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จะรายงานผลร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจได้หลังจากดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 2 โครงการ 1.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน และตลาดน้ำตลิ่งชัน 2.ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน ดำเนินการจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมทางตลิ่งชัน และบ้านหนังสือ วัดทองบางเชือกหนัง เมื่อวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน และวัดทองบางเชือกหนังตามลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน และตลาดน้ำตลิ่งชัน ซึ่งสรุปความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร้อยละ 100 2.ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน ดำเนินการจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมทางตลิ่งชัน และบ้านหนังสือ วัดทองบางเชือกหนัง เมื่อวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน และวัดทองบางเชือกหนัง ซึ่งสรุปความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร้อยละ 93 และร้อยละ 91 ตามลำดับ มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 92 3.สรุปค่าเฉลี่ยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ทั้ง 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(36) 29 จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จัดขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
29 จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จัดขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :9.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
9.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีชักพระ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตตลิ่งชันร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตตลิ่งชัน จัดงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนเขตตลิ่งชัน ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน 2.จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ตามโครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน 3.สำนักงานเขตตลิ่งชันดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2562 "นวมินทราธิราชใส่ใจสุขภาพประชาชน" เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน และวัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร 2.สำนักงานเขตตลิ่งชันร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)จัดกิจกรรมบริการวิชาการ/วิชาชีพและจิตอาสา สู่ชุมชน "เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา" เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ วัดทองบางเชือกหนัง 3.จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน 4.จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา ณ บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(37) 37 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
37 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

19/10/2561 : - ดำเนินการศึกษาข้อมูล และดำเนินการจัดทำโครงการเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติโครงการ 9/11/2561 : - ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนตุลาคม 2561 จำนวน 39 ราย - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน ตุลาคม 2561 ถึงสำนักผังเมือง 7/12/2561 : - ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 46 ราย - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงสำนักผังเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- 10/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนธันวาคม 2561 จำนวน 17 ราย - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนธันวาคม 2561 ถึงสำนักผังเมือง 12/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน มกราคม 2562จำนวน 58 อาคาร - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมกราคม 2562 ถึงสำนักผังเมือง 11/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน กุมภาพันธ์2562 จำนวน 35 อาคาร - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึงสำนักผังเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

/ 9/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน มีนาคม 2562 จำนวน 52 อาคาร - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน มีนาคม 2562 ถึงสำนักผังเมือง / 14/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน เมษายน 2562 จำนวน 43 อาคาร - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน เมษายน 2562 ถึงสำนักผังเมือง -4/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน พฤษภาคม 2562 จำนวน 24 อาคาร - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน พฤษภาคม 2562 ถึงสำนักผังเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-10/7/2562 :ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน มิถุนายน 2562 จำนวน 43 อาคาร - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน มิถุนายน 2562 ถึงสำนักผังเมือง -5/8/2562 : ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน กรกฎาคม 2562 จำนวน 38 อาคาร - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน กรกฎาคม 2562 ถึงสำนักผังเมือง - 4/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 20 อาคาร - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน สิงหาคม 2562 ถึงสำนักผังเมือง -19/9/2562 : ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน กันยายน 2562 จำนวน 11 อาคาร - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน กันยายน 2562 ถึงสำนักผังเมือง - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(38) 38 ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
38 ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :55.81

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
55.81

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการคัดเลือกชุมชนเพื่อจัดทำแผน พร้อมทั้งส่งคณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน รุ่นที่ 2 วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.เผยแพร่โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเขตตลิ่งชัน ในที่ประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตตลิ่งชัน 2.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชน 3.ดำเนินการจัดทำแผน โดยคณะกรรมการชุมชน แกนนำชุมชน และสมาชิกของชุมชนแต่ละชุมชน ให้เป็นไปตาม แบบที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ชุมชนดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน จำนวน 24 ชุมชน จาก 43 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 55.81 2.ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ดำเนินการรวบรวมแผนฯ ส่งสำนักพัฒนาสังคม ตามหนังสือที่ กท 5910/4628 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(39) 39 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
39 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :93.75

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.90

100 / 100
2
42.06

100 / 100
3
75.69

100 / 100
4
93.75

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท มีดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 6,201,489.10 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 12,392.95 บาท ภาษีป้าย 275,945.00 บาท รวมยอดจัดเก็บทั้ง 3 ภาษี ได้ 6,489,827.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.90 ของประมาณการที่ สำนักการคลังกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ณวันที่ 27 มีนาคม 2562 มีดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 33,316,282.63 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 754,741.38 บาท ภาษีป้าย 5,468,247.32 บาท รวมยอดจัดเก็บทั้ง 3 ภาษี 39,539,271.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.06

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 มีดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 59,727,479.62 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 1,350,345.36 บาท ภาษีป้าย 10,074,172.92 บาท รวมยอดจัดเก็บทั้ง 3 ภาษี 71,151,997.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.69 ของประมาณการที่สำนักการคลังกำหนด (ยอดประมาณการรวม 94,000,000 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 76,209,276.24 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 1,489,162.36 บาท ภาษีป้าย 10,430,454.42 บาท รวมยอดจัดเก็บทั้ง 3 ภาษี 88,128,893.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.75 ของประมาณการที่สำนักการคลังกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(40) 40 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
40 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
78.90

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการติดตามหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 มียอดจัดเก็บหนี้ค้าง 99,258.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.90

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ผลการติดตามหนี้ค้างชำระของภาษีโรงเรือนและที่ดิน มีหนี้ค้างชำระ จำนวน 4 ราย รวม 125,505.00 บาท ชำระแล้ว 125,505.00 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ มีหนี้ค้างชำระ จำนวน 1 ราย รวม 243.60 บาท ชำระแล้ว 243.60 บาท คิดเป็นยอดรวม การจัดเก็บภาษีค้างชำระ ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด