ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 09000000

Home Home SED


**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) นักเรียนมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านทุกรายวิชา และมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับผ่านขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
นักเรียนมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านทุกรายวิชา และมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับผ่านขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :98.56

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
98.56

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักการศึกษาจะดำเนินการเก็บข้อมูลและประมวลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเมื้อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในเดือนมีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักการศึกษากำลังดำเนินการเก็บข้อมูลและประมวลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเมื้อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ SAR Online โดยกำหนดให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักการศึกษากำลังดำเนินการเก็บข้อมูลและประมวลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเมื้อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ SAR Online โดยกำหนดให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดขอไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนกำหนดส่งเป็นวันที่ 22 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักการศึกษาได้ดำเนินการเก็บข้อมูลและประมวลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเมื้อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ SAR Online แล้วเสร็จ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563) ประกอบด้วยผลการประเมิน ดังนี้ 1. ร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลการประเมินรายวิชาตั้งแต่เกรด 1 ขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ 97.67 2. ร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.45 คิดเป็นความสำเร็จของตัวชี้วัด ร้อยละ 98.56

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(2) ชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานระดับภาค/ประเทศ ตามโควตาและเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานระดับภาค/ประเทศ ตามโควตาและเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :จำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :3.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้ส่งชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร เพื่อเป็นตัวแทนสถานศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนาพรรณวดี ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษำระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐำน (มัธยมศึกษำ) ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2563 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 25 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ชมรม ที่มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีการเปิดให้บริกำร “ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE” ภายในโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มต้นแบบ 1 ชมรม 1. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) เขตจอมทอง (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2) กลุ่มดีเด่น 2 ชมรม 1. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 2. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา โดยกำหนดการประกวด ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษามีนักเรียนและครูแกนนำกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษามีนักเรียนและครูแกนนำกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :20.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำบันทึกถึงสำนักงานเขต 38 เขต ที่มีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม มายังสำนักการศึกษา ภายในวันที่ 20 มีนาคม 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(4) ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาครบถ้วนและท้นตามเวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาครบถ้วนและท้นตามเวลาที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

0 / 0
2
0.00

100 / 50
3
92.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดที่ 01 พ ครั้งที่ 0001 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 โครงการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติหลักเกณฑ์และบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมขออนุมัติให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อนำฝากเป็นเงินนอกงบประมาณของสำนักงานเขต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 โครงการ ตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ได้แก่ 1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563 (คิดเป็นร้อยละ 100) 2) โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (คิดเป็นร้อยละ 50) 3) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (คิดเป็นร้อยละ 50) 3. สำนักการศึกษามีหนังสือเวียนแจ้งหลักเกณฑ์และบัญชีจัดสรรฯ ให้ 50 สำนักงานเขตทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/10786 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โดยระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นเวลา 44 วัน (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562) 4. สำนักการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 และครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางฯ ให้ 50 สำนักงานเขตทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/10664 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดที่ 01 พ ครั้งที่ 0001 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 โครงการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติหลักเกณฑ์และบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมขออนุมัติให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อนำฝากเป็นเงินนอกงบประมาณของสำนักงานเขต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 โครงการ ตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ได้แก่ 1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563 (คิดเป็นร้อยละ 100) 2) โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (คิดเป็นร้อยละ 50) 3) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (คิดเป็นร้อยละ 50) 3. สำนักการศึกษามีหนังสือเวียนแจ้งหลักเกณฑ์และบัญชีจัดสรรฯ ให้ 50 สำนักงานเขตทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/10786 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โดยระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นเวลา 44 วัน (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562) 4. สำนักการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 และครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางฯ ให้ 50 สำนักงานเขตทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/10664 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 5. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 และสำนักการศึกษาเวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ 50 สำนักงานเขตทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0803/1012 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 6. สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดที่ 01 ครั้งที่ 0004 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 รายการ ได้แก่ รายการสนับสนุนอาหารกลางวัน และรายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 7. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 50 สำนักงานเขต สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 2 รายการ ตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ได้แก่ 1) รายการสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 2) รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 112 วัน สำหรับรายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) มีงบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอที่จะจัดสรรสำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 (จำนวน 18 วัน) เป็นเงิน 34,065,631.-บาท สำนักการศึกษาจะดำเนินการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 50 สำนักงานเขตต่อไป 8. สำนักการศึกษามีหนังสือเวียนแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ฯ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ให้ 50 สำนักงานเขตทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0803/3901 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 9. สำนักการศึกษามีหนังสือถึงสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล รายการสนับสนุนอาหารกลางวัน ไปเพิ่มแผนงาน/งบเดียวกัน รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เป็นเงิน 32,593,439.-บาท พร้อมขออนุมัติจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 50 สำนักงานเขต สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 18 วัน สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีหนังสือที่ กท 1902/00337 แจ้งว่าสำนักการศึกษาได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เป็นเงิน 507,674,500.-บาท และได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว จึงขอให้สำนักการศึกษาดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับไปก่อน หากไม่เพียงพอ จึงเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมาอีกครั้งหนึ่ง 10. สำนักการศึกษามีหนังสือถึงสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล รายการสนับสนุนอาหารกลางวัน ไปเพิ่มแผนงาน/งบเดียวกัน รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพื่อจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 50 สำนักงานเขต สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 18 วัน เป็นครั้งที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครดำเนินการจัดทำหนังสือเสนอปลัดกรุงเทพมหานครลงนามเพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00923 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดที่ 01 พ ครั้งที่ 0001 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 โครงการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติหลักเกณฑ์และบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมขออนุมัติให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อนำฝากเป็นเงินนอกงบประมาณของสำนักงานเขต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 โครงการ ตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ได้แก่ 1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563 (คิดเป็นร้อยละ 100) 2) โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (คิดเป็นร้อยละ 50) 3) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (คิดเป็นร้อยละ 50) 3. สำนักการศึกษามีหนังสือเวียนแจ้งหลักเกณฑ์และบัญชีจัดสรรฯ ให้ 50 สำนักงานเขตทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/10786 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โดยระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นเวลา 44 วัน (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562) 4. สำนักการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 และครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางฯ ให้ 50 สำนักงานเขตทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/10664 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 5. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 และสำนักการศึกษาเวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ 50 สำนักงานเขตทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0803/1012 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 6. สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดที่ 01 ครั้งที่ 0004 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 รายการ ได้แก่ รายการสนับสนุนอาหารกลางวัน และรายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 7. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 50 สำนักงานเขต สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 2 รายการ ตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ได้แก่ 1) รายการสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 2) รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 112 วัน สำหรับรายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) มีงบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอที่จะจัดสรรสำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 (จำนวน 18 วัน) เป็นเงิน 34,065,631.-บาท สำนักการศึกษาจะดำเนินการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 50 สำนักงานเขตต่อไป 8. สำนักการศึกษามีหนังสือเวียนแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ฯ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ให้ 50 สำนักงานเขตทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0803/3901 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 9. สำนักการศึกษามีหนังสือถึงสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล รายการสนับสนุนอาหารกลางวัน ไปเพิ่มแผนงาน/งบเดียวกัน รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เป็นเงิน 32,593,439.-บาท พร้อมขออนุมัติจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 50 สำนักงานเขต สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 18 วัน สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีหนังสือที่ กท 1902/00337 แจ้งว่าสำนักการศึกษาได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เป็นเงิน 507,674,500.-บาท และได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว จึงขอให้สำนักการศึกษาดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับไปก่อน หากไม่เพียงพอ จึงเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมาอีกครั้งหนึ่ง 10. สำนักการศึกษามีหนังสือถึงสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล รายการสนับสนุนอาหารกลางวัน ไปเพิ่มแผนงาน/งบเดียวกัน รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพื่อจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 50 สำนักงานเขต สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 18 วัน เป็นครั้งที่ 2 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 11. สำนักการศึกษาจัดทำหนังสือขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพื่อจัดสรรงบประมาณให้แก่ 50 สำนักงานเขต สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 18 วัน และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดอนุมัติจัดสรรฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 12. สำนักการศึกษาเวียนแจ้งการอนุมัติจัดสรรฯ ให้ 50 สำนักงานเขตทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/5679 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 โดยระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน ร้อยละ 100 เป็นเวลา 113 วัน (วันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละความสำเร็จในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ของนักกีฬากรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ร้อยละความสำเร็จในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ของนักกีฬากรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :88.57


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
88.57

100 / 100
2
25.41

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 ณ เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง และได้สำรวจเส้นทาง สนามกีฬา และสถานที่พักของนักกีฬากรุงเทพมหานคร ในวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดระยอง โดยนักกีฬากรุงเทพมหานครได้โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย อำเภอบ้านค่า่ย จัุงหวัดระยอง เป็นสถานที่พักนักกีฬา1. การเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 “นครระยองเกมส์” เสร็จสิ้นแล้ว ทีมนักกีฬากรุงเทพมหานครมีผลการแข่งขันเป็นลำดับที่ 1 โดยได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้ 1.1 เหรียญทอง จำนวน 62 เหรียญ 1.2 เหรียญเงิน จำนวน 32 เหรียญ 1.3 เหรียญทองแดง จำนวน 28 เหรียญ รวมเหรียญรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 122 เหรียญ 2. กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าเหรียญทองติดต่อกันเป็นครั้งที่ 13

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทีมนักกีฬากรุงเทพมหานครมีผลการแข่งขันเป็นลำดับที่ 1 โดยได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้ 1.1 เหรียญทอง จำนวน 62 เหรียญ 1.2 เหรียญเงิน จำนวน 32 เหรียญ 1.3 เหรียญทองแดง จำนวน 28 เหรียญ รวมเหรียญรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 122 เหรียญ 2. กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าเหรียญทองติดต่อกันเป็นครั้งที่ 13 และได้จัดพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล และมอบของรางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมีนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) ร้อยละของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ร้อยละของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ 40

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 40)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

0 / 0
2
0.00

100 / 50
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมสำรวจและติดตามการเข้าเรียนของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบข้อมูลของเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ และวางแผนการดำเนินการเรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นจัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 แจ้งเวียนเขตเรียบร้อยแล้ว และวางแผนจัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กิจกรรมสำรวจและติดตามการเข้าเรียนของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบข้อมูลของเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ วางแผนการดำเนินการเรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นจัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 แจ้งเวียนเขตเรียบร้อยแล้ว และวางแผนจัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำรวจข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2563 หนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0808/5565 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เพื่อสรุปร้อยละของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สรุปผลข้อมูลร้อยละของเด้กในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้ -ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป้าหมายร้อยละ 30 ผลที่ได้นักเรียนในพื้นที่ที่เข้าเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 45.63 -ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เป้าหมายร้อยละ 10 ผลที่ได้นักเรียนในพื้นที่ที่เข้าเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 13.52

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) จำนวนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
จำนวนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

หน่วยนับ :จำนวนโรงเรียน (ไม่น้อยกว่า)

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :40.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนโรงเรียน (ไม่น้อยกว่า))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

0 / 0
2
0.00

100 / 50
3
0.00

100 / 100
4
8.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

วางแผนสำรวจโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีความประสงค์จะเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) เพื่อเตรียมแจ้งสำนักงานเขตสำหรับการสำรวจโรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์ขอเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) และจัดทำหนังสือเวียนแจ้งสำนักงานเขตเพื่อสำรวจโรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์ขอเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) หนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0808/11922

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เตรียมเอกสารการประชุมเพื่อพิจารณาในการเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) ปีการศึกษา 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความพร้อมการจัดการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติให้เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ปีการศึกษา 2563 ประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 การจัดการศึกษาพิเศษ(เพิ่มเติม) จำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนวัดคฤหบดี(จันทรสถิตย์) สำนักงานเขตบางพลัด 2) โรงเรียนฉิมพลี สำนักงานเขตตลิ่งชัน 3) โรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง สำนักงานเขตหนองจอก 4) โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์ สำนักงานเขตหนองจอก 5) โรงเรียนวัดลานบุญ สำนักงานเขตลาดกระบัง 6) โรงเรียนวัดราชโกษา สำนักงานเขตลาดกระบัง 7) โรงเรียนบางแคเหนือ (ชั้น จำนงค์ ฉ่องสวนอ้อยอนุสรณ์) สำนักงานเขตบางแค 8) โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :90.76


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

100 / 50
3
0.00

100 / 100
4
90.76

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแผนนิเทศการศึกษาเพื่อให้ศึกษานิเทศก์ นำไปพัฒนาทักษะการสอนของครูต่างชาติ ในโครงการโรงเรียนสองภาษา จัดทำเครื่องมือสำหรับใช้ในการประเมินทักษะการของครูทั้งภาคภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษา ได้ดำเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้วโดยโรงเรียนจะเริ่มเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ในวันพรุ่งนี้ (1 กค 63)จะประสานให้ทุกโรงเรียนมาเก็บรวบรวมตามสถานที่ที่กำหนด และจะขอรายชื่อครูที่มาตรวจข้อสอบ อาจจะให้โรงเรียนเปิดไปสัก 1 เดือน โดยจะจัดกลุ่มครูตามรายวิชาเพื่อทำการเฉลยข้อสอบร่วมกัน และสลับโรงเรียนเพื่อทำการตรวจผลสอบ และนำผลที่ได้มาคำนวณผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ซึ่งคาดว่าตัวชี้วัดจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ขณะนี้ทางโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสองภาษาทั้งสองหลักสูตร รายงานการสอบด้วยแบบทดสอบกลาง ในระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6 จำนวนทั้งสิ้น 65 โรงเรียน (โดยเป็นหลักสูตรไทย-อังกฤษ 51 โรงเรียน หลักสูตรไทย-จีน 14 โรงเรียน) ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป ผ่านร้อยละ 90.76

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครผ่านมาตรฐานวิชาชีพ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการที่ 1 อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลการจัดทำแผนที่เส้นทางการพัฒนาตามหลักสมรรถนะฯ โครงการที่ 2 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการที่ 1 อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมอนุมัติผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำปรึกษาในการจัดทำหลักสูตรตามแผนที่เส้นทางการพัฒนาสมรรถนะฯ โครงการที่ 2 อยู่ระหว่างเวียนคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการที่ 1 อยู่ระหว่างปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดทำหลักสูตรตามแผนที่เส้นทางการพัฒนาสมรรถนะฯ โครงการที่ 2 อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตามหนังสือ....ที่ กท 0807/2582 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอชะลอการดำเนินโครงการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. โครงการเทคนิคการเป็นครูแนะแนวในศตวรรษที่ 21 จัดฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 3 รุ่นดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 12 - วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันอังคารที่ 17 - วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันอังคารที่ 7 - วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและตอบแบบสอบถาม จำนวน 253 คน โดยได้นำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ จำนวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ๒. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครด้านการวิจัยทางการศึกษา ฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 6 รุ่น ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 - 10 มกราคม 2563 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและตอบแบบสอบถาม จำนวน 307 คน โดยได้นำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ จำนวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รวมค่าเฉลี่ยการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ 2 โครงการ คือ ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :66.40


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

100 / 50
3
66.40

100 / 100
4
66.40

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีกำหนดการสอบและประกาศผล ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผลสอบ 25 มีนาคม 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผลสอบ 26 มีนาคม 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ประกาศผลสอบ 27 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีกำหนดการสอบและประกาศผล ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผลสอบ 25 มีนาคม 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผลสอบ 26 มีนาคม 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ประกาศผลสอบ 27 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักการศึกษาดำเนินการจัดสอบ ประกาศผลการสอบ และประมวลผลตัวชี้วัดเสร็จแล้ว พบว่า มีความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 66.40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักการศึกษาดำเนินการจัดสอบ ประกาศผลการสอบ และประมวลผลตัวชี้วัดเสร็จแล้ว พบว่า มีความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 66.40

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักการศึกษาจะดำเนินการเก็บข้อมูลและประมวลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเมื้อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในเดือนมีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการเก็บรวบข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้จากโรงเรียนเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยกำหนดส่งผ่านระบบ SAR Online ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการเก็บรวบข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้จากโรงเรียนเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได้ขยายกำหนดการส่งข้อมูลผ่านระบบ SAR Online จากวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็น 22 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการสรุปรายงานการประเมินผลความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 แล้วเสร็จ โดยรวบรวมข้อมูลจากระบบ SAR Online (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563) ประกอบด้วยผลการประเมิน ดังนี้ การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 93.13 2. ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 82.33

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว 2. เผยแพร่ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้/ผลงานนักเรียนโดดเด่นจากกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแหล่งการเรียนรู้ในการผลิตสื่อการเรียนรู้บนเว็บไซต์ BMAmedia เรียบร้อยแล้ว 3. ดำเนินการติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนจากแบบรายงานของโรงเรียนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. แจ้งโรงเรียนให้รายงานการวางแผนดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ตามหนังสือที่ กท 0806/1221 ลว. 5 ก.พ. 63 2. โรงเรียนรายงานการวางแผนดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมฯ มายังสำนักการศึกษา จำนวน 355 โรงเรียน โดยจะสรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนฯ ภายในเดือนกรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนิการติดตามรายงานการวางแผนดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 387 โรงเรียน โดยจะสรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนฯ ภายในเดือนกรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กำหนดให้โรงเรียนคัดเลือกผลงานนักเรียนและรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 แต่โรงเรียนไม่สามารถจัดโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวได้ เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้สถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 และเลื่อนเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด จึงกำหนดตัวชี้วัดใหม่เปลี่ยนเป็น ร้อยละของโรงเรียนที่มีรายงานการวางแผนดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานค่าเป้าหมายร้อยละ 100 รายละเอียด ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการที่ กท 0502/876 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยโรงเรียนได้ส่งรายงานแผนการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ทั้งสิ้น 437 โรงเรียน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ร้อยละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.สำนักการศึกษาอนุมัติกิจกรรมและจัดทำแนวทางการติดตามการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามหลักสูตรโตไปไม่โกงและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 2. อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล) และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโตไปไม่โกง และจัดทำแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล) และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

3. สำนักการศึกษาแจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโตไปไม่โกงและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 4.อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโตไปไม่โกงและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

5.อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

6.ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย (นศน.)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย (นศน.)

หน่วยนับ :ผู้เรียน

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ผู้เรียน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ศึกษานิเทศก์จัดทำแผนนิเทศการศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย และดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ความรู้แก่ครูผู้สอนด้าน การดำเนินกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยในโรงเรียน และกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสมอง (EF)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ศึกษานิเทศก์กำลังดำเนินการจัดทำคู่่มือให้กับครูปฐมวัยเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำหลักสูตร แผนการจัดประสบการณ์ การประเมินพัฒนาการ และการประกันคุณภาพภายใน และนำตัวแทนครูปฐมวัย จำนวน 80 เครือข่าย ไปศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลที่มีคุณภาพในจังหวัดอุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก รวมทั้งโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการศึกษาปฐมวัย จำนวน 429 โรงเรียน ได้มีการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยครบทั้ง 429 โรงเรียน และปิดภาคเรียนเรียบร้อยแล้ว กำลังรอข้อมูลจากรายงานของโรงเรียนส่งมาที่สำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ทั้ง 429 โรงเรียน เพื่อสรุปผลข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการดำเนินงานนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป จำนวน 40,587 คน จากนักเรียนทั้งหมด 43,731 คน คิดเป็นร้อยละ 92.81

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :12.99


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะไตรมาส 2 ณ เดือน มีนาคม 2563 มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 โครงการ จากทั้งหมด 77 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.99

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะไตรมาส 3 ณ เดือน มิถุนายน 2563 มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 23 โครงการ จากทั้งหมด 81 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(16) ร้อยละในการพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทสให้มีประสิทธฺิภาพและครอบคลุมทุกส่วนราชการ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละในการพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทสให้มีประสิทธฺิภาพและครอบคลุมทุกส่วนราชการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :25.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มติที่ประชุมให้นำรายละเอียดของขอบเขตของงาน ขอคำแนะนำจาก สยป. (กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์) เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของขอบเขตของงานเนื่องจากโครงการมีลักษณะเดียวกันกับที่ สยป. กำลังดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 , เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563, แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตฯ , ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีหนังสือที่ กท 0902/00555 ลว. 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประำจปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน และจากการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 8 เมษายน 2563 คณะกรรมการมีมติให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลดำเนินโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนัก จำนวน 17 สำนัก โดยไม่ร่วมสำนักการศึกษาเนื่องจากสำนักการศึกษาได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2016 สำนักการศึกษาไม่สามารถดำเนินโครงการได้ จึงประสานกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อขอให้ดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายของสำนักการศึกษาเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด