ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 09000000

Home Home SED


มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(1) ระดับความสำเร็จของการประมาณการจำนวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ระดับความสำเร็จของการประมาณการจำนวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
4.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ศึกษาข้อมูลสรสนเทศ เอกสารและบริบททางการศึกษาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ เอกสารและบริบททางการศึกษาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเกิดของประชากร จากสำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อกำหนดอัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่เข้าศึกษาระดับอนุบาล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เก็บข้อมูลสารสนเทศสถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2562 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดำเนินการประมาณการนักเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำประมาณการจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาครบถ้วนและท้นตามเวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาครบถ้วนและท้นตามเวลาที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
70.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลและจัดทำรายงานการประชุมเพื่อดำเนินการจัดประชุม ครั้งที่ 2/2561 2.สำนักการศึกษาขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที กท 0803/8474 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักการคลัง ด่วนที่สุดที่ กท 1305/7345 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 3. จัดทำบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 3 โครงการ ตามสถิตินักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 4. สำนักการศึกษาจัดทำหนังสือขออนุมัติหลักเกณฑ์และบัญชีจัดสรรงบประาณรายจ่ายด้านการศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 พร้อมทั้งขออนุมัติให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อนำฝากเป็นเงินนอกงบประมาณของสำนักงานเขตตามหนังสือสำนักการศึกษาด่วนที่สุด ที่ 0803/10625 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักการคลัง ด่วนที่สุดที่ กท 1308/8570 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 5. สำนักการศึกษาเวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ 50 สำนักงานเขตทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักการศึกษาด่วนที่สุด ที่ กท 0803/10821 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 6. สำนักการศึกษาเวียนแจ้งหลักเกณฑ์และบัญชีจัดสรรงประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 ให้ 50 สำนักงานเขตทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0803/11204 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 7. อยู่ระหว่างจัดทำบัญชีจัดสรรงบประมาณรายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2561 ให้แก่ 4 สำนักงานเขต และจัดทำบัญชีจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา 3 โครงการ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่ 50 สำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

8. สำนักการศึกษาจัดทำหนังสือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ 4 สำนักงานเขต ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0803/605 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 9. สำนักการศึกษาจัดทำหนังสือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา 3 โครงการ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่ 50 สำนักงานเขต ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/651 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 10. สำนักการศึกษาจัดทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ 4 สำนักงานเขตที่ไม่เพียงพอสำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/819 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 11. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณฯ รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 ให้แก่ 4 สำนักงานเขตตามหนังสือสำนักการคลังด่วนที่สุด ที่ 1308/590 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 และสำนักการศึกษามีหนังสือแจ้งการอนุมัติจัดสรรงบประมาณฯ รายการ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 ให้แก่ 4 สำนักงานเขต ทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักการศึกษาด่วนที่สุด ที่ กท 0803/1148-1150 และ กท 0803/1154 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 12. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา 3 โครงการ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่ 50 สำนักงานเขต ตามหนังสือสำนักการคลังด่วนที่สุด ที่ กท 1308/609 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 และสำนักการศึกษาเวียนแจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณฯ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ให้ 50 สำนักงานเขต ทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/1263 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 13. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีหนังสือให้สำนักการศึกษาเบิกจ่ายงบประมาณฯ รายการสนับสนุน อาหารเสริม (นม) ให้แก่ 4 สำนักงานเขตที่ไม่เพียงพอสำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 จากงบประมาณ รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1905/00096 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 14. สำนักการศึกษามีหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล เพื่อโอนเปลี่ยนแปลงสมทบรายการ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ตามหนังสือสำนักการศึกษาด่วนที่สุด ที่ กท 0803/1206 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนัก งบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00289 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 15. สำนักการศึกษามีหนังสือแจ้งการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่ 4 สำนักงานเขต ทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักการศึกษาด่วนที่สุด ที่ กท 0803/1806-1809 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

8. สำนักการศึกษาจัดทำหนังสือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ 4 สำนักงานเขต ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0803/605 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 9. สำนักการศึกษาจัดทำหนังสือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา 3 โครงการ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่ 50 สำนักงานเขต ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/651 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 10. สำนักการศึกษาจัดทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ 4 สำนักงานเขตที่ไม่เพียงพอสำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/819 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 11. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณฯ รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 ให้แก่ 4 สำนักงานเขตตามหนังสือสำนักการคลังด่วนที่สุด ที่ 1308/590 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 และสำนักการศึกษามีหนังสือแจ้งการอนุมัติจัดสรรงบประมาณฯ รายการ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 ให้แก่ 4 สำนักงานเขต ทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักการศึกษาด่วนที่สุด ที่ กท 0803/1148-1150 และ กท 0803/1154 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 12. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา 3 โครงการ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่ 50 สำนักงานเขต ตามหนังสือสำนักการคลังด่วนที่สุด ที่ กท 1308/609 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 และสำนักการศึกษาเวียนแจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณฯ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ให้ 50 สำนักงานเขต ทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/1263 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 13. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีหนังสือให้สำนักการศึกษาเบิกจ่ายงบประมาณฯ รายการสนับสนุน อาหารเสริม (นม) ให้แก่ 4 สำนักงานเขตที่ไม่เพียงพอสำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 จากงบประมาณ รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1905/00096 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 14. สำนักการศึกษามีหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล เพื่อโอนเปลี่ยนแปลงสมทบรายการ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ตามหนังสือสำนักการศึกษาด่วนที่สุด ที่ กท 0803/1206 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนัก งบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00289 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 15. สำนักการศึกษามีหนังสือแจ้งการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่ 4 สำนักงานเขต ทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักการศึกษาด่วนที่สุด ที่ กท 0803/1806-1809 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

8. สำนักการศึกษาจัดทำหนังสือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ 4 สำนักงานเขต ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0803/605 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 9. สำนักการศึกษาจัดทำหนังสือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา 3 โครงการ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่ 50 สำนักงานเขต ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/651 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 10. สำนักการศึกษาจัดทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ 4 สำนักงานเขตที่ไม่เพียงพอสำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/819 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 11. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณฯ รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 ให้แก่ 4 สำนักงานเขตตามหนังสือสำนักการคลังด่วนที่สุด ที่ 1308/590 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 และสำนักการศึกษามีหนังสือแจ้งการอนุมัติจัดสรรงบประมาณฯ รายการ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 ให้แก่ 4 สำนักงานเขต ทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักการศึกษาด่วนที่สุด ที่ กท 0803/1148-1150 และ กท 0803/1154 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 12. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา 3 โครงการ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่ 50 สำนักงานเขต ตามหนังสือสำนักการคลังด่วนที่สุด ที่ กท 1308/609 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 และสำนักการศึกษาเวียนแจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณฯ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ให้ 50 สำนักงานเขต ทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/1263 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 13. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีหนังสือให้สำนักการศึกษาเบิกจ่ายงบประมาณฯ รายการสนับสนุน อาหารเสริม (นม) ให้แก่ 4 สำนักงานเขตที่ไม่เพียงพอสำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 จากงบประมาณ รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1905/00096 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 14. สำนักการศึกษามีหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล เพื่อโอนเปลี่ยนแปลงสมทบรายการ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ตามหนังสือสำนักการศึกษาด่วนที่สุด ที่ กท 0803/1206 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนัก งบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00289 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 15. สำนักการศึกษามีหนังสือแจ้งการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่ 4 สำนักงานเขต ทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักการศึกษาด่วนที่สุด ที่ กท 0803/1806-1809 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) สำรวจข้อมูลของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
สำรวจข้อมูลของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

หน่วยนับ :โรงเรียน

เป้าหมาย :134.00

ผลงาน :139.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โรงเรียน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
139.00

100 / 100
4
139.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำเอกสาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำเอกสารแบบสำรวจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำรวจข้อมูลนักเรียนตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 08085/5741 ลงวันที่ 25 มิย.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำรวจข้อมูลนักเรียนตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 08085/5741 ลงวันที่ 25 มิย.62

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) จำนวนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
จำนวนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

หน่วยนับ :โรงเรียน

เป้าหมาย :135.00

ผลงาน :139.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โรงเรียน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
134.00

100 / 100
2
134.00

100 / 100
3
139.00

100 / 100
4
139.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แต่งตั้งคณะกรรมการ,สำรวจโรงเรียนที่ประสงค์เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเตรียมเอกสารในการประเมินความพร้อมของโรงเรียนก่อนการออกประเมิน ออกประเมินโรงเเรียน ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสงค์เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี สำนักงานเขตบางแค 2. โรงเรียนบ้านขุนประเทศ สำนักงานเขตหนองแขม 3. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สำนักงานเขตสะพานสูง 4. โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ สำนักงานเขตมีนบุรี 5. โรงเรียนวัดแสมดำ สำนักงานเขตบางขุนเทียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี สำนักงานเขตบางแค 2. โรงเรียนบ้านขุนประเทศ สำนักงานเขตหนองแขม 3. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สำนักงานเขตสะพานสูง 4. โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ สำนักงานเขตมีนบุรี 5. โรงเรียนวัดแสมดำ สำนักงานเขตบางขุนเทียน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรอหลักเกณฑ์การรับนักศึกษา ปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัย ทั้ง 11 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 173 ราย แบ่งเป็นนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 82 ราย และเป็นบุตรของข้าราชการ/บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 91 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร - สำนักการศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครฯ เข้ารับการสอบคัดเลือกนิสิต นักศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2562 แล้ว และจะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวในวันที่ 12 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์สำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

13/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้ขอรับเงินทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด จำนวน 90 ราย และนัดทำสัญญาในวันที่ 11-12มิถุนายน 2562 11/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญารับเงินทุนการศึกษาและสัญญาค้ำประกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับผู้ได้รับทุนการศึกษา ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 รวมมีผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น 87 ราย 19/7/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โครงการทุนเอราวัณ คัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 87 ราย จำแนกตามการเลือกสถาบันการศึกษา ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 30 ราย 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 4 ราย 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 5 ราย 4. มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 7 ราย 5. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 5 ราย 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 8 ราย 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 5 ราย 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 8 ราย 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 5 ราย 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 7 ราย 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 3 ราย งบประมาณที่ใช้ไป จำนวนทั้งสิ้น 16,600,000.-บาท - เบิกจ่ายทุนสำหรับนักศึกษา ปีที่ 1 จำนวน 87 ทุน งบประมาณ 8,700,000.- บาท - เบิกจ่ายทุนสำหรับนักศึกษา ปีที่ 2 จำนวน 79 ทุน งบประมาณ 7,900,000.- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

13/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้ขอรับเงินทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด จำนวน 90 ราย และนัดทำสัญญาในวันที่ 11-12มิถุนายน 2562 11/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญารับเงินทุนการศึกษาและสัญญาค้ำประกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับผู้ได้รับทุนการศึกษา ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 รวมมีผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น 87 ราย 19/7/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โครงการทุนเอราวัณ คัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 87 ราย จำแนกตามการเลือกสถาบันการศึกษา ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 30 ราย 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 4 ราย 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 5 ราย 4. มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 7 ราย 5. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 5 ราย 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 8 ราย 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 5 ราย 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 8 ราย 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 5 ราย 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 7 ราย 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 3 ราย งบประมาณที่ใช้ไป จำนวนทั้งสิ้น 16,600,000.-บาท - เบิกจ่ายทุนสำหรับนักศึกษา ปีที่ 1 จำนวน 87 ทุน งบประมาณ 8,700,000.- บาท - เบิกจ่ายทุนสำหรับนักศึกษา ปีที่ 2 จำนวน 79 ทุน งบประมาณ 7,900,000.- บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน

หน่วยนับ :เหรียญทอง

เป้าหมาย :55.00

ผลงาน :70.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เหรียญทอง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
70.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการแข่งขันกรุงเทพมหานครได้รับเหรียญทอง จำนวน 70 เหรียญ เหรียญเงิน 29 เหรียญ เหรียญทองแดง 31 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 130 เหรียญ ครองเจ้าเหรียญทองเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการแข่งขันกรุงเทพมหานครได้รับเหรียญทอง จำนวน 70 เหรียญ เหรียญเงิน 29 เหรียญ เหรียญทองแดง 31 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 130 เหรียญ ครองเจ้าเหรียญทองเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการแข่งขันกรุงเทพมหานครได้รับเหรียญทอง จำนวน 70 เหรียญ เหรียญเงิน 29 เหรียญ เหรียญทองแดง 31 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 130 เหรียญ ครองเจ้าเหรียญทองเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนด้านอาคารและสถานที่โดยรอบของโรงเรียน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนด้านอาคารและสถานที่โดยรอบของโรงเรียน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :90.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
32.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
90.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแบบฟอร์มแบบสอบถามสำรวจสำรวจข้อมูล เพื่อส่งให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครรายงานผลการสำรวจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขณะนี้ สำนักการศึกษา มีหนังสือถึงสำนักงานเขตให้โรงเรียนตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยให้รายงานจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภายในเดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน 2562 ขณะนี้ มีโรงเรียนจำนวน 140 โรงเรียนส่งแบบสำรวจในครั้งที่ 1 มาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างประสานโรงเรียนที่เหลือต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักการศึกษา รวบรวมและติดตามข้อมูลการสำรวจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ทั้งหมด 437 โรงเรียน เหลือยังไม่ส่งข้อมูลอีก จำนวน 17 โรงเรียน ซึ่งได้ประสานขอข้อมูลเบื้องต้นแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักการศึกษาได้มีการสำรวจตรวจสอบให้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้มีความปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนด้านอาคารและสถานที่โดยรอบของโรงเรียน มีจำนวน 437 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์คะแนนการสำรวจ จำนวน 404 โรงเรียน และมีโรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนระดับปานกลาง จำนวน 33 โรงเรียน ซึ่งผู้บริหารสำนักการศึกษาและเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตามโรงเรียน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ร้อยละของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำและเวียนแจ้ง ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้สำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัดทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดทำและเวียนแจ้ง ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ภาคบังคับ และ การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ -อยู่ระหว่างการกำกับติดตามการดำเนินงานการรับนักเรียน ของโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้มีการกำกับติดตามการดำเนินงานการรับนักเรียน ของโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร และ สำรวจเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มาเข้าเรียน การศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ระดับชั้น ป.1 – ม.3)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สรุปผลข้อมูลร้อยละของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ร้อยละ 30.5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ร้อยละ 14

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ระดับความสำเร็จของการศึกษาความต้องการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครบ ๑๒ ปี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ระดับความสำเร็จของการศึกษาความต้องการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครบ ๑๒ ปี

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
4.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปรับปรุงและจัดทำเอกสารและแบบฟอร์มสำหรับโรงเรียนเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปรับปรุงและจัดทำเอกสารและแบบฟอร์มสำหรับโรงเรียนเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ ตอนปลายของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สรุปผลการสำรวจความต้องการในการขยายชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการสำรวจความต้องการในการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 437 โรงเรียน และมีโรงเรียนที่ตอบแบบสำรวจความต้องการในการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ครบจำนวน 437 โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ 100 ของการดำเนินการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผ่านการพัฒนาสมรรถนะ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผ่านการพัฒนาสมรรถนะ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :99.89


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
99.89

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินการเวียนแจ้งคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมและขออนุมัติเงินยืม โครงการที่ 2 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ถึงวันที่ 19 ม.ค.2562 โครงการที่ 3 รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ถึงวันที่ 20 ธ.ค.2561 - ขออนุมัติเงินงวด โครงการที่ 4 อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมขอเงินประจำงวด และจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการที่ 5 อยู่ระหว่างขั้นตอนเวียนคำสั่งให้ข้าราชการครูฯ กรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม โครงการที่ 6 อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 และ 2 โครงการที่ 7 อยู่ระหว่างขั้นตอนการรอสำนักงานการเจ้าหน้าที่เปิดสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โครงการที่ 8 อยู่ระหว่างขั้นตอนรอรายชื่อผู้ที่จะยื่นขอประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2561 โครงการที่ 9 อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมคณะกรรมการวิชาการและประเมินผลหลักสูตร เพื่อกำหนดแนวทางในการฝึกอบรม โครงการที่ 10 อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมคณะกรรมการวิชาการและประเมินผลหลักสูตร เพื่อกำหนดแนวทางในการฝึกอบรม โครงการที่ 11 อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการฝึกอบรมกิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมภาควิชาการ รุ่นที่ 1 – 2 ระหว่างวันที่ 26 พ.ย.- 6 ธ.ค. 61 รุ่นที่ 3 – 4 ระหว่างวันที่ 17 – 25 ธ.ค. 61 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 6 – 19 ธ.ค. 61

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการที่ 1 อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 และ 2 โครงการที่ 2 อยู่ระหว่างขั้นตอนเวียนคำสั่งฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำและผู้บริหารยุวกาชาด โครงการที่ 3 ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่ 5 และดำเนินการเบิกจ่ายหลักสูตร ที่ 1 และ 2 รุ่น 2 โครงการที่ 4 อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการที่ 5 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการฝึกปฏิบัติจริง ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562 โครงการที่ 6 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการฝึกปฏิบัติจริง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562 โครงการที่ 7 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ได้มีหนังสือ ที่ กท 0802/1361 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 แจ้งว่า อยู่ระหว่างดำเนินการขอปรับปรุง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ยังไม่แล้เสร็จ จึงไม่สามารถตัดเลือกศึกษานิเทศก์ได้ โครงการที่ 8 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมกิจกรรมการศึกษาดูงานต่างประเทศ โครงการที่ 9 การฝึกอบรมแบบไป – กลับ จำนวน 17 วันทำการ รุ่นที่ 1 - 4 ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 – วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 โครงการที่ 10 อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่/ผู้เข้าอบรม/ประสานวิทยากร/สถานที่ฝึกอบรม รุ่นที่ 6-8 โครงการที่ 11 อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการฝึกอบรมหักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กิจกรรม ที่ 1 รุ่นที่ 1-3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการที่ 1 อยู่ระหว่างขั้นตอนทดสอบเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ TKT โครงการที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการที่ 3 ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการที่ 4 ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โครงการที่ 5 และโครงการที่ 8 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โครงการที่ 6 อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างเตรียมการฝึกอบรม ประสานวิทยากรและสถานที่ฝึกอบรม รุ่นที่ 2 โครงการที่ 7 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ได้มีหนังสือ ที่ กท 0802/1361 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 แจ้งว่า อยู่ระหว่างดำเนินการขอปรับปรุง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ยังไม่แล้เสร็จ จึงไม่สามารถตัดเลือกศึกษานิเทศก์ได้ โครงการที่ 8 ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โครงการที่ 9 อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาดูงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบบไป – กลับ 2 วันทำการ ดังนี้ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันอังคารที่ 2 และวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 4 และวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 โครงการที่ 10 อยู่ระหว่างฝึกอบรมข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยรุ่นที่ 7 และ 8 โครงการที่ 11 อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ คำสั่งผู้เข้ารับการอบรมกิจกรรมที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ค่าเฉลี่ยร้อยละของข้าราชการครูฯ ที่ผ่านการพัฒนาสมรรถนะโดยตอบแบบติดตามผลการฝึกอบรมกลับมา และนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ จำนวน 9 โครงการ คือ ร้อยละ 99.89 รายละเอียดดังนี้ โครงการที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 24 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากร เขตวัฒนา เข้ารับการฝึกอบรมและตอบแบบสอบถาม จำนวน 295 คน และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ จำนวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 99.32 โครงการที่ 2 กำหนดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จำนวน 4 หลักสูตร ณ ค่ายลูกเสือรุงเทพมหานคร (จอม – ประจญ นพเกตุ) อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและตอบแบบสอบถาม จำนวน 229 คน และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ จำนวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการที่ 3 กำหนดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน 6 หลักสูตร ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (จอม – ประจญ นพเกตุ) อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 11 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและตอบแบบสอบถาม จำนวน 379 คน และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ จำนวน 378 คน คิดเป็นร้อยละ 99.73 โครงการที่ 4 ดำเนินการระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและตอบแบบสอบถาม จำนวน 35 คน และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการที่ 5 ดำเนินการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 4 – 15, 25 - 29 มีนาคม และ 21 – 27 พฤษภาคม 2562 รวม 20 วัน จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมและตอบแบบสอบถาม จำนวน 84 คน และนำความรู้ไปใช้ จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการที่ 6 กำหนดการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 15 , 25 - 29 มีนาคม และ 21 – 27 พฤษภาคม 2562 รวม 20 วันจำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมและตอบแบบสอบถาม จำนวน 69 คน และนำความรู้ไปใช้ จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการที่ 7 ดำเนินการฝึกอบรม 2 รุ่นระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2561 - 5 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมและตอบแบบสอบถาม จำนวน 120 คน และนำความรู้ไปใช้ จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการที่ 8 ดำเนินการหลังเดือนมิถุนายน 2562 โครงการที่ 9 ดำเนินการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมและตอบแบบสอบถาม จำนวน 232 คน และนำความรู้ไปใช้ จำนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการที่ 10 ดำเนินการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมและตอบแบบสอบถาม จำนวน 297 คน และนำความรู้ไปใช้ จำนวน 297คน คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาสรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาสรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน่วยนับ :จำนวน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการที่ 1 อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการจัดทำสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการที่ 1 อยู่ระหว่างการกำหนดสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครกับผู้เชี่ยวชาญ และเตรียมดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ภายในเดือนมิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการที่ 1 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อสรุปผลที่ได้รับจากการสัมมนาฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักการศึกษามีร่างแผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 1 แผน โดยได้กำหนดสมรรถนะข้าราชการครูฯ จำนวน 3 สายงาน ได้แก่ สายงานการสอน สายงานการบริหารสถานศึกษา สายงานการนิเทศการศึกษา จากการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะฯ ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้ร่วมสัมมนา จำนวน 120 คน โดยร่างแผนดังกล่าวฯ อยู่ระหว่างการปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมพิจารณากำหนดแผนพัฒนาสมรรถนะฯ เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 62

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ๑๗. ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑๗. ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :96.80


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
96.80

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำหนังสือแจ้งการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังสำนักงานเขต ตามหนังสือที่ กท 0806/9629 ลว. 9 ต.ค. 61 - กำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานการวางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สรุปการรายงานการวางแผนดำเนินงานจัดกิจกรรมของโรงเรียน จำนวน 3,548 กิจกรรม -โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่วางไว้ กำหนดส่งรายงานผลงานนักเรียนภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 โดยรวมรวมรายงานช่วงเดือน กรกฏาคม - สิงหาคม 62 และสรุปผลภายใน กันยายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- โรงเรียนรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน และคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด ตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ โรงเรียนขนาดใหญ่ 3 ผลงาน ขนาดกลาง 2 ผลงาน ขนาดเล็ก 1 ผลงาน เป็นอย่างน้อย ส่งสำนักการศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนที่ส่งผลงานของนักเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 423 โรงเรียนจาก โรงเรียนทั้งสิ้น 437 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.80

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ศึกษาข้อมูลจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 และ ม.6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ศึกษาข้อมูลจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 และ ม.6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ส่งหนังสือที่ กท 0805/6816 ลว. 30 ก.ค. 2562 เรื่อง บันทึกข้อมูลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 ไปยังสำนักงานเขต เพื่อแจ้งโรงเรียนให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด ร้อยละ 95.94

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ร้อยละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :99.71


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
99.71

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักการศึกษาเสนออนุมัติกิจกรรมการติดตามการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามหลักสูตรโตไปไม่โกงและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีงบประมาณ 2562 ต่อผู้บริหารสำนักการศึกษา และดำเนินการแจ้งให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโตไปไม่โกงและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตลอดปีการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโตไปไม่โกงและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 -โรงเรียนปิดภาคเรียนเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโตไปไม่โกงหรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551-โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโตไปไม่โกงหรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการของหลักสูตรโตไปไม่โกง ได้แก่ (1) ความซื่อสัตย์สุจริต (2) การมีจิตสาธารณะ (3) ความเป็นธรรมทางสังคม (4) การกระทำอย่างรับผิดชอบ และ (5) การเป็นอยู่อย่างพอเพียง เสร็จสิ้นแล้ว - ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการของหลักสูตรโตไปไม่โกง เช่น กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม โครงการส่งเสริมแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คนดีศรีอิสลาม โครงการสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมของหายได้คืน ฯลฯ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ร้อยละของผู้เรียนมีชั่วโมงในการเข้าเรียนตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของผู้เรียนมีชั่วโมงในการเข้าเรียนตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานข้อมูลกับกระทรวงศึกษาธิการ/กำหนดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ขออนุมัติโครงการและขอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านปฐมวัยโรงเรียนละ 1 คน เพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ในเรื่อง"หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560"

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา แจ้งคำสั่งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประสานวิทยากร สถานที่ และจัดเตรียมเอกสารสำหรับการอบรม ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษารุ่นครูรุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2562 ณ โรงเแรม รอแยลเบญจา ถนนสุขุมวิท ซอย 5 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษารุ่นครูรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2562 ณ โรงเแรมรอแยลเบญจา ถนนสุขุมวิท ซอย 5 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ตรวจฎีกาเบิกจ่ายจำนวน 889,730 บาท และส่งแบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ผ่านสำนักงานเขตไปยังโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษากลับมายังสำนักการศึกษา รวบรวมและติดตามรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาจากโรงเรียน ติดตามรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาจากโรงเรียนที่ยังไม่ได้นำส่งสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 437 โรงเรียน ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืันฐาน พุทธศักราช 2551 และโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 2 จำนวน 429 โรงเรียน ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และจากการสำรวจนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 279,166 คน มีจำนวนผู้เรียนที่มีชั่วโมงในการเข้าเรียนตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษาร้อยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 275,209 คน คิดเป็นร้อยละ 98.58 และมีจำนวนผู้เรียนที่มีชั่วโมงในการเข้าเรียนตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา ไม่ถึงร้อยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 3,957 คน คิดเป็นร้อยละ 1.42 สำหรับนักเรียนที่มีชั่วโมงในการเข้าเรียนตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษาไม่ถึงร้อยละ 80 ขึ้นไป ทางโรงเรียนแต่ละแห่งได้มีการติดตาม ผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ติดต่อกับผู้ปกครอง ส่ง SMS แจ้งการขาดเรียนของผู้เรียนให้ผู้ปกครองทราบ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อดูสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของนักเรียนถ้าพบปัญหาจะได้ช่วยแก้ปัญหาร่วมกันระหว่าง ผู้ปกครองกับทางโรงเรียน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(16) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :83.20


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
83.20

100 / 100
4
83.20

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดสอบ O-NET ซึ่งมีดำหนดการสอบ ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลสอบ 25 มีนาคม 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลสอบ 26 มีนาคม 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2562 ประกาศผลสอบ 31 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดสอบเสร็จสิ้นและอยู่ระหว่างรอประกศผลการสอบเพื่อนำมาประมวลผลต่อไป โดยกำหนดการประกาศผลการสอบ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกาศผลสอบ 25 มีนาคม 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกาศผลสอบ 26 มีนาคม 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศผลสอบ 31 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการสอบ O-NET ระดับสังกัดกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 57.71 วิชาภาษาอังกฤษ 41.11 วิชาคณิตศาสตร์ 37.43 วิชาวิทยาศาสตร์ 40.17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย 52.37 วิชาภาษาอังกฤษ 26.76 วิชาคณิตศาสตร์ 26.45 วิชาวิทยาศาสตร์ 33.54 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 43.61 วิชาภาษาอังกฤษ 27.65 วิชาคณิตศาสตร์ 24.16 วิชาวิทยาศาสตร์ 27.28 วิชาสังคมศึกษา 32.74

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการสอบ O-NET ระดับสังกัดกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 57.71 วิชาภาษาอังกฤษ 41.11 วิชาคณิตศาสตร์ 37.43 วิชาวิทยาศาสตร์ 40.17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย 52.37 วิชาภาษาอังกฤษ 26.76 วิชาคณิตศาสตร์ 26.45 วิชาวิทยาศาสตร์ 33.54 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 43.61 วิชาภาษาอังกฤษ 27.65 วิชาคณิตศาสตร์ 24.16 วิชาวิทยาศาสตร์ 27.28 วิชาสังคมศึกษา 32.74

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ร้อยละของโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการในกิจกรรมที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการสำรวจความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จาก สมศ.ของโรงเรีบนสังกัดกรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในกิจกรรมที่ 2 ของโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำรวจรายชื่อสถานศึกษาที่ขาดผู้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการให้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กิจกรรมที่ ๒ (เพิ่มเติม) โดยนำผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่จาก สมศ. ในระยะที่ ๑ มาร่วมเป็นคณะกรรมการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความสามารถในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานสึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ ๓/อยู่ระหว่างตรวจรับงาน งวดที่ ๑ ตามโครงการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบ SAR Online

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จำนวน 37 โรงเรียน พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกแห่ง ส่งผลให้สถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงานภายนอก (สมศ.) ในระยะที่ 1 จำนวน 59 โรงเรียน มีผลการประเมินผ่านการรับรองในระดับดีขึ้นไปทั้ง 59 แห่งเช่นกัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :86.64


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
86.64

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการเตรียมการเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างรวบรวมและติดตามข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 437 โรงเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 เท่ากับ 92.71 -ผลสัมฤทธิ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 เท่ากับ 80.58 รวมทุกระดับชั้น เท่ากับ 86.64

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษา มีผลสัมฤทธิ์ืทางการเรียนตั้้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป (ร้อยละ 70)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษา มีผลสัมฤทธิ์ืทางการเรียนตั้้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป (ร้อยละ 70)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :85.48


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
85.48

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ขออนุมัติโครงการ 2. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการครูผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสองภาษา 3. จัดทำเครื่องมือในการนิเทศการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสองภาษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

4. ศึกษานิเทศก์สำนักการศึกษาออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนทั้ง 5 กลุ่มสาระ กำหนดตารางการนิเทศและใช้เครื่องมือการสังเกตการสอนของครูในโรงเรียนสองภาษา ในระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 5. จัดทำข้อสอบกลางเพื่อใช้ในการทดสอบใน 5 วิชาตามโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสองภาษา 6. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในเดือนมีนาคม 25562 7. ดำเนินการรวบรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำมาวิเคราะห์ 8. จัดอบรมเทคนิคการจัดการเรียนการให้กับครูต่างชาติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในปลายเดือนเมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ไตรมาศ 3 ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าปฏิบัติการสอน ดำเนินการเรียบร้อย ซึ่งกิจกรรมนี้มีความสำคัญมากในการที่เราพัฒนา ปรับปรุงการสอนของครูที่เข้ามาใหม่และครูที่สอนอยู่แล้ว และในปีการศึกษานี้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใน 2 สาระวิชาที่เป็นสาระหลักของโครงการฯ คือวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งคุณครูที่เข้ารับการพัฒนาได้ชิ้นงานที่เรียบร้อยไปเป็นแนวทางในการวิเคราะห์หตัวชี้วัด ในวิชาอื่น ๆ อีกต่อไป ดำเนินการระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน ๒๕๖2 ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำสรุปรายงาน ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งสองหลักสูตร ที่ดำเนินการในระดับประถมศึกษา จำนวน ดำเนินการในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ไตรมาศ 4 นำผลรายงานมาสรุปข้อมูลการสอบด้วยแบบทดสอบกลางฯ ของนักเรียน พบว่าผลของการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลางฯ มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในหลักสูตรไทย-อังกฤษ จำนวน 48 โรงเรียน จำนวนโรงเรียนที่ผ่าน 43 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 89.58 และโรงเรียนในหลักสูตรไทย-จีน จำนวน 14 โรงเรียน จำนวนโรงเรียนที่ผ่าน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 71.42 รวมทั้งสองหลักสูตรผ่านจำนวน 62 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.48

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวัฒนธรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวัฒนธรรม

หน่วยนับ :เครือข่าย

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
4.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ขออนุมัติโครงการ 2.ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและวางแผนร่วมกันทำงานของศึกษานิเทศก์ 3.ผู้รับผิดชอบจัดทำขั้นตอนวางแผนการทำงานร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ 4.ดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนของแต่ละโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

5. ประสานความร่วมมือ และร่วมกันดำเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละโครงการที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวัฒนธรรม จำนวน 3 เครือข่ายได้แก่ 1. เครือข่ายความร่วมในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโยประเทศญี่ปุ่น 2. เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน ประเทศจีน 3. เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ระหว่างศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-นิเทศติดตามการดำเนินงานของโครงการที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวัฒนธรรมจำนวน 4 เครือข่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- รวบรวมผลการดำเนินโครงการเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวัฒนธรรม ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวัฒนธรรมจำนวน 4 เครือข่ายได้แก่ 1. เมืองฟุูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 2. เมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น 3. เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 4. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 28 ศูนย์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนกำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ขออนุมัติโครงการ 2. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการครูผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ญี่ปุ่น อาหรับ จีน และ มลายู 3. จัดทำเครื่องมือในการนิเทศการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

4. นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอาหรับและภาษามลายูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการ 5. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดทำแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการสื่อสารภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอาหรับ และภาษามลายู 6. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการทดสอบทักษะการสื่อสารนักเรียนในเดือนมีนาคม 2562 7. ศึกษานิเทศก์รวบรวมผลการประเมินทักษะการสื่อสารของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

7.ศึกษานิเทศก์นิเทศติดตามการเรียนการสอนสารภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอาหรับ และภาษามลายูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและรวบรวมผลการประเมินทักษะการสื่อสารของนักเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

8.ดำเนินการสรุปผลการประเมินทักษะการสื่อสารของนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอาหรับและภาษามลายูเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :88.94


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
88.94

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและวางแผนร่วมกันทำงานของศึกษานิเทศก์ 2.จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานและจัดทำแนวทางในการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ของครู 3.สร้างเครื่องมือในการนิเทศ ด้วยแบบสังเกตการณ์สอน 4.ชี้แจงการใช้เครื่องมือการนิเทศกับศึกษานิเทศก์เพื่อใช้ในการนิเทศการจัดการเรียนรู้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

5. ศึกษานิเทศก์ ดำเนินกิจกรรมการสังเกต พฤติกรรม และพัฒนาการของนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย-ระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยใช้บันทึกการสังเกต ระหว่างเดือน มกราคม - เดือนมิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ประเมินพัฒนาการนักเรียนทุกระดับชั้นระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

6. รวบรวมข้อมูลการสังเกต พฤติกรรม และพัฒนาการของนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย-ระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยใช้บันทึกการสังเกต ระหว่างเดือน มกราคม - เดือนมิถุนายน 2562 7. สรุปผลพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ของนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย-ระดับชั้นมัธยมศึกษา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(23) ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบการประเมินผลนักเรียนนานาชาติของประเทศสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (Programme for International Student Assessment :PISA) ของนักเรียนในสังกัด กทม. (โดยกำหนดเป้าหมาย คือ 420 คะแนน)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบการประเมินผลนักเรียนนานาชาติของประเทศสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ  (Programme for International Student Assessment :PISA) ของนักเรียนในสังกัด กทม. (โดยกำหนดเป้าหมาย คือ 420 คะแนน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 34 โรงเรียนเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลการวิจัยหลักตามโครงการ PISA 2018 เสร็จสิ้นแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 โดยกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่เป็นหน่วยงานดำเนินการ มีกำหนดประกาศผลการประเมิน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นี้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 34 โรงเรียนเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลการวิจัยหลักตามโครงการ PISA 2018 เสร็จสิ้นแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 โดยกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่เป็นหน่วยงานดำเนินการ มีกำหนดประกาศผลการประเมิน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นี้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 34 โรงเรียนเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลการวิจัยหลักตามโครงการ PISA 2018 เสร็จสิ้นแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 โดยกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่เป็นหน่วยงานดำเนินการ มีกำหนดประกาศผลการประเมิน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นี้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 34 โรงเรียนเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลการวิจัยหลักตามโครงการ PISA 2018 เสร็จสิ้นแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 โดยกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่เป็นหน่วยงานดำเนินการ มีกำหนดประกาศผลการประเมิน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นี้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(24) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน

หน่วยนับ :โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ/กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
2.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-รวบรวมเอกสาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนดีเด่น ดำเนินการสำเร็จลุล่วง 100 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนดีเด่น ดำเนินการสำเร็จลุล่วง 100 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนดีเด่น ดำเนินการสำเร็จลุล่วง 100 %

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(25) ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
54.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. พัฒนาระบบการออกคำสั่ง การตรวจสอบคำสั่งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครูฯ 2. พัฒนาระบบงานวินัย บันทึกข้อมูลปฐมภูมิประวัติการรับราชการของข้าราชการครูฯ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ทีมพัฒนาระบบ(ผู้รับจ้าง)ส่ง Wireframe หน้าจอการใช้งานให้คณะกรรมการตรวจรับและเจ้าหน้าที่ที่ใช้งานระบบตรวจสอบว่าสามารถใช้งานจริงได้หรือไม่ก่อนมีการตรวจรับงวดงาน โดยมีการตรวจสอบระบบต่างๆ ประกอบด้วย การจัดการเอกสารหลักฐาน ประวัติข้าราชการครู/ประวัติลูกจ้าง การลา วิทยฐานะ สรรหาบุคคล บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย/โอน วินัย เครื่องราช เลื่อนเงินเดือน อัตรากำลัง วิเคราะห์ข้อมูล อัตรากำลังและการออกคำสั่ง - ดำเนินการงานงวดงานที่ 3 และ 4 โดยทีมพัฒนาระบบ (ผู้รับจ้าง) ส่งโครงสร้างองค์ประกอบรายละเอียดส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมและหน้าจอการใช้งาน แต่ละระบบให้คณะกรรมการตรวจรับและเจ้าหน้าที่ที่ใช้งานระบบตรวจสอบระบบออกคำสั่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระบบออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- 13/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการในงานงวดงานที่ 3 เพื่อส่งมอบงาน ดังนี้ - ระบบการออกคำสั่ง การตรวจสอบคำสั่งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครูฯ - ระบบงานวินัย - รายงานการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และข้อกำหนดความต้องการของซอฟแวร์ของระบบงานสำหรับงวดงานที่ 3 11/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการงวดงานที่ 3-5 โดยทีมพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลปฐมภูมิประวัติการรับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสังกัดสำนักงานเขต สำนักการศึกษา และสำนักพัฒนาสังคมที่บรรจุใหม่ ย้ายหรือโอน มาบรรจุและแต่งตั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

9/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยบันทึกข้อมูลปฐมภูมิประวัติการรับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักการศึกษา สังกัดสำนักงานเขต และสังกัดสำนักพัฒนาสังคม ตามเอกสารทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ที่มีทั้งหมด ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ตามเอกสารทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ทั้งหมด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(26) ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่ผ่านอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่ผ่านอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมความพร้อมในการดำเนินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(27) จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและหรือผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและหรือผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ

หน่วยนับ :คน

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(28) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สำคัญ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สำคัญ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :10.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
10.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

17/4/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เป็นการดำเนินการที่ซ้ำซ้อนกับการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

17/4/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เป็นการดำเนินการที่ซ้ำซ้อนกับการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

17/4/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เป็นการดำเนินการที่ซ้ำซ้อนกับการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(29) ร้อยละของสำนักงานเขตที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาผ่านเกณฑ์
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของสำนักงานเขตที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาผ่านเกณฑ์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :98.15


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
98.15

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.วางแผนการดำเนินงานและปฏิทินการปฏิบัติงาน กำหนดวันสอบและแจ้งโรงเรียน 2.ประสานงานกับ สพฐ.เพื่อยื่นความประสงค์ขอใช้บริการข้อสอบมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

17/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ สพฐ.ดำเนินการโอนเงินให้ สพป.กทม.เพื่อจัดพิมพ์แบบทดสอบให้สังกัด กทม. 8/2/2562 : สพป.กทม.กำลังดำเนินการจัดจ้างพิมพ์แบบทดสอบให้ทุกสังกัดในกรุงเทพมหานคร 14/3/2562 : ดำเนินการทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการส่งคืนงบประมาณ 22/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลผลสอบจากโรงเรียน 17/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

22/8/2652 สำนักงานเขตที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้ ทุกวิชา มีจำนวนคิดเป็นร้อยละ 98.15 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาความสามารถด้านภาษา คำนวณ และเหตุผล ผ่านเกณฑ์ มีจำนวน 50 เขต คิดเป็นร้อยละ 100 2. ผลการตรวจสอบคุณภาพด้วยข้อสอบมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ มีจำนวน 50 เขต คิดเป็นร้อยละ 100 3. ผลการตรวจสอบคุณภาพด้วยข้อสอบมาตรฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ มีจำนวน 34 เขต (จากทั้งหมด 36 เขต) คิดเป็นร้อยละ 94.44

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(30) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

11/6/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้ผ่านการสอบแข่งขันทั้งสิ้น 2,399 ราย และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครให้กับกลุ่มงานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการบริหารอัตรากำลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(31) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

:: 11/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีตำแหน่ง จำนวน 228 คน ดังนี้ -ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 84 คน -ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 144 คน 1.ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โซน 1 จำนวน 20 คน 2.ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โซน 2 จำนวน 25 คน 3.ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โซน 3 จำนวน 18 คน 4.ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โซน 4 จำนวน 21 คน 5.ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โซน เอ จำนวน 44 คน 6.ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โซน บี จำนวน 100 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(32) จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ทำคำสั่งแต่งตั้ง จนท.และผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเตรียมความพร้อม ในงานฯ วันที่ 25 ม.ค.2562 2. จัดทำคำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ และเชิญประชุม 3. จัดทำคำสั่งเพื่อคัดเลือกประธานกีฬาแต่ละกลุ่มเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โครงการที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ -โครงการที่ 2 ดำเนินการเอกสารยืมเงินทดรองราชการ -โครงการที่ 3 จัดทำระเบียบข้อบังคับการแข่งขัน และจัดทำร่าง TOR พิธีเปิดปิดการแข่งขัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โครงการที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ -โครงการที่ 2 รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย - โครงการที่ 3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์กีฬาและเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โครงการที่ 2 อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่าย -โครงการที่ 3 อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่าย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาว

(33) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีจิตสำนึกหน้าที่พลเมืองโดยผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีจิตสำนึกหน้าที่พลเมืองโดยผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำคำสั่ง จนท.และผู้เข้ารับการฝึกอบรม - ขออนุมัติเงินงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีข้าราชการครูฯ ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ในหลักสูตร จำนวน 219 คน จากผู็เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 219 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีข้าราชการครูฯ ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ในหลักสูตร จำนวน 219 คน จากผู็เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 219 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(34) 2.1.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
33.33

100 / 100
2
58.33

100 / 100
3
83.33

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง -จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ 1/2562 เดือนตุลาคม 2561 ดังนี้ 1.งบประมาณประจำปี 2562 ทุกหมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.00 2.งบกลาง-รายการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.00 3.งบอุดหนุนรัฐบาล เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.00 - รอจัดประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อหนี้ผูกพันครั้งที่ 4/2562 ในเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องประชุมภวภูตานนท์ จากการประมวลผล ไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ทุกหมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 5.99 2. งบกลาง 12 รายการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 54.23 3. งบอุดหนุนรัฐบาล เบิกจ่ายได้ร้อยละ 26.40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รอจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ 5/2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมภวภูตานนท์ จากการประมวลผลไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 ดังนี้ 1. งบประมาณประจำปี 2562 ทุกหมวดรายจ่ายเบิกจ่ายได้ร้อยละ 11.94 2. งบกลาง 16 รายการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 39.38 3. งบอุดหนุนรัฐบาล เบิกจ่ายได้ร้อยละ 31.78 - รอจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามการใช้จ่ายเงินครั้งที่ 6/2562 เดือนมีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมภวภูตานนท์ จากการประชุมประมวลผลไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ 1. งบประมาณประจำปี 2562 ทุกหมวดรายจ่ายเบิกจ่ายได้ร้อยละ 16.80 2. งบกลาง 18 รายการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 41.29 3. งบอุดหนุนรัฐบาลเบิกจ่ายได้ร้อยละ 39.19 - รอจัดประชุมติดตามความคิบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมภวภูตานนท์ จากการประมวลผลไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกได้ร้อยละ 18.29 2. งบกลางที่ได้รับจัดสรร 18 รายการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 47.99

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- รอจัดประชุมติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 8/2562 เดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมภวภูตานนท์ จากการประมวลผลไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย - เบิกจ่ายได้ร้อยละ 20.29 2. งบกลางที่ได้รับจัดสรร 21 รายการ - เบิกจ่ายได้ร้อยละ 42.83 - รอจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ 9/2562 เดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศิรินาม จากการประมวลผลไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ 1. งบประมาณประจำปี 2562 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 34.49 2. งบกลางที่ได้รับจัดสรร 24 รายการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 38.11 - รอจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ 10/2562 เดือนกรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศิรินาม จากการประมวลผลไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ดังนี้ 1. งบประมาณประจำปี 2562 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 43.29 2. งบกลางที่ได้รับจัดสรร 27 รายการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 42.75

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จากการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศิรินาม จากการประมวลผล ไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดังนี้ 1. งบประมาณประจำปี 2562 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 52.87 2. งบกลางที่ได้รับจัดสรร 29 รายการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 48.51 - จากการประชุมติดตามการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 ครั้งที่ 11/2562 ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ห้องประชุมศิรินาม จากการประมวลผลไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ดังนี้ 1. งบประมาณประจำปี 2562 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 61.48 2. งบกลางที่ได้รับจัดสรร 31 รายการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 63.03

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(35) 2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
33.33

100 / 100
2
58.33

100 / 100
3
83.33

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง -รอจัดประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อหนี้ผูกพันครั้งที่ 1/2562 เดือนตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศิรินาม เพื่อเร่งรัดติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 และงบกลางให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน จะทราบการประมวลผลการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2562 แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 - รอจัดประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อหนี้ผูกพันครั้งที่ 4/2562 ในเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องประชุมภวภูตานนท์ เพื่อเร่งรัดติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 และงบกลางให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือนกันยายน 2562 จะทราบการประมวลผลการกันเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รอจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามการก่อหนี้ผูกพัน ครั้งที่ 5/2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมภวภูตานนท์ เพื่อเร่งรัดติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 และงบกลาง ให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ จะทราบการประมวลผลการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2562 แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 - รอจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามการก่อหนี้ผูกพัน ครั้งที่ 6/2562 เดือนมีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมภาวภูตานนท์ เพื่อเร่งรัดติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 และงบกลาง ให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ จะทราบการประมวลผลการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2562 แบบไม่่กอหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 - รอจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามการก่อหนี้ผูกพัน ครั้งที่ 7/2562 เดือนเมษายน 2562 ณ ห้องประชุมภวภูตานนท์ เพื่อเร่งรัดติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 และงบกลางให้สามารถ ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ จะทราบการประมวลผลการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2562 แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- รอจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามการก่อหนี้ผูกพัน ครั้งที่ 8/2562 เดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมภวภูตานนท์ เพื่อเร่งรัดติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 และงบกลางให้สามารถก่อหนี้ผูกพัน ได้ทันภายปีงบประมาณ จะทราบการประมวลผลการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2562 แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 - รอจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2562 เดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศิรินาม เพื่อเร่งรัดติดตามงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2562 และงบกลางให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ จะทราบการประมวลผล การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2562 แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 - รอจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2562 เดือนกรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศิรินาม เพื่อเร่งรัดติดตามงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2562 และงบกลางให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ จะทราบการประมวลผล การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2562 แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จากการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศิรินาม เพื่อเร่งรัดติดตามงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2562 และงบกลางให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ จะทราบการประมวลผล การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2562 แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 - จากการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศิรินาม เพื่อเร่งรัดติดตามงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2562 และงบกลางให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ จะทราบการประมวลผล การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2562 แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 - จากการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 11/2562 ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ห้องประชุมศิรินาม เพื่อเร่งรัดติดตามงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2562 และงบกลางให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ จากการประมวลผล การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2562 แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน มีจำนวน 5 รายการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(36) 2.3 ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.3 ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ คำสั่งสำนักการศึกษาที่ 276/2561 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 - จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมฯ 2. รายงานการประชุม 3. ส่งรายงานการบริหารความเสี่ยง (ตาราง SR1 และ SR2) ให้สำนักงานตรวจสอบภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 4. ติดตามความคืบหน้าการจัดทำบริหารความเสี่ยงฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้ส่งรายงานการบริหารความเสี่ยง (ตาราง SR1 และ SR2) ให้สำนักงานตรวจสอบภายใน ภายในกำหนด ตามหนังสือ ที่ กท 0803/11222 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 และขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารหลักฐานบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมกรรมที่ดำเนินแล้วเสร็จจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง - รวบรวมเอกสารหลักฐานในกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ - รวบรวมเอกสารหลักฐานในกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- รวบรวมเอกสารหลักฐานในกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- รวบรวมเอกสารหลักฐานในกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ - ได้รับเอกสารหลักฐานในกิจกรรมการจัดระบบบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน

** สรุปผลการดำเนินงาน **