ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 11000000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้ (สจน)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้ (สจน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :45.00

ผลงาน :45.44

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.44

100 / 100
2
45.44

100 / 100
3
45.44

100 / 100
4
45.44

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณน้ำเสียชุมชนตามที่ออกแบบ เท่ากับ 1.137 ลบ.ม./วัน เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำประปา ซึ่งเท่ากับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นปี 2561 เท่ากับ 2.502 ล้าน ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 45.44ของปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณน้ำเสียชุมชนตามที่ออกแบบ เท่ากับ 1.137 ลบ.ม./วัน เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำประปา ซึ่งเท่ากับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นปี 2561 เท่ากับ 2.502 ล้าน ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 45.44ของปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปริมาณน้ำเสียชุมชนตามที่ออกแบบ เท่ากับ 1.137 ลบ.ม./วัน เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำประปา ซึ่งเท่ากับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นปี 2561 เท่ากับ 2.502 ล้าน ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 45.44ของปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปริมาณน้ำเสียชุมชนตามที่ออกแบบ เท่ากับ 1.137 ลบ.ม./วัน เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำประปา ซึ่งเท่ากับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นปี 2561 เท่ากับ 2.502 ล้าน ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 45.44ของปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (สจน.)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (สจน.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :51.00

ผลงาน :54.60


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
42.95

100 / 100
2
56.57

100 / 100
3
55.08

100 / 100
4
54.60

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561) จุดเก็บน้ำมีค่า DO ไม่น้อยกว่า 2 มก./ลิตร เฉลี่ย 131 จุด จาก 305 จุด คือร้อยละ 42.95

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562) จุดเก็บน้ำมีค่า DO ไม่น้อยกว่า 2 มก./ลิตร เฉลี่ย 171 จุด จาก 305 จุด คือร้อยละ 56.57

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา (เดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม2562) จุดเก็บน้ำมีค่า DO ไม่น้อยกว่า 2 มก./ลิตร เฉลี่ย 168 จุด จาก 305 จุด คือร้อยละ 55.08

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) จุดเก็บน้ำมีค่า DO ไม่น้อยกว่า 2 มก./ลิตร เฉลี่ย 166.33 จุด จาก 305 จุด คือร้อยละ 54.60

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (สจน.)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (สจน.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :9.37


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.85

100 / 100
2
9.15

100 / 100
3
9.34

100 / 100
4
9.37

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำค่า BOD ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561) จุดเก็บน้ำที่มีค่า BOD ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เฉลี่ย 27 จุด จาก 305 จุด คือร้อยละ 8.85

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำค่า BOD ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562) จุดเก็บน้ำที่มีค่า BOD ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เฉลี่ย 28 จุด จาก 305 จุด คือร้อยละ 9.15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำค่า BOD (เดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม2562) จุดเก็บน้ำที่มีค่า BOD ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เฉลี่ย 28.5 จุด จาก 305 จุด คือร้อยละ 9.34

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำค่า BOD (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) จุดเก็บน้ำที่มีค่า BOD ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เฉลี่ย 28.58 จุด จาก 305 จุด คือร้อยละ 9.37

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละของปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (สจน.)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ร้อยละของปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (สจน.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.20

ผลงาน :7.14


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.17

100 / 100
2
7.18

100 / 100
3
6.84

100 / 100
4
7.14

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 รวมน้ำที่ผ่านการบำบัด 54,567,139 ลบ.ม. รวมปริมาณการใช้น้ำที่ผ่านการบำบัด 3,367,906 ลบ.ม. หรือร้อยละ 6.17

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 รวมน้ำที่ผ่านการบำบัด 51,918,293 ลบ.ม. รวมปริมาณการใช้น้ำที่ผ่านการบำบัด 3,726,355 ลบ.ม. หรือร้อยละ 7.18

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดสะสม (ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562) เท่ากับ 213,786,888 ลบ.ม. รวมปริมาณการใช้น้ำที่ผ่านการบำบัด 14,623,869 ลบ.ม. หรือร้อยละ 6.84

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดสะสม (ตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562) เท่ากับ 285,502,654 ลบ.ม. รวมปริมาณการใช้น้ำที่ผ่านการบำบัด 20,390,185 ลบ.ม. หรือร้อยละ 7.14

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) จำนวนผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ(สจน.)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
จำนวนผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ(สจน.)

หน่วยนับ :เรื่อง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เรื่อง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการติดตั้งระบบการทดลอง ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม เพื่อศึกษาวิจัยพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนทดสอบระบบการทดลอง และเก็บข้อมูล เพื่อศึกษาวิจัยพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปและจัดทำรายงานผลการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เสร็จสิ้นโครงการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนีย ไนโตรเจน (NH3N) ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร(สจน)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนีย   ไนโตรเจน (NH3N) ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร(สจน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :8.38


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.36

100 / 100
2
9.20

100 / 100
3
8.62

100 / 100
4
8.38

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม -พฤศจิกายน 2561 ค่าเฉลี่ย NH3N 25.5 จุด จาก 305 จุด คิดเป็นร้อยละ 8.36

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 ค่าเฉลี่ย NH3N 28 จุด จาก 305 จุด คิดเป็นร้อยละ 9.2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 ค่าเฉลี่ย NH3N 26.3 จุด จาก 305 จุด คิดเป็นร้อยละ 8.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ค่าเฉลี่ย NH3N 25.58 จุด จาก 305 จุด คิดเป็นร้อยละ 8.38

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีฐาน(สจน.)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีฐาน(สจน.)

หน่วยนับ :ไม่เกินร้อยละ

เป้าหมาย :2.72

ผลงาน :1.12


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกินร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.12

100 / 100
4
1.12

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รอข้อมูลน้ำประปาปีปัจจุบัน (2561) จากการประปานครหลวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รอข้อมูลน้ำประปาปีปัจจุบัน (2561) จากการประปานครหลวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปริมาณน้ำเสียปี 2561 เท่ากับ 2,501,968 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำเสียปั 2560 เท่ากับ 2,530,248 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน ร้อยละ -1.12

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปริมาณน้ำเสียปี 2561 เท่ากับ 2,501,968 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำเสียปั 2560 เท่ากับ 2,530,248 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน ร้อยละ - 1.12

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ BOD ที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสียลดลง (สจน.)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ BOD ที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสียลดลง (สจน.)

หน่วยนับ :มิลลิกรัมต่อลิตร(ไม่เกิน)

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :8.48


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(มิลลิกรัมต่อลิตร(ไม่เกิน))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.71

100 / 100
2
8.32

100 / 100
3
8.14

100 / 100
4
8.48

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ค่าเฉลี่ย BOD ของน้ำที่ผ่านการบำบัด เฉลี่ยเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 เท่ากับ 7.71 มิลลิกรัมต่อลิตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ค่าเฉลี่ย BOD ของน้ำที่ผ่านการบำบัด เฉลี่ยเดือนธันวาคม 2561-กุมภาพันธ์ 2562 เท่ากับ 8.32 มิลลิกรัมต่อลิตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ค่าเฉลี่ย BOD ของน้ำที่ผ่านการบำบัด เฉลี่ยเดือนตุลาคม 2561-พฤษภาคม 2562 เท่ากับ 8.14 มิลลิกรัมต่อลิตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ค่าเฉลี่ย BOD ของน้ำที่ผ่านการบำบัด เฉลี่ยเดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562 เท่ากับ 8.48 มิลลิกรัมต่อลิตร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) จำนวนของจุดตรวจวัดน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้เฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำเพิ่มขึ้น (สจน.)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
จำนวนของจุดตรวจวัดน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้เฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำเพิ่มขึ้น (สจน.)

หน่วยนับ :จุด

เป้าหมาย :305.00

ผลงาน :305.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จุด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
305.00

100 / 100
2
305.00

100 / 100
3
305.00

100 / 100
4
305.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนของจุดตรวจวัดน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้เฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำ เท่ากับ 305 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จำนวนของจุดตรวจวัดน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้เฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำ เท่ากับ 305 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จำนวนของจุดตรวจวัดน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้เฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำ เท่ากับ 305 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จำนวนของจุดตรวจวัดน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้เฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำ เท่ากับ 305 จุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละของปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำเทียบกับขีดความสามารถที่ออกแบบไว้ (สจน.)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ร้อยละของปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำเทียบกับขีดความสามารถที่ออกแบบไว้ (สจน.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :72.00

ผลงาน :76.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
81.22

100 / 100
2
78.69

100 / 100
3
76.97

100 / 100
4
76.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ 8 แห่ง และขนาดชุมชน 12 แห่ง เฉลี่ยเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2561 เท่ากับ 923,314 ลูกบาศก์เมตร/วัน ขีดความสามารถที่ออกแบบไว้รวม 1,136,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ 8 แห่ง และขนาดชุมชน 12 แห่ง เฉลี่ยเดือน มกราคม และกุมภาพันธ์ 2562 เท่ากับ 893,628 ลูกบาศก์เมตร/วัน ขีดความสามารถที่ออกแบบไว้รวม 1,136,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ 8 แห่ง และขนาดชุมชน 12 แห่ง เฉลี่ยเดือน ตุลาคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2562 เท่ากับ 874,970.74 ลูกบาศก์เมตร/วัน ขีดความสามารถที่ออกแบบไว้รวม 1,136,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ 8 แห่ง และขนาดชุมชน 12 แห่ง เฉลี่ยเดือน ตุลาคม 2561 ถึง สิงหาคม 2562 เท่ากับ 866,314 ลูกบาศก์เมตร/วัน ขีดความสามารถที่ออกแบบไว้รวม 1,136,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(11) ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้ดี (กรบ.) (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้ดี (กรบ.) (ผลผลิต)

หน่วยนับ :กิโลเมตร

เป้าหมาย :32.00

ผลงาน :91.90

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิโลเมตร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.01

100 / 100
2
16.90

100 / 100
3
90.54

100 / 100
4
91.90

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 14.75 (อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอจัดทำราคากลาง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 52.81 (อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอจัดทำราคากลาง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 90.54 (อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอจัดทำราคากลาง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 91.90 (อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอจัดทำราคากลาง)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนที่ความสูง +3.00 ม.รทก.(กพล.) (ผลลัพท์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนที่ความสูง +3.00 ม.รทก.(กพล.) (ผลลัพท์)

หน่วยนับ :ร้อยละ...ของพื้นที่

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ...ของพื้นที่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ความยาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ มีความยาวรวม 86 กิโลเมตร ความยาวของเขื่อนถาวรที่ก่อสร้างได้ 76.8 กิโลเมตร จาก 77 กิโลเมตร และติดอุปสรรค 0.2 กิโลเมตร โดยส่วนที่ติดอุปสรรคได้ดำเนินการจัดเรียงกระสอบทราย ส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างเขื่อนถาวรได้และส่วนริมน้ำที่เป็นพื้นที่เอกชนอีกประมาณ 9 กิโลเมตร ได้ดำเนินการจัดเรียงกระสอบทราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ความยาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ มีความยาวรวม 86 กิโลเมตร ความยาวของเขื่อนถาวรที่ก่อสร้างได้ 76.8 กิโลเมตร จาก 77 กิโลเมตร และติดอุปสรรค 0.2 กิโลเมตร โดยส่วนที่ติดอุปสรรคได้ดำเนินการจัดเรียงกระสอบทราย ส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างเขื่อนถาวรได้และส่วนริมน้ำที่เป็นพื้นที่เอกชนอีกประมาณ 9 กิโลเมตร ได้ดำเนินการจัดเรียงกระสอบทราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ความยาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ มีความยาวรวม 86 กิโลเมตร ความยาวของเขื่อนถาวรที่ก่อสร้างได้ 76.8 กิโลเมตร จาก 77 กิโลเมตร และติดอุปสรรค 0.2 กิโลเมตร โดยส่วนที่ติดอุปสรรคได้ดำเนินการจัดเรียงกระสอบทราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ความยาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ มีความยาวรวม 86 กิโลเมตร ความยาวของเขื่อนถาวรที่ก่อสร้างได้ 76.8 กิโลเมตร จาก 77 กิโลเมตร และติดอุปสรรค 0.2 กิโลเมตร โดยส่วนที่ติดอุปสรรคได้ดำเนินการจัดเรียงกระสอบทราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตร/ชั่วโมง (กสน.) (ผลลัพท์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตร/ชั่วโมง (กสน.) (ผลลัพท์)

หน่วยนับ :ไม่เกิน...นาที

เป้าหมาย :210.00

ผลงาน :130.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
110.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
210.00

100 / 100
4
130.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทุกโครงการดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เนื่องจากไม่มีรายงานสภาพน้ำท่วมขังในถนนสายหลักในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 ม.ค.62-31 มี.ค.62 ทุกโครงการดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ทุกโครงการดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ทุกโครงการดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ร้อยละของการก่อสร้างแนวคันหิน (Groins) ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (กพล.) (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละของการก่อสร้างแนวคันหิน  (Groins) ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (กพล.) (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ไม่ได้รับงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ไม่ได้รับงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ไม่ได้รับงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ไม่ได้รับงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(15) ความสามารถในการจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาฟื้นฟูให้เป็นแหล่งรองรับน้ำฝนและน้ำหลากหรือพื้นที่ชะลอน้ำ (แก้มลิง) (กพล.) (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ความสามารถในการจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาฟื้นฟูให้เป็นแหล่งรองรับน้ำฝนและน้ำหลากหรือพื้นที่ชะลอน้ำ (แก้มลิง) (กพล.) (ผลผลิต)

หน่วยนับ :แห่ง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-แก้มลิงเบญกิติอยู่ระหว่างหาตัวผูัรับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-แก้มลิงเบญกิติ แจกจ่ายเอกสาร วันที่ 22-24 มีนาคม 2562 เสนอราคา วันที่ 25 มีนาคม 2562 เปิดซอง 26 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-แก้มลิงเบญกิติ ขออนุมัติจ้าง 1 เมษายน 2562 - 15 พฤษภาคม 2562 4 มิถุนายน 2562 ตรวจร่างสัญญา , 17 มิถุนายน 2562 ขออนุมัติเงินงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-แก้มลิงเบญกิติดำเนินการลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 62 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง -แก้มลิงบึงรางเข้แล้วเสร็จ -สรุปแก้มลิงได้ จำนวน 2 แห่ง คือแก้มลิงสวนเบญจกิติ และแก้มลิงบึงรางเข้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) จำนวนคลองหลักที่มีการจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำและปักแนงเขตลำคลองสาธารณะ (กรบ.) (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
จำนวนคลองหลักที่มีการจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำและปักแนงเขตลำคลองสาธารณะ (กรบ.) (ผลผลิต)

หน่วยนับ :คลอง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คลอง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทั้ง 2 โครงการสามารถดำเนินการได้จัดการสิ่งรุกล้ำตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทั้ง 2 โครงการสามารถดำเนินการได้จัดการสิ่งรุกล้ำตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ทั้ง 2 โครงการสามารถดำเนินการได้จัดการสิ่งรุกล้ำตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ทั้ง 2 โครงการสามารถดำเนินการได้จัดการสิ่งรุกล้ำตามเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) (กคจ.)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) (กคจ.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
62.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องมือ - จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องมือ - จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องมือ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- การติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 110 จุด - การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขต จำนวน 60 เครื่อง - การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกล จำนวน 236 งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- การติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำตามแผนการติดตั้งและตรวจสอบประจำปี แล้วเสร็จ จำนวน 270 จุด - การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขต แล้วเสร็จ จำนวน 150 เครื่อง - การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกล แล้วเสร็จ จำนวน 488 งาน - การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพักตะแกรงรับน้ำ และคันหิน แล้วเสร็จ 60% - การขุดลอก - คลอง และเปิดทางน้ำไหล แล้วเสร็จ 30% - โครงการป่าพรุรักษาคลองหลัก แล้วเสร็จ 30%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- การติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำตามแผนการติดตั้งและตรวจสอบประจำปี จำนวน 270 จุด แล้วเสร็จ 100% - การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขต จำนวน 150 เครื่อง แล้วเสร็จ 100% - การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกล จำนวน 500 งาน แล้วเสร็จ 100% - การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพักตะแกรงรับน้ำ และคันหิน แล้วเสร็จ 100% - การขุดลอกคู คลอง และเปิดทางน้ำไหล แล้วเสร็จ 30% - โครงการป่าพรุรักษาคลองหลัก แล้วเสร็จ 30%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด