ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 07000000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ร้อยละประชากรกลุ่มเสี่ยงในคลินิกโรคทางเดินหายใจได้รับการเฝ้าระวังผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละประชากรกลุ่มเสี่ยงในคลินิกโรคทางเดินหายใจได้รับการเฝ้าระวังผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :99.75

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
83.22

100 / 100
3
99.75

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลจากกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการในคลินิกโรคทางเดินหายใจที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ได้มีการให้ความรู้ ความเข้าใจการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษทางอากาศหรือแจกหน้ากากป้องกัน PM 2.5 หรือ N 95 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการในคลินิกโรคทางเดินหายใจหรือคลินิกอายุรกรรมหรือคลินิกเวชกรรม ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ให้กับ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดหรือโรคระบบทางเดินหายใจ - โดยมีประชากรกลุ่มเสี่ยงในคลินิกโรคทางเดินหายใจหรือคลินิกอายุรกรรมหรือคลินิกเวชกรรมฟื้นฟู ได้รับการเฝ้าระวังผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ จำนวน 34,925 ราย - ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการในคลินิกโรคทางเดินหายใจหรือคลินิกอายุรกรรมหรือคลินิกเวชกรรม ทั้งหมด จำนวน 41,966 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.22

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ได้มีการให้ความรู้ ความเข้าใจการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษทางอากาศหรือแจกหน้ากากป้องกัน PM 2.5 หรือ N 95 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการในคลินิกโรคทางเดินหายใจหรือคลินิกอายุรกรรมหรือคลินิกเวชกรรม ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ให้กับ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดหรือโรคระบบทางเดินหายใจ - โดยมีประชากรกลุ่มเสี่ยงในคลินิกโรคทางเดินหายใจหรือคลินิกอายุรกรรมหรือคลินิกเวชกรรมฟื้นฟู ได้รับการเฝ้าระวังผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ จำนวน 81,794 ราย - ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการในคลินิกโรคทางเดินหายใจหรือคลินิกอายุรกรรมหรือคลินิกเวชกรรม ทั้งหมด จำนวน 81,996 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.75

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม (ใช้อันนี้)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม (ใช้อันนี้)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนและบุคลากรที่มีภาวะอ้วนลงพุงเสี่ยงต่อการเกิดโรค

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนและบุคลากรที่มีภาวะอ้วนลงพุงเสี่ยงต่อการเกิดโรค

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ขอยกเลิกโครงการเนื่องจาก 1. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ลักษณะของการจัดกิจกรรม เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการสร้างแรงจูงใจ เสริมพลัง และฝึกทักษะ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงจำเป็นต้องมีการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการฯดังนั้น เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวงกว้าง จึงทำให้ไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงของการระบาดในช่วงการจัดกิจกรรมได้อย่างแน่นอน 2. มีความจำเป็นต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหนังสือของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบ และดำเนินการตามหนังสือที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ซึ่งมีข้อสั่งการให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 จะปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือมีการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ที่ได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (ภายใน 6 สัปดาห์หลังคลอดหรือมีการสิ้นสุดการตั้งครรภ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือมีการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ที่ได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (ภายใน 6 สัปดาห์หลังคลอดหรือมีการสิ้นสุดการตั้งครรภ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :40.00

ผลงาน :85.40


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
78.67

100 / 100
3
85.40

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บข้อมูลผู้หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดมีชีพหรือมีการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ ได้แก่ ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ห่วงอนามัย ยาฝังคุมกำเนิด ถุงยางอนามัย หมันชาย หมันหญิง ที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ การคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ วิธีใดวิธีหนึ่ง ได้แก่ ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ห่วงอนามัย ยาฝังคุมกำเนิด ถุงยางอนามัย หมันชาย หมันหญิง ต่อหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดมีชีพหรือมีการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ (ภายใน 6 สัปดาห์หลังคลอดหรือมีการสิ้นสุดการตั้งครรภ์) โดยมีผู้รับบริการ ดังนี้ - หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดมีชีพหรือมีการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ วิธีใดวิธีหนึ่ง ได้แก่ ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ห่วงอนามัย ยาฝังคุมกำเนิดถุงยางอนามัย หมันชาย หมันหญิง ทั้งหมด จำนวน 273 ราย - หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดมีชีพหรือมีการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ จำนวน 347 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.67

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

---โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ได้ให้บริการโรงเรียนพ่อ-แม่ ณ คลินิกฝากครรภ์หรือคลินิกตั้งครรภ์วัยรุ่น ของแต่ละโรงพยาบาล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด การสังเกตอาการผิดปกติและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิดการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีผู้ใช้บริการดังนี้ - หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดมีชีพหรือมีการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ วิธีใดวิธีหนึ่ง ได้แก่ ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ห่วงอนามัย ยาฝังคุมกำเนิดถุงยางอนามัย หมันชาย หมันหญิง จำนวน 538 ราย - หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดมีชีพหรือมีการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ จำนวน 630 ราย คิดเป็น ร้อยละ 85.40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ต่อได้รับการฝากครรภ์และคลอดอย่างมีคุณภาพ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ต่อได้รับการฝากครรภ์และคลอดอย่างมีคุณภาพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :40.00

ผลงาน :65.63


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
65.63

100 / 100
3
57.19

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลวัยรุ่นอายุ 10 – 19 ปี ที่ตั้งครรภ์ต่อได้เข้ารับบริการฝากครรภ์และการคลอดอย่างมีคุณภาพ ในโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จำนวนวัยรุ่นตั้งครรภ์อายุ 10 - 19 ปี ที่ตั้งครรภ์ต่อได้เข้ารับบริการฝากครรภ์และการคลอดอย่างมีคุณภาพ จำนวน 320 ราย จำนวนวัยรุ่นอายุ 10 – 19 ปี ที่มารับบริการคลอดบุตรทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 210 รายคิดเป็นร้อยละ 65.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จำนวนวัยรุ่นตั้งครรภ์อายุ 10 - 19 ปี ที่ตั้งครรภ์ต่อได้เข้ารับบริการฝากครรภ์และการคลอดอย่างมีคุณภาพ จำนวน 292 ราย จำนวนวัยรุ่นอายุ 10 – 19 ปี ที่มารับบริการคลอดบุตรทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 167 รายคิดเป็นร้อยละ 57.19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านการคัดกรองด้วย 2Q และพบความเสี่ยงได้รับการรับการดูแล/การให้ปรึกษา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านการคัดกรองด้วย 2Q และพบความเสี่ยงได้รับการรับการดูแล/การให้ปรึกษา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
97.21

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างคัดกรองลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุที่เข้ารับการบริการในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ดำเนินการคัดกรองผู้สูงอายุที่เข้ามารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพจะได้รับการคัดกรองภาวะซึมเศร้าและได้รับการตรวจคัดกรองประเมิน 2Q และได้รับการให้คำปรึกษา คำแนะนำ และการเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ - จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการบริการในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพที่ได้รับการคัดกรองด้วย 2Q และพบความผิดปกติได้รับการดูแลและให้คำปรึกษา จำนวน 101 ราย - จำนวนผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพที่ได้รับการคัดกรองด้วย 2Q และพบความผิดปกติทั้งหมด จำนวน 104 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.12

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ดำเนินการคัดกรองผู้สูงอายุที่เข้ามารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพจะได้รับการคัดกรองภาวะซึมเศร้าและได้รับการตรวจคัดกรองประเมิน 2Q และได้รับการให้คำปรึกษา คำแนะนำ และการเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ - จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการบริการในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพที่ได้รับการคัดกรองด้วย 2Q และพบความผิดปกติได้รับการดูแลและให้คำปรึกษา จำนวน 265 ราย - จำนวนผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพที่ได้รับการคัดกรองด้วย 2Q และพบความผิดปกติทั้งหมด จำนวน 265 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

หน่วยนับ :ราย

เป้าหมาย :80,000.00

ผลงาน :67.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ราย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
27.00

100 / 100
3
67.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างส่วนราชการดำเนินการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงให้กับประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 11 แห่ง ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป โดยการตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยวิธีการเจาะจากปลายนิ้ว (DTX>200) และวัดความดันโลหิต ในกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานและโรค ความดันโลหิตสูง พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพ โดยการแจกแผ่นพับความรู้ให้ประชาชนรับรู้ถึงอันตรายของโรค และวิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค ผลการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป มีจำนวนทั้งสิ้น 27,865 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 11 แห่ง ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป โดยการตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยวิธีการเจาะจากปลายนิ้ว (DTX>200) และวัดความดันโลหิต ในกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานและโรค ความดันโลหิตสูง พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพ โดยการแจกแผ่นพับความรู้ให้ประชาชนรับรู้ถึงอันตรายของโรค และวิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค ผลการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป มีจำนวนทั้งสิ้น 67,956 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :54.81


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
54.81

100 / 100
3
41.66

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 8 แห่ง ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และได้รับการดูแลตามเกณฑ์ดังนี้ 1. ผู้ป่วย DM ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. 2. ตรวจ HbA1C ปีละ 1 ครั้ง 3. ตรวจ Lipid ปีละ 1 ครั้ง 4. ตรวจ UMA อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ - จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ที่ได้รับวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวานได้รับการดูแลตามเกณฑ์ จำนวน 13,861 ราย - จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในคลินิกเบาหวานหรือคลินิกอายุรกรรม (กรณีไม่มีคลินิกโรคเบาหวาน) ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ทั้งหมด จำนวน 25,290 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.81

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 8 แห่ง ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และได้รับการดูแลตามเกณฑ์ดังนี้ 1. ผู้ป่วย DM ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. 2. ตรวจ HbA1C ปีละ 1 ครั้ง 3. ตรวจ Lipid ปีละ 1 ครั้ง 4. ตรวจ UMA อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ - จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ที่ได้รับวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวานได้รับการดูแลตามเกณฑ์ จำนวน 20,971 ราย - จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในคลินิกเบาหวานหรือคลินิกอายุรกรรม (กรณีไม่มีคลินิกโรคเบาหวาน) ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ทั้งหมด จำนวน 50,586 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.66

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :72.04


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
67.53

100 / 100
3
72.04

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเข้าสู่บริการของคลินิกความดันโลหิต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 8 แห่ง ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และได้รับการดูแลตามเกณฑ์ดังนี้1. ผู้ป่วย HT ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. 2. ผู้ป่วย HT ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ - จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ที่ได้รับวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเข้าสู่บริการของคลินิกโรคความดันโลหิตสูงได้รับการดูแลตามเกณฑ์ จำนวน 22,374 ราย - จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในคลินิกความดันโลหิตของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ทั้งหมด จำนวน 33,132 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.53

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 8 แห่ง ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และได้รับการดูแลตามเกณฑ์ดังนี้ 1. ผู้ป่วย HT ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. 2. ผู้ป่วย HT ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ - จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ที่ได้รับวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเข้าสู่บริการของคลินิกโรคความดันโลหิตสูงได้รับการดูแลตามเกณฑ์ จำนวน 49,830 ราย - จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในคลินิกความดันโลหิตของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ทั้งหมด จำนวน 69,173 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.04

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน Ischemic Heart , CKD , Stroke
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
อัตราการตายของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน Ischemic Heart , CKD , Stroke

หน่วยนับ :น้อยกว้าร้อยละ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.01


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(น้อยกว้าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.01

100 / 100
2
0.01

100 / 100
3
0.01

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่ง ได้มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน (ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน Ischemic Heart, CKD, Stroke) ที่เข้ามารับการรักษาทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ รพก. ผู้ป่วย 9,186 ราย เสียชีวิต 0 ราย ร้อยละ 0.00 รพต. ผู้ป่วย 21,099 ราย เสียชีวิต 1 ราย ร้อยละ 0.005 รพจ. ผู้ป่วย14,403 ราย เสียชีวิต 0 ราย ร้อยละ 0.000 รพท. ผู้ป่วย 3,361 ราย เสียชีวิต 0 ราย ร้อยละ 0.00 รพว. ผู้ป่วย 4,327 ราย เสียชีวิต 0 ราย ร้อยละ 0.000 รพล. ผู้ป่วย 2,342 ราย เสียชีวิต 0 ราย ร้อยละ 0.000 รพร. ผู้ป่วย 5,076 ราย เสียชีวิต 3 ราย ร้อยละ 0.059 รพส. ผู้ป่วย 7,300 ราย เสียชีวิต 0 ราย ร้อยละ 0.000 รพข. ผู้ป่วย 933 ราย เสียชีวิต 0 ราย ร้อยละ 0.00 รพค. ผู้ป่วย 157 ราย เสียชีวิต 0 ราย ร้อยละ 0.00 รพบ.ผู้ป่วย 57 ราย เสียชีวิต 0 ราย ร้อยละ 0.00 รวมผู้ป่วยทั้งสิ้น จำนวน 68,241 ราย เสียชีวิต จำนวน 4 รายคิดเป็นร้อยละ 0.006

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักการแพทย์ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบบริการประชาชนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 10 แห่ง เช่น 1.จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน เพื่อให้ความรู้และคำปรึกษา เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถจัดการตนเองได้ 2.จัดกิจกรรมเบาหวานโลกโรงพยาบาลแต่ละแห่งได้มีการจัดกิจกรรมและให้ความรู้แก่ประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน เช่น การบรรยาย เรื่อง เบาหวาน กับภาวะแทรกซ้อนทางตา การจัดนิทรรศการอาหารเบาหวาน เป็นต้น ซึ่งโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่งได้มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน (ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน Ischemic Heart, CKD, Stroke) ที่เข้ามารับการรักษาทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงาน ดังนี้ รวมผู้ป่วยทั้งสิ้น จำนวน 42,414 ราย เสียชีวิต จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.01

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1.จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน เพื่อให้ความรู้และคำปรึกษา เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถจัดการตนเองได้ 2.จัดกิจกรรมเบาหวานโลกโรงพยาบาลแต่ละแห่งได้มีการจัดกิจกรรมและให้ความรู้แก่ประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน เช่น การบรรยาย เรื่อง เบาหวาน กับภาวะแทรกซ้อนทางตา การจัดนิทรรศการอาหารเบาหวาน เป็นต้น ซึ่งโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่งได้มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน (ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน Ischemic Heart, CKD, Stroke) ที่เข้ามารับการรักษาทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงาน ดังนี้ รวมผู้ป่วยทั้งสิ้น จำนวน 152,214 ราย เสียชีวิต จำนวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.012

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงด้วย Intracerebral Hemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
อัตราการตายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงด้วย Intracerebral Hemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke

หน่วยนับ :น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.05


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.01

100 / 100
2
0.04

100 / 100
3
0.05

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่ง ได้มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง (ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิตด้วย Intracerebral Haemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke) ที่เข้ามารับการรักษาทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ รพก. ผู้ป่วย 13,286 ราย เสียชีวิต 0 ราย ร้อยละ 0.00 รพต. ผู้ป่วย 32,216 ราย เสียชีวิต 2 ราย ร้อยละ 0.006 รพจ. ผู้ป่วย 22,343 ราย เสียชีวิต 2 ราย ร้อยละ 0.009 รพท. ผู้ป่วย 5,658 ราย เสียชีวิต 0 ราย ร้อยละ 0.00 รพว. ผู้ป่วย 6,594 ราย เสียชีวิต 0 ราย ร้อยละ 0.00 รพล. ผู้ป่วย 3,626 ราย เสียชีวิต 0 ราย ร้อยละ 0.00 รพร. ผู้ป่วย 8,098 ราย เสียชีวิต 0 ราย ร้อยละ 0.00 รพส. ผู้ป่วย 10,273 ราย เสียชีวิต 2 ราย ร้อยละ 0.019 รพข. ผู้ป่วย 1,619 ราย เสียชีวิต 0 ราย ร้อยละ 0.00 รพค. ผู้ป่วย 312 ราย เสียชีวิต 0 ราย ร้อยละ 0.00 รพบ.ผู้ป่วย 148 ราย เสียชีวิต 0 ราย ร้อยละ 0.00 รวมผู้ป่วยทั้งสิ้น จำนวน 104,173 ราย เสียชีวิต จำนวน 6 รายคิดเป็นร้อยละ 0.006

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องความดันโลหิตสูงแก่ผู้มารับบริการ คัดกรองสุขภาพผู้มารับบริการและส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพและผู้ป่วยที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปดูแลตนเองอย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ และสำนักการแพทย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคดังกล่าว จึงมีการตรวจ คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง (ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิตด้วย Intracerebral Haemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke) ที่เข้ามารับการรักษาทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงาน ดังนี้ รวมผู้ป่วยทั้งสิ้น จำนวน 75,158 ราย เสียชีวิต จำนวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.04

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องความดันโลหิตสูงแก่ผู้มารับบริการ คัดกรองสุขภาพผู้มารับบริการและส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพและผู้ป่วยที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปดูแลตนเองอย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ และสำนักการแพทย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคดังกล่าว จึงมีการตรวจ คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง (ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิตด้วย Intracerebral Haemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke) ที่เข้ามารับการรักษาทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงาน ดังนี้ รวมผู้ป่วยทั้งสิ้น จำนวน 149,158 ราย เสียชีวิต จำนวน 81 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.0054

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) สตรีในช่วงอายุ ๓๐ - ๗๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
สตรีในช่วงอายุ ๓๐ - ๗๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

หน่วยนับ :คน/ปี

เป้าหมาย :5,000.00

ผลงาน :5,232.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คน/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
5,232.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากเต้านม ณ บริเวณต่างๆของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 11 แห่ง ได้ดำเนินการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีไทย ๓๐ - ๗๐ ปี (ไม่รวมการตรวจ mammogram และ u/s breast) โดยสังเกตความผิดปกติด้วยลักษณะภายนอกเต้านมและการคลำ มีผลการดำเนินงานสตรีที่ได้รับ คัดกรองมะเร็งเต้านม จำนวน 2,628 ราย ผิดปกติ จำนวน 227 ราย ในกรณีที่พบความผิดปกติ ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 11 แห่ง ได้ดำเนินการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีไทย ๓๐ - ๗๐ ปี (ไม่รวมการตรวจ mammogram และ u/s breast) โดยสังเกตความผิดปกติด้วยลักษณะภายนอกเต้านมและการคลำ มีผลการดำเนินงานสตรีที่ได้รับ คัดกรองมะเร็งเต้านม จำนวน 5,232 ราย ผิดปกติ จำนวน 604 ราย ในกรณีที่พบความผิดปกติ ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) สตรีในช่วงอายุ ๓๐ - ๖๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
สตรีในช่วงอายุ ๓๐ - ๖๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

หน่วยนับ :ราย

เป้าหมาย :12,000.00

ผลงาน :8.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ราย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
8.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ณ บริเวณต่างๆของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 8 แห่ง ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดย ทำ Pap Smear สตรีในช่วงอายุ 30 – 60 ปี ตามเกณฑ์ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมี ผลการดำเนินงาน ดังนี้ จำนวน 4,358 ราย พบผิดปกติ 128 ราย โดยในรายที่พบความผิดปกติ จะได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 8 แห่ง ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดย ทำ Pap Smear สตรีในช่วงอายุ 30 – 60 ปี ตามเกณฑ์ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมี ผลการดำเนินงาน ดังนี้ จำนวน 8,631 ราย พบผิดปกติ 230 ราย โดยในรายที่พบความผิดปกติ จะได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สามารถควบคุมได้
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สามารถควบคุมได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :35.00

ผลงาน :48.65


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
39.17

100 / 100
3
48.65

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ที่มารับบริการในสำนักการแพทย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง ดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานโดยมีผู้รับบริการดังนี้ - จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ในปีงบประมาณ จำนวน 6,886 ราย - จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมดในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ 8 แห่ง จำนวน 17,582 ราย - คิดเป็นร้อยละ 39.17

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 8 แห่ง ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และได้รับการดูแลตามเกณฑ์ดังนี้ 1. ผู้ป่วย DM ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. 2. ตรวจ HbA1C ปีละ 1 ครั้ง 3. ตรวจ Lipid ปีละ 1 ครั้ง 4. ตรวจ UMA อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ - จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ที่ได้รับวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวานได้รับการดูแลตามเกณฑ์ จำนวน 20,491 ราย - จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในคลินิกเบาหวานหรือคลินิกอายุรกรรม (กรณีไม่มีคลินิกโรคเบาหวาน) ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ทั้งหมด จำนวน 42,119 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.65

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :45.00

ผลงาน :54.02


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
29.61

100 / 100
3
54.02

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลจำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนดที่มารับบริการในสำนักการแพทย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง ดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโดยมีผู้รับบริการดังนี้ - จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนดในปีงบประมาณ จำนวน 23,401 ราย - จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ทั้งหมด 8 แห่ง จำนวน 6,930 ราย - คิดเป็นร้อยละ 29.61

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง ดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโดยมีผู้รับบริการดังนี้ - จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนดในปีงบประมาณ จำนวน 38,261 ราย - จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ทั้งหมด 8 แห่ง จำนวน 70,833 ราย - คิดเป็นร้อยละ 54.02

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) จำนวนโลหิตที่ได้รับจากการบริจาค (โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
จำนวนโลหิตที่ได้รับจากการบริจาค (โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ยูนิต

เป้าหมาย :6,800.00

ผลงาน :8,106.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ยูนิต)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
8,106.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รพ.ในสังกัดสำนักการแพทย์ 4 แห่ง (รพก. รพต. รพจ. และ รพส.) ดำเนินการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และดำเนินการรับบริจาคโลหิตในโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.62 – 30 พ.ย. 62 ได้จำนวนผู้บริจาคโลหิตแล้วทั้งสิ้น 4,438 ยูนิต คิดเป็นร้อยละ 65.26

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักการแพทย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ขาดแคลนโลหิตขึ้น ประกอบกับเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต โดยเชิญชวนบุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนที่มีสุขภาพดีร่วมทำความดี บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล และให้การบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมหนึ่งในการทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีจำนวน ผู้บริจาคโลหิตแล้วทั้งสิ้น 6,636 ยูนิต คิดเป็นร้อยละ 96.17

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักการแพทย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ขาดแคลนโลหิตขึ้น ประกอบกับเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต โดยเชิญชวนบุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนที่มีสุขภาพดีร่วมทำความดี บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล และให้การบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมหนึ่งในการทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีจำนวน ผู้บริจาคโลหิตแล้วทั้งสิ้น 8,106 ยูนิต คิดเป็นร้อยละ 117.48

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) ร้อยละของการส่งรง.506 เมื่อพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละของการส่งรง.506 เมื่อพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :96.83


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
90.48

100 / 100
3
96.83

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่ส่ง รง.506 จำนวน 4,061 ราย จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งหมด จำนวน 4,061 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 9 แห่ง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันไข้เลือดออกเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาล และได้มีการจัดส่งรายงาน 506 เมื่อพบผู้ป่วยรายงานโดยส่งไปยังกองควบคุมโรคติดต่อ ทางโทรสารหรือทางช่องทางอื่นๆ ภายใน 24 ชั่วโมง ผลการดำเนินงานดังนี้ - จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่ส่ง รง.506 จำนวน 1,036 ราย - จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งหมด จำนวน 1,145 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.48

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 9 แห่ง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันไข้เลือดออกเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาล และได้มีการจัดส่งรายงาน 506 เมื่อพบผู้ป่วยรายงานโดยส่งไปยังกองควบคุมโรคติดต่อ ทางโทรสารหรือทางช่องทางอื่นๆ ภายใน 24 ชั่วโมง ผลการดำเนินงานดังนี้ - จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่ส่ง รง.506 จำนวน 1,805 ราย - จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งหมด จำนวน 1,864 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.83

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ร้อยละของการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละของการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ในระหว่างรอการจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของกลุ่มเป้าหมาย ในช่วงเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2563 จากสปสช.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างรอการสนับสนุนวัคซีนจาก สปสช.และกรมควบคุมโรค

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับบุคลากรสังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง จำนวน 1,400 dose โรงพยาบาลตากสิน จำนวน 1,000 dose โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1,000 dose โรงพยาบาลสิรินธร จำนวน 700 dose และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน จำนวน 300 dose และยังมีโรงพยาบาลในสังกัดยังไม่ได้รับการจัดสรรในรอบนี้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีจำนวนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่เพียงพอ และอาจจะพิจารณาดำเนินการจัดซื้อต่อไป ส่วนวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับประชาชน อยู่ระหว่างการให้บริการกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) อัตราความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
อัตราความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่

หน่วยนับ :มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :90.47


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
88.51

100 / 100
3
90.47

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ทุก ๆ 3 เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่งได้มีการดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาวัณโรค สรุปอัตราผลสำเร็จในการรักษา (Success Rate) ของโรงพยาบาลในสังกัด ทั้ง 8 แห่ง รักษาหายและรักษาครบ(Cure+Complete) ผู้ป่วยที่นำมาประเมิน ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 235 ราย ผลการรักษา รักษาหายและครบ (Cure+Complete) จำนวน 208 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.51

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่งได้มีการดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาวัณโรค สรุปอัตราผลสำเร็จในการรักษา (Success Rate) ของโรงพยาบาลในสังกัด ทั้ง 8 แห่ง รักษาหายและรักษาครบ(Cure+Complete) ผู้ป่วยที่นำมาประเมิน ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 430 ราย ผลการรักษา รักษาหายและครบ (Cure+Complete) จำนวน 389 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.47

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) ร้อยละของความสำเร็จในการผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (Re- Accreditation)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ
ร้อยละของความสำเร็จในการผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (Re- Accreditation)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รพต เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารและประชุมวางแผน / 26/11/2562 : 1. ทบทวนประเมินตนเอง 2. จัดทำเอกสารคุณภาพเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมประเมินระบบคุณภาพซ้ำ 3. จัดอบรมการทบทวนและตามรอยคุณภาพทางคลินิก Clinical Tracer โดยใช้เครื่องมือ Driver Diagram 4. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 1/2563 5. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety กับ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพจ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้กับหน่วยงานและบุคลากรของโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และให้มีความพร้อมในการขอต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพซ้ำ (Re-Accreditation Survey) ตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ภายในเดือน ม.ค. 2563 รพส. เตรียมส่งเอกสารแสดงเจตจำนงต่ออายุการรับรอง และเสนอการจัดทำโครงการต่อผู้บริหาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โรงพยาบาลตากสิน ดำเนินการดังนี้ 1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ รพ. ตามแผน ประชุมติดตามงานและลงพื้นที่ Internal Survey เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจ 2. ประชุมคณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(ทีมนำ)เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Re - Accreditation ครั้งที่ 4 3. อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชุมและรับฟังการนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพของทีมนำระบบ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมรับฟังเพื่อแลกเปลี่ยน และนำไปเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพภายในหน่วยงาน เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพสถานพยาบาล (HA) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจประเมิน โรงพยาบาลสิรินธร 1.เตรียมขอรายชื่อผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานต่างๆ 2.จัดทำแบบประเมินตนเอง (SAR) เพื่อส่งให้ สนพ./ ประชุมคณะกรรมการ IC วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563/ การ Quality Round นำโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 3 วัน 14 หน่วยงาน/ มีการจัดการอบรมเรื่องการยศาสตร์ ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลสิรินธร ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมคุณหญิงหรังกันตารัติ ชั้น 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ใในปี 2563 โรงพยาบาลที่ต้องได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล Re- Accreditation ในปี 2563 ดังนี้ รพต. ได้ส่งข้อมูลไปยังสรพ.เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาในการตรวจประเมิน สรพ. แจ้งให้ต่อระยะเวลาอีก 1 ปี รพจ. ผ่านการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้วและไม่ได้ติด Focus รพส. ได้ส่งแบบประเมินตนเองและทำหนังสือขอขยายระยะเวลาการรับรองไปยังสรพ. เรียบร้อยแล้ว โดยทั้ง 3 โรงพยาบาลได้ส่งส่งหนังสือขอรับการตรวจประเมินคุณภาพโรงพยาบาลไปยังสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ
ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :95.74


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
95.74

100 / 100
3
95.14

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างส่วนราชการทอดแบบสอบถามให้กับผู้รับบริการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง เพื่อให้ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของโรงพยาบาลในด้านต่างๆ แล้วนำผลสำรวจความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น มาพัฒนางานด้านบริการต่อไป ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์เทท่ากับร้อยละ 95.74

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง เพื่อให้ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของโรงพยาบาลในด้านต่างๆ แล้วนำผลสำรวจความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น มาพัฒนางานด้านบริการต่อไป ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์เทท่ากับร้อยละ 95.14

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(21) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงและระดับตติยภูมิระดับสูง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงและระดับตติยภูมิระดับสูง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :20.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.โครงการก่อตั้งหอผู้ป่วยวิกฤติระบบการหายใจ (Respiratory care unit; RCU) โรงพยาบาลกลาง ขั้นตอนที่ 1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร โรงพยาบาลกลาง ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานก่อตั้งหอผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจ ขั้นตอนที่ 3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงพื้นที่และโครงสร้าง - ปรับปรุงพื้นที่ ห้องชั้น 6 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง ขั้นตอนที่ 5 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์งบประมาณปี 2563 การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ฝ่ายพัสดุกำลังดำเนินการ ดังนี้ - เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน - 1. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการปรับจ่ายอากาศตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของปอดและระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติในผู้ใหญ่ 4 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 2. เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 80 กิโลวัตต์ และแผ่นรับภาพระบบดิจิตอล 2 ชุด แบบไม่น้อยกว่า 12 ลีด ชนิดวิเคราะห์ผลกล้ามเนื้อหัวใจตาย 1 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. 62 – 26 พ.ย. 62 - อยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจัดซื้อ 3. เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้าชั่งน้ำหนักได้พร้อมที่นอนป้องกันแผลกดทับ 4 เตียง - อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ 4. เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดโดยอัตโนมัติ ชนิดให้สารละลายและให้เลือดได้ 3 ช่องทาง 8 ชุด - อยู่ระหว่างคณะกรรมการลงนามร่าง TOR - 5. เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดโดยใช้กระบอกฉีดยา 2 เครื่อง 2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน ขั้นตอนที่ 1 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินงานปรับปรุงบริเวณลานจอดรถยนต์ชั้น 2 - 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) เป็นพื้นที่ชั่วคราวส่วนผู้ป่วยนอกตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ โดยมีเนื้องานที่ดำเนินการดังนี้ 1. งานระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับ 2. งานรั้วชั่วคราวปิดกั้นพื้นที่รอบโครงการสูง 3.00ม. 3. งานสำนักงานสนามสำหรับผู้ว่าจ้าง 4. งานรื้อถอน + ขนย้าย 5. งานห้องแสดงหุ่นจำลองของอาคารโรงพยาบาล โดยมีความก้าวหน้าร้อยละ 7 / 25/11/2562 : ผู้รับจ้างดำเนินงานปรับปรุงบริเวณลานจอดรถชั้น 2 - 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(อาคาร 17 ชั้น)เป็นพื้นที่ชั่วคราวส่วนผู้ป่วยนอกตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ โดยมีเนื้องานที่ดำเนินการดังนี้ 1. งานรื้อถอนและขนย้าย แล้วเสร็จ 100% 2.งานผนังและผิวผนังชั้น4 แล้วเสร็จ 33% 3.งานระบบชั้น 4 แล้วเสร็จ 70% 4.งานระบบชั้น 3 แล้วเสร็จ 20% 3.โครงการเพิ่มศักยภาพหน่วยห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขั้นตอนที่ 1 ผู้รับจ้างดำเนินการฯ - อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามสัญญาภายในสิ้นเดือนกันยายน 2562 โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 180 วัน และผู้ขายขออนุญาตเข้าดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องทันทีหลังจากการลงนามสัญญา / 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงห้องบริเวณชั้น 5 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี (ห้องจ่ายยาในเดิม) ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกำหนดส่งมอบเพื่อเอ็กซ์เรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ จำนวน 1 เครื่อง ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 รับประกันคุณภาพสองปีกับบริษัท สีมา-เมดิก จำกัด 4. โครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลางและหน่วยงานสนับสนุน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ขั้นตอนที่ 1 งานโครงสร้างชั้น ๓ – ชั้น ๗ - เตรียมงานพื้นชั้นดาดฟ้า (รอเทคอนกรีต) แล้วเสร็จ 100% - งานก่ออิฐ ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100% - งานก่ออิฐ ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100% - งานก่ออิฐ ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100% - งานก่ออิฐ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% - งานก่ออิฐ ชั้น 5 แล้วเสร็จ 100% - งานก่ออิฐ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 20% - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100% - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100% - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 4 แล้วเสร็จ 100% - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 6 แล้วเสร็จ 70% - งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100% - งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100% - งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100% - งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 50% สรุปงาน 1. งานโครงสร้าง 99.06% 2. งานสถาปัตย์ 11.02% 3. งานระบบสุขาภิบาลและดับเพิลง 56.82% 4. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 3.70% ขั้นตอนที่ 2 งานโครงสร้างเสา ชั้นหลังคา งานโครงสร้างลิฟต์งานมุงหลังคา ก่ออิฐฉาบปูนภายในภายนอกอาคาร - งานก่ออิฐ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 100% - งานก่ออิฐ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 80% - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 5 แล้วเสร็จ 100% - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 6 แล้วเสร็จ 100% - งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 70% - งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 5 แล้วเสร็จ 50% - งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 30% - งานฉาบปูนภายใน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90% - งานฉาบปูนภายใน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 80% - งานฉาบปูนภายใน ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100% สรุปงาน 1. งานโครงสร้าง 99.06% 2. งานสถาปัตย์ 13.39% 3. งานระบบสุขาภิบาลและดับเพิลง 61.36% 4. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 3.70% / 16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานก่ออิฐ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 98% - งานก่ออิฐ ชั้น 7 แล้วเสร็จ 98% - งานก่ออิฐ ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 98% - งานฉาบปูนภายใน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90% - งานฉาบปูนภายใน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90% - งานฉาบปูนภายใน ชั้น 4 แล้วเสร็จ 100% - งานฉาบปูนภายใน ชั้น 6 แล้วเสร็จ 40% - งานฉาบปูนภายใน ชั้น 7 แล้วเสร็จ 60% - งานฉาบปูนภายใน ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 95% - งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 100% - งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% - งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 80% - งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 7 แล้วเสร็จ 60% สรุปงาน ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 1. งานโครงสร้าง 99.06% 2. งานสถาปัตย์ 18.11% 3. งานระบบสุขาภิบาลและดับเพิลง 68.18% 4. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 5.55%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักการแพทย์ได้พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงและระดับตติยภูมิระดับสูง ทางด้านกายภาพเพื่อให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ยกระดับเป็นโรงพยาบาลระดับสูงขึ้นประกอบด้วย 14 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่สำนักการแพทย์ดำเนินการ ได้แก่ 1 โครงการก่อตั้งหอผู้ป่วยวิกฤติระบบการหายใจ (Respiratory care unit; RCU) โรงพยาบาลกลาง งบประมาณ 9390,000.- บาท โรงพยาบาลกลางได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร โรงพยาบาลกลาง - จัดทำโครงการโครงการก่อตั้งหอผู้ป่วยวิกฤติระบบการหายใจ (Respiratory care unit; RCU) เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ตามบันทึกที่ ฝวช 145/2561 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานก่อตั้งหอผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจ - ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งหอผู้ป่วยวิกฤติระบบการหายใจ ตามคำสั่งโรงพยาบาลที่ 1050/2562 ลงวันที่7 มิถุนายน 2562 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการประชุมการจัดตั้งผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจ ตามบันที่ กอร. /2561 เรื่องขอเชิญประชุมการประชุมการจัดตั้งผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจ 4. ปรับปรุงพื้นที่และโครงสร้าง - ดำเนินการปรับพื้นที่และโครงสร้าง - ดำเนินการคืนพื้นที่หอผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจ 5. ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์งบประมาณปี 2563 - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ดังนี้ 1. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการปรับจ่ายอากาศตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของปอดและระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติในผู้ใหญ่ 4 เครื่อง อยู่ระหว่างขั้นตอน ประกาศยกเลิก วันที่ 30 ม.ค. 2563 โดยอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นชอบร่างขอบเขตรายงาน 2. เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 80 กิโลวัตต์ และแผ่นรับภาพระบบดิจิตอล 2 ชุด แบบไม่น้อยกว่า 12 ลีด ชนิดวิเคราะห์ผลกล้ามเนื้อหัวใจตาย 1 เครื่อง อยู่ระหว่างขั้นตอน รอทำสัญญา (รออนุมัติเงินงวด) 3. เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้าชั่งน้ำหนักได้พร้อมที่นอนป้องกันแผลกดทับ 4 เตียง อยู่ระหว่างขั้นตอน รอทำสัญญา (รออนุมัติเงินงวด) 4. เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดโดยอัตโนมัติ ชนิดให้สารละลายและให้เลือดได้ 3 ช่องทาง 8 ชุด อยู่ระหว่างขั้นตอน คณะกรรมการทบทวนผลการพิจารณาใหม่ 5. เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดโดยใช้กระบอกฉีดยา 2 เครื่อง อยู่ระหว่างขั้นตอน ตรวจร่างสัญญา (รออนุมัติเงินงวด) - คิดเป็นร้อยละ 40 2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสินงบประมาณ 75,947,000.-บาท(ลงทุน) (รพต.) โรงพยาบาลตากสินได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ผู้รับจ้างดำเนินงานปรับปรุงบริเวณลานจอดรถยนต์ชั้น 2 - 4 อาคารสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) เป็นพื้นที่ชั่วคราว ส่วนผู้ป่วยนอกตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ - ผู้รับจ้างดำเนินงานปรับปรุงบริเวณ ลานจอดรถยนต์ชั้น 2 – 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) เป็นพื้นที่ชั่วคราวส่วนผู้ป่วยนอกตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ โดยมีเนื้องานที่ดำเนินการ ดังนี้ 1. งานรื้อถอน + ขนย้าย แล้วเสร็จ 100% 2. งานโครงสร้างชั้น 4 ทำได้ 100% 3. งานโครงสร้างชั้น 3 ทำได้ 100% 4.งานโครงสร้างชั้น 2 ทำได้ 100% 5. งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4 ทำได้ 95% 6. งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3 ทำได้ 85% 7. งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2 ทำได้ 75 8. งานระบบชั้น 4 ทำได้ 95% 9. งานระบบชั้น 3 ทำได้ 85% 10. งานระบบชั้น 2 ทำได้ 80% 11. งานระบบบำบัดน้ำเสีย ทำได้ 95% โดยมีความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 79.18 3 โครงการเพิ่มศักยภาพหน่วยห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ งบประมาณ 27,000,000.- บาท (ลงทุน) (รพจ.) 1. ผู้รับจ้างดำเนินการฯ - ดำเนินการลงนามสัญญาภายในสิ้นเดือนกันยายน 2562 โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 180 วัน และผู้ขายขออนุญาตเข้าดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องทันทีหลังจากการลงนามสัญญา - ปรับปรุงห้องบริเวณชั้น 5 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี (ห้องจ่ายยาในเดิม) ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกำหนดส่งมอบเพื่อเอ็กซ์เรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ จำนวน 1 เครื่อง ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 รับประกันคุณภาพสองปีกับบริษัท สีมา-เมดิก จำกัด - อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่ 4 โครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลางและหน่วยงานสนับสนุน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ งบประมาณ 79,013,000.- บาท (ลงทุน) (รพร.) 1. งานโครงสร้างชั้น ๓ – ชั้น ๗ - เตรียมงานพื้นชั้นดาดฟ้า (รอเทคอนกรีต) แล้วเสร็จ 100% - งานเทโครงสร้างทางเชื่อม แล้วเสร็จ 100% 2. งานโครงสร้างเสา ชั้นหลังคา งานโครงสร้างลิฟต์งานมุงหลังคา ก่ออิฐฉาบปูนภายในภายนอกอาคาร งานโครงสร้างเสา ชั้นหลังคางาน โครงสร้างลิฟต์งานมุงหลังคา - งานขึ้นโครงฝ้าเพดาน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 50% - งานขึ้นโครงฝ้าเพดาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 30% - งานขึ้นโครงฝ้าเพดาน ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100% - งานขึ้นโครงฝ้าเพดาน ชั้น 4 แล้วเสร็จ 100% - งานขึ้นโครงฝ้าเพดาน ชั้น 5 แล้วเสร็จ 100% - งานขึ้นโครงฝ้าเพดาน ชั้น 6 แล้วเสร็จ 100% - งานปิดแผ่นฝ้าเพดาน ชั้น 4 แล้วเสร็จ งานก่ออิฐฉาบปูนภายใน ภายนอกอาคาร - งานปูกระเบื้องชั้น 1 แล้วเสร็จ 80% - งานปูกระเบื้องชั้น 2 แล้วเสร็จ 90% - งานปูกระเบื้องชั้น 3 แล้วเสร็จ 100% - งานปูกระเบื้องชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% - งานปูกระเบื้องชั้น 7 แล้วเสร็จ 100% - งานปูกระเบื้องบันได แล้วเสร็จ 90% -งานก่ออิฐ ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 98% - งานฉาบปูนภายใน ชั้น ดาดฟ้า แล้วเสร็จ 98% 3. งานเดินระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า และท่อต่าง ๆ ระบบสื่อสาร -งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 77.27% -งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 38.88% 4. งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง ป้ายสัญลักษณ์ติดตั้งอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ - งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90% - งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90% - งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90% - งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น 5 แล้วเสร็จ 70% - งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น 6 แล้วเสร็จ 70% - งานติดตั้งราวกันตกระเบียงทางเดิน ชั้น 4 แล้วเสร็จ 100% 5. โครงการเปิดให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ขนาด 100 เตียง งบประมาณ 76,826,900.- บาท (ลงทุน) (รพข.) 1. ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์อยู่ระหว่างจัดทำ TOR ใกล้แล้วทุกรายการ เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินแล้ว 2. อัตรากำลังได้ผ่านการพิจารณาจาก อ.ก.ก.ข้าราชการสามัญ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 2. โครงการที่โอนงบประมาณไปยังสำนักงานโยธา ได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอพักแพทย์ หอพักพยาบาล และอาคารจอดรถยนต์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 2. โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการ เวชภัณฑ์กลาง ซักฟอก พัสดุ ศูนย์ผู้สูงอายุและศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่ นมแม่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 3. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ งบประมาณ 50,000,000.-บาท 4. โครงการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,000,000.- บาท (รพล.) 5. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 10 ชั้น โรงพยาบาลสิรินธร งบประมาณ 159,000,000.บาท (รพส.) 6. โครงการก่อสร้างรพ.คลองสามวา (อาคาร รพ. สูง 10 ชั้น อาคารจอดรถยนต์ อาคารหอพักพยาบาล อาคารหอพักแพทย์)งบประมาณ 960,000,000.- บาท (รพค.) 3.โครงการที่โอนงบประมาณไปยังสำนักการระบายน้ำ ได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน งบประมาณ 7,000,000.- บาท 4. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ 1. โครงการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาล (โรงพยาบาลบางนา) (โครงการโครงการเปิดให้บริการ OPD ชั่วคราวโรงพยาบาลบางนา) 2. โครงการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาล (โรงพยาบาลคลองสามวา)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--สำนักการแพทย์ได้พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงและระดับตติยภูมิระดับสูง ทางด้านกายภาพเพื่อให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ยกระดับเป็นโรงพยาบาลระดับสูงขึ้นประกอบด้วย 14 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่สำนักการแพทย์ดำเนินการ ได้แก่ 1 โครงการก่อตั้งหอผู้ป่วยวิกฤติระบบการหายใจ (Respiratory care unit; RCU) โรงพยาบาลกลาง งบประมาณ 9390,000.- บาท โรงพยาบาลกลางได้ดำเนินการ ดังนี้ 1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร โรงพยาบาลกลาง -จัดทำโครงการโครงการก่อตั้งหอผู้ป่วยวิกฤติระบบการหายใจ (Respiratory care unit; RCU) เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ตามบันทึกที่ ฝวช 145/2561 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานก่อตั้งหอผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจ -ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งหอผู้ป่วยวิกฤติระบบการหายใจ ตามคำสั่งโรงพยาบาลที่ 1050/2562 ลงวันที่7 มิถุนายน 2562 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ดำเนินการประชุมการจัดตั้งผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจ ตามบันที่ กอร. /2561 เรื่องขอเชิญประชุมการประชุมการจัดตั้งผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจ 4.ปรับปรุงพื้นที่และโครงสร้าง - ดำเนินการปรับพื้นที่และโครงสร้าง - ดำเนินการคืนพื้นที่หอผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจ 5.ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์งบประมาณปี 2563 -อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ดังนี้ 1.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการปรับจ่ายอากาศตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของปอดและระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติในผู้ใหญ่ 4 เครื่อง อยู่ระหว่างขั้นตอน รอส่งเครื่องมือ 4 เครื่อง ได้รับเครื่องมือแล้วจำนวน 2 เครื่อง 2.เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 80 กิโลวัตต์ และแผ่นรับภาพระบบดิจิตอล 2 ชุด แบบไม่น้อยกว่า 12 ลีด ชนิดวิเคราะห์ผลกล้ามเนื้อหัวใจตาย 1 เครื่อง ได้รับเครื่องมือเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2563 3.เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้าชั่งน้ำหนักได้พร้อมที่นอนป้องกันแผลกดทับ 4 เตียง อยู่ระหว่างต่อรองราคาโดยมูลนิธิโรงพยาบาลกลาง “กองทุน RCU” 4.เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดโดยอัตโนมัติ ชนิดให้สารละลายและให้เลือดได้ 3 ช่องทาง 8 ชุด อยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติเงินงวด 5.เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดโดยใช้กระบอกฉีดยา 2 เครื่อง อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติเงินงวด 6.รถฉุกเฉินช่วยชีวิต (Emergency) อยู่ในระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคา 7.ปรับปรุงระบบภายในและระบบระบายอากาศ ในหอผู้ป่วย RCU เป็น ห้องแรงดันลบเพิ่มอีกจำนวน 4 เตียง และปรับปรุงระบบน้ำทิ้งสำหรับการทำ RRT คาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งมอบงานภายในวันที่ 18 มิ.ย. 2563 6. ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์อื่นๆ แล้วเสร็จทั้งหมด 39 รายการ 7. กำหนดโยบายและขั้นตอนการรับและจำหน่ายผู้ป่วย - การกำหนดเกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้ารักษา ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยคาดว่าจะเปิดรับผู้ป่วยในเดือนพฤษภาคม 2563 8. จัดหาบุคลากรประจำหอผู้ป่วย 1 .บุคลากรที่มอบหมายปฏิบัติงานในหน่วยงานหอผู้ป่วย RCU ฝ่ายการพยาบาลมอบหมายและจัดสรรให้เพียงพอและพัฒนาสมรรถนะ โดยการฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนัก 2.ลูกจ้าง (คนงาน) จำนวน 3 คน อยู่ในระหว่างอนุมัติจัดจ้างตำแหน่งจากสำนักการแพทย์ 3.พนักงานธุรการประจำหอผู้ป่วย ตำแหน่งการจ้างประกันสังคม อยู่ระหว่างอนุมัติจ้างเสนอต่อผู้บริหารโรงพยาบาล 2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสินงบประมาณ 75,947,000.-บาท(ลงทุน) (รพต.) โรงพยาบาลตากสินได้ดำเนินการ ดังนี้ 1.ผู้รับจ้างดำเนินงานปรับปรุงบริเวณลานจอดรถยนต์ชั้น 2 - 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) เป็นพื้นที่ชั่วคราว ส่วนผู้ป่วยนอกตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ - ผู้รับจ้างดำเนินงานปรับปรุงบริเวณ ลานจอดรถยนต์ชั้น 2 – 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) เป็นพื้นที่ชั่วคราวส่วนผู้ป่วยนอก ดำเนินการแล้วเสร็จตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ คิดเป็นร้อยละ 100 3 โครงการเพิ่มศักยภาพหน่วยห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ งบประมาณ 27,000,000.- บาท (ลงทุน) (รพจ.) 1. ผู้รับจ้างดำเนินการฯ - ดำเนินการลงนามสัญญาภายในสิ้นเดือนกันยายน 2562 โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 180 วัน และผู้ขายขออนุญาตเข้าดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องทันทีหลังจากการลงนามสัญญา - ปรับปรุงห้องบริเวณชั้น 5 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี (ห้องจ่ายยาในเดิม) ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกำหนดส่งมอบเพื่อเอ็กซ์เรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ จำนวน 1 เครื่อง ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 รับประกันคุณภาพสองปีกับบริษัท สีมา-เมดิก จำกัด - อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่ 2. การเตรียมการด้านพัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ - อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงสถานที่ และติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ พร้อมระบบ IT ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ 3. การเตรียมการด้านสารสนเทศ - มีการติดตั้งจุดแลน เดินสายสัญญาณระบบของ รพ.ค่ะ 4 โครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลางและหน่วยงานสนับสนุน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ งบประมาณ 79,013,000.- บาท (ลงทุน) (รพร.) 1. งานโครงสร้างชั้น ๓ – ชั้น ๗ - เตรียมงานพื้นชั้นดาดฟ้า (รอเทคอนกรีต) แล้วเสร็จ 100% - งานเทโครงสร้างทางเชื่อม แล้วเสร็จ 100% 2. งานโครงสร้างเสา ชั้นหลังคา งานโครงสร้างลิฟต์งานมุงหลังคา ก่ออิฐฉาบปูนภายในภายนอกอาคาร งานโครงสร้างเสา ชั้นหลังคางาน โครงสร้างลิฟต์งานมุงหลังคา - งานขึ้นโครง+ยิงฝ้าเพดาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100% - งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น 1 - ชั้น 7 แล้วเสร็จ 95% 3. งานเดินระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า และท่อต่าง ๆ ระบบสื่อสาร -งานระบบสุขาภิบาลและดับเพิลง 98.00% -งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 88.88% 4. งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง ป้ายสัญลักษณ์ติดตั้งอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ - งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น 1 - ชั้น 7 แล้วเสร็จ 95% 5. งานระบบลิฟต์ งานตกแต่งภายในอาคาร งานภูมิทัศน์ งานครุภัณฑ์ลอยตัว งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ -งานติดตั้งลิฟท์ แล้วเสร็จ 75% - งานขึ้นโครงผนังกระจกหน้าโถงลิฟต์ชั้น 3 - ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ - งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 3 แล้วเสร็จ 70% - งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 40% - งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 5 แล้วเสร็จ 20% - งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 20% งานทาสีรองพื้นภายนอก-งานทาสีจริง - งานทาสีรองพื้นภายนอก แล้วเสร็จ 100% - งานทาสีจริงภายนอก แล้วเสร็จ 100% - งานทาสีจริงภายในชั้น 2 แล้วเสร็จ 90% - งานทาสีจริงภายในชั้น 3 - ชั้น 7 แล้วเสร็จ 100% - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 95.00% 5. โครงการเปิดให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ขนาด 100 เตียง งบประมาณ 76,826,900.- บาท (ลงทุน) (รพข.) 1. จัดทำแผนงานเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อมอบหมายงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3. จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและเอกสารต่าง - จัดซื้อครุภัณฑ์ในปี 2563 ทั้งหมด 101 รายการ กรุงเทพมหานครได้ตัดงบประมาณ 7 รายการ คงเหลืองบประมาณในการจัดซื้ครุภัณฑ์ 94 รายการ ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด 77 รายการ - อัตรากำลังได้ผ่านการพิจารณาของ ก.ก. เรียบร้อยแล้ว 2. โครงการที่โอนงบประมาณไปยังสำนักงานโยธา ได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอพักแพทย์ หอพักพยาบาล และอาคารจอดรถยนต์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 2. โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการ เวชภัณฑ์กลาง ซักฟอก พัสดุ ศูนย์ผู้สูงอายุและศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่ นมแม่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 3. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ งบประมาณ 50,000,000.-บาท 4. โครงการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,000,000.- บาท (รพล.) 5. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 10 ชั้น โรงพยาบาลสิรินธร งบประมาณ 159,000,000.บาท (รพส.) 6. โครงการก่อสร้างรพ.คลองสามวา (อาคาร รพ. สูง 10 ชั้น อาคารจอดรถยนต์ อาคารหอพักพยาบาล อาคารหอพักแพทย์)งบประมาณ 960,000,000.- บาท (รพค.) 3.โครงการที่โอนงบประมาณไปยังสำนักการระบายน้ำ ได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน งบประมาณ 7,000,000.- บาท 4. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ 1. โครงการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาล (โรงพยาบาลบางนา) (โครงการโครงการเปิดให้บริการ OPD ชั่วคราวโรงพยาบาลบางนา) 2. โครงการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาล (โรงพยาบาลคลองสามวา) สำนักการแพทย์ดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินงานจำนวน 1 โครงการ จากทั้งหมด 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) ความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลกับศูนย์บริการสาธารณสุข
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ
ความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลกับศูนย์บริการสาธารณสุข

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลจำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อสำเร็จจากศูนย์บริการสาธารณสุขมารับบริการรักษาใน รพ.สังกัดสำนักการแพทย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-. โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง ได้ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีการพัฒนาระบบส่งต่อระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขกับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการ เป็นการสร้างมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการส่งต่อผู้ป่วย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และร่วมกันพัฒนาแนวทางในการส่งต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ - ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาล จำนวน 99,172 ราย - โรงพยาบาลสามารถรับผู้ป่วยรับผู้ป่วยจากศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 99,172 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จ เท่ากับร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการส่งต่อผู้ป่วย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และร่วมกันพัฒนาแนวทางในการส่งต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ - ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาล จำนวน 45,223 ราย - โรงพยาบาลสามารถรับผู้ป่วยรับผู้ป่วยจากศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 45,223 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จ เท่ากับร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(23) ร้อยละของผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ
ร้อยละของผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :35.00

ผลงาน :51.22


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
51.22

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดเพื่อเชิญชวนผลิตผลงานนวัตกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างส่วนราชการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งผลงานนวัตกรรม วิจัย R2R

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลการดำเนินงานการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม R2R ไปใช้ในส่วนราชการ ดังนี้ ผลงานวิจัย จำนวน 19 ผลงาน ผลงานนวัตกรรม จำนวน 20 ผลงาน ผลงาน R2R จำนวน 2 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 41 ผลงาน มีการนำผลงานไปใช้ จำนวน 21 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 51.22

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(24) ร้อยละความสำเร็จของการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ
ร้อยละความสำเร็จของการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :96.47


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
98.18

100 / 100
2
97.69

100 / 100
3
96.47

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานการส่งต่อผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคเดือนตุลาคม 2562 ดังนี้ -ด้านการส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุ จำนวน 6 ราย ส่งต่อสำเร็จ 6 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 0 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 100 - ด้านการส่งต่อผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทและสมอง จำนวน 37 ราย ส่งต่อสำเร็จ 1 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ36 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 97.30 -ด้านการส่งต่อทารกคลอดก่อนกำหนด จำนวน 8 ราย ส่งต่อสำเร็จ 8 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 0ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 100 - ด้านการส่งต่อออร์โธปิดิกส์ จำนวน 4 ราย ส่งต่อสำเร็จ 4 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 0 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 100 สรุปคิดเป็นความสำเร็จของการส่งต่อผู้ป่วยทั้ง 55 กลุ่มโรค จำนวน 54 ราย ส่งต่อสำเร็จ 54 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.18

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ผลการดำเนินงานการส่งต่อผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค ดังนี้ -ด้านการส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุ จำนวน 22 ราย ส่งต่อสำเร็จ 21 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 1 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 95.45 - ด้านการส่งต่อผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทและสมอง จำนวน 192 ราย ส่งต่อสำเร็จ 189 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 3ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 98.44 -ด้านการส่งต่อทารกคลอดก่อนกำหนด จำนวน 27 ราย ส่งต่อสำเร็จ 26 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 1 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 96.30 - ด้านการส่งต่อออร์โธปิดิกส์ จำนวน 19 ราย ส่งต่อสำเร็จ 18 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 1 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 94.74 สรุปคิดเป็นความสำเร็จของการส่งต่อผู้ป่วยทั้งหมดจำนวน 260 ส่งต่อสำเร็จ 254 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.69

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-- ผลการดำเนินงานการส่งต่อผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค ดังนี้ -ด้านการส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุ จำนวน 32 ราย ส่งต่อสำเร็จ 28 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 4 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 87.50 - ด้านการส่งต่อผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทและสมอง จำนวน 220 ราย ส่งต่อสำเร็จ 217 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 3ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 98.64 -ด้านการส่งต่อทารกคลอดก่อนกำหนด จำนวน 37 ราย ส่งต่อสำเร็จ 34 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 3 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 91.89 - ด้านการส่งต่อออร์โธปิดิกส์ จำนวน 23 ราย ส่งต่อสำเร็จ 22 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 1 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 95.65 สรุปคิดเป็นความสำเร็จของการส่งต่อผู้ป่วยทั้งหมดจำนวน 312 ราย ส่งต่อสำเร็จ 301 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 11ราย คิดเป็นร้อยละ 96.47

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(25) ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advanced) สามารถได้รับบริการภายใน 10 นาที และส่วนของขั้นพื้นฐาน (Basic) สามารถได้รับบริการภายใน 15 นาที
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๔ ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤต
ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advanced) สามารถได้รับบริการภายใน 10 นาที และส่วนของขั้นพื้นฐาน (Basic) สามารถได้รับบริการภายใน 15 นาที

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :90.54


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
88.59

100 / 100
2
90.54

100 / 100
3
87.81

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการขั้นพื้นฐานภายใน 15 นาที จำนวน 3,153 ราย จำนวนผู้ป่วยที่ขอรับบริการ จำนวน 4,813ราย คิดเป็นร้อยละ 67.51 จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการขั้นภายใน 10 นาที 1,080 ราย จำนวนผู้ป่วยที่ขอรับบริการทั้งหมด จำนวน 4,680 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.08

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินดำเนินการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advanced) จำนวน 11,973 ครั้ง การออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (Basic) จำนวน 11,838 ครั้ง โดยผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advanced) สามารถได้รับบริการภายใน 10 นาที จำนวน 2,822 ครั้ง และส่วนของขั้นพื้นฐาน (Basic) สามารถได้รับบริการภายใน 15 นาที จำนวน 7,928 ครั้ง ร้อยละของตัวชี้วัด ขั้นสูง (Advanced) ร้อยละ 23.57 ขั้นพื้นฐาน (Basic) ร้อยละ 66.97

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-- ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินดำเนินการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advanced) จำนวน 19,806 ครั้ง โดยผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advanced) สามารถได้รับบริการภายใน 10 นาที จำนวน 4380 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 22.11 - การออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (Basic) จำนวน 18,982 ครั้ง และส่วนของขั้นพื้นฐาน (Basic) สามารถได้รับบริการภายใน 15 นาที จำนวน 12,472 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 65.70

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(26) จำนวนคลินิกผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน“คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ”
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๓ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด
จำนวนคลินิกผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน“คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ”

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ วันที่ 13 พ.ย. 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. โรงพยาบาลสิรินธร วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. โรงพยาบาลกลาง วันที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 9 ธ.ค. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. โรงพยาบาลตากสิน วันที่ 9 ธ.ค. 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ วันที่ 13 ธ.ค. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน วันที่ 13 ธ.ค. 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ วันที่ 29 ม.ค. 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สำนักการแพทย์จึงได้จัดตั้งและพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพขึ้น ตั้งแต่ปี 2557 โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบบริการแก่ผู้สูงอายุ ให้ครอบคลุมบริการแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้สำนักการแพทย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จัดทำเกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา พระบรมราชินีนาถ เพื่อพัฒนามาตรฐานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและสนับสนุนการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน 20 ข้อ ดังนี้ 1. มีมีสถานที่ชัดเจนเป็นสัดส่วนในแบบการบริการผู้ป่วยนอก 2. สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น ป้าย ราวจับ ทางลาด ห้องน้ำ 3. เปิดบริการอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 4. พยาบาลที่ดำเนินงานเคยผ่านการฝึกอบรมเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 5. ทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์ กายภาพบำบัด เภสัชกร 6. รวบรวมจำนวน case geriatric syndrome ทุก 3 เดือน 7. Geriatric Assessment ; ADL 8. Geriatric Assessment ; cognitive impairment 9. ประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการที่คลินิกผู้สูงอายุ 10.บุคลากรที่ให้การดูแลผู้ป่วยในคลินิกผู้สูงอายุ ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 11. คัดกรอง incontinence 12. คัดกรอง fall 13. คัดกรอง malnutrition 14. คัดกรอง depression 15. มีแพทย์รับผิดชอบ 16. มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ (เป็นฐานข้อมูลผู้สูงอายุของโรงพยาบาล ได้แก่ ประชากรผู้สูงอายุ UC / catch up area /กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ) 17. ความครอบคลุมของ vaccine ไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มผู้สูงอายุ 18. งานวิชาการ / วิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ / นำเสนอ presentation (ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมดูแลงานคลินิกผู้สูงอายุ เป็น co) 19. นวัตกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 20. ส่งปรึกษาภายในโรงพยาบาลกับทีมคลินิกผู้สูงอายุ ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินดังกล่าวตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างน้อย 16 ข้อใน 20 ข้อ และคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 17 คะแนน เกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 และแบ่งเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ - ระดับเงิน (S) ต้องได้คะแนนตั้งแต่ 17 คะแนนขึ้นไป - ระดับทอง (G) ต้องได้คะแนนตั้งแต่ 35 คะแนนขึ้นไป - ระดับเพชร (D) ต้องได้คะแนนตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไป โรงพยาบาลในสังกัดทั้ง 9 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพตามเกณฑ์ฯที่กำหนด คิดเป็นอัตราความสำเร็จร้อยละ 100 โดยผ่านคลินิกคุณภาพระดับเงิน (S) จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ 1. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 2. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 3. โรงพยาบาลสิรินธร 4. โรงพยาบาลตากสิน 5. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุเทพมหานคร 6. โรงพยาบาลกลาง 7. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 8. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ผ่านคลินิกผู้สูงอายุระดับทอง (G) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สำนักการแพทย์จึงได้จัดตั้งและพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพขึ้น ตั้งแต่ปี 2557 โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบบริการแก่ผู้สูงอายุ ให้ครอบคลุมบริการแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้สำนักการแพทย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จัดทำเกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา พระบรมราชินีนาถ เพื่อพัฒนามาตรฐานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและสนับสนุนการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน 20 ข้อ ดังนี้ 1. มีมีสถานที่ชัดเจนเป็นสัดส่วนในแบบการบริการผู้ป่วยนอก 2. สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น ป้าย ราวจับ ทางลาด ห้องน้ำ 3. เปิดบริการอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 4. พยาบาลที่ดำเนินงานเคยผ่านการฝึกอบรมเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 5. ทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์ กายภาพบำบัด เภสัชกร 6. รวบรวมจำนวน case geriatric syndrome ทุก 3 เดือน 7. Geriatric Assessment ; ADL 8. Geriatric Assessment ; cognitive impairment 9. ประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการที่คลินิกผู้สูงอายุ 10.บุคลากรที่ให้การดูแลผู้ป่วยในคลินิกผู้สูงอายุ ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 11. คัดกรอง incontinence 12. คัดกรอง fall 13. คัดกรอง malnutrition 14. คัดกรอง depression 15. มีแพทย์รับผิดชอบ 16. มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ (เป็นฐานข้อมูลผู้สูงอายุของโรงพยาบาล ได้แก่ ประชากรผู้สูงอายุ UC / catch up area /กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ) 17. ความครอบคลุมของ vaccine ไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มผู้สูงอายุ 18. งานวิชาการ / วิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ / นำเสนอ presentation (ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมดูแลงานคลินิกผู้สูงอายุ เป็น co) 19. นวัตกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 20. ส่งปรึกษาภายในโรงพยาบาลกับทีมคลินิกผู้สูงอายุ ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินดังกล่าวตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างน้อย 16 ข้อใน 20 ข้อ และคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 17 คะแนน เกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 และแบ่งเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ - ระดับเงิน (S) ต้องได้คะแนนตั้งแต่ 17 คะแนนขึ้นไป - ระดับทอง (G) ต้องได้คะแนนตั้งแต่ 35 คะแนนขึ้นไป - ระดับเพชร (D) ต้องได้คะแนนตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไป โรงพยาบาลในสังกัดทั้ง 9 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพตามเกณฑ์ฯที่กำหนด คิดเป็นอัตราความสำเร็จร้อยละ 100 โดยผ่านคลินิกคุณภาพระดับเงิน (S) จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ 1. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 2. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 3. โรงพยาบาลสิรินธร 4. โรงพยาบาลตากสิน 5. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุเทพมหานคร 6. โรงพยาบาลกลาง 7. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 8. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ผ่านคลินิกผู้สูงอายุระดับทอง (G) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(27) ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๓ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด
ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
97.41

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างทอดแบบสอบให้กับผู้สูงอายุที่มารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สำนักการแพทย์จึงได้จัดตั้งและพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพขึ้น ตั้งแต่ปี 2557 โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบบริการแก่ผู้สูงอายุ ให้ครอบคลุมบริการแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้สำนักการแพทย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จัดทำเกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา พระบรมราชินีนาถ เพื่อพัฒนามาตรฐานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและสนับสนุนการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สำนักการแพทย์ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการในคลินิกผู้สูงอายุต่อไป โดยมีผลความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ดังนี้ - จำนวนผู้สูงอายุที่มารับบริการที่คลินิกสูงอายุมีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป เท่ากับ 384 ราย - จำนวนผู้สูงอายุที่มารับบริการที่คลินิกสูงอายุที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เท่ากับ 384 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สำนักการแพทย์จึงได้จัดตั้งและพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพขึ้น ตั้งแต่ปี 2557 โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบบริการแก่ผู้สูงอายุ ให้ครอบคลุมบริการแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้สำนักการแพทย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จัดทำเกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา พระบรมราชินีนาถ เพื่อพัฒนามาตรฐานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและสนับสนุนการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สำนักการแพทย์ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการในคลินิกผู้สูงอายุต่อไป โดยมีผลความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ดังนี้ - จำนวนผู้สูงอายุที่มารับบริการที่คลินิกสูงอายุมีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป เท่ากับ 849 ราย - จำนวนผู้สูงอายุที่มารับบริการที่คลินิกสูงอายุที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เท่ากับ 827 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.41

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(28) ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของสำนักการแพทย์ได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๓ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด
ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของสำนักการแพทย์ได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :99.56


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
99.56

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างตรวจสุขภาพประจำปีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของสำนักการแพทย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โรงพยาบาลที่ดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุในสังกัดสำนักการแพทย์เรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ และโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ซึ่งผู้สูงอายุจำนวน 2 ราย โรงพยาบาล เวชการุณย์รัศมิ์ จะประสานให้มาตรวจสุขภาพอีกครั้ง โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ - ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน 458 ราย และได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน 456 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.56 รพล. อยู่ระหว่างดำเนินการ (กำหนดการจัดโครงการเดิมคือในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2563 และจะเลื่อนไปจัดโครงการภายในปีงบประมาณนี้) รพร. อยู่ระหว่างดำเนินการ (โดยจะจัดโครงการในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563) รพส. อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขณะนี้ได้จำนวนผู้สูงอายุที่จะมารับการตรวจสุขภาพแล้วประมาณ 110 ราย และเดิมจัดโครงการในเดือนมีนาคมแต่ติดสถานการณ์โควิด โดยจะเลื่อนไปจัดโครงการภายในปีงบประมาณนี้) รพข. อยู่ระหว่างดำเนินการ (จะจัดโครงการในช่วงเดือนมิถุนายน- กรกฎาคม 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(29) จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองกลุ่มอาการที่มีในผู้สูงอายุ (โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๓ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองกลุ่มอาการที่มีในผู้สูงอายุ  (โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)

หน่วยนับ :ราย

เป้าหมาย :5,000.00

ผลงาน :5,202.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ราย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
5,202.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รพ.กลาง จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 400 ราย รพ.ตากสิน จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 468 ราย รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 481 ราย รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 345 ราย รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 377 ราย รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 308 ราย รพ.ราชพิพัฒน์ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 623 ราย รพ.สิรินธร จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 428 ราย รพ.บางขุนเทียน จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 301 ราย รวมจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง เท่ากับ 3,731 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รพ.กลาง จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 400 ราย รพ.ตากสิน จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 468 ราย รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 481 ราย รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 345 ราย รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 377 ราย รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 308 ราย รพ.ราชพิพัฒน์ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 623 ราย รพ.สิรินธร จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 428 ราย รพ.บางขุนเทียน จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 301 ราย รวมจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง เท่ากับ 3,731 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รพ.กลาง จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 627 ราย รพ.ตากสิน จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 760 ราย รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 633 ราย รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 477 ราย รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 650 ราย รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 457 ราย รพ.ราชพิพัฒน์ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 833 ราย รพ.สิรินธร จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 524 ราย รพ.บางขุนเทียน จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 241 ราย รวมจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง เท่ากับ 5,202 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(30) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :21.21

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักการแพทย์ดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดงานประจำทั้งหมด 66 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 53 โครงการ ชะลอโครงการ จำนวน 6 โครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.61

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักการแพทย์ดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดงานประจำทั้งหมด 66 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ ชะลอโครงการ จำนวน 7 โครงการ ยกเลิกโครงการ 34 จำนวน แล้วเสร็จ จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.21

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(31) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ขั้นตอน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ขั้นตอน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
5.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขั้นตอนที่ 1 สำนักการแพทย์ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อม฿ล หรือฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่นำไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากนโยบาย แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร มาตรฐานบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนที่ 2 สำนักการแพทย์นำข้อมูลตามขั้นตอนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลจำเป็นตามภารกิจหลักมาจัดลำดับความสำคัญและพิจารณาคัดเลือกภารกิจหลัก ที่จะดำเนินการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล จำนวน 1 ฐานข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 สำนักการแพทย์ได้จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามบันทึกที่ กท 0602/2463 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ส่งแบบทบทวนสถานะข้อมูล และแผนพัฒนาฐานข้อมูลตามตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน สำนักกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ขั้นตอนที่ 4 สำนักการแพทย์ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล ซี่งสามารถเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานครที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด จำนวน 20 ตัวชี้วัด และได้แจ้งผลการนำเข้าข้อมูลประกอบตัวชี้วัดฯ ไปยังสยป. ตามบันทึกที่ กท 0602/5817 ลงวันที่ 21 พ.ค.63 เรื่องแจ้งการดำเนินการนำเข้าข้อมูลประกอบตัวชี้วัดตามตัวชี้วัดที่ 4.1 ขั้นตอนที่5 สำนักการแพทย์ได้นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลตามขั้นตอนที่ 4 โดยเริ่มนำเข้าข้อมูลครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่าง สยป ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **